Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-20-Speech-3-332"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080220.15.3-332"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, à la veille de la septième session du Conseil des droits de l'homme, le Parlement souhaite vous envoyer un message de soutien, de vigilance et de mobilisation. C'est la seule instance internationale effectivement à combattre les violations des droits de l'homme, et notamment à réagir aux urgences, aux crises des droits de l'homme, mais aussi à travailler sur le long terme avec les rapporteurs spéciaux et dans un dialogue interactif avec les ONG. Le Conseil est unique et il se trouve à un tournant délicat de son histoire. Un an ne suffira pas pour établir son efficacité. Par contre, cela peut suffire pour le décrédibiliser et nous savons que les tentatives d'affaiblissement et d'instrumentalisation sont nombreuses. Je voudrais d'abord parler de la situation de Mme Sigma Huda, rapporteure spéciale sur la traite des êtres humains. Elle est emprisonnée dans des conditions déplorables au Bangladesh. Ensuite, concernant ces mêmes rapporteurs spéciaux, les propositions du Comité consultatif seront finalement tranchées par le président en dernier ressort. C'est dire toute l'importance de son rôle, et je voudrais saluer l'excellence du travail du président Costea, en même temps que je tiens à attirer votre attention: en juin il sera remplacé. C'est pourquoi l'Union doit rester attentive et doit rester proactive. Son action est décisive. On l'a vu à Gaza. L'abstention de l'Union affaiblit considérablement le message, elle affaiblit le Conseil lui-même. Pourtant, lorsque l'Union prend l'initiative d'une session spéciale et qu'elle met alors tout son poids dans la balance, le Conseil grandit, il parvient à des résultats. Et, pour ce faire, nos États membres doivent renforcer leurs alliances transrégionales pour convaincre et éviter toute réaction en bloc qui renverrait le Conseil dans les affres des contingences politiques. Nous interpellons donc nos États pour qu'ils intensifient leurs efforts et qu'ils se montrent exemplaires. Exemplaires, en nommant un expert indépendant, lorsqu'ils participent à l'examen d'un autre État dans le cadre de l'UPR, ouverts eux-mêmes à la critique et à l'autocritique, exemplaires aussi pour l'élection des nouveaux membres. L'invitation permanente faite aux procédures spéciales devrait être un critère primordial pour les États de l'Union européenne."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, těsně před sedmým zasedáním Rady pro lidská práva chce Parlament vyslat poselství vyjadřující podporu, ostražitost a mobilizaci. Rada je jediným mezinárodním orgánem, který skutečně bojuje proti porušování lidských práv, a zejména orgánem, který reaguje na mimořádné události, krize v oblasti lidských práv, ale rovněž orgánem, který dlouhodobě spolupracuje se zvláštními zpravodaji a v interaktivním dialogu s nevládními organizacemi. Rada je jedinečná a nachází se v obtížném rozhodujícím bodu zvratu ve své historii. Jeden rok nepostačuje, aby byla zajištěna její efektivnost. Na druhou stranu může stačit k její diskreditaci, a objevilo se mnoho pokusů ji oslabit a přesměrovat, jak víme. Nejprve bych chtěla zmínit situaci, v níž se nachází paní Sigma Huda, zvláštní zpravodajka pro obchodování s lidmi. Je ve vězení v Bangladéši v žalostných podmínkách. Co se týká stejných zvláštních zpravodajů, o návrzích poradního výboru bude jako nejvyšší instance s konečnou platností rozhodovat předseda. To dává představu, jak důležitá je jeho úloha, a ráda bych vzdala poctu vynikající práci, kterou odvedl předseda Costea, a zároveň vás upozornila na skutečnost, že v červnu bude nahrazen. To je důvod, proč EU musí zůstat pozorná a proaktivní. Viděli jsme to v Gaze. Zdrženlivost EU značně oslabila poselství a oslabuje samotnou Radu. Když EU přijímá iniciativu ohledně zvláštního zasedání a přikládá tomu veškerou důležitost, pak Rada sílí a dosahuje výsledků. K tomu musí naše členské státy posílit své nadregionální spojenectví, aby přesvědčily ostatní a aby zabránily jakémukoli zablokování, které by Radu vrátilo zpět k zápasům o politické styky. Proto naše vlády vyzýváme, aby zvýšily své úsilí a byly příkladem. Aby daly příklad jmenováním nezávislého experta, když se podílí na posuzování jiné vlády jako součást UPR, a aby samy byly otevřeny kritice a sebekritice a aby daly příklad pro volby nových členů. Stálá výzva ke zvláštním postupům by měla být pro členské státy EU kritériem prvořadého významu."@cs1
"Hr. formand! Umiddelbart inden Menneskerettighedsrådets syvende samling vil Parlamentet gerne udsende et budskab om støtte, årvågenhed og mobilisering. Dette råd er det eneste internationale organ, der effektivt bekæmper krænkelser af menneskerettighederne, herunder reagerer på nødsituationer, kriser på menneskerettighedsområdet, men også det eneste, der på lang sigt arbejder sammen med de særlige rapportører og i interaktiv dialog med ngo'erne. Rådet er unikt og står over for et vanskeligt vendepunkt i dets historie. Et år er ikke tilstrækkeligt til at fastslå dets effektivitet. Derimod kan det være nok til at berøve det sin troværdighed, og vi ved, at forsøgene på at svække og instrumentalisere rådet har været mange. Allerførst vil jeg gerne nævne den situation, fru Sigma Huda, særlig rapportør om menneskehandel, befinder sig i. Hun sidder fængslet under elendige forhold i Bangladesh. Dernæst, også vedrørende disse særlige rapportører, vil det rådgivende udvalgs forslag endelig blive behandlet af formanden, som har det sidste ord. Det viser, hvor vigtig hans rolle er, og jeg vil gerne takke formand Costea for det fremragende stykke arbejde, han udfører, og samtidig vil jeg gerne henlede Deres opmærksomhed på, at han vil blive udskiftet til juni. Derfor skal Unionen være opmærksom og proaktiv. Dens handling er afgørende. Det så man i Gaza. Unionens passive holdning svækker dette budskab og svækker selve rådet. Når Unionen tager initiativ til en særlig samling og lægger hele sin vægt i, vokser rådet og opnår resultater. For at gøre dette skal vores medlemsstater styrke deres alliancer på tværs af regionerne for at overbevise og undgå en samlet reaktion, som ville sende rådet tilbage til de politiske tilfældigheders kvaler. Vi opfordrer derfor vores regeringer til at intensivere deres indsats og til at fremstå som et godt eksempel. Et godt eksempel ved at udnævne en uafhængig ekspert, når de deltager i undersøgelsen af en anden regering inden for rammerne af UPR, og ved selv at være åbne for kritik og selvkritik. Og et godt eksempel i forbindelse med valg af nye medlemmer. En stående invitation til de særlige procedurer bør være et afgørende kriterium for EU's medlemsstater."@da2
"Herr Präsident! Kurz vor der siebten Tagung des Rates für Menschenrechte möchte das Parlament Ihnen eine Botschaft der Unterstützung, der Wachsamkeit und der Mobilisierung senden. Der Rat ist die einzige internationale Instanz, die wirklich in der Lage ist, die Menschenrechtsverletzungen zu bekämpfen und insbesondere in dringenden Fällen, bei Menschenrechtskonflikten, zu reagieren, aber auch auf lange Sicht mit den Sonderberichterstattern und in einem interaktiven Dialog mit den NRO zu arbeiten. Der Rat ist einzigartig, und er befindet sich an einem heiklen Wendepunkt in seiner Geschichte. Ein Jahr wird nicht ausreichen, um seine Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Andererseits kann dieser Zeitraum hingegen ausreichen, um den Rat zu diskreditieren, und wie wir wissen, gab es bereits zahlreiche Versuche, ihn zu schwächen und zu instrumentalisieren. Lassen Sie mich zunächst auf die Situation eingehen, in der sich Frau Sigma Huda, die Sonderberichterstatterin über Menschenhandel, befindet. Sie ist unter erbärmlichen Verhältnissen in Bangladesch in Haft. Schließlich werden in letzter Instanz die Vorschläge des Beratenden Ausschusses, die diese Sonderberichterstatter betreffen, durch den Präsidenten entschieden. Dies beweist die enorme Bedeutung seiner Rolle, und ich möchte die außerordentlich gute Arbeit von Präsident Costea würdigen sowie gleichzeitig Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass er im Juni abgelöst wird. Aus diesem Grund muss die Union wachsam und proaktiv bleiben. Ihr Vorgehen ist entscheidend. Dies hat sich im Gazastreifen gezeigt. Die Zurückhaltung der Union schwächt in entscheidendem Maße die Botschaft, sie schwächt den Rat selbst. Wenn die EU jedoch die Initiative zu einer Sondertagung ergreift und folglich ihr ganzes Gewicht in die Waagschale wirft, dann wird der Rat gestärkt, und er erzielt Ergebnisse. Um dies zu erreichen, müssen unsere Mitgliedstaaten ihre überregionalen Bündnisse stärken, um zu überzeugen und um jegliche Blockreaktion zu vermeiden, die den Rat in das Elend der politischen Belanglosigkeiten zurückwerfen würde. Wir appellieren deshalb an unsere Regierungen, ihre Anstrengungen zu intensivieren und ein Beispiel zu geben. Ein Beispiel könnten sie geben, indem sie einen unabhängigen Sachverständigen benennen, wenn sie an der Überprüfung eines anderen Staates im Rahmen des UPR teilnehmen, und indem sie selbst offen für Kritik und Selbstkritik sind, beispielhaft auch bei der Wahl neuer Mitglieder. Die ständige Aufforderung zu Sonderverfahren sollte für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein grundlegendes Kriterium sein."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, την παραμονή του Έβδομου Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Κοινοβούλιο θέλει να στείλει ένα μήνυμα υποστήριξης, εγρήγορσης και κινητοποίησης. Το Συμβούλιο είναι το μόνο διεθνές όργανο που πραγματικά καταπολεμά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κυρίως ανταποκρίνεται σε έκτακτες καταστάσεις, σε κρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και εργάζεται μακροπρόθεσμα με τους ειδικούς εισηγητές και με διαδραστικό διάλογο με ΜΚΟ. Το Συμβούλιο είναι μοναδικό και βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή της ιστορίας του. Ένας χρόνος δεν θα είναι αρκετός για να εδραιωθεί η αποτελεσματικότητά του. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι αρκετός για να απαξιωθεί, και έγιναν πολλές προσπάθειες αποδυνάμωσης και αποπροσανατολισμού του, όπως γνωρίζουμε. Θα ήθελα αρχικά να αναφερθώ στην κατάσταση της κ. Sigma Huda, της ειδικής εισηγήτριας για την εμπορία ανθρώπων. Βρίσκεται στη φυλακή υπό άθλιες συνθήκες στο Μπαγκλαντές. Στη συνέχεια, όσον αφορά και πάλι τους ειδικούς εισηγητές, θα ληφθούν επιτέλους αποφάσεις σχετικά με τις προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο ως ύστατη λύση. Αυτό μπορεί να σας δώσει μια ιδέα για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του, και θα ήθελα να χαιρετίσω το άριστο έργο του Προέδρου Costea και ταυτόχρονα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι θα αντικατασταθεί τον Ιούνιο. Γι’ αυτό η ΕΕ πρέπει να παραμείνει προσεκτική και προορατική. Η δράση της είναι αποφασιστική. Το είδαμε στη Γάζα. Η αποχή της ΕΕ εξασθενίζει σημαντικά το μήνυμα και αποδυναμώνει το ίδιο το Συμβούλιο. Ωστόσο, όταν η ΕΕ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία μιας ειδικής συνόδου και ρίχνει σε αυτήν όλο το βάρος της, το Συμβούλιο αναπτύσσεται και επιτυγχάνει αποτελέσματα. Για να γίνει αυτό, τα κράτη μέλη μας πρέπει να ενισχύσουν τις διαπεριφερειακές συμμαχίες τους ώστε να πείσουν τους άλλους και να εμποδίσουν τυχόν αντίδραση ανά μπλοκ χωρών που θα έστελνε το Συμβούλιο και πάλι στα δίχτυα των πολιτικών συμμαχιών. Ζητούμε, λοιπόν, από τις κυβερνήσεις μας να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να δώσουν το παράδειγμα. Να δώσουν το παράδειγμα διορίζοντας έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα όταν συμμετέχουν στην αξιολόγηση μιας άλλης κυβέρνησης ως μέρος της οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης και παραμένοντας ανοιχτές στην κριτική και την αυτοκριτική, και να δώσουν το παράδειγμα για τις εκλογές των νέων μελών. Μια σταθερή πρόσκληση στις ειδικές διαδικασίες θα έπρεπε να αποτελεί κριτήριο κύριας σημασίας για τα κράτη μέλη της ΕΕ."@el10
"Mr President, on the eve of the Seventh Human Rights Council, Parliament wishes to send a message of support, vigilance and mobilisation. The Council is the only international body that actually fights human rights violations, and particularly that responds to emergencies, to human rights crises, but also that works long term with the special rapporteurs and in an interactive dialogue with NGOs. The Council is unique and is at a difficult turning point in its history. One year will not be enough to establish its effectiveness. On the other hand, it may be enough to discredit it, and there have been many attempts to weaken and divert it, as we know. I would first like to mention the situation of Mrs Sigma Huda, Special Rapporteur on trafficking in persons. She is in prison in deplorable conditions in Bangladesh. Next, concerning these same special rapporteurs, the Advisory Committee’s proposals will finally be decided by the President as a last resort. That gives you an idea of just how important his role is, and I would like to salute the excellence of the work done by President Costea, and at the same time draw your attention to the fact that he will be replaced in June. That is why the EU has to remain attentive and proactive. Its action is decisive. We saw it in Gaza. The EU’s abstention waters down the message considerably, and weakens the Council itself. However, when the EU takes the initiative of a special session and throws its whole weight behind it, the Council grows and achieves results. To do this, our Member States need to strengthen their transregional alliances to convince others and prevent any block reaction that would send the Council back into the throes of political contingencies. We therefore call upon our governments to step up their efforts and set an example. Set an example by appointing an independent expert when they participate in the assessment of another government as part of the UPR and by themselves being open to criticism and self-criticism, and set an example for the election of new members. A standing invitation to the special procedures should be a criterion of prime importance for EU Member States."@en4
"Señor Presidente, en vísperas del séptimo Consejo de Derechos Humanos, el Parlamento desea transmitir un mensaje de apoyo, vigilancia y movilización. El Consejo es el único órgano internacional que lucha en la práctica contra las violaciones de los derechos humanos y que, en particular, responde a las situaciones de emergencia y a las crisis relativas a los derechos humanos, pero que también actúa a largo plazo con los relatores especiales y en un diálogo interactivo con las ONG. El Consejo es una institución singular, y se encuentra en un momento decisivo y difícil de su historia. Un año no bastará para determinar su eficacia. Por otra parte, puede que sí sea suficiente para desacreditarlo, y se han producido varios intentos de debilitarlo y modificarlo, como sabemos. En primer lugar, me gustaría mencionar la situación de la señora Sigma Huda, relatora especial sobre tráfico de personas. Se encuentra en prisión en Bangladesh, en condiciones deplorables. En segundo lugar, y en relación con estos mismos relatores especiales, las propuestas del Comité Asesor serán decididas finalmente por el Presidente como último recurso. Este hecho les da una idea de lo importante que es su función, y me gustaría destacar la excelencia de la labor realizada por el Presidente Costea y, al mismo tiempo, llamar su atención respecto a su futura sustitución en junio. Por esta razón, la UE ha de permanecer atenta y dispuesta a tomar la iniciativa. Su acción es decisiva. Lo vimos en Gaza. La abstención de la UE diluye el mensaje de manera considerable, y debilita al propio Consejo. En cualquier caso, cuando la UE toma la iniciativa de una sesión especial, y utiliza todo su peso para respaldarla, el Consejo crece y consigue resultados. A tal efecto, nuestros Estados miembros han de fortalecer sus alianzas transregionales para convencer a otros y evitar cualquier reacción en bloque que envíe al Consejo de vuelta a las penurias de las contingencias políticas. Por tanto, instamos a nuestros gobiernos a redoblar sus esfuerzos, y a dar ejemplo, mediante la designación de un experto independiente cuando participen en la evaluación de otro gobierno como parte de la RPU, o por sí mismos, mostrándose abiertos a las críticas de los demás y a la autocrítica, o en la elección de nuevos miembros. Una invitación permanente a los procedimientos especiales debe constituir un criterio de enorme importancia para los Estados miembros de la UE."@es21
"Härra president, inimõiguste nõukogu seitsmenda istungijärgu eelõhtul tahab parlament avaldada sellele toetust, kutsuda üles valvsusele ja innukusele. Nõukogu on ainus rahvusvaheline organ, mis tegeleb reaalselt inimõiguste rikkumise vastu võitlemisega ning reageerib just eriolukordadele, inimõigustega seotud kriisidele, kuid teeb ka pika perspektiiviga tööd eriraportööridega ning vastastikuses dialoogis vabaühendustega. Nõukogu on ainulaadne ning on jõudnud oma ajaloos raske pöördepunktini. Ühest aastast ei piisa tõhusa töö käivitamiseks. Teisest küljest võib sellest piisata nõukogu diskrediteerimiseks ning, nagu me teame, on tehtud mitmeid katseid selle nõrgestamiseks ja eksitamiseks. Ma tahaksin esmalt mainida inimkaubanduse eriraportööri Sigma Huda olukorda. Ta viibib väga halbades tingimustes Bangladeshi vanglas. Järgmiseks langetab nendesamade eriraportööride kohta nõuandva komitee ettepanekute põhjal äärmisel juhul otsuse esimees. See näitab, kuivõrd oluline on tema roll, ning ma tahaksin tervitada esimees Costea tehtud suurepärast tööd ning ühtlasi juhtida teie tähelepanu asjaolule, et ta vahetatakse juunis välja. Seepärast peab EL olema tähelepanelik ja tegutsema ennetavalt. Liidu tegevus on otsustava tähtsusega. Me nägime seda Gazas. ELi kõrvalehoidmine lahjendab sõnumit märkimisväärselt ja nõrgestab nõukogu ennast. Ent kui EL haarab eriistungil initsiatiivi ja rakendab selle teenistusse kogu oma mõjuvõimu, siis nõukogu kasvab ja saavutab tulemusi. Selleks peavad meie liikmesriigid tugevdama regiooniüleseid liite, et veenda ka teisi ning hoida ära blokeerimisreaktsioonid, mis saadaks nõukogu tagasi poliitiliste tõmbetuulte kätte. Seetõttu kutsume oma valitsusi üles oma jõupingutusi suurendama ja eeskuju andma. Eeskuju andmiseks peaks nad universaalse perioodilise läbivaatamismehhanismi raames teise valitsuse hindamisel ametisse määrama sõltumatu eksperdi, olema ise avatud kriitikale ja enesekriitikale ning andma eeskuju uute liikmete valimisel. Alaline kutse erimenetlustele peaks olema ELi liikmesriikide jaoks esmatähtis kriteerium."@et5
"Arvoisa puhemies, juuri ennen ihmisoikeusneuvoston seitsemättä istuntoa parlamentti haluaa lähettää viestin tuesta, valppaudesta ja osallistumisesta. Neuvosto on ainoa kansainvälinen elin, joka todella kamppailee ihmisoikeusrikkomuksia vastaan ja reagoi hätätilanteisiin ja ihmisoikeuskriiseihin, mutta työskentelee myös pitkällä aikavälillä erityisraportoijien ja kansalaisjärjestöjen kanssa vuorovaikutuksellisessa vuoropuhelussa. Neuvosto on ainutlaatuinen ja vaikeassa käännekohdassa historiassaan. Yksi vuosi ei riitä vakiinnuttamaan sen tehokkuutta. Toisaalta vuosi voi riittää neuvoston saattamiseksi huonoon valoon, ja sitä onkin yritetty heikentää ja ohjata pois useita kertoja, kuten tiedämme. Haluaisin mainita ensimmäiseksi ihmiskauppa-asioiden erityisraportoijan Sigma Hudan tilanteen. Hän on vankilassa huonoissa oloissa Bangladeshissa. Toiseksi neuvoa-antavan komitean erityisraportoijia koskevat ehdotukset tulevat viimein puheenjohtajan päätettäviksi viimeisenä vaiheena. Tästä ymmärrätte, miten tärkeä puheenjohtajan asema on, ja haluaisinkin osoittaa kunnioitusta puheenjohtaja Costean erinomaiselle työlle ja samalla muistuttaa teitä siitä, että hänen tilalleen tulee uusi puheenjohtaja kesäkuussa. Tämän takia EU:n on oltava tarkkaavainen ja ennakoiva. Sen toiminta on ratkaisevaa. Näimme tämän Gazassa. EU:n pidättäytyminen vesittää viestiä merkittävästi ja heikentää itse neuvostoa. Jos EU taas tekee aloitteen erityisistunnosta ja tukee sitä täydellä painollaan, neuvosto vahvistuu ja pääsee tuloksiin. Toimiaksemme näin jäsenvaltioidemme on vahvistettava alueidensa välisiä siteitä saadakseen muut vakuuttuneiksi ja välttääkseen sellaisten esteiden muodostumista, jotka johtaisivat neuvoston takaisin tuskallisiin poliittisiin sattumiin. Vetoamme tämän takia hallituksiimme, jotta ne lisäisivät ponnistelujaan ja näyttäisivät esimerkkiä. Esimerkkiä on näytettävä nimittämällä riippumaton asiantuntija, kun hallitukset osallistuvat toisten hallitusten arviointiin määräaikaistarkastelussa ja vastaavasti hallitusten itsensä ollessa arvioinnin ja itsearvioinnin kohteena. Esimerkkiä on näytettävä myös uusien jäsenten valitsemisessa. Pysyvä kutsu erityismenettelyihin voisi olla EU:n jäsenvaltioille erittäin tärkeä kriteeri."@fi7
"Elnök úr, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa hetedik ülésszakának előestéjén a Parlament támogatásra, éberségre és mobilizációra vonatkozó üzenetet kíván küldeni. Az Emberi Jogi Tanács az egyetlen nemzetközi szerv, amely ténylegesen küzd az emberi jogok megsértése ellen, és amely többek között reagál a szükséghelyzetekre, az emberi jogi válságokra, ugyanakkor hosszú távon együttműködik a különleges előadókkal és interaktív párbeszéd keretében a nem kormányzati szervezetekkel. Ez a Tanács egyedülálló, és történetének nehéz fordulópontjához érkezett. Egy év nem lesz elegendő hatékonyságának megalapozásához. Elegendő lehet azonban ahhoz, hogy hitelét elveszítse, és mint ismeretes, meggyengítésére és eltérítésére sok kísérletet tettek. Először is Sigma Huda, az emberkereskedelem témakörével foglalkozó különleges előadó helyzetét szeretném megemlíteni. A hölgy siralmas körülmények között egy bangladesi börtönben tartózkodik. Ezután ugyanezekkel a különleges előadókkal kapcsolatban megemlíteném, hogy a tanácsadó bizottság javaslatairól végül az elnök határoz. Ennek alapján elképzelhetik, hogy szerepe mekkora jelentőségű, szeretném még üdvözölni Costea elnök úr kiváló munkáját, és ugyanakkor felhívni a figyelmüket arra, hogy júniusban más lép a helyébe. Ezért az EU-nak továbbra is figyelmesnek és kezdeményezőnek kell maradnia. Fellépése döntő jelentőségű. Láttuk Gázában. Az EU tartózkodása jelentősen tompítja az üzenetet, és gyengíti magát a Tanácsot. Amikor azonban az EU különleges ülésszakot kezdeményez és minden befolyását beveti, a Tanács növekszik és eredményeket ér el. Ehhez tagállamainknak meg kell erősíteniük régióközi szövetségeiket annak érdekében, hogy meggyőzzenek másokat és elhárítsanak minden olyan akadályozó reakciót, amely a Tanácsot a politikai eshetőségek agóniájába vetné vissza. Ezért arra kérjük tagállamainkat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket és mutassanak példát. Mutassanak példát azzal, hogy független szakértőt jelölnek ki, amikor az UPR keretében egy másik kormányt értékelnek, és azzal, hogy ők maguk nyitottak a kritikára és az önkritikára, továbbá mutassanak példát az új tagok kiválasztásához. A különeljárásokra szóló állandó meghívásnak az EU-tagállamok számára kiemelkedő fontosságú kritériumnak kellene lennie."@hu11
". Signor Presidente, alla vigilia del Settimo Consiglio per i diritti umani, il Parlamento desidera inviare un messaggio di sostegno, controllo e mobilitazione. Il CDU è l’unico organo internazionale che attualmente lotta contro le violazioni dei diritti umani, e risponde in particolar modo alle emergenze, alle crisi dei diritti umani, ma lavora anche a lungo termine con i relatori speciali e in un dialogo interattivo con le ONG. Il CDU è unico e si trova a un complesso punto di svolta nella sua storia. Un anno non sarà sufficiente per raggiungere la sua efficacia. Dall’altro lato, può essere sufficiente per il suo discredito, e ci sono stati molti tentativi di indebolirlo e deviarlo, come sappiamo. Desidero in primo luogo citare la situazione di Sigma Huda, relatrice speciale sul traffico di esseri umani, in carcere in condizioni deplorevoli in Bangladesh. Inoltre, riguardo proprio a questi relatori speciali, le proposte del comitato consultivo verranno decise infine dal Presidente come ultima possibilità. Ciò vi rende l’idea dell’importanza del suo ruolo, e vorrei rendere omaggio all’eccellente lavoro svolto dal Presidente Costea, e al contempo sottolineare che verrà sostituito a giugno. Questo è il motivo per cui l’Unione europea deve rimanere attenta e attiva; la sua azione è decisiva. Lo abbiamo visto a Gaza. L’astensione dell’Unione europea attenua il messaggio in modo sostanziale e indebolisce lo stesso Consiglio. Tuttavia, quando l’UE prende l’iniziativa di una sessione speciale e ne sostiene tutto il peso, il Consiglio cresce e ottiene risultati. Affinché questo accada, i nostri Stati membri devono rafforzare le loro alleanze transregionali al fine di convincere altri paesi a evitare qualsiasi reazione di blocco che riporterebbe indietro il Consiglio nel pieno delle contingenze politiche. Pertanto, chiediamo ai nostri governi di accrescere il loro sforzi e creare un esempio, attraverso la nomina di un esperto indipendente quando partecipano alla valutazione di un altro governo quale parte dell’UPR, essendo aperti alle critiche e all’autocritica, e fungendo da esempio per l’elezione dei nuovi membri. Un invito permanente alle procedure speciali dovrebbe essere un criterio di primaria importanza per gli Stati membri dell’Unione europea."@it12
"Pone Pirmininke, Žmogaus teisių tarybos septintosios sesijos išvakarėse Parlamentas pageidauja perduoti palaikymo, dėmesingumo ir mobilizacijos žinią. Taryba yra ne tik tarptautinė institucija, kovojanti su žmogaus teisių pažeidimais ir ypač reaguojanti į grėsmes, žmogaus teisių krizes, bet taip pat ji ilgą laiką dirba su specialiais pranešėjais ir interaktyviuose dialoguose su NVO. Taryba yra unikali ir šiuo metu ji yra sudėtingajame savo istorijos posūkio taške. Vienerių metų efektyvumui pasiekti nepakaks. Kita vertus, to gali pakakti ją diskredituoti: kaip žinome, buvo daug bandymų ją susilpninti ir nukreipti kita linkme. Iš pradžių norėčiau paminėti ponios Sigma Huda, specialios pranešėjos apie prekybą žmonėmis, situaciją. Ji yra Bangladešo kalėjime apgailėtinomis sąlygomis. Toliau kalbant apie tuos pačius specialiuosius pranešėjus, patariamojo komiteto pasiūlymai, kaip paskutinė viltis, bus galutinai apsvarstyti Pirmininko. Tai leidžia jums įsivaizduoti jo vaidmens svarbą, ir aš norėčiau pasveikinti Pirmininko Costea puikius darbus ir tuo pačiu metu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad birželį jį pakeis kitas. Štai kodėl ES turi išlikti dėmesinga ir proaktyvi. Jos veiksmai yra lemiantys. Mes tai matėme Gazoje. ES susilaikymas stipriai sumenkino misiją ir pačią Tarybą. Tačiau kai ES imasi iniciatyvos dėl specialios sesijos ir meta tam visas jėgas, Taryba auga ir pasiekia rezultatų. Šiam tikslui mūsų šalys narės turi sustiprinti savo tarpregioninius aljansus, kad įtikintų kitus ir užkirstų kelią bet kokiai bloko reakcijai, kuri nusiųstų Tarybą atgal į politinių įvykių kančias. Mes todėl ir kreipiamės į savo vyriausybes, kad jos dėtų daugiau pastangų ir parodytų pavyzdį. Parodytų pavyzdį paskirdami nepriklausomą ekspertą, kai šie dalyvauja vertindami kitą vyriausybę kaip UPR dalį, ir patys būdami atviri kritikai ir savikritikai ir parodytų pavyzdį naujų narių rinkimams. Nuolatinis pakvietimas specialioms procedūroms turi būti aukščiausios svarbos kriterijumi ES šalims narėms."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Cilvēktiesību padomes septītās sesijas priekšvakarā Parlaments vēlas nosūtīt ziņu, lai paustu atbalstu un aicinātu uz modrību un mobilizāciju. Padome ir vienīgā starptautiskā iestāde, kas patiesībā cīnās pret cilvēktiesību pārkāpumiem un īpaši atbild uz ārkārtas gadījumiem, cilvēktiesību krīzes situācijām, kā arī ilgtermiņā sadarbojas ar īpašajiem referentiem un veido interaktīvu dialogu ar NVO. Padome ir unikāla un atrodas sarežģītā pagrieziena punktā savas pastāvēšanas vēsturē. Ar vienu gadu nepietiks, lai nostabilizētu tās efektivitāti. No otras puses skatoties, ar gadu varētu pietikt, lai to nopeltu, un, kā jau mēs zinām, ir bijuši vairāki mēģinājumi mazināt un novērst tās darbības efektivitāti. Es pirmām kārtām gribētu pieminēt kundzes, īpašās referentes cilvēktirdzniecības jautājumos, stāvokli. Viņa atrodas nožēlojamos apstākļos Bangladešas cietumā. Tad attiecībā uz šiem pašiem īpašajiem referentiem par padomdevējas iestādes priekšlikumiem beidzot lems sliktākajā gadījumā priekšsēdētājs. Tas sniedz jums priekšstatu par to, cik viņa nozīme ir būtiska, un es vēlos atzinīgi novērtēt priekšsēdētāja lielisko darbu, tomēr arī vērst jūsu uzmanību uz to, ka jūnijā viņš tiks nomainīts. Tāpēc ES ir jābūt tikpat uzmanīgai un proaktīvai. Tās rīcība ir izšķiroša. Mēs to redzējām Gazā. ES atturīgums ievērojami mazina vēstījuma atklātību un pašas padomes nozīmi. Tomēr, kad ES uzņemas īpašas sesijas iniciatīvu un izturas pavēlnieciski, padomē notiek izaugsme, un tā sasniedz rezultātus. Lai tā notiktu, mūsu dalībvalstīm ir jānostiprina savas pārvalstiskās apvienības, lai pārliecinātu citus un novērstu jebkādu bloķējošu reakciju, kas atsviestu padomi atpakaļ neparedzētu gadījumu risināšanas mokās. Tāpēc mēs aicinām savas valdības pielikt lielākas pūles un radīt piemēru. Radīt piemēru, ieceļot neatkarīgu ekspertu, piedaloties citas valdības izvērtēšanā ar sistēmu, pašiem būt atvērtiem kritikai un paškritikai un radīt piemēru jaunu dalībnieku ievēlēšanai. Pastāvīgam aicinājumam veikt īpašas procedūras ir jābūt vissvarīgākajam ES dalībvalstu kritērijam."@lv13
"Monsieur le Président, à la veille de la septième session du Conseil des droits de l'homme, le Parlement souhaite vous envoyer un message de soutien, de vigilance et de mobilisation. C'est la seule instance internationale effectivement à combattre les violations des droits de l'homme, et notamment à réagir aux urgences, aux crises des droits de l'homme, mais aussi à travailler sur le long terme avec les rapporteurs spéciaux et dans un dialogue interactif avec les ONG. Le Conseil est unique et il se trouve à un tournant délicat de son histoire. Un an ne suffira pas pour établir son efficacité. Par contre, cela peut suffire pour le décrédibiliser et nous savons que les tentatives d'affaiblissement et d'instrumentalisation sont nombreuses. Je voudrais d'abord parler de la situation de Mme Sigma Huda, rapporteure spéciale sur la traite des êtres humains. Elle est emprisonnée dans des conditions déplorables au Bangladesh. Ensuite, concernant ces mêmes rapporteurs spéciaux, les propositions du Comité consultatif seront finalement tranchées par le président en dernier ressort. C'est dire toute l'importance de son rôle, et je voudrais saluer l'excellence du travail du président Costea, en même temps que je tiens à attirer votre attention: en juin il sera remplacé. C'est pourquoi l'Union doit rester attentive et doit rester proactive. Son action est décisive. On l'a vu à Gaza. L'abstention de l'Union affaiblit considérablement le message, elle affaiblit le Conseil lui-même. Pourtant, lorsque l'Union prend l'initiative d'une session spéciale et qu'elle met alors tout son poids dans la balance, le Conseil grandit, il parvient à des résultats. Et, pour ce faire, nos États membres doivent renforcer leurs alliances transrégionales pour convaincre et éviter toute réaction en bloc qui renverrait le Conseil dans les affres des contingences politiques. Nous interpellons donc nos États pour qu'ils intensifient leurs efforts et qu'ils se montrent exemplaires. Exemplaires, en nommant un expert indépendant, lorsqu'ils participent à l'examen d'un autre État dans le cadre de l'UPR, ouverts eux-mêmes à la critique et à l'autocritique, exemplaires aussi pour l'élection des nouveaux membres. L'invitation permanente faite aux procédures spéciales devrait être un critère primordial pour les États de l'Union européenne."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, aan de vooravond van de zevende VN-Raad voor de mensenrechten wil het Parlement een boodschap sturen van ondersteuning, waakzaamheid en mobilisatie. De Raad is het enige internationale orgaan dat werkelijk overtredingen van de mensenrechten bestrijdt en in het bijzonder dat reageert op noodsituaties, op mensenrechtencrises, maar ook dat op lange termijn werkt met speciale rapporteurs en in een interactieve dialoog met NGO's. De Raad is uniek en staat op een moeilijk keerpunt in de geschiedenis. Een jaar zal niet genoeg zijn om de effectiviteit te bepalen. Anderzijds kan een jaar genoeg zijn om de Raad in diskrediet te brengen en er zijn zoals we weten veel pogingen geweest om deze af te zwakken en een andere richting te geven. Ik zou ten eerste de situatie willen noemen van mevrouw Sigma Huda, de speciale rapporteur voor de mensenhandel. Zij zit onder zeer slechte omstandigheden in de gevangenis in Bangladesh. Vervolgens worden, waar het gaat om deze zelfde speciale rapporteurs, de voorstellen van de Adviescommissie uiteindelijk, als laatste redmiddel, door de Voorzitter besloten. Dat geeft u een beeld van hoe belangrijk zijn rol is en ik wil hulde brengen aan het uitmuntende werk dat gedaan is door de voorzitter Costea en tegelijkertijd uw aandacht willen richten op het feit dat hij in juni zal worden vervangen. Daarom moet de EU oplettend en proactief blijven. De acties van de EU zijn beslissend. Dat zagen we in Gaza. De onthouding van de EU verwatert de boodschap enorm en verzwakt de positie van de Raad zelf. Als de EU echter het initiatief neemt voor een speciale zitting en daar volledig achter gaat staan, groeit de Raad en bereikt hij resultaten. De lidstaten moeten om dit te bereiken hun interregionale verdragen versterken om anderen te overtuigen en voorkomen dat men de Raad gaat blokkeren. Dat zou de Raad terug zenden naar een worsteling met politieke eventualiteiten. We roepen overheden daarom op om hun inspanningen te verhogen en een voorbeeld te stellen. Een voorbeeld te stellen door een onafhankelijke deskundige aan te stellen wanneer zij deelnemen aan de beoordeling van een andere overheid als deel van de VN-Raad voor de mensenrechten, en door zelf open te staan voor kritiek en zelfkritiek en een voorbeeld te stellen voor de verkiezing van nieuwe leden. Een permanente uitnodiging voor de speciale procedures zou voor de lidstaten van de EU een criterium moeten zijn van het grootste belang."@nl3
"Panie przewodniczący! W przededniu siódmej Rady Praw Człowieka Parlament pragnie dać wyraz wsparcia, czujności i mobilizacji. Rada jest jedynym organem międzynarodowym, który faktycznie walczy z naruszeniami praw człowieka, a w szczególności, który odpowiada na pilne sytuacje, na kryzysy w zakresie praz człowieka, ale także działa długookresowo, dzięki specjalnym sprawozdawcom i dialogowi interaktywnemu z organizacjami pozarządowymi. Rada jest instytucją jedyną w swoim rodzaju i jest trudnym punktem zwrotnym w historii. Jeden rok nie wystarczy, aby wykazać jej efektywność. Z drugiej strony może być to wystarczający okres, aby ją zdyskredytować i, jak wiemy, było wiele prób jej osłabienia i zmienienia kierunków jej działania. Chciałabym najpierw wspomnieć o sytuacji pani Sigmy Huda, specjalnej sprawozdawczyni ds. handlu ludźmi. Przebywa ona w więzieniu w Bangladeszu, w żałosnych warunkach. Następnie, także w odniesieniu do specjalnych sprawozdawców, o wnioskach Komisji Doradczej będzie w końcu rozstrzygał ostatecznie przewodniczący. To dowodzi, jak znaczącą rolę on odgrywa, i chciałabym pogratulować wspaniałej pracy przewodniczącemu Costea, a jednocześnie zwrócić waszą uwagę na fakt, że zostanie on zastąpiony w czerwcu. Dlatego też UE musi pozostać uważna i aktywna. Jej działania są decydujące. Dostrzegliśmy to w Gazie. Niezaangażowanie UE znacznie osłabia przekaz i samą Radę. Jednakże kiedy UE podejmuje inicjatywę specjalnej sesji i przerzuca na nią cały swój ciężar, Rada rośnie i osiąga rezultaty. W tym celu państwa członkowskie muszą wzmocnić swe sojusze międzyregionalne, aby przekonać innych i zapobiec jakimkolwiek reakcjom blokującym, które wysłałyby Radę z powrotem do bolesnej sfery politycznej niepewności. Wzywamy zatem nasze rządy do zintensyfikowania wysiłków i danie dobrego przykładu. Danie dobrego przykładu poprzez wyznaczenie niezależnego eksperta, kiedy rządy biorą udział w ocenie innego rządu w ramach UPR i przez postawę ich samych, otwartych na krytykę i samokrytykę, oraz danie przykładu w odniesieniu do wyboru nowych członków. Stałe zaproszenie do specjalnych procedur powinno być najważniejszym kryterium dla państw członkowskich UE."@pl16
"Senhor Presidente, em vésperas da 7ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas, o Parlamento gostaria de enviar uma mensagem de apoio, vigilância e mobilização. O Conselho é o único órgão internacional que, na verdade, se dedica à luta contra as violações dos direitos humanos dando resposta, em especial, a situações de emergência, a crises relativas a direitos humanos e, ainda, que trabalha a longo prazo com os relatores especiais e num diálogo interactivo com as ONG. O Conselho é único e encontra-se numa encruzilhada difícil da sua história. Um ano não será suficiente para consolidar a sua eficácia. Por outro lado, pode ser o suficiente para o desacreditar, e já se verificaram algumas tentativas de o enfraquecer e fazer mudar de objectivos, como todos sabemos. Gostaria de começar por referir a situação da Sra. Sigma Huda, Relatora Especial para o tráfico de pessoas. Encontra-se detida na prisão, em condições deploráveis, no Bangladesh. Depois, ainda relativamente aos relatores especiais, as propostas do Comité Consultivo serão decididas pelo Presidente, como último recurso. Podemos assim ter uma ideia de quão importante é a sua função, e eu aproveitaria para saudar a excelência do trabalho realizado pelo Presidente Costea e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para a sua substituição, em Junho. Pelas razões expostas a UE tem de se manter atenta e ser activa. A sua acção é decisiva. Já o vimos em Gaza: a abstenção da UE suaviza bastante a mensagem e enfraquece o próprio Conselho. Contudo, quando a UE toma a iniciativa de convocar uma sessão especial e joga aí todo o seu peso, o Conselho cresce e atinge resultados. Para isso, os nossos Estados-Membros têm de reforçar as suas alianças trans-regionais para convencer outras partes e impedir qualquer reacção em bloco que relegue o Conselho para as incógnitas das contingências políticas. Consequentemente, instamos os nossos governos a reforçarem os seus esforços e darem o exemplo. Esse exemplo pode começar pela nomeação de um perito independente quando participarem na avaliação de outro governo no âmbito dos UPR e por se abrirem a críticas e autocríticas, dando o exemplo para a eleição de novos membros. Um convite permanente aos procedimentos especiais seria um critério de importância primordial para os Estados-Membros da UE."@pt17
"Monsieur le Président, à la veille de la septième session du Conseil des droits de l'homme, le Parlement souhaite vous envoyer un message de soutien, de vigilance et de mobilisation. C'est la seule instance internationale effectivement à combattre les violations des droits de l'homme, et notamment à réagir aux urgences, aux crises des droits de l'homme, mais aussi à travailler sur le long terme avec les rapporteurs spéciaux et dans un dialogue interactif avec les ONG. Le Conseil est unique et il se trouve à un tournant délicat de son histoire. Un an ne suffira pas pour établir son efficacité. Par contre, cela peut suffire pour le décrédibiliser et nous savons que les tentatives d'affaiblissement et d'instrumentalisation sont nombreuses. Je voudrais d'abord parler de la situation de Mme Sigma Huda, rapporteure spéciale sur la traite des êtres humains. Elle est emprisonnée dans des conditions déplorables au Bangladesh. Ensuite, concernant ces mêmes rapporteurs spéciaux, les propositions du Comité consultatif seront finalement tranchées par le président en dernier ressort. C'est dire toute l'importance de son rôle, et je voudrais saluer l'excellence du travail du président Costea, en même temps que je tiens à attirer votre attention: en juin il sera remplacé. C'est pourquoi l'Union doit rester attentive et doit rester proactive. Son action est décisive. On l'a vu à Gaza. L'abstention de l'Union affaiblit considérablement le message, elle affaiblit le Conseil lui-même. Pourtant, lorsque l'Union prend l'initiative d'une session spéciale et qu'elle met alors tout son poids dans la balance, le Conseil grandit, il parvient à des résultats. Et, pour ce faire, nos États membres doivent renforcer leurs alliances transrégionales pour convaincre et éviter toute réaction en bloc qui renverrait le Conseil dans les affres des contingences politiques. Nous interpellons donc nos États pour qu'ils intensifient leurs efforts et qu'ils se montrent exemplaires. Exemplaires, en nommant un expert indépendant, lorsqu'ils participent à l'examen d'un autre État dans le cadre de l'UPR, ouverts eux-mêmes à la critique et à l'autocritique, exemplaires aussi pour l'élection des nouveaux membres. L'invitation permanente faite aux procédures spéciales devrait être un critère primordial pour les États de l'Union européenne."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v predvečer siedmeho zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva by chcel Parlament vyslať odkaz podpory, bdelosti a mobilizácie. Rada pre ľudské práva je jediným medzinárodným orgánom, ktorý skutočne bojuje proti porušovaniu ľudských práv, a ktorý predovšetkým reaguje na naliehavé prípady a krízy v oblasti ľudských práv. Je to však aj orgán, ktorý tiež dlhodobo spolupracuje s osobitnými spravodajcami a v interaktívnom dialógu aj so sektorom mimovládnych organizácií. Rada pre ľudské práva je jedinečná a momentálne sa nachádza na zložitej križovatke vo svojej histórii. Jeden rok nie je dostatočne dlhá doba na to, aby sa zabezpečila jej účinnosť. Na druhej strane to však môže byť dostatočne dlhá doba na to, aby sa mohla diskreditovať, pričom, ako všetci vieme, existovalo množstvo pokusov na jej oslabenie a odklonenie. Chcela by som najprv spomenúť situáciu týkajúcu sa pani Sigmy Huda, osobitnej spravodajkyne pre obchodovanie s ľuďmi. V súčasnosti sa nachádza v hrozných podmienkach vo väzení v Bangladéši. Ďalej, v súvislosti s tými istými osobitnými spravodajcami, predseda konečne prijme rozhodnutie o návrhoch poradenského výboru, ktoré je posledným východiskom. To by vám malo naznačiť, aká nesmierne dôležitá je jeho úloha, pričom by som chcela vzdať hold vynikajúcej práci vykonanej pánom predsedom Costeom a zároveň upriamiť vašu pozornosť na fakt, že v júni bude vo svojej funkcii nahradený. To je tiež dôvod, prečo musí Európska únia byť aj naďalej pozorná a aktívna. Jej kroky sú rozhodujúce. Mohli sme sa o tom presvedčiť v prípade Gazy. Zdržanlivosť zo strany Európskej únie vo veľkej miere oslabuje vysielaný odkaz ako aj samotnú Radu pre ľudské práva. Keď však Európska únia prevezme iniciatívu osobitného zasadania a oprie sa doň celou svojou váhou, potom rastie aj sila Rady a dosahujú sa výsledky. K tomu, aby sme to dosiahli, potrebujú naše členské štáty posilňovať svoje spojenectvá medzi jednotlivými regiónmi, aby mohli presvedčiť iných a zabránili akejkoľvek blokujúcej reakcii, ktorá by poslala Radu späť do útrap nepredvídaných politických situácií. Z toho dôvodu vyzývame naše vlády, aby zvýšili svoje úsilie a išli v tejto veci príkladom. Tento príklad môžu ukázať tým, že počas svojej účasti na hodnotení inej vlády, ako súčasti UPR, vymenujú nezávislého experta a sami budú otvorení voči kritike a sebakritike a pôjdu príkladom pre voľbu nových členov. Stále pozvanie na osobitné postupy by malo byť pre členské štáty kritériom najvyššej dôležitosti."@sk19
"Gospod predsednik, pred sedmim Svetom za človekove pravice želi Parlament posredovati sporočilo o pomoči, pazljivosti in mobilizaciji. Svet je edini mednarodni organ, ki se dejansko bori proti kršitvam človekovih pravic, se odziva zlasti na nujne primere in krize na področju človekovih pravic ter dolgoročno sodeluje s posebnimi poročevalci in nevladnimi organizacijami v okviru interaktivnega dialoga. Svet je edinstven in je na prelomni točki v svojem obstoju. Eno leto ne bo dovolj za vzpostavitev njegove učinkovitosti. Na drugi strani pa je lahko to obdobje dovolj dolgo, da Svet izgubi verodostojnost, in kot vemo, se pojavlja veliko poskusov, da bi se ga oslabilo ali preusmerilo. Najprej želim izpostaviti položaj gospe Sigma Huda, posebne poročevalke o trgovini z ljudmi. V Bangladešu prestaja zaporno kazen v obžalovanja vrednih razmerah. Kar zadeva te posebne poročevalce, bo o predlogih svetovalnega odbora kot zadnje sredstvo odločal predsednik. To dokazuje, kako pomembna je njegova vloga, zato pozdravljam odlično delo predsednika Costee in hkrati opozarjam na dejstvo, da od junija ne bo več opravljal te funkcije. Zato mora EU ostati pozorna in dejavna. Njeno delovanje je odločilno. To smo videli v Gazi. Vzdržan glas EU znatno omejuje pomen sporočila in slabi sam Svet. Vendar se lahko Svet razvija in dosega rezultate, če EU sprejme pobudo za posebno zasedanje in ga v celoti podpre. V ta namen morajo naše države članice okrepiti svoje nadregionalne povezave, da bi prepričali ostale in preprečili kakršen koli večji odziv, ki bi povzročil ponovno nepredvidljive politične razmere v Svetu. Zato pozivamo naše vlade, da okrepijo svoje prizadevanje in vzpostavijo dober zgled. Zgled se lahko vzpostavi z imenovanjem neodvisnega strokovnjaka, kadar sodelujejo pri oceni druge vlade kot del splošnega periodičnega pregleda ter so same odprte za kritiko in samokritiko, poleg tega pa je treba vzpostaviti tudi zgled za izvolitev novih članov. Stalno povabilo za sodelovanje v posebnih postopkih mora biti eno od najpomembnejših meril za države članice EU."@sl20
"Herr talman! Inför det sjunde mötet med människorättsrådet vill parlamentet sända ett budskap av stöd, vaksamhet och mobilisering. Människorättsrådet är det enda internationella organet som faktiskt bekämpar kränkningar av de mänskliga rättigheterna och behandlar brådskande fall av människorättskriser, men som även arbetar på lång sikt med särskilda rapportörer och i en interaktiv dialog med icke-statliga organisationer. Människorättsrådet är unikt och befinner sig i en svår vändpunkt i sin historia. Ett år kommer inte att vara tillräckligt för att det ska bli effektivt. Däremot kan det vara tillräckligt för att misskreditera det, och det har skett många försök att försvaga och splittra det, som vi vet. Jag vill börja med att nämna situationen när det gäller Sigma Huda, särskild rapportör för människohandel. Hon sitter fängslad under beklagansvärda förhållanden i Bangladesh. För det andra, och även detta gäller de särskilda rapportörerna, kommer det att vara ordföranden som fattar beslut om den rådgivande gruppens förslag i sista hand. Detta gör att man får ett begrepp om hur viktig hans roll är, och jag vill välkomna det utmärkta arbete som görs av ordförande Doru Costea, och samtidigt fästa er uppmärksamhet på att han kommer att ersättas i juni. Därför måste EU fortsätta att agera uppmärksamt och aktivt. EU:s agerande är avgörande; vi såg det i Gaza. Om EU agerar återhållsamt försvagar det budskapet avsevärt, och försvagar även människorättsrådet. När EU tar initiativ till ett särskilt möte och lägger hela sin vikt bakom detta växer människorättsrådet och åstadkommer resultat. För att göra detta måste våra medlemsstater stärka sina transregionala allianser för att övertyga andra och förhindra eventuella blockerande reaktioner som skulle leda till att människorättsrådet återigen hamnar i en politiskt osäker situation. Vi uppmanar därför våra regeringar att öka sina insatser och föregå med gott exempel. Det kan de göra genom att utnämna en oberoende expert när de deltar i utvärderingen av en annan regering inom ramen för de allmänna återkommande utvärderingarna, genom att själva vara öppna för kritik och självkritik och genom att vara ett gott föredöme när det gäller val av nya medlemmar. En stående inbjudan till särskilda förfaranden skulle vara ett ytterst viktigt kriterium för EU-medlemsstaterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"D. Costea"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph