Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-19-Speech-2-365"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080219.32.2-365"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, this report expresses concern that the new Kyrgyz Constitution, voted on in a referendum in October 2007 without wide-ranging debate, could alter the balance of power. The Kyrgyz Constitution was amended in a controversial referendum in 1996, and in 2003 there was another referendum which approved further constitutional change. The report goes on to deprecate, in the Central Asian republics, the ‘anxiety to maintain internal control’, which ‘is a given in regimes which show little interest in seeking popular consent on which to base their rule’. Hang on a moment, who are we talking about here? Constitutional change that will ‘alter the balance of power’. ‘Anxiety to maintain internal control’, with ‘little interest in seeking popular consent’ on which to base the rule of a political elite. This sounds like an extract from a UK Independence Party report on the European Constitution – sorry, I mean the Lisbon Treaty. I doubt that the five Central Asian republics are models of democracy and the rule of law, but at least when the politicians of Kyrgyzstan wanted to change the constitution, they had the decency to ask the people for their approval in a referendum. That is something the European Union has had neither the decency nor the courage to do of the European people."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, tato zpráva vyjadřuje obavy, že nová kyrgyzská ústava, která byla odhlasována v referendu v říjnu 2007 bez široké debaty, by mohla změnit poměr mocenských sil. Kyrgyzská ústava byla novelizována na základě kontroverzního referenda v roce 1996 a v roce 2003 se konalo další referendum, které schválilo další změnu v ústavě. Tato zpráva dále odsuzuje, že v republikách Střední Asie panuje „dychtivost zachovat interní kontrolu“, která je „daná v režimech, které projevují jen malý zájem o získání souhlasu obyvatelstva, o které by mohly opírat své vládnutí“. Počkejte okamžik, o kom to zde hovoříme? Ústavní změna, která „změní poměr mocenských sil“. „Dychtivost zachovat interní kontrolu“, s „malým zájmem o získání souhlasu obyvatelstva“, o který by se mohlo opírat vládnutí politické elity. To zní jako výtah ze zprávy britské Independence Party o evropské ústavě – promiňte, chtěl jsem říci o Lisabonské smlouvě. Pochybuji, že dotyčných pět středoasijských republik představuje vzory demokracie a zásad právního státu, avšak když politici v Kyrgyzstánu chtěli změnit ústavu, měli tolik slušnosti, že požádali lidi o jejich souhlas v referendu. Evropská unie neměla dostatek slušnosti ani odvahy, aby něco takového obyvatelům Evropy nabídla."@cs1
"Fru formand! I denne betænkning udtrykkes der bekymring for, hvorvidt den nye forfatning i Kirgistan, der blev sendt til folkeafstemning i oktober 2007 uden vidtrækkende forhandlinger, kunne ændre magtbalancen. Forfatningen i Kirgistan blev ændret ved en kontroversiel folkeafstemning i 1996, og i 2003 var der endnu en folkeafstemning, der godkendte yderligere forfatningsændringer. Betænkningen går over til at misbillige "iveren efter at opretholde intern kontrol" i de centralasiatiske republikker, som "er almindeligt hos regimer, der udviser begrænset interesse i at opnå folkelig tilslutning til grundlaget for deres styre". Vent et øjeblik, hvem taler vi om her? Forfatningsmæssig forandring, der vil "ændre magtbalancen". "Iver efter at opretholde intern kontrol" med "begrænset interesse i at opnå folkelig tilslutning" til grundlaget for et styre bestående af en politisk elite. Dette lyder som et uddrag af en betænkning fra et uafhængighedsparti i Det Forenede Kongerige om den europæiske forfatning - undskyld, jeg mener Lissabontraktaten. Jeg tvivler på, at de fem centralasiatiske republikker er modeller for demokrati og retsstatsprincippet, men da politikerne i Kirgistan gerne ville ændre forfatningen, havde de i det mindste anstændighed nok til at bede om folkets godkendelse ved en folkeafstemning. Det er noget, EU hverken har haft anstændighed eller mod til at gøre for det europæiske folk."@da2
"Frau Präsidentin! Dieser Bericht bringt Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die neue kirgisische Verfassung, über die im Rahmen einer Volksabstimmung im Oktober 2007 ohne umfassende Aussprache abgestimmt wurde, das Kräftegleichgewicht verändern könnte. Die kirgisische Verfassung wurde 1996 in einer umstrittenen Volksabstimmung geändert, und 2003 gab es eine erneute Volksabstimmung, die neue Verfassungsänderungen absegnete. Im weiteren Verlauf missbilligt der Bericht das „ängstliche Bestreben (der zentralasiatischen Republiken), die innenpolitische Kontrolle zu wahren“, das „naturgemäß Regierungsformen zu eigen ist, die wenig Interesse zeigen, die Zustimmung des Volkes als Grundlage ihrer Herrschaft zu gewinnen“. Moment mal, über wen reden wir hier eigentlich? Über eine Verfassungsänderung, die „das Gleichgewicht der Kräfte erheblich verändern könnte“. „Ängstliche[s] Bestreben, die innenpolitische Kontrolle zu wahren“, mit „wenig Interesse [...], die Zustimmung des Volkes als Grundlage [der] Herrschaft [einer politischen Elite] zu gewinnen“. Das klingt wie ein Auszug aus einem Bericht der UK Independence Party zur Europäischen Verfassung – Verzeihung, ich meinte den Lissabonner Vertrag. Ich bezweifle, dass die fünf zentralasiatischen Republiken ein Beispiel an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind, aber zumindest hatten die Politiker in Kirgisistan, als sie die Verfassung ändern wollten, den Anstand, die Bevölkerung in einer Volksabstimmung zu befragen. Das ist etwas, wozu die Europäische Union gegenüber der europäischen Bevölkerung weder den Anstand noch den Mut hatte."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, αυτή η έκθεση εκφράζει ανησυχία ότι το νέο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, που ψηφίστηκε με δημοψήφισμα τον Οκτώβριο του 2007 χωρίς να προηγηθεί ευρεία συζήτηση, θα μπορούσε ν’ αλλάξει την ισορροπία των εξουσιών. Το Σύνταγμα της Κιργιζίας τροποποιήθηκε από ένα επίμαχο δημοψήφισμα το 1996, και το 2003 διεξήχθη άλλο ένα δημοψήφισμα που ενέκρινε περαιτέρω συνταγματικές αλλαγές. Η έκθεση συνεχίζει αποδοκιμάζοντας στις δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, την «αγωνία διατήρησης του εσωτερικού ελέγχου» που «είναι δεδομένο σε καθεστώτα που λίγο ενδιαφέρονται να στηρίξουν την εξουσία τους σε λαϊκή συναίνεση». Για μια στιγμή, για ποιον μιλάμε εδώ; Για τη συνταγματική αλλαγή που θα «μεταβάλλει την ισορροπία των εξουσιών». Την «αγωνία διατήρησης του εσωτερικού ελέγχου» σε καθεστώτα που «λίγο ενδιαφέρονται να αναζητήσουν τη λαϊκή συναίνεση» στην οποία θα βασίσουν το κράτος μιας πολιτικής ελίτ. Αυτό ακούγεται σαν απόσπασμα από έκθεση του Κόμματος Ανεξαρτησίας του ΗΒ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα – συγνώμη, εννοούσα τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αμφιβάλλω ότι οι πέντε δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας είναι πρότυπα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, αλλά τουλάχιστον όταν οι πολιτικοί του Κιργιζιστάν ήθελαν ν’ αλλάξουν το σύνταγμα, είχαν την αξιοπρέπεια να ζητάνε την έγκριση του λαού σε ένα δημοψήφισμα. Αυτό είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε ποτέ ούτε την αξιοπρέπεια ούτε το θάρρος να ζητήσει από τον ευρωπαϊκό λαό."@el10
"Señora Presidenta, este informe expresa la inquietud de que la nueva Constitución kirguisa, votada en referéndum en octubre de 2007 sin un amplio debate previo, podría alterar el equilibrio de poder. La Constitución kirguisa fue modificada en un controvertido referéndum en 1996, y en 2003 se celebró un nuevo referéndum que aprobó cambios constitucionales adicionales. El informe pasa a despreciar, en las repúblicas de Asia Central, la «ansiedad por mantener el control interno», que «es inherente a los regímenes que muestran escaso interés en buscar el consenso popular como base de su autoridad». Pero detengámonos un momento, ¿de quién estamos hablando aquí? El cambio constitucional que «alterará el equilibrio de poder». «Ansiedad por mantener el control interno» con «escaso interés en buscar el consenso popular» sobre el que fundamentar el dominio de una elite política. Esto suena como el extracto de un informe del Partido por la Independencia del Reino Unido sobre la Constitución Europea —disculpen, sobre el Tratado de Lisboa—. Dudo que las cinco repúblicas de Asia Central constituyan modelos de democracia y de Estado de Derecho pero, al menos, cuando los políticos de Kirguistán desearon cambiar la Constitución tuvieron la decencia de solicitar la aprobación del pueblo en un referéndum. Algo que la Unión Europea no ha tenido ni la decencia ni el coraje de hacer con los europeos."@es21
"Proua president, see aruanne väljendab muret, et uus Kirgiisi põhiseadus, mille üle hääletati oktoobris 2007 ulatusliku aruteluta, võib mõjutada võimutasakaalu. Kirgiisi põhiseadust muudeti vastuolulisel referendumil 1996. aastal ja 2003. aastal korraldati veel üks referendum, millega kiideti heaks veelgi suurem põhiseaduslik muutuse. Edasi taunitakse raportis Kesk-Aasia riikides „rahutust säilitada sisekontroll“, mis „on alati kohal režiimides, mis näitavad üles vähest huvi avaliku heakskiidu saavutamiseks, millele rajada oma valitsus“. Pidage nüüd kinni, kellest me siin räägime? Põhiseaduslik muudatus, mis „muudab võimutasakaalu“. „Rahutus säilitada sisekontroll“ „vähese huviga avaliku heakskiidu saavutamiseks“, millele rajada poliitilise eliidi valitsus. See näib väljavõttena Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei aruandest – vabandust, pidasin silmas Lissaboni lepingut. Ma kahtlen, kas Kesk-Aasia riigid on demokraatia ja õigusriigi mudelid, kuid kui Kirgiisi poliitikud tahtsid põhiseadust muuta, oli neil vähemalt sündsustunnet küsida inimestelt nende toetust referendumil. See on midagi, mille palumiseks Euroopa rahvalt ei ole ELil jätkunud ei sündsustunnet ega julgust."@et5
"Arvoisa puhemies, mietinnössä ilmaistaan huoli siitä, että Kirgisian uusi perustuslaki, josta äänestettiin kansanäänestyksessä lokakuussa 2007 ilman laajempaa keskustelua, voi muuttaa voimatasapainoa. Kirgisian perustuslakia tarkistettiin kiistanalaisessa kansanäänestyksessä vuonna 1996, ja vuonna 2003 järjestettiin toinen kansanäänestys, jossa hyväksyttiin lisää muutoksia perustuslakiin. Mietinnössä myös paheksutaan Keski-Aasian valtioiden ”yleistä huolta säilyttää sisäinen järjestys”, joka ”on tosiasia hallintojärjestelmissä, joissa ei ole nähtävissä paljoakaan kiinnostusta pyrkiä hankkimaan kansan hyväksyntää, jolle näiden järjestelmien vallan tulisi perustua”. Hetkinen, kenestä tässä puhutaan? Perustuslakimuutoksesta, joka ”muuttaa voimatasapainoa”. ”Huolesta säilyttää sisäinen järjestys”, johon ei liity ”paljoakaan kiinnostusta pyrkiä hankkimaan kansan hyväksyntää” jolle poliittisen eliitin vallan tulisi perustua. Tämä kuulostaa Yhdistyneen kuningaskunnan Itsenäisyyspuolueen unionin perustuslakia – anteeksi, tarkoitan Lissabonin sopimusta – koskevalta mietinnöltä. En usko viiden Keski-Aasian valtion olevan demokratian ja oikeusvaltion mallimaita, mutta kun Kirgisian poliitikot halusivat muuttaa perustuslakia, he ymmärsivät sentään pyytää kansan hyväksyntää kansanäänestyksessä. Se on jotain, mitä Euroopan unioni ei ole ymmärtänyt eikä uskaltanut pyytää Euroopan kansalaisilta."@fi7
"Madame la Présidente, ce rapport exprime sa préoccupation pour le fait que la nouvelle constitution kirghize, votée par référendum en octobre 2007 sans véritable débat public, pourrait modifier l'équilibre des pouvoirs. La constitution kirghize a été réformée en 1996 au terme d'un référendum controversé, puis, en 2003, un autre référendum a été organisé pour approuver de nouvelles modifications du texte constitutionnel. Le rapport poursuit en critiquant, dans les républiques d'Asie centrale, «l'anxiété par rapport au maintien du contrôle interne», qui «est inhérente aux régimes qui se montrent peu soucieux de recueillir l'adhésion de la population pour asseoir leur autorité». Attendez, de qui sommes-nous en train de parler ici? Une révision constitutionnelle qui va «modifier l'équilibre des pouvoirs». L'«anxiété par rapport au maintien du contrôle interne» jointe au «peu de souci de recueillir l'adhésion de la population» pour asseoir l'autorité d'une élite politique. Cela sonne comme un extrait d'un rapport du UK Independence Party sur la Constitution européenne – pardon, je voulais dire le traité de Lisbonne. Je doute que les cinq républiques d'Asie centrale soient des modèles de démocratie et d'État de droit, mais, au moins, chaque fois que les responsables politiques kirghizes ont voulu changer la constitution, ils ont eu la décence de demander au peuple son approbation par référendum. C'est là quelque chose que l'Union européenne n'a eu ni la décence, ni le courage de demander aux citoyens européens."@fr8
"Elnök asszony! Ez a jelentés azt az aggodalmat tükrözi, hogy a 2007 októberében, széleskörű vita nélküli népszavazáson elfogadott, új kirgiz alkotmány megváltoztathatja az erőegyensúlyt. A kirgiz alkotmányt egy vitatott népszavazás módosította 1996-ban, majd 2003-ban volt egy újabb referendum, amely további alkotmányos változtatásokat fogadott el. A jelentés kifogásolja még a közép-ázsiai köztársaságban „a belső ellenőrzés fenntartásával kapcsolatos aggodalmat”, amely „olyan rendszerek adottsága, amelyek csekély érdeklődést mutatnak a kormányzásuk alapját alkotni képes népi egyetértés megszerzése iránt”. Álljunk meg egy percre! Kiről is beszélünk itt? Alkotmányos változás, amely „módosítja az erőviszonyokat”, „a belső ellenőrzés fenntartásával kapcsolatos aggodalom”, „kevés érdeklődéssel a népi egyetértés iránt”, amelyre a politikai elit hatalma alapozódhat. Ez úgy hangzik, mint az angol, Függetlenségi Párt jelentése az európai alkotmányról, bocsánat, a Lisszaboni Szerződésre gondoltam. Kétlem, hogy az öt közép-ázsiai köztársaság a demokrácia és jogállamiság modelljeként szolgálhatna, de legalább, amikor Kirgisztán politikusai meg akarták változtatni az alkotmányt, volt bennük annyi tisztesség, hogy kikérték ehhez a nép népszavazáson keresztüli jóváhagyását. Ez valami olyan tisztesség és bátorság, amely nem jellemezte az Európai Uniót az európai népekkel szemben."@hu11
". Signora Presidente, questa relazione esprime una preoccupazione relativa al fatto che la nuova Costituzione kirghiza, votata con un nell’ottobre 2007 senza alcun ampio dibattito pubblico, potrebbe modificare l’equilibrio di poteri. La Costituzione kirghiza è stata emendata con un controverso nel 1996, e nel 2003 se n’è svolto un altro che ha approvato ulteriori modifiche costituzionali. La relazione prosegue nel condannare, nelle repubbliche dell’Asia centrale, la “preoccupazione di mantenere il controllo interno”, che “è un dato di fatto in regimi che mostrano scarso interesse a ottenere il consenso popolare su cui basare il loro governo”. Aspetti un attimo, a chi si sta riferendo in questo punto? I cambiamenti costituzionali che possono “modificare l’equilibrio di poteri”. “Preoccupazione di mantenere il controllo interno”, con “scarso interesse a ottenere il consenso popolare” su cui basare il governo di un’ politica. Sembra un estratto della relazione dell’UKIP relativa alla Costituzione europea, scusate, intendevo il Trattato di Lisbona. Dubito che le cinque repubbliche dell’Asia centrale siano modelli di democrazia e di Stato di diritto, ma almeno quando i politici kirghizi hanno voluto modificare la costituzione, hanno avuto la decenza di chiedere l’approvazione dei cittadini con un . Si tratta di un’azione che l’Unione europea non ha mai avuto la decenza né il coraggio di fare con i cittadini europei."@it12
"Ponia Pirmininke, šiame pranešime išreikštas nerimas, kad naujoji Kirgizijos konstitucija, priimta 2007 m. spalio mėn. referendume be didelių diskusijų, galėtų iškreipti galios pusiausvyrą. Kirgizijos konstitucija buvo pakeista surengus ginčytiną referendumą 1996 m., o 2003 m. buvo organizuotas dar vienas referendumas, kurio metu pritarta tolesniems konstitucijos pakeitimams. Toliau pranešime smerkiamas Vidurio Azijos respublikų „troškimas išlaikyti vidaus kontrolę“, kuris „yra būdingas režimams, nesidominantiems visuomenės pritarimu valdžios principams“. Minutėle, apie ką mes čia? Konstitucinius pakeitimus, kurie „iškreips galios pusiausvyrą“. „Troškimą išlaikyti vidaus kontrolę“ „nesidomint visuomenės pritarimu“ politinio elito valdžios principams. Panašu į ištrauką iš JK Nepriklausomybės partijos pranešimo dėl Europos Konstitucijos – atsiprašau, tai yra dėl Lisabonos sutarties. Abejoju, kad penkios Vidurio Azijos respublikos yra demokratijos ir teisės viršenybės modeliai, bet kai Kirgizijos politikai norėjo pakeisti konstituciją, jiems bent užteko padorumo siekti žmonių pritarimo surengiant referendumą. Europos Sąjungai gi trūko ir padorumo, ir drąsos siekti to paties iš Europos žmonių."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, šajā ziņojumā ir izteiktas bažas, ka jaunā Kirgīzijas konstitūcija, par kuru bez plašām diskusijām nobalsoja referendumā 2007. gada oktobrī, varētu izmainīt politisko līdzsvaru. Kirgīzijas konstitūcija tika grozīta strīdīgā referendumā 1996. gadā, un 2003. gadā notika vēl viens referendums, kurā atkal tika apstiprinātas izmaiņas konstitūcijā. Ziņojums turpina nosodīt Vidusāzijas republiku „centienus saglabāt iekšējo kontroli”, kas ir „raksturīgi režīmiem, kas necenšas meklēt tautas piekrišanu, uz kuru jāpamato to vara”. Pagaidiet, par ko tad īsti mēs te runājam? Konstitucionālās pārmaiņas, kas „mainīs politisko līdzsvaru”. „Centieni saglabāt iekšējo kontroli” un „ necenšanās meklēt tautas piekrišanu”, uz kuru balstīt politiskās elites varu. Tas izklausās kā izvilkums no Apvienotās Karalistes Neatkarības partijas ziņojuma par Eiropas Konstitūciju – atvainojiet, es šeit domāju Lisabonas līgumu. Es šaubos, vai šīs piecas Vidusāzijas republikas ir demokrātijas un likuma varas modelis, taču vismaz tad, kad Kirgīzijas politiķi vēlējās grozīt konstitūciju, viņiem pietika godaprāta lūgt cilvēkiem izteikt savu atbalstu referendumā. Eiropas Savienībai nav bijis ne godaprāta, ne drosmes ko līdzīgu jautāt Eiropas cilvēkiem."@lv13
"Madam President, this report expresses concern that the new Kyrgyz Constitution, voted on in a referendum in October 2007 without wide-ranging debate, could alter the balance of power. The Kyrgyz Constitution was amended in a controversial referendum in 1996, and in 2003 there was another referendum which approved further constitutional change. The report goes on to deprecate, in the Central Asian republics, the ‘anxiety to maintain internal control’, which ‘is a given in regimes which show little interest in seeking popular consent on which to base their rule’. Hang on a moment, who are we talking about here? Constitutional change that will ‘alter the balance of power’. ‘Anxiety to maintain internal control’, with ‘little interest in seeking popular consent’ on which to base the rule of a political elite. This sounds like an extract from a UK Independence Party report on the European Constitution – sorry, I mean the Lisbon Treaty. I doubt that the five Central Asian republics are models of democracy and the rule of law, but at least when the politicians of Kyrgyzstan wanted to change the constitution, they had the decency to ask the people for their approval in a referendum. That is something the European Union has had neither the decency nor the courage to do of the European people."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dit verslag verwoordt de ongerustheid dat de nieuwe grondwet van de Kirgizische Republiek, die in een referendum zonder voorafgaand breed debat in oktober 2007 werd gestemd, een verschuiving kan brengen in het machtsevenwicht. De grondwet van de Kirgizische Republiek werd geamendeerd in een controversieel referendum in 1996 en in 2003 vond een nieuw referendum plaats waarin een nieuwe constitutionele verandering werd goedgekeurd. Het verslag keurt ook “het angstvallig streven om de interne controle te handhaven” in de Centraal-Aziatische republieken af en dat “dit streven een gegeven is bij regimes die niet geïnteresseerd zijn in de steun van het volk om hun macht op te baseren”. Over wie zijn we nu eigenlijk bezig? Een constitutionele verandering die “een verschuiving brengt in het machtsevenwicht”. “Angstvallig streven om de interne controle te handhaven” door “regimes die niet geïnteresseerd zijn in de steun van het volk”, en daarop baseert de politieke elite zich voor zijn wetgeving. Dit lijkt op een uittreksel uit het verslag van de UK Independence Party over de Europese Grondwet – excuseer, ik bedoel het Verdrag van Lissabon. Ik denk niet dat de vijf Centraal-Aziatische republieken een voorbeeld zijn van democratie en rechtstaat, maar de politici van de Kirgizische Republiek hadden toch ten minste het fatsoen om in een referendum de bevolking om haar goedkeuring te vragen toen zij de grondwet wilden veranderen. De Europese Unie had niet eens het fatsoen, noch het lef om hetzelfde te doen met de Europese bevolking."@nl3
"Pani przewodnicząca! Sprawozdanie to wyraża obawę, że nowa kirgiska konstytucja, wybrana na drodze referendum w październiku 2007 r. bez debaty na szeroką skalę, może zmienić równowagę sił. Do konstytucji kirgiskiej dodano poprawki w kontrowersyjnym referendum w 1996 r., a w 2003 r. odbyło się kolejne referendum, które zaaprobowało dalsze zmiany konstytucyjne. Sprawozdanie następnie potępia obecne w republikach Azji Środkowej „dążenia do utrzymania kontroli wewnętrznej”, które „są integralnym elementem reżimów, które w znikomym stopniu zabiegają o zgodę społeczną jako podstawę ich rządów”. Chwileczkę, o kim my tutaj tak naprawdę mówimy? Zmiany w konstytucji „zmienią równowagę sił”. „Dążenia do utrzymania kontroli wewnętrznej”, które „w znikomym stopniu zabiegają o zgodę społeczną jako podstawę ich rządów”. Brzmi to jak fragment sprawozdania Partii Jedności Zjednoczonego Królestwa dotyczący Konstytucji Europejskiej - przepraszam, to znaczy traktatu z Lizbony. Wątpię, czy pięć republik Azji Środkowej jest modelami demokracji i norm prawnych, ale przynajmniej kiedy politycy Kirgistanu chcieli zmienić konstytucję, mieli tyle przyzwoitości, by zapytać o to ludźmi w referendum. Unia Europejska nie miała ani tyle przyzwoitości, ani odwagi, by zapytać swoich obywateli."@pl16
"Senhora Presidente, este relatório exprime preocupação pelo facto de a nova Constituição do Quirziguistão, referendada em Outubro de 2007 sem um debate alargado, poder alterar significativamente o equilíbrio de poderes. A Constituição do Quirziguistão foi alterada na sequência de um controverso referendo realizado em 1996 e, em 2003, teve lugar outro referendo que aprovou mais uma revisão constitucional. O relatório desaprova vivamente, no contexto das repúblicas da Ásia Central, a ‘ânsia de manter o controlo interno’, que ‘é um dado adquirido em regimes que têm pouco interesse em obter um consenso popular que esteja na base do seu governo’. Detenhamo-nos um pouco neste aspecto. Revisão da Constituição que irá ‘alterar significativamente o equilíbrio de poderes’. ‘Ânsia de manter o controlo interno’, com ‘pouco interesse em obter um consenso popular’ que esteja na base do governo de uma elite política. Isto parece um excerto de um relatório do Partido da Independência do Reino Unido sobre a Constituição Europeia, perdão, sobre o Tratado de Lisboa. Tenho dúvidas de que as cinco repúblicas da Ásia Central sejam modelos de democracia e de Estado de Direito, mas, ao menos, quando quiseram alterar a Constituição, os políticos do Quirziguistão tiveram a decência de solicitar a aprovação do povo por via de um referendo. A União Europeia não teve nem a decência nem a coragem de pedir semelhante coisa aos Europeus."@pt17
"Madam President, this report expresses concern that the new Kyrgyz Constitution, voted on in a referendum in October 2007 without wide-ranging debate, could alter the balance of power. The Kyrgyz Constitution was amended in a controversial referendum in 1996, and in 2003 there was another referendum which approved further constitutional change. The report goes on to deprecate, in the Central Asian republics, the ‘anxiety to maintain internal control’, which ‘is a given in regimes which show little interest in seeking popular consent on which to base their rule’. Hang on a moment, who are we talking about here? Constitutional change that will ‘alter the balance of power’. ‘Anxiety to maintain internal control’, with ‘little interest in seeking popular consent’ on which to base the rule of a political elite. This sounds like an extract from a UK Independence Party report on the European Constitution – sorry, I mean the Lisbon Treaty. I doubt that the five Central Asian republics are models of democracy and the rule of law, but at least when the politicians of Kyrgyzstan wanted to change the constitution, they had the decency to ask the people for their approval in a referendum. That is something the European Union has had neither the decency nor the courage to do of the European people."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v tejto správe je vyjadrené znepokojenie zo skutočnosti, že nová kirgizská ústava, o ktorej sa bez rozsiahlej diskusie hlasovalo v referende v októbri roku 2007, by mohla narušiť rovnováhu moci. Kirgizská ústava bola zmenená a doplnená kontroverzným referendom v roku 1996. V roku 2003 sa konalo ďalšie referendum, ktorým bola schválená ďalšia zmena ústavy. V správe sa ďalej odsudzuje „úzkostlivá snaha o udržanie vnútornej kontroly“ v krajinách strednej Ázie, ktorou „sa vyznačujú režimy, ktoré vykazujú malý záujem o hľadanie všeľudovej zhody, na ktorej by mala byť založená ich vláda“. No tak moment, o kom to tu hovoríme? Zmena ústavy, ktorá „naruší rovnováhu moci“. „Úzkostlivá snaha o udržanie vnútornej kontroly“ s „malým záujmom o hľadanie všeľudovej zhody, na ktorej by mala byť založená vláda politickej elity“. Znie to ako citát zo správy Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva o Európskej ústave, pardon, chcel som povedať o Lisabonskej zmluve. Pochybujem, že by päť republík strednej Ázie mohlo byť vzorom demokracie a právneho štátu, no keď kirgizskí politici chceli zmeniť ústavu, mali aspoň toľko slušnosti, aby požiadali ľudí o jej schválenie v referende. A to je niečo, na čo Európska únia nemala nielen dosť slušnosti, ale ani dosť odvahy."@sk19
"Gospa predsednica, to poročilo izraža zaskrbljenost v zvezi s tem, da bi lahko nova kirgiška ustava, o kateri se je oktobra 2007 glasovalo na referendumu brez obširne razprave, spremenila ravnovesje moči. Kirgiška ustava je bila spremenjena po spornem referendumu leta 1996, leta 2003 pa je prišlo do novega referenduma, ki je odobril nadaljnje ustavne spremembe. To poročilo v zvezi z republikami Srednje Azije prav tako obsoja „želje po ohranjanju notranjega nadzora“, ki so „značilne za režime, ki ne kažejo zanimanja za splošno soglasje, na katerem bi utemeljili svoje vladanje“. Samo trenutek, o komu govorimo? Ustavne spremembe, ki bodo „spremenil[e] ravnotežje oblasti“. „Želje po ohranjanju notranjega nadzora“, „ki ne kažejo zanimanja za splošno soglasje“, na katerem bi utemeljili vladanje politične elite. To se sliši kot odsek iz poročila stranke Združenega kraljestva za neodvisnost o evropski ustavi – oprostite, mislim sem na lizbonsko pogodbo. Dvomim, da pet republik Srednje Azije predstavlja vzor demokracije in vladavine prava, vendar so politiki iz Kirgizistana takrat, ko želeli spremeniti ustavo, bili dovolj dostojni, da so vsaj prosili ljudi za njihovo soglasje na referendumu. Evropska unija nima ne dostojnosti ne poguma, da bi to storila za Evropejce."@sl20
"Fru talman! I betänkandet uttrycks oro över att den nya kirgisiska konstitutionen, som man röstade om i en folkomröstning i oktober 2007 utan någon omfattande debatt, skulle kunna påverka maktbalansen. Konstitutionen i Kirgizistan ändrades vid en kontroversiell folkomröstning 1996, och 2003 genomfördes ännu en folkomröstning där ytterligare konstitutionella ändringar godkändes. I betänkandet tas vidare avstånd från de centralasiatiska republikernas ”önskan att bevara den interna kontrollen” som ”är typisk för regimer som inte visar något större intresse av att basera sin makt på folkviljan”. Vänta lite här nu, vem är det vi talar om? Konstitutionella förändringar som ”kan ändra maktbalansen”. ”Önskan att bevara den interna kontrollen” och ”inte visar något större intresse av att basera sin makt på folkviljan”, på vilken den politiska elitens styre kan baseras. Detta låter som ett utdrag ur ett betänkande av UK Independence Party om den europeiska konstitutionen – ursäkta, jag menar Lissabonfördraget. Jag tvivlar på att fem centralasiatiska republiker är förebilder när det gäller demokrati och rättsstaten, men när politikerna i Kirgizistan ville ändra konstitutionen hade de åtminstone anständigheten att be folket godkänna det i en folkomröstning. Det är något som Europeiska unionen varken har haft anständigheten eller modet att göra för Europas folk."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gerard Batten (IND/DEM ). –"18,5,20,15,1,14,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph