Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-19-Speech-2-159"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080219.28.2-159"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, when Parliament first convened this series of debates on the future of Europe, few could foresee a Treaty in force by 2009. Europe was sinking, and to paraphrase Mr Reinfeldt’s countryman, August Strindberg, ‘there was something unnatural in it, for nature demands progress, evolution, and every backward step means wasted energy.’ Well, since then, the European Union has found the collective energy to set Europe back on the path to progress. By the time the Prime Minister’s country takes over the reins in 2009, the EU will have undergone a democratic revolution: it will be more open, more accountable, more responsive to its citizens. So those who attack the EU for being undemocratic are barking mad to oppose a treaty which puts citizens and their representatives in the driving seat. They are also barking up the wrong tree when they bring their protest to this Parliament, which has no responsibility for decisions by national governments on whether to hold a referendum. The Prime Minister, with his record as a consensus-builder in his own country, looks an ideal candidate to launch the European Union under a new Council, a new Parliament and a new Commission. But will he, in fact, be taking over the reins – as have presidencies in the past – or will he be simply a to the full-time President of the Council? The truth is that the Treaty provides a framework for a future we have yet to sketch, a future where the biggest single challenge for our Union, as Sweden’s Europe Minister says, is delivering the practical results which citizens rightly demand and not the interminable naval gazing, which a will simply prolong. Survey after survey shows that the Euro-sceptics are wrong. Citizens do not want less Europe. They want more: more joint action on terrorism, more joint action on energy and the environment, on defence and foreign affairs, on migration, on research and development. They want Europe to think big. And, yet, in almost all these areas, cooperation is in its infancy, because Member State governments in national capitals persist in gainsaying the public will. We have 10 months left before the Treaty enters into force. It is time for us to get our House in order, for this House to prepare for the greatest increase in powers it has ever seen and for the Council and the Commission to ‘Lisbonise’ both legislative proposals in the pipeline and current practices which must change. Urgent challenges lie ahead, as the Prime Minister alluded to. They will not be met without loyal cooperation between the institutions of government. My plea to the Prime Minister is to make sure that, by the time we have codecision in almost 80 policy areas and a huge increase in the workload of this House and in the Council, we have greater dialogue between Parliament and the Council to allow us to manage the Union properly: when it comes to dealing with the biggest foreign policy challenge for the Union now – the issue of Kosovo; when it comes to dealing with the question of Turkey, on which I agree so much with what the Prime Minister said; when it comes to dealing with big challenges, like world population growth, poverty and migration, of which he spoke. The Prime Minister outlined the challenges of globalisation, both at our immediate borders and beyond, challenges to which EU cooperation has the answers. Previous prime ministers have done the same in this Chamber, though without achieving such cooperation, so I commend to you a Swedish saying: it is well to learn from the errors of others, since there is no time to make them yourself."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, když Parlament poprvé zahájil tyto rozpravy o budoucnosti Evropy, bylo jen mále těch, kdo se odvážili tvrdit, že nová Smlouva vstoupí v platnost v roce 2009. Evropa upadala, a abych použil slova krajana pana Reinfeldta, Augusta Strindberga, „bylo v tom něco proti přírodě, pokud ovšem příroda žádá pokrok a pokud každý krok zpět prozrazuje rozklad sil.“ Od té doby nalezla Evropská unie společné síly, aby Evropu přivedla zpět na cestu k pokroku. Až země pana ministerského předsedy v roce 2009 převezme otěže, bude mít EU za sebou demokratickou revoluci: bude otevřenější, odpovědnější a citlivější vůči občanům. Ti, kdo EU zběsile napadají za to, že je nedemokratická, jen štěkají, aby vyjádřili svůj odpor vůči Smlouvě, která občany a jejich zástupce posadí do sedadla řidiče. Jsou rovněž na špatné adrese, když své protesty vznášejí k tomuto Parlamentu, neboť ten nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí vlád jednotlivých států o tom, zda uspořádat referendum, či nikoli. Pan ministerský předseda je ve své zemi známý svou schopností přimět oponenty ke shodě, a proto se zdá být ideálním kandidátem k tomu, aby Evropskou unii vedl s novou Radou, novým Parlamentem a novou Komisí. Ale převezme otěže doopravdy, jak tomu bylo u předešlých předsednictví, nebo bude pouhým vedoucím kabinetu stálého předsedy Rady? Je pravda, že Smlouva stanoví rámec pro budoucnost, kterou teprve musíme načrtnout, pro budoucnost, jejíž největší výzvou pro Unii bude, jak řekla švédská ministryně pro evropské záležitosti, aby dosahovala praktických výsledků, jež občané oprávněně žádají, a nikoli aby v nečinnosti, kterou jen prodlouží, zírala do budoucnosti. Každý nový průzkum znovu dokazuje, že euroskeptici se mýlí. Občané si nepřejí slabší Evropu. Chtějí, aby byla silnější: chtějí více společných akcí proti terorismu, více společných akcí v oblasti energetiky a životního prostředí, v obraně a zahraničních věcech, v otázkách migrace, výzkumu a vývoje. Chtějí, aby Evropa myslela velkoryse. A přesto je spolupráce ve všech těchto oblastech dosud v plenkách, protože vlády členských států vytrvale popírají vůli veřejnosti. Zbývá nám 10 měsíců, než Smlouva vstoupí v platnost. Je čas, abychom dali tuto sněmovnu do pořádku a připravili ji na největší nárůst pravomocí, k jakému v ní kdy došlo, a aby Rada a Komise „polisabonštily“ jak legislativní návrhy, které čekají na předložení, tak současné postupy, které je třeba změnit. Jak už naznačil pan ministerský předseda, leží před námi naléhavé výzvy. Ty nebudou splněny bez oddané spolupráce vládních institucí. Proto pana ministerského předsedu naléhavě žádám, aby zaručil, že do doby, než zavedeme spolurozhodování ve více než 80 oblastech politiky a obrovsky vzroste pracovní zátěž této sněmovny a Rady, bude mezi Parlamentem a Radou nastolen intenzivnější dialog, který nám umožní Unii řádně spravovat: V případě, kdy je třeba se postavit nejzávažnější výzvě pro Unii v oblasti zahraniční politiky – otázce Kosova; v otázce Turecka, v níž se zcela ztotožňují s tím, co zde řekl pan ministerský předseda; a dojde-li na řešení velkých světových výzev, jako jsou nárůst počtu obyvatel, chudoby a migrace, o nichž jsem hovořili. Pan ministerský předseda zde zmínil výzvy spojené s globalizací, a to jak na našich bezprostředních hranicích, tak za nimi, výzvy, na něž lze odpovědět jen prostřednictvím spolupráce EU. Předcházející ministerští předsedové učinili v této sněmovně totéž, i když bez toho, aby dosáhli takového stupně spolupráce, proto vám doporučují jedno švédské přísloví: je dobré poučit se z chyb druhých, protože není čas, abychom se jich dopouštěli i my."@cs1
"Hr. formand! I starten, da Parlamentet indledte denne række af drøftelser om fremtidens Europa, var der ikke mange, der kunne forudse, at vi ville få en traktat, der trådte i kraft i 2009. Europa var ved at synke, og for at omskrive hr. Reinfeldts landsmands ord, "Det var ikke helt naturligt, da natur kræver udvikling, evolution og ethvert tilbageskridt betyder forspildt energi." EU har efterfølgende fundet den kollektive energi til at bringe Europa tilbage på rette kurs. Når statsministerens land overtager styret i 2009, er der sket en demokratisk revolution i EU. EU vil være mere åben, mere ansvarlig og mere lydhør over for borgerne. De kritikere, der anklager EU for at være udemokratisk, er rablende gale, når de modsætter sig en traktat, der sætter borgerne og deres repræsentanter i førerstolen. De går også galt i byen, når de protesterer her i Parlamentet, der ikke har noget ansvar for nationale regeringers beslutninger om afholdelse af en folkeafstemning. Statsministeren, der har været en konsensusskaber i sit eget land, tegner til at være en ideel kandidat til at lancere EU under et nyt Råd, et nyt Parlament og en ny Kommission. Men vil han rent faktisk overtage styret - som tidligere formandskaber har gjort - eller vil han blot fungere som chef de cabinet for Rådets fuldtidsarbejdende formand. Det er korrekt, at traktaten er en ramme for en fremtid, som vi endnu ikke har opridset, en fremtid, hvor den største enkeltstående udfordring for Unionen som understreget af Sveriges Europa-minister er at skabe praktiske resultater, som borgerne med rette stiller krav om, og ikke det endeløse navlepilleri, som et Conseil des sages blot vil forlænge. Alle opinionsundersøgelser viser, at euroskeptikerne ikke har ret. Borgerne ønsker ikke mindre Europa. De ønsker mere: flere fælles foranstaltninger mod terrorisme, flere fælles foranstaltninger inden for energi og miljø, på forsvars- og udenrigsområdet, på indvandringsområdet og inden for forskning og udvikling. De ønsker, at Europa tænker stort. Samarbejdet er på trods heraf i sin spæde vorden på næsten alle disse områder, da medlemsstaternes regeringer i de nationale hovedstæder fortsat drager borgernes ønsker i tvivl. Vi har 10 måneder tilbage, før traktaten træder i kraft. Det er på tide, at vi bringer orden i eget hus. Parlamentet skal således forberede sig til den største udvidelse af sine beføjelser nogensinde, og Rådet og Kommissionen skal "lissabonisere" lovgivningsforslag under udarbejdelse samt den nuværende praksis, der skal ændres. Som statsministeren sagde, ligger der en række presserende udfordringer forude. Vi kan ikke imødegå disse udfordringer uden et loyalt samarbejde mellem regeringsinstitutionerne. Jeg appellerer til statsministeren om at sikre, at dialogen mellem Parlamentet og Rådet styrkes, inden der indføres fælles beslutningstagning på næsten 80 områder, hvilket vil medføre en betydelig forøgelse af Parlamentets og Rådets arbejdsbyrde, således at vi har mulighed for at forvalte EU behørigt. Jeg tænker her på håndteringen af EU's største udenrigspolitiske udfordring i dag - Kosovo-spørgsmålet, på håndteringen af spørgsmålet om Tyrkiet - jeg er helt enig med statsministerens udtalelser på dette område - på håndteringen af de store udfordringer, som han var inde på, såsom global befolkningstilvækst, fattigdom og indvandring. Statsministeren nævnte globaliseringens udfordringer, både ved vores nærmeste grænser og længere borte, udfordringer, som kan løses gennem EU-samarbejde. Tidligere premierministre har gjort det samme i Parlamentet, om end uden at opnå dette samarbejde, og jeg vil derfor gerne henvise statsministeren til et svensk ordsprog: Gott lära av andras fel, eftersom man inte hinner begå alla själv (lær af andres fejl, du kan alligevel ikke nå at lave dem alle selv)."@da2
". Herr Präsident! Als das Parlament diese Aussprachenreihe über die Zukunft Europas ins Leben rief, konnten sich nur wenige vorstellen, dass bis 2009 ein neuer Vertrag in Kraft sein würde. Europa war im Niedergang begriffen, und in Abwandlung eines Zitats von August Strindberg, Herrn Reinfeldts Landsmann, könnte man sagen, dass das etwas Unnatürliches hatte, denn die Natur fordert Fortschritt, Evolution, und jeder Schritt zurück ist verschwendete Energie. Inzwischen hat die Europäische Union die kollektive Energie gefunden und Europa wieder auf den Weg in Richtung Fortschritt gebracht. Bis das Heimatland des Ministerpräsidenten 2009 die Zügel übernimmt, wird sich in der EU eine demokratische Revolution vollzogen haben: die EU wird offener und bürgernäher sein und einer größeren Kontrolle unterliegen. Diejenigen, die der EU Demokratiefeindlichkeit vorwerfen, müssen schon verrückt sein, wenn sie einen Vertrag ablehnen, der den Bürgern und ihren Vertretern die Zügel in die Hand gibt. Außerdem sind wir der falsche Ansprechpartner für ihre diesbezüglichen Beschwerden, denn das Parlament ist nicht für Entscheidungen der nationalen Regierungen über die Durchführung von Volksentscheiden verantwortlich. Ausgehend davon, wie erfolgreich der Ministerpräsident in seinem Heimatland für Konsens gesorgt hat, ist er der ideale Kandidat, um eine Europäische Union mit einem neuen Rat, einem neuen Parlament und einer neuen Kommission aus der Taufe zu heben. Doch wird er tatsächlich die Zügel – so wie die Ratspräsidentschaften vor ihm – in der Hand halten, oder wird er lediglich der Kabinettschef des permanenten Ratspräsidenten sein? Tatsache ist, dass der Vertrag einen Rahmen für eine Zukunft vorsieht, die wir noch skizzieren müssen, eine Zukunft, in der die größte Herausforderung für unsere Union, wie der schwedische Europaminister sagt, darin besteht, praktische Ergebnisse vorzuweisen, die die Bürger zu Recht einfordern, anstatt endlose Nabelschau zu betreiben, die ein Rat der Weisen nur verlängern würde. Aus zahllosen Erhebungen geht hervor, dass die Euroskeptiker Unrecht haben. Die Bürger wollen nicht weniger Europa. Sie wollen mehr: mehr gemeinsame Aktionen gegen Terrorismus, mehr gemeinsame Aktionen im Hinblick auf Energie und Umwelt, Verteidigung und auswärtige Angelegenheiten, Migration, Forschung und Entwicklung. Sie wollen, dass Europa in großen Zusammenhängen denkt. Dabei steckt die Zusammenarbeit in den meisten dieser Bereiche noch in den Kinderschuhen, weil die Regierungen der Mitgliedstaaten in den Hauptstädten der Länder hartnäckig den Willen der Öffentlichkeit leugnen. Uns bleiben bis zum Inkrafttreten des Vertrags zehn Monate. Jetzt gilt es, unser Haus in Ordnung zu bringen. Dieses Parlament muss sich jetzt auf seinen größten Machtzuwachs in seiner Geschichte vorbereiten, und Rat und Kommission müssen die beiden in Vorbereitung befindlichen Legislativvorschläge auf den Lissabonner Vertrag abstimmen, wie sich auch derzeitige Praktiken ändern müssen. Wie der Ministerpräsident schon andeutete, stehen große und dringende Aufgaben an, die nur gelöst werden können, wenn die Regierungsstellen loyal zusammenarbeiten. Deshalb bitte ich den Herrn Ministerpräsidenten eindringlich, für eine Ausweitung des Dialogs zwischen den Parlament und dem Rat zu sorgen, damit wir dann, wenn wir in fast 80 Politikbereichen ein Mitentscheidungsrecht haben und das Arbeitspensum dieses Hauses und des Rates enorm angewachsen sein wird, die Union ordnungsgemäß leiten und verwalten können, und zwar beispielsweise im Hinblick auf die derzeit größte außenpolitische Herausforderung der Union – die Kosovo-Frage; im Hinblick auf die Frage der Türkei, in der ich mit dem Ministerpräsidenten stark übereinstimme; und in Bezug auf andere große Herausforderungen, die er angesprochen hat, wie das Wachstum der Weltbevölkerung, Armut und Migration. Der Ministerpräsident ging in seinen Ausführungen auch auf die Problematik der Globalisierung ein, und zwar sowohl in unserer unmittelbaren Nachbarschaft als auch darüber hinaus, eine Problematik, die nur durch die Zusammenarbeit innerhalb der EU bewältigt werden kann. Frühere Premierminister haben in diesem Saal dasselbe getan, ohne jedoch eine solche Zusammenarbeit zu bewirken. Deshalb lege ich Ihnen folgende schwedische Redensart ans Herz: Man sollte aus den Fehlern anderer lernen, denn man hat keine Zeit, sie selbst zu machen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όταν το Κοινοβούλιο εγκαινίασε αυτή τη σειρά συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν την έναρξη ισχύος μιας Συνθήκης μέχρι το 2009. Η Ευρώπη κατέρρεε και για να παραφράσω τον συμπατριώτη του κ. Reinfeldt, Αύγουστο Στρίντμπεργκ, «αυτό είχε κάτι το αφύσικο, γιατί η φύση απαιτεί πρόοδο και εξέλιξη και κάθε βήμα προς τα πίσω σημαίνει σπατάλη ενέργειας». Έκτοτε όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρήκε τη συλλογική ενέργεια για να επαναφέρει την Ευρώπη στον δρόμο της προόδου. Όταν θα πάρει τα ηνία η χώρα του κ. πρωθυπουργού το 2009, στην ΕΕ θα έχει σημειωθεί μια δημοκρατική επανάσταση: η ΕΕ θα είναι πιο ανοιχτή, πιο υπόλογη και υπεύθυνη απέναντι στους πολίτες της. Έτσι, εκείνοι που κατηγορούν την ΕΕ ότι δεν είναι δημοκρατική, είναι τρελοί αν αντιτίθενται σε μια συνθήκη που δίνει το τιμόνι στους πολίτες και τους αντιπροσώπους τους. Επίσης, κάνουν λάθος με το να διαμαρτύρονται σε αυτό το Κοινοβούλιο, που δεν είναι υπεύθυνο για τις αποφάσεις των εθνικών κυβερνήσεων σχετικά με τη διεξαγωγή ή όχι δημοψηφίσματος. Ο πρωθυπουργός, με τις επιδόσεις του στη χώρα του ως δημιουργός συναίνεσης, φαίνεται ιδανικός υποψήφιος για να ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα νέο Συμβούλιο, ένα νέο Κοινοβούλιο και μία νέα Επιτροπή. Θα αναλάβει όμως πραγματικά τα ηνία –όπως έκαναν στο παρελθόν οι προεδρίες– ή θα είναι απλά ένας του μόνιμου Προέδρου του Συμβουλίου; Η αλήθεια είναι πως η Συνθήκη παρέχει ένα πλαίσιο για ένα μέλλον που πρέπει ακόμα να χαράξουμε, ένα μέλλον στο οποίο, όπως λέει ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, η μεγαλύτερη κοινή πρόκληση για την Ένωσή μας θα είναι να επιτύχει τα πρακτικά αποτελέσματα που δικαιολογημένα ζητούν οι πολίτες και όχι την ατελείωτη ομφαλοσκόπηση που απλά θα διαιωνίσει ένα . Η μια έρευνα μετά την άλλη αποδεικνύουν ότι οι ευρωσκεπτικιστές κάνουν λάθος. Οι πολίτες δεν θέλουν λιγότερη Ευρώπη, θέλουν περισσότερη: περισσότερη κοινή δράση σχετικά με την τρομοκρατία, περισσότερη κοινή δράση σχετικά με την ενέργεια και το περιβάλλον, με την άμυνα και τις εξωτερικές υποθέσεις, με τη μετανάστευση, την έρευνα και την ανάπτυξη. Θέλουν να έχει η Ευρώπη μεγάλες ιδέες, όμως σε όλους σχεδόν αυτούς τους τομείς η συνεργασία είναι στις απαρχές της, γιατί οι κυβερνήσεις των κρατών μελών στις εθνικές πρωτεύουσες εμμένουν να αντιτίθενται στη βούληση των πολιτών. Έχουμε ακόμα 10 μήνες μπροστά μας μέχρι την έναρξη ισχύος της Συνθήκης. Είναι καιρός να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας, να προετοιμάσουμε το Σώμα μας για τη μεγαλύτερη αύξηση εξουσιών που έγινε ποτέ, και είναι καιρός το Συμβούλιο και η Επιτροπή να «εκλισαβονίσουν» και τις προγραμματισμένες νομοθετικές προτάσεις και τις τρέχουσες πρακτικές που πρέπει να αλλάξουν. Θα αντιμετωπίσουμε, όπως υπαινίχθηκε ο κ. πρωθυπουργός, επείγουσες προκλήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς έντιμη συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών οργάνων. Απευθύνω έκκληση προς τον κ. πρωθυπουργό να εξασφαλίσει ότι όταν θα έχουμε συναπόφαση σε σχεδόν 80 τομείς της πολιτικής και μεγάλη αύξηση του φόρτου εργασίας του Σώματος και του Συμβουλίου, θα έχουμε ευρύτερο διάλογο μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που θα μας δώσει τη δυνατότητα να διοικήσουμε σωστά την ΕΕ: όταν θα αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση για τη σημερινή Ένωση στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, το θέμα του Κοσσυφοπεδίου, όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της Τουρκίας, ως προς το οποίο συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο κ. πρωθυπουργός, και όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις όπως η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, η φτώχεια και η μετανάστευση, στις οποίες έχουμε αναφερθεί. Ο κ. πρωθυπουργός περιέγραψε τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης τόσο στα άμεσα σύνορά μας όσο και πέρα από αυτά, προκλήσεις για τις οποίες η ευρωπαϊκή συνεργασία έχει τις απαντήσεις. Προηγούμενοι πρωθυπουργοί έκαναν το ίδιο εδώ στο Σώμα, όμως δεν πέτυχαν μια τέτοια συνεργασία, κι έτσι σας παραπέμπω σε μία σουηδική παροιμία: είναι καλό να μαθαίνει κανείς από τα λάθη των άλλων, αφού δεν υπάρχει χρόνος για να τα κάνει ο ίδιος."@el10
"Señor Presidente, cuando el Parlamento convocó por primera vez esta serie de debates sobre el futuro de Europa, pocos podían prever la existencia de un Tratado en vigor en 2009. Europa se hallaba a la deriva, y parafraseando las palabras del paisano del señor Reinfeldt, August Strindberg, «había algo antinatural en ello, ya que la naturaleza exige progreso, evolución y cualquier paso atrás significa un despilfarro de energía». Bien, desde entonces, la Unión Europea ha encontrado la energía colectiva para volver a encauzar a Europa por la senda del progreso. Cuando el país del Primer Ministro asuma las riendas en 2009, la UE habrá pasado por una revolución democrática: será más abierta, más responsable, más sensible a sus ciudadanos. Así que quienes atacan a la UE por no ser democrática desbarran oponiéndose a un tratado que coloca a los ciudadanos y a sus representantes en el lugar preferente. Asimismo, se equivocan de sitio al airear sus protestas en este Parlamento, que no tiene ninguna responsabilidad sobre las decisiones de los Gobiernos nacionales acerca de la posibilidad de celebrar un referéndum. El Primer Ministro, con su historial como muñidor de consensos en su país de origen, parece el candidato ideal para impulsar a la Unión Europea bajo un nuevo Consejo, un nuevo Parlamento y una nueva Comisión. Pero, ¿asumirá efectivamente las riendas –como han hecho las Presidencias en el pasado– o se limitará simplemente a ser un jefe de gabinete del Presidente permanente del Consejo? Lo cierto es que el Tratado proporciona un marco para un futuro que aún tenemos que esbozar, un futuro donde el mayor reto concreto para nuestra Unión, tal como afirma la Ministra para Europa de Suecia, consiste en generar los resultados prácticos que, acertadamente, exigen los ciudadanos y no la interminable autocontemplación, que un Consejo de Sabios sólo vendría a prolongar. Un estudio tras otro demuestra que los euroescépticos están equivocados. Los ciudadanos no quieren menos Europa. Quieren más: más acción conjunta contra el terrorismo, más acción conjunta en materia de energía y medio ambiente, de defensa y asuntos exteriores, de migración, de investigación y desarrollo. Quieren que Europa piense a lo grande. Y sin embargo, en casi todos estos ámbitos, la cooperación se encuentra en mantillas, ya que los Gobiernos de los Estados miembros en las capitales nacionales se empeñan en llevar la contraria a la opinión pública. Nos quedan 10 meses para la entrada en vigor del Tratado. Va siendo hora de que pongamos en orden nuestra casa, para que esta Cámara se prepare para el mayor incremento de poderes que jamás haya conocido y para que el Consejo y la Comisión adapten a la Estrategia de Lisboa tanto las propuestas legislativas en preparación como las prácticas que han de modificarse. Se avecinan desafíos urgentes, tal como ha mencionado el Primer Ministro. No será posible hacerles frente sin una cooperación leal entre las instituciones de gobierno. Mi petición al Primer Ministro consiste en que garantice que, para cuando dispongamos de codecisión en casi 80 ámbitos políticos y suframos un ingente aumento de la carga de trabajo en esta Cámara y en el Consejo, contemos con un mayor diálogo entre el Parlamento y el Consejo que nos permita gestionar adecuadamente la Unión: cuando llegue el momento de hacer frente al mayor reto actual en materia de política exterior para la Unión, el tema de Kosovo; cuando llegue el momento de abordar la cuestión de Turquía, en la que coincido plenamente con lo dicho por el Primer Ministro; cuando llegue la hora de tratar los grandes retos, como el crecimiento demográfico mundial, la pobreza y la migración, a los que ha hecho alusión. El Primer Ministro ha esbozado los desafíos de la globalización, tanto en nuestras fronteras inmediatas y más allá, unos retos para los que la cooperación de la UE posee las respuestas. Los Primeros Ministros anteriores han hecho lo mismo en esta Cámara, aunque sin lograr dicha cooperación, razón por la cual le recomiendo un refrán sueco: es bueno aprender de los errores de los demás, ya que no hay tiempo para cometerlos uno mismo."@es21
"Hr president, kui parlament esmakordselt kutsus kokku need arutelud Euroopa tuleviku teemal võisid vähesed ette näha lepingu jõustumist aastaks 2009. Euroopa oli uppumas, ja parafraseerides hr Reinfeldti kaasmaalast August Strindbergi „selles oli midagi ebaloomulikku, kuna loodus nõuab progressi, evolutsiooni ja iga tagasi astutud samm tähendab energia raiskamist.“ Sellest ajast aga on Euroopa Liit leidnud kollektiivset energiat Euroopa edu suunas viivale rajale tagasi aitamiseks. Selleks ajaks, kui peaministri kodumaast saab 2009. aastal eesistuja, on ELis aset leidnud demokraatlik revolutsioon: EL on avatum, usaldusväärsem, oma kodanikele paremini reageeriv. Nii et need, kes ründavad ELi ebademokraatlikkuse pärast, on täitsa segased, et ei poolda lepingut, mis asetab nende kodanikud ja esindajad juhikohale. Samuti hauguvad nad täiesti vale puu all, kui esitavad oma protestid sellele parlamendile, mis ei oma mingisugust vastutust riiklike valitsuste otsuste eest referendumi korraldamise küsimuses. Peaminister, kellel on oma kodumaal konsensuse saavutaja maine, näib olevat ideaalne kandidaat Euroopa Liidu käivitamiseks uue eesistuja, uue parlamendi ja uue komisjoni käe all. Kuid kas ta ka tegelikult ohjad enda kätte haarab – nagu on teinud eesistujad minevikus – või saab temast lihtsalt täiskohaga nõukogu eesistujale? Tõsi on see, et lepingus sätestatakse raamistik tulevikuks, mida me veel visandanud ei ole, see on tulevik, kus meie liidu suurimaks väljakutseks, nagu Rootsi Euroopa minister ütleb, on praktiliste tulemuste saavutamine, mida kodanikud õigustatult nõuavad, ja mitte lõppematu oma naba imetlemine, mida lihtsalt pikendaks. Üks uurimus teise järel osutab, et euroskeptikutel ei ole õigus. Kodanikud ei taha vähem Euroopat. Nad tahavad rohkem: suuremat ühistegevust terrorismi küsimuses, suuremat ühistegevust energia- ja keskkonnaküsimuses, kaitse- ja välisküsimustes, rändeküsimuses, uurimis- ja arendustegevuses. Nad tahavad, et Euroopa mõtleks suurelt. Ja ikkagi on pea kõigis nimetatud valdkondades koostöö alles lapsekingades, kuna liikmesriikide valitsused riikide pealinnades vaidlevad vastu üldsuse tahtele. Lepingu jõustumiseni on jäänud 10 kuud. On aeg täiskogu korda seada, et see täiskogu valmistuks jõudude suurimaks suurenemiseks, mida see näinud on, ja et nõukogu ja komisjon viiksid Lissaboni lepinguga kooskõlla nii ootel seadusandlikud ettepanekud kui kehtivad tavad, mis peavad muutuma. Nagu peaminister juba märkis, ootavad meid ees kiireloomulised väljakutsed. Nendega ei ole võimalik tegeleda valitsusasutuste vahelise lojaalse koostööta. Minu palve peaministrile on teha kindlaks, et ajaks, mil oleme saavutanud kaasotsustamise peaaegu 80 poliitikavaldkonnas ja selle täiskogu ja nõukogu töökoormuse suurendamise olulisel määral, on tihenenud dialoog parlamendi ja nõukogu vahel, mis võimaldab meil ELi korralikult juhtida: seda siis, kui asi puudutab ELi jaoks hetkel suurimat välispoliitilist väljakutset –Kosovo küsimust; kui tegemist on Türgi küsimusega tegelemisse, mille osas ma olen igati nõus kõigega, mida peaminister väitis; kui kõne all on suurte väljakutsetega tegelemine nagu seda on näiteks maailma rahvastiku kasv, vaesus ja ränne, millest peaminister samuti rääkis. Peaminister visandas globaliseerumise väljakutsed nii meie piiridel kui neist väljaspool; need on väljakutsed, millele ELi koostööl on olemas vastused. Eelmised peaministrid on siin kojas teinud sama, kuigi sellist koostööd saavutamata, nii et ma mainin teile üht Rootsi kõnekäändu: on hea õppida teiste vigadest, kuna endal ei ole aega neid teha."@et5
"Arvoisa puhemies, kun parlamentti aloitti Euroopan tulevaisuutta koskevan keskustelusarjan, vain harvat ennustivat, että sopimus tulisi voimaan vuoteen 2009 mennessä. Eurooppa oli uppoamaisillaan, ja Fredrik Reinfeldtin maanmiehen, August Strindbergin, sanoja mukaillen siinä oli jotain epäluonnollista, koska luonto vaatii edistystä ja kehitystä, ja jokainen askel taaksepäin merkitsee hukattua energiaa. Sen jälkeen Euroopan unioni on löytänyt yhteisöllisen voiman, jolla saatetaan Eurooppa takaisin edistyksen polulle. Kun pääministerin valtio ottaa ohjat vuonna 2009, EU on läpikäynyt demokraattisen vallankumouksen: se on avoimempi, vastuullisempi ja huomioi kansalaisten tarpeet paremmin. Siksi ne, jotka syyttävät EU:ta epädemokraattisuudesta, haukkuvat kuin hullut vastustaakseen tätä sopimusta, joka asettaa kansalaiset ja heidän edustajansa ajajan paikalle. He haukkuvat väärää puuta protestoidessaan täällä parlamentissa, koska parlamentti ei ole vastuussa jäsenvaltioiden päätöksistä kansanäänestyksen järjestämisen osalta. Pääministeri, jolla on maine yhteisymmärryksen luojana omassa maassaan, vaikuttaa ihanteelliselta ehdokkaalta panemaan alkuun Euroopan unionin seuraavan aikakauden uuden neuvoston, uuden parlamentin ja uuden komission alaisuudessa. Mutta ottaako hän ohjat käsiinsä – kuten puheenjohtajavaltiot aiemmin – vai toimiiko hän vain neuvoston vakituisen puheenjohtajan kabinettipäällikkönä? Totuus on, että sopimus muodostaa viitekehyksen tulevaisuudelle, joka meidän vielä pitää luonnostella, tulevaisuudelle, jossa suurin yksittäinen haaste unionille on, kuten Ruotsin eurooppaministeri sanoo, niiden käytännöllisten tulosten aikaan saaminen, joita kansalaiset oikeutetusti vaativat, sen sijaan, että tuijotetaan vain omaan napaan, mitä ”viisaiden kokous” vain pitkittää. Kysely toisensa jälkeen todistaa siitä, että euroskeptikot ovat väärässä. Kansalaiset eivät halua suppeammin toimivaa unionia. He haluavat enemmän: lisää yhteistä terrorisminvastaista toimintaa, lisää yhteistoimintaa energian ja ympäristön, puolustuksen ja ulkopolitiikan, tutkimuksen ja kehityksen sekä maahanmuuton osalta. He haluavat unionin olevan kunnianhimoinen. Ja silti lähes jokaisella näistä aloista yhteistyö on vasta aluillaan, koska jäsenvaltioiden hallitukset kansallisissa pääkaupungeissa pitävät puolensa kansan tahtoa vastaan. Meillä on kymmenen kuukautta aikaa ennen sopimuksen voimaantuloa. Meidän on aika laittaa järjestykseen parlamenttimme, koska edessämme on vallan lisääntyminen, jonka veroista parlamenttimme ei ole ennen nähnyt, ja neuvoston sekä komission on aika ”lissabonisoida” molemmat valmisteilla olevat lainsäädäntöehdotukset sekä nykyiset käytänteet, joiden on muututtava. Kuten pääministeri vihjasi, edessämme on kiireellisiä haasteita. Niihin ei kyetä vastaamaan, elleivät hallintoelimet tee luotettavaa yhteistyötä. Pyydän pääministeriä varmistamaan, että siihen mennessä, kun yhteispäätösmenettely on otettu käyttöön lähes 80 politiikanalalla ja parlamentin ja neuvoston työmäärä on lisääntynyt valtavasti, parlamentin ja neuvoston välinen vuoropuhelu toimii, ja siten voimme hoitaa unionin asioita asianmukaisesti. Tämä koskee unionin kohtaamaa suurinta ulkopoliittista haastetta eli Kosovon kysymystä, se koskee Turkin kysymystä, josta olen täysin samaa mieltä pääministerin kanssa, se koskee suuria haasteita kuten maailman väestönkasvu, köyhyys ja siirtolaisuus, joista hän myös puhui. Pääministeri esitteli globalisaation asettamat haasteet sekä omilla rajoillamme että niiden ulkopuolella – haasteet, joihin EU:n yhteistyöllä voidaan vastata. Tässä istuntosalissa aiemmat pääministerit ovat tehneet samoin, mutta eivät ole saaneet aikaan kuvailemaansa yhteistyötä, joten suosittelen teille ruotsalaista sananlaskua: on hyvä oppia muiden virheistä, koska niitä kaikkia ei ehdi tehdä itse."@fi7
"Monsieur le Président, lorsque le Parlement s’est réuni pour la première fois sur cette série de débats à propos du futur de l’Europe, rares étaient ceux qui auraient pu prévoir l’entrée en vigueur du traité en 2009. L’Europe était en train de sombrer, et pour paraphraser le compatriote de M. Reinfeldt, August Strindberg, «il y avait quelque chose d’anormal en elle, car la nature demande du progrès, de l’évolution, et chaque pas en arrière est une perte d’énergie». Mais, depuis lors, l’Union européenne a trouvé l’énergie collective pour ramener l’Europe sur la route du progrès. En attendant que le pays de Monsieur le Premier ministre ne prenne les rênes de l’Europe en 2009, l’UE aura connu une révolution démocratique: elle sera plus ouverte, plus responsable, plus à l’écoute de ses citoyens. Ceux qui reprochent à l’UE de ne pas être démocratique sont donc en train de s’insurger contre un traité qui place les citoyens et leurs représentants aux commandes. Ils font également fausse route lorsqu’ils émettent leurs protestations contre ce Parlement, qui n’est absolument pas responsable des décisions prises par les gouvernements nationaux d’organiser un référendum ou non. Le Premier ministre, avec sa réputation d’homme de consensus dans son propre pays, semble être un candidat idéal pour lancer l’Union européenne avec un nouveau Conseil, un nouveau Parlement et une nouvelle Commission. Mais reprendra-t-il les rênes – comme l’ont fait les Présidences par le passé – ou sera-t-il simplement un du Président du Conseil à temps plein? En vérité, le traité fournit un cadre pour un futur que nous devons encore façonner, un futur où le plus grand défi pour notre Union, comme l’a dit le ministre suédois des affaires européennes, est de produire les résultats pratiques que les citoyens demandent à juste titre et non l’interminable nombrilisme, qu’un ne fera que prolonger. Les enquêtes successives montrent que les eurosceptiques ont tort. Les citoyens ne veulent pas moins d’Europe. Ils en veulent plus: plus d’actions communes contre le terrorisme, plus d’actions communes pour l’énergie et l’environnement, la défense et les affaires étrangères, la migration, la recherche et le développement. Ils veulent que l’Europe voie grand. Et pourtant, dans presque tous ces domaines, la coopération n’en est qu’à ses débuts car les gouvernements des États membres, dans les capitales nationales, persistent à nier la volonté publique. Nous n’avons plus que 10 mois avant que le traité n’entre en vigueur. Il est temps que nous mettions de l’ordre dans notre Assemblée, car elle doit se préparer à la plus grande augmentation de pouvoir qu’elle ait jamais connu, et il est temps que le Conseil et la Commission «Lisbonnisent» les propositions législatives prévues et les pratiques actuelles qui doivent changer. Comme Monsieur le Premier ministre y a fait allusion, des défis urgents nous attendent. Ils ne seront pas relevés sans une coopération loyale entre les institutions gouvernantes. Je demande à Monsieur le Premier ministre, d’ici à ce que nous obtenions une codécision dans près de 80 domaines politiques et une forte augmentation de la charge de travail dans cette Assemblée et au Conseil, de veiller à un plus grand dialogue entre le Parlement et le Conseil pour nous permettre de gérer l’Union correctement: lorsqu’il s’agit du plus grand défi pour l’Union actuellement en matière de politique étrangère – la question du Kosovo; lorsqu’il s’agit de la question de la Turquie, à propos de laquelle je suis entièrement d’accord avec ce que Monsieur le Premier ministre a dit; lorsqu’il s’agit des grands défis dont il a parlé, comme l’accroissement de la population mondiale, la pauvreté et la migration. Monsieur le Premier ministre a passé en revue les défis de la mondialisation, tant à nos frontières immédiates qu’au-delà, des défis pour lesquels la coopération européenne a les réponses. D’anciens Premiers ministres l’ont déjà fait dans cette Assemblée, sans toutefois parvenir à une telle coopération, et je vous cite donc un proverbe suédois: il est bon d’apprendre des erreurs des autres pour ne pas les commettre vous-même."@fr8
"Elnök úr! Amikor a Parlament első alkalommal összehívta e vitasorozatot Európa jövőjéről, kevesen hittek abban, hogy 2009-re hatályba lép egy új szerződés. Európa süllyedőben volt, és Reinfeldt úr honfitársának, August Strindbergnek szavait parafrázishoz kölcsönözve, „volt valami természetellenes abban, hiszen a természet haladást, fejlődést követel, és minden hátralépés csak elvesztett energiát jelent.” A süllyedés óta az Európai Unióban összegyűlt az a kollektív energia, amely ismét a haladás pályájára állította Európát. Amikorra miniszterelnök úr országa átveszi az irányítást, az EU már keresztül jutott saját demokratikus forradalmán: nyitottabb, elszámoltathatóbb, a polgárok felé megértőbb lesz. Tehát, akik a demokrácia hiányát kérik számon az EU-n csak rekedtre csaholják magukat egy olyan szerződés ellenezőiként, amely a polgárokat és az ő képviselőiket ülteti a vezetői székbe. A holdat ugatják, amikor tiltakozásukat e Parlamentbe hozzák, amelynek nincs jogköre a nemzeti kormányok által elfogadott döntések felett, hogy tartsanak-e népszavazást, vagy sem. Miniszterelnök úr, Ön, akinek konszenzus-teremtő híre van saját hazájában, az ideális jelöltnek tűnik arra, hogy az Európai Uniót egy új Tanács, egy új Parlament, és egy új Bizottság képében vízre bocsássa. Azonban valóban átveszi-e az irányítást — mint tették ezt az elnökségek a korábbi időszakokban — vagy egyszerűen a Tanács főállású elnökének lesz a kabinetfőnöke? Az igazság az, hogy a szerződés keretet ad a még felrajzolásra váró jövő tekintetében. Olyan jövőről van szó, amelyben a legfőbb kihívás — amint ezt Svédország Európa minisztere kifejtette — az állampolgárok által teljes joggal elvárt gyakorlati eredmények biztosítása, s nem valamiféle végeláthatatlan távolba meredés, amelyet egy egyszerűen meghosszabbítana. Az egymást követő felmérések azt jelzik, hogy az euroszkeptikusoknak nincs igaza. A polgárok nem akarnak kevesebb Európát. Többet akarnak: több közös akciót a terrorizmus ellen, több közös akciót az energia és környezetvédelem ügyében, a védelem- és külpolitikában, a migráció, a kutatás-fejlesztés terén. Azt akarják, hogy Európa merjen nagyban gondolkodni. És mégis, szinte minden területen az együttműködés gyerekcipőben jár, mert a tagállami kormányok a nemzeti fővárosokban a közakarattal szembe masíroznak. 10 hónapunk van, mielőtt a szerződés hatályba lép. Ideje, hogy saját házunk táján rendet rakjunk, e képviselőházat felkészítsük, hogy élni tudjon hatalmának példátlan növekedésével, hogy a Tanács és a Bizottság „lisszabonítsa” mind az előkészületben lévő jogalkotási javaslatokat, mind a módosításra váró gyakorlatot. Sürgős problémákra számíthatunk, amint ezt a miniszterelnök úr jelezte. Aligha oldhatjuk meg azokat a kormányintézmények közötti, egymást segítő együttműködés nélkül. Kérésem a miniszterelnök úrhoz az, biztosítsa, hogy — mikorra a politikai területek közel 80 százalékán már az együttdöntés érvényesül, amely jelentősen megnöveli a képviselőház és a Tanács leterheltségét — érdemibb párbeszéd bontakozzék ki a Parlament és a Tanács között, és ezzel kapjunk lehetőséget az Unió hatékonyabb irányítására. Biztosítsa ezt akkor, ha a legfőbb külpolitikai kihívással, Koszovóval kell foglalkoznunk, amikor Törökország kérdése vetődik fel, amelyet illetően igen nagymértékben egyetértek a miniszterelnök által elmondottakkal, vagy amikor olyan nagy horderejű kérdések jelentkeznek, mint a világnépesség növekedése, a szegénység, és a migráció, amelyről Ön is beszélt. A miniszterelnök körvonalazta a globalizációs kihívásokat, mind közvetlen határainknál, mind azokon túl. Kihívások, amelyekre az EU-együttműködés jelenti a választ. A korábbi miniszterelnökök is ezt tették e képviselőházban, de nem érve el ilyen együttműködést. Hadd ajánljak figyelmébe egy svéd közmondást: — jobb mások hibáiból tanulni, mert magunknak nincs időnk azok elkövetésére."@hu11
". Signor Presidente, quando il Parlamento ha promosso per la prima volta queste serie di confronti sull’avvenire dell’Europa, pochi avrebbero potuto prevedere un trattato in vigore entro il 2009. L’Europa stava affondando e, per parafrasare il connazionale del Primo Ministro Reinfeldt, August Strindberg, “c’era qualcosa di innaturale in questo, dal momento che la natura richiede progresso, evoluzione, e ogni passo indietro significa energia sprecata”. Bene, da allora l’Unione europea ha trovato l’energia collettiva per riportare l’Europa sulla strada per il progresso. Quando il paese del Primo Ministro assumerà la Presidenza nel 2009, l’UE avrà affrontato una rivoluzione democratica: sarà più aperta, responsabile e sensibile verso i propri cittadini. Perciò, chi attacca l’UE sostenendo che sia antidemocratica, è del tutto pazzo a opporsi a un trattato che colloca al primo posto i cittadini e i loro rappresentanti. Inoltre, questi oppositori sono fuori strada quando protestano con il Parlamento, che non è responsabile delle decisioni dei governi nazionali riguardo allo svolgimento di un . Il Primo Ministro, con il suo di creatore di consensi nel proprio paese, sembra il candidato ideale per condurre l’Unione europea a un nuovo Consiglio, un nuovo Parlamento e una nuova Commissione. Ma assumerà davvero il comando, come i presidenti del passato, o sarà semplicemente il capo di gabinetto per il Presidente a tempo pieno del Consiglio? La verità è che il Trattato fornisce un quadro per un avvenire che dobbiamo ancora delineare, un futuro in cui la più grande sfida per l’Unione, come ha affermato il ministro svedese per l’Europa, è trasmettere i risultati concreti che giustamente i cittadini richiedono, e non l’interminabile contemplazione che un consiglio di saggi prolungherebbe semplicemente. Sempre più studi dimostrano che gli euroscettici si sbagliano. I cittadini non vogliono meno Europa, ma più Europa: maggiori azioni congiunte contro il terrorismo, in materia di energia e ambiente, di difesa e affari esteri, di migrazione, di ricerca e sviluppo. Vogliono che l’Europa pensi in grande. In quasi tutti questi settori la cooperazione è ancora agli inizi, poiché i governi degli Stati membri nelle capitali europee continuano a negare la volontà pubblica. Abbiamo ancora a disposizione 10 mesi prima che il Trattato entri in vigore. Per noi è giunto il momento di organizzare la nostra Aula, di prepararci per il più importante ampliamento di poteri mai visto, e per la Commissione e il Consiglio di “lisbonizzare” entrambe le proposte legislative in corso e le attuali pratiche che devono essere modificate. Come ha accennato il Primo Ministro, occorre affrontare sfide urgenti, cosa che non potrà essere fatta senza una cooperazione leale tra le istituzioni del governo. La mia richiesta al Primo Ministro è assicurare che, nel momento in cui si parlerà di codecisione in quasi tutte le 80 aree politiche e di un consistente aumento del carico di lavoro di quest’Aula e del Consiglio, si svilupperà maggiore dialogo tra il Parlamento e il Consiglio al fine di consentirci di gestire l’Unione nel modo appropriato: quando si tratta di interessarsi alla più seria sfida in materia di politica estera per l’Unione ora, la questione del Kosovo; quando si tratta della Turchia, per cui concordo appieno su ciò che ha affermato il Primo Ministro; quando si tratta di grandi sfide, quali la crescita della popolazione mondiale, la povertà e la migrazione, temi che lei ha affrontato. Il Primo Ministro ha evidenziato le sfide della globalizzazione, nei nostri confini più prossimi e oltre, a cui la cooperazione europea dispone delle soluzioni. I precedenti primi ministri hanno agito analogamente in quest’Aula, seppur senza ottenere tale cooperazione, perciò le affido un detto svedese: è meglio imparare dagli errori degli altri, poiché non abbiamo tempo di commetterli da soli."@it12
"Pone Pirmininke, kai Parlamentas pirmą kartą sušaukė debatus dėl Europos ateities, nedaugelis tikėjosi, kad sutartis gali pradėti galioti iki 2009 m. Europoje buvo pastebimas nuosmukis ir perfrazuojant pono Reinfeldt tėvynainį, August Strindberg, „buvo kažkas nenatūralaus, nes natūralių poreikių progresas, evoliucija ir kiekvienas žingsnis atgal rodo veltui iššvaistytą energiją“. Na, nuo tada Europos Sąjunga pasitelkė kolektyvinę energiją ir pajėgė grįžti į progreso kelią. Iki to laiko, kai Ministro Pirmininko šalis ims pirmininkauti 2009 m., ES bus patyrusi demokratinę revoliuciją. Ji bus atviresnė, atskaitingesnė, bus atsakingiau žvelgiama į gyventojų poreikius. Todėl tie, kurie puola ES už demokratijos stoką, neprotingai prieštarauja sutarčiai, kuri gyventojams ir jų atstovams suteiks vadovaujančias pozicijas. Taip pat neteisingai protestuojama Parlamente, kuris nėra atsakingas už nacionalinių vyriausybių priimamus sprendimus, ar verta organizuoti referendumą. Ministras Pirmininkas, savo šalyje charakterizuojamas kaip siekiantis sutarimo, yra idealus kandidatas, vadovaujantis Europos Sąjungai su nauja Taryba, nauju Parlamentu ir nauja Komisija. Bet ar jis iš tiesų vadovaus – kaip pastarieji pirmininkaujantieji, – ar paprasčiausiai bus Tarybos Pirmininko ? Tiesa ta, kad sutartis siūlo ateities, kurią turime sukurti, modelį, ateities, kurioje vienintelis didžiausias Sąjungai tenkantis uždavinys, Švedijos Europos ministro žodžiais tariant, yra pademonstruoti praktinius rezultatus, kurių gyventojai turi teisę reikalauti, o ne besaikį savo interesų paisymą, kurį paprasčiausiai pratęstų. Viena apklausa po kitos rodo, kad euroskeptikai klysta. Gyventojams nereikia mažiau Europos. Jei nori daugiau. Daugiau jungtinių veiksmų, kovojant su terorizmu, sprendžiant energijos ir aplinkosaugos klausimus, taip pat klausimus, susijusius su gynyba ir užsienio reikalais, migracija, tyrimais ir plėtra. Jie nori, kad Europoje būtų mąstoma bendresnėmis sąvokomis. Ir vis dėlto, daugumoje iš šių sričių bendradarbiauti dar nesiseka, nes valstybių narių vyriausybės valstybių sostinėse nepaliauja prieštarauti visuomenės norams. Liko 10 mėnesių iki sutarties įsigaliojimo. Per tą laiką turime nustatyti Rūmuose priimtiną tvarką, parengti Rūmus didesniam potencialui, kurio iki tol neteko matyti, o Taryba ir Komisija turi pritaikyti Lisabonai rengiamus įstatymų pasiūlymus ir dabartinę praktiką, kurią reikia keisti. Kaip minėjo Ministras Pirmininkas, mūsų laukia būtinieji pokyčiai. Jų nepavyks pasiekti be lojalaus vyriausybinių institucijų bendradarbiavimo. Ministro Pirmininko noriu paprašyti, kad tada kai pavyks pasiekti bendro sprendimo 80 politinių sričių ir šie Rūmai ir Taryba turės imtis milžiniško darbo, būtų užtikrintas sėkmingas dialogas tarp Parlamento ir Tarybos, kad pavyktų tinkamai valdyti Sąjungą. Tai svarbu sprendžiant svarbiausią Sąjungai iškilusį užsienio politikos klausimą – Kosovo klausimą; sprendžiant Turkijos klausimą, kuriuo išsakytoms Ministro Pirmininko mintims pritariu; sprendžiant jo minėtus svarbius ir rimtus klausimus, pvz., pasaulio gyventojų skaičiaus augimas, skurdas ir migracija. Ministras Pirmininkas apžvelgė globalizacijos problemą, tiek šalies viduje, tiek už jos ribų; tai problema, kurią spręsti galima tik užtikrinus ES bendradarbiavimą. Ankstesni ministrai pirmininkai elgėsi taip pat, nors nepavyko pasiekti tokio pritarimo, todėl noriu pagirti jus švedišku posakiu: geriau pasimokyti iš svetimų klaidų, nes nėra laiko patiems jas daryti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, kad Parlaments pirmo reizi rīkoja šīs debates par Eiropas nākotni, tikai daži paredzēja, ka Līgums stāsies spēkā līdz 2009. gadam. Eiropa atradās regresa stāvoklī, un, pārfrāzējot tautieša teikto, „tajā visā bija kaut kas nedabisks, jo dabai ir vajadzīgs progress, evolūcija, un katrs atpakaļsolis nozīmē zaudētu enerģiju”. Tiešām, kopš tā laika Eiropas Savienība ir radusi kopēju enerģiju, lai Eiropa atkal varētu nostāties uz progresa ceļa. Līdz brīdim, kad premjerministra pārstāvētā valsts pārņems grožus 2009. gadā, ES būs notikusi demokrātiska revolūcija: ES būs atvērtāka, atbildīgāka un atsaucīgāka pret saviem iedzīvotājiem. Tādējādi tie, kas apvaino ES, ka tā nav demokrātiska, ir jukuši, ja viņi pretojas līgumam, kurš nodrošina iedzīvotājiem un viņu pārstāvjiem vadošo lomu. Tāpat viņi nevietā pauž savu neapmierinātību, vēršoties pie Parlamenta, kas nav atbildīgs par valstu valdību lēmumiem attiecībā uz referendumu rīkošanu. Premjerministrs ar savu saskaņas veidotāja reputāciju savā valstī šķiet ideāls kandidāts, lai vadītu Eiropas Savienību jaunā Padomē, jaunā Parlamentā un jaunā Komisijā. Bet vai viņš tiešām pārņems vadības grožus, kā to līdz šim ir darījušas prezidentūras, vai arī viņš vienkārši būs pastāvīgā Padomes priekšsēdētāja ? Patiesībā Līgums nodrošina sistēmu nākotnei, kas mums vēl ir jāveido, nākotnei, kurā lielākais ES vienotais izaicinājums, kā Zviedrijas premjerministrs teica, ir praktisku rezultātu sasniegšana, kurus iedzīvotāji pamatoti pieprasa, nevis nebeidzama vēršanās tālumā, ko vienkārši paildzinās. Neskaitāmas aptaujas parāda, ka eiroskeptiķiem nav taisnība. Iedzīvotāji nevēlas pasīvāku Eiropu. Tie vēlas aktīvāku darbību: aktīvākus kopējus pasākumus pret terorismu, aktīvākus kopējus pasākumus enerģijas un vides jomā, aizsardzības un ārlietu jomā, migrācijas jomā, kā arī pētniecības un attīstības jomā. Tie grib, lai Eiropa rīkotos plašā mērogā. Tomēr gandrīz visās šajās jomās sadarbība ir attīstības sākumposmā, jo valstu valdības ir pretrunā sabiedrības gribai attiecībā uz valsts kapitālu. Mūsu rīcībā vēl ir 10 mēneši, pirms Līgums stāsies spēkā. Mums ir pēdējais laiks sagatavoties līdz šim lielākajam pilnvaru palielinājumam un Padomei un Komisijai saskaņot ar Lisabonas līgumu gan sagatavojamos tiesību aktu priekšlikumus, gan pašreizējo praksi, kas ir jāmaina. Kā jau premjerministrs netieši norādīja, mūs sagaida neatliekami izaicinājumi. Tos nevarēs pārvarēt bez valdību iestāžu lojālas sadarbības. Es lūdzu premjerministru nodrošināt, ka līdz laikam, kad mēs būsim panākuši koplēmumu gandrīz 80 politikas jomās un milzīgu darba pieaugumu Parlamentā un Padomē, mums būs plašāka mēroga dialogs starp Parlamentu un Padomi, kas ļaus pareizi pārvaldīt ES: kad runa ir par ES lielāko pašreizējo ārlietu politikas izaicinājumu – Kosovas jautājumu; kad runa ir par Turcijas jautājumu, kurā es tik ļoti piekrītu premjerministra teiktajam; kad runa ir par tādu lielāko izaicinājumu pārvarēšanu kā pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums, nabadzība un migrāciju, par kuriem viņš runāja. Premjerministrs uzsvēra tādus globalizācijas izaicinājumus ES teritorijā un ārpus tās, uz kuriem ES sadarbībai ir atbildes. Iepriekšējie premjerministri ir darījuši to pašu šajā palātā, tomēr nesasniedzot šādu sadarbību, tādēļ es veltu jums kādu zviedru teicienu: ir labi mācīties no citu kļūdām, jo neatliek laika pašam tās pieļaut."@lv13
"Mr President, when Parliament first convened this series of debates on the future of Europe, few could foresee a Treaty in force by 2009. Europe was sinking, and to paraphrase Mr Reinfeldt’s countryman, August Strindberg, ‘there was something unnatural in it, for nature demands progress, evolution, and every backward step means wasted energy.’ Well, since then, the European Union has found the collective energy to set Europe back on the path to progress. By the time the Prime Minister’s country takes over the reins in 2009, the EU will have undergone a democratic revolution: it will be more open, more accountable, more responsive to its citizens. So those who attack the EU for being undemocratic are barking mad to oppose a treaty which puts citizens and their representatives in the driving seat. They are also barking up the wrong tree when they bring their protest to this Parliament, which has no responsibility for decisions by national governments on whether to hold a referendum. The Prime Minister, with his record as a consensus-builder in his own country, looks an ideal candidate to launch the European Union under a new Council, a new Parliament and a new Commission. But will he, in fact, be taking over the reins – as have presidencies in the past – or will he be simply a to the full-time President of the Council? The truth is that the Treaty provides a framework for a future we have yet to sketch, a future where the biggest single challenge for our Union, as Sweden’s Europe Minister says, is delivering the practical results which citizens rightly demand and not the interminable naval gazing, which a will simply prolong. Survey after survey shows that the Euro-sceptics are wrong. Citizens do not want less Europe. They want more: more joint action on terrorism, more joint action on energy and the environment, on defence and foreign affairs, on migration, on research and development. They want Europe to think big. And, yet, in almost all these areas, cooperation is in its infancy, because Member State governments in national capitals persist in gainsaying the public will. We have 10 months left before the Treaty enters into force. It is time for us to get our House in order, for this House to prepare for the greatest increase in powers it has ever seen and for the Council and the Commission to ‘Lisbonise’ both legislative proposals in the pipeline and current practices which must change. Urgent challenges lie ahead, as the Prime Minister alluded to. They will not be met without loyal cooperation between the institutions of government. My plea to the Prime Minister is to make sure that, by the time we have codecision in almost 80 policy areas and a huge increase in the workload of this House and in the Council, we have greater dialogue between Parliament and the Council to allow us to manage the Union properly: when it comes to dealing with the biggest foreign policy challenge for the Union now – the issue of Kosovo; when it comes to dealing with the question of Turkey, on which I agree so much with what the Prime Minister said; when it comes to dealing with big challenges, like world population growth, poverty and migration, of which he spoke. The Prime Minister outlined the challenges of globalisation, both at our immediate borders and beyond, challenges to which EU cooperation has the answers. Previous prime ministers have done the same in this Chamber, though without achieving such cooperation, so I commend to you a Swedish saying: it is well to learn from the errors of others, since there is no time to make them yourself."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, toen het Parlement deze reeks debatten over de toekomst van Europa een aanvang namen, konden slechts weinigen voorspellen dat er tegen 2009 een verdrag in werking zou treden. Europa was aan het wegzinken, en om de woorden van een landgenoot van de heer Reinfeldt, de heer August Strindberg, te parafraseren: “er was iets onnatuurlijks aan, immers, de natuur vereist vooruitgang, evolutie, en iedere stap achteruit betekent verspilling van energie.” De Europese Unie heeft sindsdien gezamenlijk de energie verzameld om Europa weer in de richting van vooruitgang te brengen. Tegen de tijd dat het land van de premier in 2009 de teugels zal overnemen, zal de EU een democratische revolutie hebben ondergaan: het zal meer open, meer toerekenbaar en meer responsief zijn tegenover haar burgers. De mensen die de EU aanvallen omdat zij ondemocratisch zou zijn, zijn niet goed wijs om tegen een verdrag te zijn dat burgers en hun vertegenwoordigers aan het roer zet. Zij verdoen ook hun tijd als ze willen protesteren bij dit Parlement, omdat dit geen verantwoordelijkheid draagt over de beslissing van nationale regeringen om wel of geen referendum te houden. De premier, die in eigen land de reputatie heeft compromissen te kunnen sluiten, lijkt uitstekend geschikt om de Europese Unie onder een nieuwe Raad, een nieuw Parlement en een nieuwe Commissie op weg te helpen. Maar zal hij ook echt de teugels in handen krijgen – zoals bij voorgaande voorzitterschappen – of zal hij slechts een kabinetschef zijn van de permanente voorzitter van de Raad? De waarheid is, dat het verdrag in een kader voorziet voor een toekomst die we nog moeten opbouwen, een toekomst, waarin voor onze Unie de grootste uitdaging zal zijn, zoals de minister van Europese Zaken van Finland zei, om de bruikbare resultaten te leveren waar burgers terecht om vragen, en geen eindeloos navelstaren, dat door een alleen maar langer zal duren. Onderzoek na onderzoek wijst uit dat de Euro-sceptici het mis hebben. Burgers willen niet minder Europa. Ze willen meer: meer gezamenlijke maatregelen tegen terrorisme, meer gezamenlijke maatregelen omtrent energie en het milieu, omtrent defensie en buitenlandse aangelegenheden, omtrent migratie, omtrent onderzoek en ontwikkeling. Ze willen dat Europa groter denkt. Desalniettemin staat samenwerking op deze gebieden nog in de kinderschoenen, omdat de regeringen van de lidstaten in hun nationale hoofdsteden de wil van de burgers blijven ontkennen. We hebben nog tien maanden voordat het verdrag in werking treedt. Nu is de tijd aangebroken voor ons om ons Huis op orde te brengen, voor dit Huis om zich voor te bereiden op de grootste uitbreiding van zijn bevoegdheden ooit en voor de Raad en de Commissie om zowel lopende wetsvoorstellen als de huidige werkwijze te ‘lissaboniseren’. Er wachten ons dringende kwesties, waar de premier al op zinspeelde. Deze zullen niet zonder oprechte samenwerking tussen de overheidsinstellingen worden aangepakt. Ik verzoek de premier ervoor te zorgen dat, tegen de tijd dat we voor bijna 80 beleidsterreinen medebeslissing hebben bereikt, met als gevolg een enorme toename van de werkdruk voor dit Huis en voor de Raad, er meer dialoog op gang komt tussen het Parlement en de Raad, zodat we de Unie op een juiste manier kunnen beheren: als het gaat om het aanpakken van de grootste uitdaging op het gebied van buitenlands beleid van dit moment – de kwestie Kosovo; als het gaat om het aanpakken van de kwestie Turkije, waarover ik het zo roerend eens ben met wat de minister president zei; en als het gaat om grote uitdagingen, zoals de groei van de wereldbevolking, armoede en migratie, waarover hij heeft gesproken. De premier schetste in het kort de uitdagingen van globalisering, zowel bij onze buurlanden als verder weg, en deze uitdagingen kunnen door middel van samenwerking met de EU worden opgelost. Voorgaande ministers-presidenten hebben in deze Kamer hetzelfde gedaan, hoewel zij toen een dergelijke samenwerking niet konden bereiken, dus ik wil u hierbij een Zweeds gezegde toevertrouwen: het is goed om van de fouten van anderen te leren, aangezien er geen tijd is om ze zelf te maken."@nl3
"Panie przewodniczący! Kiedy Parlament rozpoczął debatę nad przyszłością Europy niewielu mogło przewidzieć, że traktat wejdzie w życie w 2009 r. Europa tonęła i parafrazując rodaka pana Reinfeldta, Augusta Strindberga, „było w tym coś nienaturalnego, ponieważ natura domaga się postępu, ewolucji, a każdy krok wstecz oznacza stratę energii”. Tak więc od tego momentu, Unia Europejska znalazła wspólną siłę, aby wrócić na drogę postępu. Kiedy w 2009 r. Szwecja obejmie prezydencję, Unia Europejska będzie miała za sobą demokratyczną rewolucję: będzie bardziej otwarta, bardzie odpowiedzialna, bardziej wyczulona na swoich obywateli. Dlatego wszyscy, którzy atakują Unię Europejską za brak demokracji intensywnie starają się wstrzymać ratyfikację traktatu, który przyznaje obywatelom i ich przedstawicielom kierowniczą rolę. Poważnie mylą się także, kiedy do swojej kampanii starają się zaangażować również ten Parlament, który nie ponosi przecież odpowiedzialności za decyzje rządów krajowych w sprawie ewentualnego przeprowadzenia referendum. Premier Szwecji mający dorobek w budowaniu konsensusu w swoim kraju wydaje się być idealnym kandydatem do wprowadzenia Unii Europejskiej w nowy etap, z nową Radą, nowym Parlamentem i nową Komisją. Czy premier ten będzie jednak obejmował stery władzy – jak miało to miejsce w przypadku poprzednich prezydencji – czy też będzie po prostu szefem gabinetu pełnoetatowego przewodniczącego Rady? Faktem jest, że traktat stanowi podstawę przyszłości, której kształt musimy jeszcze nadać, przyszłości, w której największym wyzwaniem dla naszej Unii, jak mówi premier Szwecji, będzie osiągnięcie rzeczywistych rezultatów, których słusznie oczekują obywatele, a nie niekończącego wpatrywania się w horyzont, które rada mędrców będzie po prostu przedłużać. Każde kolejne badanie pokazuje, że eurosceptycy nie mają racji. Obywatele nie chcą mniej Europy. Chcą jej więcej: więcej wspólnych działań w zakresie walki z terroryzmem, więcej wspólnych działań w zakresie energetyki i ochrony środowiska, obronności i spraw zagranicznych, imigracji, badań i rozwoju. Oczekują Europy o szerokich horyzontach. Jednak prawie we wszystkich tych obszarach, współpraca jest w „powijakach”, ponieważ rządy państw członkowskich w swoich stolicach uparcie działają wbrew woli swoich obywateli. Pozostało nam dziesięć miesięcy do wejścia w życie traktatu. Najwyższy czas, aby uporządkować sprawy tego Parlamentu, aby przygotować ten Parlament do największego zwiększenia uprawnień, jakiego kiedykolwiek doświadczył, aby Rada i Komisja Europejska dostosowały wnioski legislacyjne, nad którymi pracują i swoje obecne praktyki, które muszą ulec zmianie, tak aby odzwierciedlały postanowienia traktatu lizbońskiego. Przed nami wyzwania wymagające niezwłocznych środków, do czego nawiązał pan premier. Nie będziemy w stanie im sprostać bez lojalnej współpracy pomiędzy poszczególnymi organami władzy. Apeluję do pana premiera o zapewnienie, że zanim procedura współdecyzji obowiązywać będzie w przypadku niemalże 80% obszarów polityki, co doprowadzi do znaczącego zwiększenia obowiązków Parlamentu Europejskiego i Rady, uruchomiony zostanie dialog pomiędzy tymi dwiema instytucjami umożliwiający nam należyte zarządzanie sprawami Unii: jeśli chodzi o stawienie czoła największym wyzwaniom, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska w zakresie polityki zagranicznej – jeśli chodzi o zajęcie się kwestią Kosowa, jeśli chodzi o zajęcie się kwestią Turcji, gdzie w pełni popieram stanowisko pana premiera, jeśli chodzi o zajęcie się podstawowymi wyzwaniami, o których pan premier wspomniał, takimi jak wzrost ludności na świecie, bieda i imigracja. Premier omówił problemy związane z globalizacją, zarówno na naszych bezpośrednich granicach, jak i dalej, problemy, których rozwiązania leżą we współpracy w ramach Unii Europejskiej. Poprzedni premierzy wypowiadali się podobnie na tej sali, choć nie osiągając takiego poziomu współpracy, więc dedykuję panu szwedzkie przysłowie: odpowiednim jest uczyć się na błędach innych, ponieważ nie ma czasu na robienie swoich."@pl16
"Senhor Presidente, quando o Parlamento agendou esta série de debates sobre o futuro da Europa, poucos preveriam a possibilidade de virmos a ter um Tratado em vigor até 2009. A Europa estava a soçobrar e, para parafrasear o compatriota do senhor deputado Reinfeldt August Strindberg, ‘havia algo de antinatural nisso, pois a natureza exige progresso, evolução, e cada passo atrás constitui um desperdício de energia.’ Bom, desde aí, a União Europeia encontrou a energia colectiva necessária para repor a Europa na senda do progresso. Quando chegar a hora de o país do senhor primeiro-ministro tomar as rédeas em 2009, a UE terá sofrido uma revolução democrática: será mais aberta, prestará mais contas, terá mais capacidade de interagir com os seus cidadãos. Por isso, os que atacam a UE por ser antidemocrática cometem uma perfeita loucura ao opor-se a um tratado que põe os cidadãos e os seus representantes no comando das operações. E também batem à porta errada quando encaminham os seus protestos para este Parlamento, que não é responsável pelas decisões dos governos nacionais de convocar ou não um referendo. O senhor primeiro-ministro, com o seu passado de construtor de consensos no seu país, parece muito calhado para relançar a União Europeia, com um novo Conselho, um novo Parlamento e uma nova Comissão. Mas irá, de facto, tomar as rédeas – à semelhança das presidências passadas – ou limitar-se-á a ser um simples do Presidente do Conselho a título permanente? A verdade é que o Tratado estabelece um quadro para um futuro que ainda temos de delinear, futuro em que o maior desafio para a nossa União, como diz o ministro dos Assuntos Europeus da Suécia, consistirá em produzir os resultados práticos que os cidadãos, com toda a razão, exigem, em lugar de nos ficarmos pela auto-contemplação, como sucederá com um . As sondagens mostram, uma após outra, que os eurocépticos estão enganados. Os cidadãos não querem menos Europa. Querem mais: mais acção conjunta no campo do terrorismo, mais acção conjunta em matéria de energia e de ambiente, de defesa e de assuntos externos, de migração, de investigação e desenvolvimento. Eles querem que a Europa pense em grande. E, contudo, na quase totalidade dessas áreas, a cooperação está ainda na infância, porque os governos dos Estados–Membros nas capitais nacionais teimam em ir contra a vontade do público. Restam-nos dez meses até à entrada em vigor do Tratado. É altura de pormos ordem nesta Casa, de este Parlamento se preparar para o maior aumento de poderes que jamais conheceu e de o Conselho e a Comissão ‘lisbonizarem’ tanto as propostas legislativas que estão na calha como as práticas correntes que precisam de ser mudadas. Temos pela frente desafios urgentes, conforme o senhor primeiro-ministro observou. Sem cooperação leal entre as instituições de governo, não lograremos dar-lhes resposta. O apelo que faço ao senhor primeiro–ministro é no sentido de se certificar que, quando tivermos poderes de co-decisão em quase oitenta áreas de política, com o enorme acréscimo da carga de trabalho que tal implica, disponhamos de mais diálogo entre o Parlamento e o Conselho, que nos permita gerir a União de forma conveniente: na hora de tratar do maior desafio do momento na esfera da política externa – o problema do Kosovo; na hora de tratar da questão da Turquia, em que eu concordo muitíssimo com as posições que o senhor primeiro-ministro defendeu; na hora de abordar os grandes desafios, como o crescimento demográfico, a pobreza e as migrações à escala mundial, de que falou. O senhor primeiro–ministro descreveu em traços largos os desafios da globalização, tanto nas nossas fronteiras imediatas como mais além, desafios para que a cooperação da UE tem respostas. Outros primeiros–ministros que passaram por esta Câmara fizeram o mesmo exercício, embora sem concretizarem tal cooperação, pelo que vos recomendo um dito sueco: é bom aprender com os erros dos outros, porque o tempo não dá para os cometermos nós."@pt17
"Mr President, when Parliament first convened this series of debates on the future of Europe, few could foresee a Treaty in force by 2009. Europe was sinking, and to paraphrase Mr Reinfeldt’s countryman, August Strindberg, ‘there was something unnatural in it, for nature demands progress, evolution, and every backward step means wasted energy.’ Well, since then, the European Union has found the collective energy to set Europe back on the path to progress. By the time the Prime Minister’s country takes over the reins in 2009, the EU will have undergone a democratic revolution: it will be more open, more accountable, more responsive to its citizens. So those who attack the EU for being undemocratic are barking mad to oppose a treaty which puts citizens and their representatives in the driving seat. They are also barking up the wrong tree when they bring their protest to this Parliament, which has no responsibility for decisions by national governments on whether to hold a referendum. The Prime Minister, with his record as a consensus-builder in his own country, looks an ideal candidate to launch the European Union under a new Council, a new Parliament and a new Commission. But will he, in fact, be taking over the reins – as have presidencies in the past – or will he be simply a to the full-time President of the Council? The truth is that the Treaty provides a framework for a future we have yet to sketch, a future where the biggest single challenge for our Union, as Sweden’s Europe Minister says, is delivering the practical results which citizens rightly demand and not the interminable naval gazing, which a will simply prolong. Survey after survey shows that the Euro-sceptics are wrong. Citizens do not want less Europe. They want more: more joint action on terrorism, more joint action on energy and the environment, on defence and foreign affairs, on migration, on research and development. They want Europe to think big. And, yet, in almost all these areas, cooperation is in its infancy, because Member State governments in national capitals persist in gainsaying the public will. We have 10 months left before the Treaty enters into force. It is time for us to get our House in order, for this House to prepare for the greatest increase in powers it has ever seen and for the Council and the Commission to ‘Lisbonise’ both legislative proposals in the pipeline and current practices which must change. Urgent challenges lie ahead, as the Prime Minister alluded to. They will not be met without loyal cooperation between the institutions of government. My plea to the Prime Minister is to make sure that, by the time we have codecision in almost 80 policy areas and a huge increase in the workload of this House and in the Council, we have greater dialogue between Parliament and the Council to allow us to manage the Union properly: when it comes to dealing with the biggest foreign policy challenge for the Union now – the issue of Kosovo; when it comes to dealing with the question of Turkey, on which I agree so much with what the Prime Minister said; when it comes to dealing with big challenges, like world population growth, poverty and migration, of which he spoke. The Prime Minister outlined the challenges of globalisation, both at our immediate borders and beyond, challenges to which EU cooperation has the answers. Previous prime ministers have done the same in this Chamber, though without achieving such cooperation, so I commend to you a Swedish saying: it is well to learn from the errors of others, since there is no time to make them yourself."@ro18
"Vážený pán predseda, keď Parlament začal zvolávať túto sériu rozpráv o budúcnosti Európy, len málokto mohol predpovedať, že do roku 2009 nadobudne platnosť nová zmluva. Európa upadala, a aby som parafrázoval Augusta Strindberga, krajana pána Reinfeldta: „bolo na tom niečo neprirodzené, pretože príroda vyžaduje pokrok, vývoj, a každý krok späť znamená mrhanie energiou.“ No odvtedy Európska únia našla spoločnú energiu na to, aby vrátila Európu na cestu pokroku. Kým predsedníctvo preberie v roku 2009 krajina pána premiéra, v EÚ prebehne demokratická revolúcia: EÚ bude otvorenejšia, zodpovednejšia a vnímavejšia voči svojim občanom. Preto tí, ktorí útočia na EÚ kvôli tomu, že je nedemokratická, musia byť blázni, keď sú proti zmluve, ktorá odovzdáva riadenie občanom a ich zástupcom. Sú tiež na zlej adrese, keď protestujú v tomto Parlamente, ktorý nezodpovedá za rozhodnutia národných vlád o tom, či sa má k tejto otázke konať referendum. Pán premiér, ktorý je vo svojej vlasti známy tým, že dokáže budovať konsenzus, sa zdá byť ideálnym kandidátom na odštartovanie novej Európskej únie na čele s novou Radou, novým Parlamentom a novou Komisiou. No bude skutočne preberať predsedníctvo, rovnako ako predsedovia pred ním, alebo bude jednoducho zastávať len funkciu vedúceho kabinetu popri predsedovi Rady, ktorý bude na tomto poste na plný úväzok? Pravdou je, že zmluva vytvára rámec pre budúcnosť, ktorú ešte len musíme načrtnúť, budúcnosť, v ktorej bude tou úplne najväčšou výzvou pre Úniu, ako hovorí švédska ministerka pre európske záležitosti, úsilie dosahovať praktické výsledky, ktoré občania právom požadujú, a nie nekonečné reči, ktoré by rada múdrych jednoducho len predlžovala. Jedna štúdia za druhou ukazuje, že euroskeptici sa mýlia. Občania nechcú menej Európy. Chcú viac: viac spoločných opatrení proti terorizmu, viac spoločných opatrení v energetickej oblasti a v oblasti životného prostredia, obrany a zahraničných vecí, migrácie a v oblasti výskumu a vývoja. Chcú, aby Európa rozmýšľala vo veľkom. Napriek tomu je takmer vo všetkých spomínaných oblastiach spolupráca ešte len v plienkach, pretože národné vlády v hlavných mestách členských štátov aj naďalej odporujú vôli verejnosti. Ostáva nám desať mesiacov do nadobudnutia platnosti zmluvy. V tomto čase by sme mali dať tento Parlament do poriadku, lebo sa musí pripraviť na najväčší nárast právomocí vo svojich dejinách. Rada a Komisia by v tomto čase mali „lisabonizovať“ legislatívne návrhy, na ktorých sa práve pracuje, i súčasnú prax, ktorá sa musí zmeniť. Ako už spomínal pán premiér, pred nami sú naliehavé výzvy. Bez lojálnej spolupráce medzi vládnymi inštitúciami ich nebude možné vyriešiť. Onedlho sa bude spolurozhodovanie vzťahovať na takmer 80 politických oblastí, čím sa ohromne zvýši pracovná záťaž tohto Parlamentu i Rady. Prosím pána premiéra, aby dovtedy zabezpečil sprostredkovanie lepšieho dialógu medzi Parlamentom a Radou, aby sme mohli Európsku úniu správne riadiť: pokiaľ ide o riešenie otázky Kosova, ktorá predstavuje najväčšiu výzvu, ktorej musí Európska únia čeliť v oblasti zahraničnej politiky, pokiaľ ide o riešenie otázky Turecka, pri ktorej úplne súhlasím s tým, čo povedal pán premiér, pokiaľ ide o riešenie veľkých výziev, napríklad narastanie počtu svetového obyvateľstva, rast chudoby a migrácie, o ktorých hovoril. Pán premiér načrtol výzvy, ktoré so sebou prináša globalizácia, na našich najbližších hraniciach i za nimi, výzvy, na ktoré je odpoveďou spolupráca v rámci EÚ. Predošlí predsedovia vlád v tejto rokovacej sále robili to isté, no nepodarilo sa im dosiahnuť takúto spoluprácu, preto mi dovoľte povedať švédske príslovie: je dobré učiť sa z chýb druhých, pretože potom nemáš čas na to, aby si ich robil sám."@sk19
"Gospod predsednik, ko je Parlament prvič sklical ta sklop razprav o prihodnosti Evrope je lahko le nekaj ljudi predvidevalo, da bo pogodba pričela veljati do leta 2009. Evropa je propadala in naj parafraziram rojaka gospoda Reinfeldta, Augusta Strindberga, ki je rekel, da je to bilo nekaj nenaravnega, saj narava zahteva napredek, evolucijo ter da vsak korak nazaj pomeni izgubljeno energijo. Od takrat je Evropska unija zbrala moči in Evropo spet usmerila proti napredovanju. Do takrat, ko bo država predsednika švedske vlade pričela s predsedovanjem leta 2009 bo Evropa doživela demokratsko revolucijo, tj. bolj bo odprta, odgovorna in bolj se bo odzivala na državljane. Tisti, ki EU obtožujejo, da je nedemokratična le nasprotujejo pogodbi, ki državljanom in njihovim predstavnikom daje glavno besedo. Njihovo protestiranje v tem parlamentu je nesmiselno saj ni odgovoren za odločitve nacionalnih vlad o izvajanju referenduma. Predsednik vlade je kot vzpostavitelj soglasja v svoji državi primeren kandidat za začetek delovanja Evropske unije v okviru novega Sveta, novega Parlamenta in nove Komisije. Ampak bo dejansko predsedoval, kot so ostali v preteklosti, ali pa bo le vodja kabineta stalnega predsednika Sveta? Res je, da pogodba zagotavlja okvir za prihodnost, ki je še nismo začrtali, prihodnost, v kateri je, po besedah predsednika švedske vlade, edini večji izziv Unije zagotovitev praktičnih rezultatov, ki jih državljani upravičeno zahtevajo in ne neskončno pomorsko strmenje, ki ga bo svet modrecev le podaljševal. Vsak pregled dokazuje, da se evroskeptiki motijo. Državljani nočejo manjše Evrope. Hočejo več, tj. več skupne dejavnosti v zvezi s terorizmom, energijo in okoljem, obrambo in zunanjimi zadevami, migracijo ter raziskavami in razvojem. Hočejo, da Evropa razmišlja širše. Vendar je na skoraj vseh teh področjih sodelovanje še v povojih, saj vlade držav članic v zvezi z nacionalnimi kapitali nasprotujejo volji javnosti. Do pričetka veljave pogodbe je še deset mesecev. Čas je, da poskrbimo za naš parlament, da se bo pripravil za največje povečanje v moči doslej ter da bosta Svet in Komisija lizbonski pogodbi prilagodila razpoložljive zakonodajne predloge in trenutne prakse, ki jih morata spremeniti. Kot je povedal že predsednik vlade, so pred nami neizogibni izzivi. Brez zvestega sodelovanja med institucijami in vladami jih ne bo mogoče reševati. Predsednika vlade prosim naj poskrbi za to, da bo pred soodločanjem na skoraj 80 področjih politike in velikim povečanjem delovne obremenitve tega parlamenta in sveta med njima mogoče lažje sodelovanje kar nam bo omogočilo bolj primerno upravljanje Unije, tj. pri obravnavanju največjega izziva zunanje politike za Unijo do sedaj – vprašanje glede Kosova; pri obravnavanju vprašanja v zvezi s Turčijo v zvezi s katerim se strinjam s tem, kar je povedal predsednik vlade; pri obravnavanju velikih izzivov kot so rast prebivalstva, revščine in migracije o katerih je govoril. Predsednik vlade je predložil izzive globalizacije v zvezi z našimi notranjimi mejami in izven njih, tj. izzive, na katere ima odgovor sodelovanje EU. Prejšnji predsedniki vlad so v tem parlamentu storili enako čeprav brez dosege takega sodelovanja, zato naj vam predstavim švedski pregovor, tj. dobro je, da se učimo iz napak drugih saj nimamo časa, da bi jih vse naredili sami."@sl20
"Herr talman! När parlamentet först kallade till debatterna om Europas framtid var det få som kunde förutse att ett fördrag skulle träda i kraft senast 2009. Europa höll på att gå under, och för att parafrasera Fredrik Reinfeldts landsman August Strindberg var det något som inte stämde eftersom naturen kräver framsteg, evolution, och varje steg bakåt är bortkastad energi. Sedan dess har EU gjort en gemensam kraftansträngning för att Europa återigen ska gå mot utveckling. När statsministerns land tar över tyglarna 2009 kommer EU att ha genomgått en demokratisk revolution. Det kommer att vara mer öppet, ha större ansvar och lyssna mer på sina medborgare. Därför är de som kritiserar EU för att vara odemokratiskt skvatt galna när de motsätter sig ett fördrag som sätter medborgarna och deras företrädare bakom ratten. De är också inne på fel spår när de framför sina klagomål till parlamentet, som inte på något sätt ansvarar för de nationella regeringarnas beslut om huruvida det ska hållas någon folkomröstning eller inte. På grund av statsministerns erfarenhet av att skapa samförstånd i sitt hemland verkar han vara rätt person att lansera EU med ett nytt råd, ett nytt parlament och en ny kommission. Frågan är dock om han kommer att ta över tyglarna – som tidigare ordföranden har gjort – eller om han endast kommer att bli under rådets heltidsordförande? Sanningen är den att fördraget utgör en ram för en framtid som vi ska utforma, där den största enskilda utmaningen för unionen är att, som Sveriges Europaminister säger, leverera de faktiska resultat som medborgarna med rätta kräver och inte den oändliga navelskådning som kommer att fortgå med ett . Undersökning efter undersökning visar att EU-skeptikerna har fel. Medborgarna vill inte ha mindre EU. De vill ha mer: fler gemensamma insatser det gäller terrorism, energi och miljö, försvar och utrikesfrågor, migration samt forskning och utveckling. De vill att EU ska tänka stort. Ändå ligger samarbetet på de flesta av dessa områden i sin linda eftersom regeringarna i medlemsstaternas huvudstäder envisas med att motsätta sig allmänhetens vilja. Det återstår tio månader innan fördraget träder i kraft. Det är dags att vi kommer i ordning i parlamentet och förbereder oss för ökade befogenheter av en omfattning vi aldrig tidigare skådat, och att rådet och kommissionen anpassar såväl kommande lagförslag som befintliga metoder, som måste förändras, efter Lissabonfördraget. Som statsministern nämnde står vi inför brådskande utmaningar. De kan bara hanteras genom lojalt samarbete mellan de statliga institutionerna. Jag vädjar till statsministern att se till att vi, när medbeslutandeförfarandet väl har införts på nästan 80 politikområden och parlamentets och rådets arbetsbörda har ökat enormt, har en bättre dialog mellan parlamentet och rådet för att kunna driva unionen på rätt sätt när det gäller att ta itu med Kosovo, som för närvarande är den största utrikespolitiska utmaningen för unionen, när det gäller Turkiet, där jag i mångt och mycket instämmer i det som statsministern sa, och när det gäller stora utmaningar, såsom befolkningstillväxten, fattigdomen och migrationen, som han talade om. Statsministern sammanfattade globaliseringsutmaningarna, såväl vid våra närmaste gränser som längre bort, där lösningen ligger i EU-samarbetet. Även tidigare premiärministrar har gjort detta i parlamentet men utan att få till stånd ett sådant samarbete, och jag vill därför förorda följande svenska ordspråk: ."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"August Strinberg"13
"Conseil des sages"18,5,15,14,22,10,13,3,4,17,8
"Gott lära av andras fel, eftersom man inte hinner begå alla själv"18,5,20,15,14,11,16,22,7,10,3,13,4,21,9,17,12,8
"Graham Watson,"18,5,20,15,19,14,16,11,13,4,21,8
"Rada starších"1
"bölcsek tanácsa"11
"chef de cabinet"18,5,15,14,22,10,13,4,17,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph