Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-19-Speech-2-070"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080219.10.2-070"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zu den folgenden drei Kodifizierungen gibt es eine Neuerung: Es wird darauf hingewiesen, dass über die Vorschläge der drei juristischen Dienste des Parlaments, der Kommission und des Rats mit abgestimmt wird. Damit stimmt das Parlament erstmalig über denselben Text wie der Rat ab. Abgesehen von diesen Abstimmungen, die ich befürworte, möchte ich darauf hinweisen, dass wir hier Dinge regeln, die nicht vom Europäischen Parlament geregelt werden sollten. Das ist nicht bürgernah, sondern macht uns in den Augen unserer Bürger nur lächerlich, wenn wir Dinge regeln, wie den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern. Viel sinnvoller wäre es, eine Richtlinie für Traktoren zu verabschieden, die allgemeine Anforderungen und Schutzbestimmungen enthält. Die Details könnten dann in Normen präzisiert werden. In Europa gibt es das Europäische Komitee für Normung (CEN) mit Sitz in Brüssel, und es gibt CENELEC, auch in Brüssel. CEN- und CENELEC-Mitglieder sind die Normungsorganisation von dreißig Ländern, darunter alle Länder der EU und der EFTA. Dieses Prinzip der allgemeinen Richtlinien mit dem Verweis auf europäische Normen gibt es bereits in mehr als 25 anderen Sektoren. Warum sollten wir das nicht auch für Traktoren einsetzen? Ich nehme an, dass unser anwesender Kommissar, Herr Verheugen, auch dieser Meinung ist. Wir wollen wir als Parlamentarier sollten hier mit gutem Beispiel vorangehen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, následující tři kodifikace představují inovaci, neboť budeme hlasovat o společných návrzích Parlamentu, Komise a Rady. Je to poprvé, kdy bude Parlament hlasovat o stejném textu jako Rada. Ponecháme-li stranou hlasování, které podporuji, rád bych podotkl, že regulujeme oblasti, které by Evropský parlament regulovat neměl. V tomto případě nejde o rozhodování, které by bylo blízké lidem; před širokou veřejností se jen zesměšňujeme, snažíme-li se vydávat předpisy k věcem, jako je . Bylo by více logické, kdybychom přijali směrnici o traktorech, která by obsahovala obecné požadavky a ochranná opatření. Podrobnosti by pak mohly být stanoveny prostřednictvím norem. V Evropě existuje Evropský výbor pro normalizaci (CCS) se sídlem v Bruselu a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CCSELEC), který sídlí tamtéž. Členy výborů CCS a Cenelec jsou organizace pro normalizaci ze třetích zemí včetně všech zemí EU a ESVO. Zásada spočívající v přijímání obecných směrnic, v nichž je učiněn odkaz na Evropské normy, byla dosud uplatňována ve více než 25 dalších odvětvích. Proč bychom ji neměli uplatnit také na traktory? Předpokládám, že zde přítomný pan komisař Verheugen má na věc tentýž názor. Jde nám o zlepšení právní úpravy a my, členové Parlamentu, bychom měli jít příkladem."@cs1
". Hr. formand, mine damer og herrer! De følgende tre kodifikationer udgør en nyhed: Der står, at der stemmes om forslag fra Europa-Parlamentets, Kommissionens og Rådets tre juridiske tjenester. Dermed stemmer Parlamentet for første gang om den samme tekst som Rådet. Bortset fra disse afstemninger, som jeg går ind for, vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi her regulerer forhold, der ikke bør reguleres af Europa-Parlamentet. Det er ikke borgernært, det får os tværtimod til at fremstå latterlige i borgernes øjne, når vi regulerer forhold som montering af lygter og lyssignaler på land- og forstbrugsmaskiner på hjul. Det ville være meget mere fornuftigt at vedtage et direktiv for traktorer, der indeholder generelle krav og beskyttelsesbestemmelser. Detaljerne kunne så præciseres i standarder. I Europa findes der Den Europæiske Standardiseringskomité (CEN), der har hjemme i Bruxelles, og der findes CENELEC, også i Bruxelles. Standardiseringsorganisationerne fra tredive lande, herunder lande i EU og EFTA, er medlemmer af CEN og CENELEC. Dette princip med generelle direktiver med henvisning til europæiske standarder findes allerede i mere end 25 andre sektorer. Hvorfor skulle vi ikke også anvende dette princip på traktorer? Jeg går ud fra, at kommissær Verheugen, der er til stede, er enig heri. Vi ønsker better regulation. Vi som parlamentsmedlemmer bør her foregå med et godt eksempel."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι τρεις κωδικοποιημένες εκδόσεις που ακολουθούν περιλαμβάνουν μία καινοτομία, αφού θα ψηφίσουμε και για τις κοινές προτάσεις των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για το ίδιο κείμενο με το Συμβούλιο. Πέρα από αυτές τις ψηφοφορίες, τις οποίες υποστηρίζω, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εδώ ρυθμίζουμε ζητήματα που δεν θα έπρεπε να ρυθμίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν συνιστά λήψη απόφασης με εγγύτητα στον πολίτη. Όταν νομοθετούμε για θέματα όπως η αυτό μας κάνει απλά να φαινόμαστε γελοίοι στην κοινή γνώμη. Θα ήταν πολύ πιο λογικό να εγκρίνουμε μία οδηγία για τους ελκυστήρες που θα περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις και διασφαλίσεις. Οι λεπτομέρειες θα μπορούσαν στη συνέχεια να συγκεκριμενοποιηθούν σε προδιαγραφές. Στην Ευρώπη υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) με έδρα τις Βρυξέλλες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec), με έδρα επίσης τις Βρυξέλλες. Οι οργανισμοί τυποποίησης τριάντα χωρών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και της ΕΖΕΣ, είναι μέλη της CEN και της Cenelec. Η αρχή αυτή της έγκρισης γενικών οδηγιών στις οποίες γίνεται αναφορά σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές έχει ήδη εφαρμοστεί σε περισσότερους από 25 άλλους τομείς. Γιατί να μην την εφαρμόσουμε και για τους ελκυστήρες; Υποθέτω ότι ο Επίτροπος Verheugen που είναι παρών έχει την ίδια γνώμη. Θέλουμε καλύτερη νομοθεσία και εμείς, τα μέλη του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα."@el10
"Mr President, ladiesand gentlemen, the following three codifications include an innovation, in that we shall also be voting on the joint proposals from the legal services of Parliament, the Commission and the Council. This is the first time that Parliament will have voted on the same text as the Council. Setting aside these votes, which I support, I should like to point out that we are regulating matters here which should not be regulated by the European Parliament. This is not decision-making close to the people; it only makes us look ridiculous in the eyes of the general public when we legislate on matters such as the i It would be far more logical to adopt a directive on tractors enshrining general requirements and safeguards. The details could then be specified in standards. In Europe there is the Brussels-based European Committee for Standardization (CEN) and the European Committee for Electrotechnical Standardization (Cenelec), which is also based in Brussels. The standards organisations of thirty countries, including all the countries of the EU and EFTA, are members of CEN and Cenelec. This principle of adopting general directives in which reference is made to European standards has already been applied in more than 25 other sectors. Why should we not apply it to tractors as well? I presume that our Commissioner in attendance, Mr Verheugen, takes the same view. We want better regulation, and we Members of Parliament should be setting a good example."@en4
"Señor Presidente, Señorías, las tres codificaciones siguientes incluyen una innovación, ya que estaremos votando asimismo las propuestas conjuntas de los servicios jurídicos del Parlamento, de la Comisión y del Consejo. Es la primera vez que el Parlamento vota el mismo texto que el Consejo. Dejando a un lado estas votaciones, con las que estoy conforme, me gustaría señalar que estamos regulando temas que no deberían ser regulados por el Parlamento Europeo. No es ésta una actividad legisladora que nos acerque al público; solamente nos pone en ridículo ante los ojos del público en general, cuando legislamos sobre cosas tales como la i Sería mucho más lógico aprobar una directiva sobre tractores que contenga los requisitos y las garantías generales. Los detalles podrían ser especificados posteriormente como normas técnicas. En Europa existe el Comité Europeo de Normalización (CEN), con sede en Bruselas, y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec), que también tiene su sede en Bruselas. Son miembros de CEN y de Cenelec las organizaciones de normalización de treinta países, incluyendo a todos los países de la UE y de la EFTA. Este principio de aprobar directivas generales en las que se hace referencia a las normas europeas se ha aplicado ya a más de 25 sectores distintos. ¿Por qué no podemos aplicarlo igualmente a los tractores? Supongo que nuestro Comisario aquí presente, el señor Verheugen, es de la misma opinión. Queremos una mejor regulación, y nosotros, los diputados al Parlamente, deberíamos dar una buen ejemplo."@es21
"Hr president, daamid ja härrad, järgmised kolm kodifikatsiooni sisaldavad uuendust selles mõttes, et me hääletame ka parlamendi, komisjoni ja nõukogu õigusteenistuste ühisettepanekute üle. See on esimene kord, kui parlament hääletab sama teksti üle kui nõukogugi. Kui jätta kõrvale need hääletused, mida ma toetan, siis sooviksin esile tõsta, et me reguleerime siin küsimusi, mida Euroopa Parlament ei tohiks reguleerida. See ei ole rahvalähedane otsustamine, see ainult jätab meist naeruväärse mulje üldsuse silmis, kui me anname seadusi küsimustes, nagu . Palju loogilisem oleks vastu võtta traktoridirektiiv, milles sätestatakse üldnõuded ja ohutusmeetmed. Üksikasjad saaks seejärel määratleda standardites. Euroopas on olemas Euroopa Standardikomitee (CET) ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (CETELEC), mis asuvad Brüsselis. CETi ja CETELECi liikmete hulka kuuluvad kolmekümne riigi, sealhulgas kõikide ELi ja EFTA riikide standardiorganisatsioonid. Seda põhimõtet võtta vastu ülddirektiive, milles viidatakse Euroopa standarditele, on kohaldatud juba rohkem kui 25 muus valdkonnas. Miks mitte kohaldada seda ka traktoritele? Ma eeldan, et meie kohalviibiv volinik hr Verheugen on samal seisukohal. Me tahame paremat reguleerimist ning parlamendiliikmetena peaksime olema heaks eeskujuks."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, seuraavat kolme kodifioitua toisintoa sisältävät innovaation, sillä äänestämme samalla parlamentin, oikeudellisen yksikön, komission ja neuvoston yhteisistä ehdotuksista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun parlamentti äänestää samasta tekstistä kuin neuvosto. Kannattamani äänestykset sikseen. Haluaisin huomauttaa, että olemme antamassa säädöksiä sellaisesta asiasta, josta Euroopan parlamentin ei pitäisi säädellä. Tämä ei ole ihmisten lähelle tuotua päätöksentekoa, vaan se, että annamme säädöksiä aiheesta kuten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus, saa meidät näyttämään naurettavilta suuren yleisön silmissä. Olisi paljon loogisempaa antaa traktoreita koskeva direktiivi, joka sisältäisi yleisiä edellytyksiä ja turvallisuusvaatimuksia. Yksityiskohdista voitaisiin määrätä standardeissa. Euroopassa on Brysselissä sijaitseva eurooppalainen standardisointijärjestö (CEN) ja eurooppalainen sähköalan standardisointijärjestö (Cenelec), joka myös sijaitsee Brysselissä. CEN:n ja Cenelecin jäseniä ovat kolmenkymmenen valtion, mukaan lukien kaikkien EU:n ja EFTA:n jäsenvaltioiden, standardointijärjestöt. Jo yli 25 alalla on sovellettu sellaista periaatetta, että annetaan yleinen direktiivi, jossa viitataan eurooppalaisiin standardeihin. Miksi tätä ei sovellettaisi myös traktoreihin? Oletan, että paikan päällä oleva komission jäsen Günter Verheugen on samaa mieltä. Haluamme parempaa sääntelyä, ja meidän parlamentin jäsenten olisi näytettävä esimerkkiä."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les trois codifications suivantes contiennent une nouveauté, en ce sens que nous allons également voter les propositions communes des services juridiques du Parlement, de la Commission et du Conseil. C’est la première fois que le Parlement votera le même texte que le Conseil. Mis à part ces votes, que je soutiens, je souhaiterais indiquer que nous sommes en train de réglementer ici des matières qui ne devraient pas être réglementées par le Parlement européen. Ce n’est pas une prise de décision proche des gens; cela nous fait paraître ridicules aux yeux du grand public lorsque nous légiférons sur des matières telles que l’ Il serait beaucoup plus logique d’adopter une directive sur les tracteurs garantissant des prescriptions et des protections générales. Les détails pourraient ensuite être spécifiés dans des normes. En Europe, il y a le Comité européen de normalisation (CEN), établi à Bruxelles, et le Comité européen de normalisation électronique (Cenelec), qui est également établi à Bruxelles. Les organismes de normalisation de trente pays, dont tous les pays de l’UE et de l’AELE, sont membres du CEN et du Cenelec. Le principe qui consiste à adopter des directives générales faisant référence aux normes européennes, s’applique déjà à plus de 25 autres secteurs. Pourquoi ne l’appliquerions-nous pas également aux tracteurs? Je présume que notre Commissaire présent, M. Verheugen, partage le même point de vue. Nous voulons une meilleure réglementation et nous, Parlementaires, devons donner l’exemple."@fr8
"előadó Elnök úr, hölgyeim és uraim! A három következő kodifikáció egy újdonsággal szolgál, annyiban, hogy a Parlament, a Bizottság és a Tanács jogi szolgálatainak közös javaslatáról szavazunk. Ez az első alkalom, hogy a Parlament ugyanarról a szövegről szavaz majd, mint a Tanács. Félretéve e szavazásokat, amelyeket egyébként magam támogatok, szeretnék rámutatni, hogy olyan kérdéseket rendezünk, amelyek szabályozását nem az Európai Parlamentnek kell elvégeznie. Ez nem a néphez közelálló döntéshozatal esete. Csak még inkább nevetségessé válunk a közvélemény szemében, ha olyan kérdésekben alkotunk jogot, mint Sokkalta logikusabb lenne elfogadni egy irányelvet a traktorokról, lefedve azzal az általános követelményeket és óvintézkedéseket. A részleteket pedig a szabványokban lehetne meghatározni. Európában ott van a brüsszeli Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az ugyancsak brüsszeli székhelyű Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (Cenelec). Harminc ország, köztük valamennyi uniós és EFTA-tag szabványügyi szervezete tagja a CEN-nek és Cenelecnek. Azt az elvet, hogy olyan általános irányelveket fogadunk el, amelyben utalás történik az európai szabványokra, már több mint 25 egyéb szektorban alkalmaztuk. Feltételezem, hogy a jelen lévő bizottsági tag, Verheugen úr ugyanezen nézetet osztja. Jobb szabályozást akarunk, és nekünk, parlamenti képviselőknek jó példával kell elöl járnunk!"@hu11
". − Signor Presidente, onorevoli colleghi, le seguenti tre codificazioni includono un’innovazione, nel senso intendiamo votare anche sulle proposte congiunte da parte dei servizi giuridici del Parlamento, della Commissione e del Consiglio. È la prima volta che il Parlamento vota sul medesimo testo su cui si pronuncia il Consiglio. A parte queste votazioni, che appoggio, desidero sottolineare che stiamo disciplinando questioni che non dovrebbero essere regolamentate dal Parlamento europeo. Non si tratta di un processo decisionale che interessa le persone; ci rendiamo soltanto ridicoli agli occhi dell’opinione pubblica quando legiferiamo su temi quali l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote. Sarebbe molto più logico adottare una direttiva sui trattori che comprende criteri generali e misure di sicurezza. I dettagli potrebbero quindi essere specificati nelle norme. In Europa, esistono il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), entrambi con sede a Bruxelles. Gli organismi di normalizzazione di paesi terzi, compresi tutti i paesi dell’UE e dell’EFTA, sono membri del CEN e del CENELEC. Questo principio di adottare direttive generali in cui si fa riferimento a norme europee è già stato attuato in oltre 25 altri settori. Perché non dovremmo applicarlo anche ai trattori? Suppongo che il Commissario qui presente condivida lo stessa opinione. Vogliamo un regolamento migliore, e noi deputati dovremmo dare il buon esempio."@it12
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, trys tolesnės kodifikuotos redakcijos naujos tuo, kad mes taip pat balsuosime dėl bendrųjų siūlymų kaip ir Parlamentas, Komisija ir Taryba. Pirmą kartą parlamentas balsuos už tą patį tekstą, kaip ir Taryba. Nekalbėdamas apie šį balsavimą, kurį aš palaikau, noriu pastebėti, kad mes sprendžiame klausimus, kurių nederėtų spręsti Europos Parlamentui. Tai nėra žmonėms artimo sprendimo priėmimas; svarstydami tokius klausimus kaip mes tik atrodome juokingi visuomenės akyse. Būtų kur kas labiau logiška priimti direktyvą dėl traktorių naudojimo, paisant bendrųjų reikalavimų ir saugos nuostatų. Detales galima nurodyti kaip standartus. Europoje yra Briuselyje įkurtas Europos standartizacijos komitetas (CEN) Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC), taip pat įkurtas Briuselyje. Trečiųjų šalių standartų organizacijos, įskaitant visas ES ir EFTA valstybes, yra CEN ir CENELEC narės. Toks bendrosios direktyvos priėmimo principas, kai pateikiamos nuorodos į Europinius standartus, jau taikytas daugiau 25 sektoriuose. Kodėl jo netaikyti traktoriams? Manau, kad Komisaras ponas Verheugen yra tos pačios nuomonės. Mums reikia geresnio vadovavimo ir mes, Parlamento nariai, turime rodyti pavyzdį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, turpmākajās trīs kodifikācijās ir iekļauts jauninājums tajā ziņā, ka mēs balsosim arī par Parlamenta, Komisijas un Padomes juridisko dienestu kopējiem priekšlikumiem. Šī ir pirmā reize, kad Parlaments balsos par to pašu tekstu, par kuru balsos Padome. Nerunājot par šiem balsojumiem, kurus es atbalstu, es gribētu norādīt, ka mēs regulējam jautājumus, kurus nevajadzētu regulēt Eiropas Parlamentam. Tā nav lēmumu pieņemšana, paturot prātā iedzīvotājus; tā tikai padara mūs smieklīgus plašas sabiedrības acīs, kad mēs izstrādājam tiesību aktus, piemēram, par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem. Būtu daudz loģiskāk pieņemt direktīvu par traktoriem, nosakot vispārējas prasības un garantijas. Detalizētu informāciju varētu norādīt standartos. Eiropā pastāv Briselē izveidotā Eiropas Standartizācijas komiteja (ESK) un Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komiteja ( ), kas arī atrodas Briselē. ESK un locekļu skaitā ir trīsdesmit valstu standartu organizācijas, tostarp visu ES un EBTA valstu organizācijas. Šis princips pieņemt vispārējas direktīvas, kurās ir atsauce uz Eiropas standartiem, jau ir piemērots vairāk nekā 25 citās nozarēs. Kāpēc gan mēs nevarētu to piemērot arī traktoriem? Es pieņemu, ka klātesošais komisārs domā tāpat. Mēs vēlamies labāku regulējumu, un mums Parlamenta deputātiem ir jārāda labs piemērs."@lv13
"Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zu den folgenden drei Kodifizierungen gibt es eine Neuerung: Es wird darauf hingewiesen, dass über die Vorschläge der drei juristischen Dienste des Parlaments, der Kommission und des Rats mit abgestimmt wird. Damit stimmt das Parlament erstmalig über denselben Text wie der Rat ab. Abgesehen von diesen Abstimmungen, die ich befürworte, möchte ich darauf hinweisen, dass wir hier Dinge regeln, die nicht vom Europäischen Parlament geregelt werden sollten. Das ist nicht bürgernah, sondern macht uns in den Augen unserer Bürger nur lächerlich, wenn wir Dinge regeln, wie den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern. Viel sinnvoller wäre es, eine Richtlinie für Traktoren zu verabschieden, die allgemeine Anforderungen und Schutzbestimmungen enthält. Die Details könnten dann in Normen präzisiert werden. In Europa gibt es das Europäische Komitee für Normung (CEN) mit Sitz in Brüssel, und es gibt CENELEC, auch in Brüssel. CEN- und CENELEC-Mitglieder sind die Normungsorganisation von dreißig Ländern, darunter alle Länder der EU und der EFTA. Dieses Prinzip der allgemeinen Richtlinien mit dem Verweis auf europäische Normen gibt es bereits in mehr als 25 anderen Sektoren. Warum sollten wir das nicht auch für Traktoren einsetzen? Ich nehme an, dass unser anwesender Kommissar, Herr Verheugen, auch dieser Meinung ist. Wir wollen wir als Parlamentarier sollten hier mit gutem Beispiel vorangehen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de volgende drie codificaties omvatten een innovatie, namelijk dat we ook zullen stemmen over de gezamenlijke voorstellen van de juridische diensten van het Parlement, de Commissie en de Raad. Het is voor het eerst dat het Parlement over dezelfde tekst zal hebben gestemd als de Raad. Los van deze door mij gesteunde stemmingen wijs ik erop dat wij hier zaken reguleren die niet door het Europees Parlement gereguleerd zouden moeten worden. Dit is niet besluitvorming dichtbij de burgers brengen; we maken ons slechts belachelijk in de ogen van het grote publiek wanneer we wetgeving opstellen voor zaken als de Het zou veel logischer zijn om een richtlijn aan te nemen betreffende trekkers die algemene eisen en waarborgen omvat. De nadere bijzonderheden kunnen dan worden gespecificeerd in normen. In Europa is er het Europees Comité voor normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (Cenelec), beide gevestigd in Brussel. De normalisatieorganisaties van dertig landen, waaronder alle EU- en EVA-landen, zijn lid van het CEN en het Cenelec. Dit beginsel van de aanneming van algemene richtlijnen waarin wordt verwezen naar Europese normen wordt al in meer dan 25 andere sectoren gehanteerd. Waarom dan niet ook voor trekkers? Ik veronderstel dat de aanwezige commissaris, de heer Verheugen, hier hetzelfde over denkt. We willen betere regelgeving en wij Parlementsleden zouden het goede voorbeeld moeten geven."@nl3
"Panie przewodniczący, szanowni państwo! Głosowanie nad trzema proponowanymi właśnie tekstami będzie nowością polegającą na tym, że będziemy głosować także nad wspólnymi wnioskami służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady. Jest to pierwszy przypadek, w którym Parlament będzie głosował nad tymi samymi tekstami co Rada. Oprócz głosowania nad tymi tekstami, których przyjęcie popieram pragnę zwrócić uwagę, że zajmujemy się właśnie kwestami, których Parlament Europejski nie powinien regulować. Nie jest to sposób podejmowania decyzji, który można by uznać za właściwy z perspektywy zwykłego obywatela; regulowanie kwestii takich, jak Dużo bardziej logiczne byłoby przyjęcie dyrektywy dotyczącej ciągników, która określałaby ogólne wymagania i środki bezpieczeństwa. Szczegółowe wymagania mogłyby zostać ujęte normami. W Europie działa obecnie Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), mający siedzibę w Brukseli oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektroniki (Cenelec), także z siedzibą w Brukseli. Członkami CEN i Cenelec są organizacje normalizacyjne trzydziestu krajów, w tym wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i wszystkich członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Zasada przyjmowania dyrektyw ogólnych, zawierających odniesienia do norm europejskich, zastosowana została w przypadku ponad 25 innych sektorów. Dlaczego nie mielibyśmy zastosować tej zasady również w przypadku ciągników? Przypuszczam, że obecny tu dzisiaj komisarz, pan Verheugen jest tego samego zdania. Chcemy lepszych uregulowań prawnych i jako posłowie Parlamentu Europejskiego powinniśmy dawać dobry przykład."@pl16
"Senhor Presidente, minhas Senhoras e meus Senhores, as três codificações que se seguem incluem uma inovação na medida em que iremos também votar as propostas conjuntas dos serviços jurídicos do Parlamento, da Comissão e do Conselho. É a primeira vez que o Parlamento votará o mesmo texto que o Conselho. Para além destas votações, que apoio, gostaria de salientar que estamos aqui a regulamentar questões que não deviam ser regulamentadas pelo Parlamento Europeu. Isto não é tomar decisões perto dos cidadãos e apenas parecemos ridículos aos olhos da opinião pública em geral quando legislamos sobre assuntos como a instalação dos dispositivos de iluminação e de sinalização luminosa dos tractores agrícolas ou florestais de rodas. Seria muito mais lógico aprovar uma directiva relativa aos tractores que consagrasse requisitos e salvaguardas de cariz geral, e os pormenores poderiam depois ser especificados através de normas. Na Europa existem o Comité Europeu de Normalização (CEN), com sede em Bruxelas, e o Comité Europeu de Normalização Electrotécnica (CENELEC), também sediado em Bruxelas. As organizações de trinta países, incluindo todos os países da UE e da EFTA, responsáveis pela normalização estão filiadas no CEN e no CENELEC. Este princípio de adoptar directivas gerais que remetem para normas europeias já foi aplicado em mais de vinte cinco outros sectores. Por que não aplicá-lo também aos tractores? Presumo que o Senhor Comissário Verheugen, aqui presente, partilhe do mesmo ponto de vista. Queremos uma regulamentação melhor e devemos ser nós, deputados ao Parlamento, a dar um bom exemplo."@pt17
"Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zu den folgenden drei Kodifizierungen gibt es eine Neuerung: Es wird darauf hingewiesen, dass über die Vorschläge der drei juristischen Dienste des Parlaments, der Kommission und des Rats mit abgestimmt wird. Damit stimmt das Parlament erstmalig über denselben Text wie der Rat ab. Abgesehen von diesen Abstimmungen, die ich befürworte, möchte ich darauf hinweisen, dass wir hier Dinge regeln, die nicht vom Europäischen Parlament geregelt werden sollten. Das ist nicht bürgernah, sondern macht uns in den Augen unserer Bürger nur lächerlich, wenn wir Dinge regeln, wie den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern. Viel sinnvoller wäre es, eine Richtlinie für Traktoren zu verabschieden, die allgemeine Anforderungen und Schutzbestimmungen enthält. Die Details könnten dann in Normen präzisiert werden. In Europa gibt es das Europäische Komitee für Normung (CEN) mit Sitz in Brüssel, und es gibt CENELEC, auch in Brüssel. CEN- und CENELEC-Mitglieder sind die Normungsorganisation von dreißig Ländern, darunter alle Länder der EU und der EFTA. Dieses Prinzip der allgemeinen Richtlinien mit dem Verweis auf europäische Normen gibt es bereits in mehr als 25 anderen Sektoren. Warum sollten wir das nicht auch für Traktoren einsetzen? Ich nehme an, dass unser anwesender Kommissar, Herr Verheugen, auch dieser Meinung ist. Wir wollen wir als Parlamentarier sollten hier mit gutem Beispiel vorangehen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nasledujúce tri kodifikácie sú inovatívne v tom, že budeme hlasovať aj o spoločných návrhoch právnych služieb Parlamentu, Komisie a Rady. Parlament tak bude po prvýkrát hlasovať o rovnakých textoch ako Rada. Na okraj týchto hlasovaní, ktoré podporujem, by som rád poznamenal, že upravujeme veci, ktoré by Európsky parlament nemal upravovať. Nerozhodujeme totiž o veciach, ktoré sú ľuďom blízke. V očiach širokej verejnosti vyzeráme smiešne, keď vydávame právne predpisy o veciach, akou je montáž osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch. Bolo by oveľa logickejšie prijať smernicu o traktoroch, ktorá by stanovovala všeobecné požiadavky a záruky. Podrobnosti by sa potom mohli stanoviť v normách. V Európe existuje Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) so sídlom v Bruseli a Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (Cenelec), ktorého sídlo je tiež v Bruseli. Členmi výborov CEN a Cenelec sú organizácie pre normalizáciu z tridsiatich krajín, vrátane všetkých krajín EÚ a EZVO. Táto zásada prijímania všeobecných smerníc, v ktorých sa nachádza odkaz na európske normy, sa už použila vo viac ako 25 iných odvetviach. Prečo by sme ju teda nemohli použiť pri traktoroch? Predpokladám, že tu prítomný pán komisár Verheugen na to má rovnaký názor. Chceme lepšiu právnu úpravu, my, poslanci Parlamentu, by sme mali ísť príkladom."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, naslednje tri kodifikacije vključujejo novost, saj bomo tudi mi glasovali o skupnih predlogih pravnih služb Parlamenta, Komisije in Sveta. To je prvič, da bo Parlament glasoval o enakem besedilu kot Svet. Razen teh glasovanj, ki jih podpiram, želim poudariti, da urejamo zadeve, ki jih Evropski parlament ne bi smel urejati. Tu ne gre za odločanje blizu ljudem; v očeh splošne javnosti se zgolj smešimo, ko sprejemamo zakonodajo na področjih, kot je Veliko bolj smiselno bi bilo sprejeti direktivo o traktorjih, ki bi vključevala splošne zahteve in zaščitne ukrepe. Tako bi se lahko podrobnosti določile v standardih. V Evropi obstajata evropski odbor za standardizacijo (CEN ) in evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (Cenelec), oba s sedežem v Bruslju. Organizacije za standardizacijo tridesetih držav, vključno z vsemi državami, ki so članice EU in zveze EFTA, so članice odborov CEN in Cenelec. To načelo sprejetja splošnih direktiv, ki se sklicujejo na evropske standarde, se že uporablja v več kot 25 drugih sektorjih. Zakaj ga ne bi uporabili tudi v zvezi s traktorji? Predvidevam, da je navzoči komisar, gospod Verheugen, enakega mnenja. Cilj je boljša pravna ureditev in poslanci Evropskega parlamenta moramo biti za vzor."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Följande tre kodifieringar innehåller ett nytt inslag, nämligen att vi även ska rösta om de gemensamma förslagen från parlamentets, kommissionens och rådets juridiska avdelningar. Det är första gången som parlamentet kommer att rösta om samma text som rådet. Om vi bortser från omröstningarna, som jag stöder, vill jag påpeka att vi här lagstiftar i frågor som Europaparlamentet inte bör lagstifta om. Det här är inte beslutsfattande nära folket. Vi framstår bara som löjeväckande i allmänhetens ögon när vi lagstiftar i frågor som installation av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul. Det vore mycket mer logiskt att anta ett direktiv om traktorer som omfattar allmänna krav och säkerhetsföreskrifter. Detaljerna kan sedan specificeras i standarder. I Europa har vi Europeiska standardiseringskommittén (CEN) och Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec), båda med säte i Bryssel. Andra standardiseringsorganisationer i tredjeländer, inklusive alla länder i EU och EFTA, är medlemmar i CEN och Cenelec. Principen att anta allmänna direktiv som innehåller hänvisningar till europeiska standarder har redan tillämpats i över 25 andra sektorer. Varför kan vi inte tillämpa den även på traktorer? Jag antar att den närvarande kommissionsledamoten, Günter Verheugen, delar den åsikten. Vi vill ha bättre lagstiftning, och vi bör som ledamöter i parlamentet föregå med gott exempel."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek elhelyezése."11
"des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues"8
"instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych jedynie ośmiesza nas w oczach społeczeństwa."16
"installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen."3
"montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory"1
"nstalación de los dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa en los tractores agrícolas o forestales con ruedas."21
"nstallation of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural and forestry tractors."4
"põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamine"5
"ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimas ir šviesos signalų įtaisų sumontavimas"14
"vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na kmetijske in gozdarske traktorje na kolesih."20
"εγκατάσταση φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph