Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-220"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.27.1-220"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Comissário, gostaria de, em complemento à pergunta que fiz anteriormente ou ao comentário que fiz anteriormente, lhe dizer que, no caso europeu, os processos que foram levantados em relação ao têxtil e ao calçado permitiram, nomeadamente no meu país, uma transição para a mudança que evitou algum desemprego, mas não foi, de maneira nenhuma, um movimento de tipo proteccionista e, neste momento, as empresas transitaram, situaram as suas fábricas fora da Europa e estão a criar emprego fora e dentro da Europa. Portanto, foi um movimento interessante. No entanto, apesar disso, acontece que se regista que, durante o ano de 2007, não houve quaisquer novos processos iniciados pela Comissão. Portanto, aquilo que eu pergunto é: será que a Comissão ao não iniciar processos (não são portugueses, mas são de outros países), ao não iniciar nenhum processo de investigação, nem anti-dumping, nem anti-subsídios, será que a Comissão fez isso à espera de decidir o processo de revisão que estava em curso ou será que está a fechar na gaveta os processos que já deveria ter começado a investigar? E é esta a pergunta que eu gostava de lhe fazer."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane komisaři ještě k otázce, kterou jsem položila dříve, či poznámce, kterou jsem pronesla, musím říct, že pokud jde o Evropu, kauzy týkající se textilního průmyslu a obuvnictví vyvolaly, konkrétně v mé zemi, změny, které zabránily nezaměstnanosti. Nejednalo se však o žádné ochranářské hnutí a dotčené společnosti se přesunuly a přestěhovaly své továrny mimo Evropu a vytvářejí nyní pracovní místa mimo Evropu i  v Evropě. Jednalo se proto o zajímavé hnutí. Navzdory tomu se však zdá, že v roce 2007 nebyly ze strany Komise otevřeny žádné nové případy. Má otázka proto zní: bylo rozhodnutí Komise neotevírat žádný případ (nikoli portugalský, ale z jiných zemí), nezahajovat žádné antidumpingové či antisubvenční vyšetřování, vedeno snahou počkat na rozhodnutí o tomto procesu přezkumu, nebo bylo jeho záměrem odložit případy, které již Komise začala vyšetřovat? To je má otázka na vás."@cs1
"Hr. formand! I forlængelse af det spørgsmål, jeg stillede Dem tidligere, eller den kommentar, jeg kom med tidligere, er jeg nødt til, for så vidt angår Europa, at sige, at de sager, der blev anlagt i forbindelse med beklædning og fodtøj, især i mit land medførte ændringer, der kan hindre enhver form for arbejdsløshed, men der var under ingen omstændigheder tale om en protektionistisk bevægelse, og de berørte virksomheder er flyttet og har placeret deres fabrikker uden for Europa og skaber nu job såvel uden for som inden for Europa. Det var derfor en interessant bevægelse. Til trods herfor ser det ikke desto mindre ud til, at Kommissionen ikke har anlagt nogen nye sager i 2007. Jeg ønsker derfor at spørge Dem om følgende: Når Kommissionen ikke har indledt nogle sager (ikke portugisiske, men fra andre lande), og når den ikke har indledt nogle undersøgelser om antidumping eller antisubsidier, er det så fordi den har til hensigt at afvente en beslutning om den igangværende revisionsproces, eller var dens hensigt at parkere de sager, den allerede var begyndt at undersøge? Det er min spørgsmål til Dem."@da2
"Herr Kommissar! Als Ergänzung zu meiner Frage und meiner Bemerkung von vorhin möchte ich Ihnen sagen, dass im Falle Europas die im Zusammenhang mit der Textil- und der Schuhindustrie eingeleiteten Verfahren vor allem in meinem Heimatland Veränderungen möglich machten, die Arbeitslosigkeit verhindert haben. Dabei handelte es sich jedoch keinesfalls um eine Art protektionistischer Bewegung, und die betreffenden Unternehmen haben ihre Betriebstätten in außereuropäische Länder verlagert und schaffen nun außerhalb und innerhalb Europas Arbeitsplätze. Insofern war es eine interessante Bewegung. Dessen ungeachtet wurden von der Kommission im Jahr 2007 offenbar keine neuen Verfahren eingeleitet. Daher meine Frage: Hat die Kommission deshalb keine Verfahren (Verfahren, die nicht mit Portugal, sondern mit anderen Ländern im Zusammenhang stehen), keine Untersuchungen (Antidumping- oder Antisubventionsverfahren) eingeleitet, weil sie die Entscheidung über den laufenden Überprüfungsprozess abwarten wollte, oder sollten die Fälle, bei denen sie bereits mit der Untersuchung begonnen hatte, aufgeschoben werden? Diese Frage wollte ich Ihnen gerne stellen."@de9
"Κύριε Επίτροπε, πέρα από το ερώτημα που σας έθεσα και το σχόλιο που έκανα προηγουμένως, οφείλω να ομολογήσω ότι, όσον αφορά την Ευρώπη, οι διαδικασίες που κινήθηκαν σχετικά με την υφαντουργία και την υπόδηση έφεραν, ιδιαίτερα στη χώρα μου, αλλαγές που απέτρεψαν την ανεργία. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν σε καμία περίπτωση μια κίνηση προστατευτισμού, και οι εν λόγω εταιρείες μετακίνησαν και μετεγκατέστησαν τα εργοστάσιά τους εκτός της Ευρώπης και τώρα δημιουργούν θέσεις εργασίας εντός και εκτός της Ευρώπης. Ήταν, επομένως, μια ενδιαφέρουσα κίνηση. Ωστόσο, παρότι έγινε αυτό, φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2007 δεν κινήθηκαν διαδικασίες από την Επιτροπή. Συνεπώς, αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής: ήταν πρόθεση της Επιτροπής να μην κινήσει διαδικασίες (όχι σχετικά με την Πορτογαλία, αλλά από άλλες χώρες), να μην ξεκινήσει έρευνες κατά του ντάμπινγκ ή των επιδοτήσεων, να περιμένει μια απόφαση σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης που ήταν σε εξέλιξη, ή ήταν πρόθεσή της να βάλει στο ράφι υποθέσεις που είχε ήδη αρχίσει να διερευνά; Αυτή είναι η ερώτησή μου προς εσάς."@el10
"Commissioner, further to the question that I asked you previously or the comment that I made previously, I must say that, in terms of Europe, the cases that were pursued in relation to textiles and footwear brought about, particularly in my country, changes that have prevented any unemployment. However, this was in no way a protectionist-type movement and the companies concerned have moved and relocated their factories outside Europe and are now creating jobs outside and inside Europe. It was therefore an interesting movement. However, despite this, it appears that during 2007 no new cases were initiated by the Commission. Therefore, what I want to ask you is this: was the Commission’s intention in not initiating any cases (not Portuguese, but from other countries), in not initiating any anti-dumping or anti-subsidy investigations, to wait for a decision on the review process in hand or was its intention to shelve those cases which it had already started to investigate? That is my question to you."@en4
"Comisario, con respecto a la cuestión que le planteé anteriormente o el comentario que hice previamente, debo decir que, por lo que respecta a Europa, los procesos indicados con respecto a los textiles y el calzado, sobre todo, en mi país, trajeron cambios que han impedido el desempleo. No obstante, esto no era de ningún modo un movimiento de tipo proteccionista y las empresas afectadas han trasladado y reubicado sus fábricas fuera de Europa y ahora están creando puestos de empleo fuera y dentro de Europa. Por tanto, se trataba de un movimiento interesante. Sin embargo, a pesar de ello, parece que durante 2007 la Comisión no inició nuevos procedimientos. Por tanto, lo que quiero preguntarle es lo siguiente: ¿tenía la Comisión la intención de no iniciar ningún procedimiento (no portugués, sino de otros países), en no iniciar ninguna investigación antidumping o antisubsidio, para esperar que se adoptara una decisión sobre la revisión del proceso en curso o era su intención archivar estos asuntos que ya habían empezado a investigar? Ésa es la pregunta que le planteo."@es21
"Volinik, lisaks varem küsitud küsimusele ja varem tehtud kommentaarile pean ma ütlema, et Euroopa osas on tekstiilimaterjalide ja jalatsitega seoses uuritud juhtumid toonud eriti minu kodumaale muutusi, mis on ära hoidnud igasuguse tööpuuduse. See polnud siiski mingil juhul protektsionistlik liikumine ning asjaomased äriühingud on kolinud ja viinud oma vabrikud Euroopast välja ning loovad nüüd töökohti nii Euroopas kui ka siit väljaspool. Selle poolest oli see üks huvitav liikumine. Siiski paistab, et komisjon sellele vaatamata 2007. aasta jooksul mingeid uusi juhtumeid ei algatanud. Seetõttu tahan teilt küsida järgmist: kas komisjoni kavatsus oli uusi juhtumeid mitte algatades (mitte Portugalis, vaid teistes riikides), mitte algatades mis tahes dumpingu- või subsiidiumidevastaseid uurimisi, ära oodata käesoleva läbivaatamisprotsessi otsused või oli komisjoni kavatsus kalevi alla panna need juhtumid, mida ta oli juba uurima hakanud? See on mu küsimus teile."@et5
"Arvoisa komission jäsen, haluan täydentää kysymystäni toteamalla, että tekstiili- ja jalkinealan oikeudenkäynnit saivat Euroopassa, etenkin kotimaassani, aikaan muutoksia, jotka ovat ehkäisseet työttömyyttä. Tämä ei ole kuitenkaan ollut millään tavalla protektionistinen ilmiö. Kyseiset yhtiöt ovat siirtäneet tehtaitaan ja tuotantoaan EU:n ulkopuolelle ja luovat nyt uusia työpaikkoja EU:n ulko- ja sisäpuolella. Siksi tämä oli mielenkiintoinen ilmiö. Tästä huolimatta näyttää siltä, ettei komissio ole aloittanut vuonna 2007 uusien tapausten käsittelyä. Haluan siksi esittää teille seuraavan kysymyksen: kun komissio ei aloittanut uusien tapausten käsittelyä (en viittaa nyt Portugaliin vaan muihin maihin) eikä käynnistänyt uusia polkumyynnin tai tukien vastaisia tutkimuksia, oliko sen tarkoituksena odottaa käsillä olevan tarkistusprosessin tuloksia vai pyrkikö se hyllyttämään tapaukset, joiden tutkinnan se oli jo aloittanut? Tässä oli kysymykseni."@fi7
"Monsieur le Commissaire, dans la foulée de la question que je vous ai posée ou du commentaire que j’ai fait précédemment, je dois dire qu’en termes d’Europe, les cas auxquels on a donné suite en matière de textiles et de chaussures ont entraîné, particulièrement dans mon pays, des modifications qui ont prévenu tout chômage. Et pourtant, cela n’avait rien de mesures de type protectionniste. Les entreprises concernées ont déménagé et relocalisé leurs usines hors d’Europe pour créer aujourd’hui des emplois hors et à l’intérieur de l’Europe. C’était dès lors un mouvement intéressant. Malgré cela, il apparaît toutefois qu’en 2007, aucun nouveau cas n’a été initié par la Commission. Dans cet esprit, je voudrais vous demander ce qui suit: en n’initiant pas de nouveaux cas (non pas portugais, mais pour d’autres pays), en n’initiant pas non plus d’enquêtes anti-dumping ou anti-subsides, la Commission avait-elle pour intention d’attendre une décision sur la procédure de révision en cours ou de suspendre les cas qu’elle avait déjà commencé à analyser? C’est la question que je vous pose."@fr8
"Tisztelt biztos úr! Az előbbiekben Önhöz intézett kérdéshez, vagy észrevételhez kapcsolódóan hozzá kell tennem, hogy Európa szempontjából a textilekkel és lábbelikkel kapcsolatban lefolytatott ügyek, különösen a hazámban olyan változásokhoz vezettek, amelyek megakadályozták a munkanélküliség kialakulását. Ugyanakkor ezt semmiféleképpen sem lehet protekcionista típusú lépésnek mondani, és az érintett vállalatok elköltöztek, és Európán kívülre helyezték át gyáraikat és most Európán kívül és azon belül is munkahelyeket teremtenek. Éppen ezért volt ez egy érdekes lépés. Ettől függetlenül azonban úgy tűnik, hogy 2007-ben a Bizottság egyetlen egy új ügyet sem kezdeményezett. Ezért a következőt szeretném kérdezni Öntől: Az volt-e a Bizottság szándéka azzal, hogy egyetlen egy új ügyet sem kezdeményezett (nem portugál ügyet, hanem más országokból) és, azzal, hogy nem kezdeményezett egyetlen egy dömpingellenes vagy támogatásellenes vizsgálatot sem, hogy megvárja a felülvizsgálati folyamatról szóló döntést, vagy az volt a szándéka mindezzel, hogy félretegye azokat az ügyeket, amelyeket már elkezdett vizsgálni? Ez lenne a kérdésem Önhöz."@hu11
"Signor Commissario, a integrazione della domanda che le ho posto prima e del commento che lei ha formulato in precedenza, vorrei dire che, in termini di Europa, i casi svolti nel settore tessile e delle calzature hanno comportato, in particolare nel mio paese, cambiamenti che hanno impedito la disoccupazione. Tuttavia, non si è trattato in alcun modo di un movimento di tipo protezionista e le imprese interessate si sono spostate e trasferite al di fuori dell’Europa e adesso creiamo posti di lavoro al di fuori e all’interno dell’Europa. È stato quindi un movimento interessante. Tutavia, nonostante ciò, a quanto pare nel corso del 2007 la Commissione non ha avviato alcun caso nuovo. Pertanto, vorrei chiederle questo: la Commissione aveva l’intenzione di non avviare alcun caso (non per il Portogallo, ma per altri paesi), di non avviare indagini o antisovvenzioni, in attesa di una decisione sul processo di riforma in corso o aveva intenzione di archiviare quegli episodi su cui aveva già iniziato a indagare? Ecco la domanda che le rivolgo."@it12
"Gerb. Komisijos nary, papildydama savo Jums anksčiau užduotą klausimą ir prieš tai padarytą pastabą, turiu pasakyti, kad Europos sąlygomis tekstilės ir avalynės atvejai, ypač mano šalyje, pakeitė viską, kad buvo apsaugota nuo nedarbo. Deja, tai buvo jokiu būdu ne protekcionistinis judėjimas, susijusios akcijos perkėlė fabrikus už Europos ribų ir dabar kuria darbo vietas ir už Europos ribų, ir Europoje. Todėl tai buvo įdomus judėjimas. Tačiau, nepaisant to, pasirodo, kad 2007 m. Komisija neinicijavo jokių bylų. Todėl mes norime Jūsų paklausti: ar tai buvo Komisijos ketinimas neinicijuoti jokių bylų (ne portugalų, bet kitų šalių), neinicijuoti jokio antidempingo ar antisubsidinių tyrimų, laukti sprendimo dėl proceso apžvalgos, o gal buvo paranku sukišti šias bylas, dėl kurių jau buvo pradėtas tyrimas, į lentynas? Tai mano klausimas."@lt14
"Senhor Comissário, gostaria de, em complemento à pergunta que fiz anteriormente ou ao comentário que fiz anteriormente, lhe dizer que, no caso europeu, os processos que foram levantados em relação ao têxtil e ao calçado permitiram, nomeadamente no meu país, uma transição para a mudança que evitou algum desemprego, mas não foi, de maneira nenhuma, um movimento de tipo proteccionista e, neste momento, as empresas transitaram, situaram as suas fábricas fora da Europa e estão a criar emprego fora e dentro da Europa. Portanto, foi um movimento interessante. No entanto, apesar disso, acontece que se regista que, durante o ano de 2007, não houve quaisquer novos processos iniciados pela Comissão. Portanto, aquilo que eu pergunto é: será que a Comissão ao não iniciar processos (não são portugueses, mas são de outros países), ao não iniciar nenhum processo de investigação, nem anti-dumping, nem anti-subsídios, será que a Comissão fez isso à espera de decidir o processo de revisão que estava em curso ou será que está a fechar na gaveta os processos que já deveria ter começado a investigar? E é esta a pergunta que eu gostava de lhe fazer."@mt15
"Commissaris, voortgaand op de vraag die ik u reeds eerder stelde en de opmerkingen die ik reeds eerder maakte, moet ik zeggen dat de zaken die in Europees verband werden nagestreefd met betrekking tot textiel en schoeisel met name in mijn land voor veranderingen hebben gezorgd die werkloosheid hebben voorkomen. Dit was echter in geen geval een protectionistische zet, en de betrokken bedrijven zijn verhuisd en hebben hun fabrieken opnieuw gevestigd buiten Europa, en scheppen nu banen binnen en buiten Europa. Het was derhalve een interessante zet. Desondanks is gebleken dat er in 2007 geen nieuwe zaken aanhangig zijn gemaakt door de Commissie. Wat ik u wil vragen is daarom het volgende: was het de bedoeling van de Commissie, door geen andere zaken (uit andere landen dan Portugal) aanhangig te maken en geen onderzoeken in te stellen naar dumping of oneigenlijk gebruik van subsidies, te wachten op een besluit over het op handen zijnde herzieningsproces, of was het haar bedoeling om de door haar reeds onderzochte kwesties op te schorten? Dat is mijn vraag aan u."@nl3
"Panie komisarzu! Oprócz zadanych panu przeze mnie wcześniej pytań i moich wcześniejszych komentarzy, chciałabym podkreślić, że w odniesieniu do Europy sprawy w dziedzinie tekstyliów i obuwia spowodowały zmiany, szczególnie w moim kraju, które zapobiegły powstaniu bezrobocia. Jednakże nie było to w żadnym stopniu działanie protekcjonistyczne, a zainteresowane przedsiębiorstwa zmieniły siedziby i przeniosły swoje fabryki poza Europę, a obecnie tworzą miejsca pracy w Europie i poza nią. Z tego względu to była interesująca sprawa. Jednakże wydaje się, że mimo to w 2007 r. Komisja nie podjęła żadnych nowych spraw. Z tego względu chciałabym zadać panu następujące pytanie: czy Komisja celowo nie rozpoczęła żadnych spraw (nie w odniesieniu do Portugalii, lecz pochodzących z innych krajów), nie wszczęła żadnych dochodzeń antydumpingowych czy odnoszących się do subsydiów, czekała na wydanie decyzji dotyczącej procesu przeglądu i czy celowo odłożyła na półkę sprawy, które już zaczęła analizować? To jest moje pytanie do pana."@pl16
"Senhor Comissário, gostaria de, em complemento à pergunta que fiz anteriormente ou ao comentário que fiz anteriormente, lhe dizer que, no caso europeu, os processos que foram levantados em relação ao têxtil e ao calçado permitiram, nomeadamente no meu país, uma transição para a mudança que evitou algum desemprego, mas não foi, de maneira nenhuma, um movimento de tipo proteccionista e, neste momento, as empresas transitaram, situaram as suas fábricas fora da Europa e estão a criar emprego fora e dentro da Europa. Portanto, foi um movimento interessante. No entanto, apesar disso, acontece que se regista que, durante o ano de 2007, não houve quaisquer novos processos iniciados pela Comissão. Portanto, aquilo que eu pergunto é: será que a Comissão ao não iniciar processos (não são portugueses, mas são de outros países), ao não iniciar nenhum processo de investigação, nem anti-dumping, nem anti-subsídios, será que a Comissão fez isso à espera de decidir o processo de revisão que estava em curso ou será que está a fechar na gaveta os processos que já deveria ter começado a investigar? E é esta a pergunta que eu gostava de lhe fazer."@ro18
"Pán komisár, pristúpme k otázke, ktorú som vám položila predtým, alebo k poznámke, ktorú som predtým uviedla. Musím povedať, že, pokiaľ ide o Európu, prípady sledované v súvislosti s textilom a obuvou spôsobili, najmä v mojej krajine, zmeny, na základe ktorých sa predišlo nezamestnanosti. V žiadnom prípade to nebol protekcionistický zámer a príslušné spoločnosti presunuli a premiestnili svoje továrne mimo Európu a v súčasnosti vytvárajú pracovné miesta mimo Európy a v Európe. Preto to bol zaujímavý krok. Aj napriek tomu sa však zdá, že Komisia počas roku 2007 nezačala žiadne nové prípady. Preto sa vás chcem spýtať, bolo zámerom Komisie v súvislosti s tým, že nezačala žiadny prípad (nie z Portugalska, ale z iných krajín), že nezačala žiadne antidampingové a antisubvenčné vyšetrovanie, počkať na rozhodnutie o procese skúmania, alebo bolo jej zámerom odložiť tieto prípady, ktoré už predtým začala vyšetrovať? To je moja otázka."@sk19
"Gospod komisar, kot nadaljevanje vprašanja in pripombe, ki sem ju prej navedla, moram reči, da so v smislu Evrope primeri, ki so se obravnavali v zvezi s tekstilnimi izdelki in obutvijo, zlasti v moji državi povzročili spremembe, ki so preprečile kakršno koli brezposelnost. Vendar to nikakor ni bilo protekcionistično dejanje in zadevna podjetja so svoje tovarne preselila zunaj Evrope ter zdaj ustvarjajo delovna mesta zunaj in znotraj Evrope. To gibanje je bilo torej zelo zanimivo. Vendar se kljub temu zdi, da v letu 2007 Komisija ni sprejela nobenih novih primerov. Zato vas želim vprašati naslednje: ali je bil razlog, da Komisija ni začela obravnavati novih primerov (ne v zvezi s Portugalsko, ampak primerov iz drugih držav) oziroma kakršnih koli preiskav proti dampingu ali subvencijam, da želi počakati na odločitev o zadevnem procesu revizije ali odložiti reševanje primerov, ki jih je že začela preiskovati? To je moje vprašanje za vas."@sl20
"Herr kommissionsledamot! Med tanke på den fråga jag ställde till er tidigare, eller den synpunkt jag framförde tidigare, måste jag säga att när det gäller EU så har de fall som tagits upp inom textil- och skobranschen lett till, åtminstone i mitt land, förändringar som har motverkat arbetslöshet. Men detta var inte på något sätt en rörelse av protektionistiskt slag, och de berörda företagen har nu flyttat och omlokaliserat sina fabriker till länder utanför EU. De skapar nu arbetstillfällen utanför och inom EU. Det var därför en intressant rörelse. Trots detta verkar det som om kommissionen inte tog upp några nya fall under 2007. Vad jag vill fråga er är därför detta: var kommissionens avsikt med att inte inleda några fall (inte portugisiska, men från andra länder), dvs. att inte inleda några antidumpnings- eller antisubventionsutredningar, att invänta ett beslut om den aktuella översynen, eller var avsikten att avskriva de fall som kommissionen redan hade börjat utreda? Det är min fråga till er."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph