Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-20-Speech-3-045"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080220.3.3-045"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, as one of only 13 Members of this House who will have the opportunity to vote on a referendum on the Treaty of Lisbon, I am satisfied to give it my support. Like any document, it is not perfect, as Commissioner Wallström has said. It is a compromise, but it going in the right direction. Because of time constraints, I will keep my comments to just one topic. The Treaty maintains the principle of subsidiarity – the principle that we take decisions at the most appropriate level. In Ireland one of the arguments used by supporters of a ‘no’ vote is to suggest that Lisbon is a self-amending Treaty, yet Article 48(4) states quite clearly that any amendments to the Treaty will enter into force only after being ratified by all Member States in accordance with their respective constitutional requirements. That is the very essence of subsidiarity. What surprises me about the debate in this House at times – even though I suppose I should not be surprised – is that those who shout longest and loudest about the sovereignty of Member States are the very ones to attempt to undermine that sovereignty by lecturing and hectoring Member States about the need to hold a referendum, when national legislation and, therefore, sovereignty and subsidiarity, dictate otherwise. Lisbon upholds the sovereign right of Member States to make such decisions, and that is just one of the very many reasons why I support it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jako jedna z pouhých 13 členů této sněmovny, kteří budou mít příležitost hlasovat o Lisabonské smlouvě v referendu, jsem ráda, že mohu této smlouvě vyjádřit svou podporu. Jak prohlásila eurokomisařka Wallströmová, smlouva není dokonalá, jako žádný dokument. Je kompromisem, který ale správný směr. Vzhledem k časové tísni se ve svých poznámkách omezím pouze na jedno téma. Smlouva zastává zásadu subsidiarity – zásadu, podle níž přijímáme rozhodnutí na nejvhodnější úrovni. Jedním z argumentů irských zastánců hlasování proti smlouvě je, že Lisabonské smlouva je „sebenovelizační“, i když čl. 48 odst. 4 poměrně jasně stanoví, že veškeré pozměňovací návrhy ke smlouvě vstoupí v platnost až poté, co je ratifikují všechny členské státy v souladu s jejich příslušnými ústavními požadavky. To je podstata subsidiarity. Co mě na rozpravě v této sněmovně občas udivuje – ačkoli by mě již udivovat nemělo – že ti, kteří nejvíce a nejhlasitěji volají po svrchovanosti členských států, jsou titíž, kdo se státní svrchovanost snaží podrývat poučováním a kázáním o nutnosti konání referenda, když vnitrostátní legislativa, a tudíž svrchovanost a subsidiarita, přikazují pravý opak. Lisabonská smlouva podporuje svrchované právo členských států na taková rozhodnutí, a to je jen jeden z mnoha důvodů, proč ji podporuji."@cs1
"Hr. formand! Som et af de kun 13 medlemmer af Parlamentet, der får mulighed for at stemme om Lissabontraktaten ved en folkeafstemning, er jeg glad for at kunne give den min støtte. Som ethvert andet dokument er den ikke perfekt, som kommissær Wallström har sagt. Den er et kompromis, men den er faktisk et skridt i den rigtige retning. Men på grund af tidspres vil jeg begrænse mine kommentarer til et enkelt emne. Traktaten fastholder subsidiaritetsprincippet - princippet om, at vi tager beslutningerne på det mest hensigtsmæssige niveau. I Irland er et af argumenterne hos tilhængerne af et nej, at Lissabontraktaten er en traktat, der kan ændre sig selv, men det hedder helt klart i artikel 48, stk. 4, at enhver ændring af traktaten først vil træde i kraft, når den er ratificeret af alle medlemsstaterne i overensstemmelse med deres respektive forfatningskrav. Det er selve kernen i subsidiaritetsprincippet. Det, der nogle gange overrasker mig ved diskussionen her i Parlamentet - selv om jeg sikkert ikke burde blive overrasket - er, at de, der råber højst og længst om medlemsstaternes suverænitet, er de samme, som forsøger at undergrave denne suverænitet ved at belære og hundse med medlemsstaterne om det nødvendige i at afholde en folkeafstemning, selv om den nationale lovgivning, og dermed suveræniteten og subsidiariteten, dikterer noget andet. Lissabon giver medlemsstaterne den suveræne ret til at træffe sådanne afgørelser, og det er blot en af de mange grunde til, at jeg støtter den."@da2
"Herr Präsident! Als eine von nur 13 Abgeordneten dieses Hauses, die die Möglichkeit haben werden, bei einem Referendum über den Vertrag von Lissabon abzustimmen, stelle ich mit Befriedigung fest, dass ich ihn unterstützen kann. Wie jedes Dokument ist er nicht perfekt, wie Kommissarin Wallström sagte. Er ist ein Kompromiss, aber er geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aus Zeitgründen werde ich mich auf ein Thema beschränken. Der Vertrag hält am Prinzip der Subsidiarität fest – jenem Prinzip, wonach wir Entscheidungen auf der dafür am besten geeigneten Ebene treffen. Eines der Argumente jener, die sich in Irland für ein „Nein“ beim Referendum aussprechen, lautet, der Vertrag von Lissabon sei ein sich von selbst anpassender Vertrag, obwohl Artikel 48 Absatz 4 eindeutig festlegt, dass Änderungen des Vertrags erst nach Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten gemäß ihrer jeweiligen Verfassung in Kraft treten. Das ist der Kern von Subsidiarität. Was mich manchmal bei der Aussprache in diesem Haus überrascht – obwohl es mich wohl nicht überraschen sollte – ist die Tatsache, dass gerade jene, die am längsten und lautesten nach Souveränität der Mitgliedstaaten schreien, versuchen, diese Souveränität zu untergraben, indem sie Mitgliedstaaten über die Notwendigkeit der Durchführung von Referenden belehren und einschüchtern, obgleich deren nationale Gesetzgebung und somit Souveränität und Subsidiarität etwas anderes vorschreiben. Der Vertrag von Lissabon bestätigt das souveräne Recht der Mitgliedstaaten, solche Entscheidungen zu treffen, und das ist nur einer von vielen Gründen, weshalb ich ihn unterstütze."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ως ένα από τα 13 μόνο μέλη αυτού του Κοινοβουλίου που θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν σε δημοψήφισμα σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα στηρίξω ευχαρίστως τη Συνθήκη. Όπως και κάθε έγγραφο, δεν είναι τέλεια, όπως άλλωστε ανέφερε η Επίτροπος Wallström. Είναι ένας συμβιβασμός, όμως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Λόγω των χρονικών περιορισμών, θα περιορίσω τα σχόλιά μου σε ένα μόνο θέμα. Η Συνθήκη διατηρεί την αρχή της επικουρικότητας – την αρχή βάσει της οποίας οι αποφάσεις μας πρέπει να λαμβάνονται στο πλέον ενδεδειγμένο επίπεδο. Στην Ιρλανδία, ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι υποστηρικτές του «όχι» είναι η αντίληψη ότι η Λισαβόνα είναι μια Συνθήκη που μπορεί να τροποποιηθεί αυτομάτως, όμως στο άρθρο 48, παράγραφος 4, δηλώνεται με μεγάλη σαφήνεια ότι οιαδήποτε τροποποίηση της Συνθήκης μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την επικύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Αυτή είναι η ουσία της επικουρικότητας. Εκείνο που με εκπλήσσει ενίοτε στις συζητήσεις σε αυτό το Σώμα –αν και υποθέτω ότι δεν πρέπει να εκπλήσσομαι– είναι ότι όσοι κραυγάζουν περισσότερο και εντονότερα για την κυριαρχία των κρατών μελών είναι οι ίδιοι άνθρωποι που επιχειρούν να υπονομεύσουν αυτήν την κυριαρχία φοβερίζοντας και καλώντας επιτακτικά τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ανάγκη διενέργειας δημοψηφίσματος, όταν η εθνική τους νομοθεσία, και επομένως οι αρχές της κυριαρχίας και της επικουρικότητας, προβλέπει άλλα. Η Λισαβόνα διασφαλίζει το κυρίαρχο δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν ανεξάρτητα τις αποφάσεις τους γι’ αυτά τα θέματα, και αυτός είναι ένας μόνο από τους πολλούς λόγους για τους οποίους υποστηρίζω τη Συνθήκη."@el10
"Señor Presidente, como parte de los trece diputados de esta Cámara que tendrán la oportunidad de votar en un referéndum sobre el Tratado de Lisboa, me siento satisfecha de prestarle mi apoyo. Al igual que cualquier otro documento, éste no es perfecto, como bien dijo la Comisaria Wallström. Este Tratado constituye un compromiso, pero va en la dirección adecuada. Dada la limitación del tiempo, ceñiré mis comentarios a un solo tema. El Tratado mantiene el principio de subsidiariedad, según el cual debemos adoptar decisiones al nivel político más adecuado. En Irlanda uno de los argumentos empleados por los partidarios del voto a favor es sugerir que Lisboa es una tratado de autorreforma. Sin embargo, el artículo 48, apartado 4, establece de una forma bastante clara que cualquier enmienda al Tratado sólo se aplicará después de haberse sometido a la ratificación de todos los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas obligaciones constitucionales. Esa es la verdadera esencia de la subsidiariedad. Lo que a veces me sorprende sobre el debate en esta Cámara es que en ocasiones —aunque supongo que no debería sorprenderme— aquellos que gritan más tiempo y más fuerte son justo los que tratan de socavar esa soberanía sermoneando e intimidando a los Estados miembros sobre la necesidad de celebrar un referéndum, cuando la legislación nacional y, por tanto, la soberanía y la subsidiariedad dictan lo contrario. Lisboa defiende el derecho de soberanía de los Estados miembros a adoptar tales decisiones, y esa es justo una de la numerosas razones por las que lo apoyo."@es21
"Hr president, olles vaid üks 13st selle täiskogu liikmest, kellel on võimalus hääletada Lissaboni lepingut käsitleval referendumil, on mul hea meel anda sellele oma toetus. Nagu mis tahes dokument, ei ole ka see täiuslik, nagu volinik Wallström ütles. Tegemist on kompromissiga, kuid see liigub õiges suunas. Ajaliste piirangute tõttu piirdun oma märkustes vaid ühe teemaga. Lepinguga säilitatakse subsidiaarsuse põhimõte, mille kohaselt võtame otsuseid vastu kõige sobivamal tasandil. Iirimaal on üks vastuhääletajate kasutatav argument see, et Lissaboni leping on end ise muutev, kuigi artikli 48 lõige 4 sätestab üsna selgelt, et lepingusse tehtavad mis tahes muudatused jõustuvad alles pärast seda, kui kõik liikmesriigid on need ratifitseerinud kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega. Selles peitubki subsidiaarsuse olemus. Mis mind siin täiskogus toimuva arutelu puhul kohati üllatab, kuigi vist ei peaks, on see, et need, kes räägivad liikmesriikide suveräänsusest kõige pikemalt ja kõvemini, on just need, kes püüavad kahjustada seda suveräänsust, pidades liikmesriikidele loenguid ja kiusates neid vajaduse pärast läbi viia referendum, samas kui riiklikud õigusaktid ja seega ka suveräänsus ja subsidiaarsus näevad teisiti ette. Lissaboni lepinguga säilitatakse liikmesriikide suveräänne õigus teha selliseid otsuseid ning see on just üks paljudest põhjustest, miks ma seda lepingut toetan."@et5
"Arvoisa puhemies, olen yksi tämän parlamentin 13 jäsenestä, joilla on mahdollisuus äänestää Lissabonin sopimuksesta kansanäänestyksessä, ja olenkin tyytyväinen voidessani tukea sitä. Niin kuin mikä tahansa asiakirja, tämäkään ei ole täydellinen, kuten komission jäsen Wallström sanoi. Se on kompromissi, mutta sillä oikeaan suuntaan. Aikarajoitusten takia pitäydyn puheessani vain yhdessä aiheessa. Sopimuksessa säilytetään toissijaisuusperiaate, jonka mukaan teemme päätökset aina tarkoituksenmukaisimmalla tasolla. Irlannissa sopimusta vastustavat tahot väittävät muun muassa, että Lissabonin sopimus on itseään korjaava, vaikka 48 artiklan 4 kohdassa sanotaan suhteellisen selvästi, että sopimuksen muutokset tulevat voimaan vasta, kun kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet ne valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Tästä toissijaisuusperiaatteessa nimenomaan on kyse. Ajoittain yllätyn – vaikkei sen pitäisikään olla enää yllättävää – tämän parlamentin keskusteluissa siitä, että jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeudesta pisimpään ja äänekkäimmin puhuvat henkilöt ovat samoja, jotka yrittävät heikentää samaa itsemääräämisoikeutta läksyttäen ja komennellen jäsenvaltioita järjestämään kansanäänestyksiä silloinkin, kun kansallinen lainsäädäntö, ja täten siis itsemääräämisoikeus ja toissijaisuus, sanelevat toisin. Lissabonin sopimuksella jäsenvaltioilla säilyy täysivaltainen oikeus tällaisiin päätöksiin, ja tämän – ja monen muun syyn – takia kannatan sopimusta."@fi7
"Monsieur le Président, en tant qu'un des seuls 13 membres de ce Parlement ayant la possibilité de voter lors d'un référendum sur le traité de Lisbonne, je suis heureuse de lui apporter mon soutien. Comme tout document, il n'est pas parfait, ainsi que l'a précisé la commissaire Wallström. C'est un compromis, mais il dans la bonne direction. Le temps nous étant compté, je limiterai mes commentaires à un seul sujet. Le traité maintient le principe de subsidiarité, le principe selon lequel nous prenons les décisions au niveau le mieux approprié. En Irlande, l'un des arguments utilisés par les partisans du «non» est de suggérer que Lisbonne est un traité pouvant s'amender tout seul, pourtant, l'article 48(4) précise clairement que tout amendement au traité n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifié par tous les États membres en conformité avec leurs exigences constitutionnelles respectives. C'est là l'essence même de la subsidiarité. Ce qui me surprend parfois dans le débat qui a lieu au Parlement (bien que, je suppose, je ne devrais pas être étonnée), c'est que ceux qui crient le plus longtemps et le plus fort à la souveraineté des États membres sont justement ceux qui s'efforcent de diminuer cette souveraineté, en sermonnant et en malmenant les États membres quant à la nécessité de tenir un référendum, alors que les législations nationales, et, par conséquent, la souveraineté, dictent le contraire. Lisbonne maintient le droit de souveraineté des États membres à prendre de telles décisions, et c'est une des multiples raisons pour lesquelles je soutiens ce traité."@fr8
"Elnök úr, e Háznak mindössze tizenhárom tagja közül az egyikként, akinek alkalma lesz a Lisszaboni Szerződésről szóló népszavazáson szavazni, örülök, hogy támogathatom a Szerződést. Miként Wallström biztos asszony is elismerte, mint minden dokumentum, ez sem tökéletes. Kompromisszum eredményeként született, de igenis a jó irányba mutat. Az idő szűkössége miatt hozzáfűzéseimet csak egy tárgyra összpontosítom. A Szerződés fenntartja a szubszidiaritás elvét, melynek értelmében a döntéseket a legmegfelelőbb szinten hozzuk meg. Írországban a nemmel szavazás híveinek egyik érve azt sugallja, hogy a Lisszaboni önmódosító Szerződés, jóllehet a 48. cikk (4) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a Szerződés módosításai azt követően lépnek hatályba, hogy azokat alkotmányos követelményeinek megfelelően valamennyi tagállam megerősítette. Márpedig a szubszidiaritás leglényege épp ez. Ami időnként a viták során meglep ebben a Házban – bár talán nem is kellene meglepődnöm –, az az, hogy azok, akik a leghosszabban és a leghangosabban hangoztatják a tagállamok szuverenitását, pont azok, akik ezt a szuverenitást megkísérlik aláásni azáltal, hogy kioktatják és zaklatják a tagállamokat, miszerint népszavazást kell tartaniuk, miközben a nemzeti jogszabályok, következésképp a szuverenitás és a szubszidiaritás mást diktálnak. A Lisszaboni Szerződés fenntartja a tagállamok szuverén jogát az ilyen döntések meghozatalára, és ez csak az egyik a számtalan ok közül, amiért támogatom azt."@hu11
"Signor Presidente, in qualità di uno dei soli 13 deputati di questo Parlamento che avrà l’opportunità di votare in un sul Trattato di Lisbona, sono soddisfatta di offrire il mio sostegno. Come qualsiasi documento, non è perfetto, come ha detto la signora Commissario Wallström. È un compromesso, ma procedendo nella giusta direzione. A causa di limiti di tempo, riserverò i miei commenti a un solo argomento. Il Trattato conserva il principio di sussidiarietà, principio secondo cui noi prendiamo decisioni al livello più appropriato. In Irlanda uno degli argomenti usati dai fautori del “no” è suggerire che quello di Lisbona sia un Trattato che si modifica in modo autonomo, nonostante l’articolo 48, paragrafo 4, dichiari in modo molto chiaro che qualsiasi modifica del Trattato entra in vigore solo dopo essere stata ratificata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Questa è la vera essenza della sussidiarietà. Ciò che a volte mi sorprende riguardo alla discussione in quest’Aula, anche se suppongo che non dovrei sorprendermi, è che coloro che rivendicavano a gran voce e più a lungo la sovranità degli Stati membri sono gli stessi che tentano di minacciare tale sovranità predicando e ingannando gli Stati membri sulla necessità di indire un quando la normativa nazionale, e quindi la sovranità e la sussidiarietà, sanciscono il contrario. Lisbona rispetta il diritto sovrano degli Stati membri di prendere tali decisioni, e questa è solo una delle tantissime ragioni per cui appoggio il Trattato."@it12
"Pone Pirmininke, būdama viena iš 13 šių Rūmų narių, kurie turi galimybę dalyvauti referendume dėl Lisabonos sutarties, esu laiminga galėdama ją palaikyti. Sutartis, kaip ir kiekvienas kitas dokumentas, nėra tobula, kaip pasakė Komisijos narė M. Wallström. Tai kompromisas, bet teisinga linkme. Dėl laiko trūkumo noriu pateikti savo pastabas tik dėl vieno klausimo. Sutartis išsaugo subsidiarumo principą. Pagal šį principą mes priimame sprendimus, kurie yra tinkamiausi. Airijoje vienas iš balsuojančiųjų prieš sutartį argumentų yra tas, kad Lisabonos sutartis yra pati save keičianti sutartis. Tačiau 48 straipsnio 2 dalyje aiškiai numatoma, kad bet kokie Sutarties pakeitimai įsigalioja tik po to, kai jie ratifikuojami visų valstybių pagal tose valstybėse nustatytus atitinkamus konstitucinius reikalavimus. Tokia yra subsidiarumo esmė. Mane kartais stebina, kad vykstant diskusijoms šiuose rūmuose – nors neturėčiau dėl to stebėtis – daugiausia ir garsiausiai šaukia apie valstybių narių suverenumą tie, kurie siekia pakenkti valstybių narių suverenumui, valdingu balsu pamokslaudami valstybėms narėms apie poreikį rengti referendumą, kai nacionaliniai teisės aktai, tai yra suverenumas ir subsidiarumas, numato kitaip. Lisabonos sutartis palaiko valstybių narių suverenią teisę priimti tokius sprendimus, ir tai yra viena iš daugelio priežasčių, dėl ko aš palaikau šią sutartį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, būdama viena no tikai 13 deputātiem šajā Parlamentā, kuram būs iespēja balsot par Lisabonas līgumu referendumā, esmu gandarīta tam izteikt savu atbalstu. Kā jebkurš dokuments, arī šis nav pilnīgs, kā to jau teica komisāre . . Šis ir kompromiss, bet tā virzība pareiza. Laika ierobežojuma dēļ komentēšu tikai vienu jautājumu. Līgumā ir saglabāts subsidiaritātes princips – princips, ka mēs pieņemam lēmumus tajā līmenī, kas ir vispiemērotākais to pieņemšanai. Īrijā viens no argumentiem, ko izmanto „nē” balsojuma piekritēji, ir secinājums, ka Lisabonas līgums ir paškorektīvs Līgums, lai gan tā 48. panta 4. punkts pilnīgi skaidri paredz, ka jebkurš šī Līguma grozījums stājas spēkā tikai pēc tam, kad to ratificējušas visas dalībvalstis atbilstoši to konstitucionālajām prasībām. Tā ir subsidiaritātes būtība. Tas, kas mani pārsteidz saistībā ar debatēm Parlamentā, – lai gan es domāju, ka tam nevajadzētu mani pārsteigt – ir tas, ka par dalībvalstu suverenitāti visskaļāk kliedz tie, kas, ar savām runām un draudiem dalībvalstīm pieprasot rīkot referendumu, mēģina noliegt šo valstu likumdošanu un suverenitāti, kas nosaka pretējo. Lisabonas līgums aizstāv dalībvalstu suverenitāti pieņemt šādus lēmumus, un tas ir tikai viens no ļoti daudzajiem iemesliem, kādēļ es to atbalstu."@lv13
"Mr President, as one of only 13 Members of this House who will have the opportunity to vote on a referendum on the Treaty of Lisbon, I am satisfied to give it my support. Like any document, it is not perfect, as Commissioner Wallström has said. It is a compromise, but it going in the right direction. Because of time constraints, I will keep my comments to just one topic. The Treaty maintains the principle of subsidiarity – the principle that we take decisions at the most appropriate level. In Ireland one of the arguments used by supporters of a ‘no’ vote is to suggest that Lisbon is a self-amending Treaty, yet Article 48(4) states quite clearly that any amendments to the Treaty will enter into force only after being ratified by all Member States in accordance with their respective constitutional requirements. That is the very essence of subsidiarity. What surprises me about the debate in this House at times – even though I suppose I should not be surprised – is that those who shout longest and loudest about the sovereignty of Member States are the very ones to attempt to undermine that sovereignty by lecturing and hectoring Member States about the need to hold a referendum, when national legislation and, therefore, sovereignty and subsidiarity, dictate otherwise. Lisbon upholds the sovereign right of Member States to make such decisions, and that is just one of the very many reasons why I support it."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter. Als één van slechts dertien leden van dit Huis die de mogelijkheid hebben om per referendum over het Verdrag van Lissabon te stemmen, ben ik verheugd dat ik er mijn steun voor kan uitspreken. Zoals elk document is het niet volmaakt, zoals de commissaris al opmerkte. Het is een compromis, maar het gaat in de goede richting. Door tijdgebrek wil ik in mijn commentaar op slechts één punt ingaan. Het Verdrag handhaaft het subsidiariteitsbeginsel – het beginsel dat we besluiten op het meest toepasselijke niveau nemen. In Ierland wordt door de tegenstanders onder meer geargumenteerd dat Lissabon zogenaamd een zichzelf amenderend Verdrag is. Evenwel stelt artikel 48, lid 4 vrij duidelijk dat alle amendementen van het Verdrag pas in werking treden wanneer ze door alle lidstaten van de Unie worden geratificeerd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen. Dit is de essentie van subsidiariteit. Wat mij soms bij het debat in dit Huis verbaast – alhoewel ik eigenlijk niet verbaasd zou moeten zijn – is dat diegenen die het meest en het hardst te keer gaan over de soevereiniteit van de lidstaten dezelfden zijn die deze soevereiniteit ondergraven doordat ze de lidstaten willen voorschrijven en ze ertoe willen dwingen een referendum te houden, zelfs wanneer de nationale wetgeving en aldus de soevereiniteit en subsidiariteit dit niet toelaat. Lissabon handhaaft het recht op zelfbeschikking van de lidstaten om zulke besluiten te nemen en dat is slechts een van de zeer vele redenen waarom ik het Verdrag ondersteun."@nl3
"Panie przewodniczący! Jako jedna z grona zaledwie trzynastu posłów do PE w tej Izbie, którzy mogli głosować w referendum w sprawie traktatu lizbońskiego, z satysfakcją pozwolę sobie wyrazić moje poparcie dla tego dokumentu. Jak powiedziała pani komisarz Wallström, dokument ten nie jest doskonały. Stanowi on kompromis, ale zmierza w dobrym kierunku. Ze względu na ograniczenia czasowe, w swojej wypowiedzi poruszę tylko jedno zagadnienie. Traktat utrzymuje zasadę pomocniczości – zasadę, dzięki której decyzje, jakie podejmujemy, zapadają na najbardziej odpowiednim szczeblu. W Irlandii zwolennicy głosowania na ,,nie” posługiwali się, między innymi, argumentem, że traktat lizboński jest traktatem „samonaprawiającym się”. Art. 48 ust. 4 mówi jednak dość jasno, że jakiekolwiek poprawki do Traktatu mogą zyskać moc obowiązującą dopiero po zatwierdzeniu ich przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w konstytucji tych państw. To przecież kwintesencja pomocniczości. W debacie, jaka toczy się na forum tej Izby, dziwi mnie czasami – chociaż, jak sądzę, nie powinno dziwić w ogóle – fakt, że najwytrwalej i najgłośniej krzyczą o suwerenności państw członkowskich wszyscy ci, którzy próbują ją osłabić, arogancko pouczając je, że powinny przeprowadzić referendum, chociaż przepisy prawa krajowego – a więc również zasada niezawisłości i pomocniczości – stanowią inaczej. Traktat lizboński podtrzymuje suwerenne prawo państw członkowskich do podejmowania takich decyzji – to jeden z wielu powodów, dla których go popieram."@pl16
"Senhor Presidente, enquanto um dos únicos 13 deputados deste Parlamento que vão ter a oportunidade de votar num referendo sobre o Tratado de Lisboa, congratulo-me por lhe conceder o meu apoio. À imagem de qualquer outro documento, e como bem reconheceu a Senhora Comissária Wallström, não é perfeito. É um compromisso, mas um compromisso que aponta, saliente-se, na direcção certa. Por força das limitações de tempo, confinarei os meus comentários a um único tópico. O Tratado mantém o princípio da subsidiariedade, segundo o qual as decisões devem ser tomadas ao nível mais apropriado. Na Irlanda, um dos argumentos utilizados pelos apoiantes do ‘não’ consiste em lançar para o ar que o Tratado de Lisboa é um Tratado que se auto-altera. No entanto, o n.º 4 do artigo 48.º estabelece, com toda a clareza, que as eventuais alterações ao Tratado só entrarão em vigor depois de ratificadas por todos os Estados-Membros, em conformidade com os respectivos requisitos constitucionais. É nisto que reside a verdadeira essência da subsidiariedade. O que, por vezes, me surpreende nos debates realizados neste Hemiciclo – embora, pensando bem, isso não seja assim tão surpreendente – é que aqueles que mais proclamam e arvoram a soberania dos Estados-Membros são os mesmos que procuram minar essa soberania ao adoptarem um tom acusatório e intimidatório contra os Estados-Membros devido a uma pretensa necessidade de realizar um referendo, quando a legislação nacional e, consequentemente, a soberania e a subsidiariedade, estatuem de forma diversa. O Tratado de Lisboa reitera o direito soberano dos Estados-Membros para tomar tais decisões, sendo essa apenas uma das muitas razões que me levam a apoiá-lo."@pt17
"Mr President, as one of only 13 Members of this House who will have the opportunity to vote on a referendum on the Treaty of Lisbon, I am satisfied to give it my support. Like any document, it is not perfect, as Commissioner Wallström has said. It is a compromise, but it going in the right direction. Because of time constraints, I will keep my comments to just one topic. The Treaty maintains the principle of subsidiarity – the principle that we take decisions at the most appropriate level. In Ireland one of the arguments used by supporters of a ‘no’ vote is to suggest that Lisbon is a self-amending Treaty, yet Article 48(4) states quite clearly that any amendments to the Treaty will enter into force only after being ratified by all Member States in accordance with their respective constitutional requirements. That is the very essence of subsidiarity. What surprises me about the debate in this House at times – even though I suppose I should not be surprised – is that those who shout longest and loudest about the sovereignty of Member States are the very ones to attempt to undermine that sovereignty by lecturing and hectoring Member States about the need to hold a referendum, when national legislation and, therefore, sovereignty and subsidiarity, dictate otherwise. Lisbon upholds the sovereign right of Member States to make such decisions, and that is just one of the very many reasons why I support it."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ako jedna z 13 poslancov tohto Parlamentu, ktorí budú mať možnosť hlasovať o Lisabonskej zmluve v referende, som rada, že jej môžem vyjadriť svoju podporu. Ako už povedala pani komisárka Wallströmová, tak ako každý iný dokument, ani táto zmluva nie je dokonalá. Predstavuje kompromis, ktorý sa však uberá správnym smerom. Z dôvodu časovej tiesne obmedzím svoje poznámky na jedinú oblasť. Zmluva zachováva princíp subsidiarity – princíp, na základe ktorého prijímame rozhodnutia na najvhodnejšej úrovni. Jedným z argumentov, ktorý odporcovia tejto zmluvy v Írsku používajú, je ten, že Lisabonská zmluva je „samopozmeňujúca a samodoplňujúca“, no v článku 48 ods. 4 sa veľmi jasne uvádza, že akékoľvek pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zmluve vstúpia do platnosti jedine vtedy, ak budú ratifikované všetkými členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami. To je samotná podstata subsidiarity. Čo ma však občas počas diskusií v tomto Parlamente prekvapí – aj keď by ma to zrejme prekvapovať nemalo – je skutočnosť, že tí, ktorí najviac a najhlasnejšie kričia o zvrchovanosti členských štátov, sú presne tí istí, ktorí podkopávajú túto zvrchovanosť prednášaním a zastrašovaním členských štátov o potrebe usporiadať referendum, aj keď vnútroštátne právne predpisy a teda aj zvrchovanosť a subsidiarita kážu opačne. Lisabonská zmluva podporuje zvrchované právo členských štátov prijať takéto rozhodnutie, a to je aj jeden z mnohých dôvodov, prečo túto zmluvu podporujem."@sk19
"Gospod predsednik, kot ena od le 13 poslancev v tem parlamentu, ki bodo imeli priložnost glasovati na referendumu o lizbonski pogodbi, ji z zadovoljstvom izrekam svojo podporo. Kot je povedala komisarka Wallström, pogodba ni popolna, kot kateri koli dokument. To je kompromis, vendar gre v pravo smer. Zaradi časovnih omejitev, bom svoje pripombe strnila v eno temo. Pogodba ohranja načelo subsidiarnosti – načelo, da sprejemamo odločitve na najustreznejši ravni. Na Irskem je eden od argumentov, ki so jih uporabili nasprotniki pogodbe, to, da je lizbonska pogodba pogodba, ki spreminja samo sebe, čeprav člen 48(4) dokaj jasno navaja, da bodo začeli predlogi sprememb k pogodbi veljati šele po ratifikaciji vseh držav članic v skladu z njihovimi zadevnimi ustavnimi zahtevami. To je bistvo subsidiarnosti. To kar me včasih preseneča v zvezi z razpravo v tem parlamentu – čeprav ne bi smel biti presenečen – je, da so tisti, ki najdlje in najglasneje kričijo o suverenosti držav članic, tisti, ki poskušajo ogroziti suverenost s pridiganjem in bahanjem državam članicam o tem, kako pomembno je izvesti referendum, medtem ko nacionalna zakonodaja ter s tem suverenost in subsidiarnost, narekujeta drugače. Lizbonska pogodba podpira suvereno pravico držav članic, da sprejemajo takšne odločitve, to je le eden od številnih razlogov, zakaj jo jaz podpiram."@sl20
"Herr talman! Som en av bara 13 ledamöter i parlamentet som kommer att ha möjlighet att rösta i en folkomröstning om Lissabonfördraget gläder det mig att kunna stödja det. Som vilket dokument som helst har det vissa brister, som kommissionsledamot Margot Wallström sa. Det är en kompromiss, men det går i rätt riktning. På grund av tidsbegränsningen ska jag begränsa mina kommentarer till ett enda ämne. I fördraget upprätthålls subsidiaritetsprincipen – principen om att vi ska fatta beslut på den lämpligaste nivån. På Irland är ett av de argument som används av dem som förespråkar ett ”nej” att Lissabonfördraget är ett självförbättrande fördrag, ändå fastställs det mycket tydligt i artikel 48.4 att ändringsförslag till fördraget bara kommer att träda i kraft om de ratificeras av alla medlemsstater i enlighet med deras respektive konstitutionella krav. Det är själva innebörden i subsidiaritet. Det som förvånar mig i fråga om debatten i parlamentet ibland – även om jag antar att jag inte borde bli överraskad – är att de som ropar längst och högst om medlemsstaternas suveränitet är de som försöker undergräva denna suveränitet genom att tillrättavisa och hunsa medlemsstaterna om behovet av att hålla folkomröstning, när den nationella lagstiftningen och, följaktligen, suveräniteten och subsidiariteten, säger annorlunda. I Lissabonfördraget upprätthålls medlemsstaternas suveräna rätt att fatta sådana beslut, och det är bara en av de väldigt många anledningarna till att jag stöder det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"M"13
"Marian Harkin (ALDE ). –"18,20,15,1,14,14,16,11,16,11,13,4
"ikkagi"5
"is"18,15,4
"ukazuje"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph