Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-19-Speech-2-054"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080219.5.2-054"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Jeg vil også gerne sige tak for alle de mange positive og gode kommentarer, der er kommet under dagens forhandling. Det viser netop, at vi faktisk har lavet et rigtig godt stykke arbejde igennem det sidste år og har sørget for at få inddraget så mange synspunkter som muligt, så det glæder mig rigtigt. Jeg har dog lige et par kommentarer til nogle af de ting, der er kommet frem under dagens forhandling. Det handler om CE-mærket. Det er fuldstændigt rigtigt, at i forhold til forbrugerne er det forvirrende, og vi har brug for at lave denne undersøgelse af et eventuelt forbrugersikkerhedsmærke. Men jeg vil også godt understrege, at med denne pakke får vi i øvrigt en stærkt forbedret CE-ordning med den styrkede markedsovervågning og medlemsstaternes forpligtelse til at retsforfølge misbrug af CE-mærket. CE-mærket og CE-ordningen bliver væsentligt forbedret i forhold til det, vi har i dag. I forhold til markedsovervågningsmyndighederne, som bruger det som redskab, vil det blive bedre. Når en producent bevidst sætter CE-mærket på, siger han, at han overholder reglerne i EU. Hvis han så ikke gør det, kan han straffes. Han kan ikke påstå, at han ikke har vidst, hvad han gjorde. Det er en markant forbedring. Det, vi mangler at behandle, er forholdet til forbrugerne, og kommissæren har svaret meget positivt på, at der arbejdes gevaldigt på sagen. Der har været diskussion om, hvorvidt det har været rigtigt eller forkert at lave en førstebehandlingsaftale. Jeg synes, at dagens debat netop har vist, at der har været mange mennesker involveret, fordi der har været tale om tre betænkninger med mange skyggeordførere osv. Rigtig mange medlemmer af Parlamentet har været involveret i arbejdet og har derfor haft muligheden for også at komme til orde. Og med det resultat synes jeg, at vi kan være ganske tilfredse. Her til sidst vil jeg lige skynde mig at nå at sige til skyggeordførerne med navns nævnelse, at jeg også sætter stor pris på deres arbejde: Fru Rühle, hr. Brie, fru Fourtou og fru Pleštinská har gjort en meget stor indsats, og det samme gælder selvfølgelig også for både gruppernes sekretariater og udvalgssekretariatet. Tusind tak for det. Det har været en stor fornøjelse at være med i dette arbejde."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, i já bych ráda poděkovala za mnoho pozitivních a užitečných připomínek, které byly během dnešního jednání učiněny. Za poslední rok jsme opravdu odvedli skvělou práci a zaručili jsme, že při ní byl zohledněn co nejvyšší počet různých stanovisek, čehož si velice vážím. Přesto bych se však ráda vyjádřila k některým bodům, které byly během dnešního jednání vzneseny. Týkají se označení CE. Je nade vší pochybnost, že toto označení je pro spotřebitele matoucí a že je třeba, abychom provedli studii o možném označení bezpečnosti spotřebního zboží. Ráda bych však zároveň zdůraznila, že díky tomuto balíčku se systém CE výrazně zlepší, a to na základě intenzivnějšího dozoru nad trhem a povinnosti členských států zahájit trestní stíhání v případě, že je označení CE zneužito. Označení CE a systém CE budou oproti dnešnímu stavu výrazně zlepšeny. Zlepší se situace těch orgánů dozoru nad trhem, které označení používají. Pokud výrobce vědomě použije označení CE, dává tím najevo, že dodržuje pravidla EU. Pokud pravidla nedodržuje, může být potrestán. Nemůže se hájit tím, že nevěděl, co dělá. To je výrazné zlepšení. Problematikou, která se nám nedaří řešit, je vztah se spotřebiteli, na což pan komisař velmi kladně zareagoval, když prohlásil, že v této souvislosti bude ještě provedeno obrovské množství práce. Diskutovalo se také o tom, zda je správné, či špatné připravit dohodu pro první čtení. Mám pocit, že dnešní debata jednoduše odráží fakt, že se jí účastnilo velmi mnoho lidí, jelikož se týkala tří zpráv, na nichž pracoval velký počet stínových zpravodajů atd. Na přípravě balíčku se podílelo velmi mnoho poslanců Parlamentu, a ti proto také využili příležitost se k věci vyjádřit. Domnívám se, že s výsledkem můžeme být celkem spokojeni. Na závěr bych ráda v rychlosti zmínila stínové zpravodaje, jejichž práce si velmi vážím: práce paní Rühleové, pana Brieho, paní Fourtouové a paní Pleštinské byla pro sekretariáty obou skupin i pro sekretariát výboru velkým přínosem. Vřele vám děkuji. Bylo pro mě velkým potěšením se na ní podílet."@cs1
". − Frau Präsidentin! Ich möchte mich ebenfalls für die vielen positiven und guten Ausführungen bedanken, die im Verlaufe der heutigen Sitzung gemacht wurden. Es macht einfach nur deutlich, dass wir im Verlaufe des letzten Jahres ausgezeichnete Arbeit geleistet und sichergestellt haben, dass so viele Ansichten wie möglich berücksichtigt wurden, und darüber bin ich sehr froh. Ich muss mich allerdings zu einigen Punkten äußern, die im Verlaufe der heutigen Debatte angesprochen wurden. Sie betreffen die CE-Kennzeichnung. Es ist vollkommen richtig, dass es bei den Verbrauchern für Verwirrung sorgt, und wir brauchen diese Studie über dem Verbraucherschutz dienende Kennzeichnungen. Ich möchte allerdings auch nachdrücklich betonen, dass die CE-Regelung mit diesem Paket durch verstärkte Marktüberwachung und die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, im Falle des Missbrauchs der CE-Kennzeichnung rechtliche Schritte einzuleiten, eine deutliche Verbesserung erfährt. Das wird zu einer wesentlichen Verbesserung des CE-Kennzeichens und der CE-Regelung im Vergleich zur jetzigen Situation beitragen. Auch für die Marktüberwachungsbehörden, die mit dem Kennzeichen arbeiten, wird das die Lage verbessern. Wenn ein Hersteller das CE-Kennzeichen bewusst einsetzt, dann sagt er damit, dass er die entsprechenden EU-Vorschriften einhält. Tut er dies nicht, kann er bestraft werden. Er kann sich nicht auf Unkenntnis berufen. Das ist eine deutliche Verbesserung. Das Problem, das wir bisher außer Acht gelassen haben, das ist die Beziehung zu den Verbrauchern. Dazu hat sich der Kommissar sehr positiv geäußert und festgestellt, dass diesbezüglich noch ein enormes Pensum zu bewältigen sein wird. Es gab einige Diskussionen darüber, ob es richtig oder falsch war, eine Einigung für die erste Lesung vorzubereiten. Meines Erachtens hat die heutige Aussprache gezeigt, dass viele Personen involviert waren, denn es ging um drei Berichte mit etlichen Schattenberichterstattern usw. An der Arbeit waren sehr viele Europaabgeordnete beteiligt, die folglich auch die Möglichkeit hatten, sich zu äußern. Ich bin der Ansicht, dass wir mit dem Ergebnis recht zufrieden sein können. Abschließend möchte ich noch rasch die Namen der Schattenberichterstatter nennen und feststellen, dass ich auch mit ihrer Arbeit sehr zufrieden war. Frau Rühle, Herr Brie, Frau Fourtou und Frau Pleštinská haben einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Gleiches ist natürlich auch von den Sekretariaten beider Fraktionen sowie dem Sekretariat des Ausschusses zu sagen. Vielen herzlichen Dank. Es war eine große Freude, an diesem Werk mitzuarbeiten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω για τα πολλά θετικά και καλά σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. Φανερώνουν ότι το έργο μας κατά το τελευταίο έτος ήταν πράγματι εξαιρετικό και ότι καταφέραμε να ενσωματώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις, πράγμα που μου προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση. Ωστόσο, έχω να κάνω ένα-δυο σχόλια απαντώντας σε ορισμένα από τα ζητήματα που τέθηκαν στη διάρκεια της σημερινής συζήτησης. Αυτά αφορούν τη σήμανση CE. Είναι αλήθεια ότι προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές και ότι χρειαζόμαστε αυτή τη μελέτη σχετικά με μία πιθανή σήμανσης ασφάλειας για τους καταναλωτές. Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι με την παρούσα δέσμη μέτρων, η σήμανση CE θα βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό μέσω της αυξημένης εποπτείας της αγοράς και της υποχρέωσης των κρατών μελών να ασκούν διώξεις σε περίπτωση κατάχρησης της σήμανσης CE. Η σήμανση CE και η χρήση του σήματος CE θα βελτιωθούν σημαντικά σε σχέση με αυτά που διαθέτουμε σήμερα. Η κατάσταση θα είναι καλύτερη όσον αφορά τις αρχές εποπτείας της αγοράς που κάνουν χρήση της σήμανσης ως εργαλείου. Όταν ένας παραγωγός κάνει συνειδητά χρήση της σήμανσης CE, δηλώνει ότι συμμορφώνεται προς τους κανόνες της ΕΕ. Εάν δεν το κάνει, ενδέχεται να τιμωρηθεί. Δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν ήξερε τι έκανε. Αυτό αποτελεί σημαντική βελτίωση. Το θέμα που δεν επιλύσαμε είναι η σχέση με τους καταναλωτές, ως προς το οποίο ο Επίτροπος αντέδρασε πολύ θετικά δηλώνοντας ότι θα καταβληθούν τεράστιες προσπάθειες σχετικά. Έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με το αν είναι σωστό ή λάθος να υπάρξει συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση. Θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση έδειξε πολύ απλά ότι πολλοί άνθρωποι συμμετείχαν, διότι αφορούσε τρεις εκθέσεις με πολλούς σκιώδεις εισηγητές, κτλ. Πολύ μεγάλος αριθμός μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχαν στις εργασίες και είχαν έτσι την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους. Θεωρώ επίσης ότι μπορούμε να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω εν συντομία τα ονόματα των σκιωδών εισηγητών και να πω ότι εκτιμώ πολύ το έργο τους: η κ. Rühle, ο κ. Brie, η κ. Fourtou και η κ. Pleštinská συνέβαλαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως βεβαίως και οι γραμματείες αμφότερων των ομάδων και της επιτροπής. Πολλά ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη μου χαρά που συμμετείχα σε αυτό το έργο."@el10
"Madam President, I would also like to say thank you for the many positive and good comments that have been made during today’s proceedings. It simply goes to show that we have actually done an excellent job over the past year and have ensured that as many viewpoints as possible have been incorporated, which gives me great pleasure. However, I have a couple of comments to make in response to some of the points that have been raised during today’s proceedings. These concern the CE marking. It is absolutely true that it is confusing for consumers and we need this study on a possible consumer safety marking. However, I would also strongly emphasise that with this package the CE scheme will be greatly improved through increased market surveillance and the obligation for Member States to prosecute in the event of misuse of the CE marking. The CE marking and the CE scheme will be significantly improved compared with what we have today. The situation will be better in relation to the market surveillance authorities that use the marking as a tool. When a producer consciously uses the CE marking, he is saying that he abides by EU rules. If he does not do this, then he may be punished. He cannot allege that he was unaware of what he was doing. It is a marked improvement. The matter that we are failing to address is the relationship with consumers, to which the Commissioner has responded very positively by stating that an enormous amount of work will be carried out in this connection. There has been some discussion regarding whether it was right or wrong to prepare a first-reading agreement. I feel that today’s debate has simply illustrated that many people have been involved, because it has concerned three reports with many shadow rapporteurs etc. A very large number of MEPs have been involved in the work and have therefore also had the opportunity to express themselves. I also feel that we can be quite satisfied with the result. Finally, I would quickly like to mention the names of the shadow rapporteurs and acknowledge that I also greatly appreciate their work: Mrs Rühle, Mr Brie, Mrs Fourtou and Mrs Pleštinská have made a very significant contribution, as of course have to the secretariats of both groups and the committee secretariat. Many thanks. It has been a great pleasure to be involved in this work."@en4
"Señora Presidenta, yo también quisiera agradecerle los muchos comentarios positivos que se han hecho durante la sesión de hoy. Ello simplemente demuestra que hemos hecho un buen trabajo a lo largo del último año y que hemos conseguido incorporar el mayor número posible de puntos de vista, lo que me produce una gran satisfacción. Sin embargo, tengo que hacer una par de comentarios como respuesta a algunos de los puntos que han sido planteados durante el debate. Se refieren al marcado CE. Es absolutamente cierto que resulta confuso para los consumidores y que debemos estudiar la posibilidad de una etiqueta de seguridad para el consumidor. No obstante todo esto, quisiera también recalcar enérgicamente que con este paquete de medidas el sistema de marcado CE mejorará mucho, gracias a una mayor vigilancia del mercado y a la obligación de los Estados miembros de proceder judicialmente en caso de abuso de la marca CE. La marca CE y el sistema CE mejorarán significativamente respecto a lo que tenemos hoy. Los organismos de vigilancia del mercado que utilizan la marca como herramienta se encontrarán en una situación mejor. Cuando un fabricante usa deliberadamente la marca CE, está diciendo que respeta las normas de la UE. Si no lo hace puede ser castigado. No puede alegar que no sabía lo que estaba haciendo. Es una mejora notable. Lo que no estamos abordando es la relación con los consumidores, a lo que el Comisario ha reaccionado muy positivamente afirmando que va a realizar un amplio trabajo a este respecto. Ha habido algún debate sobre si era correcto o no concluir un acuerdo en primera lectura. Creo que el debate de hoy simplemente ha puesto de relieve el gran número de personas que se han involucrado, porque se refiere a tres informes con un gran número de ponentes alternativos, etc. Son muchos los diputados al Parlamento Europeo que han participado en el trabajo y que han tenido por tanto la oportunidad de expresarse. Creo además que podemos estar satisfechos del resultado. Quisiera finalmente mencionar rápidamente los nombres de los ponentes alternativos y decir que también aprecio mucho su trabajo: la señora Rühle, el señor Brie, la señor Fourtou y la señora Pleštinská han contribuido de forma importante, como también lo han hecho los secretariados de ambos Grupos y el secretariado de la Comisión. Muchas gracias. Ha sido un gran placer participar en este trabajo."@es21
"Proua president, ka mina sooviksin tänada paljude positiivsete ja heade märkuste eest, mis on esitatud tänase menetluse käigus. See näitab, et me oleme tegelikult teinud suurepärast tööd viimase aasta jooksul ja taganud võimalikult paljude seisukohtade arvessevõtmise, mille üle tunnen tõesti head meelt. Siiski on mul paar märkust vastuseks mõningatele küsimustele, mis on tänase menetluse käigus tõstatatud. Need puudutavad CE-vastavusmärgist. On täiesti tõsi, et CE-vastavusmärgis ajab tarbijaid segadusse ja et me vajame seda uuringut võimaliku tarbijate ohutusmärgise kohta. Siiski rõhutaksin tugevalt, et selle paketiga paraneb CE-süsteem märgatavalt tänu tõhusamale turujärelevalvele ja liikmesriikide kohustusele võtta süüdlased CE-vastavusmärgise väärkasutamise korral vastutusele. CE-vastavusmärgis ja CE-süsteem paranevad praegusega võrreldes märkimisväärselt. Olukord paraneb turujärelevalveorganite osas, kes kasutavad märgistust töövahendina. Kui tootja kasutab teadlikult CE-vastavusmärgist, kinnitab ta seega, et ta täidab ELi eeskirju. Kui ta seda ei tee, võib teda karistada. Ta ei saa väita, et ta ei teadnud, mida ta tegi. See on suur edusamm. Küsimus, mida me ei ole käsitlenud, on suhe tarbijatega, millele volinik vastas väga positiivselt, öeldes, et selles suhtes tehakse väga palju tööd. On arutatud teemal, kas esimese lugemise kokkuleppe koostamine oli õige või vale. Ma leian, et tänane arutelu on andnud kinnitust asjaolule, et paljud inimesed on olnud kaasatud, sest see on puudutanud kolme raportit paljude variraportööridega jne. Väga suur hulk Euroopa Parlamendi liikmeid on töös osalenud ja saanud seetõttu ka ennast väljendada. Samuti leian ma, et me võime tulemusega üsna rahul olla. Lõpetuseks sooviksin kiiresti üles lugeda variraportööride nimed ja märkida, et hindan nende tööd väga: pr Rühle, hr Brie, pr Fourtou ja pr Pleštinská on andnud väga olulise panuse, nagu loomulikult ka mõlema töörühma sekretariaadid ja parlamendikomisjoni sekretariaat. Suur aitäh! On olnud suur rõõm selles töös osaleda."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin myös kiittää kaikista myönteisistä ja hyvistä huomioista, jotka tehtiin keskustelussa tänään. Tämä yksinkertaisesti osoittaa, että olemme kuluneen vuoden aikana tehneet erinomaista työtä ja että olemme varmistaneet mahdollisimman monen näkökohdan sisällyttämisen, mihin olen erittäin tyytyväinen. Haluan kuitenkin esittää muutaman huomautuksen vastauksena joihinkin tänään keskustelussa esiin nostettuihin kysymyksiin. Nämä liittyvät CE-merkintään. On ehdottomasti totta, että se on kuluttajia hämmentävä ja että tämä tutkimus kuluttajille suunnatun turvallisuusmerkinnän mahdollisesta käyttöönotosta tulee tarpeeseen. Korostaisin kuitenkin vahvasti, että tämän paketin myötä CE-merkintäjärjestelmä kehittyy huomattavasti, koska markkinavalvontaa lisätään ja jäsenvaltiot velvoitetaan nostamaan syyte CE-merkinnän väärinkäytöstapauksissa. CE-merkintää ja CE-merkintäjärjestelmää parannetaan huomattavasti verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Tilanne paranee myös niiden markkinavalvontaviranomaisten kannalta, jotka käyttävät merkintää työkalunaan. Jos valmistaja tietoisesti käyttää CE-merkintää, hän ilmoittaa noudattavansa EU:n säädöksiä. Jos hän ei tee tätä, häntä voidaan rangaista. Hän ei voi väittää, että hän ei ollut tietoinen siitä, mitä teki. Tämä on huomattava parannus. Kysymys, jota emme ole pystyneet selvittämään, koskee kuluttajasuhteita. Komission jäsen vastasi erittäin myönteisesti ilmoittamalla, että tämän asian eteen työskennellään paljon. Keskustelua on käyty siitä, oliko oikein vai väärin valmistella ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttävä sopimus. Mielestäni tämänpäiväinen keskustelu osoittaa selvästi sen, että monet ovat osallistuneet työskentelyyn, koska kyseessä oli kolme mietintöä, joilla oli useita varjoesittelijöitä jne. Useat parlamentin jäsenet ovat osallistuneet työhön ja ovat siten saaneet tilaisuuden ilmaista kantansa. Mielestäni voimme olla hyvin tyytyväisiä tulokseen. Lopuksi haluaisin mainita varjoesittelijöiden nimet ja osoittaa tunnustukseni heidän tekemälle työlleen: Heide Rühle, André Brie, Janelly Fourtou ja Zita Pleštinská, kuten tietenkin molempien ryhmien sihteeristöt ja valiokunnan sihteeristö, ovat osallistuneet työhön huomattavalla panoksella. Suuret kiitokset, on ollut todella ilo osallistua tähän työhön."@fi7
"Madame la Présidente, je tiens également à exprimer mes remerciements pour les nombreux commentaires positifs qui ont été exprimés pendant la séance d’aujourd’hui. Cela montre simplement que nous avons accompli de l’excellent travail au cours de l’année dernière et que nous avons garanti l’incorporation d’autant de points de vue que possible, ce dont je me réjouis. J’ai cependant quelques remarques à apporter en réponse à certains points qui ont été soulevés au cours de la session d’aujourd’hui. Ces points portent sur le marquage CE. Il est tout à fait vrai qu’une certaine confusion règne chez les consommateurs et que cette étude sur un éventuel marquage de sécurité pour le consommateur est nécessaire. Je tiens toutefois à souligner également que ce paquet permettra d’améliorer sensiblement le programme CE grâce à une surveillance du marché accrue et à l’obligation pour les États membres d’engager des poursuites en cas d’abus du marquage CE. Le marquage CE et le projet CE seront considérablement améliorés par rapport à aujourd’hui. La situation sera meilleure pour les autorités de surveillance du marché qui utilisent le marquage comme un outil. Lorsqu’un producteur utilise le marquage CE en toute connaissance de cause, il s’engage à respecter les règlements de l’UE. Dans le cas contraire, il peut être sanctionné. Il ne peut pas prétendre qu’il ne savait pas ce qu’il faisait. Il s’agit là d’une amélioration sensible. Ce que nous oublions, c’est la relation avec les consommateurs. Le commissaire a répondu à ce problème très positivement en disant qu’un travail colossal était à accomplir en la matière. Tout le monde ne s’accorde pas sur la question de savoir s’il était opportun ou non de préparer un vote en première lecture. J’ai l’impression que le débat d’aujourd’hui a simplement démontré que de nombreuses personnes ont été impliquées, car il concernait trois rapports et de nombreux rapporteurs fictifs, etc. Un grand nombre de députés européens ont été impliqués dans le travail et ont ainsi eu l’opportunité de s’exprimer. J’ai également l’impression que nous pouvons être plutôt satisfaits du résultat. Enfin, je souhaiterais citer rapidement le nom des rapporteurs fictifs et leur témoigner également ma gratitude pour leur travail: Mme Rühle, M. Brie, Mme Fourtou et Mme Pleštinská ont réalisé un travail remarquable tout comme, bien sûr, les secrétariats des deux groupes et le secrétariat de la commission. Merci mille fois. Ce fut un plaisir de contribuer à ce travail."@fr8
"Elnök asszony! Szeretném én is megköszönni azt a sok kedves és hasznos megjegyzést, amely ma itt elhangzott. Mindez egyszerűen azt mutatja, hogy kiváló munkát végeztünk az elmúlt egy év során, s biztosítottuk azt, hogy amennyi észrevételt csak lehetett, beépítettünk anyagunkba. Mindez nagy örömöt jelent számomra. Van azonban néhány felvetés, amely a mai vita során hangzott el, és amelyre szeretnék reflektálni. Ez a CE-jelölést érinti. Teljes mértékben igaz, hogy e jelölés zavaró a fogyasztók számára. Szükségünk van egy, a fogyasztóbiztonsági jelzést általános összefüggésekben vizsgáló tanulmányra. Határozottan állítom azonban, hogy ezzel a csomaggal, a kiszélesedett piacfelügyelettel, valamint a tagállamoknak a CE-jelölés indokolatlan alkalmazásakor való kötelező büntetőjogi fellépésével a CE-projekt jelentősen megerősödik. A CE-jelölés és a CE-projekt jelentősen megerősödik ahhoz képest, hogy mi is van ma. A helyzet javul azon piacfelügyeleti hatóságok számára is, akik a jelölést eszközként használják. Amikor egy gyártó tudatosan a CE-jelölést alkalmazza, akkor azt jelzi, hogy betartja az uniós szabályokat. Amennyiben nem ezt teszi, akkor megbüntethető. Nem érvelhet azzal, hogy nem tudta, mit csinál. Ez feltétlenül érdemi haladás. Az ügy, amelyet nem tudunk igazán kezelni, az a fogyasztókkal való kapcsolat. Erre vonatkozóan a Bizottság nagyon pozitívan reagált annak kinyilvánításával, hogy hatalmas munka elvégzésére készül ennek érdekében. Némi vita folyt arról, hogy helyes vagy sem egy megállapodást az első olvasat szintjén kidolgozni. Úgy vélem, mai napi vitánk egyszerűen illusztrálta, hogy nagyon sokan vettek részt a vitában, amely három jelentést is érintett. Emellett több árnyék-előadó is dolgozott stb. Nagyon sok parlamenti képviselő is érintett volt a munkában, és élhetett a vélemény-nyilvánítás lehetőségével. Úgy érzem tehát, hogy elégedettek lehetünk az eredménnyel. Végül, szeretném gyorsan felsorolni az árnyék-előadókat, és kifejezni elismerésemet munkájuk iránt: Rühle asszony, Brie úr, Fourtou asszony és Pleštinská asszony igen jelentősen hozzájárult a munkához, amiként mindkét csoport titkársága, továbbá a bizottsági titkárság is. Hálás köszönetem! Nagy élvezet volt számomra, hogy részt vehettem e munkában!"@hu11
". − Signora Presidente, sono grata anche per i numerosi commenti positivi e favorevoli formulati durante le odierne procedure. Ciò dimostra semplicemente che in effetti abbiamo svolto un ottimo lavoro l’anno scorso e abbiamo assicurato che fossero inseriti i più numerosi punti di vista possibili, aspetto che mi rende molto soddisfatta. Tuttavia, desidero formulare due osservazioni per replicare ad alcune questioni sorte durante i confronti di oggi, che riguardano il marchio CE. È assolutamente vero che è disorientante per i consumatori e che occorre questo studio relativo a un possibile marchio di sicurezza per il consumatore. Ciononostante, intendo altresì sottolineare che con il presente pacchetto il sistema CE sarà ampiamente migliorato tramite una vigilanza potenziata sul mercato e l’obbligo per gli Stati membri di procedere in caso di utilizzo improprio del marchio CE. In confronto a ciò di cui disponiamo attualmente, il marchio e il sistema CE saranno perfezionati in modo significativo. La situazione migliorerà in relazione all’uso del marchio in quanto strumento da parte delle autorità di vigilanza del mercato. Qualora un produttore applichi consapevolmente il marchio CE, attesta di rispettare le norme dell’UE. In caso contrario, è quindi possibile punirlo. Non può asserire di ignorare ciò che stava compiendo. Si tratta di un progresso notevole. La questione che non riusciamo ad affrontare è il rapporto con i consumatori, a cui il Commissario ha risposto in maniera molto positiva affermando che è opportuno impegnarsi a fondo in merito. Si è discusso se fosse giusto o sbagliato elaborare un accordo in prima lettura. Penso che il confronto di oggi abbia semplicemente dimostrato che molte persone sono interessate, dal momento che riguarda tre relazioni con numerosi relatori ombra e così via. Molti deputati sono stati coinvolti nel lavoro e quindi hanno anche avuto l’opportunità esprimersi. Ritengo inoltre che possiamo essere piuttosto soddisfatti del risultato. Infine, vorrei nominare rapidamente i relatori ombra e riconoscere inoltre che ho notevolmente apprezzato il loro lavoro: gli onorevoli Rühle, Brie, Fourtou e Pleštinská hanno offerto un contributo molto valido, nonché i segretariato di entrambi i gruppi e il segretariato della commissione. Grazie, è stato un vero piacere aver partecipato a questo lavoro."@it12
"Ponia Pirmininke, ir aš norėčiau padėkoti už daugybę pozityvių ir gerų komentarų, kuriuos išgirdome šiandienos posėdyje. Tai rodo, kad mes iš tiesų puikiai padirbėjome per pastaruosius metus ir įtraukėme kaip galima daugiau požiūrių, o tai mane nepaprastai džiugina. Vis dėlto norėčiau išsakyti porą pastabų apie kai kurias problemas, kurios buvo iškeltos šiandienos posėdyje. Tai susiję su CE ženklinimu. Vartotojai yra iš tiesų klaidinami, todėl turime išnagrinėti, kaip galima būtų ženklinti, siekiant užtikrinti vartotojų saugumą. Tačiau taip pat noriu akcentuoti, kad įdiegus šį paketą CE ženklinimo schema bus gerokai tobulesnė, nes bus atidžiau stebima rinka, o valstybės narės įsipareigos taikyti nuobaudas neleistino CE ženklinimo atvejais. CE ženklinimas ir CE schema bus žymiai efektyvesnė, palyginus su tuo, ką matome šiandien. Situacija pasitaisys, nes tai susiję su rinkos stebėjimu užsiimančiai pareigūnais, kurie rinkodara naudojasi kaip įrankiu. Jei gamintojas sąmoningai naudoja CE ženklinimą, jis tarsi teigia, kad paklūsta ES taisyklėms. Jei taip nėra, jį galima bausti. Jis negali tvirtinti, kad nežinojo, ką daro. Tai didelis pagerinimas. Niekaip nepasiseka išspręsti santykių su vartotojais problemos, nors Komisaras apie tai kalbėjo labai pozityviai, teigdamas, kad planuojama itin daug pastangų sutelkti nagrinėjant šį ryšį. Buvo diskutuota, ar verta rengti pirmojo skaitymo sutartį. Manau, kad šiandienos diskusija tiesiog parodė, jog tai rūpi daugeliui žmonių, nes apie tai buvo kalbama trijose ataskaitose ir daugelio pranešėjų. Labai daug EP narių įsitraukė į darbą, todėl turėjo galimybę išreikšti savo nuomones. Be to, manau, kad galime būti patenkinti rezultatais. Pabaigoje norėčiau trumpai paminėti šešėlinių pranešėjų pavardes ir pripažinti, kad taip pat labai džiaugiuosi jų darbu. Tikrai didelis ponios Rühle, pono Brie, ponios Fourtou ir ponios Pleštinská indėlis, be to, paminėtini abiejų grupių ir komiteto sekretoriatai. Labai ačiū. Buvo išties malonu bendradarbiauti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es arī gribētu pateikties par daudzajiem pozitīvajiem komentāriem, kas tika izteikti šodienas sēdē. Tas vienkārši parāda, ka pēdējā gada laikā mēs esam paveikuši lielisku darbu un nodrošinājuši, ka tiek ņemti vērā pēc iespējas vairāk viedokļi, par ko es ļoti priecājos. Tomēr man ir daži komentāri, atbildot uz dažiem šodienas sēdē izskanējušajiem jautājumiem. Tie attiecas uz CE marķējumu. Tā ir pilnīga taisnība, ka patērētāji ir apjukuši, un mums ir vajadzīgs šis pētījums par iespējamo patērētāju drošības marķējumu. Tomēr es arī īpaši uzsveru, ka šī pakete ievērojami uzlabos CE shēmu, pastiprinot tirgus uzraudzību un dalībvalstu pienākumu piemērot sodu CE marķējuma nepareizas izmantošanas gadījumā. CE marķējums un CE shēma tiks ievērojami uzlaboti salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju. Situācija uzlabosies attiecībā uz tirgus uzraudzības iestādēm, kas marķējumu izmanto kā instrumentu. Ja ražotājs apzināti izmanto CE marķējumu, tas nozīmē, ka viņš ievēro ES noteikumus. Ja viņš to nedara, tad viņu var sodīt. Viņš nevar apgalvot, ka viņš nezināja, ko viņš dara. Tas ir ievērojams uzlabojums. Jautājums, ko mēs nespējam izskatīt, ir attiecības ar patērētājiem, uz ko komisārs ir reaģējis ļoti pozitīvi, paziņojot, ka šajā sakarā tiks veikts milzīgs darbs. Ir notikušas dažas diskusijas par to, vai bija pareizi sagatavot vienošanos pirmajā lasījumā. Man šķiet, ka šodienas diskusija vienkārši ir parādījusi, ka ir bijuši iesaistīti daudzi cilvēki, jo runa ir par trim ziņojumiem, pie kuriem strādājuši daudzi „ēnu” referenti u.c. Darbā ir bijuši iesaistīti ļoti daudzi Eiropas Parlamenta deputāti, tādējādi arī viņiem bija iespēja izpausties. Tāpat man šķiet, ka mēs varam būt visnotaļ apmierināti ar rezultātu. Visbeidzot, es gribētu ātri pieminēt „ēnu” referentu vārdus un atzīt, ka arī es augstu vērtēju viņu darbu: un ir devuši ievērojamu ieguldījumu, protams, tāpat kā to ir darījuši abu grupu sekretariāti un komitejas sekretariāts. Liels paldies. Tas bija liels pagodinājums būt iesaistītai šajā darbā."@lv13
"Fru formand! Jeg vil også gerne sige tak for alle de mange positive og gode kommentarer, der er kommet under dagens forhandling. Det viser netop, at vi faktisk har lavet et rigtig godt stykke arbejde igennem det sidste år og har sørget for at få inddraget så mange synspunkter som muligt, så det glæder mig rigtigt. Jeg har dog lige et par kommentarer til nogle af de ting, der er kommet frem under dagens forhandling. Det handler om CE-mærket. Det er fuldstændigt rigtigt, at i forhold til forbrugerne er det forvirrende, og vi har brug for at lave denne undersøgelse af et eventuelt forbrugersikkerhedsmærke. Men jeg vil også godt understrege, at med denne pakke får vi i øvrigt en stærkt forbedret CE-ordning med den styrkede markedsovervågning og medlemsstaternes forpligtelse til at retsforfølge misbrug af CE-mærket. CE-mærket og CE-ordningen bliver væsentligt forbedret i forhold til det, vi har i dag. I forhold til markedsovervågningsmyndighederne, som bruger det som redskab, vil det blive bedre. Når en producent bevidst sætter CE-mærket på, siger han, at han overholder reglerne i EU. Hvis han så ikke gør det, kan han straffes. Han kan ikke påstå, at han ikke har vidst, hvad han gjorde. Det er en markant forbedring. Det, vi mangler at behandle, er forholdet til forbrugerne, og kommissæren har svaret meget positivt på, at der arbejdes gevaldigt på sagen. Der har været diskussion om, hvorvidt det har været rigtigt eller forkert at lave en førstebehandlingsaftale. Jeg synes, at dagens debat netop har vist, at der har været mange mennesker involveret, fordi der har været tale om tre betænkninger med mange skyggeordførere osv. Rigtig mange medlemmer af Parlamentet har været involveret i arbejdet og har derfor haft muligheden for også at komme til orde. Og med det resultat synes jeg, at vi kan være ganske tilfredse. Her til sidst vil jeg lige skynde mig at nå at sige til skyggeordførerne med navns nævnelse, at jeg også sætter stor pris på deres arbejde: Fru Rühle, hr. Brie, fru Fourtou og fru Pleštinská har gjort en meget stor indsats, og det samme gælder selvfølgelig også for både gruppernes sekretariater og udvalgssekretariatet. Tusind tak for det. Det har været en stor fornøjelse at være med i dette arbejde."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ook ik ben dankbaar voor de vele positieve en goede opmerkingen die tijdens de werkzaamheden van vandaag zijn gemaakt. Het geeft eenvoudigweg aan dat we het afgelopen jaar werkelijk uitstekend werk hebben verricht en ervoor hebben gezorgd dat er rekening is gehouden met zoveel mogelijk standpunten, hetgeen mij veel deugd doet. Toch wil ik even reageren op enkele, tijdens de werkzaamheden van vandaag genoemde punten betreffende de CE-markering. Het is absoluut waar dat deze verwarrend is voor de consument en de studie over een mogelijke markering voor consumentenveiligheid is noodzakelijk. Toch wil ik ook sterk benadrukken dat het CE-stelsel met dit pakket aanzienlijk wordt verbeterd en wel doordat het markttoezicht wordt verbeterd en de lidstaten worden verplicht tot strafrechtelijke vervolging over te gaan ingeval van misbruik van de CE-markering. De CE-markering en het CE-stelsel worden sterk verbeterd ten opzichte van de huidige situatie. De situatie voor de markttoezichtautoriteiten die de markering als hulpmiddel gebruiken, wordt verbeterd. Wanneer een fabrikant weloverwogen de CE-markering gebruikt, verklaart hij daarmee aan de EU-regels te voldoen. Doet hij dit laatste niet, dan kan hij worden bestraft. Hij kan niet beweren dat hij zich niet bewust was van hetgeen hij deed. Dit is een duidelijke verbetering. De kwestie die we nog moeten aanpakken, is de relatie met de consument. De heer Verheugen kwam echter met het zeer positieve bericht dat er op dit punt ontzettend veel werk zal worden verzet. Er is enige discussie geweest over de vraag of het een goede of een slechte zaak was om voor eerste lezing een consensus uit te werken. Het debat van vandaag heeft volgens mij eenvoudigweg geïllustreerd dat er veel mensen bij betrokken zijn geweest aangezien het hier drie verslagen betreft met veel schaduwrapporteurs, enzovoorts. Een bijzonder groot aantal EP-leden is bij het werk betrokken geweest en heeft dus ook zijn zegje kunnen doen. Ik vind ook dat we best tevreden kunnen zijn over het resultaat. Tot slot noem ik snel de namen van de schaduwrapporteurs en spreek ik ook mijn bijzondere waardering uit voor hun werk: mevrouw Rühle, de heer Brie, mevrouw Fourtou en mevrouw Pleštinská hebben een erg grote bijdrage geleverd, net als uiteraard de secretariaten van beide fracties en het secretariaat van de commissie. Hartelijk dank. Het was een groot genoegen om bij dit werk betrokken te zijn."@nl3
"Pani przewodnicząca! Ja również chciałabym podziękować za wiele pozytywnych i dobrych komentarzy wygłoszonych w trakcie dzisiejszego posiedzenia. To po prostu pokazuje, że faktycznie w ciągu ostatniego roku wykonaliśmy doskonałą pracę i zapewniliśmy uwzględnienie możliwie dużej liczby opinii, co mnie cieszy. Jednakże chciałabym przedstawić kilka komentarzy w odpowiedzi na niektóre uwagi zgłoszone w trakcie dzisiejszego posiedzenia. Odnoszą się one do oznaczenia CE. To całkowita prawda, że jest ono mylące dla konsumentów i potrzebujemy analizy w sprawie ewentualnego oznaczenia bezpieczeństwa dla konsumentów. Jednakże chciałabym dobitnie podkreślić, że dzięki niniejszemu pakietowi system CE ulegnie znacznej poprawie wskutek zwiększonego nadzoru rynkowego i zobowiązania państw członkowskich do podjęcia kroków prawnych w przypadkach nadużycia oznaczenia CE. W porównaniu do obecnej sytuacji oznaczenie CE i system CE zostaną znacznie ulepszone. Poprawi się sytuacja w odniesieniu do organów nadzoru rynkowego, które wykorzystują to oznaczenie jako narzędzie. Jeżeli producent świadomie wykorzystuje oznaczenie CE, twierdzi, że przestrzega przepisów UE. Jeżeli tego nie robi, może zostać ukarany. Nie może twierdzić, że nie był świadomy tego, co czyni. To wyraźna poprawa. Sprawą, którą pomijamy, jest zagadnienie stosunku do konsumenta, w odniesieniu do którego pan komisarz zareagował bardzo pozytywnie stwierdzając, że zostanie wykonana olbrzymia praca w tej dziedzinie. Pojawiły się wątpliwości, czy słuszne bądź niesłuszne było przygotowanie porozumienia w pierwszym czytaniu. Myślę, że dzisiejsza debata po prostu pokazała, że wiele osób zostało zaangażowanych, ponieważ sprawa obejmowała trzy sprawozdania z wieloma sprawozdawcami pomocniczymi itp. W te prace zostało zaangażowanych wielu deputowanych i dzięki temu mieli okazję wypowiedzenia się. Uważam również, że możemy być dość zadowoleni z efektu. Na koniec chciałabym wymienić sprawozdawców pomocniczych i podkreślić, że bardzo doceniam ich pracę: pani Rühle, pan Brie, pani Fourtou i pani Pleštinská wnieśli bardzo istotny wkład, oczywiście podobnie jak sekretariaty obu grup i sekretariat komisji. Serdecznie dziękuję. Cieszę się, że uczestniczyłam w tych pracach."@pl16
"Senhora Presidente, também eu gostaria de agradecer os numerosos comentários positivos que hoje aqui foram proferidos durante a sessão. São a prova, pura e simples, de que fizemos efectivamente um excelente trabalho ao longo do último ano e que garantimos a incorporação do maior número possível de pontos de vista, facto com o qual me congratulo. Entretanto gostaria de tecer alguns comentários em resposta a alguns dos pontos hoje aqui levantados durante o debate. Dizem respeito à marcação CE. Não restam dúvidas de que é uma questão confusa para os consumidores e que necessitamos deste estudo relativo a uma possível marca de segurança nos produtos de consumo. Contudo, gostaria também de enfatizar, com veemência, que o sistema CE irá melhorar de modo significativo com este pacote, através do aumento da fiscalização do mercado e da obrigação de os Estados-Membros processarem os infractores em caso de uso indevido da marcação CE. A marcação CE e o sistema CE sofrerão uma melhoria significativa comparativamente ao sistema actual. A situação irá melhorar no que diz respeito às autoridades que fiscalizam o mercado e que utilizam a marcação como ferramenta. Ao utilizar conscientemente a marcação CE, o fabricante estará a dizer que cumpre as regras da UE. Se não o fizer, poderá ser punido. Não poderá alegar que desconhecia o que estava a fazer. Trata-se de uma melhoria assinalável. O aspecto que não estamos a conseguir resolver é a relação com os consumidores, à qual o Comissário respondeu de forma muito positiva, afirmando que será realizado um trabalho avultado neste domínio. Houve alguma discussão sobre até que ponto estava certo ou errado preparar um acordo em primeira leitura. Sinto que o debate de hoje demonstrou que estiveram envolvidas muitas pessoas, visto tratar-se de três relatórios que envolveram muitos relatores-sombra, etc. Um número muito significativo de deputados ao Parlamento Europeu esteve envolvido nos trabalhos e, por esse motivo, teve igualmente oportunidade de se manifestar. Também sinto que nos podemos congratular com os resultados. Para concluir, queria apenas referir rapidamente os nomes dos relatores-sombra e manifestar a minha satisfação pelo trabalho que realizaram: são eles a senhora deputada Rühle, o senhor deputado Brie e as senhoras deputadas Fourtou e Pleštinská, que deram um contributo muito relevante, à semelhança, obviamente, dos secretariados de apoio de ambos os grupos e do da comissão competente quanto à matéria de fundo. Muito obrigado. Fui um grande prazer participar neste trabalho."@pt17
"Fru formand! Jeg vil også gerne sige tak for alle de mange positive og gode kommentarer, der er kommet under dagens forhandling. Det viser netop, at vi faktisk har lavet et rigtig godt stykke arbejde igennem det sidste år og har sørget for at få inddraget så mange synspunkter som muligt, så det glæder mig rigtigt. Jeg har dog lige et par kommentarer til nogle af de ting, der er kommet frem under dagens forhandling. Det handler om CE-mærket. Det er fuldstændigt rigtigt, at i forhold til forbrugerne er det forvirrende, og vi har brug for at lave denne undersøgelse af et eventuelt forbrugersikkerhedsmærke. Men jeg vil også godt understrege, at med denne pakke får vi i øvrigt en stærkt forbedret CE-ordning med den styrkede markedsovervågning og medlemsstaternes forpligtelse til at retsforfølge misbrug af CE-mærket. CE-mærket og CE-ordningen bliver væsentligt forbedret i forhold til det, vi har i dag. I forhold til markedsovervågningsmyndighederne, som bruger det som redskab, vil det blive bedre. Når en producent bevidst sætter CE-mærket på, siger han, at han overholder reglerne i EU. Hvis han så ikke gør det, kan han straffes. Han kan ikke påstå, at han ikke har vidst, hvad han gjorde. Det er en markant forbedring. Det, vi mangler at behandle, er forholdet til forbrugerne, og kommissæren har svaret meget positivt på, at der arbejdes gevaldigt på sagen. Der har været diskussion om, hvorvidt det har været rigtigt eller forkert at lave en førstebehandlingsaftale. Jeg synes, at dagens debat netop har vist, at der har været mange mennesker involveret, fordi der har været tale om tre betænkninger med mange skyggeordførere osv. Rigtig mange medlemmer af Parlamentet har været involveret i arbejdet og har derfor haft muligheden for også at komme til orde. Og med det resultat synes jeg, at vi kan være ganske tilfredse. Her til sidst vil jeg lige skynde mig at nå at sige til skyggeordførerne med navns nævnelse, at jeg også sætter stor pris på deres arbejde: Fru Rühle, hr. Brie, fru Fourtou og fru Pleštinská har gjort en meget stor indsats, og det samme gælder selvfølgelig også for både gruppernes sekretariater og udvalgssekretariatet. Tusind tak for det. Det har været en stor fornøjelse at være med i dette arbejde."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, aj ja by som sa chcela poďakovať za mnoho priaznivých a dobrých poznámok, ktoré odzneli počas dnešného rokovania. Sú dôkazom toho, že v priebehu posledného roka sa nám podarilo odviesť skutočne vynikajúcu prácu, a že sa nám podarilo do správ zapracovať čo najviac hľadísk, z čoho mám veľkú radosť. Chcela by som sa však vyjadriť k niektorým bodom, ktoré boli vznesené počas dnešného rokovania, a ktoré sa týkajú označenia CE. Tvrdenie, že označenie CE je pre spotrebiteľov neprehľadné, je úplne pravdivé. Je potrebné vypracovať spomínanú správu o možnom zavedení bezpečnostného označenia pre spotrebiteľov. Dovoľte mi však tiež zdôrazniť, že vďaka tomuto balíku dôjde k výraznému vylepšeniu systému CE prostredníctvom zvýšeného dohľadu nad trhom a povinnosti členských štátov trestne stíhať subjekty, ktoré zneužívajú označenie CE. V porovnaní so súčasnou situáciou dôjde k výraznému vylepšeniu označenia CE a systému CE. Situácia sa zlepší vo vzťahu k orgánom vykonávajúcim dohľad nad trhom, ktoré používajú označenie ako nástroj. Ak výrobca úmyselne používa označenie CE, prehlasuje, že dodržiava pravidlá EÚ. Ak ich nedodržiava, môže za to byť potrestaný. Nemôže tvrdiť, že si neuvedomoval, čo robí. Ide o výrazné zlepšenie. Otázka, ktorú sa nám nedarí riešiť, je vzťah so spotrebiteľmi. Pán komisár na túto otázku odpovedal veľmi priaznivo, keď vyhlásil, že v tejto súvislosti sa vykoná obrovské množstvo práce. Diskutovalo sa tiež o tom, či je správne alebo nesprávne, že sme pripravili dohodu v prvom čítaní. Myslím si, že dnešná rozprava dokázala, že do procesu prípravy sa zapojilo veľmi veľa ľudí, pretože išlo o tri správy s veľkým počtom tieňových spravodajcov atď. Do práce sa zapojilo veľmi veľa poslancov, a preto mali možnosť vyjadriť sa. Myslím si tiež, že s dosiahnutým výsledkom môžeme byť celkom spokojní. Na záver mi dovoľte spomenúť mená tieňových spravodajcov na znak toho, že si veľmi cením ich prácu, pani Rühleová, pán Brie, pani Fourtouová a pani Pleštinská veľmi významnou mierou prispeli k úspešnému výsledku. Samozrejme, rovnako významná bola i práca sekretariátov oboch skupín a sekretariátu výboru. Veľmi pekne vám ďakujem. Bolo pre mňa potešením, že som sa mohla podieľať na tejto práci."@sk19
"Gospa predsednica, tudi jaz se želim zahvaliti za veliko pozitivnih in dobrih pripomb med današnjimi postopki. To preprosto dokazuje, da smo v zadnjih letih dejansko opravili odlično delo in zagotovili vključitev vseh možnih stališč, kar me zelo veseli. Kljub temu imam nekaj pripomb v zvezi s stališči, ki so bila izpostavljena med današnjimi postopki. Zadevajo znak CE. Popolnoma res je, da je za potrošnike zavajajoč, in potrebujemo raziskavo o možnem označevanju za varnost potrošnikov. Prav tako pa močno poudarjam, da bo ta paket zelo izboljšal sistem CE, tako da bo zagotovil večji nadzor trga in obveznost držav članic, da preganjajo zlorabe znaka CE. Znak in sistem CE se bosta v primerjavi z današnjimi razmerami bistveno izboljšala. Izboljšala se bo situacija v zvezi z organi za nadzor trga, ki uporabljajo znak kot orodje. Če proizvajalec zavestno uporabi znak CE, s tem izraža, da upošteva predpise EU. Če jih ne upošteva, je lahko kaznovan. Ne more trditi, da se ni zavedal svojih obveznosti. To je vidno izboljšanje. Vprašanje, ki ga ne obravnavamo, je odnos s potrošniki, na katerega se je komisar zelo pozitivno odzval, s tem ko je dejal, da bo v zvezi s tem opravljenega veliko dela. Nekoliko se je razpravljalo o tem, ali je prav ali narobe, da se pripravi sporazum na prvi obravnavi. Menim, da je današnja razprava pokazala sodelovanje številnih ljudi, saj so se obravnavala tri poročila z veliko poročevalci v senci itd. Pri delu je sodelovalo veliko število poslancev Evropskega parlamenta, ki so tako tudi imeli priložnost izraziti svoja mnenja. Menim tudi, da smo lahko precej zadovoljni z rezultatom. Na koncu želim še na hitro omeniti poročevalce v senci in povedati, da tudi jaz zelo cenim njihovo delo: gospa Rühle, gospod Brie, gospa Fourtou in gospa Pleštinská so zelo pomembno prispevali ter tudi sekretariata obeh skupin in sekretariat odbora. Najlepša hvala. V veliko veselje mi je bilo sodelovati."@sl20
"Fru talman! Jag vill också tacka för era många positiva och bra kommentarer under dagens debatt. Det visar att vi faktiskt har gjort ett utmärkt arbete under det senaste året och har sett till att vi har fått med så många synpunkter som möjligt. Det gläder mig verkligen. Jag har dock ett par kommentarer till några av de saker som har kommit fram under dagens debatt. De handlar om CE-märkningen. Den är mycket riktigt förvirrande för konsumenterna och vi behöver den här undersökningen om en eventuell konsumentsäkerhetsmärkning. Jag vill dock även starkt betona att CE-systemet kommer att bli avsevärt mycket bättre med det här paketet genom ökad marknadsövervakning och medlemsstaternas skyldighet att lagföra missbruk av CE-märkningen. CE-märkningen och CE-systemet kommer att bli betydligt bättre än i dag. Situationen kommer att bli bättre för de marknadsövervakningsmyndigheter som använder märkningen som redskap. När en producent medvetet använder CE-märkningen säger han att han följer EU:s regler. Om han sedan inte gör det kan han straffas. Han kan inte hävda att han inte visste vad han gjorde. Det är en markant förbättring. En sak som vi inte lyckas ta itu med är förhållandet till konsumenterna. Kommissionsledamoten har reagerat mycket positivt genom att uppge att man kommer att arbeta mycket hårt med frågan. Det har varit en del diskussion om huruvida det var rätt eller fel att förbereda en överenskommelse vid första behandlingen. Jag tycker helt enkelt att dagens debatt har visat att många människor har deltagit i arbetet. Det har handlat om tre betänkanden med många skuggföredragande osv. Väldigt många parlamentsledamöter har deltagit i arbetet och har därför också haft möjlighet att komma till tals. Jag tycker också att vi kan vara riktigt nöjda med resultatet. Till sist vill jag snabbt nämna skuggföredragandena vid namn och säga att jag verkligen uppskattar deras arbete: Heide Rühle, André Brie, Janelly Fourtou och Zita Pleštinská har gjort en mycket stor insats, och detsamma gäller naturligtvis båda gruppernas sekretariat samt utskottssekretariatet. Tack så mycket. Det har varit ett stort nöje att delta i arbetet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"J. Fourtou"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph