Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-19-Speech-2-291"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080219.31.2-291"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"( Señor Presidente, no dudo de que se hayan seguido correctamente, diríamos, con un mínimo de exigencia, los trámites legales. Acudo a la Comisión para pedirle auxilio como guardiana de los Tratados y apelo a su responsabilidad para que rehuse sus actuaciones y aplique con escrúpulo y calidad la Directiva de impacto ambiental. El hecho de que este tramo del túnel no vaya a ser financiado por la Unión Europea no es relevante, pues todos sabemos que fraccionar los proyectos en tramos es una mala práctica que la Unión Europea a veces ha condenado. ¿Por qué no ha sido declarado el AVE un gran proyecto que exige estudios de impacto detallados, dado que sabemos que va a pasar por debajo de zonas muy delicadas como la Pedrera y, sobre todo, junto a la Sagrada Familia? El espíritu de la Directiva EIA, artículo 3, exige la evaluación de las posibles repercusiones sobre el patrimonio cultural. El muro protector de 40 metros de profundidad que se va a construir está solo a metro y medio de la fachada de la Sagrada Familia, que pesa 40 000 toneladas. Por otra parte, dadas las características del terreno y visto que el templo es una estructura sumamente delicada y una genialidad, pido simplemente que se escuche a las partes y que se tengan en cuenta. Me alegro mucho de que llegue el AVE, pero éste no es un tema de partidos políticos, ya que el PP cambió el trazado, y ahora realmente creo que debiera volverse a cambiar para que discurra por la calle de Valencia."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"( Pane předsedající, nemám pochyb o tom, že byly zákonné postupy správně dodrženy; řekněme s minimálním donucením. Obracím se na Komisi, abych ji požádala o pomoc jako strážce Smluv a apeluji na její svědomí, aby tato opatření zamítla a aby z titulu této své funkce přísně uplatnila směrnici o dopadu na životní prostředí. Skutečnost, že tato část tunelu nebude financována Evropskou unií, není důležitá, neboť všichni víme, že rozdělování projektů do úseků je špatný postup, který dokonce příležitostně kritizovala i Evropská unie. Proč nebyla AVE prohlášena za významný projekt vyžadující podrobné studie o dopadu, vzhledem k tomu, že víme, že bude procházet pod velmi citlivými oblastmi jako je například Pedrera a zejména že bude procházet vedle katedrály Sagrada Família? Duch článku 3 směrnice o vyhodnocování dopadů na životní prostředí požaduje, aby bylo uskutečněno vyhodnocení o možných následcích pro kulturní dědictví. 40 metrů hluboká ochranná zeď, která má být postavena, je pouze jeden a půl metru od fasády katedrály Sagrada Família, který váží 40 000 tun. Navíc vzhledem k charakteristikám tohoto terénu a skutečnosti, že tato katedrála je nesmírně složitým dílem génia, jen žádám, aby byly vyslechnuty a vzaty v úvahu všechny strany. Jsem velmi ráda, že probíhá realizace AVE, avšak toto není stranicko-politická záležitost, byl to PP, který změnil trasu a nyní si myslím, že by měla být změněna ještě jednou tak, aby vedla podél ulice Valencia."@cs1
"Hr. formand! Jeg betvivler ikke, at de juridiske procedurer er blevet fulgt korrekt, om end med et vist mål af tvang. Jeg retter mig mod Kommissionen for at bede den om hjælp som vogter af traktaterne, og jeg appellerer til dens ansvarlighed, så den forkaster foranstaltningerne og gennemfører miljøindvirkningsdirektivet samvittighedsfuldt. Den kendsgerning, at denne del af tunnellen ikke vil blive finansieret af EU, er ikke relevant, for vi ved alle, at det at opdele projekter i mindre dele er en dårlig praksis, som EU nogle gange har fordømt. Hvorfor er hurtigtoget AVE ikke blevet erklæret for et stort projekt, som kræver nøje konsekvensundersøgelser, da vi alle ved, at det vil komme til at gå igennem meget følsomme områder som Pedrera og ikke mindst tæt ved Sagrada Familia-kirken? I henhold til ånden i artikel 3 i EIA-direktivet skal de mulige indvirkninger på kulturarven vurderes. Den 40 meter dybe beskyttelsesmur, der skal opføres, ligger blot halvanden meter fra Sagrada Familia-kirkens facade, der vejer 40.000 ton. På grund af terrænets karakteristika, og da kirken er et ganske særlig værk udtænkt af et geni, beder jeg derfor blot om, at man lytter til parterne og tager hensyn hertil. Jeg glæder mig meget over, at vi får AVE-toget, men det er ikke et spørgsmål om politiske partier, eftersom Folkepartiet i Spanien ændrede linjeføringen, og nu mener jeg oprigtigt, at vi bør ændre den igen, så den løber langs Valencia-gaden."@da2
"Herr Präsident! Ich bezweifle nicht, dass die rechtlichen Verfahren korrekt eingehalten wurden; mit einem Mindestmaß an Zwang, müssen wir sagen. Ich wende mich hier an die Kommission, weil ich sie als Hüterin der Verträge um Hilfe bitten will, und ich appelliere an ihr Gewissen, die Maßnahmen abzulehnen und die Umweltverträglichkeitsrichtlinie penibel einzuhalten. Die Tatsache, dass dieser Teil des Tunnels nicht von der Europäischen Union finanziert wird, gehört nicht zur Sache, denn wir alle wissen, dass eine Teilung von Projekten keine bewährte Praxis ist und von der Europäischen Union einige Male kritisiert wurde. Warum hat man den AVE nicht zu einem Großprojekt erklärt, für das detaillierte Umweltverträglichkeitsstudien erforderlich sind, denn wir wissen, dass die Strecke unter sehr sensiblen Bereichen verlaufen wird, wie dem Gebäude Pedrera, und vor allem entlang der Sagrada Familia? Der Geist von Artikel 3 der EIA-Richtlinie erfordert eine Bewertung der potenziellen Auswirkungen auf das kulturelle Erbe. Die 40 m tiefe Schutzmauer, die gebaut werden soll, befindet sich nur eineinhalb Meter von der Fassade der Sagrada Familia, die 40 000 Tonnen wiegt, entfernt. Aufgrund der Eigenschaften des Terrains und der Tatsache, dass die Kathedrale ein äußerst komplexer Bau eines Genies ist, bitte ich nur, alle Seiten anzuhören und zu berücksichtigen. Ich freue mich sehr, dass der AVE kommt, doch das ist kein parteipolitisches Problem, es war die PP, die die Strecke geändert hat, und jetzt bin ich der Auffassung, dass sie erneut verlegt und entlang der Valencia-Straße verlaufen sollte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι νομικές διαδικασίες έχουν τηρηθεί ορθά· με τον ελάχιστο καταναγκασμό οφείλω να πω. Απευθύνομαι στην Επιτροπή για να ζητήσω τη βοήθειά της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών και κάνω έκκληση στη συνείδηση της να απορρίψει τα μέτρα και να εφαρμόσει σχολαστικά την οδηγία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με αυτή την αρμοδιότητα. Το γεγονός ότι αυτό το τμήμα της υπόγειας σήραγγας δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άσχετο καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι ο κατακερματισμός έργων σε τμήματα είναι κακή πρακτική την οποία, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικρίνει επανειλημμένα. Γιατί η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας δεν χαρακτηρίστηκε σημαντικό έργο που απαιτεί λεπτομερείς μελέτες επιπτώσεων δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι θα διέλθει από πολύ ευαίσθητες περιοχές όπως η Pedrera και, ιδιαίτερα, η Sagrada Familia; Το πνεύμα του άρθρου 3 της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαιτεί να γίνει εκτίμηση για πιθανές επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά. Το προστατευτικό τείχος βάθους 40 μέτρων που πρόκειται να χτιστεί απέχει μόνο ενάμισι μέτρο από την πρόσοψη της Sagrada Familia, η οποία ζυγίζει 40 000 τόνους. Επιπλέον, δεδομένων των χαρακτηριστικών του εδάφους και του γεγονότος ότι ο καθεδρικός ναός είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο έργο διάνοιας, το μόνο που ζητώ είναι να ακουστούν και να ληφθούν υπόψη όλες οι πλευρές. Χαίρομαι πολύ που η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά αυτό δεν είναι ένα κομματικό-πολιτικό θέμα, το Λαϊκό Κόμμα ήταν αυτό που άλλαξε την πορεία της και πιστεύω τώρα ότι πρέπει να αλλάξει και πάλι ώστε να διέρχεται κατά μήκος της οδού Valencia."@el10
"( Mr President, I have no doubt that the legal procedures have been followed correctly; with a minimum of compulsion shall we say. I am approaching the Commission to seek its help as guardian of the Treaties and I appeal to its conscience to reject the measures and to apply the environmental impact directive scrupulously in that capacity. The fact that this part of the tunnel is not going to be funded by the European Union is beside the point as we are all aware that splitting projects into sections is bad practice and, indeed, one which the European Union has had occasion to criticise. Why was the AVE not declared a major project requiring detailed impact studies given that we know that it will go under very sensitive areas such as the Pedrera and, especially, alongside the Sagrada Familia? The spirit of Article 3 of the EIA Directive requires assessment to be made of potential repercussions on the cultural heritage. The 40-metre-deep protective wall which is to be built is only one and a half metres away from the façade of the Sagrada Familia, which weighs 40 000 tonnes. Moreover, given the characteristics of the terrain and the fact that the cathedral is an extremely intricate work of genius, all I ask is for all sides to be heard and taken into account. I am very glad that the AVE is on its way but this is not a party-political issue, it was the PP that changed the route and I now think that it should be changed once again to run along Valencia Street."@en4
"( Hr president, mul ei ole mingit kahtlust, et seadusi on täpselt järgitud; ütleme nii, et vähemalt kohustuslik osa on täidetud. Pöördun komisjoni poole, et paluda tema abi asutamislepingute eeskostjana, ja koputan komisjoni südametunnistusele, et too lükkaks meetmed tagasi ja kohaldaks keskkonnamõjudirektiivi selles osas väga põhjalikult. Asjaolu, et tunneli seda osa ei rahastata ELi vahenditest ei puutu asjasse, kuna me kõik teame, et projektide osadeks tükeldamine on halb tava ja tõesti selline tava, mida EL on pidanud kritiseerima. Miks ei kuulutatud AVEt suureks projektiks, mille puhul nõutaks põhjalikke mõju-uuringuid, arvestades, et me teame, et see läbib väga tundlikke piirkondi, nagu näiteks Pedrera ja eriti Sagrada Familia ümbrus? EIA direktiivi artiklis 3 nõutakse hinnangu andmist kultuuripärandile osaks saavatele võimalikele ohtudele. Ehitatav 40 meetri kõrgune kaitsemüür asub vaid pooleteise meetri kaugusel Sagrada Familiast, mis kaalub 40 000 tonni. Lisaks, võttes arvesse pinnase iseloomu ja asjaolu, et katedraal on äärmiselt keerukas ja geniaalne töö, palun ma vaid seda, et kuulataks ära ja võetaks arvesse kõiki osapooli. Olen väga rõõmus AVE-projekti teostamise üle, kuid tegemist ei ole poliitilise parteilise küsimusega, see oli PP, kes marsruuti muutis ja nüüd arvan ma, et seda peaks uuesti muutma, et see jookseks piki Valencia tänavat."@et5
"( Arvoisa puhemies, epäilemättä laillisia menettelyjä on noudatettu asianmukaisesti, varmasti pakollisilta osin. Käännyn komission puoleen pyytääkseni siltä apua perustamissopimusten vartijana ja vetoan sen omatuntoon, jotta se tuomitsisi toimenpiteet ja soveltaisi ympäristövaikutuksia koskevaa direktiiviä perusteellisesti tässä ominaisuudessaan. Se, ettei Euroopan unioni rahoita juuri tätä tunnelin osaa, ei ole merkityksellistä, sillä me kaikki tiedämme, että hankkeiden jakaminen osuuksiin on huono käytäntö, jota Euroopan unioni on usein arvostellut. Miksi suurnopeusjuna-hanketta ei julistettu sellaiseksi merkittäväksi hankkeeksi, joka edellyttää yksityiskohtaisia tutkimuksia vaikutuksista, kun tiedämme sen kulkevan Pedreran ja näin ollen myös Sagrada Familian hyvin herkkien alueiden alitse? YVA-direktiivin 3 artiklan henki edellyttää arviointia mahdollisista vaikutuksista kulttuuriperintöön. Rakennettava 40 metriä syvä suojaseinämä sijaitsee vain puolentoista metrin päässä Sagrada Familian julkisivusta, joka painaa 40 000 tonnia. Lisäksi ottaen huomioon maaston ominaispiirteet sekä sen, että katedraali on äärimmäisen monimutkainen mestariteos, pyydän vain, että kaikkia osapuolia kuultaisiin ja kannat otettaisiin huomioon. Olen hyvin iloinen siitä, että suurnopeusjuna-hanketta toteutetaan, mutta tämä ei ole puoluepoliittinen kysymys, kansanpuolue muutti reittiä, ja minusta sitä olisi nyt muutettava uudelleen kulkemaan Valencia-kadun suuntaisesti."@fi7
"( Monsieur le Président, je suis certaine que les procédures légales ont été suivies correctement, disons avec un minimum d’exigence. Je m’adresse à la Commission pour lui demander de l’aide en tant que gardienne des traités et j’en appelle à sa responsabilité pour rejeter à ce titre les démarches et appliquer scrupuleusement la directive EIE. Le fait qu’une partie du tunnel ne sera pas financée par l’Union européenne n’a rien à voir avec la question car nous savons tous que morceler des projets est une mauvaise habitude que l’Union européenne a déjà eu l’occasion de critiquer. Pourquoi la ligne à grande vitesse n’a-t-elle pas été déclarée comme un projet majeur nécessitant des études d’impact détaillées étant donné que nous savons tous qu’elle va passer sous des zones très sensibles comme la Pedrera et surtout le long de la Sagrada Familia? L’esprit de l’article 3 de la directive EIE nécessite l’évaluation des éventuelles conséquences sur le patrimoine culturel. Le mur de protection de 40 mètres de profondeur qui va être construit ne sera qu’à un mètre et demi de la façade de la Sagrada Familia, qui pèse 40 000 tonnes. De plus, étant donné les caractéristiques du terrain et le fait que la cathédrale est un travail de génie particulièrement complexe, tout ce que je demande c’est que l’on écoute toutes les parties et que leur avis soit pris en compte. Je me réjouis de la construction de la ligne à grande vitesse, mais cette question ne relève pas des partis, c’est le PP qui a changé le trajet et je pense à présent qu’on devrait à nouveau le changer pour lui faire suivre la calle de Valencia."@fr8
"( Elnök úr! Nincs kétségem afelől, hogy a jogi folyamatok szabályosan zajlottak, hogy úgy mondjam, minimális kényszer alatt. Azért keresem meg a Bizottságot, hogy mint a Szerződések őrétől segítséget kérjek, hogy lelkiismeretére hivatkozva kérjem, bizonyos intézkedések — e minőségében való — elutasítását, és a környezetvédelmi hatásokkal foglalkozó irányelv szigorú számonkérését. Az a tény, hogy az alagút e szakaszát nem uniós forrásokból finanszírozzuk, mellékes körülmény, miután mindannyian tudjuk, hogy a projektek feldarabolása nem jó gyakorlat, és e tekintetben az Európai Uniónak számos alkalommal kellett élnie kritikával. Miért történt, hogy az AVE nem ragaszkodott egy kiemelt projekt esetében részletes hatásvizsgálatokhoz, miközben tudjuk, hogy a vonal olyan, nagyon érzékeny területek alatt halad el, mint a Pedrera, és különösen a Sagrada Família környéke? Az környezeti hatásvizsgálat irányelv 3. cikkének szellemében kötelező a hatásvizsgálatok elvégzése a kulturális örökségekre gyakorolt lehetséges káros következményekkel összefüggésben. A megépíteni tervezett 40 méter mély védőfal mindössze másfél méterre van a 40 000 tonnás Sagrada Família homlokzatától. A terület adottságait ismerve, valamint azt tudván, hogy a katedrális egy zseni rendkívül bonyolult alkotása, én mindössze azt kérem, hogy minden oldal hallgattasson meg, mindenki észrevételeit vegyék figyelembe! Nagyon örülök, hogy az AVE a helyén van, de ez nem pártpolitikai ügy. A PP változtatta meg az útvonalat, és úgy gondolom, hogy ismét módosítani kellene azt, hogy a Valencia utca mentén haladjon a vonal."@hu11
". – ( Signor Presidente, non ho dubbi che siano state osservate correttamente le procedure giuridiche; dovremmo dire con un minimo di costrizione. Mi rivolgo alla Commissione per cercare il suo appoggio in quanto custode dei Trattati e faccio appello alla sua coscienza per respingere le misure e applicare in modo rigoroso la direttiva sull’impatto ambientale in merito. Il fatto che questa frazione di galleria non sarà finanziata dall’Unione europea è fuori proposito, dato che tutti siamo consapevoli che suddividere i progetti in sezioni è una prassi negativa e che, in effetti, l’Unione europea ha avuto occasione di criticare. Perché l’AVE non è stato dichiarato un progetto fondamentale che richiedeva studi d’impatto dettagliati, considerato che sappiamo che passerà al di sotto di zone molto sensibili quali Pedrera e, soprattutto, accanto alla Sagrada Família? Lo spirito dell’articolo 3 della direttiva VIA richiede che sia condotta una valutazione delle potenziali ripercussioni sul patrimonio culturale. La parete protettiva profonda 40 metri che sta per essere eretta, si trova solo a un metro e mezzo dalla facciata della Sagrada Família, che pesa 40 000 tonnellate. Inoltre, viste le caratteristiche del terreno e il fatto che la cattedrale sia un’opera estremamente complicata di un genio, tutto ciò che chiedo è che si ascoltino e si tengano in considerazione tutte le parti. Sono lieta che l’AVE sia in corso, ma non si tratta di una questione di gruppo politico, è stato il PP a cambiare strada e ora penso che dovrebbe essere cambiata nuovamente per percorrere via Valencia."@it12
"Pone Pirmininke, esu įsitikinusi, kad buvo tinkamai atsižvelgta į teisines procedūras. Kreipiuosi į Komisija kaip į Sutarčių laikymosi užtikrintoją ir apeliuoju į jos sąžinę siekiant atmesti priemones ir skrupulingai taikyti poveikio aplinkai direktyvą šioje situacijoje. Faktas, kad Europos Sąjunga nefinansuos šios tunelio dalies statybos pats savaime yra neigiamas, nes visi gerai žinome, kad projektų skirstymas į dalis niekur neveda ir Europos Sąjunga neigiamai žiūri į tokį skirstymą. Kodėl greitojo traukinio projektas nebuvo paskelbtas pagrindiniu projektu ir nebuvo atlikti poveikio aplinkai tyrimai, nors mes žinome, kad linija bus tiesiama po labai svarbiomis vietomis, pavyzdžiui, Pedrera, ir, ypač, šalia Sagrada Familia? Poveikio aplinkai direktyvos 3 straipsnyje reikalaujama įvertinti galimą žalą kultūrinio paveldo objektams. 40 metrų gylio apsauginė siena, kuri turi būti pastatyta, bus tik pusantro metro nuo Sagrada Familia, kuri sveria 40 000 tonų, fasado. Atsižvelgiant į vietovės ypatybes ir faktą, kad katedra yra labai sudėtingas genijaus kūrybos vaisius, prašau išgirsti visų pusių nuomonę ir į ją atsižvelgti. Labai džiaugiuosi, kad įgyvendinamas greitojo traukinio projektas, bet tai nėra politinis partijos sprendimas, maršrutą pakeitė PP ir manau, kad jį reikia pakeisti dar kartą ir tiesti tunelį palei Valencia gatvę."@lt14
"( Priekšsēdētāja kungs, es nešaubos, ka tiesiskās procedūras ir pareizi ievērotas; teiksim, ar neliela spiediena izdarīšanu. Es vēršos pie Komisijas kā pie Līgumu aizstāvja pēc palīdzības un lūdzu to pēc labākās sirdsapziņas noraidīt šos pasākumus un skrupulozi piemērot direktīvu par ietekmes uz vidi novērtējumu. Fakts, ka Eiropas Savienība šo tuneļa daļu nefinansēs, ir nevietā, jo mēs visi zinām, ka projektu sadalīšana daļās ir slikta prakse un tiešām tāda prakse, ko Eiropas Savienībai ir bijis jākritizē. Kādēļ AVE netika pasludināts par lielu projektu, kam nepieciešams detalizēts ietekmes novērtējums, ņemot vērā to, ka mēs zinām, ka tas stiepsies zem tādām ļoti jutīgām teritorijām kā un gar Direktīvas par ietekmes uz vidi novērtējumu 3. panta būtība prasa izvērtēt iespējamo ietekmi uz kultūras mantojumu. Aizsargājošā siena, ko paredzēts uzbūvēt 40 metru dziļumā, atrodas tikai pusotru metru no katedrāles fasādes, kura sver 40 000 tonnas. Turklāt, ņemot vērā apgabala raksturojumu un to, ka katedrāle ir ļoti sarežģīts, ģēnija paveikts darbs, viss, ko es lūdzu, ir lai visas puses tiktu sadzirdētas un ņemtas vērā. Es ļoti priecājos, ka AVE projekts tiek īstenots, taču šis nav politisks jautājums, dzelzceļa maršruts tika mainīts, un tagad es domāju, ka to vajadzētu mainīt vēl vienu reizi, lai tas ietu pa Valensijas ielu."@lv13
"Señor Presidente, no dudo de que se hayan seguido correctamente, diríamos, con un mínimo de exigencia, los trámites legales. Acudo a la Comisión para pedirle auxilio como guardiana de los Tratados y apelo a su responsabilidad para que rehuse sus actuaciones y aplique con escrúpulo y calidad la Directiva de impacto ambiental. El hecho de que este tramo del túnel no vaya a ser financiado por la Unión Europea no es relevante, pues todos sabemos que fraccionar los proyectos en tramos es una mala práctica que la Unión Europea a veces ha condenado. ¿Por qué no ha sido declarado el AVE un gran proyecto que exige estudios de impacto detallados, dado que sabemos que va a pasar por debajo de zonas muy delicadas como la Pedrera y, sobre todo, junto a la Sagrada Familia? El espíritu de la Directiva EIA, artículo 3, exige la evaluación de las posibles repercusiones sobre el patrimonio cultural. El muro protector de 40 metros de profundidad que se va a construir está solo a metro y medio de la fachada de la Sagrada Familia, que pesa 40 000 toneladas. Por otra parte, dadas las características del terreno y visto que el templo es una estructura sumamente delicada y una genialidad, pido simplemente que se escuche a las partes y que se tengan en cuenta. Me alegro mucho de que llegue el AVE, pero éste no es un tema de partidos políticos, ya que el PP cambió el trazado, y ahora realmente creo que debiera volverse a cambiar para que discurra por la calle de Valencia."@mt15
". ( Mijnheer de Voorzitter, ik twijfel er niet aan dat de wettelijke procedures zijn gevolgd; met een minimum aan dwang, laten we stellen. Ik vraag de Commissie om hulp, want zij is namelijk de hoeder van de Verdragen. Ik vraag u ook om uw geweten te laten spreken en de maatregelen te verwerpen en om de richtlijn op de milieu-impact in die hoedanigheid strikt toe te passen. Het feit dat dit deel van de tunnel niet zal worden gefinancierd door de Europese Unie is volledig naast de kwestie. Iedereen weet immers dat de opsplitsing van projecten in verschillende secties een kunstgreep is waarop de Europese Unie al meermaals kritiek heeft kunnen leveren. Waarom werd de hogesnelheidstrein AVE niet uitgeroepen tot een ingrijpend project waarvoor effectenbeoordelingen nodig zijn? We weten immers dat de spoorlijn zal worden aangelegd onder heel kwetsbare zones, zoals de Pedrera en, vooral, langs de Sagrada Familia. De geest van Artikel 3 van de EIA-richtlijn wil dat de mogelijke repercussies voor het culturele erfgoed worden geëvalueerd. De beschermende muur van 40 meter diep die zal moeten worden gebouwd, bevindt zich op amper anderhalve meter van de façade van de Sagrada Familia, die 40 000 ton weegt. Bovendien moeten we ook rekening houden met de specifieke kenmerken van het terrein en met het feit dat de kathedraal een uiterst complex bouwwerk van een genie is. Daarom zou ik willen vragen om alle partijen aan het woord te laten en met alle partijen rekening te houden. Ik ben heel blij dat de AVE er zal komen, maar dit is geen partijpolitieke kwestie. Het was de PP die het tracé heeft gewijzigd en nu vind ik dat we het tracé opnieuw moeten wijzigen en dat het spoor beter de Calle Valencia kan volgen."@nl3
"( Panie przewodniczący! Nie wątpię, że postępowano zgodnie z procedurami prawnymi; pod minimalnym przymusem, powinniśmy to powiedzieć. Zwracam się do Komisji o pomoc, jako do strażnika traktatów i apeluję do jej sumienia, aby odrzuciła środki i stosowała w tym zakresie skrupulatnie dyrektywę w sprawie oddziaływania na środowisko. Fakt, że ta część tunelu nie będzie finansowana przez Unię Europejską, nie ma związku ze sprawą, ponieważ wszyscy wiemy, że rozdzielanie projektów na części jest złą praktyką i w istocie praktyką, którą Unia Europejska miała okazję skrytykować. Dlaczego AVE nie został uznany za większy projekt wymagający szczegółowego badania oddziaływania, biorąc pod uwagę, że będzie on przebiegał przez bardzo wrażliwy obszar, jak Pedrera, a w szczególności obok kościoła Sagrada Familia? Artykuł 3 dyrektywy OOŚ wymaga przeprowadzenia oceny potencjalnych skutków dla dziedzictwa kulturowego. 40-metrowy mur ochronny, jaki ma zostać wybudowany, jest oddalony tylko o półtorej metra od fasady kościoła Sagrada Familia, który waży 40 000 ton. Ponadto, uwzględniwszy właściwości terenu i fakt, że katedra jest niezwykle skomplikowanym dziełem geniusza, wszystko, o co proszę jest to, aby zostały wysłuchane strony, a ich opinie uwzględnione. Jestem bardzo zadowolona, że projekt AVE jest realizowany, ale nie jest to kwestia partii politycznej, to PP zmieniła trasę i teraz uważam, że należy ją ponownie zmienić, aby biegła ona wzdłuż ulicy Valencia."@pl16
"Senhor Presidente, não duvido de que os trâmites legais tenham sido seguidos correctamente – com um mínimo grau de exigência, digamos assim. Dirijo-me à Comissão no sentido de lhe pedir o seu auxílio enquanto guardiã dos Tratados, e apelo à sua consciência para que, nessa capacidade, rejeite as medidas e aplique escrupulosamente a directiva relativa à avaliação do impacto no ambiente. O facto de esta secção do túnel não ir ser financiada pela União Europeia não é relevante, pois todos sabemos que o seccionamento de projectos é uma má prática que a União Europeia já criticou em diversas ocasiões. Por que não foi o AVE declarado um projecto de grande envergadura que requer estudos de impacto detalhados, uma vez que sabemos que irá passar por baixo de zonas muito sensíveis como a Pedrera e, especialmente, junto à “Sagrada Família”? O espírito do artigo 3.º da Directiva EIA exige que se proceda à avaliação dos possíveis impactos no património cultural. A parede protectora com 40 metros de profundidade que vai ser construída fica apenas a um metro e meio da fachada da Sagrada Família, que pesa 40 000 toneladas. Além disso, dadas as características do terreno e o facto de a catedral ser uma obra de génio extremamente complexa, tudo o que eu peço é que todas as partes sejam ouvidas e tomadas em consideração. Estou muito satisfeita com a chegada do AVE, mas esta não é uma questão de cariz político-partidário; foi o PP que modificou o traçado, e agora penso que este devia voltar a ser alterado de modo a passar ao longo da Calle de Valencia."@pt17
"Señor Presidente, no dudo de que se hayan seguido correctamente, diríamos, con un mínimo de exigencia, los trámites legales. Acudo a la Comisión para pedirle auxilio como guardiana de los Tratados y apelo a su responsabilidad para que rehuse sus actuaciones y aplique con escrúpulo y calidad la Directiva de impacto ambiental. El hecho de que este tramo del túnel no vaya a ser financiado por la Unión Europea no es relevante, pues todos sabemos que fraccionar los proyectos en tramos es una mala práctica que la Unión Europea a veces ha condenado. ¿Por qué no ha sido declarado el AVE un gran proyecto que exige estudios de impacto detallados, dado que sabemos que va a pasar por debajo de zonas muy delicadas como la Pedrera y, sobre todo, junto a la Sagrada Familia? El espíritu de la Directiva EIA, artículo 3, exige la evaluación de las posibles repercusiones sobre el patrimonio cultural. El muro protector de 40 metros de profundidad que se va a construir está solo a metro y medio de la fachada de la Sagrada Familia, que pesa 40 000 toneladas. Por otra parte, dadas las características del terreno y visto que el templo es una estructura sumamente delicada y una genialidad, pido simplemente que se escuche a las partes y que se tengan en cuenta. Me alegro mucho de que llegue el AVE, pero éste no es un tema de partidos políticos, ya que el PP cambió el trazado, y ahora realmente creo que debiera volverse a cambiar para que discurra por la calle de Valencia."@ro18
"( Vážený pán predsedajúci, nepochybujem o tom, že zákonné postupy boli, povedzme s minimálnym nátlakom, dodržané. Oslovila som Komisiu, aby som ju požiadala o pomoc vzhľadom na jej úlohou ochrankyne zmlúv, apelujem na jej svedomie, aby odmietla opatrenia, a aby v tejto súvislosti svedomito uplatnila smernicu o posudzovaní účinkov na životné prostredie. Skutočnosť, že táto časť tunela nebude financovaná z finančných prostriedkov Európskej únie v tomto prípade nie je podstatná, pretože všetci vieme, že postup rozdeľovania projektov na úseky sa neosvedčil a Európska únia ho už v minulosti mala možnosť kritizovať. Prečo nebol projekty vysokorýchlostnej koľajovej trate vyhlásený za veľký projekt, pre ktorý by bolo nutné vypracovať podrobné štúdie vplyvu, keď vieme, že pôjde popod veľmi citlivé oblasti, napríklad oblasť Pedrera, a najmä popri chráme Sagrada Família? V súlade s duchom článku 3 smernice o posudzovaní účinkov na životné prostredie je nevyhnutné vykonať posúdenie možného dosahu na kultúrne dedičstvo. 40 metrov hlboký ochranný múr, ktorý sa má vybudovať, sa bude nachádzať vo vzdialenosti len jeden a pol metra od priečelia chrámu Sagrada Família, ktorý váži 40 tisíc ton. Okrem toho, ak vezmeme do úvahy vlastnosti terénu a tiež skutočnosť, že táto katedrála je mimoriadne zložitým dielom génia, všetko čo žiadam je, aby sa vypočuli a vzali do úvahy názory všetkých strán. Som veľmi rada, že vysokorýchlostná koľajová trať napreduje, no toto nie je otázka politických strán, trasu zmenila Ľudová strana (PP) a myslím si, že je potrebné ju opäť zmeniť tak, aby išla pozdĺž ulice Valencia."@sk19
"( Gospod predsednik, ne dvomim v to, da so bili pravni postopki dosledno upoštevani; z minimalno prisilo. Komisijo kot varuha pogodb prosim za pomoč in jo pozivam, da zavrne ukrepe in skrbno uporabi direktivo o presoji vplivov. Ni pomembno, da ta del tunela ne bo financirala Evropska unija, ker vemo, da je delitev projektov na več delov slaba praksa, ki jo je Evropska unija že imela priložnost kritizirati. Zakaj ta projekt o gradnji podzemne železniške proge za velike hitrosti (AVE) ni bil razglašen za velik projekt, za katerega bi se zahtevale podrobne študije o vplivu, glede nato, da vemo, da bo proga potekala pod občutljivimi področji, kjer se nahajata zgradba La Pedrera in zlasti cerkev Sagrada Familia? V skladu s členom 3 direktive o presoji vplivov na okolje je treba izdelati presojo možnih vplivov na kulturno dediščino. Zaščitni zid, visok 40 metrov, bo le meter in pol oddaljen od pročelja cerkve Sagrada Familia, ki tehta 40 000 ton. Poleg tega, glede na lastnosti terena in dejstvo, da je cerkev zapleteno delo genija, prosim le, da prisluhnite vsem stranem in jih upoštevate. Zelo sem vesela, da delo na projektu AVE napreduje, vendar to ni strankarsko-politično vprašanje, ljudska stranka PP je spremenila potek trase in menim, da bi jo bilo treba spremeniti nazaj, da bo potekala vzdolž ulice Valencia."@sl20
"( Herr talman! Jag betvivlar inte att de rättsliga förfarandena har följts på ett korrekt sätt, där man bara har gjort precis så mycket som har varit nödvändigt. Jag har kontaktat kommissionen för att få dess hjälp, som fördragens väktare, och jag vädjar till dess samvete och ber den att avvisa åtgärderna och strikt tillämpa miljökonsekvensdirektivet för att göra detta. Att denna del av tunneln inte ska finansieras av EU hör inte hit eftersom vi alla vet att det inte är bra att dela upp projekt i olika avsnitt. Detta är något som EU ofta har kritiserat. Med tanke på att den föreslagna sträckningen kommer att gå i ett mycket känsligt område som Pedrera, och framför allt intill Sagrada Familía, varför har AVE inte angett detta som ett större projekt som kräver en detaljerad miljökonsekvensbedömning? Enligt andan i artikel 3 i miljökonsekvensdirektivet måste miljökonsekvensbedömningar göras vid projekt som har potentiell inverkan på kulturarvet. Den 40 meter tjocka skyddsmur som ska uppföras kommer att ligga bara en och en halv meter från Sagrada Familías fasad, som väger 40 000 ton. Med tanke på terrängens särdrag och det faktum att katedralen är ett mycket intrikat mästerverk är allt jag ber om att alla sidor ska höras och att alla åsikter ska beaktas. Jag är mycket glad att AVE är på väg, men detta är inte en partipolitisk fråga. Det var PP som ändrade sträckningen och jag anser att denna nu bör ändras igen, så att den i stället går längs Valencia-vägen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,11,22,7,13,4,21,8
"ES)"5,20,1,19,11,16,22,7,3,13,4,21,12,8
"Pedrera"13
"Sagrada Familia?"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph