Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-19-Speech-2-168"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080219.28.2-168"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Premjerministra kungs, Jūs un mēs daudz gaidām no Eiropas nākotnes. Savulaik Šūmanis bija iecerējis apvienot eiropiešus, kurus gadsimtiem ilgi šķīra dažādi konflikti. Viņš saprata, ka, lai zinātu, kurp doties, ir svarīgi zināt, no kurienes nākam. Vai Jūs, premjerministra kungs, zināt, ka Eiropas Savienība nav veikusi savas nedemokrātiskās, totalitārās pagātnes izvērtēšanu? Uzskatāms piemērs ir aizvadītā gada Eiropas Savienības ietvarlēmums par rasismu un ksenofobiju. Par nacisma noziegumu noliegšanu Eiropas valstīm tiek rekomendēts piemērot cietumsodus, bet līdzīgi komunistiskā režīma noziegumi, to nepamatota noliegšana, pat vēl vairāk – glorificēšana, tiek apzināti aizmirsta. Eiropa to nedrīkst atļauties. Kā lai jūtas miljoniem Austrumeiropas, tajā skaitā – pašreiz Eiropas Savienības, iedzīvotāju, kuri tika spīdzināti Staļina koncentrācijas nometnēs? Aicinu Jūs nopietni apsvērt un veicināt šīs problēmas novēršanu Eiropas nākotnes un taisnības vārdā. Paldies!"@lv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane ministerský předsedo, vy i já vkládáme do budoucnosti Evropy velká očekávání. Robert Schuman kdysi doufal, že Evropany dokáže po staletích separace způsobené různými konflikty sjednotit. Bylo mu jasné, že máme-li pochopit, kam směřujeme, musíme nejprve pochopit, odkud přicházíme. Pane ministerský předsedo, uvědomujete si, že Evropská unie dosud nezúčtovala se svojí nedemokratickou, totalitní minulostí? Zářným důkazem je loňské rámcové rozhodnutí EU o boji proti rasismu a xenofobii. Doporučuje se v něm, aby Evropské země ukládaly za popírání nacistických zločinů trest odnětí svobody, avšak podobné zločiny spáchané za komunistického režimu, jejich bezdůvodné popírání, či ještě hůře, jejich oslavování, jsou záměrně opomenuty. To by Evropa neměla dopustit. Jaký dojem to asi budí v milionech lidí z východní Evropy, kteří byli za vlády Stalina mučeni v koncentračních táborech, včetně těch, kteří mají nyní trvalé bydliště v Evropské unii? Vyzývám vás, abyste ve jménu budoucí Evropy a spravedlnosti o této otázce vážně uvažoval a prosazoval její řešení. Děkuji."@cs1
"Hr. formand, hr. statsminister! I lighed med Dem forventer vi os også meget af fremtidens Europa. Robert Schuman håbede også dengang at forene europæere efter flere hundrede års adskillelse som følge af forskellige konflikter. Han forstod, at for at vide, hvor vi går hen, er det vigtigt at vide, hvor vi kommer fra. Hr. statsminister, er De klar over, at EU ikke har gjort status over sin udemokratiske, totalitære fortid? Et åbenlyst eksempel er EU's rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad fra sidste år. Det anbefales, at de europæiske lande anvender frihedsberøvende straffe for benægtelse af naziforbrydelser, mens lignende forbrydelser under det kommunistiske styre, der benægtes på uberettiget vis, eller endnu værre, glorificeres, glemmes bevidst. Europa bør ikke tillade dette. Hvilket indtryk efterlader dette ikke hos de millioner af østeuropæere, herunder statsborgere i det nuværende EU, der blev tortureret i Stalins koncentrationslejre? Jeg opfordrer Dem til at overveje dette problem nøje og fremme en løsning af hensyn til Europas fremtid og retfærdigheden."@da2
"Herr Ministerpräsident! Sowohl Sie als auch wir setzen große Erwartungen in die Zukunft Europas. Robert Schuman hoffte zu seiner Zeit, Europa nach Jahrhunderten der durch verschiedene Konflikte verursachten Teilung zu einigen. Er verstand, dass wir wissen müssen, woher wir kommen, wenn wir wissen wollen, wohin wir gehen. Herr Ministerpräsident, ist Ihnen klar, dass sich die Europäische Union noch nicht mit ihrer undemokratischen und totalitären Vergangenheit auseinander gesetzt hat? Ein klares Beispiel dafür ist der im letzten Jahr verabschiedete EU-Rahmenbeschluss zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. So wird den europäischen Ländern empfohlen, die Leugnung von Naziverbrechen mit Haftstrafen zu belegen. Doch ähnliche, unter kommunistischer Herrschaft verübte Verbrechen, ihre ungerechtfertigte Leugnung oder – was noch schlimmer ist – Verherrlichung werden absichtlich vergessen. Europa sollte das nicht zulassen. Welchen Eindruck hinterlässt dies bei den Millionen von Osteuropäern, einschließlich der Bewohner der heute zur Europäischen Union gehörenden Länder, die in Stalins Konzentrationslagern gequält wurden? Ich rufe Sie auf, im Namen der europäischen Zukunft und Gerechtigkeit ernsthaft über eine Lösung für dieses Problem nachzudenken und sich für eine solche Lösung einzusetzen. Vielen Dank!"@de9
"Κύριε πρωθυπουργέ, τόσο εσείς όσο και εμείς περιμένουμε πολλά από το μέλλον της Ευρώπης. Στην εποχή του, ο Robert Schuman ήλπιζε να ενώσει τους Ευρωπαίους μετά από αιώνες χωρισμού εξαιτίας διαφόρων συγκρούσεων. Είχε καταλάβει ότι για να γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε από πού ήρθαμε. Κύριε πρωθυπουργέ, συνειδητοποιείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προβεί σε αποτίμηση του αντιδημοκρατικού, ολοκληρωτικού της παρελθόντος; Ένα ολοφάνερο παράδειγμα είναι η περυσινή κοινοτική απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που συνιστά στις ευρωπαϊκές χώρες την επιβολή ποινής στέρησης της ελευθερίας για την άρνηση εγκλημάτων των ναζιστών, ενώ ξεχνά αυθαίρετα τα παρόμοια εγκλήματα υπό το κομμουνιστικό καθεστώς, την ατεκμηρίωτη άρνησή τους ή, ακόμα χειρότερα, την εξύμνησή τους. Η Ευρώπη δεν πρέπει να το επιτρέψει αυτό. Ποια εντύπωση δίνει αυτό στα εκατομμύρια των Ανατολικοευρωπαίων, και όσων κατοικούν στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, που βασανίστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Στάλιν; Σας ζητώ να σκεφτείτε σοβαρά το πρόβλημα αυτό και να προωθήσετε μια λύση στο όνομα του μέλλοντος της Ευρώπης και της δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ."@el10
"Prime Minister, both you and we expect a lot of Europe’s future. In his time Robert Schuman hoped to unite Europeans after centuries of separation caused by various conflicts. He understood that in order to know where we are going it is important to know where we have come from. Prime Minister, do you realise that the European Union has not taken stock of its undemocratic, totalitarian past? An obvious example is last year’s EU Framework Decision on combating racism and xenophobia. It is recommended that European countries impose custodial sentences for the denial of Nazi crimes, but similar crimes under the Communist regime, their unjustified denial or, even worse, their glorification are deliberately forgotten. Europe should not allow this. What impression does this give to the millions of Eastern Europeans, including residents of what is now the European Union, who were tortured in Stalin’s concentration camps? I call upon you to seriously reflect on and promote a solution to this problem in the name of Europe’s future and justice. Thank you."@en4
"Señor Primer Ministro, tanto usted como nosotros esperamos mucho del futuro de Europa. En su día, Robert Schuman albergó la esperanza de unir a los europeos después de siglos de separación provocada por diferentes conflictos. Entendía que, para conocer a dónde nos dirigimos, resulta importante saber de dónde venimos. Señor Primer Ministro, ¿se da cuenta de que la Unión Europea no ha hecho recuento de su pasado totalitario, nada democrático? Un ejemplo obvio lo constituye la Decisión Marco de la UE sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia. Se recomienda que los países europeos impongan penas de encarcelamiento por la negación de los crímenes nazis, pero crímenes similares cometidos bajo el régimen comunista, su negación injustificada o, aún peor, su enaltecimiento han sido omitidos deliberadamente. Europa no debería permitir esto. ¿Qué impresión proporciona esto a los millones de europeos orientales, incluidos los residentes en lo que ahora es la Unión Europea, que fueron torturados en los campos de concentración estalinistas? Le pido que reflexione seriamente y promueva una solución a este problema en nombre del futuro y la justicia de Europa. Muchas gracias."@es21
"Peaminister, nii teie kui meie ootame Euroopa tulevikult palju. Omal ajal lootis Robert Schuman eurooplased liita pärast erinevatest tülidest tingitud ja sajandeid kestnud eraldatust. Ta mõistis, et selleks, et teada, kuhu me teel oleme, on oluline teada, kust me tuleme. Peaminister, kas te taipate, et Euroopa Liit ei ole arvesse võtnud oma ebademokraatlikku, totalitaarset minevikku? Ilmselge näide sellest on möödunud aasta ELi rassismi ja ksenofoobiaga võitlemise raamotsus. On soovitatav, et Euroopa riigid kehtestaksid vabadusekaotuse natsismikuritegude eitamise eest, kuid kommunistliku režiimi toimepandud sarnased kuriteod, nende põhjendamatu eitamine või, hullem veel, nende ülistamine unustatakse meelega. Euroopa ei tohiks seda lubada. Millise mulje jätab see miljonitele idaeurooplastele, nende seas ka praeguse Euroopa Liidu liikmetele, keda piinati Stalini koonduslaagrites? Kutsun teid üles tõsiselt selle küsimuse üle mõtlema ja sellele lahendust leidma Euroopa tuleviku ja õiguse nimel. Tänan teid."@et5
"Arvoisa pääministeri, sekä te että me odotamme Euroopan tulevaisuudelta paljon. Aikanaan Robert Schuman toivoi voivansa yhdistää eurooppalaiset eri konfliktien aiheuttaman, vuosisatoja kestäneen erossa olon jälkeen. Hän ymmärsi, että ymmärtääksemme minne olemme menossa, on tärkeätä tietää, mistä olemme tulleet. Arvoisa pääministeri, ymmärrättekö, että Euroopan unioni ei ole selvittänyt epädemokraattista ja totalitaarista menneisyyttään? Selvä esimerkki tästä on viime vuonna tehty EU:n puitepäätös, joka koskee taistelua rasismia ja muukalaisvihaa vastaan. Euroopan valtioita kehotetaan antamaan vankeusrangaistuksia natsien rikosten kieltämisestä, mutta vastaavien rikosten, joita tehtiin kommunistihallinnon alaisuudessa, epäoikeutettu kieltäminen tai niiden ihannointi tarkoituksenmukaisesti jätetään huomiotta. Euroopan unionin ei pitäisi sallia tätä. Millaisen kuvan tämä antaa miljoonille itäeurooppalaisille, mukaan lukien uusien jäsenvaltioiden kansalaisille, joita kidutettiin Stalinin keskitysleireissä? Kehotan teitä vakavasti pohtimaan tätä ja edistämään ratkaisua tähän ongelmaan Euroopan tulevaisuuden ja oikeuden nimissä. Kiitos."@fi7
"Monsieur le Premier ministre, comme vous, nous attendons beaucoup du futur de l’Europe. En son temps, Robert Schuman espérait unifier les Européens après des siècles de séparation causée par plusieurs conflits. Il avait compris que pour savoir où nous allons, il est important de savoir d’où nous venons. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous conscient que l’Union européenne n’est pas débarrassée de son passé antidémocratique et totalitaire? La décision-cadre européenne de l’an dernier relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie en est le parfait exemple. Elle recommande que les pays européens imposent des peines privatives de liberté pour la dénégation des crimes nazis. Mais des crimes semblables commis sous le régime communiste, leur dénégation injustifiée ou, pire, leur glorification sont délibérément oubliés. L’Europe ne devrait pas le tolérer. Quelle impression cela donne-t-il aux millions d’Européens de l’Est, parmi lesquels des résidents de l’actuelle Union européenne, qui ont été tortures dans les camps de concentration de Staline? Je vous demande d’y réfléchir et de proposer une solution à ce problème au nom du futur et de la justice de l’Europe. Merci."@fr8
"Miniszterelnök úr! Mind Ön, de magunk is sokat várunk Európa jövőjétől. A maga idejében Robert Schuman abban reménykedett, hogy a különböző konfliktusok által évszázadokra szétválasztott európaiakat sikerül egyesíteni. Megértette, annak érdekében, hogy tudjuk hova is akarunk menni, azt is tudnunk kell, honnan is jöttünk. Miniszterelnök úr, tudatában van-e annak, hogy az Európai Unió még nem számolt le antidemokratikus, totalitárius múltjával? Ennek nyilvánvaló példája a tavaly elfogadott, a fajgyűlölet és az idegengyűlölet elleni harcról szóló uniós kerethatározat. Az a javaslat került elfogadásra, hogy az európai országok büntetőjogi szankciókat alkalmazzanak a náci bűnök tagadásakor. A kommunista rezsim alatti hasonló bűntettek, ezek indokolatlan tagadása, vagy még rosszabb, dicsőítése azonban tudatosan elfelejtődött. Európa nem engedheti ezt meg magának. Milyen üzenetet is küld az EU kelet-európai millióknak, köztük már sok EU-beli polgárnak, akiket Sztálin koncentrációs táboraiban kínoztak meg. Felszólítom Önt, hogy — Európa jövője és az igazság nevében — komolyan foglalkozzon e kérdéssel, és találjon megoldást rá. Köszönöm."@hu11
". Signor Primo Ministro, sia lei che noi ci attendiamo molto dall’avvenire dell’Europa. All’epoca, Robert Schuman sperava di unire gli europei dopo secoli di separazione provocata da vari conflitti. Comprese che per sapere in che direzione si sta andando, è importante essere consapevoli da dove si arriva. Signor Primo Ministro, si è reso conto che l’Unione europea non ha tenuto in considerazione il proprio passato antidemocratico e totalitario? Un esempio lampante è la decisione quadro dell’UE dello scorso anno sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia. Si raccomanda che i paesi europei infliggano pene detentive per la negazione dei crimini nazisti, ma crimini simili durante il regime comunista, la loro negazione ingiustificata o, ancora peggio, la loro celebrazione, sono deliberatamente dimenticati. L’Europa non dovrebbe permetterlo. Che impressione suscita nei milioni di europei dell’est, inclusi coloro che vivono nel territorio che ora fa parte dell’Unione europea, che sono stati torturati nei campi di concentramento di Stalin? Vi invito seriamente a rifletterci e a sollecitare una soluzione al problema nel nome dell’avvenire e della giustizia dell’Europa. Vi ringrazio."@it12
"Ministre Pirmininke, tiek jūs, tiek mes iš Europos ateities tikimės labai daug. Savo laiku Robertas Šumanas svajojo suvienyti europiečius po šimtmečius trukusio atskyrimo, kurį sukėlė patys įvairiausi konfliktai. Jis suprato, kad norėdami suprasti, kur mes einame, privalome suprasti, iš kur esame kilę. Ministre Pirmininke, ar suprantate, kad Europos Sąjunga nesugebėjo tinkamai įvertinti savo nedemokratinės ir totalitarinės praeities? Akivaizdus pavyzdys yra praėjusiais metais priimtas ES pagrindų sprendimas dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija. Europos šalims rekomenduojama taikyti laisvės atėmimo bausmes už nacių nusikaltimų neigimą, tačiau panašūs nusikaltimai, kurie buvo vykdomi esant komunistiniam režimui, jų nepateisinamas neigimas arba, dar blogiau, jų išaukštinimas yra sąmoningai pamiršti. Europa neturėtų to leisti. Kokį įspūdį tai sukuria milijonams rytų europiečių, neseniai Europos Sąjungos dalimi tapusių šalių gyventojų, kurie buvo kankinami Stalino koncentracijos stovyklose? Todėl kviečiu labai rimtai apie tai pagalvoti ir pasiūlyti tinkamą šios problemos sprendimą vardan Europos ateities ir teisingumo. Dėkoju."@lt14
"Premjerministra kungs, Jūs un mēs daudz gaidām no Eiropas nākotnes. Savulaik Šūmanis bija iecerējis apvienot eiropiešus, kurus gadsimtiem ilgi šķīra dažādi konflikti. Viņš saprata, ka, lai zinātu, kurp doties, ir svarīgi zināt, no kurienes nākam. Vai Jūs, premjerministra kungs, zināt, ka Eiropas Savienība nav veikusi savas nedemokrātiskās, totalitārās pagātnes izvērtēšanu? Uzskatāms piemērs ir aizvadītā gada Eiropas Savienības ietvarlēmums par rasismu un ksenofobiju. Par nacisma noziegumu noliegšanu Eiropas valstīm tiek rekomendēts piemērot cietumsodus, bet līdzīgi komunistiskā režīma noziegumi, to nepamatota noliegšana, pat vēl vairāk – glorificēšana, tiek apzināti aizmirsta. Eiropa to nedrīkst atļauties. Kā lai jūtas miljoniem Austrumeiropas, tajā skaitā – pašreiz Eiropas Savienības, iedzīvotāju, kuri tika spīdzināti Staļina koncentrācijas nometnēs? Aicinu Jūs nopietni apsvērt un veicināt šīs problēmas novēršanu Eiropas nākotnes un taisnības vārdā. Paldies!"@mt15
"Mijnheer de premier, zowel u als wij verwachten veel van de toekomst van Europa. De heer Robert Schuman had destijds de hoop de Europeanen na eeuwenlange afscheiding ten gevolge van verscheidene conflicten te verenigen. Hij zag in dat om te weten waar je naartoe wilt, het belangrijk is te weten waar je vandaan komt. Mijnheer de premier, realiseert u zich, dat de Europese Unie geen rekening houdt met haar ondemocratische, totalitaire verleden? Een duidelijk voorbeeld hiervan is het Kaderbesluit van de EU betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat van vorig jaar. Er wordt in aanbevolen dat Europese landen vrijheidsstraffen opleggen voor het ontkennen van Nazimisdaden, maar de vergelijkbare misdaden onder het communistische regime, de onterechte ontkenning, of erger nog, verheerlijking ervan, worden bewust vergeten. Europa zou dit niet mogen toestaan. Wat zullen de miljoenen Oost-Europeanen hiervan denken, waaronder inwoners van wat nu de Europese Unie is, die in Stalin’s concentratiekampen werden gemarteld? Ik verzoek u dit serieus te overwegen en bij te dragen aan een oplossing voor dit probleem in de naam van de toekomst en rechtvaardigheid in Europa. Dank u wel."@nl3
"Panie premierze! Zarówno pan, jak i my oczekujemy wiele od przyszłości Europy. Robert Schuman miał nadzieję na zjednoczenie Europy po wiekach separacji spowodowanej licznymi konfliktami. Rozumiał, że aby wiedzieć, dokąd zmierzamy, ważne jest, aby wiedzieć, skąd przybyliśmy. Panie premierze! Czy zdaje pan sobie sprawę z tego, że Unia Europejska nie dokonała przeglądu jej niedemokratycznej, totalitarnej przeszłości? Wyraźnym przykładem z ubiegłego roku jest decyzja ramowa UE w sprawie zwalczana rasizmu i ksenofobii. Zalecane jest, aby kraje europejskie wydawały wyroki skazujące na karę więzienia za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim, ale o podobnych zbrodniach reżimu komunistycznego, nieuzasadnionym zaprzeczaniu im, a nawet gorzej, ich gloryfikacji, świadomie się zapomina. Europa nie powinna na to pozwalać. Jakie daje to wrażenie dla milionów obywateli Europy Wschodniej, w tym tej jej części, która należy obecnie do Unii Europejskiej, którzy byli torturowani w stalinowskich obozach koncentracyjnych? Wzywam do poważnego zastanowienia się nad tą kwestią i wsparcia rozwiązania tego problemu, w imię przyszłości Europy i sprawiedliwości. Dziękuję."@pl16
"Senhor Primeiro-Ministro, tanto o senhor como nós temos muita expectativa em relação ao futuro da Europa. No seu tempo, Robert Schuman esperava conseguir unir os Europeus após séculos de separação, consequência de numerosos conflitos. Schuman percebeu que, para se saber para onde se vai, é preciso saber de onde se veio. Senhor Primeiro-Ministro, tem consciência de que a União Europeia não assumiu o seu passado não democrático e totalitário? Um exemplo óbvio é a decisão-quadro da UE relativa à luta contra o racismo e a xenofobia. Recomenda-se que os países europeus imponham penas de prisão para a negação de crimes nazis, mas crimes semelhantes sob o regime comunista, a sua negação injustificada ou, pior ainda, a sua glorificação são deliberadamente esquecidos. A Europa não deveria aceitar isto. Que impressão é dada aos milhões de europeus de Leste, incluindo os residentes do que é agora parte da União Europeia, que foram torturados nos campos de concentração de Estaline? Peço-lhe que reflicta seriamente numa solução para este problema e que a promova, em nome do futuro e da justiça da Europa. Obrigado."@pt17
"Premjerministra kungs, Jūs un mēs daudz gaidām no Eiropas nākotnes. Savulaik Šūmanis bija iecerējis apvienot eiropiešus, kurus gadsimtiem ilgi šķīra dažādi konflikti. Viņš saprata, ka, lai zinātu, kurp doties, ir svarīgi zināt, no kurienes nākam. Vai Jūs, premjerministra kungs, zināt, ka Eiropas Savienība nav veikusi savas nedemokrātiskās, totalitārās pagātnes izvērtēšanu? Uzskatāms piemērs ir aizvadītā gada Eiropas Savienības ietvarlēmums par rasismu un ksenofobiju. Par nacisma noziegumu noliegšanu Eiropas valstīm tiek rekomendēts piemērot cietumsodus, bet līdzīgi komunistiskā režīma noziegumi, to nepamatota noliegšana, pat vēl vairāk – glorificēšana, tiek apzināti aizmirsta. Eiropa to nedrīkst atļauties. Kā lai jūtas miljoniem Austrumeiropas, tajā skaitā – pašreiz Eiropas Savienības, iedzīvotāju, kuri tika spīdzināti Staļina koncentrācijas nometnēs? Aicinu Jūs nopietni apsvērt un veicināt šīs problēmas novēršanu Eiropas nākotnes un taisnības vārdā. Paldies!"@ro18
"Vážený pán premiér, od budúcnosti Európy očakávate veľa vy a rovnako tak aj my. Svojho času Robert Schuman dúfal, že sa mu podarí zjednotiť Európanov po stáročiach odlúčenia, ktoré bolo spôsobené rôznymi konfliktmi. Chápal, že ak chceme vedieť, kam smerujeme, musíme vedieť, odkiaľ sme prišli. Vážený pán premiér, uvedomujete si, že Európska únia sa nepoučila zo svojej nedemokratickej, totalitnej minulosti? Jasným príkladom toho je minuloročné rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii. Odporúča, aby európske krajiny ustanovili tresty odňatia slobody za popieranie zločinov nacizmu, no úmyselne sa pozabudlo na podobné zločiny, ktoré sa stali počas komunistického režimu, na ich neoprávnené popieranie, a čo je ešte horšie, na ich oslavovanie. Európa by to nemala dovoliť. Aký dojem z toho môžu mať milióny Východoeurópanov, vrátane obyvateľov súčasnej Európskej únie, ktorí boli mučení v stalinistických koncentračných táboroch? Vyzývam vás, aby ste sa týmto problémom vážne zaoberali, a aby ste navrhli riešenie tohto problému v mene európskej budúcnosti a spravodlivosti. Ďakujem vám."@sk19
"Gospod predsednik vlade, vsi veliko pričakujemo od evropske prihodnosti. V tem času je Robert Schuman želel združiti Evropejce po stoletjih ločitve, ki so jo povzročili različni spori. Vedel je, da je pomembno vedeti, od kod prihajamo, če želimo vedeti, kam gremo. Predsednik vlade, ali se zavedate, da Evropska unija ni preučila svoje nedemokratične in totalitarne preteklosti? Očiten primer je lanskoletni okvirni sklep EU o boju proti rasizmu in ksenofobiji. Priporoča se, da evropske države naložijo zaporne kazni za zanikanje nacističnih zločinov, na podobne zločine komunističnega režima in njihovo neupravičeno zanikanje ali celo njihovo poveličevanje pa se namerno pozablja. Evropa tega ne sme dovoliti. Kako se ob tem počutijo milijoni Vzhodnoevropejcev, vključno z državljani držav, ki so zdaj del Evropske unije, ki so bili mučeni v Stalinovih koncentracijskih taboriščih? Pozivam vas, da resno preučite in spodbujate rešitev tega problema v imenu evropske prihodnosti in pravičnosti. Hvala."@sl20
"Herr statsminister! Såväl ni som vi förväntar oss mycket av Europas framtid. Robert Schuman hoppades på sin tid kunna ena européerna efter århundraden av söndring på grund av olika konflikter. Han insåg att det är viktigt att veta varifrån vi kommer för att veta vart vi ska. Inser ni att EU inte har gjort upp med sitt odemokratiska, totalitära förflutna? Ett tydligt exempel är förra årets rambeslut om åtgärder för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Europeiska länder rekommenderas att införa frihetsstraff för förnekelse av nazistbrott, men liknande brott under kommunistregimen, oförsvarlig förnekelse eller, ännu värre, lovprisande av dem glöms medvetet bort. EU bör inte tillåta detta. Vilket intryck ger detta de miljoner östeuropéer, bland annat de som bor i det som nu utgör Europiska unionen, som torterades i Stalins koncentrationsläger? Jag uppmanar er att allvarligt fundera över och främja en lösning på detta problem för Europas framtids och rättvisas skull. Tack."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph