Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-221"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.27.1-221"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am afraid I did not catch the interpretation of all of the last question that was put to me. I got just the last fragment, which seemed to suggest that we had suspended the operation of the trade defence instruments and that we were no longer initiating or pursuing cases. I do not quite understand the premise of the question, because any examination of DG Trade’s website will be able to yield the information that the Member wants about cases that are currently being initiated and investigated and on which proposals will be brought forward in the ordinary way. I do not complain about being accused of being unduly ambitious – that is the benchmark for what I do and how I set about my job. If a Commissioner lacks ambition, then he or she is going to be judged, I think, by pretty low standards. I am, however, not sufficiently ambitious to embrace straight away my friend Mr Schlyter’s proposal of moving from my inability to propose consensual reforms of trade defence instruments against the low cost of production dumping to a new concept of organic or ecological dumping. I think we will continue to concentrate on the former before we shift our focus to the latter, but I hope he does not take that as a sign of any lack of ambition on my part, only great realism. Mr Caspary seemed to suggest that he was disappointed that proposals were not being brought forward. Well, I can understand his disappointment, but I am really not sure that even this Parliament would have shown any greater ability to arrive at a simple consensual view about what reform should take place than the Member States have been able to achieve. Mr Arif has suggested that my motivation is to play off consumers against workers and to play off importers against producers. I am not playing anyone off against anyone – it is just that, in the real world, people do have different interests, and they have different viewpoints and different needs. We do not yet live, I am afraid, in an ideal socialist society, where no one has a different view, no one has a different need and no one has a different interest. I am afraid that we have to operate in the real world and we have to navigate our way through these interests and needs and arrive at a fair and equitable and acceptable outcome in our attempts to steer these policies forward. I thought that Ms Mann’s understanding of the dilemmas that we face in this policy area was very realistic. It is not that I was seeking greater flexibility per se. What I was seeking to do, in approaching this review, was to arrive at a set of trade instruments that were not fundamentally different or changed from those that we have at the moment, but that operated within a framework that was clearly understood, that were clearly predictable and clearly reasonable and balanced in their impact on the range of different businesses, which are trading in increasingly different circumstances in the global economy in the 21st century. And I make no apology for doing that. I would just say in conclusion, really in response to Mr Markov: yes it is probably an accurate summing-up that the system of trade defence that we have is not the best, but it is the one we have got. I think that is a fair description of our system. The questions that I had to put and that remain to be answered were not whether our system is the best – it probably is not, but it is, nonetheless, the one we have got and it is in reasonable working order. I had to ask, will it remain workable, in the way that it is now, in the future? Will it become increasingly controversial and contested amongst European businesses in the future? Will it fit the changing production models and supply chains of increasing numbers of European businesses that are becoming far more internationalised and that will continue to do so more than ever before? Those are the questions that I put. They have not yet been satisfactorily answered, but answers, I think, will remain to be found and we need to continue seeking them."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, obávám se, že jsem nepochopil celý výklad poslední otázky, kterou jsem dostal. Pochopil jsem jen zlomek, který patrně naznačuje, že jsme ukončili platnost nástrojů ochrany obchodu a že už nadále neotevíráme či nevedeme nové případy. Nechápu dost dobře, z čeho tato otázka vychází, protože veškeré informace, které paní poslankyně žádá o případech, které jsou v současnosti otevírány nebo šetřeny a které budou navrhovány běžným způsobem, může získat na internetových stránkách GŘ Obchod. Nevadí mi, že jsem viněn z přílišné ctižádostivosti – je to měřítko toho, co dělám a jakým způsobem se pouštím do své práce. Pokud nemá komisař dost ctižádostivosti, bude myslím posuzován jako slabý. Nejsem však dostatečně ctižádostivý, abych ihned přijal návrh svého přítele, pana Schlytera, abych od své neschopnosti předložit návrh konsenzuální reformy nástrojů ochrany obchodu proti nízkonákladovému výrobnímu dumpingu přešel na organický či ekologický dumping. Domnívám se, že nejprve se musíme zabývat první z uvedených skutečností, než zaměříme svou pozornost na druhou skutečnost, doufám však, že to nebude z mé strany považovat za známku nedostatku ctižádosti, nýbrž pouze velkého realismu. Pan Caspary podle všeho naznačuje, že je zklamaný skutečností, že návrhy nabyly předloženy. Jeho zklamání rozumím, domnívám se však, že ani tento Parlament by neprojevil větší schopnost nalézt jednoduché konsenzuální řešení toho, jaké reformy by měly být provedeny, než jakého dosáhly členské státy. Pan Arif tvrdil, že mým úmyslem bylo postavit spotřebitele proti pracovníkům a dovozce proti výrobcům. Nestavím nikoho proti nikomu – jenže ve skutečném světě mají lidé rozdílné zájmy a rozdílná hlediska a potřeby. Prozatím nežijeme v socialistické společnosti, kde nikdo nemá rozdílný názor, nikdo nemá rozdílné potřeby a nikdo nemá rozdílný názor. Obávám se, že musíme pracovat se skutečným světem, prorazit si cesty těmito zájmy a pokusit se nalézt spravedlivý, rovný a přijatelný výsledek, který dá budoucí směr těmto politikám. Domnívám se, pohled paní Mannové na dilema, kterému v současnosti čelíme, je velmi realistický. Ne že bych usiloval o větší flexibilitu pro ni samotnou. Snažil jsem se přistupovat k tomuto přezkumu jako k souboru obchodních nástrojů, jež nebudou zásadně odlišné než ty, které máme v současnosti, jež však budou fungovat v rámci, který je snadno srozumitelný, snadno předvídatelný a jednoznačně rozumný a vyvážený z hlediska dopadu na různá odvětví podnikání, které působí ve stále složitějších podmínkách světového hospodářství 21. století. A za to se nehodlám omlouvat. Na závěr bych rád řekl v reakci na slova pana Markova: ano, je to pravděpodobně správné shrnutí, že systém, který máme, není patrně ten nejlepší, je to však náš systém. Domnívám se, že to je správný popis našeho systému. Otázky, které jsem si musel klást a které zůstávají nezodpovězeny, nebyly otázky, zda je náš systém ten nejlepší – to pravděpodobně není, je to však jediný systém, který máme, a je přiměřeně funkční. Musel jsem si klást otázku, zda zůstane takto funkční i nadále? Bude v budoucnu stále více sporný a napadán ze strany evropských podniků? Bude odpovídat měnícím se výrobním modelům a dodavatelským řetězcům stále většího počtu evropských podniků, které se stávají stále více mezinárodními a tento trend bude narůstat rychleji než kdy dříve? Tyto otázky jsem kladl. Doposud nebyly uspokojivě zodpovězeny, otázky se však budou objevovat stále, a my na ně musíme hledat odpovědi."@cs1
"Hr. formand! Jeg forstod desværre ikke tolkningen af hele det sidste spørgsmål, jeg blev stillet. Jeg fik kun fat i den sidste del, hvor det tilsyneladende blev formodet, at vi havde suspenderet anvendelsen af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, og at vi ikke længere indledte eller førte sager. Jeg forstår ikke rigtig baggrunden for spørgsmålet, for hvis man besøger GD Handels websted, vil man kunne få de oplysninger, som medlemmet ønsker, om sager, der er ved at blive indledt og undersøgt, og hvortil der vil blive stillet forslag som normalt. Jeg klager ikke over at blive beskyldt for at være for ambitiøs - det er en målestok for, hvad jeg gør, og hvordan jeg varetager mit job. Hvis en kommissær mangler ambitioner, vil han eller hun nok få et dårligt skudsmål. Jeg er imidlertid ikke ambitiøs nok til uden videre at tilslutte mig min ven hr. Schlyters forslag om at bevæge mig fra min manglende evne til at foreslå acceptable reformer af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter mod de lave omkostninger forbundet med dumping af produktion til et nyt begreb i form af økologisk dumping. Jeg tror, at vi fortsat vil koncentrere os om førstnævnte, før vi sætter fokus på sidstnævnte, men jeg håber ikke, at han opfatter det som et tegn på manglende ambitioner fra min side, kun på stor realisme. Hr. Caspary syntes skuffet over, at der ikke blev stillet nogen forslag. Jeg forstår hans skuffelse, men jeg er slet ikke sikker på, at selv Parlamentet ville være bedre i stand til at opnå en enkelt samlet holdning til, hvilken reform der skal gennemføres, end medlemsstaterne har været det. Hr. Arif antydede, at det er min hensigt at spille forbrugere ud mod arbejdstagere og importører ud mod producenter. Jeg spiller ikke nogen ud mod hinanden - sagen er bare, at folk i virkeligheden har forskellige interesser, og de har forskellige synspunkter og forskellige behov. Vi lever desværre endnu ikke i et ideelt socialistisk samfund, hvor ingen har et andet synspunkt, ingen har et andet behov, og ingen har en anden interesse. Vi er nødt til at operere i den virkelige verden, og vi må manøvrere os igennem disse interesser og behov og nå frem til et retfærdigt og acceptabelt resultat i forsøget på at fremme disse politikker. Jeg syntes, at fru Manns forståelse af de dilemmaer, som vi står over for på dette politiske område, var meget realistisk. Det er ikke sådan, at jeg søger større fleksibilitet for fleksibilitetens skyld. Det, jeg forsøgte at gøre, da jeg indledte denne gennemgang, var at nå frem til en række handelspolitiske instrumenter, som ikke var helt forskellige fra dem, vi har for øjeblikket, men fungerede inden for en ramme, der var helt forståelig, og som var helt forudsigelige og helt fornuftige og afbalancerede, hvad angår deres indflydelse på de forskellige virksomheder, der handler under stadig mere forskelligartede forhold i det 21. århundredes globale økonomi. Det undskylder jeg ikke for. Til sidst vil jeg som svar til hr. Markov sige: Ja, det er sikkert en præcis opsummering, at det handelspolitiske beskyttelsessystem, som vi har, ikke er det bedste, men det er det, vi har. Det er efter min mening en rimelig beskrivelse af vores system. De spørgsmål, som jeg var nødt til at stille, og som endnu ikke er besvaret, var ikke, om vores system er det bedste - det er det nok ikke, men det er ikke desto mindre det, vi har, og det fungerer rimeligt. Jeg var nødt til at spørge: Vil det i fremtiden vedblive med at fungere, som det gør nu? Bliver det stadig mere omdiskuteret og misbilliget blandt europæiske virksomheder i fremtiden? Vil det passe til de skiftende produktionsmodeller og forsyningskæder for stadig flere europæiske virksomheder, der bliver langt mere internationaliserede, og som vil vedblive med at blive det mere end nogensinde før? Det er de spørgsmål, jeg stillede. De er endnu ikke blevet besvaret tilfredsstillende, men der skal stadig findes svar, og vi må forsøge at finde dem."@da2
". − Herr Präsident! Ich fürchte, ich habe die Übersetzung der gesamten letzten Frage, die an mich gerichtet wurde, nicht verstanden. Ich habe lediglich den letzten Teil erfasst, worin offenbar angedeutet wurde, dass wir die Anwendung der Handelsschutzinstrumente ausgesetzt hätten und dass wir keine Untersuchung mehr einleiten oder Fälle verfolgen würden. Ich verstehe den Hintergrund dieser Frage nicht ganz, denn jede Überprüfung der Website der Generaldirektion Handel wird die Informationen liefern können, die die Frau Abgeordnete zu den Fällen wünscht, zu denen gegenwärtig ein Verfahren eingeleitet wurde, zu denen Ermittlungen durchgeführt werden und zu denen in der üblichen Art und Weise Vorschläge vorgelegt werden. Ich beklage mich nicht darüber, dass ich bezichtigt werde, übermäßig ehrgeizig zu sein – das ist der Maßstab meines Handelns und dafür, wie ich an meine Aufgabe herangehe. Wenn es einem Kommissar oder einer Kommissarin an Ehrgeiz mangelt, wird, so meine ich, die Messlatte bei ihm oder ihr recht niedrig angelegt. Ich bin jedoch nicht ehrgeizig genug, um den Vorschlag meines Kollegen, Herrn Schlyter, direkt aufzunehmen und mich von meinem Unvermögen wegzubewegen, einvernehmliche Reformen der Handelsschutzinstrumente gegen die niedrigen Kosten des Produktionsdumpings vorzuschlagen, um mich auf ein neues Konzept des Bio-Dumpings oder ökologischen Dumpings zuzubewegen. Ich denke, wir wollen uns lieber weiterhin auf das Erstere konzentrieren, ehe wir das Letztere in den Fokus rücken, allerdings hoffe ich, dass er es nicht als Zeichen fehlenden Ehrgeizes meinerseits, sondern ausschließlich als hohes Maß an Realitätssinn interpretiert. Herr Caspary deutete seine Enttäuschung darüber an, dass keine Vorschläge auf den Weg gebracht wurden. Ich kann seine Enttäuschung durchaus nachvollziehen, andererseits bin ich mir wirklich nicht sicher, ob es selbst diesem Parlament besser gelungen wäre, einen einfachen Konsens darüber zu erreichen, welche Reform stattfinden soll, als den Konsens, den die Mitgliedstaaten erreichen konnten. Herr Arif hat behauptet, die Beweggründe meines Handelns würden darin bestehen würden, die Verbraucher gegen die Arbeitnehmer auszuspielen und die Importeure gegen die Erzeuger. Ich spiele niemanden gegen einen anderen aus, es ist einfach so im wirklichen Leben, dass Menschen unterschiedliche Interessen verfolgen und dass sie unterschiedliche Standpunkte vertreten sowie verschiedene Bedürfnisse haben. Es tut mir leid, aber wir leben noch nicht in einer idealen sozialistischen Gesellschaft, wo niemand einen anderen Standpunkt einnimmt, niemand andere Bedürfnisse hat und niemand andere Interessen verfolgt. Wir müssen leider in der realen Welt arbeiten, und wir müssen uns unseren Weg durch diese Interessen und Bedürfnisse bahnen und in unserem Bestreben, diese Politik vorwärts zu steuern, zu einem fairen und gerechten sowie annehmbaren Ergebnis kommen. Meiner Meinung nach beschreibt Frau Mann sehr realistisch die Zwangslage, in der wir uns in diesem Politikbereich befinden. Es ist nicht zutreffend, dass ich eine höhere Flexibilität per se angestrebt habe. Mein Ziel, das ich mit dieser Revision verfolgt habe, bestand darin, eine Reihe von Handelsschutzinstrumenten zu schaffen, die sich nicht grundsätzlich unterscheiden bzw. abweichen von den uns gegenwärtig zur Verfügung stehenden, die jedoch in einem klar verständlichen Rahmen wirken sollten, die exakt berechenbar und eindeutig angemessen sowie ausgewogen sein sollten, was ihre Auswirkung auf die unterschiedlichen Unternehmen betrifft, die unter den immer vielfältigeren Bedingungen der Weltwirtschaft des 21. Jahrhunderts Handel treiben. Und dafür bitte ich nicht um Entschuldigung. Abschließend möchte ich direkt auf Herrn Markovs Beitrag antworten: Ja, es ist vermutlich ein treffendes Fazit, dass das System der handelspolitischen Schutzinstrumente, über das wir verfügen, nicht das beste ist, aber es ist das einzige, das wir haben. Ich glaube, dies ist eine zutreffende Beschreibung unseres Regelwerks. Die Fragen, die ich stellen musste und die noch zu beantworten sind, lauteten nicht, ob unser Regelwerk das beste ist – das ist es wahrscheinlich nicht, trotzdem ist es das einzige, über das wir verfügen, und es ist in angemessener Weise funktionsfähig. Ich musste danach fragen, ob es, so wie es jetzt funktioniert, auch in Zukunft funktionsfähig bleiben wird? Wird es unter den europäischen Unternehmen zunehmend umstritten und angefochten werden? Eignet es sich für die im Wandel befindlichen Produktionsmodelle und Lieferketten einer wachsenden Zahl europäischer Unternehmen, die immer stärker globalen Charakter annehmen, was sich mehr denn je fortsetzen wird? Das sind die Fragen, die ich aufgeworfen habe. Sie sind noch nicht zufrieden stellend beantwortet worden, aber ich denke, es gibt noch Antworten, und wir müssen weiterhin nach ihnen suchen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, φοβούμαι ότι δεν παρακολούθησα όλη την ερμηνεία της τελευταίας ερώτησης που μου τέθηκε. Έπιασα μόνο το τελευταίο μέρος, που φαίνεται να υπονόησε ότι αναστείλαμε τη λειτουργία των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου και ότι πλέον δεν κινούμε διαδικασίες. Δεν καταλαβαίνω τη βάση της ερώτησης, καθώς μια επίσκεψη στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου θα δώσει στη βουλευτή τις πληροφορίες που ζητεί για τις υποθέσεις που ερευνώνται επί του παρόντος ή έχουν ερευνηθεί και για το ποιες προτάσεις θα υποβληθούν κανονικά. Δεν διαμαρτύρομαι για την κατηγορία ότι είμαι υπερβολικά φιλόδοξος – αυτό είναι το σημείο αναφοράς για ό,τι κάνω και για το πώς εργάζομαι. Εάν λείπει η φιλοδοξία από έναν Επίτροπο, τότε πιστεύω ότι θα κριθεί με πολύ χαμηλά πρότυπα. Ωστόσο, δεν είμαι αρκετά φιλόδοξος για να υιοθετήσω αμέσως την πρόταση του φίλου μου κ. Schlyter να μεταβώ από την ανικανότητά μου να προτείνω συναινετικές μεταρρυθμίσεις για τους μηχανισμούς προστασίας του εμπορίου κατά του ντάμπινγκ χαμηλού κόστους παραγωγής σε μια νέα αντίληψη οργανικού και οικολογικού ντάμπινγκ. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στο πρώτο προτού εστιάσουμε την προσοχή μας στο δεύτερο, αλλά ελπίζω να μην το εκλαμβάνει αυτό ως ένδειξη έλλειψης φιλοδοξίας από μέρος μου, παρά μόνο ως μεγάλο ρεαλισμό. Ο κ. Caspary φάνηκε να λέει ότι απογοητεύτηκε που οι προτάσεις δεν παρουσιάστηκαν. Λοιπόν, μπορώ να κατανοήσω την απογοήτευσή του, αλλά δεν είμαι απολύτως βέβαιος εάν και το Κοινοβούλιο θα επιδείκνυε μεγαλύτερη ικανότητα να καταλήξει σε μια απλή συναινετική άποψη για το ποια θα πρέπει να είναι η μεταρρύθμιση που μπορούν να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη. Ο κ. Arif ανέφερε ότι το κίνητρό μου ήταν να φέρω τους καταναλωτές αντιμέτωπους με τους εργαζόμενους και τους εισαγωγείς αντιμέτωπους με τους παραγωγούς. Δεν φέρνω κανέναν αντιμέτωπο με κάποιον άλλο – απλώς, στον πραγματικό κόσμο, οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές θέσεις και διαφορετικές ανάγκες. Φοβούμαι ότι δεν ζούμε ακόμη σε μια ιδανική σοσιαλιστική κοινωνία, όπου κανένας δεν έχει διαφορετική άποψη, κανένας δεν έχει διαφορετικές ανάγκες και κανένας δεν έχει διαφορετικά συμφέροντα. Φοβούμαι ότι πρέπει να λειτουργήσουμε στον πραγματικό κόσμο και μέσα από αυτά τα συμφέροντα και τις ανάγκες να φτάσουμε σε ένα θεμιτό, δίκαιο και αποδεκτό αποτέλεσμα στην προσπάθειά μας να προωθήσουμε αυτές τις πολιτικές. Νομίζω ότι η άποψη που εξέφρασε η κ. Mann για τα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτόν τον τομέα πολιτικής ήταν πολύ ρεαλιστική. Δεν επεδίωξα μεγαλύτερη ευελιξία επί τούτοις. Αυτό που επιδίωξα να κάνω, προσεγγίζοντας αυτήν την αναθεώρηση, ήταν να καταλήξουμε σε μια ομάδα μηχανισμών εμπορίου που δεν θα διέφεραν ή δεν θα άλλαζαν σημαντικά από αυτούς που διαθέτουμε σήμερα, αλλά θα λειτουργούσαν εντός ενός σαφώς κατανοητού πλαισίου, που θα είχαν σαφώς προβλέψιμες, εύλογες και ισορροπημένες επιπτώσεις στο εύρος των διαφόρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εμπορικά σε ολοένα και πιο διαφορετικές συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία του 21ου αιώνα. Και δεν πρόκειται να απολογηθώ για αυτό. Εν κατακλείδι, θα απαντούσα απλώς στον κ. Markov: ναι, ίσως να πρόκειται πράγματι για επακριβή σύνοψη ότι το σύστημα προστασίας του εμπορίου που διαθέτουμε δεν είναι το καλύτερο, αλλά αυτό έχουμε. Πιστεύω ότι πρόκειται για δίκαιη περιγραφή του συστήματός μας. Το ερώτημα που έπρεπε να θέσω και ακόμα δεν έχει απαντηθεί δεν είναι εάν το σύστημά μας είναι το καλύτερο – πιθανώς να μην είναι, αυτό όμως έχουμε και το επίπεδο της λειτουργίας του είναι λογικό. Έπρεπε να ρωτήσω, θα εξακολουθήσει στο μέλλον να είναι λειτουργικό με τον τρόπο που είναι σήμερα; Θα γίνεται ολοένα και πιο αμφιλεγόμενο και θα αμφισβητείται μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο μέλλον; Θα προσαρμοστεί στα μεταβαλλόμενα μοντέλα παραγωγής και τις εφοδιαστικές αλυσίδες των αυξανόμενων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που διεθνοποιούνται ολοένα και περισσότερο και θα συνεχίσουν να το κάνουν περισσότερο από ποτέ; Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτω. Δεν έχουν δοθεί ακόμη ικανοποιητικές απαντήσεις, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεθούν και πρέπει να συνεχίσουμε να τις αναζητούμε."@el10
"Señor Presidente, me temo que no escuché la interpretación de la última pregunta planteada. Sólo he podido oír el último fragmento, que parece sugerir que hemos suspendido el funcionamiento de los instrumentos de defensa comercial y que ya no iniciamos o continuamos procedimientos. No entiendo muy bien la premisa de la pregunta porque cualquier análisis del sitio Web de la DG Comercio podrá suministrar la información que su Señoría desea sobre los procedimientos que se han iniciado y se están investigando actualmente y sobre qué propuestas presentaremos de forma ordinaria. No me quejo de haber sido acusado de ser indebidamente ambicioso —la ambición es el punto de referencia de mi trabajo y de mi postura frente al mismo—. Si un Comisario carece de ambición se le juzgará, me parece, bastante negativamente. Sin embargo, no soy lo suficientemente ambicioso como para abarcar la propuesta de mi amigo el señor Schlyter de pasar de mi incapacidad de proponer reformas consensuadas de instrumentos de defensa comercial en contra de los bajos costes del dumping de producción a un nuevo concepto de dumping orgánico o ecológico. Creo que seguiremos centrándonos en la anterior reforma antes de cambiar nuestro enfoque a la última, pero confío en que no se lo tome como un síntoma de falta de ambición por mi parte, sino de gran realismo. Parece que el señor Caspary sugirió que estaba decepcionado con que las propuestas no se presentaran. Bien, puedo entender su decepción, pero no estoy realmente seguro de que incluso este Parlamento hubiera mostrado mayor capacidad que la que los Estados miembros han podido lograr para llegar a una opinión consensuada sencilla sobre qué reforma debería aplicarse. El señor Arif ha sugerido que mi motivación consiste en enfrentar a consumidores contra trabajadores y a importadores contra productores. No estoy enfrentando a nadie con nadie, tan sólo sucede que, en el mundo real, se tienen intereses distintos y diferentes puntos de vista y diferentes necesidades. Me temo que todavía no vivimos en una sociedad socialista ideal en donde nadie tenga una opinión distinta, nadie tenga una necesidad distinta ni nadie tenga un interés distinto. Me temo que tenemos que trabajar en el mundo real y tenemos que navegar por estos intereses y necesidades y llegar a un resultado aceptable y equitativo en nuestros intentos avanzar en estas políticas. Pensaba que las ideas de la señora Mann de los dilemas a los que nos enfrentamos en este ámbito de la política eran muy realistas. No se trata de que estuviera buscando una mayor flexibilidad en sí. Lo que pretendía hacer al encarar esta revisión era llegar a una serie de instrumentos comerciales que no fueran diferentes fundamentalmente ni estuvieran modificados de lo que tenemos actualmente, sino que operaran dentro de un marco que se entendiera claramente, que fueran claramente previsibles y equilibrados en su impacto en la serie de empresas que comercian en circunstancias cada vez más diversas en la economía global del siglo XXI. Y no me arrepiento de haber obrado así. Me gustaría decir a modo de conclusión, en realidad, como respuesta al señor Markov: aunque es probable que se trate de un resumen preciso de que el sistema de defensa comercial que tenemos no es el mejor, pero es el que tenemos. Creo que es una descripción justa de nuestro sistema. Las preguntas que me tuve que plantear y que todavía deben ser contestadas no eran si nuestro sistema es el mejor —que probablemente no, pero es, no obstante, es el que tenemos y que funciona de forma razonable—. Tuve que preguntarme, ¿la forma actual seguirá siendo viable en el futuro? ¿Será cada vez más controvertido y rechazado entre las empresas europeas en el futuro? ¿Encajará en los modelos de producción cambiantes y las cadenas de suministro de cada vez más empresas europeas que se están internacionalizando más y que seguirán haciéndolo más que nunca antes lo habían hecho? Son las preguntas que me planteé. Todavía no han obtenido una respuesta satisfactoria, pero, creo que habrá que encontrar respuestas y necesitamos seguir buscándolas."@es21
"Hr president, kardan, et ma ei taibanud üldse viimase mulle esitatud küsimuse tõlgendust. Tabasin ainult selle viimase osa, mis näis oletavat, et oleme ajutiselt katkestanud kaubanduse kaitsevahenditega seotud tegevuse ning et me ei algata ega uuri enam juhtumeid. Ma ei saa päris hästi aru küsimuse eeldusest, sest kaubanduse peadirektoraadi veebisaidile heidetud pilk võiks pakkuda liikme soovitud teavet juhtumite kohta, mida on hiljuti algatatud ja uuritud ning mille kohta on tavalises korras tehtud ettepanekud. Ma ei kurda süüdistuse üle, et olen olnud liiga ambitsioonikas – see on kriteerium, mille jaoks ja mille kohaselt ma oma tööd teen. Kui volinikul pole ambitsioonikust, siis hinnatakse teda üpris madalate standardite kohaselt, ma arvan. Mina pole siiski piisavalt ambitsioonikas, et kohe avasüli vastu võtta mu sõbra hr Schlyteri ettepanek liikuda edasi oma suutmatuselt teha ettepanek kaubanduse kaitsevahendite konsensuslikeks reformideks, mis on suunatud tootmisdumpingu madala hinna vastu, uuele kontseptsioonile orgaanilise või ökoloogilise dumpingu kohta. Ma arvan, et keskendume endiselt esimesele, enne kui suunata oma tähelepanu viimasele, kuid loodan, et ta ei pea seda märgiks minupoolsete ambitsioonide puudumisest, vaid ainult suurepärasest reaalsustajust. Hr Caspary paistis arvavat, et ta on pettunud ettepaneku esitamatajätmise üle. Noh, ma suudan tema pettumust mõista, aga ma pole tõesti kindel, et isegi Euroopa Parlament oleks üles näidanud suuremat suutlikkust jõuda lihtsale konsensuslikule seisukohale, milline reform siis ikkagi peaks aset leidma, mida liikmesriigid oleksid võimelised teostama. Hr Arif arvas, et mu motiiviks on tarbijaid töötajate vastu ja importijaid tootjate vastu välja mängida. Ma ei mängi mitte kedagi mitte kellegi vastu välja – see lihtsalt on tegelikus maailmas nii, et inimestel on erinevad huvid ning erinevad seisukohad ja erinevad vajadused. Ma kardan, et me ei ela ometigi ideaalses sotsialistlikus ühiskonnas, kus kellelgi pole erinevat seisukohta, kellelgi pole erinevaid vajadusi ja kellelgi pole erinevaid huvisid. Ma kardan, et me tegutseme tegelikus maailmas ning peame leidma oma tee läbi nende huvide ja vajaduste ning jõudma ausale ja õiglasele ning vastuvõetavale tulemusele oma katsetega neid poliitikaid läbi suruda. Arvan, et hr Manni arusaam nendest dilemmadest, mille ees me kõnealuses poliitikavaldkonnas seisame, on väga realistlik. Mitte et ma oleksin taotlenud suuremat paindlikkust kui niisugust. Mida ma selle läbivaatamisega taotlesin, oli saada kaubanduse vahendite kogum, mis poleks oluliselt erinev või muudetud, võrreldes sellega, mis meil praegu on, kuid mis tegutseks selgelt arusaadavas raamistikus, mis oleks selgelt etteaimatavad ja selgelt õigustatud ning tasakaalustatud oma mõjus igasugustele erinevatele äriühingutele, mis kauplevad aina erinevamateks muutuvates tingimustes 21. sajandi maailmamajanduses. Ja ma ei vabanda sellepärast, et seda tegin. Tahaksin lihtsalt lõpetuseks öelda, tegelikult vastuseks hr Markovile: jah, arvatavasti on kogu asja täpne kokkuvõte, et kaubanduse kaitsemehhanism, mis meil on, ei ole küll parim, aga ta on see, mis meil on. Ma arvan, et see on meie süsteemi aus kirjeldus. Küsimused, mida ma esitasin ja mis jäävad ootama, et neile vastataks, ei käinud selle kohta, kas meie süsteem on parim – arvatavasti see ei ole, aga kahtlemata on see süsteem, mis meil on, ja see on küllaltki kasutamiskõlblik. Ma pidin küsima, kas niisugusena nagu praegu jääb see kasutamiskõlblikuks ka tulevikus? Kas tulevikus muutub see Euroopa äriühingute seas üha vaieldavamaks ja vaidlustatavamaks? Kas see sobib kasvava hulga Euroopa äriühingute muutuvate tootmismudelitega ja turustusahelatega; äriühingutega, mis muutuvad üha rahvusvahelisemateks ja jätkavad seda suuremal määral kui kunagi varem. Need on minu esitatud küsimused. Neile pole küll veel rahuldavalt vastatud, aga ma arvan, et vastused tuleb leida ja me peame jätkama nende otsimist."@et5
"Arvoisa puhemies, en valitettavasti kuullut viimeisimmän kysymyksen tulkkausta. Kuulin vain loppuosan, jossa viitattiin ymmärtääkseni siihen, että keskeytimme kaupan suojakeinojen käyttämisen emmekä käynnistäneet enää uusia tapauksia ja jatkaneet tapausten käsittelyä. En oikein ymmärrä kysymyksen lähtökohtia, sillä kaikki tiedot, joita parlamentin jäsen haluaa käynnistetyistä ja tällä hetkellä tutkittavista tapauksista sekä tapauksista, joista tehdään tavalliseen tapaan ehdotuksia, ovat saatavissa kaupan pääosaston verkkosivuilta. En valita siitä, että minua syytetään liiallisesta kunnianhimosta – tämä sana kuvaa sitä, kuinka toimin ja teen työtäni. Ellei komission jäsen ole kunnianhimoinen, häneltä ei uskoakseni vaadita kovinkaan paljon. En ole kuitenkaan riittävän kunnianhimoinen hyväksyäkseni suoralta kädeltä Carl Schlyterin ehdotusta siitä, että siirtyisin kyvyttömyydestäni ehdottaa yhteisymmärrykseen perustuvia uudistuksia kaupan suojavälineistä, joilla suojaudutaan mataliin tuotantokustannuksiin perustuvalta polkumyynniltä, uuteen orgaanisen tai ekologisen polkumyynnin käsitteeseen. Luulenpa, että keskitymme jatkossa näistä ensimmäiseen, ennen kuin siirrämme huomiomme jälkimmäiseen. Toivon silti, ettei hän pidä tätä merkkinä kunnianhimottomuudesta vaan ainoastaan realismista. Daniel Caspary ilmaisi olevansa pettynyt siihen, ettei ehdotuksia viety eteenpäin. Ymmärrän hänen pettymyksensä, mutten oikein usko, että edes Euroopan parlamentti olisi kyennyt pääsemään jäsenvaltioita paremmin yhteisymmärrykseen siitä, millainen uudistus meidän pitäisi toteuttaa. Kader Arif vihjaisi, että pyrin kääntämään kuluttajat työntekijöitä vastaan ja tuojat tuottajia vastaan. En yritä saada ketään kääntymään ketään vastaan. Asia on vain niin, että tosielämässä ihmisillä on erilaisia intressejä, näkemyksiä ja tarpeita. Pelkäänpä, ettemme elä sosialistisessa ihanneyhteiskunnassa, jossa kenelläkään ei ole eriäviä mielipiteitä, poikkeavia tarpeita eikä erilaisia intressejä. Joudumme valitettavasti elämään tosielämää, luovimaan eri etujen ja tarpeiden läpi ja pyrkimään oikeudenmukaiseen, tasapuoliseen ja hyväksyttävään lopputulokseen yrittäessämme ohjata tätä politiikkaa eteenpäin. Mielestäni Thomas Mannin käsitys tämän politiikanalan ongelmista oli varsin realistinen. En pyrkinyt varsinaisesti lisäämään joustavuutta. Pyrin sen sijaan luomaan kaupan välineet, jotka eivät poikkeaisi perustavanlaatuisesti nykyisistä vaan joilla olisi helppotajuinen kehys, jotka olisivat selvästi ennakoitavissa ja jotka vaikuttaisivat kohtuullisella ja tasapainoisella tavalla eri yrityksiin, joiden kaupankäynnin olosuhteet muuttuvat yhä enemmän 2000-luvun maailmantaloudessa. En pyydä anteeksi sitä, että tavoittelin tätä. Vastaan lopuksi Helmuth Markoville. On varmaankin aivan totta, että kaupan suojajärjestelmämme ei ole paras, mutta se on järjestelmä, jonka olemme saaneet aikaan. Tämä kuvaa mielestäni hyvin järjestelmäämme. Kysymykset, joita esitin ja joihin ei ole vielä saatu vastausta, eivät koskeneet sitä, onko järjestelmämme paras. Luultavasti se ei ole paras, mutta se on silti järjestelmä, jonka olemme saaneet aikaan, ja se on kohtuullisen toimiva. Minun oli kysyttävä, pysyykö se toimivana, sellaisena kuin se on nyt, myös tulevaisuudessa. Tuleeko siitä tulevaisuudessa yhä kiistanalaisempi EU:n yritysten keskuudessa? Vastaako se yhä useamman eurooppalaisen yrityksen muuttuvia tuotantomalleja ja toimitusketjuja, jotka kansainvälistyvät jatkuvasti ja kehittyvät tähän suuntaan myös tulevaisuudessa? Esitin tällaisia kysymyksiä. Niihin ei ole vielä saatu tyydyttävää vastausta, mutta uskon, että vastaukset on vielä löydettävä ja meidän on jatkettava niiden etsimistä."@fi7
"Monsieur le Président, j’ai peur de ne pas avoir bien saisi l’ensemble de la dernière question qui m’a été posée. J’ai uniquement retenu la dernière partie, qui semblait suggérer que nous avions suspendu l’opération des instruments de défense commerciale et que nous n’avions plus initié ou poursuivi certains cas. Je ne saisis pas très bien les prémisses de la question, parce qu’une simple consultation du site Web de la DG du Commerce extérieur permet de trouver les informations que le député souhaite avoir sur les cas qui sont en cours d’initiation et d’examen et pour lesquels on fera des propositions de manière ordinaire. Je ne me plains pas d’être accusé d’être trop ambitieux, car cela régit tant mes actions que ma philosophie de travail. Si un commissaire manque d’ambition, il sera jaugé, je pense, à l’aune de standards très faibles. Toutefois, je ne suis pas suffisamment ambitieux que pour embrasser tout de suite la proposition de mon ami M. Schlyter de passer de mon incapacité de proposer des réformes consensuelles des instruments de défense commerciale contre un dumping à bas coût de la production à un nouveau concept de dumping organique ou écologique. Je crois que nous continuerons à nous concentrer sur le premier avant de nous pencher sur le second, mais j’espère qu’il n’interprète pas cela comme un signe de manque d’ambition de ma part: c’est uniquement du réalisme. M. Caspary semble suggérer qu’il a été déçu que les propositions n’aient pas été poussées plus avant. Je peux comprendre sa déception, mais je ne suis pas vraiment certain que le Parlement lui-même aurait affiché une plus grande capacité d’arriver à une vision consensuelle simple des réformes à adopter que les États membres. M. Arif a suggéré que ma motivation aurait été de jouer les consommateurs contre les travailleurs et de jouer les importateurs contre les producteurs. Je ne joue personne contre personne, c’est juste que dans le monde réel, les gens ont des intérêts, des points de vue et des besoins différents. Nous ne vivons pas encore, je le crains, dans une société socialiste idéale où les visions ne divergent pas plus que les besoins ou les intérêts. Je crains que nous devions nous mouvoir dans le monde réel et tracer notre route à travers ces intérêts et ces besoins pour arriver à un résultat juste, équitable et acceptable dans nos tentatives de faire avancer ces politiques. Je pensais que M. Mann avait une vision très réaliste des dilemmes auxquels faire face dans cette politique. Ce n’est pas que je cherchais une plus grande souplesse en soi. Ce que j’ai essayé de faire, en abordant cette révision, c’était d’arriver à un ensemble d’instruments commerciaux qui ne seraient pas fondamentalement différents de ceux que nous avons en ce moment, mais qui fonctionneraient dans un cadre facile à comprendre, très prévisible, parfaitement acceptable et exerçant un impact équilibré sur la palette des différentes entreprises négociant dans des conditions toujours plus différentes dans l’économie planétaire du XXIe siècle. Et je ne dois pas m’excuser de le faire. Je voudrais juste ajouter en conclusion, en réponse à M. Markov: oui, c’est probablement une bonne synthèse de dire que le système de défense commerciale que nous avons n’est pas le meilleur, mais c’est celui que nous nous sommes donnés. Je pense que c’est une bonne description de notre système. La question que j’avais à poser, et qui reste encore sans réponse, n’était pas de savoir si notre système est le meilleur: il ne l’est sans doute pas, mais il est néanmoins celui que nous nous sommes donné, et il est en bon état de fonctionnement. Je voulais juste demander s’il restera exploitable dans le futur tel qu’il est maintenant. Sera-t-il de plus en plus controversé et contesté par les entreprises européennes? Pourra-t-il faire face aux modèles de production et aux chaînes d’approvisionnement changeants d’un nombre croissant d’entreprises européennes déjà très internationalisées et qui ne cesseront jamais de suivre cette voie? Ce sont les questions que je pose. Elles n’ont pas encore trouvé de réponses satisfaisantes: je crois que ces réponses restent à trouver et que nous devons continuer à les chercher."@fr8
"Elnök úr! Attól félek nem teljesen értettem az előző kérdést. Csak az utolsó foszlányt hallottam, ami azt látszott sugallani, hogy felfüggesztettük a kereskedelmi védelmi eszközök működtetését, és nem kezdeményeztünk vagy folytattunk le ügyeket. Nem teljesen értem a kérdés alapfelvetését, mert ha megnézik a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapját, ott minden a most induló, a most vizsgálati fázisban lévő ügyekkel és a rendes módon előterjesztésre kerülő javaslatokkal kapcsolatos információ beszerezhető. Nem panaszkodom, hogy túlzott ambícióval vádolnak meg – ez az én hivatásom egyik mércéje, és annak is, ahogyan én a munkámhoz állok. Ha egy biztosból hiányzik az ambíció, akkor véleményem szerint nagyon alacsony standardok szerint lehetne őt megítélni. Én azonban nem rendelkezem a kellő mennyiségű ambícióval ahhoz, hogy egyetlen mozdulattal elfogadjam és támogassam barátom, Schlyter úr javaslatát arra nézve, hogy a termelési dömping alacsony költségeivel szemben az én sikeretlen próbálkozásom a kereskedelmi védelmi eszközök reformjának konszenzussal történő elfogadásáról térjünk át a bio- és ökodömpingre. Véleményem szerint először még az előbbire kell összpontosítanunk, mielőtt a másikra rátérnénk a másikra, de remélem, hogy ezt részemről nem az ambíció hiányaként, hanem inkább a realizmusként fogja értelmezni. Caspary úr azt sugalmazta, hogy csalódott volt amiatt, hogy nem terjesztettek elő javaslatokat. Meg tudom érteni a csalódottságát, de tényleg nem vagyok biztos abban, hogy ez a Parlament jobban képes lett volna egy egyszerű konszenzuális álláspontra jutni arról, hogy melyik reformot hajtsuk végre, mint amire a tagállamok tudtak jutni. Arif úr azt mondta, hogy engem az motivál, hogy kijátsszam egymás ellen a fogyasztókat és munkavállalókat és az importőröket a termelők ellen. Én senkit sem játszok ki senki ellen – itt csupán arról van szó, hogy a valóságban az embereknek különböző érdekei, nézetei és szükségletei vannak. Attól tartok, még nem jött el az idealisztikus szocialista állam ideje, ahol mindenkinek ugyanaz a véleménye, ugyanazok a szükségletei, és érdekei is. Attól tartok, hogy a valóságban kell megtalálnunk a helyünket, és megtalálni az utat ezek között az érdekek és szükségletek között, és a végén, az e politikák előmozdítására irányuló erőfeszítéseink folyományaként el kell jutnunk egy tisztességes és igazságos végeredményhez. Úgy éreztem, hogy Mann asszony realisztikusan értelmezte az e politikai területen mutatkozó dilemmákat. Nem arról van szó, hogy kifejezetten a rugalmasságot kerestem volna. Én ezt a felülvizsgálatot úgy közelítettem meg, hogy egy sor olyan kereskedelmi védelmi eszközhöz akartam eljutni, amelyek alapvetően nem tértek volna el azoktól, amelyekkel ma rendelkezünk, hanem abban a keretrendszerben tudnak tovább működni, amelyet egyértelműen értünk és amelyek a különböző, a 21. század globális gazdaságában jelentkező, egyre különbözőbb feltételek között kereskedő vállalkozásokra gyakorolt hatásukat tekintve egyértelműen kiszámíthatóak. És ezért nem kérek elnézést senkitől. Végezetül pedig azt szeretném mondani, Markov úrnak válaszolva: igen, valószínűleg jól foglaljuk össze dolgokat azzal, ha megállapítjuk, hogy a jelenlegi kereskedelmi védelmi rendszer nem a lehető legjobb, de ez van. Véleményem szerint ez tisztességesen leírja a rendszert. Az általam feltett és megválaszolásra váró kérdés nem az volt, hogy a rendszerünk a legjobb-e – valószínűleg nem, de mindezek ellenére ez a rendszerünk, és ésszerűen működik. Azt kellett kérdezzem, vajon a jövőben is így fog maradni, ahogy most? Egyre ellentmondóbbá és vitatottabbá fog válni a jövőben az európai vállalkozások körében? Igazodni fog-e a növekvő számú, egyre inkább nemzetközivé váló, európai vállalkozások változó termelési és ellátási láncaihoz? Én ezeket a kérdéseket tettem fel. Ezekre a kérdésekre még nem kaptam kielégítő választ, de a válaszokat véleményem szerint meg kell találni, és továbbra is keresnünk kell őket."@hu11
". − Signor Presidente, temo di non avere compreso tutta l’interpretazione dell’ultima domanda che mi è stata rivolta. Ho capito solo l’ultima parte, che sembrava suggerire che avevamo sospeso l’attività sulla riforma degli strumenti di protezione commerciale e che non avevamo più avviato o proseguito casi. Non riesco a comprendere appieno la premessa della domanda perché qualsiasi controllo del sito della DG Commercio potrà fornire le informazioni che il deputato desidera avere sui casi che abbiamo attualmente avviato e sui quali investighiamo e sui quali saranno presentate proposte nel modo ordinario. Non mi dolgo per essere stato accusato di essere indebitamente ambizioso – quella è la valutazione di quello che faccio e come organizzo il mio lavoro. Se un Commissario manca di ambizione, allora sarà giudicato, credo meschinamente. Io, tuttavia, non sono abbastanza ambizioso da abbracciare subito la proposta del mio amico Commissario Schlyter di spostarsi dalla mia incapacità di proporre riforme che ottengano il consenso degli strumenti di protezione commerciale contro i bassi costi del della produzione per un nuovo concetto di organico o ecologico. Credo che continueremo a concentrarci sul primo aspetto prima di passare al secondo, ma mi auguro che non lo prenda come un segnale di mancanza di ambizione da pare mia, è solo grande realismo. L’onorevole Caspary ha fatto capire di essere deluso per il fatto che non erano state presentate proposte. Bene, posso capire il suo disappunto, ma non sono realmente sicuro che quest’Assemblea avrebbe mostrato maggiore capacità di arrivare a una semplice visione consensuale sul contenuto della riforma rispetto alla capacità stessa degli Stati membri. L’onorevole Arif ha suggerito che la mia motivazione è mettere i consumatori contro i lavoratori e gli importatori contro i produttori. Non sto facendo questo, è solo che, nel mondo reale, le persone hanno interessi diversi, punti di vista diversi ed esigenze diverse. Non viviamo ancora, temo, in un’ideale società socialista in cui nessuno ha un’opinione diversa, nessuno ha un’esigenza diversa e nessuno ha un interesse diverso. Temo che dobbiamo operare nel mondo reale e dobbiamo farci strada fra questi interessi ed esigenze e arrivare a un risultato giusto, equo e accettabile nei nostri tentativi di portare avanti queste politiche. Pensavo che la comprensione da parte dell’onorevole Mann dei dilemmi che affrontiamo in questo settore politico sia realista. Non stavo cercando maggiore flessibilità a tutti i costi. Cosa stavo cercando di fare, in questa riforma, era arrivare a una serie di strumenti commerciali che non fossero fondamentalmente diversi o cambiati rispetto a quelli di cui disponiamo al momento, ma che operassero in un quadro chiaramente comprensibile, che fossero chiaramente prevedibili e ragionevoli ed equilibrati nel loro impatto sulle diverse imprese, che operano in circostanze sempre più disparate nell’economia globale del XXI secolo. E non mi scuso per averlo fatto. In conclusione direi soltanto, in risposta all’onorevole Markov: sì, probabilmente è una sintesi ben accurata che il sistema di protezione commerciale che noi abbiamo non è il migliore, ma è quello che abbiamo. Credo sia una giusta descrizione del nostro sistema. Le questioni che avrei dovuto sollevare e che devono ancora trovare una risposta non riguardavano il fatto se il nostro sistema è il migliore – probabilmente non lo è, ma è quello che abbiamo e funziona ragionevolmente. Volevo chiedere, rimarrà funzionante nel modo in cui lo è adesso anche in futuro? Diventerà sempre più controverso e contestato dalle imprese europee in futuro? Si adeguerà ai diversi modelli di produzione e alle catene di fornitura di un numero crescente di imprese europee che stanno diventando sempre più internazionalizzate e che continueranno a farlo più che mai? Quelle erano le domande che ho posto. Non hanno ancora ottenuto una risposta soddisfacente, ma le risposte, penso, dovranno essere trovate e noi dobbiamo continuare a cercarle."@it12
"Gerb. pirmininke, bijau, kad nesupratau paskutinių man pateiktų klausimų interpretacijos. Man įstrigo tik paskutinis fragmentas, rekomenduojantis susilaikyti nuo prekybos apsaugos priemonių veiklos ir daugiau neinicijuoti ar negvildenti bylų. Aš nevisiškai supratau klausimo prielaidą, kadangi GD prekybos tinklavietėje bus galima rasti nariui reikalingą informaciją apie bylas, kurios buvo inicijuotos ir tiriamos, kurioms buvo pateikti pasiūlymai įprasta tvarka. Aš nesiskundžiu, kad buvau apkaltintas, jog esu pernelyg ambicingas – tai yra gairė to, ką aš darau ir kaip atlieku savo darbą. Jeigu Komisijos nariui trūksta ambicijų, jis ar ji bus teisiamas, manau, pagal labai žemus įstatymų standartus. Tačiau aš, deja, nesu pakankamai ambicingas tuoj pat pasinaudoti savo draugo C. Schlyterio pasiūlymu perkelti mano nesugebėtas pasiūlyti visoms šalims priimtinas reformas dėl prekybos apsaugos priemonių prieš pigios gamybos produkcijos dempingą į naują koncepciją dėl organinio ar ekologinio dempingo. Manau, mes ir toliau koncentruosimės prie ankstesnių pasiūlymų, kol neperkėlėme savo dėmesio ties pastaraisiais, bet tikiuosi, jis nepriims to kaip ambicijos trūkumo ženklo iš mano pusės, o tik kaip didelį tikrovės pajutimą. D. Caspary, atrodo, pareiškė, jog jis nusivylė, kad pasiūlymas nebuvo priimtas. Aš galiu suprasti jo nusivylimą, tačiau aš tikrai nesu tikras, kad net šis Parlamentas parodytų didesnį sugebėjimą pasiekti paprasčiausią pritariamąjį požiūrį dėl to, kas turi būti reformoje, o ne dėl to, ką turi valstybės narės sugebėti pasiekti. K. Arif pareiškė, kad mano motyvacija yra palaikyti vartotojus prieš darbininkus ir palaikyti importuotojus prieš gamintojus. Aš nieko nenoriu palaikyti prieš ką nors – tai tik realus gyvenimas, žmonės turi skirtingus interesus ir skirtingus požiūrius, skirtingus poreikius. Bijau, kad mes dar negyvename idealioje socialistinėje visuomenėje, kur niekas neturi kitokios nuomonės, niekas neturi kitokių poreikių ir kitokių interesų. Aš bijau, kad mes turime veikti realiame pasaulyje ir turime tiestis savo kelią atsižvelgdami į šiuos interesus bei poreikius ir pasiekti teisingo ir priimtino rezultato, stebėdami savo bandymus valdyti šią tvarką. Maniau, kad E. Mann dilemų, su kuriomis susiduriame šioje politikos srityje, suvokimas yra labai realistiškas. Aš visai nesiekiau didesnio lankstumo Viskas, ką aš siekiau padaryti, pateikdamas šią apžvalgą, buvo surasti prekybos apsaugos priemonių rinkinį, kuris iš esmės nedaug skirtųsi ar kistų nuo tų, kuriuos turime šiuo metu, tačiau veiktų aiškiai suprantamame kontekste, kur jo poveikis įvairiam verslui, veikiančiam nuolat kintančiomis aplinkybėmis, yra lengvai nuspėjamas 21 amžiaus globalioje ekonomikoje. Aš neatsiprašinėju už tai. Apibendrindamas noriu atsakyti H. Markovui: taip, tai tikriausiai tikslus apibendrinimas, kad turima prekybos apsaugos sistema nėra pati geriausia, tačiau tokią mes įgavome. Aš manau, kad tai teisingas mūsų sistemos apibūdinimas. Klausimai, kuriuos turiu atidėti ir į kuriuos lieka neatsakyta, nebuvo apie mūsų sistemos gerumą, tačiau nepaisant to, tokią mes turime ir mes tuo klausimu dirbame. Aš turėjau paklausti, ar ateityje įmanoma toliau dirbti su šiuo klausimu, tokiu koks jis yra dabar? Ar jis taps vis labiau prieštaringas ir ginčijamas tarp Europos verslo įmonių ateityje? Ar jis atitiks kintančios gamybos modelius ir didėjantį Europos verslo tiekimo grandinių skaičių, tampantį vis labiau internacionalizuotu ir juo toliau, tuo labiau? Aš iškėliau tokius klausimus. Į juos dar nebuvo patenkinamai atsakyta, tačiau atsakymus, aš manau, galima rasti, tik mums reikia jų ir toliau ieškoti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, baidos, ka nesapratu man uzdotā pēdējā jautājuma visu tulkojumu. Uztvēru tikai pēdējo fragmentu, kurā, šķiet, bija ieteikums, ka mums ir jāsamazina tirdzniecības aizsardzības instrumentu darbība un jāpārtrauc lietu ierosināšana vai risināšana. Es īsti nesapratu šā jautājuma ievadu, jo, aplūkojot Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietni, jebkurā laikā ir iespējams iegūt informāciju, kuru deputāts vēlas saņemt par pašlaik ierosinātajām un izmeklētajām lietām, un lietām, par kurām tiek izvirzīti priekšlikumi parastajā veidā. Es nesūdzos par to, ka man piedēvē nepamatotu godkāri – tas ir līmenis, kādam es strādāju un kā es veicu darbu. Ja komisāram nav godkāres, tad viņu, man šķiet, apvainos par ļoti zemiem standartiem. Tomēr es neesmu pietiekami godkārīgs, lai nekavējoties izmantotu mana drauga priekšlikumu par pāreju no manas nespējas ierosināt vispārējas tirdzniecības instrumentu reformas pret lēto izstrādājumu dempingu uz jauna organiskā vai ekoloģiskā dempings koncepciju. Man šķiet, ka mēs joprojām pievērsīsimies bijušajam, kamēr pārvietosim skatu uz jaunāko, tomēr es ceru, ka viņš to uztvers nevis kā mana godkāres trūkuma izpausmi, bet gan kā nopietnu reālismu. kungs, šķiet, izteicās, ka viņš ir vīlies, jo nav izvirzīti priekšlikumi. Protams, es varu saprast viņa vilšanos, bet es tiešām neesmu pārliecināts, ka pat šis Parlaments būtu izrādījis lielāku gatavību nonākt pie vienkārša, vispārēja viedokļa par to, kādai bija jābūt reformai, nevis par to, ko varējušas sasniegt dalībvalstis. kungs apgalvoja, ka mana motivācija ir izspēlēt importētājus pret ražotājiem. Es neizspēlēju vienu pret otru – tikai lieta tāda, ka reālajā pasaulē cilvēkiem ir dažādas intereses, dažādi viedokļi un dažādas vajadzības. Baidos, ka mēs vēl nedzīvojam ideālā sociālistu sabiedrībā, kurā nevienam nav atšķirīga viedokļa, nevienam nav atšķirīgu vajadzību un nevienam nav atšķirīgu interešu. Baidos, ka mums ir jādarbojas reālā pasaulē, un mums ir jāvirzās pa mūsu kursu starp šīm interesēm un vajadzībām, un ir jāpanāk taisnīgs, objektīvs un pieņemams rezultāts mūsu pūlēm, stūrējot uz priekšu šo politiku. Manuprāt kundzes izpratne par dilemmām, ar kādām mēs saskaramies šajā politikas jomā, bija ļoti reālistiska. Tas nenozīmē, ka es tiecos pēc lielākas elastības kā pašmērķa. Uzsākot šo pārskatu, es centos nonākt pie tirdzniecības instrumentu kompleksa, kas būtu nevis pašos pamatos atšķirīgs vai mainīts, salīdzinot ar pašlaik mūsu rīcībā esošajiem instrumentiem, bet gan darbotos skaidri izpētītā sistēmā, un lai šo instrumentu ietekme būtu skaidri paredzama, skaidri attaisnota un līdzsvarota dažādās uzņēmējdarbības jomās, kuras darbojas arvien sarežģītākajos 21. gadsimta pasaules ekonomikas apstākļos. Un es nenožēloju šo rīcību. Nobeigumā es vēlos tikai pateikt, faktiski atbildot kungam – jā, iespējams, tas ir precīzs rezumējums, ka mūsu rīcībā esošā tirdzniecības aizsardzības sistēma nav pati labākā, bet tā mums ir vienīgā. Man šķiet, ka tas ir godīgs mūsu sistēmas apraksts. Jautājums, kas man jāuzdod un kas joprojām ir neatbildēts, nav par to, vai mūsu sistēma ir vislabākā – laikam tā nav, taču tā ir vienīgā, kas mums ir, un tā ir pieņemamā darba kārtībā. Man jājautā, vai tā arī turpmāk būs darbotiesspējīga tā kā tagad? Vai tā atbildīs mainīgajiem ražošanas modeļiem un Eiropas uzņēmējdarbību arvien pieaugošajam piegādes ķēžu skaitam, kas kļūst daudz internacionālākas un kļūs vēl internacionālākas nekā jebkad iepriekš? Tie ir jautājumi, kurus es uzdevu. Uz tiem vēl nav apmierinošu atbilžu, taču atbildes, man šķiet, nāksies atrast, un mums ir jāturpina to meklēšana."@lv13
"Mr President, I am afraid I did not catch the interpretation of all of the last question that was put to me. I got just the last fragment, which seemed to suggest that we had suspended the operation of the trade defence instruments and that we were no longer initiating or pursuing cases. I do not quite understand the premise of the question, because any examination of DG Trade’s website will be able to yield the information that the Member wants about cases that are currently being initiated and investigated and on which proposals will be brought forward in the ordinary way. I do not complain about being accused of being unduly ambitious – that is the benchmark for what I do and how I set about my job. If a Commissioner lacks ambition, then he or she is going to be judged, I think, by pretty low standards. I am, however, not sufficiently ambitious to embrace straight away my friend Mr Schlyter’s proposal of moving from my inability to propose consensual reforms of trade defence instruments against the low cost of production dumping to a new concept of organic or ecological dumping. I think we will continue to concentrate on the former before we shift our focus to the latter, but I hope he does not take that as a sign of any lack of ambition on my part, only great realism. Mr Caspary seemed to suggest that he was disappointed that proposals were not being brought forward. Well, I can understand his disappointment, but I am really not sure that even this Parliament would have shown any greater ability to arrive at a simple consensual view about what reform should take place than the Member States have been able to achieve. Mr Arif has suggested that my motivation is to play off consumers against workers and to play off importers against producers. I am not playing anyone off against anyone – it is just that, in the real world, people do have different interests, and they have different viewpoints and different needs. We do not yet live, I am afraid, in an ideal socialist society, where no one has a different view, no one has a different need and no one has a different interest. I am afraid that we have to operate in the real world and we have to navigate our way through these interests and needs and arrive at a fair and equitable and acceptable outcome in our attempts to steer these policies forward. I thought that Ms Mann’s understanding of the dilemmas that we face in this policy area was very realistic. It is not that I was seeking greater flexibility per se. What I was seeking to do, in approaching this review, was to arrive at a set of trade instruments that were not fundamentally different or changed from those that we have at the moment, but that operated within a framework that was clearly understood, that were clearly predictable and clearly reasonable and balanced in their impact on the range of different businesses, which are trading in increasingly different circumstances in the global economy in the 21st century. And I make no apology for doing that. I would just say in conclusion, really in response to Mr Markov: yes it is probably an accurate summing-up that the system of trade defence that we have is not the best, but it is the one we have got. I think that is a fair description of our system. The questions that I had to put and that remain to be answered were not whether our system is the best – it probably is not, but it is, nonetheless, the one we have got and it is in reasonable working order. I had to ask, will it remain workable, in the way that it is now, in the future? Will it become increasingly controversial and contested amongst European businesses in the future? Will it fit the changing production models and supply chains of increasing numbers of European businesses that are becoming far more internationalised and that will continue to do so more than ever before? Those are the questions that I put. They have not yet been satisfactorily answered, but answers, I think, will remain to be found and we need to continue seeking them."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben bang dat ik de uitleg van heel de laatste vraag die aan mij is gesteld niet heb begrepen. Ik begreep alleen het laatste fragment, dat leek te suggereren dat we de toepassing van de handelsbeschermingsinstrumenten uitstelden en we niet langer zaken aanhangig maakten of vervolgden. Ik begrijp de vooronderstelling van de vraag niet goed, want door middel van een simpel bezoek aan de website van DG Handel kan het Parlementslid de informatie krijgen die zij zoekt over zaken die momenteel aanhangig worden gemaakt en worden onderzocht en waarover zoals gewoonlijk voorstellen zullen worden ingediend. Ik klaag niet dat ik ervan beschuldigd wordt buitengewoon ambitieus te zijn; dat is het criterium voor wat ik doe en hoe ik mijn werk gestalte geef. Indien een commissaris gebrek heeft aan ambitie, zal hij of zij naar mijn mening volgens aanzienlijk lage maatstaven beoordeeld worden. Ik ben echter niet voldoende ambitieus om onmiddellijk het voorstel van mijn vriend, de heer Schlyter, te omarmen, dat begint met mijn onvermogen om consensuele hervormingen van handelsbeschermingsinstrumenten voor te stellen, vervolgens overgaat op de lage kosten van productiedumping en dan een sprong maakt naar een nieuw concept voor biologische of ecologische dumping. Ik denk dat we ons zullen blijven concentreren op het eerste, voordat we onze aandacht verschuiven naar het laatste, maar ik hoop dat hij dit niet ziet als een teken van gebrek aan ambitie van mijn kant, maar slechts van realiteitszin. De heer Caspary leek te suggereren dat hij teleurgesteld was dat er geen voorstellen werden ingediend. Welnu, ik kan zijn teleurstelling begrijpen, maar ik ben er helemaal niet zeker van dat zelfs dit Parlement een beter vermogen aan de dag had kunnen leggen om te komen tot een eenvoudig, op consensus gebaseerd standpunt over wat voor hervorming er zou moeten plaatsvinden dan de lidstaten tot nu toe hebben gedaan. De heer Arif suggereerde dat het mijn bedoeling is om consumenten tegen werknemers en importeurs tegen producenten uit te spelen. Ik speel niemand tegen niemand uit – het is alleen zo dat in de echte wereld mensen verschillende belangen hebben, en verschillende standpunten en behoeften. We leven jammer genoeg nog niet in een ideale socialistische samenleving, waarin niemand een andere opvatting, een andere behoefte of een ander belang heeft. Ik ben bang dat we in de echte wereld moeten opereren en onze weg moeten vinden temidden van deze diverse belangen en behoeften, om uiteindelijk uit te komen bij een eerlijke, gelijkwaardige en acceptabele uitkomst in onze pogingen dit beleid voorwaarts te sturen. Ik dacht dat mevrouw Mann’s inzicht in de dilemma’s die we op dit beleidsterrein het hoofd moeten bieden, buitengewoon realistisch was. Het is niet zo dat ik noodzakelijkerwijs streefde naar grotere flexibiliteit. Wat ik trachtte te doen, om te komen tot deze herziening, was uit te komen bij een reeks handelsinstrumenten die niet wezenlijk verschilden van of gewijzigd waren ten opzichte van de instrumenten die op dit moment tot onze beschikking staan, maar die binnen een helder en inzichtelijk kader werkten en die zeer voorspelbaar en buitengewoon redelijk en evenwichtig waren in de invloed die ze uitoefenden op de grote hoeveelheid verschillende bedrijven die onder steeds moeilijker omstandigheden handel moeten drijven in de wereldwijde economie van de eenentwintigste eeuw. En ik verontschuldig me hier niet voor. Tot slot zou ik willen zeggen, als reactie op het relaas van de heer Markov: ja, het is waarschijnlijk een juiste optelsom dat het stelsel van handelsbescherming dat we hebben niet het allerbeste is, maar dat dit wel het stelsel is waar we het mee moeten doen. Ik denk dat dit een eerlijke omschrijving geeft van ons stelsel. De vragen die ik wilde stellen, en die nog beantwoord moeten worden, waren niet of ons stelsel het beste is – waarschijnlijk niet, maar het is desalniettemin het stelsel waar we het mee moeten doen en het is in redelijke staat. Ik wilde vragen of het ook in de toekomst bruikbaar zou zijn, net als nu. Zal het in de toekomst onder Europese bedrijven steeds meer omstreden worden en leiden tot steeds fellere discussies? Zal het passen bij de veranderende productiemodellen en toeleveringsketens van het groeiende aantal Europese bedrijven dat een steeds internationaler karakter krijgt, een tendens die meer en meer zal toenemen? Dat zijn de vragen die ik opwierp. Ze zijn tot nu toe niet op bevredigende wijze beantwoord, maar antwoorden zullen naar mijn mening op den duur altijd gevonden worden, en we moeten ze blijven zoeken."@nl3,3
"Panie przewodniczący! Obawiam się, że nie zrozumiałem całości tłumaczenia ostatniego zadanego mi pytania. Zrozumiałem jedynie ostatni fragment, który wydawał się sugerować, że zawiesiliśmy korzystanie z instrumentów ochrony handlu oraz nie wszczynaliśmy i nie kontynuowaliśmy żadnych spraw. Nie do końca rozumiem przesłanki pytania, ponieważ każda wizyta na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu ukaże informacje, których oczekuje pani posłanka, dotyczące obecnie wszczynanych i analizowanych spraw, w odniesieniu do których propozycje zostaną przedłożone w zwyczajowy sposób. Nie czuję się obrażony oskarżeniem o nadmiar ambicji - to wzór, do którego dążę w moich działaniach i sposób pojmowania mojej pracy. Jeżeli komisarzowi brakuje ambicji, wydaje mi się, że zostanie on kiepsko oceniony. Jednakże nie jestem dostatecznie ambitny, by od razu przyjąć propozycję mojego przyjaciela, pana Schlytera, abym przeszedł od mojej niezdolności do przedstawienia akceptowalnego projektu reformy instrumentów ochrony handlu przed niskimi kosztami dumpingu produkcyjnego do nowej koncepcji dumpingu organicznego lub ekologicznego. Myślę, że nadal będziemy koncentrować się na tym pierwszym aspekcie, zanim zaczniemy zajmować się tą drugą kwestią, ale mam nadzieję, że nie odbierze on tego jako sygnału braku ambicji z mojej strony, a jedynie wielkiego realizmu. Pan Caspary wydał się być niezadowolony z tego, że propozycje nie zostały przedłożone. Cóż, rozumiem niezadowolenie, ale naprawdę nie jestem pewien, czy nawet ten Parlament byłby w stanie osiągnąć proste, wspólne stanowisko dotyczące tego, jaką reformę należy przeprowadzić, niż były w stanie wypracować państwa członkowskie. Pan Arif zasugerował, że moim celem jest nastawienie konsumentów przeciwko pracownikom oraz importerów przeciwko producentom. Nie staram się skłócić nikogo z nikim, po prostu tak jest, że w rzeczywistości ludzie mają różne interesy, różne punkty widzenia i różne potrzeby. Obawiam się, że jeszcze nie żyjemy w idealnym społeczeństwie socjalistycznym, gdzie nikt nie ma odrębnej opinii, nikt nie ma innych potrzeb i nie ma rozbieżnych interesów. Obawiam się, że musimy działać w realnym świecie i wybierać drogę między tymi interesami i potrzebami, aby uzyskać uczciwe, równe i akceptowalne rozwiązanie w naszych dążeniach do rozwinięcia polityki w tych dziedzinach. Myślę, że pani Mann bardzo realistycznie pojmuje dylematy, z którymi musimy się zmierzyć w tej dziedzinie. Nie dążę do per se większej elastyczności. Dążąc do tego przeglądu starałem się osiągnąć zestaw instrumentów handlowych, które nie różniłyby się fundamentalnie i nie zmieniałyby tych, którymi już dysponujemy, ale które działałyby w ramach, które byłyby zrozumiałe, przewidywalne, rozsądne i zrównoważone pod względem wpływu na różne rodzaje przedsiębiorstw, prowadzących handel w coraz bardziej zróżnicowanych warunkach w globalnej gospodarce XXI wieku. I nie przepraszam za swoje działania. Odpowiadając panu Markovowi, chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć: tak, to prawdopodobnie słuszna konkluzja, że nasz system ochrony handlu nie jest najlepszy, ale taki właśnie mamy. Uważam, że to uczciwy opis naszego systemu. Pytania, które chciałem zadać i które wciąż pozostają bez odpowiedzi, nie dotyczyły tego, czy nasz system jest najlepszy - prawdopodobnie nie jest, niemniej jednak jedynie takim dysponujemy i wciąż jest on w niezłym stanie. Muszę zapytać, czy w przyszłości również będzie funkcjonował w taki sam sposób jak obecnie? Czy w przyszłości będzie coraz bardziej kontrowersyjny i oprotestowywany przez przedsiębiorstwa europejskie? Czy dopasuje się do zmieniających się modeli produkcji i łańcuchów dostaw coraz większej liczby przedsiębiorstw europejskich, które stają się coraz bardziej umiędzynarodowione i będą stawały się takie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej? To są zadawane przeze mnie pytania. Jak dotąd nie znaleziono na nie satysfakcjonującej odpowiedzi, ale uważam, że odpowiedzi się znajdą i musimy nadal ich szukać."@pl16
"Senhor Presidente, receio não ter compreendido na íntegra a tradução simultânea da última pergunta que me foi feita. Só apanhei a parte final, que aparentemente sugeria a ideia de que nós teríamos suspendido o funcionamento dos instrumentos de protecção do comércio e já não estaríamos a instaurar ou a dar andamento a quaisquer processos. Não entendo bem em que pressupostos assenta a pergunta, porque a senhora deputada, com uma simples visita ao sítio da DG Comércio, pode obter toda a informação que pretende sobre os processos recém-instaurados e em fase de investigação e sobre as propostas que serão apresentadas do modo habitual. Eu não me queixo de ser acusado de excesso de ambição – ela é própria do meu modo de agir e de me entregar à minha missão. Um comissário ou comissária que tenha falta de ambição é julgado, em minha opinião, segundo padrões bastante baixos. Mas não sou, no entanto, ambicioso ao ponto de aceitar do pé para a mão a proposta do meu amigo senhor deputado Schlyter de passar da minha incapacidade de propor reformas consensuais dos instrumentos de protecção do comércio contra o baixo custo dos produtos importados em regime de dumping para um novo conceito de dumping orgânico ou ecológico. Creio que vamos continuar a concentrar os nossos esforços no primeiro antes de nos virarmos para este último, mas espero que ele encare isso como um sinal, não de falta de ambição da minha parte, mas de grande realismo. O senhor deputado Caspary pareceu querer sugerir que estava decepcionado pela não apresentação de propostas. Bom, eu compreendo a decepção dele, mas não estou realmente seguro de que o próprio Parlamento se mostrasse mais capaz do que se mostraram os Estados-Membros de chegar a um consenso básico acerca da reforma que se haveria de empreender. O senhor deputado Arif sugeriu que a minha intenção é jogar os consumidores contra os trabalhadores e os importadores contra os produtores. Eu não jogo ninguém contra ninguém – simplesmente, sucede que, no mundo real, as pessoas têm interesses diferentes e pontos de vista e necessidades diferentes. Ainda não vivemos, receio, numa sociedade socialista ideal, em que ninguém tem pontos de vista diferentes, necessidades diferentes ou interesses diferentes. Receio que tenhamos de nos movimentar no mundo real e de abrir caminho por entre essa multiplicidade de interesses e necessidades para chegarmos a um resultado justo e equitativo e aceitável, com as nossas tentativas de levar por diante estas políticas. O modo como a senhora deputada Mann abordou os dilemas com que nos confrontamos nesta política pareceu-me muito realista. Eu não pretendia uma maior flexibilidade por si só. O meu objectivo, à partida para este reexame, era chegar a um conjunto de instrumentos de comércio que não apresentasse diferenças ou alterações fundamentais em relação àquele de que dispomos actualmente, mas que se inserisse num quadro claramente estabelecido, previsível e razoável, e equilibrado no plano do impacto sobre o universo das diferentes indústrias, que comerciam em condições cada vez mais díspares na economia globalizada do século XXI. E não peço desculpa a ninguém por isso. Para concluir direi apenas, na verdade em resposta ao senhor deputado Markov: dizer-se que o nosso sistema de protecção do comércio não é o melhor, mas é o que temos, é, provavelmente, uma síntese correcta da situação. Penso que se trata duma caracterização justa do nosso sistema. O que estava e continua a estar em causa não era saber se o nosso sistema era o melhor – não deve ser, mas, não obstante, é o que temos e funciona razoavelmente. As questões que se punham eram, continuará ele a ser viável, tal como é hoje, no futuro? Gerará cada vez mais controvérsia e contestação entre as empresas europeias, no futuro? Adaptar-se-á à evolução dos modelos de produção e das cadeias de abastecimento da legião sempre crescente das empresas europeias que estão, e continuarão cada vez mais, a internacionalizar-se a uma escala sem precedentes? Foram essas as questões que eu pus. Ainda não tiveram uma resposta satisfatória, mas penso que haverá respostas e que precisamos de continuar a buscá-las."@pt17
"Mr President, I am afraid I did not catch the interpretation of all of the last question that was put to me. I got just the last fragment, which seemed to suggest that we had suspended the operation of the trade defence instruments and that we were no longer initiating or pursuing cases. I do not quite understand the premise of the question, because any examination of DG Trade’s website will be able to yield the information that the Member wants about cases that are currently being initiated and investigated and on which proposals will be brought forward in the ordinary way. I do not complain about being accused of being unduly ambitious – that is the benchmark for what I do and how I set about my job. If a Commissioner lacks ambition, then he or she is going to be judged, I think, by pretty low standards. I am, however, not sufficiently ambitious to embrace straight away my friend Mr Schlyter’s proposal of moving from my inability to propose consensual reforms of trade defence instruments against the low cost of production dumping to a new concept of organic or ecological dumping. I think we will continue to concentrate on the former before we shift our focus to the latter, but I hope he does not take that as a sign of any lack of ambition on my part, only great realism. Mr Caspary seemed to suggest that he was disappointed that proposals were not being brought forward. Well, I can understand his disappointment, but I am really not sure that even this Parliament would have shown any greater ability to arrive at a simple consensual view about what reform should take place than the Member States have been able to achieve. Mr Arif has suggested that my motivation is to play off consumers against workers and to play off importers against producers. I am not playing anyone off against anyone – it is just that, in the real world, people do have different interests, and they have different viewpoints and different needs. We do not yet live, I am afraid, in an ideal socialist society, where no one has a different view, no one has a different need and no one has a different interest. I am afraid that we have to operate in the real world and we have to navigate our way through these interests and needs and arrive at a fair and equitable and acceptable outcome in our attempts to steer these policies forward. I thought that Ms Mann’s understanding of the dilemmas that we face in this policy area was very realistic. It is not that I was seeking greater flexibility per se. What I was seeking to do, in approaching this review, was to arrive at a set of trade instruments that were not fundamentally different or changed from those that we have at the moment, but that operated within a framework that was clearly understood, that were clearly predictable and clearly reasonable and balanced in their impact on the range of different businesses, which are trading in increasingly different circumstances in the global economy in the 21st century. And I make no apology for doing that. I would just say in conclusion, really in response to Mr Markov: yes it is probably an accurate summing-up that the system of trade defence that we have is not the best, but it is the one we have got. I think that is a fair description of our system. The questions that I had to put and that remain to be answered were not whether our system is the best – it probably is not, but it is, nonetheless, the one we have got and it is in reasonable working order. I had to ask, will it remain workable, in the way that it is now, in the future? Will it become increasingly controversial and contested amongst European businesses in the future? Will it fit the changing production models and supply chains of increasing numbers of European businesses that are becoming far more internationalised and that will continue to do so more than ever before? Those are the questions that I put. They have not yet been satisfactorily answered, but answers, I think, will remain to be found and we need to continue seeking them."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, obávam sa, že som nezachytil preklad úplného znenia poslednej otázky, ktorá mi bola položená. Zachytil som iba poslednú časť, ktorá, zdá sa, obsahovala tvrdenie, že sme pozastavili činnosť nástrojov na ochranu obchodu, a že už ďalej nazačíname a nesledujeme prípady. Nerozumiem celkom premise otázky, pretože preskúmaním internetovej stránky GR pre obchod je možné získať informácie, ktoré pani poslankyňa chce o prípadoch, ktoré v súčasnosti otvárame a vyšetrujeme, a o tom, ktoré návrhy budú predložené tradičným spôsobom. Nesťažujem sa, že som obviňovaný z nadmernej cieľavedomosti. Je to meradlo môjho konania a spôsobu splnenia mojej práce. Ak komisár alebo komisárka nie sú ambiciózni, myslím, že posudzovaní podľa dosť nízkych kritérií. Nie som však dostatočne ambiciózny na to, aby som okamžite prijal návrh pána Schlytera o posune od svojej neschopnosti navrhnúť reformy založené na konsenze nástrojov na ochranu obchodu proti nízkej cene dampingu pri výrobe k novej koncepcii organického alebo ekologického dampingu. Myslím, že sa budeme naďalej sústrediť na prvú činnosť predtým, než presunieme svoju pozornosť na druhú, ale dúfam, že to nevníma ako znak nedostatku ambície z mojej strany. Je to iba veľký zmysel pre realitu. Zdá sa, že pán Caspary naznačoval svoje sklamanie z toho, že návrhy neboli predložené. Rozumiem jeho sklamaniu, ale naozaj si nie som istý, či aj tento Parlament by preukázal väčšiu schopnosť dosiahnuť jednoduché stanovisko na základe konsenzu o tom, ktorá reforma by sa mala uskutočniť, než boli schopné dosiahnuť členské štáty. Pán Arif naznačil, že mojou motiváciou je postaviť proti sebe spotrebiteľov a pracovníkov a dovozcov proti výrobcom. Nestaviam nikoho proti nikomu. Je to jednoducho tak, v skutočnom svete majú ľudia rozdielne záujmy, rozdielne stanoviská a rozdielne potreby. Obávam sa, že ešte nežijeme v ideálnej socialistickej spoločnosti, v ktorej nikto nemá rozdielny názor, rozdielne potreby a rozdielne záujmy. Obávam sa, že musíme fungovať v skutočnom svete a musíme viesť svoju cestu skrz tieto záujmy a potreby a dospieť k spravodlivému, poctivému a prijateľnému výsledku v rámci nášho úsilia napredovať v týchto politikách. Domnievam sa, že spôsob, akým pani Mannová vníma dilemy, ktorým čelíme v rámci tejto oblasti politiky, zodpovedal vo veľkej miere skutočnosti. Nesnažil som sa o väčšiu flexibilitu. Pri prístupe k tomuto preskúmaniu som sa snažil dospieť k súboru obchodných nástrojov, ktoré by sa v podstatnej miere neodlišovali od súčasných nástrojov. To však fungovalo v rámci, ktorý bol zreteľne vymedzený, nástroje boli zreteľne predvídateľné, primerané a vyvážené, pokiaľ ide o ich dopad na rôzne podniky, ktoré obchodujú v stále väčšom počte rôznych situácií v globálnom hospodárstve 21. storočia. A neospravedlňujem sa za to. Rád by som však na záver uviedol, v rámci reakcie na slová pána Markova: súhlasím, je to pravdepodobne presné zhrnutie, že systém ochrany obchodu nie je najlepší, ale je to systém, ktorý máme k dispozícii. Myslím, že to je výstižný opis nášho systému. Otázky, ktoré musím položiť, a ktoré je potrebné zodpovedať nespočívali v tom, či náš systém je najlepší. Pravdepodobne nie je najlepší, ale je to systém, ktorý máme a je v zodpovedajúcej forme svojho fungovania. Musel som sa spýtať, bude aj naďalej schopný fungovať v súčasnej podobe aj v budúcnosti? Bude v budúcnosti čoraz viac predmetom diskusií a protestov európskych podnikov? Bude vyhovovať meniacim sa výrobným modelom a dodávateľským reťazcom rastúceho počtu európskych podnikov, ktoré čoraz viac nadobúdajú medzinárodný charakter, a ktoré budú v tomto úsilí pokračovať viac než kedykoľvek predtým? Toto sú otázky, ktoré kladiem. Ešte neboli dostatočne zodpovedané, ale odpovede bude potrebné nájsť a musíme pokračovať v ich hľadaní."@sk19
". Gospod predsednik, bojim se, da nisem v celoti razumel zadnjega vprašanja. Razumel sem le zadnji del in zdi se mi, da govori o tem, da smo zaustavili uporabo instrumentov za zaščito trgovine in da ne sprejemamo ali obravnavamo več primerov. Ne razumem povsem bistva vprašanja, ker lahko že obisk spletne strani GD za trgovino zagotovi informacije, ki jih želijo države članice, o primerih, ki se trenutno začenjajo in obravnavajo ter o tem, kateri predlogi se bodo predstavili po običajni poti. Ne nasprotujem obtožbi, da smo neupravičeno ambiciozni – to je merilo, na podlagi katerega delujem in opravljam svojo funkcijo. Če komisar ni dovolj ambiciozen, mislim, da se ga ocenjuje na podlagi precej nizkih standardov. Kljub temu pa nisem dovolj ambiciozen, da bi takoj sprejel predlog mojega prijatelja gospoda Schlyterja, naj presežem svojo nesposobnost oblikovanja predloga za sporazumno reformo instrumentov za zaščito trgovine za boj proti nizkim cenam zaradi dampinga ter predlog razširim na nov koncept organskega ali okoljskega dampinga. Mislim, da se bomo še naprej osredotočali na prvotno zadevo, preden se bomo usmerili k temu konceptu, vendar upam, da poslanec tega ne bo razumel kot znak pomanjkanja ambicioznost na moji strani, ampak kot znak velikega realizma. Zdi se, da gospod Caspary pravi, da je bil razočaran, ker se predlogi niso sprejeli. Razumem njegovo razočaranje, vendar mislim, da celo Parlament ne bi mogel sprejeti enostavnega sporazumnega stališča o tem, kakšna reforma bi morala potekati, ustrezneje kot države članice. Gospod Arif je navedel, da je moj namen ustvarjanje spora med potrošniki in delavci ter uvozniki in proizvajalci. Nikogar ne ščuvam proti nikomer; dejstvo je, da imajo v resničnem svetu ljudje različne interese, različna stališča in različne potrebe. Žal še ne živimo v idealni socialistični družbi, v kateri so vsa stališča, vse potrebe in vsi interesi enaki. Bojim se, da smo prisiljeni delovati v resničnem svetu in obvladovati te interese in potrebe ter pri svojem poskusu pospeševanja te politike doseči pravično, nepristransko in sprejemljivo rešitev. Mislim, da je razumevanje gospoda Manna glede dilem, s katerimi se srečujemo na tem političnem področju, zelo realistično. Ne gre za to, da sem si prizadeval za večjo prilagodljivost samo po sebi. Pri pristopu k tej reviziji sem si prizadeval za pripravo sklopa trgovinskih instrumentov, ki ne bi bili popolnoma drugačni ali spremenjeni v primerjavi s sedanjimi instrumenti, vendar ki bi lahko delovali v razumljivem okviru, ki bi bili jasni, predvidljivi ter seveda ustrezni in uravnovešeni glede svojega vpliva na različna podjetja, ki trgujejo v vse bolj spreminjajočih se razmerah globalnega gospodarstva v 21. stoletju. Zato se nikakor ne opravičujem. Na koncu želim kot odgovor gospodu Markovu dodati še, da je verjetno ustrezno povzel, da sedanji sistem za zaščito trgovine ni najboljši, vendar je edini, ki ga imamo. Mislim, da to ustrezno opisuje naš sistem. Vprašanja, ki sem jih moral zastaviti in na katera je treba še odgovoriti, ne zadevajo tega, ali je naš sistem najboljši; verjetno ni, vendar je vseeno edini, ki ga imamo in ustrezno deluje. Moral sem vprašati, če bo na enak način kot zdaj deloval tudi v prihodnosti? Ali bo v prihodnosti postajal vse bolj sporen in mu bo nasprotovalo vse več evropskih podjetij? Ali bo ustrezal spreminjajočim se proizvodnim modelom in dobavnim verigam vse več evropskih podjetij, ki so vse bolj internacionalizirana in se bodo bolj kot kadar koli prej v tej smeri razvijala še naprej? To so vprašanja, ki jih zastavljam. Na njih še ni bilo ustreznega odgovora, vendar mislim, da bo odgovore treba še poiskati, za kar si moramo še naprej prizadevati."@sl20
"Herr talman! Jag är rädd att jag inte kunde tolka hela den sista frågan till mig. Jag uppfattade bara den sista biten, vilken tycktes antyda att vi just nu inte vidtar handelspolitiska skyddsinstrument och att vi inte längre inleder eller driver fall. Jag förstår inte riktigt grunden för frågan, eftersom den information som ledamoten efterfrågar om de fall som för närvarande inleds och utreds finns på webbplatsen för generaldirektoratet för handel, där förslag kommer att läggas fram på sedvanligt sätt. Jag beklagar mig inte över att anklagas för att vara onödigt ambitiös – det är riktmärket för vad jag gör och hur jag tar itu med mitt jobb. Om en kommissionsledamot saknar ambitioner tror jag att han eller hon kommer att dömas enligt ganska låga standarder. Jag är dock inte så ambitiös att jag rakt av kan anamma min vän Carl Schlyters förslag att gå från min oförmåga att i samförstånd föreslå reformer av de handelspolitiska skyddsinstrumenten med hänsyn till den låga kostnaden för dumpning av produkter, till ett nytt begrepp om ekologisk dumpning. Jag tror att vi kommer att fortsätta att koncentrera oss på den förstnämnda innan vi växlar fokus till den sistnämnda, men jag hoppas att han inte tar det som ett tecken på bristande ambitioner, utan endast som ett tecken på stor realism från min sida. Daniel Caspary verkade antyda att han var besviken över att förslagen inte hade lagts fram. Jag kan förstå hans besvikelse, men jag är inte så säker på att ens det här parlamentet skulle ha haft större förmåga att nå fram till ett enkelt samförstånd om vilken reform som bör genomföras än vad medlemsstaterna har haft. Kader Arif menade att mitt motiv är att spela ut konsumenter mot arbetstagare och importörer mot producenter. Jag spelar inte ut någon mot någon annan – det är bara det att i den verkliga världen har människor olika intressen, och de har olika åsikter och olika behov. Vi lever ännu inte, är jag rädd, i ett idealiskt socialistiskt samhälle där ingen har en avvikande uppfattning, ingen har ett annorlunda behov och ingen har ett särskiljande intresse. Jag är rädd att vi måste verka i den verkliga världen, vi måste lotsa oss fram mellan dessa intressen och behov, och komma fram till ett rimligt, rättvist och godtagbart resultat i våra försök att vidareutveckla dessa riktlinjer. Jag tyckte att Erika Mann hade en mycket realistisk syn på de dilemman vi står inför på det här politikområdet. Det handlar inte om att jag eftersträvade större flexibilitet i sig. Vad jag försökte göra med denna översyn var att nå fram till ett antal handelsinstrument som inte är helt annorlunda eller förändrade i förhållande till dem vi har just nu, men som fungerar inom en klart begriplig ram, som är klart förutsägbara och som har tydligt rimliga och balanserade effekter på alla de olika företag som bedriver handel under alltmer olika förhållanden i 2000-talets globala ekonomi. Och jag ber inte om ursäkt för det. Som avslutning vill jag bara säga, vilket egentligen är ett svar till Helmuth Markov: ja, det är förmodligen en korrekt sammanfattning att vårt handelsskyddssystem inte är det bästa, men det är det vi har. Det tror jag är en rättvis beskrivning av vårt system. De frågor jag har fått ställa och som fortfarande inte har besvarats handlar inte om huruvida vårt system är bäst. Det är förmodligen inte det bästa, men det är ändå det vi har och det fungerar rimligt bra. Frågan jag var tvungen att ställa var: kommer systemet såsom det ser ut nu att fortsätta att fungera även i framtiden? Kommer det att bli alltmer kontroversiellt och ifrågasatt av europeiska företag i framtiden? Kommer det att passa de förändrade produktionsmodeller och leverantörskedjor inom de ständigt fler europeiska företag som blir alltmer internationaliserade och som kommer att bli det mer än någonsin tidigare? Sådana frågor ställde jag mig. De har ännu inte fått tillfredsställande svar, men jag tror att vi kommer att finna svaren och vi behöver fortsätta att söka efter dem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Mandelson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8
"per se."14

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph