Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-20-Speech-3-174"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080220.10.3-174"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Η συνθήκη της Λισαβόνας είναι βήμα προς τα πίσω σε σχέση με το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα. Διατηρεί αναλλοίωτο το νεοφιλελεύθερο φορτίο του, όπως αυτό αποτυπώνεται στην απουσία κάθε έννοιας δημοκρατικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στους μονόπλευρους προσανατολισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας ή στη θεοποίηση της ανεξέλεγκτης αγοράς. Απορρίπτει ορισμένους θετικούς συμβολισμούς, ανοικτούς σε μια ομοσπονδιακή προοπτική (σημαία, ύμνος κλπ), κατ’ απαίτηση του Μπράουν και των αδερφών Καζίνσκι. Η δεσμευτικότητα της χάρτας δικαιωμάτων νοθεύεται μέσω της αυτοεξαίρεσης. Ζητάμε δημοψήφισμα για να ενισχυθεί ο δημόσιος διάλογος και η συμμετοχή των πολιτών. Η άρνηση του δημοψηφίσματος εκφράζει την απόσταση της ευρωπαϊκής ελίτ από τις ελπίδες και τις απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών και τροφοδοτεί την ευρωαδιαφορία και την ευρωάρνηση. Ο ΣΥΝ και η «Ευρωπαϊκή Αριστερά», λέμε όχι σε αυτή τη συνθήκη, γιατί διεκδικούμε, με καθημερινούς αγώνες, μια διαφορετική πορεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, πιο ενωμένη πολιτικά, με πιο ισχυρή κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική, με δραστικά αυξημένο κοινοτικό προϋπολογισμό, χωρίς το ανεξέλεγκτο της ΕΚΤ, ενεργή και αυτόνομη στα προβλήματα της παγκόσμιας ειρήνης και όχι ουραγό του Μπους."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Lisabonská smlouva je v porovnání s Evropskou ústavou krokem zpět. Smlouva dál nese veškerou neoliberální zátěž: nemá vůbec žádnou koncepci demokratické odpovědnosti Evropské centrální banky, Pakt o stabilitě a růstu je jednostranný a prosazován je volný trh. Na žádost pana Browna a bratrů Kaczynských Lisabonská smlouva zamítla, aby měl každý stát k dispozici pozitivní symboly jako vlajky a hymny. Doložka o neúčasti zkresluje závazný charakter Listiny základních práv. Volali jsme po referendech, kterými by byl posílen veřejný dialog a účast občanů. Z odmítnutí referend je zřejmé, jak velká propast leží mezi Evropskými politickými špičkami a nadějemi a potřebami Evropských občanů a zároveň že je posílena lhostejnost k EU a euroskeptismus. My, členové Levicové koalice (SYN) a Skupiny konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice, říkáme této smlouvě ne: v našem každodenním zápase klestíme Evropské unii jinou cestu. Chceme být více součástí Evropy. Toužíme po Evropě, která je politicky sjednocenější, má silnější sociální a ekologickou politiku, podstatně vyšší rozpočet Společenství, aniž by přitom postrádala kontrolu nad Evropskou centrální bankou. Taková Evropa je při řešení problémů světového míru aktivní a nezávislá, není na zavolání k službám prezidenta Bushe."@cs1
"Lissabontraktaten er et tilbageskridt i forhold til den europæiske forfatning. Den har bevaret den neoliberale byrde, hvilket kommer til udtryk i fraværet af enhver form for demokratisk kontrol af Den Europæiske Centralbank, i stabilitets- og vækstpagtens ensidige retningslinjer og helliggørelsen af det frie marked. Efter anmodning af hr. Brown og Kaczyński-brødrene forkaster den visse positive symboler, som er til rådighed for de enkelte stater (flag, nationalsang osv.). Chartret om grundlæggende rettigheders bindende karakter forvrænges med en opt out-klausul. Vi kræver en folkeafstemning for at styrke den offentlige dialog og borgernes deltagelse. Når man afviser en folkeafstemning, viser det afstanden mellem den europæiske elite og de europæiske borgeres håb og krav, og det nærer den europæiske ligegyldighed og skepsis. I venstrefløjskoalitionen og Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe siger vi nej til denne traktat. I vores daglige kamp kræver vi en anden retning for EU. Vi ønsker mere Europa, et politisk mere forenet Europa med en stærkere social- og miljøpolitik, med et stærkt øget EF-budget, uden en ukontrolleret ECB, et aktivt og selvstændigt Europa i forhold til problemerne omkring verdensfred og et Europa, som ikke bare følger i hælene på Bush."@da2
". Der Vertrag von Lissabon ist – verglichen mit der europäischen Verfassung – ein Rückschritt. Er hat nichts von seiner neoliberalen Fracht abgeworfen: Es gibt absolut kein Konzept für eine demokratische Rechenschaftspflicht bei der Europäischen Zentralbank, der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist einseitig, und der freie Markt wird zum Leitmotiv erhoben. Auf Wunsch von Herrn Brown und der Brüder Kaczyński wurden im Vertrag von Lissabon bestimmte für jeden Staat frei verfügbare positive Symbole, wie etwa Flaggen und Hymnen, abgelehnt. Der verbindliche Charakter der Charta der Grundrechte wurde durch eine Opt-Out-Klausel verzerrt. Wir haben Referenden gefordert, um den öffentlichen Dialog und die Beteiligung der Bürger zu stärken. Die Ablehnung von Volksabstimmungen zeigt, wie tief die Kluft zwischen der europäischen Elite und den Hoffnungen und Bedürfnissen der EU-Bürger ist, und Gleichgültigkeit und Skepsis gegenüber Europa verfestigen sich. Wir, die griechische SYN (Koalition der Linken) und die Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke, sagen Nein zu diesem Vertrag. Wir kämpfen täglich um einen anderen Weg für die EU. Wir wollen mehr Teil Europas sein. Das Europa, nach dem wir uns sehnen, ist politisch vereinter, es hat eine stärkere Sozial- und Umweltpolitik mit einem wesentlich größeren Gemeinschaftshaushalt, ohne die Kontrolle über die EZB preiszugeben. Ein solches Europa ist aktiv und unabhängig im Umgang mit den Problemen des Weltfriedens, und es tanzt nicht nach der Pfeife von Präsident Bush."@de9
". The Lisbon Treaty is a step backwards compared with the European Constitution. The former has jettisoned none of its neo-liberal cargo: there is absolutely no concept of democratic accountability at the European Central Bank, the Stability and Growth Pact is one-sided and the free market is championed. At the request of Mr Brown and the Kaczyński brothers, the Lisbon Treaty has rejected certain positive symbols freely available to each state, such as flags and anthems. The binding nature of the Charter of Fundamental Rights has been distorted by an opt-out clause. We have called for referendums to strengthen public dialogue and citizen participation. Refusing to hold referendums shows how much of a gap there is between the European elite and the hopes and needs of European citizens, and Euro-indifference and Euro-scepticism are strengthened. We, the SYN (Coalition of the Left) and the Confederal Group of the European United Left / Nordic Green Left, say no to this Treaty: in our daily struggles we are clearing a different path for the EU. We want to be more part of Europe. The Europe we crave is politically more united; it has a stronger social and environmental policy, with a substantially increased Community budget, without relinquishing control over the ECB. Such a Europe is active and independent in its handling of the problems of world peace; it is not at the beck and call of President Bush."@en4
". El Tratado de Lisboa supone un paso atrás en comparación con la Constitución europea. No ha descartado ninguna de sus cargas neoliberales: no hay absolutamente ningún concepto de responsabilidad democrática en el Banco Central Europeo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es unilateral y se defiende el libre mercado. A petición del señor Brown y de los hermanos Kaczyński, el Tratado de Lisboa ha rechazado ciertos símbolos positivos accesibles para cualquier país, como banderas e himnos. La naturaleza vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales ha sido distorsionada por una cláusula de exclusión voluntaria. Hemos pedido referendos para reforzar el diálogo público y la participación ciudadana. La negativa a celebrar referendos demuestra la gran laguna existente entre la élite europea y las esperanzas y necesidades de los ciudadanos europeos, además de reforzar la indiferencia y el escepticismo con respecto a Europa. Nosotros, la SYN (Coalición de Izquierda) y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, nos oponemos a este Tratado: en nuestra lucha diaria estamos despejando un camino diferente para la Unión Europea. Queremos ser más parte de Europa. La Europa que nosotros queremos está políticamente más unida; cuenta con una política social y medioambiental más sólida, con un presupuesto comunitario sustancialmente mayor, sin ceder el control al BCE. Esta Europa es activa e independiente en su gestión de los problemas relacionados con la paz mundial; no está siempre a disposición del Presidente Bush."@es21
"Võrreldes Euroopa põhiseaduse lepinguga kujutab Lissaboni leping endast sammu tagasi. Viimati nimetatu ei ole lahti saanud ühestki oma neoliberalistlikust kandamist: Euroopa Keskpanga osas puudub demokraatliku vastutuse mõiste täielikult, stabiilsuse ja kasvu pakt on ühepoolne ning vaba turg seataks esikohale. Hr Browni ja vendade Kaczyńskite palvel on Lissaboni lepingust välja jäetud teatud positiivsed, igale riigile vabalt kättesaadavad sümbolid, nagu näiteks lipud ja hümnid. Põhiõiguste harta siduv olemus on hävitatud kõrvalejäämise klausliga. Oleme üles kutsunud korraldama referendumeid, et tugevdada avalikku dialoogi ja kodanike osalemist. Referendumite korraldamisest keeldumine näitab, kui suur lõhe valitseb Euroopa eliidi ning Euroopa kodanike lootuste ja vajaduste vahel, ning ükskõiksus Euroopa vastu ja euroskeptitsism suurenevad. Meie, SYN (vasakkoalitsioon) ja Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon ütleme sellele lepingule „ei“: oma igapäevastes jõupingutustes teeme ELile vabaks teistsugust teed. Soovime Euroopast rohkem osa saada. Euroopa, mida meie igatseme, on poliitiliselt ühtsem; sel Euroopal on sotsiaal- ja keskkonnapoliitika ning ühenduse eelarve on oluliselt suurenenud, ilma et EKP-le oleks pidanud kontrolli loovutama. Selline Euroopa on aktiivne ja sõltumatu maailma rahuga seotud probleemide käsitlemises; see Euroopa ei ole president Bushist käeviipe või telefonikõne kaugusel."@et5
". Lissabonin sopimuksella otetaan askel taaksepäin Euroopan perustuslakiin verrattuna. Perustuslain uusliberalistista lastia ei hylätty: Euroopan keskuspankille ei esitetä minkäänlaista demokraattisen vastuuvelvollisuuden ajatusta, vakaus- ja kasvusopimus on yksipuolinen ja vapaakauppaa puolustetaan. Gordon Brownin ja Kaczyńskin veljesten pyynnöstä Lissabonin sopimuksesta jätettiin pois tiettyjä myönteisiä tunnusmerkkejä, esimerkiksi liput ja hymnit, jotka ovat vapaasti kaikkien valtioiden saatavilla. Perusoikeuskirjan sitova luonne on vääristynyt poikkeuslausekkeella. Olemme vaatineet kansanäänestyksiä, joilla vahvistettaisiin julkista vuoropuhelua ja kansalaisten osallistumista. Kansanäänestyksien järjestämisestä kieltäytyminen osoittaa, millainen kuilu Euroopan eliitin ja Euroopan kansalaisten toiveiden ja tarpeiden välillä on. Näin välinpitämättömyys ja skeptismi EU:ta kohtaan vahvistuvat. Me Synaspismos-puolueessa (vasemmistoliitto) ja Euroopan yhtynyt vasemmisto / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto -ryhmässä vastustamme tätä sopimusta. Päivittäisissä ponnisteluissamme pyrimme avaamaan EU:lle toisenlaisen tien. Haluamme olla tiiviimpi osa Eurooppaa. Haluamme Euroopan, joka on poliittisesti yhtenäisempi; jolla on vahvempi sosiaali- ja ympäristöpolitiikka; jonka yhteisön talousarvio on huomattavasti suurempi; ja joka ei kuitenkaan luovu vallasta EKP:hen. Tällainen Eurooppa on aktiivinen ja itsenäinen käsitellessään maailmanrauhan ongelmia, eikä se ole aina valmiina tottelemaan presidentti Bushia."@fi7
". Le traité de Lisbonne constitue un pas en arrière par rapport à la Constitution européenne. Il ne s'est nullement délesté de sa cargaison néolibérale: nul concept d'obligation démocratique de rendre compte n'est rattaché àr la Banque centrale européenne, le pacte de stabilité et de croissance est inéquitable et le marché libre est fortement encouragé. À la demande de M. Brown et des frères Kaczyñski, le traité de Lisbonne a rejeté certains symboles positifs dont dispose librement chaque État, tels que les drapeaux et les hymnes. La force obligatoire de la Charte des droits fondamentaux a été détournée par la clause d'exemption. Nous avons demandé des référendums pour renforcer le débat public et la participation des citoyens. Le refus d'organiser des référendums illustre la distance qui sépare l'élite européenne des espoirs et aspirations des citoyens européens, et l'indifférence et le scepticisme à l'égard de l'Europe se trouvent renforcés. Nous, le SYN (Coalition des forces de gauche) et le groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique disons «non» au traité: dans nos combats quotidiens, nous dessinons une autre voie pour l'UE. Nous voulons davantage participer à l'Europe. L'Europe à laquelle nous aspirons est plus unie sur le plan politique, elle dispose d'une politique plus forte en matière sociale et environnementale, avec un budget communautaire fortement augmenté, sans en laisser le contrôle à la BCE. Cette Europe-là contribue de manière active et indépendante aux problèmes de la paix dans le monde, elle n'est pas à la botte du président Bush."@fr8
"A Lisszaboni Szerződés visszalépés az Európai Alkotmányhoz képest. Az előbbi neoliberális rakományának egyetlen darabjától sem szabadult meg: az Európai Központi Banknál egyáltalán nem ismerik a demokratikus elszámoltathatóság fogalmát, a stabilitási és növekedési paktum egyoldalú, és lándzsát törnek a szabadpiac mellett. Brown úr és a Kaczyński-fivérek kérésére a Lisszaboni Szerződés elvetett bizonyos, minden állam számára szabadon hozzáférhető olyan pozitív szimbólumokat, mint a zászló és a himnusz. Az Alapjogi Charta kötelező jellegét eltorzította egy kívülmaradási záradék. A közpárbeszéd és a polgárok részvételének erősítése céljából népszavazásra hívtunk fel. A népszavazások megtartásának elutasítása mutatja, mekkora űr tátong az európai elit, valamint az európai polgárok reményei és igényei között, s ez csak fokozza az Unió iránti közönyt és az euroszkepticizmust. Mi, a SYN (Baloldali koalíció) és az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja nemet mondunk erre a Szerződésre: mindennapos harcunkban az Unió számára más ösvényt vágunk. Jobban Európa része akarunk lenni. Az általunk áhított Európa politikailag egységesebb, erősebb szociális és környezetvédelmi politikával, sokkal nagyobb közösségi költségvetéssel rendelkezik, és nem mond le az EKB ellenőrzéséről. Egy ilyen Európa a világbéke problémáinak kezelésében tevékeny és független részt vállal, és nem úgy táncol, ahogy Bush elnök fütyül."@hu11
". Il Trattato di Lisbona è un passo indietro rispetto alla Costituzione europea. Non si è liberato di alcuno dei sui carichi neoliberali: non vi è assolutamente il concetto di responsabilità democratica riferito alla Banca centrale europea, il patto di stabilità e di crescita non è imparziale e viene sostenuto il libero mercato. Alla richiesta di Gordon Brown e dei gemelli Kaczyński, il Trattato di Lisbona ha eliminato alcuni simboli positivi liberamente accessibili a ogni Stato, quali le bandiere e gli inni. La natura vincolante della Carta dei diritti fondamentali è stata distorta da una clausola di . Abbiamo chiesto i per rafforzare il dialogo pubblico e la partecipazione dei cittadini. Il rifiuto di svolgere consultazioni referendarie dimostra quanto sia grande la distanza tra l’ europea e le speranze e le necessità dei cittadini europei, e lo scetticismo e l’indifferenza nei confronti dell’Europa sono rafforzati. Noi, il SYN (coalizione di sinistra) e il gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica, diciamo “no” a questo Trattato: nelle nostre lotte quotidiane stiamo delineando un percorso diverso per l’Unione europea. Vogliamo essere più parte dell’Europa. L’Europa che desideriamo è più unita a livello politico, con un significativo aumento del bilancio comunitario, senza rinunciare al controllo sulla BCE. Un’Europa simile è attiva e indipendente nell’occuparsi dei problemi della pace nel mondo; non è agli ordini del Presidente Bush."@it12
". Lyginant su Sutartimi dėl Konstitucijos Europai, Lisabonos sutartis yra žingsnis atgal. Pirmojoje sutartyje nebuvo atsikratyta savo neoliberalaus bagažo: Europos centriniame banke nėra demokratinės atskaitomybės koncepcijos, Stabilumo ir augimo paktas yra vienapusis, laisva rinka remiama. G. Browno ir brolių Kaczyńskių prašymu, Lisabonos sutartyje buvo atsisakyta tokių teigiamų simbolių kaip vėliava ir himnas, laisvai prieinamų kiekvienai valstybei. Pagrindinių teisių chartijos esmė buvo iškraipyto atsisakymo dalyvauti išlyga. Mes reikalavome referendumų, kad sustiprintumėme viešą dialogą ir piliečių dalyvavimą. Atsisakymas surengti referendumus parodo, koks didelis skirtumas tarp Europos elito ir Europos piliečių vilčių ir poreikių ir koks stiprus euroabejingumas ir euroskepticizmas. Mes, SYN (kairiųjų koalicija) ir Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/šiaurės šalių žalieji kairieji, nepritariame šiai sutarčiai. Savo kasdienėje kovoje mes siūlome Europai kitokį kelią. Norime būti didesne Europos dalimi. Mes trokštame politiškai vieningesnės Europos, turinčios stipresnę socialinę ir aplinkos politiką, pakankamai išaugusį Bendrijos biudžetą, netaikomą ECB kontrolę. Tokia Europa aktyviai ir nepriklausomai sprendžia taikos pasaulyje klausimą; Tai visiškai nepriklauso nuo Prezidento G. Busho."@lt14
". Lisabonas līgums ir solis atpakaļ, salīdzinot ar Eiropas Konstitūciju. Nekas nav izmests no iepriekšējās neoliberālās kravas: tajā nav nekā no ieceres par Eiropas Centrālās bankas demokrātisko atbildību, Stabilitātes un izaugsmes pakts ir vienpusējs, un brīvais tirgus ir pieveikts. Pēc kunga un brāļu pieprasījuma, Lisabonas līgumā ir noraidīti nešaubīgi pozitīvie simboli, kas brīvi pieejami katrai valstij, tādi kā karogi un himnas. To, ka Pamattiesību harta ir saistoša, izkropļo izvēles un atteikšanās tiesību klauzula. Mēs esam aicinājuši rīkot referendumus, lai veicinātu domu apmaiņu sabiedrībā un paaugstinātu pilsoņu līdzdalību. Atteikums rīkot referendumus parāda, cik daudz plaisu ir starp Eiropas Savienības eliti un Eiropas pilsoņu cerībām un vajadzībām, kā arī pastiprina vienaldzību pret Eiropu un eiro skepsi. Mēs (Kreiso apvienība) un Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa, sakām „nē” šim Līgumam: mūsu ikdienas cīņās mēs atbrīvojam dažādus ceļus ES. Mēs vēlamies lielāku līdzdalību Eiropā. Eiropa, pēc kuras mēs alkstam, ir politiski vienotāka; tai ir spēcīgāka sociālā un vides politika ar nozīmīgi palielinātu Kopienas budžetu, un tā neatsakās no kontroles pār ECB. Šāda Eiropa ir aktīva un neatlaidīga, risinot problēmas saistībā ar mieru pasaulē; tā nav Eiropa, kas ir prezidenta Buša rīcībā."@lv13
"Η συνθήκη της Λισσαβόνας είναι βήμα προς τα πίσω σε σχέση με το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα. Διατηρεί αναλλοίωτο το νεοφιλελεύθερο φορτίο του, όπως αυτό αποτυπώνεται στην απουσία κάθε έννοιας δημοκρατικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στους μονόπλευρους προσανατολισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας ή στη θεοποίηση της ανεξέλεγκτης αγοράς. Απορρίπτει ορισμένους θετικούς συμβολισμούς, ανοικτούς σε μια ομοσπονδιακή προοπτική (σημαία, ύμνος κλπ), κατ' απαίτηση του Μπράουν και των αδερφών Καζίνσκι. Η δεσμευτικότητα της χάρτας δικαιωμάτων νοθεύεται μέσω της αυτοεξαίρεσης. Ζητάμε δημοψήφισμα για να ενισχυθεί ο δημόσιος διάλογος και η συμμετοχή των πολιτών. Η άρνηση του δημοψηφίσματος εκφράζει την απόσταση της ευρωπαϊκής ελίτ από τις ελπίδες και τις απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών και τροφοδοτεί την ευρωαδιαφορία και την ευρωάρνηση. Ο ΣΥΝ και η "Ευρωπαϊκή Αριστερά", λέμε όχι σε αυτή τη συνθήκη, γιατί διεκδικούμε, με καθημερινούς αγώνες, μια διαφορετική πορεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, πιο ενωμένη πολιτικά, με πιο ισχυρή κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική, με δραστικά αυξημένο κοινοτικό προϋπολογισμό, χωρίς το ανεξέλεγκτο της ΕΚΤ, ενεργή και αυτόνομη στα προβλήματα της παγκόσμιας ειρήνης και όχι ουραγό του Μπους."@mt15
". Het Verdrag van Lissabon is een stap terug in vergelijking met de Europese Grondwet. Eerstgenoemde heeft niets van zijn neoliberale lading verloren: er is absoluut geen concept van democratische verantwoordingsplicht bij de Europese Centrale Bank, het Stabiliteits- en Groeipact is eenzijdig en de vrije markt wordt bevorderd. Op verzoek van de heer Brown en de gebroeders Kaczyński heeft het Verdrag van Lissabon een aantal positieve symbolen die vrij beschikbaar waren voor elke staat, zoals vlaggen en volksliederen, verworpen. Het bindende karakter van het Handvest van de Grondrechten is ondermijnd door een niet-deelnemingsclausule. We hebben opgeroepen tot referenda om de openbare dialoog en de inspraak van de burgers te versterken. Weigeringen om een referendum te houden laten zien hoe groot de kloof tussen de Europese elite en de hoop en behoeften van de Europese burgers is, en onverschilligheid en scepsis over Europa worden versterkt. Wij, de SYN (Linkse Alliantie) en de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links, zeggen nee tegen dit verdrag: in onze dagelijkse inspanningen werken we aan een andere weg voor de EU. We willen meer deel uitmaken van Europa. Het Europa dat wij willen is politiek meer verenigd; het heeft een sterker sociaal en milieubeleid, met een substantieel hoger communautair budget, zonder de controle over de ECB prijs te geven. Zo’n Europa is actief en onafhankelijk in de manier waarop het omgaat met de problemen van de wereldvrede; het loopt niet automatisch achter president Bush aan."@nl3
". Traktat lizboński jest krokiem wstecz w porównaniu do konstytucji europejskiej. Traktat nie został oczyszczony z neoliberalnych treści: nie istnieje w ogóle pojęcie demokratycznej odpowiedzialności w Europejskim Banku Centralnym, Pakt stabilizacji i wzrostu jest jednostronny a wolny rynek jest traktowany jako samo dobro. Na prośbę pana Browna i braci Kaczyńskich, w traktacie lizbońskim zrezygnowano z pewnych pozytywnych symboli będących atrybutami państw, jak np. flag i hymnów. Wiążący charakter karty praw podstawowych został rozmyty przez dodanie klauzuli . Wzywaliśmy do przeprowadzenia referendów, aby wzmocnić dialog publiczny i aktywność obywatelską. Odmowa przeprowadzenia referendów pokazuje jak głęboka jest przepaść pomiędzy europejskimi elitami a nadziejami i potrzebami obywateli UE, a obojętność wobec UE i eurosceptycyzm uległy nasileniu. My, członkowie SYN (Koalicji Lewicy) i GUE/NGL mówimy „nie” temu Traktatowi: codziennie walczymy o inną ścieżkę rozwoju dla UE. Pragniemy w większym stopniu być częścią Europy. Pragniemy Europy bardziej zjednoczonej politycznie; pragniemy bardziej zdecydowanej polityki społecznej i ekologicznej przy znacznie zwiększonym budżecie Wspólnoty, nie tracąc kontroli nad EBC. Taka Europa jest aktywna i niezależna w działaniach prowadzących do zachowania pokoju na świecie; nie robi niczego pod dyktando prezydenta Busha."@pl16
". O Tratado de Lisboa representa um retrocesso em relação à Constituição Europeia e mantém inalterada toda a sua carga neoliberal: no Banco Central Europeu não existe a mínima noção de responsabilidade democrática, o Pacto de Estabilidade e Crescimento é parcial e o mercado livre é deificado. A pedido do Sr. Brown e dos irmãos Kaczyński, o Tratado de Lisboa rejeitou certos símbolos positivos de que cada Estado dispõe livremente, tais como as bandeiras e os hinos. O carácter vinculativo da Carta dos Direitos Fundamentais foi distorcido pela cláusula de auto-exclusão. Pedimos a realização de referendos a fim de fortalecer o diálogo público e a participação dos cidadãos. A recusa de realizar referendos demonstra a grande distância que existe entre a elite europeia e as expectativas e necessidades dos cidadãos europeus, e reforçam a euro-indiferença e o eurocepticismo. Nós, a SYN (Coligação da Esquerda) e o Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/ Esquerda Nórdica Verde, dizemos não a este Tratado: nas nossas lutas diárias estamos a abrir um caminho diferente para a UE. Queremos participar mais na Europa. A Europa de que precisamos urgentemente é politicamente mais unida; tem uma política social e ambiental mais forte, com um orçamento comunitário consideravelmente aumentado, sem renunciar ao controlo sobre o BCE. Essa Europa é activa e independente no modo como lida com os problemas da paz mundial; não está à disposição do Presidente Bush."@pt17
"Η συνθήκη της Λισσαβόνας είναι βήμα προς τα πίσω σε σχέση με το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα. Διατηρεί αναλλοίωτο το νεοφιλελεύθερο φορτίο του, όπως αυτό αποτυπώνεται στην απουσία κάθε έννοιας δημοκρατικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στους μονόπλευρους προσανατολισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας ή στη θεοποίηση της ανεξέλεγκτης αγοράς. Απορρίπτει ορισμένους θετικούς συμβολισμούς, ανοικτούς σε μια ομοσπονδιακή προοπτική (σημαία, ύμνος κλπ), κατ' απαίτηση του Μπράουν και των αδερφών Καζίνσκι. Η δεσμευτικότητα της χάρτας δικαιωμάτων νοθεύεται μέσω της αυτοεξαίρεσης. Ζητάμε δημοψήφισμα για να ενισχυθεί ο δημόσιος διάλογος και η συμμετοχή των πολιτών. Η άρνηση του δημοψηφίσματος εκφράζει την απόσταση της ευρωπαϊκής ελίτ από τις ελπίδες και τις απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών και τροφοδοτεί την ευρωαδιαφορία και την ευρωάρνηση. Ο ΣΥΝ και η "Ευρωπαϊκή Αριστερά", λέμε όχι σε αυτή τη συνθήκη, γιατί διεκδικούμε, με καθημερινούς αγώνες, μια διαφορετική πορεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, πιο ενωμένη πολιτικά, με πιο ισχυρή κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική, με δραστικά αυξημένο κοινοτικό προϋπολογισμό, χωρίς το ανεξέλεγκτο της ΕΚΤ, ενεργή και αυτόνομη στα προβλήματα της παγκόσμιας ειρήνης και όχι ουραγό του Μπους."@ro18
"Lisabonská zmluva predstavuje v porovnaní s európskou ústavou krok späť. Nestratila však vôbec nič zo svojho neoliberálneho charakteru: neexistuje absolútne žiadny koncept demokratickej zodpovednosti v prípade Európskej centrálnej banky, Pakt stability a rastu je jednostranný a obhajuje sa slobodný trh. Na základe požiadavky zo strany pána Browna a bratov Kaczyńských, sa z Lisabonskej zmluvy odstránili určité pozitívne symboly, ktoré sú voľne dostupné pre každý štát, ako je napríklad zástava alebo hymna. Záväzný charakter Charty základných práv bol deformovaný klauzulou opt-out. Vyzývali sme na referendum, aby sme posilnili dialóg s verejnosťou a účasť občanov. Odmietnutie referend nám ukazuje, aká veľká priepasť je medzi európskou elitou a túžbami a potrebami európskych občanov, pričom sa tým zároveň posilňuje ľahostajnosť a skepticizmus voči Európe. My, strana SYN (Koalícia ľavicových strán) a Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice, vyslovujeme svoje „nie“ tejto zmluve: v našom každodennom zápase chceme viesť Európsku úniu inou cestou. Chceme byť viac súčasťou Európy. Európa, po ktorej túžime, je politicky viac zjednotená. Má silnejšiu sociálnu a environmentálnu politiku, s podstatne vyšším rozpočtom Spoločenstva, bez toho, aby sa vzdala kontroly nad Európskou centrálnou bankou. Takáto Európa je aktívna a nezávislá pri riešení problémov svetového mieru a nie je poslušným sluhom prezidenta Busha."@sk19
". Lizbonska pogodba je v primerjavi z evropsko ustavo korak nazaj. Pogodba ni odvrgla neoliberalnega tovora: nikjer ni mogoče zaslediti pojma demokratične odgovornosti Evropske centralne banke, pakt stabilnosti in rasti je enostranski in spodbuja se prosti trg. Na zahtevo gospoda Browna in bratov Kaczyński lizbonska pogodba ne priznava nekaterih pozitivnih simbolov, ki si jih lahko svobodno izbere vsaka država, na primer zastave in himne. Zavezujočo naravo listine o temeljnih pravicah izkrivlja klavzula o možnosti zavrnitve. K referendumom smo pozvali, da bi okrepili javni dialog in sodelovanje državljanov. Dejstvo, da so bili zavrnjeni, kaže na to, kako velik je razkorak med evropsko elito ter upanjem in potrebami evropskih državljanov, s tem pa se krepita evropska nezainteresiranost in skepticizem. Koalicija levice in Konfederalna skupina evropske združene levice/zelene nordijske levice zavrača to pogodbo: z našim vsakodnevnim prizadevanjem pripravljamo drugačno pot za EU. Želimo biti bolj vključeni v Evropo. Evropa, po kateri hrepenimo, je politično bolj združena, ima močnejšo socialno in okoljsko politiko z znatno večjim proračunom Skupnosti ter ne opušča nadzora nad Evropsko centralno banko. Takšna Evropa dejavno in neodvisno rešuje težave, povezane s svetovnim mirom, in ni podrejena ukazom predsednika Busha."@sl20
". Lissabonfördraget är ett steg bakåt jämfört med den europeiska konstitutionen. Det förra har inte gjort sig av med något av sin nyliberala last: det finns absolut inget begrepp om demokratisk ansvarsskyldighet på Europeiska centralbanken, stabilitets- och tillväxtpakten är ensidig och den fria marknaden förespråkas. På begäran av Gordon Brown och bröderna Kaczyński har Lissabonfördraget tillbakavisat vissa positiva symboler som är fritt tillgängliga för varje stat, såsom flaggor och hymner. Den bindande karaktären hos stadgan om de grundläggande rättigheterna har förvrängts av en undantagsklausul. Vi har begärt folkomröstningar för att stärka den offentliga dialogen och medborgarnas deltagande. Att vägra att hålla folkomröstningar visar hur stort glapp det finns mellan EU:s elit och EU-medborgarnas förhoppningar och behov, och likgiltigheten och skepticismen gentemot EU stärks. Vi, SYN (Vänsterns och de framstegsvänligas förbund) och gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster, säger nej till detta fördrag. Genom våra dagliga ansträngningar bereder vi en annan väg för EU. Vi vill ännu mer vara en del av Europa. Det Europa vi vill ha är politiskt mer enat, det har starkare socialpolitik och miljöpolitik, med en kraftigt utökad gemenskapsbudget, utan att man lämnar ifrån sig kontrollen över ECB. Ett sådant Europa är aktivt och oberoende i sin hantering av problemen med världsfred. Det lyder inte minsta vink från president Bush."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph