Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-20-Speech-3-400"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080220.17.3-400"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this has been a difficult report. There has unfortunately been very little time to reach compromises or for real debate on some of the issues – hence the large number of amendments. However, I am pleased with many elements of what we do have, such as the need to tackle the issue of elder abuse. More needs to be done, urgently, to end the physical, financial, emotional and other forms of abuse regularly suffered by older people. The latest estimate puts the number of older people that have suffered abuse at over 10%, which is a staggering figure. That is why I welcome the Commission’s intention to bring forward a communication on that issue. But we must do more. Member States must also work towards ensuring independence, free personal care, lifelong learning and freedom from discrimination at the workplace for all older people. That means, of course, fully implementing the 2000 Employment Directive and then building on it. We must work to put an end to employees being thrown onto the employment scrapheap, whether at 50, 55 or 65. An arbitrary age of statutory retirement must be abolished, whilst ensuring a statutory pension age, set at Member State level. There is a very clear difference between the two. Individuals then have a choice to stop work and take their pensions, or to continue working and either take their pension or defer it until they choose to stop working. Unfortunately, I was unable to achieve consensus on this, and therefore it is not in the report, but I believe Member States must be encouraged to look at this for the future. I have tabled a number of amendments on behalf of my group, which I hope other Members will see fit to support, but most of the issues covered by this report should remain within the competence of the Member States. There is, of course, still a great deal we can do in terms of exchange of best practice."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, toto byla složitá zpráva. Bohužel jsme měli velmi málo času na dosažení kompromisu nebo na skutečnou rozpravu o těchto otázkách; proto to velké množství pozměňovacích návrhů. Těší mě v ní však mnoho prvků, například potřeba řešit otázku hrubého zacházení se starými lidmi. Je třeba udělat více, ukončit fyzické, finanční, emoční a jiné formy hrubého zacházení, se kterými se staří lidé běžně setkávají. Podle posledních odhadů činí počet starých lidí, kteří se setkali s hrubým zacházením, více než 10 %, což je enormní číslo. Proto vítám záměr Komise předložit sdělení o této otázce. Ale musíme udělat více. Členské státy musí také usilovat o to, aby měli starší lidé zajištěnou nezávislost, bezplatnou osobní péči, celoživotní vzdělávání a aby byla odstraněna diskriminace na pracovišti. To samozřejmě znamená plné provedení směrnice o zaměstnanosti z roku 2000 a stavění na ní. Musíme usilovat, aby skončilo házení zaměstnanců do starého železa, ať je jim 50, 55 nebo 65. Povinně stanovený věk zákonem stanoveného odchodu do důchodu je třeba zrušit, ale zároveň je třeba na úrovni členských států stanovit zákonný věk pro možný odchod do důchodu. Mezi těmito dvěma pojmy je velký rozdíl. Jedinci pak mají na výběr, zda přestanou pracovat a odejdou do důchodu nebo budou nadále pracovat a budou pobírat důchod nebo s pobíráním důchodu počkají, dokud se nerozhodnou přestat pracovat. Bohužel jsem nebyla schopná dosáhnout shody v této otázce, a proto to není obsaženo ve zprávě, ale věřím, že je třeba členské státy podporovat v tom, aby se tím v budoucnu zabývaly. Předložila jsem jménem mé skupiny mnoho pozměňovacích návrhů, které snad jiní poslanci shledají za vhodné pro to, aby je podpořili, ale většina otázek, kterými se zabývá tato zpráva, by měla zůstat v kompetenci členských států. Je zde samozřejmě mnoho práce, kterou můžeme udělat, pokud jde o výměnu osvědčených postupů."@cs1
"Hr. formand! Det har været en vanskelig betænkning. Der har desværre været meget lidt tid til at indgå kompromiser og til at føre en ordentlig debat om nogle af problemerne - hvilket forklarer de mange ændringer. Jeg er dog tilfreds med mange elementer af det, som vi trods alt har fået med, såsom behovet for at håndtere problemet med mishandling og misbrug af ældre. Der skal omgående gøres mere for at afslutte den fysiske mishandling, det økonomiske og følelsesmæssige misbrug samt andre former for misbrug, som ældre mennesker regelmæssigt udsættes for. Ifølge det seneste estimat ligger antallet af ældre, der har været udsat for misbrug, over 10 %, hvilket er et rystende tal. Derfor hilser jeg Kommissionens hensigt om at fremsætte en meddelelse om dette problem velkommen. Men vi må gøre mere. Medlemsstaterne må også arbejde hen imod at sikre alle ældre uafhængighed, gratis personlig pleje, livslang læring og frihed for diskrimination på arbejdspladserne. Dette er selvfølgelig ensbetydende med en fuld gennemførelse af beskæftigelsesdirektivet fra 2000 og en viderebygning heraf. Vi må arbejde på at forhindre, at arbejdstagere bliver smidt på arbejdsmarkedets losseplads, hvad enten de er 50, 55 eller 65 år. Den arbitrære lovbestemte pensionsalder skal afskaffes, samtidig med at der sikres en lovbestemt pensionsalder, der fastsættes af medlemsstaterne selv. Der er en meget klar forskel på disse to. Den enkelte kan således vælge at stoppe med at arbejde og gå på pension eller fortsætte med at arbejde og derefter enten gå på pension eller udskyde den, til vedkommende vælger at stoppe med at arbejde. Desværre kunne jeg ikke opnå konsensus på dette punkt, og derfor er det ikke indeholdt i betænkningen, men det er min overbevisning, at medlemsstaterne skal tilskyndes til at overveje dette for fremtiden. Jeg har indbragt en række ændringer på vegne af min gruppe, som jeg håber, andre medlemmer vil finde passende at støtte, men de fleste af de spørgsmål, der er omfattet af denne betænkning, bør fortsat henhøre under medlemsstaternes kompetence. Der er naturligvis stadig meget, vi kan gøre, hvad angår udveksling af bedste praksis."@da2
". Herr Präsident! Dies ist ein schwieriger Bericht. Leider stand nur sehr wenig Zeit zur Verfügung, um Kompromisse zu finden oder eine echte Debatte über einige der strittigen Punkte zu führen – daher die große Zahl der Änderungsanträge. Dennoch freue ich mich über vieles, was wir erreicht haben, wie zum Beispiel die Einigkeit darüber, dass etwas gegen die Misshandlung älterer Menschen unternommen werden muss. Es muss dringend mehr getan werden, um die physische und emotionale Misshandlung, die finanzielle Ausbeutung oder andere Formen des Missbrauchs zu beenden, denen ältere Menschen regelmäßig ausgesetzt sind. Jüngsten Schätzungen zufolge werden über 10 % der älteren Menschen Opfer solcher Übergriffe. Dies ist eine erschreckende Zahl. Aus diesem Grund begrüße ich das Vorhaben der Kommission, eine Mitteilung über dieses Thema vorzulegen. Doch wir müssen noch mehr tun. Die Mitgliedstaaten müssen ebenfalls dafür Sorge tragen, dass ältere Menschen unabhängig leben können, eine kostenlose soziale Betreuung erhalten, Angebote des lebenslangen Lernens nutzen können und am Arbeitsplatz nicht diskriminiert werden. Das bedeutet natürlich, dass die Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf aus dem Jahr 2000 vollständig umgesetzt und dann darauf aufgebaut werden muss. Wir müssen dafür eintreten, dass Arbeitnehmer nicht mehr wie bisher mit 50, 55 oder 65 Jahren aufs Abstellgleis geschoben werden. Ein willkürlich festgelegtes gesetzliches Rentenalter muss abgeschafft und gleichzeitig auf der Ebene der Mitgliedstaaten ein gesetzliches Renteneintrittsalter eingeführt werden. Zwischen beiden besteht ein grundlegender Unterschied. Die Betroffenen können dann selbst entscheiden, ob sie ihre Arbeit aufgeben und die Altersversorgung in Anspruch nehmen wollen oder ob sie weiterarbeiten und entweder ihre Rente beziehen oder ihren Rentenanspruch aufschieben möchten, bis sie aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Bedauerlicherweise ist es mir nicht gelungen, hier einen Konsens zu erreichen, und daher wird dieser Punkt im Bericht nicht erwähnt. Ich glaube aber, dass die Mitgliedstaaten ermutigt werden sollten, für die Zukunft eine solche Regelung zu schaffen. Ich habe mehrere Änderungsanträge im Namen meiner Fraktion eingereicht, die, wie ich hoffe, von anderen Abgeordneten unterstützt werden. Die meisten Bereiche, die in diesem Bericht behandelt werden, sollten jedoch weiterhin der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten unterliegen. Was den Austausch bewährter Verfahren betrifft, so können wir natürlich noch viel mehr tun als bisher."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν μια δύσκολη έκθεση. Δυστυχώς υπήρξε πολύ λίγος χρόνος για να επιτευχθούν συμβιβασμοί ή για πραγματική συζήτηση σε ορισμένα από τα ζητήματα – εξ ου και ο τεράστιος αριθμός τροπολογιών. Ωστόσο, χαίρομαι για πολλά στοιχεία από αυτά που έχουμε, όπως είναι η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της κακοποίησης των ηλικιωμένων. Απαιτούνται να γίνουν περισσότερα, επειγόντως, για να τερματιστεί η σωματική, οικονομική, συναισθηματική ή άλλων μορφών κακοποίηση που υφίστανται σε τακτική βάση οι ηλικιωμένοι. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το ποσοστό των ηλικιωμένων που έχουν υποστεί κακοποίηση υπερβαίνει το 10%, το οποίο είναι ένα απίστευτο ποσοστό. Αυτός είναι ο λόγος που επικροτώ την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει μια ανακοίνωση γι’ αυτό το ζήτημα. Πρέπει, όμως, να κάνουμε περισσότερα. Τα κράτη μέλη πρέπει, επίσης, να εργαστούν για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της δωρεάν προσωπικής περίθαλψης, της διά βίου μάθησης και της απαλλαγής από τις διακρίσεις που υφίστανται στους χώρους εργασίας όλοι οι ηλικιωμένοι. Αυτό σημαίνει, βεβαίως, την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για την απασχόληση του 2000 και, κατόπιν, τον εμπλουτισμό της. Πρέπει να εργαστούμε για να θέσουμε ένα τέλος στο να ρίχνονται οι εργαζόμενοι στον σωρό των απορριμμάτων της απασχόλησης, είτε είναι 50, είτε 55 είτε 65 ετών. Πρέπει να καταργηθεί η αυθαίρετη ηλικία υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, παράλληλα με την εξασφάλιση ενός εκ του νόμου προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το οποίο θα θεσπίζεται σε επίπεδο κρατώ μελών. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο. Τα άτομα θα έχουν την επιλογή να σταματήσουν να εργάζονται για να λάβουν τη σύνταξή τους, ή να συνεχίσουν να εργάζονται και είτε να λαμβάνουν τη σύνταξή τους είτε να την μεταθέτουν μέχρις ότου επιλέξουν να σταματήσουν να εργάζονται. Δυστυχώς, δεν κατάφερα να εξασφαλίσω συναίνεση σε αυτό και, κατά συνέπεια, δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση, πιστεύω όμως ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να το εξετάσουν αυτό για το μέλλον. Υπέβαλα έναν αριθμό τροπολογιών εξ ονόματος της Ομάδας μου, που ελπίζω ότι άλλοι βουλευτές του ΕΚ θα κρίνουν κατάλληλες και θα τις υποστηρίξουν, στην πλειονότητά τους όμως τα ζητήματα που καλύπτονται από αυτήν την έκθεση πρέπει να παραμείνουν στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών. Υπάρχουν, βεβαίως, ακόμη πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών."@el10
"Señor Presidente, el informe que nos ocupa ha planteado dificultades. Por desgracia, ha habido muy poco tiempo para alcanzar compromisos, o para un debate real sobre algunas de las cuestiones; de ahí el elevado número de enmiendas. No obstante, me complacen numerosos elementos de nuestra labor, como el que atañe a la necesidad de abordar la cuestión del abuso de las personas de edad avanzada. Es necesario redoblar los esfuerzos, con urgencia, destinados a acabar con los abusos físicos, financieros, emocionales y de otra índole que padecen regularmente los componentes de este grupo de población. Según las últimas estimaciones, la proporción de personas de edad avanzada que han sufrido abusos supera el 10 %, lo que constituye una cifra sorprendente. Por este motivo, acojo favorablemente la intención de la Comisión de presentar una comunicación sobre esta cuestión. Pero debemos adoptar otras medidas. Los Estados miembros han de trabajar asimismo para garantizar la independencia, la atención personal gratuita, el aprendizaje permanente, y la no discriminación en el lugar de trabajo de todas las personas de edad avanzada. Lógicamente, ésto requiere la plena aplicación de la Directiva sobre el empleo de 2000, y después, construir sobre su base. Debmos trabajar para poner fin a situaciones en las que se acaba con la vida laboral de los empleados, sea a los 50, los 55 o los 65 años de edad. Ha de abolirse la imposición por ley de una de edad de jubilación arbitraria, y ha de garantizarse, también por ley, una edad preceptiva para tener derecho a la pensión, establecida a escala de los Estados miembros. Existe una diferencia muy clara entre las dos. Así, las personas tienen la opción de dejar de trabajar y comenzar a percibir su pensión, o de seguir trabajando y, o bien recibir su pensión, o diferir ésta hasta que decidan dejar de trabajar. Por desgracia, no pude lograr un consenso respecto a esta cuestión y, por tanto, no figura en el informe, pero creo que debe alentarse a los Estados miembros a considerarla en el futuro. He presentado diversas enmiendas en nombre de mi grupo, que confío que otros diputados consideren oportuno respaldar, si bien la mayoría de las cuestiones tratadas en este informe deben seguir siendo competencia de los Estados miembros. Lógicamente, nos queda mucho por hacer en lo que se refiere al intercambio de buenas prácticas."@es21
"Hr president, see on olnud raske raport. Kahjuks on olnud väga vähe aega mõnes küsimuses kompromissi või sisulise aruteluni jõudmiseks – sellest ka suur muudatuste hulk. Kuid ma olen siiski rahul suure osaga sellest, mida me oleme saavutanud, nagu näiteks vajadus lahendada eakate väärkohtlemise küsimus. Eakate inimeste regulaarse füüsilise, rahalise, emotsionaalse ja muul viisil väärkohtlemisega tuleb tegeleda esimesel võimalusel. Viimaste andmete kohaselt on üle 10% eakatest inimestest kannatanud väärkohtlemise all, mis on murettekitav protsent. Seepärast tervitan ma komisjoni kavatsust esitada teatis antud küsimuse kohta. Kuid meil tuleb teha veelgi rohkem. Ka liikmesriigid peavad töötama selle suunas, et tagada kõigi eakate sõltumatus, tasuta isikuhooldus, elukestev õpe ja vältida nende tööalast diskrimineerimist. See tähendab muidugi 2000 tööhõivedirektiivi täielikku rakendamist ja selle edasiarendamist. Meil tuleb töötada selles suunas, et vältida töötajate töölt väljasurumist 50., 55. või 65. eluaasta täitumisel. Seadusjärgse pensioni meelevaldselt kehtestatud iga tuleb tühistada, tagades samas liikmesriigi tasandil kehtestatud kohustusliku pensioniea. Nende kahe vahel on väga selge erinevus. Siis on inimestel võimalus valida töö lõpetamise ja pensionile jäämise või töö jätkamise ja kas pensioni vastuvõtmise või selle tagasilükkamise vahel selle ajani, kuni nad otsustavad töölt lahkuda. Kahjuks ei õnnestunud mul selles osas konsensust saavutada ning seetõttu nimetatud punkti raportis ei sisaldu, kuid ma usun, et liikmesriike tuleb julgustada seda edaspidi käsitlema. Ma olen oma fraktsiooni nimel esitanud mitmed parandused, mida teised liikmed loodetavasti toetavad, kuid enamik selles aruandes käsitletud küsimusi peaksid jääma liikmesriikide pädevusse. Ometi saame meil palju teha parimate praktikate vahetamise osas."@et5
"Arvoisa puhemies, mietintö on ollut hankala. Kompromisseille tai todelliselle keskustelulle joistakin kysymyksistä on ollut valitettavasti erittäin vähän aikaa, mikä näkyy tarkistusten suurena määränä. Olen kuitenkin tyytyväinen monista saavutetuista asioista, esimerkiksi tarpeesta selvittää vanhusten hyväksikäyttöä. Tarvitaan kuitenkin kiireellisesti lisää toimia, jotta voidaan lopettaa vanhusten säännöllisesti kärsimä fyysinen, taloudellinen, henkinen ja muunlainen hyväksikäyttö. Viimeisimmän arvion mukaan yli kymmenen prosenttia vanhuksista on kärsinyt hyväksikäytöstä. Luku on käsittämättömän suuri. Tämän takia olen tyytyväinen komission aikeesta antaa kyseistä aihetta koskeva tiedonanto. Tarvitsemme kuitenkin muutakin. Myös jäsenvaltioiden on työskenneltävä sen eteen, että vanhuksille taataan itsenäisyys, ilmainen henkilökohtainen hoito, elinikäinen oppiminen ja syrjimättömyys työpaikalla. Tämän takia vuonna 2000 annettu työllisyysdirektiivi onkin pantava täysin täytäntöön. Sen perustalle voidaan jatkaa rakentamista. Meidän on päästävä eroon käytännöstä, jossa työntekijät heitetään työllisyyden roskakasaan 50, 55 tai 65 vuoden iässä. Sattumanvarainen lakisääteinen eläkeikä on lakkautettava, ja sen tilalle on taattava lakisääteinen eläkeikä jäsenvaltioiden tasolla. Näiden kahden välillä on selvä ero. Ihmisillä on tällöin mahdollisuus lopettaa työnteko ja saada eläkettä tai jatkaa työntekoa ja joko saada eläkettä tai siirtää sitä, kunnes he päättävät lopettaa työnteon. Tästä ei valitettavasti onnistuttu pääsemään yksimielisyyteen, minkä tähden asia ei ole mietinnössä. Mielestäni jäsenvaltioita olisi kuitenkin kannustettava pohtimaan kysymystä tulevaisuutta varten Esitin ryhmäni puolesta monia tarkistuksia, joille toivon parlamentin muiden jäsenten tukea, mutta useimpien mietinnössä käsiteltyjen asioiden pitäisi säilyä jäsenvaltioiden toimivallan alaisina. Voimme tietenkin tehdä vielä paljon parhaiden käytäntöjen vaihdossa."@fi7
"Monsieur le Président, ce rapport a été difficile à élaborer. Nous n'avons malheureusement eu que très peu de temps pour atteindre des compromis ou mener de véritables débats sur certaines questions, ce qui explique le grand nombre d'amendements. Néanmoins, je suis satisfaite des nombreux éléments qui ont suscité un accord, par exemple la nécessité de s'atteler au problème de la maltraitance des personnes âgées. Il faut faire plus, de toute urgence, pour mettre fin aux abus physiques, financiers, émotionnels et autres que subissent régulièrement des personnes âgées. L'estimation la plus récente indique que plus de 10 % des personnes âgées souffrent d'une forme d'abus, un chiffre atterrant. C'est pourquoi nous saluons l'intention de la Commission de présenter une communication sur ce problème. Nous devons cependant faire davantage. Les États membres doivent aussi œuvrer en vue d'assurer l'indépendance, la gratuité des soins, l'apprentissage tout au long de la vie et la protection contre la discrimination sur le lieu de travail pour toutes les personnes âgées. Pour atteindre ces objectifs, ils devront, bien sûr, assurer la mise en œuvre intégrale de la directive de 2000 sur l'emploi, puis en développer les dispositions. Nous devons travailler pour faire en sorte que les salariés les plus âgés, qu'ils aient 50, 55 ou 65 ans, ne soient plus exclus du circuit de l'emploi. Il faut supprimer l'âge légal arbitraire de la retraite tout en établissant, au niveau de l'État membre, un âge légal de la pension. Il y a une distinction très claire entre les deux. Les personnes en question auront alors le choix d'arrêter de travailler et prendre leur pension, ou de continuer à travailler et soit prendre leur pension, soit la différer jusqu'au moment où elles choisiront d'arrêter de travailler. Malheureusement, je ne suis pas parvenue à dégager un consensus sur cette question, qui ne figure donc pas dans le rapport, mais je crois qu'il faut encourager les États membres à l'examiner pour l'avenir. J'ai proposé au nom de mon groupe un certain nombre d'amendements, que d'autres membres jugeront bon de soutenir, je l'espère, mais la plupart des thèmes évoqués par le rapport devraient demeurer de la compétence des États membres. Nous pouvons évidemment faire encore beaucoup plus pour favoriser les échanges de bonnes pratiques."@fr8
"Elnök úr, ez egy igen nehéz jelentés volt. Sajnos bizonyos kérdések esetében nagyon kevés idő volt kompromisszumok elérésére vagy tényleges vitára: emiatt volt annyi módosítás. Örülök azonban sok elért elemének, mint például az idősekkel szembeni rossz bánásmódra vonatkozó kérdés kezelésének szükségessége. Többet kell tennünk – és minél előbb – annak érdekében, hogy megszűnjön az idősekkel szembeni rendszeres fizikai, pénzügyi, érzelmi és más formájú rossz bánásmód. A legutóbbi becslés szerint a rossz bánásmódban részesülő idősek aránya meghaladja a 10%-ot, ami döbbenetes adat. Ezért üdvözlöm a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy közleményt terjesztett elő a kérdésről. De ennél többet kell tennünk. A tagállamoknak azon is kell dolgozniuk, hogy a munkahelyeken minden idős ember számára biztosítsák a függetlenséget, az ingyenes személyes gondozást, az élethosszig tartó tanulást, valamint a diszkrimináció-mentességet. Ez természetesen azt jelenti, hogy maradéktalanul végre kell hajtani a 2000-es foglalkoztatási irányelvet, azt követően pedig arra kell alapozni. Azon kell dolgoznunk, hogy véget vessünk annak, hogy az alkalmazottakat 50, 55 vagy 65 évesen a foglalkoztatási roncstelepre dobják. A jogszabályban foglalt nyugdíjba vonulás önkényesen meghatározott életkorát el kell törölni, ellenben a tagállami szinten meghatározott, jogszabályban foglalt nyugdíjkorhatárt biztosítani kell. A kettő között igen nyilvánvaló a különbség. Az egyén így választhat aközött, hogy abbahagyja a munkát és nyugdíjba vonul, vagy pedig továbbra is dolgozik, és vagy nyugdíjba vonul, vagy azt akkorra halasztja, amíg nem dönt úgy, hogy abbahagyja a munkát. Sajnálatos módon ezzel kapcsolatban nem tudtam konszenzust elérni, és ezért nem szerepel a jelentésben, de véleményem szerint a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy a jövőben vegyék ezt figyelembe. Képviselőcsoportom nevében számos módosítást terjesztettem elő, amelyeket remélhetőleg más tagállamok támogatásra alkalmasnak ítélnek; a jelentésben tárgyalt kérdések többségének a tagállamok hatáskörében kell maradnia. Természetesen még mindig sokat tehetünk a legjobb gyakorlat kicserélése terén."@hu11
". Signor Presidente, non è stata una relazione semplice. Purtroppo, il tempo a disposizione era molto poco per raggiungere compromessi o per una vera discussione su alcune di queste questioni, da cui il gran numero di emendamenti. Tuttavia, sono soddisfatta di molti degli elementi che abbiamo, come la necessità di affrontare la questione della violenza sugli anziani. È necessario fare ancora molto per fermare gli abusi fisici, economici, psicologici e di altra natura, che subiscono gli anziani. L’ultimo studio calcola il numero degli anziani vittime di abuso per oltre il 10%, dato sconcertante. Questo è il motivo per cui accolgo positivamente l’intenzione della Commissione di presentare una comunicazione su questo problema. Ma dobbiamo fare di più. Gli Stati membri devono lavorare anche al fine di garantire l’indipendenza, l’assistenza personale gratuita, l’apprendimento lungo tutto il corso della vita e la libertà dalla discriminazione sul posto di lavoro per tutti gli anziani. Ciò significa, com’è ovvio, attuare completamente la direttiva sull’occupazione del 2000 e in seguito costruire sulla sua base. Abbiamo il dovere di impegnarci per non consentire più che i dipendenti vengano gettati nel dimenticatoio dell’impiego, che abbiano 50, 55 o 65 anni. Deve essere eliminata un’arbitraria età pensionabile legale, garantendo invece un’età legale per la pensione, fissata a livello di tutti gli Stati membri. Esiste una differenza molto chiara tra le due. I soggetti, quindi, hanno una scelta di smettere di lavorare e prendere la pensione, o di continuare a lavorare percependo ugualmente la pensione o rinviandola finché non decidono di smettere di lavorare. Purtroppo, non sono stata in grado di ottenere consenso su questo punto; pertanto non si trova nella relazione, ma ritengo che gli Stati membri debbano essere incoraggiati a guardare in tale direzione per il futuro. Ho presentato una serie di emendamenti a nome del mio gruppo, che auspico altri deputati ritengano degni di sostegno, ma molte delle questioni di cui si occupa la relazione dovrebbero rimanere nella competenza degli Stati membri. Esiste, certamente, ancora molto da fare in termini di scambio della migliore prassi."@it12
"Pone Pirmininke, tai buvo nelengvas pranešimas. Deja, buvo pernelyg mažai laiko, o iš tikrųjų ir nebuvo galimybės pravesti diskusijų kai kuriais labai svarbiais klausimais – todėl pranešime tiek daug pataisų. Tačiau džiaugiuosi ir dėl tų klausimų, kurie į šį pranešimą buvo įtraukti, tokiais kaip būtinybė spręsti vyresnio amžiaus asmenų diskriminavimo problemą. Reikia padaryti dar daugiau, ir labai skubiai, kad galėtume užbaigti fizinę, finansinę ir emocinę diskriminaciją, kurią nuolat patiria vyresnio amžiaus žmonės. Pagal pačius naujausius apskaičiavimus, diskriminaciją patyrusių vyresnio amžiaus žmonių skaičius viršija 10 %, o tai jau pribloškiantis skaičius. Todėl aš labai palankiai vertinu Komisijos ketinimus pasiūlyti komunikatą šiuo klausimu. Tačiau mes turime padaryti dar daugiau. Valstybės narės taip pat turi daug dirbti, kad užtikrintų visų vyresnio amžiaus žmonių nepriklausomumą, nemokamą priežiūra ir globą, galimybes mokytis visą gyvenimą, ir pašalintų bet kokią diskriminaciją darbo vietoje. Be abejo, tam reikės įgyvendinti 2000 m. Užimtumo direktyvą ir toliau ja remtis. Mes galiausiai turime užkirsti kelią darbuotojų išmetimui į darbo rinkos sąvartyną – ar jie būtų 50, 55 ar 60 metų. Turi būti atšauktas savo nuožiūra nustatytas privalomas išėjimo į pensiją amžius, tačiau įstatymu įtvirtintas pensinis mažius valstybės narės lygiu. Šie du dydžiai yra labai skirtingi dalykai. Tokiu atveju asmenys turi galimybę nuspręsti nustoti dirbti ir pradėti gauti pensiją, arba tęsti savo darbinę veiklą ir, arba pasiimti pensiją, arba atidėti jos išmokėjimą vėlesniam laikui, kai jie nuspręs baigti savo darbinę veiklą. Deja, šiuo klausimu aš nesugebėjau pasiekti susitarimo, todėl šis klausimas nebuvo įtrauktas į pranešimą, tačiau esu įsitikinęs, kad valstybes nares būtina raginti panagrinėti šį klausimą ateityje. Savo partijos vardu aš pateikiau nei vieną pasiūlymą dėl pataisų, ir tikiuosi, kad kitos valstybės narės joms pritars, tačiau dauguma šiame pranešime aptariamų klausimų turėtų ir toliau išlikti valstybių narių kompetencijos dalykais. Be abejones, mes dar galėtume labai daug ką nuveikti sektinos patirties keitimosi srityje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šis ziņojums ir ļoti sarežģīts. Diemžēl ir bijis ļoti maz laika panākt kompromisus vai īstām debatēm par atsevišķiem jautājumiem, tādēļ arī ir tik liels grozījumu skaits. Taču mani ļoti priecē daudzi elementi, kas ir iekļauti, piemēram, nepieciešamība cīnīties pret vecāku cilvēku aizskaršanu. Lai pārtrauktu fizisko, finansiālo, emocionālo un cita veida aizskaršanu, no kuras regulāri cieš vecāka gada gājuma cilvēki, ir steidzami jārīkojas. Jaunākie pētījumi liecina, ka vairāk nekā 10 % vecāku cilvēku ir cietuši no izmantošanas, un šis skaitlis ir satraucošs. Tādēļ es atzinīgi vērtēju Komisijas nodomu izveidot par šo problēmu paziņojumu. Taču ir jādara vairāk. Dalībvalstīm jāstrādā, lai visiem gados vecākajiem cilvēkiem varētu nodrošināt neatkarību, bezmaksas sociālo aprūpi, mūžizglītību, un nesaskaršanos ar diskrimināciju darba vietā. Tas, protams, nozīmē pilnībā īstenot 2000. gada Nodarbinātības direktīvu un darbu pie tās papildināšanas. Mums jāstrādā, lai pieliktu punktu darbinieku norakstīšanai neatkarīgi no tā, vai viņiem ir 50, 55 vai 65 gadi. Ir jāaizliedz likumā patvaļīgi noteikts pensionēšanās vecums un jānodrošina likumā paredzēta pensionēšanās vecuma noteikšana dalībvalstu līmenī. Starp šiem abiem ir ļoti skaidra atšķirība. Tad darbinieki varēs izvēlēties: pārtraukt darbu un doties pensijā, turpināt strādāt un vai nu doties pensijā, vai arī atlikt pensionēšanos līdz brīdim, kad vairs nevēlēsies strādāt. Diemžēl man neizdevās panākt vienprātību šajā jautājumā, tādēļ tas nav iekļauts ziņojumā, taču uzskatu, ka dalībvalstis ir jāaicina pievērsties šai problēmai nākotnē. Savas grupas vārdā esmu iesniegusi vairākus labojumus un ceru, ka pārējie locekļi tos atbalstīs, taču vairumam no šajā ziņojumā ietvertajiem jautājumiem ir jāpaliek dalībvalstu kompetencē. Protams, mēs vēl varam ļoti daudz darīt saistībā ar paraugprakses apmaiņu."@lv13
"Mr President, this has been a difficult report. There has unfortunately been very little time to reach compromises or for real debate on some of the issues – hence the large number of amendments. However, I am pleased with many elements of what we do have, such as the need to tackle the issue of elder abuse. More needs to be done, urgently, to end the physical, financial, emotional and other forms of abuse regularly suffered by older people. The latest estimate puts the number of older people that have suffered abuse at over 10%, which is a staggering figure. That is why I welcome the Commission’s intention to bring forward a communication on that issue. But we must do more. Member States must also work towards ensuring independence, free personal care, lifelong learning and freedom from discrimination at the workplace for all older people. That means, of course, fully implementing the 2000 Employment Directive and then building on it. We must work to put an end to employees being thrown onto the employment scrapheap, whether at 50, 55 or 65. An arbitrary age of statutory retirement must be abolished, whilst ensuring a statutory pension age, set at Member State level. There is a very clear difference between the two. Individuals then have a choice to stop work and take their pensions, or to continue working and either take their pension or defer it until they choose to stop working. Unfortunately, I was unable to achieve consensus on this, and therefore it is not in the report, but I believe Member States must be encouraged to look at this for the future. I have tabled a number of amendments on behalf of my group, which I hope other Members will see fit to support, but most of the issues covered by this report should remain within the competence of the Member States. There is, of course, still a great deal we can do in terms of exchange of best practice."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dit is een moeilijk verslag geweest. Er was helaas heel weinig tijd om compromissen te sluiten of voor een echt debat over sommige onderwerpen – vandaar het grote aantal amendementen. Niettemin ben ik blij met veel elementen van wat we wel hebben, zoals de noodzaak om de kwestie van misbruik van ouderen aan te pakken. Er moet meer worden gedaan, dringend, om een eind te maken aan de fysieke, financiële, emotionele en andere vormen van misbruik waar oudere mensen regelmatig onder lijden. Volgens de recentste schatting ligt het aantal oudere mensen dat slachtoffer is geweest van misbruik boven de 10 procent – een verbijsterend aantal. Daarom verwelkom ik de intentie van de Commissie een mededeling over dit onderwerp naar voren te brengen. Maar we moeten meer doen. Lidstaten moeten zich ook inspannen voor het garanderen van onafhankelijkheid, gratis persoonlijke zorg, levenslang leren en vrijwaring van discriminatie op de werkvloer voor alle oudere mensen. Dat houdt uiteraard een complete implementatie in van de Werkgelegenheidsrichtlijn uit 2000, waarop daarna wordt voortgebouwd. We moeten ons inspannen om een eind te maken aan het op de arbeidsvuilnisbelt gooien van werknemers, of dat nu met 50, 55 of 65 jaar is. Een willekeurige leeftijd van wettelijk pensioen moet worden afgeschaft en er moet een wettelijke pensioenleeftijd komen die wordt ingesteld op het niveau van de lidstaten. Er is een heel duidelijk verschil tussen die twee dingen. Individuen hebben de keuze te stoppen met werken en hun pensioen te ontvangen, of door te gaan met werken en ofwel hun pensioen te ontvangen ofwel het uit te stellen totdat ze willen stoppen met werken. Helaas is het me niet gelukt hierover consensus tot stand te brengen en daardoor staat het niet in het verslag, maar ik ben van mening dat de lidstaten moeten worden aangemoedigd hiernaar te kijken voor de toekomst. Ik heb namens mijn fractie een aantal amendementen voorgesteld, waarvan ik hoop dat andere Parlementsleden ze zullen willen steunen; maar de meeste onderwerpen die in dit verslag aan de orde komen, horen thuis in het domein van de lidstaten. Er is natuurlijk nog wel heel veel wat we kunnen doen waar het om uitwisseling van de beste aanpak gaat."@nl3
"Panie przewodniczący! To było trudne sprawozdanie. Niestety było bardzo mało czasu na osiągnięcie kompromisów lub na prawdziwą debatę na niektóre z tematów – stąd duża liczba poprawek. Jednak jestem zadowolona z wielu naszych osiągnięć, takich jak konieczność poruszenia kwestii wykorzystywania osób starszych. Należy pilnie dołożyć jeszcze większych starań, aby położyć kres regularnemu wykorzystywaniu m. in. fizycznemu, finansowemu i emocjonalnemu osób w podeszłym wieku. Według ostatnich szacunków liczba osób starszych wykorzystywanych w ten sposób sięga 10%, co jest zatrważające. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję zamiar Komisji sporządzenia komunikatu w tej sprawie. Musimy jednak podjąć dalsze działania. Państwa członkowskie muszą również podejmować starania w celu zapewnienia wszystkim starszym osobom niezależności, bezpłatnej opieki, możliwości uczenia się przez całe życie i uchronienia ich przed dyskryminacją w miejscu pracy. Oczywiście oznacza to pełne wdrożenie dyrektywy z 2000 r. dotyczącej zatrudnienia, a następnie wykorzystanie jej jako podstawę. Musimy podjąć działania, aby zatrzymać proces odsuwania na boczne tory pracowników, którzy ukończyli 50, 55 czy 65 lat. Należy zlikwidować ustalony arbitralnie ustawowy wiek przejścia na emeryturę, zapewniając jednocześnie ustawowy wiek otrzymania uprawnień emerytalnych, ustanawiany na szczeblu państw członkowskich. Mamy tu do czynienia z bardzo wyraźną różnicą. Obywatele mają bowiem wówczas możliwość wyboru; mogą odejść z pracy i pobierać emeryturę lub kontynuować życie zawodowe i pobierać emeryturę lub odroczyć ją do czasu zaprzestania pracy. Niestety nie udało mi się osiągnąć konsensu w tej sprawie i dlatego nie uwzględniono jej w sprawozdaniu, ale uważam, że należy zachęcić państwa członkowskie do przyjrzenia się temu zagadnieniu w przyszłości. Przedłożyłam w imieniu mojej grupy szereg poprawek, które, mam nadzieję, inni posłowie uznają za warte poparcia, lecz większość kwestii zawarta w tym sprawozdaniu powinna pozostać w kompetencjach państw członkowskich. Oczywiście nadal pozostaje wiele do zrobienia w zakresie wymiany najlepszych rozwiązań."@pl16
"Senhor Presidente, este relatório foi difícil e, infelizmente, dispusemos de muito pouco tempo para alcançar compromissos ou debater verdadeiramente algumas das questões, o que explica o grande número de alterações. Sinto-me porém satisfeita com muito do que conseguimos, ao reconhecer, designadamente, o problema dos maus-tratos sofridos pelos idosos. É urgente fazer mais para acabar com os abusos físicos, financeiros e emocionais, entre outros, de que são vítimas com frequência as pessoas mais idosas. A última estimativa situa acima de 10% o número de idosos que sofrem abusos, o que é um número impressionante. Congratulo-me, assim, com a intenção da Comissão de elaborar uma comunicação sobre o assunto. Mas devemos ir mais longe. Os Estados-Membros também devem empenhar-se por assegurar aos mais velhos independência, cuidados pessoais gratuitos e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, bem como prevenir a sua discriminação no local de trabalho. Isto significa, como é óbvio, dar cumprimento integral à Directiva Emprego 2000 e continuar a trabalhar no mesmo sentido. Devemos esforçar-nos para impedir que trabalhadores sejam atirados para a reforma, quer isso aconteça aos 50, 55 ou 65 anos de idade. A definição arbitrária de uma idade de reforma obrigatória deve ser abolida, e estabelecida uma idade de reforma garantida, definida a nível nacional pelos Estados-Membros. Existe uma distinção clara entre estas duas situações. Cada indivíduo deverá poder escolher entre deixar de trabalhar e gozar a sua reforma, continuar a trabalhar e usufruir ao mesmo tempo da reforma, ou adiar a reforma até deixar de trabalhar. Infelizmente, não foi possível chegar a um consenso nesta matéria e ela não consta, por esse motivo, do relatório, mas considero que os Estados-Membros devem ser instados a considerá-la no futuro. Apresentei diversas alterações em nome do meu grupo, que espero venham a merecer o apoio doutros deputados, mas a maioria das questões cobertas por este relatório devem permanecer no âmbito de competências dos Estados-Membros. Há, evidentemente, muito a fazer em termos de intercâmbio de boas práticas."@pt17
"Mr President, this has been a difficult report. There has unfortunately been very little time to reach compromises or for real debate on some of the issues – hence the large number of amendments. However, I am pleased with many elements of what we do have, such as the need to tackle the issue of elder abuse. More needs to be done, urgently, to end the physical, financial, emotional and other forms of abuse regularly suffered by older people. The latest estimate puts the number of older people that have suffered abuse at over 10%, which is a staggering figure. That is why I welcome the Commission’s intention to bring forward a communication on that issue. But we must do more. Member States must also work towards ensuring independence, free personal care, lifelong learning and freedom from discrimination at the workplace for all older people. That means, of course, fully implementing the 2000 Employment Directive and then building on it. We must work to put an end to employees being thrown onto the employment scrapheap, whether at 50, 55 or 65. An arbitrary age of statutory retirement must be abolished, whilst ensuring a statutory pension age, set at Member State level. There is a very clear difference between the two. Individuals then have a choice to stop work and take their pensions, or to continue working and either take their pension or defer it until they choose to stop working. Unfortunately, I was unable to achieve consensus on this, and therefore it is not in the report, but I believe Member States must be encouraged to look at this for the future. I have tabled a number of amendments on behalf of my group, which I hope other Members will see fit to support, but most of the issues covered by this report should remain within the competence of the Member States. There is, of course, still a great deal we can do in terms of exchange of best practice."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, toto bola naozaj veľmi zložitá správa. Na dosiahnutie kompromisov, prípadne na skutočnú diskusiu o niektorých otázkach, existovalo, bohužiaľ, len veľmi málo času. To je aj dôvod, prečo tu máme tak veľa pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Napriek tomu ma však tešia mnohé prvky, ktoré sa do správy podarilo dostať, napríklad potreba riešiť otázku diskriminácie starších ľudí. Ak chceme ukončiť fyzické, finančné, duševné a iné formy diskriminácie, ktorým sú starší ľudia pravidelne vystavovaní, potom naliehavo potrebujeme v tejto veci vykonať viac. Na základe posledných odhadov bolo až 10 % starších ľudí vystavených diskriminácii. Toto číslo je skutočne ohromujúce. Z toho dôvodu vítam zámer Komisie predložiť oznámenie o tejto veci. Musíme však robiť ešte viac. Členské štáty musia tiež pracovať na tom, aby zaručili pre všetkých starších ľudí nezávislosť, bezplatnú osobnú starostlivosť, celoživotné vzdelávanie a nulovú diskrimináciu na pracovisku. To, samozrejme, znamená, že musia začať plne vykonávať smernicu o zamestnanosti z roku 2000 a následne na nej začať budovať. Musíme sa postarať o to, aby zamestnanci, ktorí dosiahli vek 50, 55 alebo 65 rokov, prestali byť vyhadzovaní na smetisko. Musíme zrušiť ľubovoľný vek pre zákonný odchod do dôchodku a zaviesť na úrovni členských štátov zákonný vek odchodu do dôchodku. Medzi týmito dvoma je jasný rozdiel. Jednotlivci by si potom mohli vybrať, či chcú prestať pracovať a začať poberať dôchodok, alebo či chcú pokračovať v práci aj naďalej a zároveň poberať dôchodok, prípade jeho poberanie odložiť až na dobu, kedy sa rozhodnú ukončiť svoj pracovný pomer. V tejto veci sa mi, bohužiaľ, nepodarilo dosiahnuť konsenzus, preto sa tieto skutočnosti nenachádzajú v správe. Domnievam sa však, že členské štáty musia byť vyzývané, aby tieto opatrenia v budúcnosti prijali. Predložila som niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v mene svojej skupiny a dúfam, že ostatní poslanci ich budú považovať za vhodné a podporia ich. Väčšina otázok, ktorými sa zaoberá táto správa, by však mala zostať v kompetencii členských štátov. Samozrejme, ešte stále toho môžeme veľa urobiť v súvislosti s výmenou osvedčených postupov."@sk19
". Gospod predsednik, to poročilo je bilo precej sporno. Na žalost ni bilo dovolj časa za doseganje kompromisov ali dejansko razpravo o nekaterih vprašanjih, zato je število predlogov sprememb tako veliko. Vseeno me veseli, da imamo toliko elementov, kot je potreba po obravnavi vprašanja slabega ravnanja s starejšimi. Takoj si je treba začeti bolj prizadevati za preprečevanje fizičnega, finančnega, čustvenega in drugega nasilja, ki pogosto prizadene starejše osebe. Zadnje ocene kažejo, da delež starejših oseb, ki trpijo zaradi slabega ravnanja, presega 10 %, kar je pretresljiva številka. Zato pozdravljam namero Komisije, da predloži sporočilo o tem vprašanju. Vendar moramo narediti še več. Države članice si morajo prizadevati za zagotavljanje neodvisnosti, brezplačne osebne oskrbe, vseživljenjskega učenja in nediskriminacije na delovnem mestu za vse starejše osebe. To seveda pomeni, da je treba v celoti izvajati direktivo o zaposlovanju iz leta 2000 in napredovati na tej podlagi. Preprečiti moramo, da se zaposlene daje na čakanje, ne glede na to, ali so stari 50, 55 ali 65 let. Odpraviti je treba neomejeno starostno mejo za upokojitev in hkrati zagotoviti upokojitveno starost, zakonsko določeno na ravni držav članic. Med obema je zelo jasna razlika. Posamezniki imajo tako izbiro, da prenehajo z delom in prejemajo pokojnino ali pa da nadaljujejo z delom in prejemajo pokojnino ali jo odložijo na čas, ko se odločijo, da bodo zapustili svoje delovno mesto. Žal v zvezi s to zadevo nisem mogla doseči soglasja, zato ni vključeno v poročilo, vendar mislim, da je treba države članice spodbujati, da bodo to vprašanje v prihodnosti še obravnavale. V imenu svoje skupine sem predložila več predlogov sprememb, za katere upam, da jih bodo poslanci podprli, vendar mora večina vprašanj, ki jih vključuje to poročilo, ostati v pristojnosti držav članic. Seveda pa lahko še veliko naredimo z izmenjavo najboljše prakse."@sl20
"Herr talman! Detta har varit ett svårt betänkande. Olyckligtvis har det funnits mycket lite tid till att nå kompromisser eller till någon riktig debatt om en del av frågorna – härav det stora antalet ändringsförslag. Men jag är nöjd med många av de delar som vi har, som till exempel behovet av att ta itu med frågan om äldrediskriminering. Mer behöver snarast göras för att få ett slut på de fysiska, ekonomiska, emotionella och övriga former av diskriminering som äldre människor regelbundet utsätts för. Enligt den senaste uppskattningen är andelen äldre människor som har utsatts för diskriminering mer än 10 procent, vilket är en häpnadsväckande siffra. Därför välkomnar jag att kommissionen har för avsikt att lägga fram ett meddelande i frågan. Men vi måste göra mer än så. Medlemsstaterna måste också arbeta för att garantera oberoende, fri personlig vård, livslångt lärande och avsaknad av diskriminering på arbetsplatsen för alla äldre människor. Detta innebär naturligtvis att genomföra sysselsättningsdirektivet från 2000 fullt ut och att sedan bygga vidare på det. Vi måste arbeta för att arbetstagare inte längre ska kastas på sophögen, oavsett om det är vid 50, 55 eller 65. En godtycklig ålder för lagstadgad avgång måste avskaffas samtidigt som en lagstadgad pensionsålder garanteras som fastställts på medlemsstatsnivå. Det finns en mycket tydlig skillnad mellan dessa båda. Enskilda kan sedan välja mellan att sluta arbeta och gå i pension eller att fortsätta att arbeta och antingen ta ut sin pension eller vänta med det tills de väljer att sluta arbeta. Olyckligtvis kunde jag inte få till stånd enighet om detta, och därför finns det inte med i betänkandet, men jag anser att medlemsstaterna måste uppmuntras att titta på det här inför framtiden. Jag har lagt fram en rad ändringsförslag för min grupp som jag hoppas att andra ledamöter kommer att finna värda att stödja, men de flesta frågor som behandlas i detta betänkande bör förbli inom medlemsstaternas behörighet. Det är naturligtvis fortfarande mycket vi kan göra när det gäller att utbyta bästa praxis."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Elizabeth Lynne,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,10,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph