Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-19-Speech-2-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080219.5.2-011"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand, hr. kommissær, kære formandskab, mine damer og herrer! Jeg vil godt starte med at sige tak til jer alle sammen for det fantastisk gode samarbejde, vi har haft i forbindelse med arbejdet med denne pakke. Det har været spændende på mange måder. Som skyggeordførerne ved, har det været min første betænkning overhovedet i min tid i Parlamentet, og det har været meget lærerigt. Det har også været meget udfordrende at skulle arbejde med tre betænkninger og dermed også med nogle andre ordførere. Det har været spændende! I sidste ende har det gavnet vort arbejde, at vi har haft tre betænkninger, som godt nok på visse områder har overlappet hinanden, men som betyder, at vi nu står med et sammenhængende stykke lovgivning for det indre marked, som vil styrke dette marked. Der tales meget om bedre lovgivning, og selv om Kommissionen utvivlsomt har taget sig til hovedet nogle gange under vores forhandlinger, vil jeg alligevel vove den påstand, at vores arbejde her er et eksempel på en god proces. Vi har alle sammen arbejdet rigtig effektivt og fået et godt resultat ud af det. Vi har til gengæld også haft rigtig mange møder for at nå hertil. Jeg vil godt fremhæve tre ting, som vi har kæmpet for fra Parlamentets side i forbindelse med denne ramme for markedsføring af produkter. Tre ting, som vi har fået igennem, og som har betydning for, at vi nu kan støtte op omkring det kompromis, vi har lavet, og være ganske tilfredse med det. For det første synes jeg, at det er en stor sejr for forbrugerne, at vi har styrket kravene til de erhvervsdrivende i hele forsyningskæden. Alle, som kommer i berøring med et produkt, bliver ansvarlig for, at produktet er sikkert og lever op til EU's krav. Lige fra fabrikanten i Kina til importøren i Køln eller til distributøren i København. Det betyder altså helt konkret, at en importør ikke længere vil kunne fralægge sig ansvaret, hvis et produkt, de har importeret, viser sig at være farligt eller ikke at leve op til EU's regler i øvrigt. For det andet er vi lige på målstregen blevet enige om, hvordan vi styrker CE-mærket. Lige fra vores allerførste debat i udvalget har det stået klart, at det har været lidt vanskeligt at finde ud af, hvordan vi skulle løse dette problem. Hvad var mærket for noget? Hvordan kunne vi styrke kontrollen? Var det overhovedet en troværdig garant for sikkerheden? Den løsning, vi er kommet frem til, betyder, at vi holder fast i og styrker CE-mærket. Fremover vil medlemslandene skulle retsforfølge de virksomheder og producenter, som misbruger CE-mærket. Samtidig vil vi også få en styrket markedskontrol, ikke mindst som følge af hr. Bries betænkning. Det betyder samlet set, at vi som forbrugere i fremtiden vil kunne have langt større tillid til de produkter, der bærer mærket. Men - og det er så det tredje punkt - vi har også i forslaget forpligtet Kommissionen til at følge op på, hvordan mærket fungerer. CE-mærket er nemlig ikke nødvendigvis løsningen på alle vores problemer med sikkerhed på det indre marked. Mærket er primært rettet mod virksomhederne og mod de myndigheder, som tager sig af markedsovervågningen. Derfor har vi med denne afgørelse bedt Kommissionen om at lave en undersøgelse om, hvordan mærket fungerer, og om at foretage en grundig vurdering af forbrugersikkerhedsmærker i al almindelighed. Kommissionen er i gang med arbejdet, og vi venter meget spændt på resultatet. Denne afgørelse er ikke i juridisk forstand egentlig lovgivning, men den indeholder en klar politisk forpligtelse, som vil betyde, at fremtidig produktlovgivning vil blive lavet ud fra den ramme, vi har skabt med afgørelsen. Det betyder helt konkret, at når vi nu skal i gang med legetøjsdirektivet, kommer vi til at tage disse definitioner og disse bestemmelser om de erhvervsdrivende og placere dem i legetøjsdirektivet. Det betyder, at vi faktisk får et meget mere sikkert indre marked. Jeg er helt sikker på, at vi hermed får styrket sikkerheden på det indre marked til fordel for forbrugerne, men også til fordel for de erhvervsdrivende. Tak for samarbejdet til jer alle sammen, særlig tak til hr. Stubb og til hr. Brie."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní komisařko, pane úřadující předsedo, dámy a pánové, ráda bych nejprve poděkovala všem, kteří tak výtečně spolupracovali při práci na tomto balíčku. Tato práce byla v mnoha ohledech vzrušující. Jak stínoví zpravodajové vědí, je toto moje první zpráva za dobu, kdy působím v Parlamentu, a při její přípravě jsem se mnohé naučila. Práce na třech zprávách, a tudíž se třemi zpravodaji, byla pro mě velkou výzvou. A byla skutečným dobrodružstvím! Skutečnost, že jsme zároveň pracovali na třech zprávách, které se v určitých oblastech překrývají, byla pro naši práci nanejvýš prospěšná, neboť výsledkem je ucelený právní předpis pro vnitřní trh, který tento trh posílí. O zlepšení právních předpisů se vede intenzivní diskuse, a přestože byla Komise během jednání nepochybně mnohokrát na rozpacích, odvažuji se tvrdit, že je tato naše práce příkladem dobrého postupu. Všichni jsme účinně spolupracovali, a díky tomu jsme dosáhli dobrých výsledků. Na druhou stranu jsme však museli uspořádat bezpočet setkání, abychom se k těmto výsledkům dopracovali. Ráda bych zdůraznila tři věci, o které jsme jménem Parlamentu v souvislosti s rámcem pro uvádění výrobků na trh usilovali; tři věci, které jsme prosadili a díky kterým můžeme nyní s pocitem uspokojení podpořit kompromis, jehož jsme dosáhli. Za prvé se domnívám, že pro spotřebitele je velkým vítězstvím fakt, že se nám podařilo zvýšit požadavky na podniky v celém dodavatelském řetězci. Každý, kdo se bude podílet na umístění výrobku na trh, bude odpovědný za to, že je tento výrobek bezpečný a splňuje požadavky EU. To platí jak pro výrobce v Číně, tak pro dovozce v Kolíně nebo pro distributora v Kodani. Rovněž z to zcela jasně vyplývá, že dovozce již nebude moci tvrdit, že nenese žádnou odpovědnost, pokud se ukáže, že je dovezený výrobek nebezpečný nebo obecně nevyhovuje předpisům EU. Za druhé, až na cílové čáře jsem se dohodli, jakým způsobem podpoříme označení CE. Od první rozpravy ve výboru bylo zjevné, že bude těžké rozhodnout se, jak tento problém řešit. V čem přesně označení spočívá? Jak můžeme zesílit kontroly? Je označení skutečně důvěryhodnou zárukou bezpečnosti? Řešení, k němuž jsme došli, nám umožňuje zachovat a posílit označení CE. V budoucnosti budou členské státy trestně stíhat společnosti a výrobce, kteří označení CE zneužijí. Zároveň zesílíme kontrolu trhu, a to v neposlední řadě díky zprávě pana Brieho. Celkově to znamená, že jako spotřebitelé budeme moci v budoucnu v mnohem větší míře důvěřovat výrobkům s označením CE. V návrhu jsme však pověřili Komisi – a to je třetí bod –, aby sledovala, jak označení funguje. Označení CE nepředstavuje řešení všech bezpečnostních problémů na vnitřním trhu. Je určeno především organizacím a orgánům, které provádějí dozor nad trhem. Proto jsme Komisi prostřednictvím tohoto rozhodnutí požádali, aby zjistila, jak trh funguje, a z obecného hlediska důkladně posoudila označení týkající se bezpečnosti spotřebitelů. Komise nyní tyto úkoly plní a s napětím očekáváme její výsledky. Toto rozhodnutí není v právním smyslu legislativní, ale obsahuje jednoznačné politické závazky, z nichž vyplývá, že budoucí právní předpisy týkající se výrobků budou vycházet z rámce, který jsme tímto rozhodnutím vytvořili. Konkrétně to znamená, že začneme-li dnes pracovat na směrnici o hračkách, vezmeme zmíněné definice a ustanovení týkající se podniků a začleníme je do směrnice o hračkách. Náš vnitřní trh tak ve skutečnosti bude mnohem bezpečnější. Jsem si naprosto jista, že díky tomu zvýšíme úroveň bezpečnosti na vnitřním trhu, a to jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Všem, a zejména panu Stubbovi a panu Briemu, děkuji za spolupráci."@cs1
". − Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr amtierender Ratspräsident, meine Damen und Herren! Ich möchte mich eingangs bei Ihnen allen für die phantastische Zusammenarbeit bei der Arbeit an diesem Paket bedanken. Sie war in vielerlei Hinsicht aufregend. Wie die Schattenberichterstatter wissen, war das mein erster Bericht als Europaabgeordnete, und ich habe dabei viel gelernt. Die Arbeit an drei Berichten und die damit verbundene Zusammenarbeit mit anderen Berichterstattern war ebenfalls eine große Herausforderung. Es war sehr spannend! Die Tatsache, dass drei Berichte erarbeitet wurden, die sich in bestimmten Bereichen überschneiden, ist unserer Arbeit letztlich zugute gekommen, da uns nunmehr ein in sich schlüssiger Rechtsakt für den Binnenmarkt vorliegt, der den Markt stärken wird. Es wird viel über die bessere Rechtsetzung diskutiert, und obwohl wir der Kommission im Verlaufe der Verhandlungen zweifellos bisweilen Kopfzerbrechen bereitet haben, würde ich dennoch sagen, dass unsere Arbeit hier ein Beispiel für einen guten Prozess ist. Wir haben alle sehr effektiv zusammengearbeitet und dabei ein gutes Resultat erzielt. Es bedurfte allerdings auch etlicher Treffen, um an diesen Punkt zu gelangen. Ich möchte drei Dinge hervorheben, für die wir vonseiten des Parlaments in Verbindung mit diesem Rahmen für die Vermarktung von Produkten gekämpft haben; drei Dinge, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben und die wichtig sind, weil sie uns in die Lage versetzen, den von uns erzielten Kompromiss zu unterstützen und mit ihm recht zufrieden zu sein. Erstens stellt die Tatsache, dass es uns gelungen ist, strenge Auflagen für Unternehmen entlang der Lieferkette durchzusetzen, einen großen Sieg für die Verbraucher dar. Jeder, der mit einem Produkt in Berührung kommt, muss dafür sorgen, dass das Produkt sicher ist und die entsprechenden EU-Anforderungen erfüllt. Das gilt für den Hersteller in China ebenso wie für den Importeur in Köln oder den Händler in Kopenhagen. Konkret bedeutet das auch, dass ein Importeur nicht mehr behaupten kann, er sei nicht verantwortlich, falls sich ein importiertes Produkt als gefährlich herausstellt oder generell gegen die Rechtsvorschriften der EU verstößt. Zweitens konnten wir uns quasi auf der Ziellinie über die Durchsetzung des CE-Kennzeichens verständigen. Von der ersten Aussprache im Ausschuss an war klar, dass es schwierig sein würde, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Was genau ist dieses Kennzeichen? Wie können wir entsprechende Kontrollen verstärken? Stellt es überhaupt eine glaubwürdige Garantie für Sicherheit dar? Die von uns erzielte Lösung ermöglicht es uns, das CE-Kennzeichen beizubehalten und zu stärken. Künftig werden die Mitgliedstaaten gerichtlich gegen Unternehmen und Hersteller vorgehen, die das CE-Kennzeichen missbrauchen. Gleichzeitig verfügen wir nicht zuletzt dank Herrn Bries Bericht über eine bessere Marktkontrolle. Insgesamt bedeutet das, dass wir als Verbraucher künftig mehr Vertrauen in Produkte haben können, die dieses Kennzeichen tragen. Doch wir haben – und das ist der dritte Punkt – die Kommission im Vorschlag auch verpflichtet, das Funktionieren des Kennzeichens im Auge zu behalten. Das CE-Kennzeichen ist nicht notwendigerweise die Lösung für alle unsere Sicherheitsprobleme auf dem Binnenmarkt. Das Kennzeichen richtet sich vor allem an Organisationen und Behörden, die für die Marktüberwachung zuständig sind. Deshalb haben wir die Kommission mit diesem Beschluss gebeten zu untersuchen, wie der Markt funktioniert, und generell eine gründliche Bewertung von Kennzeichnungen, die der Verbrauchersicherheit dienen, vorzunehmen. Daran arbeitet die Kommission derzeit, und wir warten gespannt auf die Ergebnisse. Auch wenn der Beschluss keinen im rechtlichen Sinne gesetzgebenden Charakter trägt, enthält er eine klare politische Verpflichtung. Das bedeutet, dass sich künftige Rechtsvorschriften in diesem Bereich nach dem Rahmen richten werden, den wir mit diesem Beschluss geschaffen haben. Konkret bedeutet das, dass wir, wenn wir die Spielzeugrichtlinie in Angriff nehmen, diese Definitionen in Bezug auf Unternehmen in diese Richtlinie einbeziehen werden. Das bedeutet, dass wir faktisch einen wesentlich sichereren Binnenmarkt haben werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir damit die Sicherheit auf dem Binnenmarkt zum Wohle der Verbraucher und auch zum Wohle der Unternehmen erhöhen können. Ich möchte mich bei Ihnen allen für die Zusammenarbeit bedanken und ganz besonders bei Herrn Stubb und Herrn Brie."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα ξεκινώντας να σας ευχαριστήσω όλους για την καταπληκτική συνεργασία που είχαμε στο πλαίσιο των εργασιών για την παρούσα δέσμη μέτρων. Ήταν συναρπαστική από πολλές απόψεις. Όπως γνωρίζουν οι σκιώδεις εισηγητές, αυτή είναι η πρώτη μου έκθεση όσον καιρό συμμετέχω στις εργασίες του Κοινοβουλίου και αποτέλεσε για μένα σημαντική εμπειρία μάθησης. Ήταν επίσης μεγάλη πρόκληση για μένα να εργάζομαι πάνω σε τρεις εκθέσεις και επομένως να συνεργάζομαι και με άλλους εισηγητές. Ήταν συναρπαστικό! Το γεγονός ότι εργαζόμασταν σε τρεις εκθέσεις που συνέπιπταν σε ορισμένους τομείς ωφέλησε τελικά το έργο μας, μιας και πλέον διαθέτουμε μία συνεκτική νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, η οποία θα την ενισχύσει. Πολλές συζητήσεις γίνονται σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, και παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή πολλές φορές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεών μας βρέθηκε σε αμηχανία, τολμώ να πω ότι το έργο μας εδώ αποτελεί υπόδειγμα διαδικασίας. Εργαστήκαμε όλοι μαζί με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και επιτύχαμε, ως εκ τούτου, ένα καλό αποτέλεσμα. Από την άλλη, είχαμε και πάρα πολλές συναντήσεις μέχρις ότου φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα να επισημάνω τρία πράγματα, τα οποία διεκδικήσαμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου σε σχέση με το παρόν πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων· τρία πράγματα τα οποία επεξεργαστήκαμε σε βάθος και τα οποία είναι σημαντικά διότι θα μας επιτρέψουν τώρα να υποστηρίξουμε τον συμβιβασμό στον οποίο καταλήξαμε και να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας γι’ αυτόν. Καταρχάς, θεωρώ ότι αποτέλεσε μεγάλη νίκη για τους καταναλωτές το γεγονός ότι κάναμε περισσότερο αυστηρές τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Όποιος έρχεται σε επαφή με κάποιο προϊόν θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι το εν λόγω προϊόν είναι ασφαλές και πληροί τις προϋποθέσεις της ΕΕ. Αυτό ισχύει εξίσου για τον κατασκευαστή στην Κίνα, τον εισαγωγέα στην Κολωνία ή τον διανομέα στην Κοπεγχάγη. Αυτό σημαίνει επίσης πολύ συγκεκριμένα ότι ένας εισαγωγέας δεν θα μπορεί πλέον να ισχυρίζεται ότι δεν φέρει ευθύνη εάν κάποιο προϊόν που εισήγαγε αποδειχθεί επικίνδυνο ή δεν πληροί γενικώς τους κανονισμούς της ΕΕ. Δεύτερον, λίγο πριν το τέλος των εργασιών μας, συμφωνήσαμε σχετικά με το πώς θα ενισχύσουμε τη σήμανση CE. Ήδη από την πρώτη μας συζήτηση στο πλαίσιο της επιτροπής έγινε αμέσως σαφές ότι ήταν δύσκολο να καθοριστούν τρόποι επίλυσης αυτού του προβλήματος. Τι ακριβώς είναι η σήμανση; Πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους ελέγχους; Αποτελεί πράγματι αξιόπιστη εγγύηση της ασφάλειας; Η λύση στην οποία καταλήξαμε μας επιτρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τη σήμανση CE. Στο μέλλον, τα κράτη μέλη θα ασκούν δίωξη στις εταιρείες και τους παραγωγούς που θα καταχρώνται τη σήμανση CE. Ταυτόχρονα, θα ενισχύσουμε επίσης τον έλεγχο της αγοράς, και όχι μόνο μέσω της έκθεσης του κ. Brie. Γενικότερα, αυτό σημαίνει ότι, ως καταναλωτές, θα είμαστε στο μέλλον σε θέση να έχουμε πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση. Ωστόσο –κι αυτό είναι το τρίτο σημείο– στην πρόταση δεσμεύσαμε επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει τη μετέπειτα παρακολούθηση της λειτουργίας της σήμανσης. Η σήμανση CE δεν αποτελεί απαραίτητα τη λύση για όλα τα προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Η σήμανση στοχεύει κυρίως σε οργανισμούς και αρχές που ασχολούνται με την εποπτεία της αγοράς. Επομένως, μέσω της παρούσας απόφασης ζητήσαμε από την Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και να πραγματοποιήσει λεπτομερή αξιολόγηση των σημάνσεων ασφάλειας των καταναλωτών εν γένει. Η Επιτροπή βρίσκεται στη φάση εκτέλεσης των εργασιών αυτών και αναμένουμε με ανυπομονησία τα αποτελέσματα. Η παρούσα απόφαση δεν έχει νομοθετικό χαρακτήρα με την έννοια που του αποδίδει το δίκαιο, αλλά περιλαμβάνει μία σαφή πολιτική δέσμευση, πράγμα που σημαίνει ότι η μελλοντική νομοθεσία για τα προϊόντα θα βασίζεται στο πλαίσιο που δημιουργήσαμε εμείς μέσω της παρούσας απόφασης. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει πως όταν ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε πάνω στην οδηγία για τα παιχνίδια, θα πάρουμε αυτούς τους ορισμούς και αυτές τις διατάξεις που αφορούν τις επιχειρήσεις και θα τα ενσωματώσουμε στην εν λόγω οδηγία. Αυτό σημαίνει ότι τελικά θα αποκτήσουμε μια πολύ ασφαλέστερη εσωτερική αγορά. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι μέσω της παρούσας δέσμης, θα βελτιώσουμε τα επίπεδα ασφάλειας στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, αλλά και των επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας και ιδιαίτερα τους κ. Stubb και Brie."@el10
"Madam President, Commissioner, President-in-Office, ladies and gentlemen, I would like to begin by thanking you all for the fantastic collaboration we have had in connection with the work on this package. It has been exciting in many ways. As the shadow rapporteurs know, this has been my first report during my time in Parliament and it has been a good learning experience. It has also been very challenging to work on three reports and therefore also with other rapporteurs. It has been exciting! The fact that we have had three reports that have overlapped in certain areas has ultimately benefited our work, as we now have a coherent piece of legislation for the internal market, which will strengthen this market. There is considerable discussion concerning better legislation, and although the Commission has undoubtedly scratched its head at times during our negotiations, I would nevertheless venture to say that our work here is an example of a good process. We have all worked together very effectively and achieved a good result from this. We have, on the other hand, also had very many meetings to reach this point. I would like to highlight three things that we have campaigned for from Parliament’s side in connection with this framework for the marketing of products; three things that we have worked through and that are important in enabling us now to support the compromise we have reached and be quite satisfied with it. Firstly, I think that it has been a great victory for consumers that we have strengthened the requirements imposed on enterprises throughout the supply chain. Everyone who comes into contact with a product will be responsible for ensuring that that product is safe and meets EU requirements. This applies equally to the manufacturer in China, the importer in Cologne or the distributor in Copenhagen. This also means quite specifically that an importer will no longer be able to claim that he is not responsible if a product that is imported proves to be dangerous or does not meet EU regulations in general. Secondly, right at the finishing line we have agreed on how to reinforce the CE marking. It has been clear right from our very first debate in committee that it has been somewhat difficult to determine how we can solve this problem. What is the marking exactly? How can we reinforce controls? Is it really a credible guarantee for safety at all? The solution we have arrived at allows us to retain and reinforce the CE marking. In future Member States will prosecute companies and producers that misuse the CE marking. At the same time, we will also have strengthened market control, not least as a result of Mr Brie’s report. Overall, this means that we as consumers will in future be able to have much greater confidence in the products that carry the marking. However – and this is the third point – in the proposal we have also committed the Commission to follow up the functioning of the marking. The CE marking is not necessarily the solution to all our safety problems within the internal market. The marking is aimed primarily at organisations and authorities concerned with market surveillance. Therefore, through this decision we have requested that the Commission carry out an investigation into how the market operates and undertake a thorough assessment of consumer safety markings in general. The Commission is in the process of carrying out this work and we are very eagerly awaiting the results. This decision is not legislative in a legal sense, but it does contain a clear political obligation, which will mean that future product legislation will be based on the framework that we have created through the decision. In concrete terms, this means that when we begin work on the Toy Directive, we will take these definitions and these provisions concerning enterprises and incorporate them in the Toy Directive. This means that we will actually have a much safer internal market. I am entirely certain that through this we will improve safety levels within the internal market for the benefit of consumers, and also for the benefit of enterprises. Thank you to everyone for your collaboration and especially to Mr Stubb and Mr Brie."@en4
"Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, deseo comenzar agradeciendo a todos ustedes la fantástica colaboración prestada en relación con la elaboración de este paquete de medidas. Ha sido un trabajo apasionante en varios sentidos. Como bien saben los ponentes alternativos, éste ha sido el primer informe en el que he trabajado durante mi mandato parlamentario, y me ha venido muy bien como experiencia formativa. También ha sido un gran desafío trabajar en tres informes, y por lo tanto con otros ponentes. ¡Ha sido emocionante! El hecho de que haya habido tres informes que pueden haberse solapado en algunos aspectos ha beneficiado en última instancia nuestro trabajo, porque nos ha permitido elaborar un instrumento legislativo coherente para el mercado interior, que sin duda servirá para reforzarlo. Existe un extenso debate en torno a la mejora de la legislación, y aunque sin duda la Comisión se habrá tenido que devanar los sesos más de una vez durante la negociación, me atrevo a decir, no obstante, que nuestro trabajo es un ejemplo de proceso realizado correctamente. Todos hemos trabajado juntos con eficacia, logrando con ello un buen resultado. Pero, por otro lado, también hemos necesitado muchas reuniones para llegar a este punto. Quisiera destacar tres aspectos que hemos defendido desde el Parlamento en el contexto de este marco para la comercialización de productos; tres aspectos que hemos examinado a fondo y que son importantes a la hora de apoyar este compromiso alcanzado que tanto nos satisface. En primer lugar, considero que ha sido una gran victoria para los consumidores el hecho de haber endurecido los requisitos impuestos a las empresas a lo largo de toda la cadena de suministro. Todos cuantos tienen relación con un producto serán responsables de que el mismo sea seguro y cumpla los requisitos de la UE. Esto se aplica por igual al fabricante de China, al importador en Colonia o al distribuidor de Copenhague. También significa específicamente que un importador ya no podrá aducir que no es responsabilidad suya cuando se demuestre que un producto importado es peligroso o no cumple en general las normas de la UE. En segundo lugar, nos hemos puesto de acuerdo en el último minuto para reforzar la marca CE. Desde el primer debate de la Comisión quedó claro que sería bastante difícil solucionar este problema. ¿En qué consiste exactamente esta etiqueta? ¿Cómo podemos reforzar los controles? ¿Es realmente una garantía de seguridad fiable? La solución a la que hemos llegado nos permite conservar y consolidar el marcado CE. En el futuro, los Estados miembros deberán perseguir a las empresas y fabricantes que utilicen inadecuadamente la marca CE. Al mismo tiempo habremos reforzado el control del mercado, en buena parte gracias al informe del señor Brie. Esto significa en términos generales que en el futuro podremos confiar mucho más, en cuanto consumidores, en los productos que lleven dicha marca. Sin embargo, —y este es el tercer punto— en la propuesta hemos comprometido a la Comisión a controlar en lo sucesivo el funcionamiento del etiquetado. La marca CE no es necesariamente la solución a todos los problemas de seguridad del mercado interior. Está destinada principalmente a los organismos y agencias dedicadas a la vigilancia del mercado. Por consiguiente, con esta decisión hemos solicitado que la Comisión lleve a cabo una investigación sobre el funcionamiento del mercado y una evaluación a fondo de las marcas de seguridad para los consumidores en general. La Comisión está realizando actualmente este trabajo y esperamos los resultados con sumo interés. Esta Decisión no tiene carácter legislativo en el sentido jurídico, pero contiene una clara obligación política, lo que significa que la futura legislación sobre productos deberá basarse en el marco creado con ella. Esto significa en concreto que cuando comencemos a trabajar en la Directiva sobre juguetes utilizaremos estas definiciones y estipulaciones relativas a las empresas para incorporarlas a dicha Directiva. Todo lo cual implica que nuestro mercado interior será mucho más seguro. Estoy completamente convencida de que con ello mejoraremos los niveles de seguridad dentro del mercado interior en beneficio de los consumidores, pero también en beneficio de las empresas. Gracias a todos por su colaboración, y especialmente al señor Stubb y al señor Brie."@es21
"Proua president, volinik, eesistuja, daamid ja härrad, ma tahaksin alustada sellega, et tänan teid kõiki selle paketi ettevalmistamisel tehtud fantastilise koostöö eest. See on olnud põnev mitmel viisil. Nagu variraportöörid teavad, oli see minu esimene raport parlamendis oleku aja jooksul ning see on pakkunud head õppimiskogemust. Samuti oli väga suureks väljakutseks töötada kolme raportiga ning seega ka teiste raportööridega. See on olnud huvitav! Asjaolu, et me oleme tegelenud kolme teatavates valdkondades kattuva raportiga, on meie tööle lõppkokkuvõttes kasuks tulnud, kuna nüüd on meil olemas ühtne siseturgu tugevdav seadusandlik dokument. Paremast seadusandlusest on palju räägitud ning kuigi komisjon on meie läbirääkimiste kestel kahtlemata mitmel korral kukalt kratsinud, julgen ma siiski öelda, et meie tehtud töö on kulgenud edukalt. Me oleme kõik teinud väga tõhusat koostööd ja saavutanud seeläbi häid tulemusi. Teisest küljest on meil tulemuseni jõudmiseks olnud väga palju kohtumisi. Ma tahaksin rõhutada kolme asja, mida me oleme parlamendi poolt seoses toodete turustamise raamistikuga propageerinud; kolme asja, mille me oleme läbi töötanud ning mille tähtsus seisneb selles, et me saame nüüd saavutatud kompromissi toetada ning sellega üsna rahul olla. Esiteks, ma arvan, et tarbijad on suurel määral võitnud sellest, et oleme tugevdanud kogu turustusahela ulatuses ettevõtetele pandud kohustusi. Iga tootega kokkupuutuv isik vastutab tagamise eest, et see toode oleks ohutu ja vastaks ELis kehtivatele nõuetele. See kehtib nii Hiinas paiknevale tootjale, Kölnis asuvale importijale kui ka Kopenhaagenis tegutsevale turustajale. Ühtlasi tähendab see seda, et juhul kui imporditud toode osutub ohtlikuks või ei vasta EL eeskirjadele, siis ei saa importija enam väita, et ta ei vastuta sellise toote eest. Teiseks oleme me vahetult enne finišijoont leppinud kokku selles, kuidas tugevdada CE-vastavusmärgist. Juba komisjoni esimesest arutelust alates on olnud selge, et selle probleemi lahenduse leidmine on suhteliselt keeruline. Mida vastavusmärgis täpselt tähendab? Kuidas me saaksime kontrollimeetmeid tugevdada? Kas see on üldse usaldusväärne ohutustagatis? Meie leitud lahendus lubab meil CE-vastavusmärgist säilitada ja tugevdada. Tulevikus saavad liikmesriigid ettevõtetele ja tootjatele CE-vastavusmärgise väärkasutuse eest süüdistuse esitada. Samal ajal oleme tugevdanud ka turu kontrolli, mitte vähem kui hr Brie raporti tulemusena. Üldiselt tähendab see seda, et tarbijatena on meil tulevikus palju suurem usaldus märgist kandvate toodete suhtes. Kuid – ja see on kolmas punkt – ettepanekus tegime me komisjonile samuti ülesandeks vastavusmärgise funktsiooni lähema uurimise. CE-vastavusmärgis ei ole tingimata lahendus kõigile meie ohutusega seotud probleemidele siseturul. Vastavusmärgis on mõeldud eelkõige turujärelevalvega tegelevatele organisatsioonidele ja asutustele. Seetõttu oleme nimetatud otsusega palunud komisjonil viia läbi turu toimemehhanismide uurimine ning tarbijale ohutust tähistava märgistuse põhjalik üldhindamine. Komisjon tegeleb selle ülesandega ning me ootame väga innukalt tulemusi. See otsus ei ole juriidilises mõttes õigusakt, kuid see sisaldab selget poliitilist kohustust, mis tähendab, et tulevikus põhineb tootealane seadusandlus selle otsusega loodud raamistikul. Konkreetsemalt öeldes, kui me alustame tööd mänguasjadirektiiviga, siis seome me need määratlused ja ettevõtteid käsitlevad sätted mänguasjadirektiiviga. See tähendab, et meil on tegelikult palju ohutum siseturg. Ma olen täiesti kindel, et seeläbi parandame me ohutuse taset siseturul tarbijate kui ka ettevõtete kasuks. Avaldan kõigile tänu koostöö eest, eriti hr Stubbile ja hr Brie’le."@et5
"Arvoisat puhemies, komission jäsen ja neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, haluaisin aloittaa kiittämällä teitä kaikkia loistavasta yhteistyöstä, jota tämän paketin osalta on tehty. Se on ollut monin tavoin jännittävää. Kuten varjoesittelijät tietävät, tämä oli ensimmäinen mietintöni parlamentissa, ja se oli hyvä oppimiskokemus. Kolmen mietinnön laatimiseen osallistuminen ja siten myös toisten esittelijöiden kanssa työskentely on ollut erittäin haastavaa. Se oli jännittävää! Se tosiasia, että meillä on kolme mietintöä, jotka sisältävät osittaisia päällekkäisyyksiä, on hyödyttänyt työtämme, koska meillä on nyt johdonmukainen, sisämarkkinoita koskeva lainsäädäntö, joka vahvistaa näitä markkinoita. Paremmasta sääntelystä keskustellaan paljon, ja vaikka komissio on epäilemättä silloin tällöin saanut raapia päätään neuvotteluidemme aikana, uskaltaisin silti sanoa, että tekemämme työ on esimerkki hyvästä prosessista. Olemme työskennelleet yhdessä hyvin tehokkaasti ja saavuttaneet hyvän tuloksen. Olemme toisaalta myös tavanneet usein saavuttaaksemme tämän tuloksen. Haluaisin korostaa kolmea asiaa, joita olemme pyrkineet edistämään parlamentin puolesta tämän tuotteiden kaupan pitämisen viitekehyksen osalta; kolme asiaa, jotka olemme käyneet läpi ja jotka ovat tärkeitä, koska ne auttavat meitä kannattamaan kompromissia, jonka olemme saavuttaneet, ja olemaan tyytyväisiä siihen. Ensiksikin mielestäni on ollut suuri voitto kuluttajille, että olemme vahvistaneet vaatimuksia, jotka on asetettu kaikkialla toimitusketjussa sijaitseville yrityksille. Jokainen, joka on kosketuksissa tuotteen kanssa, on vastuussa sen varmistamisesta, että tuo tuote on turvallinen ja vastaa EU:n vaatimuksia. Tämä koskee valmistajaa Kiinassa, maahantuojaa Kölnissä ja jakelijaa Kööpenhaminassa. Tämä tarkoittaa myös erityisesti sitä, että maahantuoja ei voi enää sanoutua irti vastuusta, jos maahantuotu tuote osoittautuu vaaralliseksi tai ei yleisesti noudata EU:n sääntöjä. Toiseksi loppusuoralla pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, kuinka CE-merkintää vahvistetaan. Komitean ensimmäisestä keskustelusta lähtien oli selvää, että tähän ongelmaan on vaikea löytää ratkaisua. Mikä tämä merkintä tarkkaan ottaen on? Kuinka voimme kehittää tarkastuksia? Onko se lainkaan uskottava takuu turvallisuudesta? Ratkaisu, johon olemme päätyneet, mahdollistaa CE-merkinnän säilyttämisen ja kehittämisen. Tulevaisuudessa jäsenvaltiot voivat nostaa syytteen sellaisia yrityksiä ja tuottajia vastaan, jotka väärinkäyttävät CE-merkintää. Samanaikaisesti olemme myös vahvistaneet markkinavalvontaa, erityisesti André Brien mietinnön tuloksena. Yleisellä tasolla tämä tarkoittaa, että me kuluttajat voimme tulevaisuudessa luottaa paljon enemmän tuotteisiin, joissa on tämä merkintä. Kuitenkin – ja tämä on kolmas kohta – olemme ehdotuksessa velvoittaneet komission seuraamaan merkinnän käytettävyyttä. CE-merkintä ei välttämättä ole ratkaisu kaikkiin turvallisuusongelmiimme sisämarkkinoilla. Merkintä on tarkoitettu pääasiassa markkinavalvonnasta huolehtiville organisaatioille ja viranomaisille. Siksi tässä päätöksessä olemme kehottaneet komissiota suorittamaan tutkimuksen markkinoitten toiminnasta ja toteuttamaan tarkan arvioinnin kuluttajaturvallisuuteen liittyvistä merkinnöistä yleensä. Komissio toteuttaa näitä tutkimuksia parhaillaan, ja me odotamme tuloksia suurella innolla. Päätös ei ole lainsäädännöllinen oikeudellisessa merkityksessä, mutta se sisältää selkeän poliittisen velvoitteen, mikä tarkoittaa, että tulevaisuudessa laadittavan tuotelainsäädännön täytyy perustua viitekehykseen, jonka olemme luoneet päätöksellä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun alamme käsitellä leludirektiiviä, käytämme näitä yrityksiä koskevia määritelmiä ja säännöksiä ja sisällytämme ne leludirektiiviin. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on itse asiassa paljon turvallisemmat sisämarkkinat. Olen täysin varma siitä, että näin kehitämme sisämarkkinoiden turvallisuustasoa kuluttajien hyödyksi, ja myös yritysten eduksi. Kiitos kaikille yhteistyöstä ja erityisesti Alexander Stubbille ja André Brielle."@fi7,7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président en exercice, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais commencer par tous vous remercier pour la magnifique collaboration que nous avons eue en travaillant sur ce paquet. Cela fut passionnant à de nombreux égards. Comme le savent les rapporteurs fictifs, ceci est mon premier rapport depuis que je siège au Parlement et cette expérience fut très enrichissante. Cela fut également un défi passionnant de travailler sur trois rapports et donc avec d’autres rapporteurs. Cela fut vraiment passionnant! Le fait que nous ayons eu trois rapports qui se sont chevauchés dans certains domaines, a finalement bénéficié à notre travail étant donné que nous avons maintenant une législation cohérente pour le marché intérieur, ce qui contribuera à renforcer ce marché. Le débat fait rage quant à une meilleure législation et bien que la Commission se soit indubitablement arrachée les cheveux à certains moments de nos négociations, je me permets toutefois d’affirmer que notre travail ici est l’exemple d’une bonne méthode de travail. Nous avons tous collaboré de manière très efficace et nous avons ainsi atteint un bon résultat. Par ailleurs, nous nous sommes également rencontrés à de nombreuses reprises pour y parvenir. Je souhaiterais mettre l’accent sur trois points pour lesquels nous avons fait campagne au Parlement par rapport à ce cadre pour la commercialisation des produits; trois points que nous avons travaillés et qui sont importants dans notre capacité actuelle à soutenir le compromis que nous avons atteint et dont nous sommes plutôt satisfaits. Premièrement, je pense que le fait d’avoir renforcé les exigences imposées aux entreprises durant toute la chaîne d’approvisionnement représente une grande victoire pour les consommateurs. Il incombe à quiconque entrant en contact avec un produit de s’assurer que ce produit est sûr et qu’il répond aux normes de l’UE. Cela s’applique aussi bien au fabricant en Chine qu’à l’importateur à Cologne ou au distributeur à Copenhague. Cela signifie aussi plus particulièrement qu’un importateur ne pourra plus prétendre qu’il n’est pas responsable si un produit importé s’avère dangereux ou s’il ne répond pas aux réglementations européennes en général. Deuxièmement, nous nous sommes mis d’accord dans la toute dernière ligne droite sur la manière de renforcer le marquage CE. Dès notre premier débat en commission, il fut évident qu’il était plutôt difficile de déterminer la manière dont nous pourrions solutionner ce problème. Qu’est-ce que le marquage exactement? Comment pouvons-nous renforcer les contrôles? Est-ce réellement une garantie crédible pour la sécurité? La solution à laquelle nous sommes parvenus nous permet de maintenir et de renforcer le marquage CE. A l’avenir, les États membres poursuivront les entreprises et les producteurs qui ne respectent pas le marquage CE. Parallèlement, nous aurons également renforcé le contrôle du marché, notamment grâce au rapport de M. Brie. De manière générale, cela signifie qu’en tant que consommateurs, nous pourrons désormais avoir beaucoup plus confiance dans les produits qui portent le label. Toutefois – et c’est le troisième point –, dans la proposition, nous avons également exhorté la Commission à suivre le fonctionnement du marquage. Le marquage CE n’est pas nécessairement la solution à tous nos problèmes de sécurité sur le marché intérieur. Le marquage s’adresse essentiellement aux organisations et aux autorités concernées par la surveillance du marché. Ainsi, par cette décision, nous avons demandé que la Commission enquête sur la manière dont le marché fonctionne et qu’elle procède à une évaluation précise des marquages de sécurité pour le consommateur en général. La Commission est en train de mener cette enquête et nous attendons les résultats avec impatience. Cette décision n’est pas législative au sens juridique du terme, mais elle contient une obligation politique claire qui fera que la future législation en matière de produits sera basée sur le cadre que nous avons créé à travers cette décision. Cela signifie concrètement que lorsque nous commencerons à travailler sur la directive sur la sécurité des jouets, nous prendrons ces décisions et ces dispositions relatives aux entreprises et nous les intègrerons dans la directive sur la sécurité des jouets. Cela signifie que nous aurons vraiment un marché intérieur beaucoup plus sûr. Je suis convaincue que nous améliorerons ainsi les niveaux de sécurité sur le marché intérieur, ce dont bénéficieront les consommateurs mais aussi les entreprises. Merci à tous pour votre collaboration, et particulièrement à M. Stubb et M. Brie."@fr8
"előadó Tisztelt elnök asszony, biztos úr, hivatalban levő elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretném én is köszönetemet kifejezni azért a fantasztikus együttműködésért, amelyet e csomag munkálatai során tapasztalhattunk. E munka, sok vonatkozásban igen izgalmas volt. Amint az árnyék-előadók tudják, parlamenti képviselőségem során ez volt az első általam készített jelentés, és e munka kiváló tanulási lehetőségnek bizonyult. Egyben kihívást is jelentett egyszerre három jelentésen dolgozni, és más előadókkal is együttműködni. Izgalmas volt! Az, hogy egyidejűleg, bizonyos területeken egymást átfedő három jelentéssel foglalkoztunk, végül is hasznosnak bizonyult munkánk szempontjából, hiszen most egy koherens, a belső piacot erősítő szabályozás áll majd rendelkezésünkre. Komoly vita folyik a szabályozás erősítéséről, és noha a Bizottság tárgyalásaink során néha vakarta fejét, mégis merem azt állítani, hogy munkánk a sikeres előrelépésre szolgáltat jó példát. Mind hatékonyan együttműködtünk, és jó eredményt értünk el. Másrészt, igen sok találkozónk is volt annak érdekében, hogy idáig eljussunk. Szeretnék három elemet kiemelni, amelyért a Parlament részéről síkra szálltunk a termékek forgalomba hozatalának keretei meghatározásakor. Három tényezőt, amelyen átrágtuk magunkat, és amelyek jelentős mértékben lehetővé teszik számunkra az elért kompromisszumok támogatását, és elégedettségünket e kompromisszumokkal. Elsőként is, úgy vélem, hogy nagy győzelem a fogyasztók számára, hogy az ellátási folyamat minden szakaszára vonatkozóan szigorítottuk a követelményeket a vállalkozások számára. Mindenki, aki az adott termékkel kapcsolatba kerül, felelősséget visel annak biztosításáért, hogy a termék biztonságos és megfelel az EU előírásainak. Ez egyformán alkalmazandó a kínai termelőre, a kölni importőrre, vagy a koppenhágai forgalmazóra. Ez, meglehetős egyértelműséggel, úgy is felfogható, hogy a jövőben egy importőr nem hivatkozhat arra, hogy nem felelős egy behozott termék veszélyes voltáért, vagy azért, mert az általánosságban nem felel meg az uniós rendelkezéseknek. Másodszor, éppen a végcélnál, egyetértettünk a CE-jelölés megerősítésének mikéntjében. Bizottságbeli legelső vitánktól kezdve világos volt, hogy nem lesz könnyű megoldani ezt a problémát. Mi is a jelölés pontosan? Miként erősíthetjük meg az ellenőrzést? Valóban megbízható garancia-e az a biztonság tekintetében? Az általunk kidolgozott megoldás lehetővé teszi, hogy fenntartsuk, és megerősítsük a CE-jelölést. A jövőben a tagállamok eljárnak azokkal a vállalatokkal és termelőkkel szemben, amelyek visszaélnek a CE-jelöléssel. Egyidejűleg, erősíteni fogjuk a piaci ellenőrzést is, nem utolsó sorban a Brie úr jelentésének is köszönhetően. Összességében, ez azt jelenti, hogy mi, mint fogyasztók, a jövőben nagyobb bizalommal fordulhassunk a jelölést viselő termékek felé. Azonban, és ez a harmadik pont, a javaslatban köteleztük a Bizottságot arra, hogy kövesse figyelemmel a jelölés érvényesülését. A CE-jelölés nem jelent szükségszerűen megoldást a belső piac összes problémájára. A jelölés elsődlegesen a piacfelügyeletben érintett szervezeteket és hatóságokat érinti. Ebből következően, határozatunkkal arra szólítottuk fel a Bizottságot, hogy vizsgálja ki a piac működését, és végezzen alapos, általános felmérést a fogyasztói biztonsági jelölésekkel összefüggésben. A Bizottság már megkezdte a munkát, és igen kíváncsian várjuk az eredményeket. E határozatnak — szigorúan véve — nincs jogi érvénye, de világos politikai kötelezettséget tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a termékekkel kapcsolatos szabályozásnak az általunk e határozattal kialakított keretekhez kell igazodnia. Konkrétabban szólva, amikor megkezdjük a játékokról szóló irányelv kidolgozását, figyelembe vesszük majd a vállalkozásokkal kapcsolatos itteni új fogalmakat és rendelkezéseket, azokat beépítjük a játékokról szóló irányelvbe. Így lényegében sokkalta biztonságosabb belső piacunk lesz majd. Mély meggyőződésem, hogy ennek révén, a belső piacon — a fogyasztók, de a vállalkozások érdekében is — javítunk a biztonság szintjén. Köszönöm mindenki együttműködését, de különösen Stubb és Brie urakét."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, signor Presidente in carica del Consiglio, onorevoli colleghi, desidero iniziare ringraziando tutti voi per l’eccezionale collaborazione ricevuta in merito al lavoro sul presente pacchetto. È stato appassionante sotto molti punti di vista. Come i relatori ombra sanno, questa è stata la mia prima relazione del mio mandato in Parlamento ed è stata un’ottima esperienza di apprendimento. Inoltre è stato molto interessante lavorare su tre relazioni e quindi con altrettanti relatori. È stato coinvolgente! Il fatto che siano state presentate tre relazioni, che in alcune parti si sono sovrapposte, ha in definitiva giovato al nostro lavoro, poiché ora disponiamo di una normativa coerente per il mercato interno, che verrà rafforzato. Si discute non molto riguardo a norme più opportune, e, anche se la Commissione talvolta ha indubbiamente dimostrato di essere perplessa durante i nostri negoziati, ciononostante oserei dire che il nostro lavoro sia un esempio di un buon processo. Abbiamo collaborato in modo molto efficace e ottenuto un buon risultato. D’altro canto, abbiamo organizzato numerosi incontri per raggiungere tale obiettivo. Desidero sottolineare tre aspetti per cui abbiamo condotto una campagna da parte del Parlamento in relazione a tale quadro per la commercializzazione dei prodotti; tre aspetti su cui abbiamo lavorato e che sono importanti per consentirci, ora, di sostenere il compromesso raggiunto e di cui siamo piuttosto soddisfatti. Primo, ritengo che sia stato una grande vittoria per i consumatori aver rafforzato i requisiti imposti alle imprese lungo tutta la catena di fornitura. Chiunque venga a contatto con un prodotto sarà responsabile di garantire che sia sicuro e soddisfi i parametri dell’UE. Questa iniziativa è applicabile in ugual misura al produttore in Cina, all’importatore di Colonia o al distributore di Copenhagen, e prevede in modo particolare che un importatore non possa più sostenere di non essere responsabile se un prodotto importato si rivela pericoloso o, in generale, non osserva le normative europee. Secondo, proprio in dirittura d’arrivo abbiamo concordato come rafforzare il marchio CE. Sin dalla nostra prima discussione in sede di commissione è stato evidente che sarebbe stato piuttosto complicato determinare in che modo risolvere tale problema. Che cos’è esattamente il marchio? Come possiamo intensificare i controlli? È davvero una garanzia di sicurezza attendibile per tutti? La soluzione cui siamo giunti ci consente di mantenere e rafforzare il marchio CE e, in futuro, gli Stati membri perseguiranno a termini di legge le imprese e i produttori che lo utilizzano impropriamente. Allo stesso tempo, intendiamo intensificare i controlli sul mercato, non da ultimo in seguito alla relazione dell’onorevole Brie. Complessivamente, ciò implica che, in quanto consumatori, in futuro potremo riporre maggiore fiducia nei prodotti su cui è applicato il marchio. Tuttavia, e questo è il terzo punto, nella proposta abbiamo anche fatto sì che la Commissione verificasse il funzionamento del marchio. Il marchio CE non è necessariamente la soluzione a tutti i nostri problemi di sicurezza nel mercato interno; è rivolto soprattutto agli organismi e alle autorità che si occupano di vigilanza del mercato. Pertanto, tramite questa decisione abbiamo richiesto che la Commissione conduca un’indagine sul funzionamento del mercato ed effettui, in generale, una valutazione completa dei marchi di sicurezza per il consumatore. La Commissione sta svolgendo questo lavoro e attendiamo con impazienza i risultati. Tale decisione non è legislativa in senso giuridico, ma contiene un chiaro obbligo politico, che comporta che la futura normativa sui prodotti si basi sul quadro che abbiamo creato tramite la decisione. In termini concreti, ciò significa che quando inizieremo a lavorare sulla direttiva sui giocattoli, prenderemo tali definizioni e disposizioni riguardanti le imprese e le inseriremo nel testo. Questo vuol dire che avremo realmente un mercato interno molto più sicuro. Sono assolutamente certa che tramite tale iniziativa miglioreremo i livelli di sicurezza nel mercato interno a vantaggio dei consumatori, ma anche delle imprese. Ringrazio tutti per la collaborazione e in particolare gli onorevoli Stubb e Brie."@it12
"Ponia Pirmininke, Komisare, Pirmininke, ponios ir ponai. Pradėdamas norėčiau padėkoti visiems Jums už fantastišką bendradarbiavimą, atliekant šio paketo parengiamąjį darbą. Jis buvo įdomus daugeliu atžvilgių. Šešėliniai pranešėjai žino, kad tai mano pirmasis pranešimas dirbant Parlamente, ir kad tai man buvo gera mokomoji patirtis. Trijų pranešimų rengimas buvo labai įdomus darbas, suteikiantis galimybę bendradarbiauti su kitais pranešėjais. Buvo įdomu! Tai, kad buvo rengiami trys pranešimai, kurių kai kurios sritys sutapo, buvo naudinga mūsų darbui, nes dabar turime vidaus rinkai skirtą nuoseklų teisės aktą, kuris sustiprins šią rinką. Vyksta daug diskusijų dėl geresnių teisės aktų, ir nors mūsų derybų metu Komisija neabejotinai kartais kasėsi pakaušį, aš vis tiek drįstu sakyti, kad šis mūsų darbas gali būti pateikiamas kaip gero proceso pavyzdys. Visi kartu dirbome labai efektyviai ir pasiekėme gerą darbo rezultatą. Kita vertus, šiam rezultatui pasiekti prireikė daugybės susitikimų. Noriu akcentuoti tris dalykus, kuriuos Parlamento vardu siekėme įtvirtinti, rengdami šiuos gaminių prekybą reglamentuojančius dokumentus; tris dalykus, kuriuos išnagrinėjome ir kurie yra svarbūs, nes sudaro mums galimybę išlaikyti mūsų pasiektą kompromisą ir būti juo gana patenkintiems. Pirma – tai, kad mes sustiprinome įmonėms taikomus reikalavimus visoje tiekimo grandinėje, mano manymu, yra didelis laimėjimas vartotojams. Visi, kas yra susiję su gaminiu, bus atsakingi už tai, kad gaminys būtų saugus ir atitiktų ES reikalavimus. Šie reikalavimai vienodai taikomi gamintojui Kinijoje, importuotojui Kelne ar platintojui Kopenhagoje. Taip pat tai reiškia, kad importuotojas nebegalės neigti savo atsakomybės nustačius, kad importuotas gaminys yra pavojingas ar neatitinka bendrų ES reikalavimų. Antra, prieš pat finišo liniją pasiekėme susitarimą, kaip sustiprinti CE ženklinimą. Jau pačiuose pirmuose komiteto debatuose išaiškėjo tam tikrų sunkumų, sprendžiant šią problemą. Ką tiksliai reiškia šis ženklinimas? Kaip sustiprinti kontrolę? Ar šis ženklinimas apskritai yra patikima saugos garantija? Sprendimas, kurį pasiekėme, suteikia mums galimybę išlaikyti CE ženklinimą ir jį sustiprinti. Ateityje valstybės narės baus įmones ir gamintojus, kurie netinkamai naudoja CE ženklinimą. Tuo pat metu mes būsime sustiprinę rinkos kontrolę, o pono Brie pranešimas turės tam didelės įtakos. Plačiąja prasme tai reiškia, kad mes kaip vartotojai ateityje galėsime daug labiau pasitikėti šiuo ženklinimu pažymėtais gaminiais. Tačiau, o tai jau trečias dalykas, kurį noriu paminėti, pasiūlyme mes taip pat įpareigojome Komisiją toliau stebėti ženklinimo funkcionavimą. CE ženklinimas nebūtinai yra visų vidaus rinkoje egzistuojančių saugos problemų sprendimas. Šis ženklinimas pirmiausia skirtas organizacijoms ir valdžios institucijoms, atsakingoms už rinkos priežiūrą. Todėl šiuo sprendimu prašome, kad Komisija atliktų tyrimą, kaip veikia rinka, bei vartotojų saugos ženklinimo bendrą išsamų įvertinimą. Komisija šiuo metu jau atlieka šį darbą, o mes nekantriai laukiame rezultatų. Teisiniu požiūriu šis sprendimas nėra įstatymas, tačiau jame pateiktas aiškus politinis įsipareigojimas, todėl būsimi gaminius reglamentuojantys teisės aktai bus kuriami remiantis pagrindu, kurį sukūrėme priimdami šį sprendimą. Kalbant konkrečiai, tai reiškia, kad pradėję rengti direktyvą dėl žaislų, naudosime šiuos apibrėžimus ir šias nuostatas dėl įmonių bei įtrauksime jas į direktyvą dėl žaislų. Tai reiškia, kad vidaus rinka faktiškai taps daug saugesnė. Esu tvirtai įsitikinusi, kad taip mes pagerinsime saugos lygį vidaus rinkoje vartotojų labui, taip pat įmonių labui. Dėkoju visiems už bendradarbiavimą, o ypač ponui Stubb ir ponui Brie."@lt14,14
"Priekšsēdētājas kundze, komisār, priekšsēdētāj, dāmas un kungi, sākumā es gribētu jums visiem pateikties par mūsu brīnišķīgo sadarbību saistībā ar darbu pie šīs paketes. Tas bija aizraujoši daudzos veidos. Kā jau „ēnu” referenti zina, šis bija mans pirmais ziņojums, kopš es strādāju Parlamentā, un tā bija lieliska mācību pieredze. Tāpat tas bija liels izaicinājums strādāt pie trim ziņojumiem un tādējādi arī ar citiem referentiem. Tas bija aizraujoši! Tas, ka mums ir bijuši trīs ziņojumi, kas noteiktās jomās pārklājās, beigās veicināja mūsu darbu, jo šobrīd mums ir saskaņots iekšējā tirgus tiesību akts, kurš stiprinās šo tirgu. Par labākiem tiesību aktiem notiek ievērojamas diskusijas, un, lai gan Komisija dažkārt mūsu sarunu laikā bija nepārprotami norūpējusies, es tomēr uzdrošināšos teikt, ka mūsu darbs šeit ir laba procesa piemērs. Mēs visi esam ļoti efektīvi sadarbojušies un sasnieguši labus rezultātus. Tomēr mums ir bijušas arī ļoti daudzas sanāksmes, lai to sasniegtu. Es gribētu uzsvērt trīs lietas, ko mēs Parlamenta vārdā esam veicinājuši saistībā ar šo ražojumu tirdzniecības sistēmu; trīs lietas, pie kurām mēs esam strādājuši un kas ir būtiskas, ļaujot mums atbalstīt panākto kompromisu un būt apmierinātiem ar to. Pirmkārt, es domāju, ka tas ir liels ieguvums patērētājiem, ka mēs esam stiprinājuši prasības, kas tiek izvirzītas uzņēmumiem visā piegāžu ķēdē. Visi, kas kaut kādā veidā ir saistīti ar ražojumu, būs atbildīgi par ražojuma drošības un atbilstības ES prasībām nodrošināšanu. Tas vienlīdz attiecas uz ražotāju Ķīnā, importētāju Ķelnē vai izplatītāju Kopenhāgenā. Tāpat tas pavisam konkrēti nozīmē to, ka importētājs vairs nevarēs apgalvot, ka viņš nav atbildīgs, ja importētais ražojums izrādīsies bīstams vai neatbildīs ES noteikumiem kopumā. Otrkārt, pašās beigās mēs vienojāmies par to, kā pastiprināt CE marķēšanu. Jau no pašas pirmās debates komitejā bija skaidrs, ka ir bijis kaut kādā veidā grūti noteikt, kā mēs varētu atrisināt šo problēmu. Kas tieši ir marķējums? Kā mēs varam pastiprināt kontroli? Vai tā vispār ir uzticama drošības garantija? Mūsu rastais risinājums ļauj mums saglabāt un pastiprināt CE marķēšanu. Turpmāk dalībvalstis cels apsūdzību pret uzņēmumiem un ražotājiem, kas nepareizi lietos CE marķējumu. Vienlaicīgi mēs arī būsim stiprinājuši tirgus kontroli, kas lielā mērā ir ziņojuma rezultāts. Kopumā tas nozīmē, ka mēs kā patērētāji turpmāk varēsim daudz vairāk uzticēties ražojumiem, uz kuriem ir marķējums. Tomēr, treškārt, priekšlikumā mēs arī izvirzījām Komisijai par pienākumu pārbaudīt marķējuma darbību. Nav teikts, ka CE marķējums ir risinājums visām mūsu drošības problēmām iekšējā tirgū. Marķējums ir galvenokārt vērsts uz organizācijām un iestādēm, kas nodarbojas ar tirgus uzraudzību. Tādējādi ar šī lēmuma palīdzību mēs esam pieprasījusi, lai Komisija izpēta tirgus darbību un uzsāk patērētāju drošības marķējumu rūpīgu novērtēšanu kopumā. Komisija veic šo darbu, un mēs ar nepacietību gaidām rezultātus. Šim lēmumam nav likumdošanas spēka tiesiskā nozīmē, bet tajā ir iekļautas skaidras politiskas saistības, kas nozīmēs, ka turpmāko ražojumu tiesību aktu pamatā būs sistēma, kuru mēs esam izveidojuši ar lēmuma palīdzību. Runājot konkrēti, tas nozīmē, ka tad, kad mēs sāksim darbu pie direktīvas par rotaļlietu drošumu, mēs paņemsim šīs definīcijas un šos noteikumus attiecībā uz uzņēmumiem un iekļausim tos direktīvā par rotaļlietu drošumu. Tas nozīmē, ka mums būs faktiski drošāks iekšējais tirgus. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tādējādi mēs uzlabosim iekšējā tirgus drošības līmeni gan patērētāju, gan uzņēmumu interesēs. Pateicos visiem par sadarbību un īpaši un ."@lv13
"Fru formand! Hr. kommissær! Formandskabet! Kære kollegaer! Jeg vil godt starte med at sige tak til jer alle sammen for det fantastisk gode samarbejde, vi har haft i forbindelse med arbejdet med denne pakke. Det har været spændende på mange måder. Som skyggeordførerne ved, har det været min første betænkning overhovedet i min tid i Parlamentet, og det har været meget lærerigt. Det har også været meget udfordrende at skulle arbejde med tre betænkninger og dermed også med nogle andre ordførere. Det har været spændende! I sidste ende har det gavnet vort arbejde, at vi har haft tre betænkninger, som godt nok på visse områder har overlappet hinanden, men som betyder, at vi nu står med et sammenhængende stykke lovgivning for det indre marked, som vil styrke dette marked. Der tales meget om bedre lovgivning, og selv om Kommissionen utvivlsomt har taget sig til hovedet nogle gange under vores forhandlinger, vil jeg alligevel vove den påstand, at vores arbejde her er et eksempel på en god proces. Vi har alle sammen arbejdet rigtig effektivt og fået et godt resultat ud af det. Vi har til gengæld også haft rigtig mange møder for at nå hertil. Jeg vil godt fremhæve tre ting, som vi har kæmpet for fra Parlamentets side i forbindelse med denne ramme for markedsføring af produkter. Tre ting, som vi har fået igennem, og som har betydning for, at vi nu kan støtte op omkring det kompromis, vi har lavet, og være ganske tilfredse med det. For det første synes jeg, at det er en stor sejr for forbrugerne, at vi har styrket kravene til de erhvervsdrivende i hele forsyningskæden. Alle, som kommer i berøring med et produkt, bliver ansvarlig for, at produktet er sikkert og lever op til EU's krav. Lige fra fabrikanten i Kina til importøren i Køln eller til distributøren i København. Det betyder altså helt konkret, at en importør ikke længere vil kunne fralægge sig ansvaret, hvis et produkt, de har importeret, viser sig at være farligt eller ikke at leve op til EU's regler i øvrigt. For det andet er vi lige på målstregen blevet enige om, hvordan vi styrker CE-mærket. Lige fra vores allerførste debat i udvalget har det stået klart, at det har været lidt vanskeligt at finde ud af, hvordan vi skulle løse dette problem. Hvad var mærket for noget? Hvordan kunne vi styrke kontrollen? Var det overhovedet en troværdig garant for sikkerheden? Den løsning, vi er kommet frem til, betyder, at vi holder fast i og styrker CE-mærket. Fremover vil medlemslandene skulle retsforfølge de virksomheder og producenter, som misbruger CE-mærket. Samtidig vil vi også få en styrket markedskontrol, ikke mindst som følge af hr. Bries betænkning. Det betyder samlet set, at vi som forbrugere i fremtiden vil kunne have langt større tillid til de produkter, der bærer mærket. Men - og det er så det tredje punkt - vi har også i forslaget forpligtet Kommissionen til at følge op på, hvordan mærket fungerer. CE-mærket er nemlig ikke nødvendigvis løsningen på alle vores problemer med sikkerhed på det indre marked. Mærket er primært rettet mod virksomhederne og mod de myndigheder, som tager sig af markedsovervågningen. Derfor har vi med denne afgørelse bedt Kommissionen om at lave en undersøgelse om, hvordan mærket fungerer, og om at foretage en grundig vurdering af forbrugersikkerhedsmærker i al almindelighed. Kommissionen er i gang med arbejdet, og vi venter meget spændt på resultatet. Denne afgørelse er ikke i juridisk forstand egentlig lovgivning, men den indeholder en klar politisk forpligtelse, som vil betyde, at fremtidig produktlovgivning vil blive lavet ud fra den ramme, vi har skabt med afgørelsen. Det betyder helt konkret, at når vi nu skal i gang med legetøjsdirektivet, kommer vi til at tage disse definitioner og disse bestemmelser om de erhvervsdrivende og placere dem i legetøjsdirektivet. Det betyder, at vi faktisk får et meget mere sikkert indre marked. Jeg er helt sikker på, at vi hermed får styrket sikkerheden på det indre marked til fordel for forbrugerne, men også til fordel for de erhvervsdrivende. Tak for samarbejdet til jer alle sammen, særlig tak til hr. Stubb og til hr. Brie."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, fungerend voorzitter van de Raad, dames en heren, eerst wil ik jullie graag allemaal bedanken voor de geweldige samenwerking bij de totstandkoming van dit pakket. Het was in vele opzichten een spannende ervaring. Dit was mijn eerste verslag als lid van het Parlement, zoals de schaduwrapporteurs weten, en ik vond het een zeer leerzame ervaring. Het was een hele uitdaging om aan drie verslagen te werken samen met andere rapporteurs. Een spannende ervaring! Uiteindelijk hebben we baat gehad bij het feit dat er drie verslagen werden geschreven die elkaar deels overlapten, omdat we nu een coherente wettelijke regeling hebben voor de interne markt die een versterkend effect zal hebben op diezelfde markt. Er wordt momenteel veel gesproken over betere wetgeving en de Commissie zal zich ongetwijfeld wel eens achter de oren gekrabd hebben tijdens onze onderhandelingen, maar ik zou toch durven beweren dat het geleverde werk een voorbeeld is van een goed verlopen proces. Onze samenwerking was bijzonder doeltreffend en heeft tot een goed resultaat geleid. Er waren wel heel veel vergaderingen nodig om dit te bereiken, dat moet gezegd. Ik zou graag drie punten nader willen toelichten waar we ons in het Parlement hard voor hebben gemaakt in verband met dit kader voor het in de handel brengen van producten; drie dingen die we hebben aangepakt en die van belang zijn om het bereikte compromis te kunnen steunen en er tevreden mee te zijn. In de eerste plaats denk ik dat het een grote overwinning is voor de consument dat we de eisen die worden gesteld aan ondernemingen in de hele toeleveringsketen hebben aangescherpt. Iedereen die in aanraking komt met een product zal er verantwoordelijk voor zijn te garanderen dat het product in kwestie veilig is en voldoet aan de EU-eisen. Dat geldt evenzeer voor de fabrikant in China als voor de importeur in Keulen en de distributeur in Kopenhagen. Meer in het bijzonder betekent dit dat een importeur niet langer kan beweren dat hij niet verantwoordelijk is als een geïmporteerd product gevaarlijk blijkt te zijn of in algemene zin niet aan de EU-voorschriften voldoet. In de tweede plaats hebben we op de valreep nog overeenstemming weten te bereiken over het versterken van de CE-markering. Het was meteen vanaf ons eerste debat in de commissie duidelijk dat het lastig was te bepalen hoe dit probleem kon worden opgelost. Wat houdt de markering precies in? Hoe kunnen we de controles versterken? Is markering eigenlijk wel een betrouwbare garantie voor veiligheid? De uiteindelijke oplossing stelt ons in staat de CE-markering te handhaven en te versterken. Lidstaten zullen in de toekomst bedrijven en fabrikanten die misbruik maken van de CE-markering gerechtelijk gaan vervolgen. Tegelijkertijd zal dit ook de controle op de markt versterken, niet in de laatste plaats dankzij het verslag van de heer Brie. Alles bij elkaar betekent dit dat wij als consument in de toekomst veel meer vertrouwen kunnen hebben in producten met de CE-markering. Toch hebben we – en dat is het derde punt – in het voorstel de Commissie ook verzocht het functioneren van de markering te onderzoeken. De CE-markering is niet per definitie de oplossing voor alle veiligheidsproblemen binnen de interne markt. De markering is in eerste instantie gericht op organisaties en autoriteiten op het gebied van markttoezicht. Daarom hebben we door middel van dit besluit de Commissie verzocht een onderzoek uit te voeren naar hoe de markt functioneert en veiligheidsaanduidingen voor de consument in het algemeen grondig te evalueren. De Commissie is momenteel met dit onderzoek bezig en we zijn erg benieuwd naar de resultaten. Dit besluit is in juridisch opzicht niet wetgevend, maar het bevat wel een duidelijke politieke verplichting die inhoudt dat toekomstige productwetgeving gebaseerd zal worden op het kader dat we met dit besluit hebben geschept. Concreet betekent dit dat we deze definities en bepalingen met betrekking tot ondernemingen zullen meenemen als we met de richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed aan de slag gaan en ze daarin zullen integreren. Daardoor zal de interne markt daadwerkelijk een stuk veiliger worden. Ik ben er volledig van overtuigd dat we hiermee het veiligheidsniveau binnen de interne markt kunnen verbeteren ten gunste van consumenten en ondernemers. Allemaal hartelijk bedankt voor de samenwerking, met name de heer Stubb en de heer Brie."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie pełniący obowiązki przewodniczącego Rady, szanowni państwo! Na początku chciałabym podziękować wszystkim za wspaniałą współpracę, jaką prowadziliśmy przy okazji pracy nad tym pakietem. To było pod wieloma względami ekscytujące. Jak wiedzą sprawozdawcy pomocniczy, to było moje pierwsze sprawozdanie w okresie pracy parlamentarnej i wiele się nauczyłam. Praca nad tymi trzema sprawozdaniami, a zatem również z innymi sprawozdawcami, była bardzo wymagająca. To było ekscytujące doświadczenie! Fakt, że pracowaliśmy nad trzema sprawozdaniami, których zakresy w niektórych dziedzinach się pokrywały, przyniósł zdecydowane korzyści naszej pracy, ponieważ teraz dysponujemy spójnym aktem prawnym dotyczącym rynku wewnętrznego, który wzmocni ten rynek. Toczy się poważna dyskusja dotycząca lepszego prawa, i chociaż w trakcie naszych negocjacji Komisja niewątpliwie łamała sobie głowę, zaryzykowałabym mimo to stwierdzenie, że nasza praca była przykładem dobrego procesu. Wszyscy wspólnie pracowaliśmy bardzo skutecznie i dzięki temu uzyskaliśmy dobre wyniki. Z drugiej strony, odbyliśmy bardzo wiele spotkań, by osiągnąć obecny etap. Chciałabym podkreślić trzy kwestie, o które jako Parlament walczyliśmy w związku z niniejszymi ramami dotyczącymi wprowadzania produktów do obrotu; trzy zagadnienia, nad którymi dogłębnie pracowaliśmy i które mają znaczenie dla udzielenia przez nas poparcia dla osiągniętego kompromisu i zadowolenia z niego. Po pierwsze, uważam, że wielkim zwycięstwem konsumentów jest wzmocnienie wymogów względem przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw. Każdy, kto ma styczność z produktem, będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że produkt jest bezpieczny i spełnia wymogi UE. Odnosi się to zarówno do producenta z Chin, importera z Kolonii czy sprzedawcy z Kopenhagi. Oznacza to również w szczególności, że importer nie będzie mógł już wymigiwać się od odpowiedzialności, jeżeli okaże się, że importowany produkt jest niebezpieczny lub ogólnie nie spełnia przepisów UE. Po drugie, pod sam koniec udało się nam uzgodnić, w jaki sposób wzmocnić oznaczenie CE. Począwszy od naszej pierwszej debaty w komisji było jasne, że dość trudno będzie znaleźć rozwiązanie tego problemu. Czym dokładnie jest to oznaczenie? Jak możemy wzmocnić kontrolę? Czy w ogóle stanowi ono wiarygodną gwarancję bezpieczeństwa? Osiągnięte przez nas rozwiązanie pozwoli nam zachować i wzmocnić oznaczenie CE. W przyszłości państwa członkowskie będą mogły pociągnąć do odpowiedzialności przedsiębiorstwa i producentów nadużywających oznaczenia CE. Jednocześnie uda nam się wzmocnić nadzór rynkowy, również dzięki sprawozdaniu pana Brie. Ogólnie oznacza to, że jako konsumenci będziemy mogli w przyszłości mieć większe zaufanie do produktów oznaczonych w ten sposób. Jednakże - i to jest trzecia kwestia - we wniosku zobowiązaliśmy Komisję do nadzoru nad funkcjonowaniem oznaczenia. Oznaczenie CE nie musi stanowić rozwiązanie wszystkich naszych problemów w zakresie bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym. Jest ono skierowane przede wszystkim do organizacji i organów zajmujących się nadzorem rynkowym. Z tego względu za pomocą niniejszej decyzji wzywamy Komisję do przeprowadzenia analizy dotyczącej funkcjonowania oznaczenia i podjęcia szczegółowej oceny oznaczeń bezpieczeństwa konsumentów w ogóle. Komisja już jest w trakcie wykonywania tej pracy, na wyniki której czekamy z dużą niecierpliwością. W sensie prawnym ta decyzja nie stanowi aktu prawa, ale zawiera wyraźne zobowiązanie polityczne, które oznacza, że w przyszłości przepisy dotyczące produktów będą opierać się na ramach stworzonych dzięki tej decyzji. Konkretnie oznacza to, że kiedy rozpoczniemy prace nad dyrektywą w sprawie zabawek, wykorzystany te definicje i przepisy odnoszące się do przedsiębiorstw i włączymy je do tej dyrektywy. Oznacza to, że faktycznie będziemy mieć bezpieczniejszy rynek wewnętrzny. Jestem całkowicie pewna, że dzięki temu podniesiemy poziom bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym z korzyścią dla konsumentów, jak również z korzyścią dla przedsiębiorstw. Dziękuję wszystkim za współpracę, a w szczególności panom Stubbowi i Brie."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a todos a colaboração fantástica que nos dispensaram no âmbito do trabalho relativo a este pacote. Foi um trabalho empolgante, a vários títulos. Como é do conhecimento dos relatores-sombra, este é o primeiro relatório que apresento desde que estou no Parlamento e foi uma boa experiência de aprendizagem. Representou, igualmente, um grande desafio trabalhar nestes três relatórios em colaboração com outros relatores. Foi emocionante! O facto de termos tido três relatórios que se sobrepõem em certas áreas acabou por beneficiar o nosso trabalho, na medida em que dispomos agora de um acto legislativo coerente para o mercado interno que irá reforçar esse mercado. Decorre um amplo debate sobre melhor legislação e, apesar de a Comissão ter dado alguns sinais de cepticismo durante as negociações, atrevo-me a afirmar que o trabalho realizado é um exemplo de um processo positivo. Todos trabalhámos juntos de modo muito efectivo, o que nos permitiu alcançar um bom resultado. Entretanto foram necessárias muitas reuniões para chegar a este ponto. Gostaria de destacar três aspectos, pelos quais o Parlamento fez campanha no âmbito deste quadro relativo à promoção dos produtos. São três aspectos que analisámos e que são relevantes para que possamos agora apoiar o compromisso alcançado e congratular-nos com o mesmo. Em primeiro lugar, considero que o reforço dos requisitos impostos às empresas em toda a cadeia de abastecimento foi uma grande vitória para os consumidores. Qualquer pessoa que entre em contacto com um produto será responsável por garantir a segurança do produto e que este cumpre os requisitos comunitários. Este aspecto aplica-se tanto ao fabricante chinês, ao importador na Colónia como ao distribuidor em Copenhaga. Isto também significa, concretamente, que um importador não vai poder alegar que não é responsável se um produto importado se revelar perigoso ou não cumprir a regulamentação comunitária em geral. Em segundo lugar, já perto da meta final, chegámos a acordo sobre a forma de reforçar a marcação CE. Ficou muito claro, logo desde o primeiro debate na comissão competente quanto à matéria de fundo, que seria difícil determinar o modo de resolver este problema. Em que consiste exactamente a marcação? Como poderemos reforçar os controlos? Será que é mesmo uma garantia de segurança credível? A solução à qual chegámos permite-nos manter e reforçar a marcação CE. Futuramente, os Estados-Membros irão processar as empresas e fabricantes que utilizam indevidamente a marcação CE. Ao mesmo tempo, teremos igualmente reforçado o controlo do mercado, não apenas em consequência do relatório do senhor deputado Brie. Em termos globais, isto significa que, enquanto consumidores, iremos poder depositar muito mais confiança nos produtos que ostentam esta marcação. Entretanto, e este é o terceiro ponto que queria referir, através da proposta comprometemos a Comissão a acompanhar o funcionamento do sistema. A marcação CE não é, necessariamente, a solução para todos os nossos problemas de segurança do mercado interno. A marcação destina-se, principalmente, às organizações e autoridades empenhadas na fiscalização do mercado. Por esse motivo solicitámos à Comissão, através desta decisão, que leve a cabo uma investigação sobre o modo como o mercado opera, e empreenda uma avaliação minuciosa das marcações relativas à segurança do consumidor em geral. A Comissão está a realizar esse trabalho e aguardamos os resultados do mesmo com o maior interesse. A decisão não é legislativa, no sentido jurídico, mas encerra uma obrigação política clara que significa que a legislação futura relativa aos produtos será também baseada no quadro criado através desta decisão. Concretamente, significa que quando iniciarmos o trabalho sobre a Directiva relativa aos brinquedos iremos pegar nestas definições e nestas disposições aplicáveis às empresas e incorporá-las na Directiva relativa aos brinquedos. Isto significa, na realidade, que teremos um mercado interno muito mais seguro. Estou absolutamente convencida de que estas medidas nos irão permitir melhorar os níveis de segurança no mercado interno, para benefício dos consumidores bem como das empresas. Os meus agradecimentos a todos pela vossa colaboração, em particular aos senhores deputados Stubb e Brie."@pt17
"Fru formand! Hr. kommissær! Formandskabet! Kære kollegaer! Jeg vil godt starte med at sige tak til jer alle sammen for det fantastisk gode samarbejde, vi har haft i forbindelse med arbejdet med denne pakke. Det har været spændende på mange måder. Som skyggeordførerne ved, har det været min første betænkning overhovedet i min tid i Parlamentet, og det har været meget lærerigt. Det har også været meget udfordrende at skulle arbejde med tre betænkninger og dermed også med nogle andre ordførere. Det har været spændende! I sidste ende har det gavnet vort arbejde, at vi har haft tre betænkninger, som godt nok på visse områder har overlappet hinanden, men som betyder, at vi nu står med et sammenhængende stykke lovgivning for det indre marked, som vil styrke dette marked. Der tales meget om bedre lovgivning, og selv om Kommissionen utvivlsomt har taget sig til hovedet nogle gange under vores forhandlinger, vil jeg alligevel vove den påstand, at vores arbejde her er et eksempel på en god proces. Vi har alle sammen arbejdet rigtig effektivt og fået et godt resultat ud af det. Vi har til gengæld også haft rigtig mange møder for at nå hertil. Jeg vil godt fremhæve tre ting, som vi har kæmpet for fra Parlamentets side i forbindelse med denne ramme for markedsføring af produkter. Tre ting, som vi har fået igennem, og som har betydning for, at vi nu kan støtte op omkring det kompromis, vi har lavet, og være ganske tilfredse med det. For det første synes jeg, at det er en stor sejr for forbrugerne, at vi har styrket kravene til de erhvervsdrivende i hele forsyningskæden. Alle, som kommer i berøring med et produkt, bliver ansvarlig for, at produktet er sikkert og lever op til EU's krav. Lige fra fabrikanten i Kina til importøren i Køln eller til distributøren i København. Det betyder altså helt konkret, at en importør ikke længere vil kunne fralægge sig ansvaret, hvis et produkt, de har importeret, viser sig at være farligt eller ikke at leve op til EU's regler i øvrigt. For det andet er vi lige på målstregen blevet enige om, hvordan vi styrker CE-mærket. Lige fra vores allerførste debat i udvalget har det stået klart, at det har været lidt vanskeligt at finde ud af, hvordan vi skulle løse dette problem. Hvad var mærket for noget? Hvordan kunne vi styrke kontrollen? Var det overhovedet en troværdig garant for sikkerheden? Den løsning, vi er kommet frem til, betyder, at vi holder fast i og styrker CE-mærket. Fremover vil medlemslandene skulle retsforfølge de virksomheder og producenter, som misbruger CE-mærket. Samtidig vil vi også få en styrket markedskontrol, ikke mindst som følge af hr. Bries betænkning. Det betyder samlet set, at vi som forbrugere i fremtiden vil kunne have langt større tillid til de produkter, der bærer mærket. Men - og det er så det tredje punkt - vi har også i forslaget forpligtet Kommissionen til at følge op på, hvordan mærket fungerer. CE-mærket er nemlig ikke nødvendigvis løsningen på alle vores problemer med sikkerhed på det indre marked. Mærket er primært rettet mod virksomhederne og mod de myndigheder, som tager sig af markedsovervågningen. Derfor har vi med denne afgørelse bedt Kommissionen om at lave en undersøgelse om, hvordan mærket fungerer, og om at foretage en grundig vurdering af forbrugersikkerhedsmærker i al almindelighed. Kommissionen er i gang med arbejdet, og vi venter meget spændt på resultatet. Denne afgørelse er ikke i juridisk forstand egentlig lovgivning, men den indeholder en klar politisk forpligtelse, som vil betyde, at fremtidig produktlovgivning vil blive lavet ud fra den ramme, vi har skabt med afgørelsen. Det betyder helt konkret, at når vi nu skal i gang med legetøjsdirektivet, kommer vi til at tage disse definitioner og disse bestemmelser om de erhvervsdrivende og placere dem i legetøjsdirektivet. Det betyder, at vi faktisk får et meget mere sikkert indre marked. Jeg er helt sikker på, at vi hermed får styrket sikkerheden på det indre marked til fordel for forbrugerne, men også til fordel for de erhvervsdrivende. Tak for samarbejdet til jer alle sammen, særlig tak til hr. Stubb og til hr. Brie."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán komisár, pán úradujúci predseda, dámy a páni, chcela by som sa vám na úvod všetkým poďakovať za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sa nám, pokiaľ ide o prácu na tomto balíku, podarilo dosiahnuť. Bolo to v mnohých ohľadoch veľmi vzrušujúce. Ako už tieňoví spravodajcovia vedia, toto bola moja prvá správa počas môjho pôsobenia v Parlamente. Bola to pre mňa dobrá skúsenosť, veľa som sa naučila. Bolo tiež veľmi náročné pracovať na troch správach, a preto tiež s inými spravodajcami. Bolo to vzrušujúce! Skutočnosť, že sme pracovali na troch správach, ktoré sa v určitých oblastiach prekrývali, znamenala napokon skutočný prínos pre našu prácu, keďže v súčasnosti máme k dispozícii súdržný právny predpis pre vnútorný trh, ktorý tento trh posilní. Vedú sa rozsiahle diskusie o lepších právnych predpisoch. Hoci Komisia nepochybne niekedy počas našich rokovaní len pochybovačne krútila hlavou, dovolím si tvrdiť, že naša práca je príkladom dobrého procesu. Všetci sme spoločne pracovali veľmi účinne a na základe toho sme dosiahli dobrý výsledok. Na druhej strane, aby sa nám to podarilo, museli sme absolvovať veľmi veľké množstvo stretnutí. Dovoľte mi zdôrazniť tri veci, ktoré sme sa zo strany Parlamentu snažili presadiť v súvislosti s týmto rámcom pre uvádzanie výrobkov na trh. Ide o tri veci, cez ktoré sme sa prepracovali, a ktoré sú dôležité z hľadiska toho, aby nám umožnili podporiť kompromis, ktorý sme dosiahli, a aby sme s ním boli celkom spokojní. Po prvé, myslím si, že je pre spotrebiteľov veľkým víťazstvom, že sme posilnili požiadavky predpísané podnikom v celom dodávateľskom reťazci. Každý, kto príde do kontaktu s výrobkom, bude zodpovedný za zabezpečenie toho, aby bol tento výrobok bezpečný, a aby spĺňal požiadavky EÚ. Platí to rovnako pre výrobcu v Číne, dovozcu v Kolíne, i distribútora v Kodani. Tiež to celkom konkrétne znamená, že dovozca už nebude môcť tvrdiť, že nie je zodpovedný za to, ak sa ukáže, že výrobok, ktorý dováža, je nebezpečný alebo vo všeobecnosti nespĺňa nariadenia EÚ. Po druhé, úplne na cieľovej páske sme sa dohodli na tom, ako posilniť označenie CE. Už od prvej rozpravy vo výbore bolo jasné, že je pomerne náročné stanoviť, ako môžeme tento problém riešiť. Čo presne znamená toto označenie? Ako môžeme posilniť kontrolu? Predstavuje vôbec označovanie skutočne dôveryhodnú záruku bezpečnosti? Riešenie, ku ktorému sme dospeli, nám umožňuje zachovať a posilniť označenie CE. V budúcnosti budú členské štáty trestne stíhať spoločnosti a výrobcov, ktorí zneužijú označenie CE. Zároveň sme tiež posilnili reguláciu trhu, a to v neposlednom rade vďaka správe pána Brieho. Celkovo to znamená, že ako spotrebitelia budeme môcť v budúcnosti oveľa viac dôverovať výrobkom s označením CE. V návrhu sme však tiež zaviazali Komisiu k tomu, aby následne sledovala fungovanie označovania. Táto skutočnosť je predmetom tretieho bodu, o ktorom sa chcem vyjadriť. Označenie CE nie je nevyhnutne riešením všetkých našich problémov týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov v rámci vnútorného trhu. Označovanie je zamerané predovšetkým na organizácie a orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad trhom. Preto sme prostredníctvom tohto rozhodnutia požiadali Komisiu, aby prešetrila to, ako funguje trh, a aby dôkladne posúdila označenia bezpečnosti spotrebiteľa vo všeobecnosti. Komisia momentálne túto prácu vykonáva, s veľkou nedočkavosťou očakávame jej výsledky. Toto rozhodnutie nie je v právnom zmysle právnym predpisom, ale obsahuje jasný politický záväzok, ktorý znamená, že budúce právne predpisy týkajúce sa výrobkov budú založené na rámci, ktorý sme týmto rozhodnutím vytvorili. Konkrétne to znamená, že keď začneme pracovať na smernici o bezpečnosti hračiek, prevezmeme tieto vymedzenia a tieto ustanovenia týkajúce sa podnikov a zapracujeme ich do smernice o bezpečnosti hračiek. Znamená to, že budeme mať skutočne oveľa bezpečnejší vnútorný trh. Som si úplne istá, že takýmto spôsobom sa nám podarí zlepšiť úroveň bezpečnosti v rámci vnútorného trhu, čo bude na osoh spotrebiteľom a tiež na osoh podnikom. Ďakujem vám všetkým za spoluprácu, najmä pánovi Stubbovi a pánovi Briemu."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, predsedujoči Svetu, gospe in gospodje, najprej bi se rada zahvalila vsem za odlično sodelovanje pri delu s tem paketom. Velikokrat je bilo zanimivo. Kot je poročevalcem v senci znano, je bilo to moje prvo poročilo med mandatom v Parlamentu, kar je bila dobra učna izkušnja. Prav tako je bil velik izziv delati tri poročila in torej tudi z drugimi poročevalci. Bilo je zanimivo. Dejstvo, da smo imeli tri poročila, ki so se na nekaterih področjih prekrivala, je odločilno koristilo našemu delu, ker imamo zdaj skladen del zakonodaje za notranji trg, kar ga bo okrepilo. V zvezi z boljšo zakonodajo poteka obsežna razprava, in čeprav je bila včasih Komisija med pogajanji nedvomno v zadregi, bi si upala reči, da je naše delo primer dobrega procesa. Vsi smo sodelovali zelo učinkovito in dosegli dober rezultat. Vendar smo imeli tudi zelo veliko srečanj, da smo to dosegli. Poudarila bi tri zadeve, za katere smo si v Parlamentu prizadevali v povezavi s tem okvirom za trženje proizvodov; tri zadeve, ki smo jih obravnavali in so pomembne za omogočanje podpore doseženemu kompromisu, s katerim smo povsem zadovoljni. Prvič, menim, da pomenijo večje zahteve za podjetja v celotni dobavni verigi veliko zmago za potrošnike. Vsak, ki bo v stiku s proizvodom, bo odgovoren za zagotavljanje, da je proizvod varen in izpolnjuje zahteve EU. To velja enako za proizvajalce na Kitajskem, uvoznike v Kölnu ali distributerje v Københavnu. To zlasti pomeni, da uvoznik ne bo več mogel trditi, da ni odgovoren, če se uvoženi proizvod izkaže kot nevaren ali na splošno ne izpolnjuje predpisov EU. Drugič, povsem na koncu smo se strinjali glede poostritve pogojev uporabe znaka CE. Že od prve razprave v odboru je bilo povsem jasno, da je bilo nekoliko težko ugotoviti, kako lahko rešimo to težavo. Kaj točno je znak? Kako je mogoče okrepiti nadzor? Ali je to zares verodostojno zagotovilo za varnost? Rešitev, ki smo jo dosegli, nam omogoča ohranitev in poostritve pogojev uporabe znaka CE. V prihodnje bodo države članice tožile podjetja in proizvajalce, ki bodo napačno uporabljali znak CE. Hkrati bomo okrepili nadzor trga tudi zaradi poročila gospoda Bria. Na splošno to pomeni, da bomo lahko kot potrošniki imeli v prihodnje veliko več zaupanja v proizvode s tem znakom. Vendar, to je tretja točka, smo v tem predlogu Komisijo določili, da spremlja delovanje znaka. Znak CE ni nujno rešitev za težave v zvezi z varnostjo na notranjem trgu. Znak je predvsem usmerjen na organizacije in organe, ki obravnavajo nadzor trga. Zato smo s tem sklepom zahtevali, da Komisija izvede preiskavo o delovanju trga in opravi temeljito vrednotenje znaka za varnost potrošnikov na splošno. Komisija zdaj to izvaja in željno pričakujemo rezultate. Sklep ni zakonodajen v pravnem smislu, vendar vsebuje jasne politične obveznosti, ki bodo pomenile, da bo prihodnja zakonodaja o proizvodih temeljila na okviru, uvedenem s tem sklepom. Dejansko to pomeni, da bomo ob začetku dela z direktivo o igračah uporabili te opredelitve in določbe v zvezi s podjetji ter jih vključili v direktivo o igračah. To pomeni resnično veliko varnejši notranji trg. Popolnoma sem prepričana, da bomo s tem izboljšali raven varnosti na notranjem trgu v korist potrošnikov in tudi podjetij. Hvala vsem za sodelovanje, zlasti gospodoma Stubbu in Briu."@sl20
"Fru talman, herr kommissionsledamot, herr rådsordförande, mina damer och herrar! Jag vill börja med att tacka er alla för det fantastiska samarbete vi har haft under arbetet med det här paketet. Det har varit spännande på många sätt. Som skuggföredragandena vet var det här mitt första betänkande under min tid i parlamentet och det har varit mycket lärorikt. Det har även varit en stor utmaning att arbeta med tre betänkanden och därmed även med andra föredragande. Det har varit spännande! I slutändan har det gagnat vårt arbete att vi har haft tre betänkanden som har överlappat varandra på vissa områden, vilket innebär att vi nu har en sammanhängande lagstiftning för den inre marknaden som kommer att stärka denna marknad. Det pågår mycket diskussion om bättre lagstiftning, och även om kommissionen otvivelaktigt ibland har kliat sig i huvudet under förhandlingarna vågar jag nog ändå påstå att vårt arbete här är ett exempel på en god process. Vi har alla arbetat mycket effektivt tillsammans och åstadkommit ett mycket gott resultat. Vi har å andra sidan också haft väldigt många sammanträden för att nå hit. Jag vill framhäva tre saker som vi har kämpat för från parlamentets sida i samband med ramen för saluföring av produkter – tre saker som vi har fått igenom och som gör att vi nu kan stödja den kompromiss som vi har åstadkommit och vara riktigt nöjda med den. För det första tycker jag att det har varit en stor seger för konsumenterna att vi har skärpt kraven på företagen genom hela försörjningskedjan. Alla som kommer i kontakt med en produkt kommer att vara ansvariga för att produkten är säker och uppfyller EU:s krav. Detta gäller såväl tillverkaren i Kina som importören i Köln och distributören i Köpenhamn. Det innebär helt konkret att en importör inte längre kommer att kunna frånsäga sig ansvaret om en importerad produkt visar sig vara farlig eller inte uppfyller EU:s regler i övrigt. För det andra har vi i sista stund kommit överens om hur vi ska stärka CE-märkningen. Ända sedan vår allra första debatt i utskottet har det stått klart att det har varit ganska svårt att komma fram till hur vi ska lösa problemet. Vad innebär märkningen egentligen? Hur kan vi skärpa kontrollerna? Är den överhuvudtaget en trovärdig garant för säkerheten? Den lösning som vi har kommit fram till innebär att vi håller fast vid och stärker CE-märkningen. I framtiden kommer medlemsstaterna att kunna åtala företag och producenter som missbrukar CE-märkningen. Samtidigt kommer vi även att få en skärpt marknadskontroll, inte minst till följd av André Bries betänkande. Sammantaget innebär det att vi som konsumenter i framtiden i mycket större utsträckning kommer att kunna lita på de produkter som är försedda med märkningen. Men – och det är den tredje punkten – vi har i förslaget även ålagt kommissionen att följa upp hur marknaden fungerar. CE-märkningen är inte nödvändigtvis lösningen på alla våra säkerhetsproblem på den inre marknaden. Märkningen är främst inriktad mot företagen och de myndigheter som har hand om marknadsövervakningen. Därför har vi i och med det här beslutet bett kommissionen att göra en undersökning av hur marknaden fungerar och en noggrann bedömning av konsumentsäkerhetsmärkningar i allmänhet. Kommissionen arbetar med detta och vi väntar mycket spänt på resultatet. Det här beslutet räknas inte som lagstiftning i juridisk mening men det innehåller en tydlig politisk skyldighet som innebär att framtida produktlagstiftning kommer att bygga på den ram som vi har skapat i och med det här beslutet. Det betyder rent konkret att vi när vi nu ska påbörja arbetet med leksaksdirektivet kommer att överföra dessa definitioner och bestämmelser om företagen till leksaksdirektivet. Det innebär att vi faktiskt får en mycket säkrare inre marknad. Jag är helt säker på att vi härmed kommer att få en ökad säkerhet på den inre marknaden till förmån för både konsumenterna och företagen. Jag vill tacka er alla för ert samarbete och särskilt Alexander Stubb och André Brie."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph