Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-998"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-998"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"skriftlig Kampen mot terrorism får bara föras på ett sätt som hör hemma i ett öppet, demokratiskt och rättssäkert samhälle. Det är fundamentalt att hot mot det öppna samhället ska bekämpas med det öppna samhällets metoder. Som balans till insatser och åtgärder måste vi värna om de mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen och inte falla undan för integritetsåtgärder. Därför väljer jag att rösta nej till Gérard Deprezs rekommendation till rådet, om de faktorer som bidrar till ett ökat stöd för terrorism och en ökad rekrytering av terrorister."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Boj proti terorismu musí být veden výlučně způsobem, který odpovídá otevřené, demokratické a spravedlivé společnosti. Je zcela nezbytné, abychom hrozbám pro otevřenou společnost čelili metodami otevřené společnosti. Musíme udržovat rovnováhu mezi naším jednáním a opatřeními, jimiž chráníme lidská práva a právní stát a nesmíme se uchylovat k opatřením, která by mohla ohrozit osobní integritu. Proto jsem se rozhodla hlasovat proti návrhu pana Depreze na doporučení Radě o faktorech, které podporují terorismus a nábor teroristů."@cs1
"Bekæmpelsen af terrorisme må kun foregå på en måde, der er passende for et åbent, demokratisk og retfærdigt samfund. Det er helt afgørende, at trusler mod et åbent samfund bliver imødegået med et åbent samfunds metoder. Vi skal afbalancere vores handlinger og de foranstaltninger, vi træffer, ved at beskytte menneskerettighederne og retsstatsprincippet, og vi må ikke træffe foranstaltninger, der bringer den personlige integritet i fare. Derfor har jeg besluttet at stemme imod hr. Deprez' forslag til henstilling til Rådet om faktorer, der fremmer støtten til terrorisme og rekrutteringen af terrorister."@da2
". Der Kampf gegen den Terrorismus darf nur in einer Art und Weise geführt werden, die einer offenen, demokratischen und gerechten Gesellschaft angemessen ist. Es kommt in entscheidendem Maße darauf an, dass die Bedrohung einer offenen Gesellschaft mit den Mitteln einer offenen Gesellschaft bekämpft wird. Bei unseren Aktionen und Maßnahmen müssen wir das Gleichgewicht wahren und die Menschenrechte sowie das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit achten und dürfen nicht auf Maßnahmen zurückgreifen, die die Persönlichkeitsrechte gefährden. Aus diesem Grunde habe ich beschlossen, gegen Herrn Deprezs Entwurf einer Empfehlung an den Rat zu den Faktoren, die eine Unterstützung des Terrorismus und die Rekrutierung von Terroristen begünstigen, zu stimmen."@de9
". Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να επιτευχθεί μόνο με τρόπο που αρμόζει σε μια ανοικτή, δημοκρατική και δίκαιη κοινωνία. Είναι απολύτως απαραίτητο οι απειλές προς μια ανοικτή κοινωνία να αντιμετωπίζονται μέσω των μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί σε μια ανοικτή κοινωνία. Πρέπει να ισορροπήσουμε τις δράσεις μας και τα μέτρα που λαμβάνουμε προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, και δεν πρέπει να καταφεύγουμε σε μέτρα που θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική ακεραιότητα. Για τον λόγο αυτόν, αποφάσισα να καταψηφίσω την πρόταση σύστασης του κ. Deprez προς το Συμβούλιο σχετικά με τους παράγοντες που ευνοούν την υποστήριξη της τρομοκρατίας και τη στρατολόγηση τρομοκρατών."@el10
". The fight against terrorism must only be fought in a way which is appropriate to an open, democratic and just society. It is absolutely essential that threats to an open society are countered by the methods of an open society. We must balance our action and the measures we take by safeguarding human rights and the rule of law and must not resort to measures which jeopardise personal integrity. I have therefore decided to vote against Mr Deprez's proposal for a recommendation to the Council on the factors favouring support for terrorism and the recruitment of terrorists."@en4
". La lucha contra el terrorismo sólo debe librarse de forma que resulte adecuada para una sociedad abierta, democrática y justa. Resulta absolutamente fundamental que las amenazas contra una sociedad abierta se combatan con los métodos de una sociedad abierta. Debemos equilibrar nuestra acción y las medidas que adoptamos mediante la salvaguardia de los derechos humanos y el Estado de Derecho y no recurrir a medidas que pongan en riesgo la integridad personal. Por tanto, he decidido votar en contra de la propuesta del señor Deprez de una recomendación destinada al Consejo sobre los factores que propician el apoyo al terrorismo y la captación de terroristas."@es21
". Terrorismivastast võitlust tuleb pidada ainult viisil, mis on sobilik avatud, demokraatlikule ja õiglasele ühiskonnale. On absoluutselt oluline, et avatud ühiskonna vastu suunatud ähvardusele astutaks vastu avatud ühiskonna meetoditega. Peame tasakaalustama oma tegevuse ja võetavad meetmed inimõiguste ja seaduste kaitsmise kaudu ning ei tohi laskuda meetmeteni, mis kahjustavad isikupuutumatust. Seetõttu olen ma otsustanud hääletada vastu hr Deprezi ettepanekule võtta vastu soovitus nõukogule tegurite kohta, mis soodustavad terrorismi toetamist ja terroristide värbamist."@et5
". Terrorismia voidaan torjua vain avoimelle, demokraattiselle ja oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle sopivalla tavalla. On äärimmäisen tärkeää, että avoimeen yhteiskuntaan kohdistuvia uhkia torjutaan avoimen yhteiskunnan menetelmin. Meidän on tasapainotettava toimemme ja toimenpiteemme suojelemalla ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, emmekä saa turvautua toimenpiteisiin, jotka loukkaavat ihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta. Olen siksi päättänyt äänestää Gérard Deprez'n mietintöä vastaan, johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle tekijöistä, jotka myötävaikuttavat terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen."@fi7
". La lutte contre le terrorisme ne peut être menée que d’une manière acceptable pour une société ouverte, démocratique et juste. Il est absolument essentiel que les menaces affectant une société ouverte soient contrées par les méthodes d’une société ouverte. Nous devons équilibrer notre action et les mesures que nous prenons en préservant les droits humains et le rôle de la loi et nous interdire des mesures qui menacent l’intégrité des personnes. J’ai décidé pour cette raison de voter contre la proposition de M. Deprez pour une recommandation au Conseil sur les facteurs favorisant le soutien et le recrutement de terroristes."@fr8
". A terrorizmus elleni harcot csak nyitott, demokratikus és igazságos társadalomhoz méltó módon szabad megvívni. Életbevágóan fontos, hogy egy nyitott társadalmat fenyegető veszélyekre egy nyitott társadalom módszereivel reagáljunk. Az emberi jogok és a jogállamiság védelmével kell egyensúlyoznunk intézkedéseinket, és nem szabad olyan intézkedésekhez folyamodnunk, amelyek veszélyeztetik a személyes sértetlenséget. Ezért tehát úgy döntöttem, hogy Deprez úr, Tanácshoz intézett, a terrorizmust ösztönző és a terroristák toborzásának kedvező tényezőkről szóló ajánlásra irányuló javaslat ellen szavazok."@hu11
". Kova su terorizmu turi būti vykdoma tik tokiu būdu, kuris priimtinas atvirai, demokratinei ir teisingai visuomenei. Ypač svarbu, kad grėsmės atvirai visuomenei būtų pamatuojamos atviros visuomenės metodais. Turime pasverti savo veiksmus ir priemones, kurių imamės siekdami apsaugoti žmogaus teises bei teisės normas, ir nesigriebti priemonių, keliančių riziką asmens principingumui. Todėl nutariau balsuoti prieš G. Deprezo pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai dėl terorizmo ir teroristų verbavimo skatinimui palankių veiksnių."@lt14
"Karš pret terorismu jāizcīna tikai tādā veidā, kas ir piemērots atklātai, demokrātiskai un taisnīgai sabiedrībai. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai pret draudiem atklātai sabiedrībai vērstos ar atklātas sabiedrības paņēmieniem. Mums ir jālīdzsvaro darbības un pasākumi, kurus mēs īstenojam, aizsargājot cilvēktiesības un tiesiskumu, un mēs nedrīkstam ķerties pie pasākumiem, kuri apdraud personas neaizskaramību. Tādēļ es nolēmu balsot pret kunga priekšlikumu par ieteikumiem Padomei par faktoriem, kuri veicina atbalstu terorismam un teroristu vervēšanu."@lv13
"Kampen mot terrorism får bara föras på ett sätt som hör hemma i ett öppet, demokratiskt och rättssäkert samhälle. Det är fundamentalt att hot mot det öppna samhället ska bekämpas med det öppna samhällets metoder. Som balans till insatser och åtgärder måste vi värna om de mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen och inte falla undan för integritetsåtgärder. Därför väljer jag att rösta nej till Gérard Deprezs rekommendation till rådet, om de faktorer som bidrar till ett ökat stöd för terrorism och en ökad rekrytering av terrorister."@mt15
". De strijd tegen het terrorisme mag alleen worden uitgevochten op een manier die past bij een open, democratische en rechtvaardige samenleving. Het is uitermate belangrijk dat bedreigingen van een open samenleving worden beantwoord door de middelen van een open samenleving. We moeten onze handelingen en de door ons genomen maatregelen afwegen tegen de bescherming van de mensenrechten en de rechtsorde, en niet onze toevlucht nemen tot maatregelen die de persoonlijke integriteit in gevaar brengen. Om die reden heb ik besloten de ontwerpaanbeveling van de heer Deprez aan de Raad over de factoren die bijdragen aan de ondersteuning van terrorisme en de werving van terroristen niet goed te keuren."@nl3
". Walka z terroryzmem może być prowadzona jedynie w sposób odpowiedni dla otwartego, demokratycznego i sprawiedliwego społeczeństwa. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla otwartego społeczeństwa za pomocą metod otwartego społeczeństwa ma absolutnie kluczowe znaczenie. Musimy zrównoważyć prowadzone przez siebie działania i środki poprzez zagwarantowanie praw człowieka i rządów prawa, a nie możemy uciekać się do działań zagrażających osobistej prawości. Z tego względu zdecydowałam się głosować przeciwko przedstawionemu przez pana Depreza projektowi rekomendacji dla Rady w sprawie czynników służących wspieraniu terroryzmu i rekrutacji terrorystów."@pl16
". Os métodos utilizados na luta contra o terrorismo têm de ser consentâneos com uma sociedade aberta, democrática e justa. É essencial que as ameaças a uma sociedade aberta sejam combatidas por meios próprios de uma sociedade aberta. As acções que empreendemos e as medidas que tomamos têm de se conformar à necessidade de salvaguardar os direitos do Homem e o Estado de direito; não devemos recorrer a medidas que ponham em causa a integridade pessoal. Por conseguinte, decidi votar contra a proposta de recomendação ao Conselho referente aos factores que favorecem o apoio ao terrorismo e o recrutamento de terroristas, apresentada pelo senhor deputado Deprez."@pt17
"Kampen mot terrorism får bara föras på ett sätt som hör hemma i ett öppet, demokratiskt och rättssäkert samhälle. Det är fundamentalt att hot mot det öppna samhället ska bekämpas med det öppna samhällets metoder. Som balans till insatser och åtgärder måste vi värna om de mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen och inte falla undan för integritetsåtgärder. Därför väljer jag att rösta nej till Gérard Deprezs rekommendation till rådet, om de faktorer som bidrar till ett ökat stöd för terrorism och en ökad rekrytering av terrorister."@ro18
". Proti terorizmu musíme bojovať len spôsobom hodným otvorenej, demokratickej a spravodlivej spoločnosti. Je absolútne nevyhnutné, aby otvorená spoločnosť čelila hrozbám metódami, ktoré sú pre ňu prirodzené. Musíme vyvážiť naše kroky a opatrenia, ktoré prijmeme s dodržiavaním ľudských práv a zásadami právneho štátu a nesmieme sa uchýliť k opatreniam, ktoré ohrozujú osobnú integritu. Z uvedených dôvodov som sa rozhodla hlasovať proti návrhu pána Depreza na odporúčanie pre Radu o faktoroch podporujúcich terorizmus a nábor teroristov."@sk19
"Boj proti terorizmu mora ustrezati odprti, demokratični in pravični družbi. Bistveno je, da se grožnje za odprto družbo rešujejo z metodami odprte družbe. Uravnovesiti moramo naše dejavnosti in ukrepe, ki jih izvajamo za varovanje človekovih pravic in pravne države, ne smemo pa uporabljati ukrepov, ki ogrožajo osebno integriteto. Zato sem se odločila, da glasujem proti sprejetju predloga gospoda Depreza za priporočilo Svetu o dejavnikih, ki spodbujajo terorizem in novačenje teroristov."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph