Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-20-Speech-3-428"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080220.17.3-428"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia. V Európskej únii sa ľudia dožívajú stále vyššieho veku. To je pozitívny jav. Na druhej strane neustále klesá počet mladých ľudí. Už o tri, štyri roky začne klesať počet obyvateľov v produktívnom veku. Ak dnes pracujú traja pracujúci na jedného dôchodcu, v roku 2050 to bude len jeden a pol pracujúceho. Kadiaľ vedie cesta k riešeniu hospodárskych dosahov starnutia obyvateľstva? Po prvé: viac ľudí zamestnaných. Už neobstojí tradičná politika, kde muži pracujú a ženy plnia povinnosti súvisiace so starostlivosťou o rodinu. Väčšina žien túži po materstve aj po profesionálnom uplatnení. Verejná politika musí podporovať obidve tieto túžby. Dobrým príkladom sú škandinávske krajiny. Ich aktívna politika trhu práce v kombinácii s lepšou starostlivosťou o matky s deťmi prináša najvyššiu kvalitu života. Po druhé: musíme reformovať systémy sociálnej ochrany vo vzťahu k starostlivosti o osoby v staršom a dôchodkovom veku. Ak to neurobíme na základe sociálnej spravodlivosti a solidarity, porazenými budú väčšinou starší ľudia. Pre dlhodobé zlepšenie sú potrebné reformy dôchodkových systémov, systémov zdravotnej starostlivosti a investovania do dobrého zdravotného stavu. Starší ľudia majú množstvo poznatkov a skúseností, treba ich motivovať, aby pôsobili dlhšie v pracovnom procese. Vážené kolegyne, kolegovia, spustenie nového cyklu Lisabonskej stratégie je príležitosť na zavedenie reforiem, ktoré zvýšia produktivitu práce, prispejú k tvorbe pracovných miest, a tak pomôžu zmierniť ekonomický vplyv starnutia obyvateľstva."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"(SK) Dámy a pánové, vážení kolegové. V Evropské unii se lidé dožívají stále vyššího věku. To je pozitivní jev. Na druhé straně neustále klesá počet mladých lidí. Už za tři, čtyři roky začne klesat počet obyvatelstva v produktivním věku. Pokud dnes na jednoho důchodce připadají tři pracující, v roce 2050 to bude jen jeden a půl pracujícího. Kudy vede cesta k řešení hospodářských důsledků stárnutí obyvatelstva? Za prvé musíme najít více pracovních míst pro více lidí. Už neobstojí tradiční politika, kde muži pracují a ženy plní povinnosti související s péčí o rodinu. Většina žen touží po mateřství i po profesním uplatnění. Veřejná politika musí podporovat obě tyto touhy. Dobrým příkladem jsou skandinávské země. Jejich aktivní politika trhu práce v kombinaci s lepší péčí o matky s dětmi přináší nejvyšší kvalitu života. Za druhé musíme reformovat systémy sociálního zabezpečení, pokud jde o péči o starší osoby a osoby v důchodovém věku. Pokud to neuděláme na základě sociální spravedlnosti a solidarity, budou poraženými většinou starší lidé. Pro dlouhodobé zlepšení je třeba zreformovat důchodové systémy, systémy zdravotní péče a investice do dobrého zdravotního stavu. Starší lidé mají mnoho znalostí a zkušeností, je třeba je motivovat, aby zůstávali déle v pracovním procesu. Dámy a pánové, nový cyklus Lisabonské strategie je příležitostí pro zavedení reforem, které zvýší produktivitu práce, přispějí k vytváření pracovních míst, a tak pomohou zmírnit ekonomický dopad stárnutí obyvatelstva."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Folk i EU lever længere og længere. Det er et positivt fænomen. På den anden side er antallet af unge støt faldende. Antallet af mennesker i den erhvervsaktive alder vil begynde at falde inden for højst tre-fire år. I dag er ældrekvoten 3 personer i den erhvervsaktive alder til 1 person i pensionsalderen, og i 2050 vil den være blot 1,5 person i den erhvervsaktive alder. Hvordan løser vi de økonomiske virkninger af befolkningens aldring? Først og fremmest må vi finde arbejde til flere. Den traditionelle politik, hvor mændene arbejder, og kvinderne tager sig af hjemmet, anerkendes ikke længere. De fleste kvinder ønsker både at blive mor og at få en erhvervskarriere. Lovgivningen skal tilgodese begge disse ønsker. Her er de skandinaviske lande er et godt eksempel. Deres aktive arbejdsmarkedspolitik kombineret med større omsorg for kvinder med børn giver optimal livskvalitet. For det andet må vi forbedre systemerne til social velfærd til pleje af ældre og til personer, der har nået pensionsalderen. Hvis vi ikke gør dette af hensyn til social lighed og solidaritet, vil taberne hovedsagelig blive de ældre. Hvis vi skal opnå en langsigtet forbedring, er vi nødt til at reformere pensionssystemerne og systemerne for lægelig forsorg samt investere i sundhed. Ældre mennesker sidder inde med en stor viden og erfaring, og vi er nødt til at motivere dem til at fortsætte med at arbejde i en længere periode af deres liv. Lissabonstrategien går nu ind i en ny cyklus, og det giver os en mulighed for at indføre reformer, der vil øge arbejdsproduktiviteten og medvirke til at skabe arbejdspladser, hvilket igen medvirker til nedbringning af de økonomiske virkninger af befolkningens aldring."@da2
"Sehr geehrte Damen und Herren! Die Lebenserwartung der Europäischen Bürger steigt immer weiter. Das ist ein positives Phänomen. Andererseits sinkt die Zahl junger Menschen stetig. Der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung wird in weniger als drei bis vier Jahren rückläufig sein. Heute kommen drei Menschen im arbeitsfähigen Alter auf einen Rentner. Im Jahr 2050 wird das Verhältnis 1,5 zu 1 betragen. Wie begegnen wir den mit der Überalterung der Bevölkerung verbundenen wirtschaftlichen Konsequenzen? Erstens müssen wir für mehr Menschen Arbeit schaffen. Die traditionelle Politik, wonach Männer einen Beruf ausüben und Frauen sich um die Familie kümmern, hat sich überlebt. Die meisten Frauen möchten sowohl Mutter, als auch beruflich erfolgreich sein. Mittels staatlicher politischer Maßnahmen müssen beide Wünsche gefördert werden. Die skandinavischen Länder sind dafür ein gutes Beispiel. Ihre aktive Arbeitsmarktpolitik gepaart mit besseren Angeboten für Frauen mit Kindern bietet höchste Lebensqualität. Zweitens müssen wir das Sozialsystem reformieren, das auf ältere Menschen und Rentner zugeschnitten ist. Tun wir dies jedoch nicht mit dem Ziel sozialer Gleichheit und Solidarität, werden überwiegend ältere Bürger zu den Verlierern zählen. Um langfristige Verbesserungen zu erreichen, müssen Rentensysteme und medizinische Pflegesysteme reformiert sowie Investitionen in die Gesundheit getätigt werden. Ältere Menschen haben viel Wissen und Erfahrung gesammelt. Wir müssen sie motivieren, länger zu arbeiten. Verehrte Damen und Herren! Die Lissabon-Strategie geht in eine neue Runde, was uns die Möglichkeit gibt, Reformen durchzusetzen, die zu einer Erhöhung der Arbeitsproduktivität führen und helfen, Arbeitsplätze zu schaffen, um so einen Beitrag zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen der Überalterung zu leisten."@de9
"Κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν ολοένα και περισσότερο. Αυτό είναι θετικό φαινόμενο. Από την άλλη μεριά, υπάρχει σταθερή μείωση του αριθμού νέων ανθρώπων. Ο αριθμός των νέων στην ομάδα παραγωγικής ηλικίας θα αρχίσει να μειώνεται το πολύ σε τρία με τέσσερα χρόνια. Σήμερα η αναλογία είναι τρεις άνθρωποι σε παραγωγική ηλικία για έναν συνταξιούχο· θα αναλογεί μόλις 1,5 σε παραγωγική ηλικία το 2050. Με ποιόν τρόπο επιλύουμε τις οικονομικές συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού; Πρώτον: πρέπει να βρούμε δουλειές για περισσότερο κόσμο. Η παραδοσιακή πολιτική του να δουλεύουν οι άντρες και να αναλαμβάνουν οι γυναίκες τα οικογενειακά καθήκοντα δεν έχει πλέον αντίκρισμα. Οι περισσότερες γυναίκες επιθυμούν τόσο να γίνουν μητέρες όσο και να έχουν επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι δημόσιες πολιτικές πρέπει να υποστηρίζουν και τις δύο επιθυμίες. Οι σκανδιναβικές χώρες είναι ένα καλό παράδειγμα. Η ενεργές πολιτικές τους για την αγορά εργασίας σε συνδυασμό με την καλύτερη μέριμνα για τις γυναίκες με παιδιά παρέχουν την καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεύτερον, πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας που σχεδιάστηκαν για τη φροντίδα ηλικιωμένων και για άτομα που είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης. Αν δεν το πράξουμε αυτό στη βάση της κοινωνικής ισότητας και αλληλεγγύης, οι ηλικιωμένοι θα είναι κατά κύριο λόγο οι χαμένοι της υπόθεσης. Για να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη βελτίωση, χρειάζεται μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων και των συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και επενδύσεις για καλή υγεία. Οι ηλικιωμένοι συσσώρευσαν πολύ γνώση και εμπειρία και πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα να συνεχίσουν να εργάζονται για περισσότερο στη ζωή τους. Κυρίες και κύριοι, η στρατηγική της Λισαβόνας αρχίζει έναν νέο κύκλο, παρέχοντάς μας την ευκαιρία να θεσπίσουμε μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα στην εργασία και θα βοηθήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη μείωση του οικονομικού αντίκτυπου της γήρανσης του πληθυσμού."@el10
"Ladies and gentlemen, people in the European Union are living longer and longer. That is a positive phenomenon. On the other hand, there is a steady decrease in the number of young people. The number of people in the productive age group will start to fall within no more than three or four years. Today the ratio is three people of working age to one person of pension age; it will be just one and a half people of working age in 2050. How do we solve the economic effects of the ageing of the population? Firstly: we must find jobs for more people. The traditional policy of men working and women carrying out family duties is not creditable any more. Most women wish both to become mothers and to have a professional career. Public policies must back both wishes. The Scandinavian countries are a good example. Their active labour market policies combined with better care for women with children offer the best quality of life. Secondly, we must reform the social welfare systems designed to care for older people and for people who have reached pension age. If we do not do this on the grounds of social equality and solidarity, the losers will be mostly older people. In order to achieve a long-term improvement, we need reforms of pension systems and medical care systems, and investment in good health. Older people have accumulated a lot of knowledge and experience and we need to motivate them to continue to work for longer in their lives. Ladies and gentlemen, the Lisbon Strategy is beginning a new cycle, giving us an opportunity to introduce reforms that will increase productivity at work and help to create jobs, thus helping to reduce the economic impact of population ageing."@en4
"Señoras y señores, la población de la Unión Europea vive cada vez más. Se trata de un fenómeno positivo. Por otra parte, desciende de manera constante el número de jóvenes. La cifra de personas en el grupo de edad productiva comenzará a caer en un plazo no superior a tres o cuatro años. Actualmente, el coeficiente es de tres personas en edad de trabajar a una en edad de recibir una pensión, y se reducirá a 1,5 en 2050. ¿Cómo podemos corregir los efectos económicos del envejecimiento de la población? En primer lugar, deben encontrar puestos de trabajo para más personas. La política tradicional que propicia que los hombres trabajen y las mujeres se ocupen de las tareas familiares ha dejado de ser encomiable. La mayoría de las mujeres desean tanto convertirse en madres, como seguir una carrera profesional. Las políticas públicas deben facilitar la satisfacción de ambos deseos. Los países escandinavos constituyen un buen ejemplo a este respecto. Sus políticas activas de mercado de trabajo, combinadas con un mejor cuidado de las mujeres con hijos, proporcionan la mejor calidad de vida. En segundo lugar, debemos reformar los sistemas de bienestar social diseñados para atender a las personas de edad avanzada, y a aquéllas que han alcanzado la edad que da derecho a recibir una pensión. Si no abordamos esta tarea por motivos de igualdad social y solidaridad, los perjudicados será mayoritariamente la población de mayor edad. Para lograr una mejora a largo plazo, necesitamos reformas de los sistemas de pensiones y de asistencia médica, e invertir en la optimización de la salud. Las personas de edad avanzada han acumulado un gran volumen de conocimientos y experiencias, y hemos de motivarles para que prolonguen su vida laboral. Señoras y señores, la Estrategia de Lisboa inicia un nuevo ciclo, brindándonos la oportunidad de emprender reformas que elevarán la productividad en el trabajo y facilitar la creación de empleo, contribuyendo así a la atenuación del efecto económico del envejecimiento de la población."@es21
"Daamid ja härrad, inimesed Euroopas elavad üha kauem ja kauem. See on positiivne nähtus. Teisest küljest, noorte inimeste arv väheneb pidevalt. Tööealiste inimeste arv hakkab langema lähema kolme või nelja aasta jooksul. Tänasel päeval on suhtarv kolm tööealist inimest ühe pensioniealise inimese kohta; aastaks 2050 on see 1 ja pool tööealist inimest. Kuidas me lahendame probleemi, mida avaldab elanikkonna vananemine majandusele? Esiteks: peame leidma tööd suuremale arvule inimestele. Traditsiooniline poliitika, kus mehed töötavad ja naised vastutavad perekondlike kohustuste eest, ei ole enam usaldusväärne. Enamik naisi soovib saada emaks ja samuti arendada kutsealast karjääri. Riigi poliitika peab toetama mõlemat soovi. Skandinaaviamaad on siin heaks näiteks. Nende aktiivne tööturupoliitika, kombineerituna lapsi kasvatavate naiste eest parema hoolitsemisega, pakub parimat elukvaliteeti. Teiseks, me peame reformima sotsiaalhoolekande süsteeme, mis on välja töötatud eakate inimeste ja pensioniikka jõudnud inimeste eest hoolitsemiseks. Kui me ei tee seda sotsiaalsest võrdõiguslikkusest ja solidaarsusest lähtudes, siis jäävad kaotajaks peamiselt eakad inimesed. Pikaajaliste paremate tulemuste saavutamiseks tuleb reformida pensionisüsteeme ja tervishoiusüsteeme ning investeerida heasse tervisesse. Eakad inimesed on kogunud palju teadmisi ja kogemusi ning me peame motiveerima neid jätkama kauem töötamist. Daamid ja härrad, Lissaboni strateegia alustab uut ringi, andes meile võimaluse läbi viia reforme, mis tõstavad töö tootlikkust ja aitavad luua uusi töökohti, aidates nii vähendada rahvastiku vananemisest tingitud mõjusid majandusele."@et5
"Hyvät naiset ja herrat, ihmiset Euroopan unionissa elävät yhä pidempään. Tämä on myönteinen ilmiö. Toisaalta nuorten ihmisten määrä laskee tasaisesti. Tuottavaan ikäryhmään kuuluvien ihmisten määrä alkaa tippua noin kolmen tai neljän vuoden kuluttua. Nykyään kolmea työikäistä kohden on yksi eläkeikäinen, mutta vuonna 2050 suhde on vain 1,5 työikäistä yhtä eläkeläistä kohden. Miten ratkaisemme väestön ikääntymisen taloudelliset vaikutukset? Ensinnäkin meidän on kehitettävä työpaikkoja useammille ihmisille. Perinteinen malli, jossa miehet työskentelevät ja naiset hoitavat kotityöt, ei ole enää kiinnostava. Useimmat naiset haluavat sekä olla äitejä että luoda ammatillista uraa. Julkisella politiikalla on tuettava molempia toiveita. Pohjoismaat ovat tästä hyvä esimerkki. Niiden aktiivisessa työmarkkinapolitiikassa huolehditaan paremmin naisista, joilla on lapsia, ja tarjotaan näin paras mahdollinen elämänlaatu. Toiseksi meidän on uudistettava niitä sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka on suunniteltu vanhojen ihmisten ja eläkeiän saavuttaneiden hoitoon. Jos emme tee tätä sosiaalisen tasa-arvon ja solidaarisuuden perusteella, häviäjiä ovat useimmat vanhukset. Jotta saavuttaisimme pitkän aikavälin parannuksia, meidän on uudistettava eläke- ja sairaanhoitojärjestelmiä ja sijoitettava hyvään terveyteen. Vanhuksilla on paljon tietämystä ja kokemusta, ja meidän on motivoitava heitä jatkamaan työskentelyä pidempään. Hyvät naiset ja herrat, Lissabonin strategiassa on alkamassa uusi jakso, joka antaa meille mahdollisuuden ottaa esiin uudistuksia, joilla parannetaan työn tuottavuutta ja työpaikkojen luomista. Samat toimet hyödyttävät myös väestön ikääntymisen taloudellisen vaikutuksen vähentämisessä."@fi7
"(SK) Mesdames et Messieurs, les habitants de l'Union européenne vivent de plus en plus longtemps, un phénomène positif en soi. Par ailleurs, on constate une diminution régulière du nombre de jeunes. Le nombre de membres appartenant au groupe des personnes en âge productif commencera à baisser dans pas plus de trois ou quatre ans. Aujourd'hui, le rapport est de trois personnes en âge de travailler pour une personne ayant l'âge de la retraite; en 2050, il ne sera plus que de 1,5 personne en âge de travailler. Comment pouvons-nous remédier aux effets économiques de ce vieillissement de la population? Premièrement, nous devons trouver des emplois pour davantage de personnes. Le schéma classique voulant que les hommes travaillent et les femmes accomplissent les tâches ménagères n'est plus crédible. De nos jours, la plupart des femmes désirent à la fois être mères et mener une carrière. Les politiques publiques doivent favoriser la réalisation de ces deux souhaits. Les pays scandinaves donnent un bon exemple en la matière: leurs politiques actives du marché du travail, combinées à de meilleurs services pour les femmes avec enfants, permettent la meilleure qualité de vie possible. Deuxièmement, nous devons réformer les systèmes de sécurité sociale conçus au bénéfice des personnes âgées et de celles qui ont atteint l'âge de la pension. Si nous ne procédons pas à cette réforme en nous fondant sur les principes d'égalité sociale et de solidarité, les perdants seront surtout des personnes âgées. Pour réaliser une amélioration à long terme, nous avons besoin de réformer les régimes de pensions et les systèmes de soins médicaux, et d'investir dans la santé. Les personnes âgées ont accumulé beaucoup de connaissances et d'expérience; nous devons les motiver à continuer à travailler pendant plus longtemps. Mesdames et Messieurs, la stratégie de Lisbonne entame un nouveau cycle qui nous offrira l'opportunité d'introduire des réformes pour accroître la productivité au travail et contribuer à créer des emplois et, partant, nous aidera à réduire l'impact économique du vieillissement de la population."@fr8
"Hölgyeim és uraim, az Európai Unióban az emberek egyre tovább élnek, ami pozitív jelenség. Másrészt ott van a fiatalok számának fokozatos csökkenése. A munkaképes korcsoportba tartozók száma alig három vagy négy éven belül visszaesik. Ma egy nyugdíjas korú emberre három munkaképes korú jut, 2050-ben csak másfél munkaképes korú fog jutni. Hogyan fogunk megoldást találni a népesség idősödésének gazdasági hatásaira? Először is több ember számára kell munkahelyet találnunk. Az az általános elv, miszerint a férfiak dolgoznak, a nők pedig a családi kötelezettségeknek tesznek eleget, már nem megbízható. A nők többsége szeretne anya lenni és szakmai előmenetelt is szeretne. Az állami politikáknak mindkét kívánságot támogatniuk kell. A skandináv országok jó példát szolgáltatnak. Aktív munkaerőpiaci politikáik, amelyek egyúttal több figyelmet szentelnek a gyermekes anyáknak, a legjobb életminőséget kínálják. Másodszor pedig meg kell reformálnunk az idősebbekre és a nyugdíjkorhatárt elért személyekre való odafigyelés érdekében kialakított szociális jóléti rendszereket. Ha ezt nem tesszük meg a társadalmi egyenlőség és szolidaritás címén, a vesztesek főként az idősek lesznek. A hosszú távú javulás elérése érdekében meg kell reformálnunk a nyugdíjrendszereket és az egészségügyi ellátási rendszereket, és be kell fektetnünk a jó egészségbe. Az idősebbek sok ismeretet és tapasztalatot halmoztak fel, nekünk pedig motiválnunk kell őket arra, hogy életük során hosszabb ideig dolgozzanak. Hölgyeim és uraim, a lisszaboni stratégának új ciklusa kezdődik, lehetőséget teremtve arra, hogy a munkahelyi termelékenységet fokozó és a munkahelyteremtést megkönnyítő reformokat vezessünk be, hozzájárulva ezáltal a népesség idősödése által keltett gazdasági hatás csökkentéséhez."@hu11
"Onorevoli colleghi, i cittadini dell’Unione europea vivono sempre di più. È un fenomeno positivo. Dall’altro lato, vi è una costante riduzione del numero di giovani. La quantità di persone nei gruppi di età produttiva inizierà a diminuire in non più di tre o quattro anni. Oggi, il dato è di tre persone in età da lavoro contro una in età pensionabile; nel 2050, ci sarà solo una persona e mezza in età da lavoro. In quale modo risolviamo gli effetti economici dell’invecchiamento della popolazione? In primo luogo, dobbiamo trovare posti di lavoro per più persone. La politica tradizionale degli uomini che lavorano e le donne che svolgono i compiti familiari non è più credibile. Molte donne desiderano diventare madri e avere una carriera professionale. Le politiche pubbliche devono sostenere entrambi i desideri. I paesi scandinavi sono un buon esempio. Le loro politiche attive relative al mercato del lavoro associate a una migliore assistenza per le donne con figli offrono la qualità di vita migliore. In secondo luogo, dobbiamo modificare i sistemi di benessere sociale al fine di assistere gli anziani e le persone che hanno raggiunto l’età della pensione. Se non agiamo in questo senso nel campo della parità e della solidarietà sociali, ne pagheranno le conseguenze soprattutto gli anziani. Al fine di attuare miglioramenti a lungo termine, sono necessarie riforme dei regimi pensionistici e dei sistemi di assistenza sanitaria, nonché di investimenti nella buona salute. Le persone anziane hanno accumulato molta conoscenza ed esperienza e dobbiamo motivarle a continuare a lavorare più a lungo nell’arco della vita. Onorevoli colleghi, la strategia di Lisbona sta iniziando un nuovo ciclo, offrendoci l’opportunità di introdurre riforme che accresceranno la produttività sul lavoro e contribuiranno alla creazione di nuovi posti di lavoro, aiutandoci pertanto a ridurre l’impatto economico dell’invecchiamento della popolazione."@it12
"Ponios ir ponai, žmonės Europos Sąjungoje gyvena vis ilgiau ir ilgiau. Tai teigiamas fenomenas. Kita vertus, jaunų žmonių skaičius nuolatos krinta. Darbingo amžiaus žmonių grupė ims mažėti ne vėliau kaip po trijų ar keturių metų. Šiandien santykis toks – trys darbingo amžiaus žmonės ir vienas pensinio amžiaus pilietis; 2050 m. tai bus tik vienas su puse darbingo amžiaus žmogus. Kaip pavyks išspręsti ekonomines senstančios visuomenės pasekmes? Pirmiausia, turime daugiau žmonių aprūpinti darbu. Tradicinė politika, kai vyrai dirba, o moterys atlieka šeimos pareigas, nebetinkama. Dauguma moterų nori ir tapti motinomis, ir užsiimti profesine veikla. Visuomenės strategijos turi atitikti abu norus. Skandinavijos šalys rodo gerą pavyzdį. Ten veikiančios darbo rinkos strategijos, suteikiančios geresnes sąlygas moterims, auginančioms vaikus, užtikrina geriausią gyvenimo kokybę. Antra, turime vykdyti socialinės gerovės sistemų, skirtų senyvo ir pensinio amžiaus žmonėms, reformą. Jei neatliksime to vadovaudamiesi socialinės lygybės ir solidarumo principais, labiausiai nukentės senyvo amžiaus žmonės. Norėdami pasiekti ilgalaikio pagerėjimo, turime vykdyti pensijų ir sveikatos priežiūros sistemų reformas, be to, investuoti į gerą sveikatą. Pagyvenę žmonės sukaupė nemažai žinių ir patirties, todėl turime pateikti jiems motyvacijos pratęsti profesinę karjerą. Ponios ir ponai, Lisabonos strategija pradeda naują ciklą, suteikdama galimybę pradėti reformas, kurios leis padidinti darbo našumą ir padės sukurti naujų darbo vietų – taip pavyks sumažinti ekonominę įtaką gyventojų senėjimui."@lt14
"Dāmas un kungi! Cilvēki Eiropas Savienībā dzīvo arvien ilgāk. Tā ir pozitīva parādība. No otras puses, ir vērojama strauja jauniešu skaita samazināšanās. Cilvēku skaits produktīvajā vecuma grupā pēc ne vairāk kā trim vai četriem gadiem sāks samazināties. Šobrīd šī attiecība ir trīs darbspējīgā vecuma iedzīvotāji uz vienu pensijas vecuma iedzīvotāju; 2050. gadā šī attiecībā būs vairs tikai pusotrs darbspējīgais uz vienu pensionāru. Kā atrisināt sabiedrības novecošanas ekonomiskās sekas? Pirmkārt, mums ir jāatrod darbs lielākam cilvēku skaitam. Tradicionālā politika, kuras ietvaros vīrieši strādā un sievietes pilda pienākumus ģimenē, vairs nav efektīva. Vairums sieviešu vēlas gan kļūt par māti, gan veidot profesionālo karjeru. Valsts politikai ir jāatbalsta abas vēlmes. Labs piemērs ir Skandināvijas valstis. To aktīvā darba tirgus politika un lielākas rūpes par sievietēm, kam ir bērni, palīdz nodrošināt vislabāko dzīves kvalitāti. Otrkārt, mums ir jāmaina sociālās labklājības sistēmas, kas izveidotas vecāka gada gājuma un pensionēšanās vecumu sasniegušo cilvēku aprūpei. Ja mēs to nedarīsim, ņemot par pamatu sociālo vienlīdzību un solidaritāti, zaudētāji galvenokārt būs vecāka gada gājuma cilvēki. Lai panāktu ilgstošu situācijas uzlabošanos, ir nepieciešama pensijas un medicīniskās aprūpes sistēmu reforma, kā arī ieguldījumi labas veselības nodrošināšanā. Gados vecāki cilvēki ir uzkrājuši daudz zināšanu un pieredzes, un mums viņi ir jāmotivē pagarināt darba dzīvi. Dāmas un kungi! Lisabonas stratēģija uzsāk jaunu ciklu, sniedzot mums iespēju veikt reformas, kas palielinās produktivitāti darbā un palīdzēs izveidot darba vietas, tādējādi atvieglojot sabiedrības novecošanas ekonomiskās ietekmes mazināšanu."@lv13
"Dámy a páni, vážení kolegovia. V Európskej únii sa ľudia dožívajú stále vyššieho veku. To je pozitívny jav. Na druhej strane neustále klesá počet mladých ľudí. Už o tri, štyri roky začne klesať počet obyvateľov v produktívnom veku. Ak dnes pracujú traja pracujúci na jedného dôchodcu, v roku 2050 to bude len jeden a pol pracujúceho. Kadiaľ vedie cesta k riešeniu hospodárskych dosahov starnutia obyvateľstva? Po prvé: viac ľudí zamestnaných. Už neobstojí tradičná politika, kde muži pracujú a ženy plnia povinnosti súvisiace so starostlivosťou o rodinu. Väčšina žien túži po materstve aj po profesionálnom uplatnení. Verejná politika musí podporovať obidve tieto túžby. Dobrým príkladom sú škandinávske krajiny. Ich aktívna politika trhu práce v kombinácii s lepšou starostlivosťou o matky s deťmi prináša najvyššiu kvalitu života. Po druhé: musíme reformovať systémy sociálnej ochrany vo vzťahu k starostlivosti o osoby v staršom a dôchodkovom veku. Ak to neurobíme na základe sociálnej spravodlivosti a solidarity, porazenými budú väčšinou starší ľudia. Pre dlhodobé zlepšenie sú potrebné reformy dôchodkových systémov, systémov zdravotnej starostlivosti a investovania do dobrého zdravotného stavu. Starší ľudia majú množstvo poznatkov a skúseností, treba ich motivovať, aby pôsobili dlhšie v pracovnom procese. Vážené kolegyne, kolegovia, spustenie nového cyklu Lisabonskej stratégie je príležitosť na zavedenie reforiem, ktoré zvýšia produktivitu práce, prispejú k tvorbe pracovných miest, a tak pomôžu zmierniť ekonomický vplyv starnutia obyvateľstva."@mt15
"Dames en heren, mensen in de Europese Unie leven langer en langer. Dat is een positief verschijnsel. Aan de andere kant is er een gestage daling van het aantal jonge mensen. Het aantal mensen in de productieve leeftijdsgroep zal in slechts drie of vier jaar beginnen te slinken. Nu is de verhouding drie mensen in de werkende leeftijd op één persoon van de pensioenleeftijd; in 2050 zal het maar anderhalve persoon van werkende leeftijd zijn. Hoe lossen we de economische effecten van de vergrijzing van de bevolking op? Ten eerste: we moeten banen voor meer mensen vinden. Het traditionele beleid waarbij mannen werken en vrouwen gezinstaken uitvoeren, is niet langer geloofwaardig. De meeste vrouwen willen zowel moeder worden als carrière maken. Het overheidsbeleid moet beide wensen steunen. De Scandinavische landen zijn een goed voorbeeld. Hun actieve arbeidsmarktbeleid in combinatie met betere zorg voor vrouwen met kinderen biedt de beste levenskwaliteit. Ten tweede moeten we de maatschappelijkwelzijnsstelsels hervormen die zijn bedoeld om te zorgen voor oudere mensen en mensen die de pensioenleeftijd hebben bereikt. Als we dit niet doen op basis van sociale gelijkheid en solidariteit, zullen de verliezers voor het grootste deel ouderen zijn. Om verbetering op de lange termijn te bereiken hebben we hervormingen van pensioen- en medische zorgstelsels en investeringen in een goede gezondheid nodig. Oudere mensen hebben veel kennis en ervaring vergaard en we moeten hen motiveren om langer te blijven werken. Dames en heren, de strategie van Lissabon begint aan een nieuwe cyclus, wat ons de gelegenheid biedt hervormingen te introduceren die de arbeidsproductiviteit zullen verhogen en helpen banen te scheppen, wat zal helpen de economische gevolgen van de bevolkingsvergrijzing te verminderen."@nl3
"Panie i panowie! Ludność Unii Europejskiej żyje coraz dłużej. Jest to pozytywne zjawisko. Z drugiej strony następuje stopniowy spadek liczby młodych osób. Liczba ludności w wieku produkcyjnym zacznie zmniejszać się już za trzy lub cztery lata. Dziś współczynnik wynosi trzy osoby w wieku produkcyjnym na jedną osobę w wieku emerytalnym; do roku 2050 będzie to już tylko 1,5 osoby w wieku produkcyjnym. W jaki sposób zapobiegniemy gospodarczym skutkom starzejącego się społeczeństwa? Po pierwsze musimy znaleźć miejsca pracy dla większej liczby osób. Tradycyjna polityka, zgodnie z którą mężczyźni pracują, a kobiety wypełniają obowiązki domowe, nie zasługuje już na uznanie. Większość kobiet zarówno chce być matkami, jak spełniać się w życiu zawodowym. Polityka publiczna musi uwzględniać oba te dążenia. Dobrym przykładem są kraje skandynawskie. Ich aktywne polityki dotyczące rynku pracy w połączeniu z lepszą opieką nad matkami zapewniają najlepszą jakość życia. Po drugie, musimy zreformować systemy opieki społecznej mające na celu opiekę nad osobami w podeszłym wieku i osobami, które osiągnęły wiek emerytalny. Jeśli nie zrobimy tego w oparciu o równość i solidarność społeczną, stracą na tym przede wszystkim osoby w podeszłym wieku. W celu osiągnięcia długookresowej poprawy potrzebujemy reform systemów emerytalnych i opieki medycznej, a także inwestycji w zdrowie. Osoby w podeszłym wieku zgromadziły ogromną wiedzę i doświadczenie i musimy zmotywować je do kontynuowania życia zawodowego przez dłuższy okres. Panie i panowie! Strategia lizbońska rozpoczyna nowy cykl, dając nam szansę na wprowadzenie reform, które zwiększą wydajność pracy i pomogą stworzyć miejsca pracy, co przyczyni się do ograniczenia gospodarczych skutków starzenia się populacji."@pl16
"Senhoras e Senhores Deputados, as pessoas na União Europeia vivem cada vez mais tempo, o que constitui um fenómeno positivo. Por outro lado, o número de jovens está a diminuir a um ritmo constante. O número de pessoas pertencente ao grupo na idade produtiva começará a diminuir já daqui a três ou quatro anos. Hoje, o rácio é de três pessoas em idade activa para uma em idade de reforma; em 2050, será apenas de uma pessoa e meia em idade activa. Como resolvemos as consequências económicas do envelhecimento da população? Em primeiro lugar: temos de encontrar empregos para mais pessoas. A política tradicional, segundo a qual os homens trabalham e as mulheres cumprem obrigações familiares, deixou de ser credível. A maioria das mulheres deseja tanto ser mãe como ter uma carreira profissional. As políticas públicas têm de apoiar ambos os desejos. Os países escandinavos constituem um bom exemplo. As suas políticas activas em matéria de mercado de trabalho, combinadas com melhores cuidados para mulheres com crianças, oferecem a melhor qualidade de vida. Em segundo lugar, temos de reformar os sistemas de assistência social destinados a cuidar das pessoas idosas e que atingiram a idade de reforma. Se não o fizermos com base na igualdade social e na solidariedade, os perdedores serão sobretudo as pessoas idosas. Para conseguirmos melhorar a situação a longo prazo, necessitamos de reformas dos sistemas de pensões e dos sistemas de cuidados médicos e de investimentos num bom estado de saúde. As pessoas idosas acumularam muito conhecimento e experiência e nós precisamos de as motivar para continuarem a trabalhar durante mais tempo. Senhoras e Senhores Deputados, a Estratégia de Lisboa está a começar um novo ciclo, oferecendo-nos uma oportunidade para introduzir reformas que aumentarão a produtividade do trabalho e ajudarão a criar empregos, contribuindo, assim, para reduzir o impacto económico do envelhecimento da população."@pt17
"Dámy a páni, vážení kolegovia. V Európskej únii sa ľudia dožívajú stále vyššieho veku. To je pozitívny jav. Na druhej strane neustále klesá počet mladých ľudí. Už o tri, štyri roky začne klesať počet obyvateľov v produktívnom veku. Ak dnes pracujú traja pracujúci na jedného dôchodcu, v roku 2050 to bude len jeden a pol pracujúceho. Kadiaľ vedie cesta k riešeniu hospodárskych dosahov starnutia obyvateľstva? Po prvé: viac ľudí zamestnaných. Už neobstojí tradičná politika, kde muži pracujú a ženy plnia povinnosti súvisiace so starostlivosťou o rodinu. Väčšina žien túži po materstve aj po profesionálnom uplatnení. Verejná politika musí podporovať obidve tieto túžby. Dobrým príkladom sú škandinávske krajiny. Ich aktívna politika trhu práce v kombinácii s lepšou starostlivosťou o matky s deťmi prináša najvyššiu kvalitu života. Po druhé: musíme reformovať systémy sociálnej ochrany vo vzťahu k starostlivosti o osoby v staršom a dôchodkovom veku. Ak to neurobíme na základe sociálnej spravodlivosti a solidarity, porazenými budú väčšinou starší ľudia. Pre dlhodobé zlepšenie sú potrebné reformy dôchodkových systémov, systémov zdravotnej starostlivosti a investovania do dobrého zdravotného stavu. Starší ľudia majú množstvo poznatkov a skúseností, treba ich motivovať, aby pôsobili dlhšie v pracovnom procese. Vážené kolegyne, kolegovia, spustenie nového cyklu Lisabonskej stratégie je príležitosť na zavedenie reforiem, ktoré zvýšia produktivitu práce, prispejú k tvorbe pracovných miest, a tak pomôžu zmierniť ekonomický vplyv starnutia obyvateľstva."@ro18
"Gospe in gospodje, ljudje v Evropski uniji živijo vedno dlje. To je pozitiven pojav. Vendar obstaja stalno upadanje števila mladih. Število delovno aktivnih ljudi bo pričelo upadati v roku največ treh ali štirih let. Danes je razmerje trije delovno aktivni ljudje, proti enemu človeku v starosti za upokojitev; leta 2050 bo v tem razmerju le 1,5 delovno aktivnih ljudi. Kako lahko rešimo gospodarske učinke staranja prebivalstva? Prvič: najti moramo delovna mesta za več ljudi. Tradicionalna predstava moških, ki delajo in žensk, ki izpolnjujejo družinske dolžnosti ni več spoštovana. Večina žensk želi, da bi postale matere in da bi imele poklicno kariero. Javne politike morajo podpreti obe želji. Skandinavske države so dober primer. Njihove aktivne politike trga dela v kombinaciji z boljšo oskrbo žensk z otroki ponuja najboljšo kakovost življenja. Drugič, reformirati moramo sisteme socialnega skrbstva, ki so oblikovani za skrb za starejše ljudi in za ljudi v starosti za upokojitev. Če tega ne naredimo na podlagi socialne enakosti in solidarnosti, bodo starejši ljudje prikrajšani. Da bomo dosegli dolgoročno izboljšanje, potrebujemo reforme pokojninskih sistemov in sistemov zdravstvenega varstva ter naložbe v dobro zdravje. Starejši ljudje so zbrali veliko znanja in izkušenj, zato jih moramo motivirati, da bodo delali dlje. Gospe in gospodje, lizbonska strategija pričenja z novim ciklom in nam daje priložnost, da uvedemo reforme, ki bodo povečale produktivnost pri delu in pomagale ustvariti delovna mesta in tako pomagale pri zmanjševanju gospodarskega učinka staranja prebivalstva."@sl20
"Mina damer och herrar! Folk i Europeiska unionen lever längre och längre. Det är ett positivt fenomen. Å andra sidan sjunker antalet ungdomar stadigt. Antalet människor i produktiv ålder kommer att börja sjunka redan inom tre till fyra år. I dag går det tre arbetande personer på en pensionär, men 2050 kommer den siffran att ha sjunkit till en och en halv. Så hur löser vi då de ekonomiska konsekvenserna av den åldrande befolkningen? För det första måste vi hitta jobb till fler människor. Den traditionella politiken med män som yrkesarbetar och kvinnor som tar hand om familjen fungerar inte längre. De flesta kvinnor vill både bli mödrar och yrkesarbeta. Den offentliga politiken måste stödja båda dessa önskemål. De skandinaviska länderna utgör ett bra exempel. Deras aktiva arbetsmarknadspolitik i kombination med ökat stöd till kvinnor med barn erbjuder den bästa livskvaliteten. För det andra måste vi reformera de sociala välfärdssystem som utformats för att ta hand om äldre personer och personer som uppnått pensionsålder. Om vi inte gör det med hänvisning till social rättvisa och solidaritet kommer förlorarna i de flesta fall att bli äldre personer. För att kunna uppnå långsiktiga förbättringar behöver vi reformera pensions- och sjukvårdssystemen samt investera i god hälsa. Äldre människor har samlat på sig mycket kunskap och erfarenheter, och vi behöver motivera dem att arbeta längre i livet. Lissabonstrategin går in i ett nytt skede och ger oss ett tillfälle att införa reformer som ökar produktiviteten i arbetslivet och hjälper oss att skapa nya jobb, vilket bidrar till att lindra de ekonomiska konsekvenserna av den åldrande befolkningen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph