Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-219"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.27.1-219"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, si vous envisagez un nouveau projet de réforme proche de sa mouture actuelle, comment imaginez–vous pouvoir défendre à l’OMC une politique qui sanctionne le dumping quand il est pratiqué par des entreprises étrangères, mais l’accepte quand ce sont des entreprises européennes qui en bénéficient? Le problème n’est pas de savoir qui produit les marchandises qui arrivent en Europe, mais si elles sont exportées dans des conditions loyales. On ne pourrait accepter qu’une entreprise dite européenne, qui pratique le dumping, devienne inattaquable uniquement parce qu’elle est européenne selon votre nouvelle définition. Par ailleurs, vu que ce débat devra se tenir au niveau multilatéral, pourquoi ne pas être plus visionnaire et inclure le dumping social et environnemental dans le champ des instruments de défense commerciale? Ce serait bien la place de l’Europe, et tout à son honneur, d’être à l’avant-garde dans ce combat!"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, zvažujete-li nový reformní projekt, který se podobá původní verzi, jak chcete před WTO obhájit politiku, která trestá dumping, pokud jej provádějí zahraniční společnosti, ale přijímá jej, pokud pomáhá evropským společnostem? Není problém zjistit, kdo vyrábí zboží, které přichází do Evropy, ale spíše zda je vyváženo za spravedlivých a rovných podmínek. Není možné přijmout, aby se některá společnost, která o sobě tvrdí, že je Evropská a používá dumping, stala nenapadnutelnou jen proto, že je podle vaší nové definice evropská. Ba co víc, vzhledem ke skutečnosti, že tato rozprava se má konat na vícestranné úrovni, proč nebýt ještě více průkopničtí a nezahrnout do oblasti nástrojů ochrany obchodu i sociální a environmentální dumping? Prospělo by to Evropě i jejímu dobrému jménu máme-li se stát předvojem této kampaně."@cs1
"Hr. formand! Hvis De overvejer et nyt reformudkast, hr. kommissær, som lægger sig tæt op ad det oprindelige, hvordan forventer De da foran WTO at kunne forsvare en politik, som straffer den dumping, der praktiseres af udenlandske virksomheder, men accepterer den dumping, der er til fordel for europæiske virksomheder? Det drejer sig ikke om at vide hvem, der producerer de varer, som ankommer til Europa, men snarere om, hvorvidt varerne eksporteres under loyale vilkår. Vi kan ikke acceptere, at en virksomhed, der hævder at være europæisk, og som praktiserer dumping, i henhold til Deres nye definition bliver urørlig, alene fordi den er europæisk. I betragtning af at denne debat skal afholdes på multilateralt plan, hvorfor så ikke være endnu mere visionære og medtage social og miljømæssig dumping i handelsbeskyttelsesinstrumenternes anvendelsesområde? Det ville egne sig godt for Europa og gøre EU ære at gå forrest i denne kamp!"@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Wenn Sie ein neues Reformprojekt ins Auge fassen, das dem derzeitigen ähnelt, dann nehmen Sie doch nicht an, in der WTO eine Politik vertreten zu können, die Dumping sanktioniert, wenn es von ausländischen Unternehmen praktiziert wird, es jedoch akzeptiert, wenn europäische Unternehmen davon profitieren? Das Problem besteht doch nicht darin, zu wissen, wer die Waren, die nach Europa gelangen, herstellt, sondern ob sie zu fairen Bedingungen exportiert werden. Es wäre nicht hinnehmbar, dass ein so genanntes europäisches Unternehmen, das Dumping praktiziert, unangreifbar wird, nur weil es nach Ihrer neuen Definition europäisch ist. Warum sollte man angesichts der Tatsache, dass diese Debatte auf multilateraler Ebene geführt werden muss, nicht weiter gehen und das Sozial- und Umweltdumping in den Bereich der Handelsschutzinstrumente einbeziehen? Sich an die Spitze dieses Kampfes zu stellen, würde Europa gut anstehen und ihm zur Ehre gereichen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εάν εξετάζετε ένα νέο σχέδιο μεταρρύθμισης που είναι κοντά στην αρχική έκδοση, πώς φαντάζεστε ότι θα μπορέσετε να υπερασπιστείτε στον ΠΟΕ μια πολιτική που τιμωρεί το ντάμπινγκ όταν εφαρμόζεται από ξένες εταιρείες, αλλά το αποδέχεται όταν ωφελεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις; Το πρόβλημα δεν είναι να γνωρίζουμε ποιος παράγει τα αγαθά που φτάνουν στην Ευρώπη, αλλά να γνωρίζουμε εάν εξάγονται υπό θεμιτές και ίσες συνθήκες. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι μια εταιρεία που ισχυρίζεται ότι είναι ευρωπαϊκή, και η οποία εφαρμόζει ντάμπινγκ, θα έχει αδιαμφισβήτητη υπεροχή απλά και μόνο επειδή είναι ευρωπαϊκή σύμφωνα με τον δικό σας νέο ορισμό. Επιπλέον, δεδομένου ότι αυτή η συζήτηση πρόκειται να διεξαχθεί σε πολυμερές επίπεδο, γιατί να μην γίνει ακόμα πιο διορατική και να συμπεριλάβει το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ εντός του πεδίου εφαρμογής των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου; Θα εξυπηρετούσε την Ευρώπη και θα την ωφελούσε σημαντικά εάν βρισκόταν στην εμπροσθοφυλακή αυτής της εκστρατείας."@el10
"Mr President, Commissioner, if you are considering a new reform project that is close to the original version, how can you imagine defending before the WTO a policy that penalises dumping when it is practised by foreign companies but accepts it when it benefits European businesses? The problem is knowing not who produces the goods that are arriving in Europe but rather whether they are being exported under fair and equitable conditions. We cannot accept that a company claiming to be European, and that practises dumping, would become unchallengeable simply because it is European according to your new definition. What is more, given that this debate is to be held on a multilateral level, why not be even more visionary and include social and environmental dumping within the scope of the trade defence instruments? It would serve Europe well, and be greatly to its credit, if it were to be in the vanguard of this campaign."@en4
"Señor Presidente, Comisario, si está pensando en un nuevo proyecto de reforma similar a la versión original, ¿cómo puede pensar en defender ante la OMC una política que penaliza el dumping cuando lo practican empresas extranjeras y lo acepta cuando beneficia a las empresas europeas? El problema consiste en saber no quién produce los bienes que están llegando a Europa, sino si están siendo exportados conforme a condiciones justas y equitativas. No podemos aceptar que una empresa que alega ser europea y practica dumping, se convierta en incuestionable simplemente porque es europea según su nueva definición. Es más, puesto que este debate se va a celebrar a escala multilateral, ¿por qué no es incluso más previsora e incluye el dumping social y medioambiental en el ámbito de los instrumentos de defensa comercial? Si ello se situara al frente de esta campaña, sería de gran ayuda para Europa y beneficiaría a su credibilidad."@es21
"Hr president, volinik, kui te kaalute algversiooni lähedast uut reformiprojekti, siis kuidas te ette kujutate WTOs poliitika kaitsmist, mis karistab dumpingut, kui sellega tegelevad välismaised äriühingud, kuid peab seda vastuvõetavaks, kui sellest on kasu Euroopa äriühingutele? Probleeme ei tekita mitte teadmatus, kes Euroopasse jõudvaid kaupu toodab, vaid pigem see, kas neid eksporditakse ausatel ja õiglastel tingimustel. Me ei saa vastuvõetavaks pidada, et äriühinguga, mis nimetab ennast Euroopa äriühinguks ja praktiseerib dumpingut, ei juhtu midagi lihtsalt sellepärast, et ta teie uue määratluse kohaselt on Euroopa äriühing. Eeldades, et seda arutelu peetakse mitmepoolsel tasemel, võiks lisaks isegi küsida, miks mitte olla veelgi visionaarsem ning lisada kaubanduse kaitsevahendite kohaldamisalasse ka ühiskondlik dumping ja keskkonna reostamine? Euroopat teeniks hästi ja tuleks talle suuresti kasuks, kui ta oleks selle sõjakäigu avangardis."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, jos harkitsette uutta uudistusehdotusta, joka on lähellä alkuperäistä versiota, kuinka voitte kuvitella puolustavanne WTO:ssa menettelytapaa, jonka mukaan polkumyynti on rangaistavaa silloin, kun ulkomaiset yhtiöt syyllistyvät siihen, mutta hyväksyttävää silloin, kun se hyödyttää eurooppalaisia yrityksiä? Ongelmana ei ole selvittää, kuka Euroopan unioniin saapuvat tuotteet on valmistanut, vaan varmistaa, ovatko niiden vientiolosuhteet oikeudenmukaiset ja tasapuoliset. Emme voi hyväksyä tilannetta, jossa yhtiöstä, joka väittää olevansa eurooppalainen ja syyllistyy polkumyyntiin, tulee lyömätön vain siksi, että se on uuden määritelmänne mukaan eurooppalainen. Koska tätä keskustelua on tarkoitus käydä monenvälisesti, miksemme veisi visioitamme entistäkin pidemmälle ja sisällyttäisi sosiaalista ja ekologista polkumyyntiä kaupan suojavälineiden soveltamisalaan? EU:lle olisi hyödyksi ja kunniaksi olla edelläkävijänä tässä taistelussa."@fi7
"Elnök úr, biztos úr! Ha egy olyan új reformprojektről van szó, ami közelít az eredeti verzióhoz, akkor hogyan lesz képes a WTO előtt megvédeni egy olyan politikát, amely akkor bünteti dömpinget, ha külföldi vállalatok követik el, de elfogadja, ha az az európai vállalkozásoknak érdekében áll? A probléma nem az, hogy tudjuk, hogy ki állítja elő az Európába érkező árukat, hanem az, hogy tisztességes, és igazságos körülmények között exportálják-e ezeket az árukat. Nem fogadhatjuk el azt, hogy egy magát európainak valló, dömpinget gyakorló vállalatot pusztán azért ne lehessen felelősségre vonni, mert az az Ön új definíciója szerint európai vállalat. Sőt, mi több, tekintve, hogy ez egy sokoldalú vita lesz, miért is ne álmodjunk még ennél is nagyobbat, és vegyük bele a kereskedelemi védelmi eszközök hatálya alá szociális és környezeti dömpinget? Európa hasznára lenne, és jót tenne a hitelének is, ha ennek a kampánynak az élcsapatában lehetne."@hu11
"Signor Presidente, signor Commsisario, se lei ha in mente un nuovo progetto di riforma vicino alla versione originale, come può immaginare di difendere dinanzi all’OMC una politica che penalizza il praticato dalle imprese estere, ma lo accetta quando va a vantaggio delle imprese europee? Il problema è sapere non chi produce beni che arrivano in Europa, ma se sono stati esportati in condizioni commerciali eque. Non possiamo accettare che un’impresa che si dichiara europea e che pratica il diventi inattaccabile solo perché è europea in base alla sua nuova definizione. Inoltre, dato che questo dibattito sarà tenuto a livello multilaterale, perché non essere ancora più visionari e includere il sociale e ambientale nell’ambito di applicazione degli strumenti di protezione del commercio? Sarebbe utile per l’Europa, le farebbe onore, se fossimo all’avanguardia in questa campagna."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, jeigu manote, kad naujos reformos projektas yra artimas originaliai versijai, kaip Jūs įsivaizduojate apsiginsiąs prieš PPO politiką, baudžiančią už dempingą, kai jis praktikuojamas užsienio įmonėse, tačiau jį toleruoja, kai tai yra naudinga Europos verslui? Problema yra žinojimas, ne kas gamina prekes, atgabenamas į Europą, bet ar jos yra eksportuojamos sąžiningomis ir teisingomis sąlygomis. Mes negalime leisti, kad besiskundžianti šalis būtų iš Europos ir praktikuojanti dempingą. Tai taptų neužginčijama paprasčiausiai todėl, kad ji iš Europos, remiantis Jūsų nauju apibrėžimu. Dar, turint omenyje, kad ši diskusija laikoma daugiašaliame lygmenyje, kodėl nebūti įžvalgesniems ir neįtraukti socialinio ir aplinkos dempingo prie prekybos apsaugos priemonių? Tai taip pat būtų naudinga ir pasitarnautų Europai, jeigu mes dalyvautume šioje akcijoje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, ja jūs apsverat jaunos reformas projektu, kas ir tuvs oriģinālajam variantam, kā jūs varat iedomāties aizstāvēt pret PTO tādu politiku, kura soda dempingu, kad to praktizē ārzemju sabiedrības, bet atzīst to, kad tas nāk par labu Eiropas uzņēmējiem? Problēma ir nevis neziņā par to, kas ražo Eiropā ienākošās preces, bet gan drīzāk neziņā par to, vai tās ir eksportētas saskaņā ar taisnīgiem un līdzvērtīgiem noteikumiem. Mēs nevaram pieņemt, ja kāda sabiedrība, kura apgalvo, ka tā ir Eiropas uzņēmums, un kura praktizē dempingu, kļūst neaizskarama tikai tādēļ, ka tā ir Eiropas uzņēmums pēc jūsu jaunās definīcijas. Turklāt ņemot vērā to, ka šīs debates notiek daudzpusējā līmenī, kādēļ nebūt vēl atklātākiem un neiekļaut sociālo un vides dempingu tirdzniecības aizsardzības instrumentu kopā? Tas kalpotu arī Eiropai un darītu tai lielu godu, ja tā atrastos šīs kampaņas priekšgalā."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, si vous envisagez un nouveau projet de réforme proche de sa mouture actuelle, comment imaginez–vous pouvoir défendre à l'OMC une politique qui sanctionne le dumping quand il est pratiqué par des entreprises étrangères, mais l'accepte quand ce sont des entreprises européennes qui en bénéficient? Le problème n'est pas de savoir qui produit les marchandises qui arrivent en Europe, mais si elles sont exportées dans des conditions loyales. On ne pourrait accepter qu'une entreprise dite européenne, qui pratique le dumping, devienne inattaquable uniquement parce qu'elle est européenne selon votre nouvelle définition. Par ailleurs, vu que ce débat devra se tenir au niveau multilatéral, pourquoi ne pas être plus visionnaire et inclure le dumping social et environnemental dans le champ des instruments de défense commerciaux? Ce serait bien la place de l'Europe, et tout à son honneur, d'être à l'avant-garde dans ce combat!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, als u overweegt een nieuw hervormingsplan op te stellen dat niet veel afwijkt van het oorspronkelijke voorstel, hoe is het dan mogelijk dat u tegenover de WTO een beleid verdedigt dat dumping strafbaar stelt wanneer buitenlandse bedrijven zich hier schuldig aan maken, maar het accepteert als het in het voordeel is van Europese ondernemingen? Het probleem is niet dat we willen weten wie de goederen die aankomen in Europa produceert, maar eerder of ze onder eerlijke en rechtvaardige omstandigheden worden geëxporteerd. We kunnen niet accepteren dat een bedrijf dat verkondigt Europees te zijn en dat zich schuldig maakt aan dumping, niet meer kan worden aangevochten om de eenvoudige reden dat het volgens uw nieuwe definitie Europees is. Bovendien, ervan uitgaande dat dit debat op multilateraal niveau gevoerd zal worden, waarom zouden we niet nog meer visie tonen en sociale en milieudumping opnemen in de reikwijdte van de handelsbeschermingsinstrumenten? Het zou Europa een goede dienst doen en geweldig bijdragen aan Europa’s goede naam als we in de voorhoede van deze campagne zouden kunnen geraken."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Jeżeli rozważa pan nowy projekt reformy, który będzie zbliżony do pierwotnej wersji, w jaki sposób chce pan obronić na forum WTO politykę, która zabrania dumpingu praktykowanego przez przedsiębiorstwa zagraniczne, ale akceptuje taki, który jest korzystny dla przedsiębiorstw europejskich? Problemem nie jest dowiedzenie się, kto wytwarza produkty wwożone do Europy, ale raczej czy zostały wyeksportowane na uczciwych i równych warunkach. Nie możemy zgodzić się na to, aby przedsiębiorstwo uważające się za europejskie i praktykujące dumping było bezkarne tylko dlatego, że zgodnie z pańską nową definicją jest europejskie. Co więcej, zakładając, że ta dyskusja toczy się na poziomie wielostronnym, dlaczego nie być jeszcze większym wizjonerem i w zakresie instrumentów ochrony handlu nie uwzględnić dumpingu społecznego i ekologicznego? To również byłoby korzystne dla Europy i wpłynęło korzystnie na jej wizerunek, gdyby stała się orędownikiem takiej kampanii."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, se está a ponderar um novo projecto de reforma próximo da sua versão original, como prevê poder defender na OMC uma política que penaliza o dumping quando este é praticado por empresas estrangeiras, mas o aceita quando beneficia as empresas europeias? O problema não é o de saber quem produz as mercadorias que chegam à Europa, mas se são exportadas em condições leais. Não podemos aceitar que uma empresa dita europeia, e que pratica o dumping, se torne inatacável unicamente porque é europeia de acordo com a sua nova definição. Além disso, dado que este debate deverá ter lugar a nível multilateral, por que não ser ainda mais visionário e incluir o dumping social e ambiental no âmbito de aplicação dos instrumentos de defesa comerciais? Estar na vanguarda desta campanha serviria os interesses da Europa e edificaria o seu prestígio."@pt17
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, si vous envisagez un nouveau projet de réforme proche de sa mouture actuelle, comment imaginez–vous pouvoir défendre à l'OMC une politique qui sanctionne le dumping quand il est pratiqué par des entreprises étrangères, mais l'accepte quand ce sont des entreprises européennes qui en bénéficient? Le problème n'est pas de savoir qui produit les marchandises qui arrivent en Europe, mais si elles sont exportées dans des conditions loyales. On ne pourrait accepter qu'une entreprise dite européenne, qui pratique le dumping, devienne inattaquable uniquement parce qu'elle est européenne selon votre nouvelle définition. Par ailleurs, vu que ce débat devra se tenir au niveau multilatéral, pourquoi ne pas être plus visionnaire et inclure le dumping social et environnemental dans le champ des instruments de défense commerciaux? Ce serait bien la place de l'Europe, et tout à son honneur, d'être à l'avant-garde dans ce combat!"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ak neuvažujete nad novým projektom reformy, ktorý je podobný pôvodnej verzii, ako si predstavujete obhajobu politiky pred WTO, na základe ktorej sa bude pokutovať damping uplatňovaný zahraničnými spoločnosťami, ale bude uznaný, ak prináša prospech európskym podnikom? Nie je zložité zistiť, kto vyrába tovar, prichádzajúci do Európy, ale skôr to, či sa tovar vyváža na základe spravodlivých a poctivých podmienok. Nemôžeme uznať to, že podľa vášho nového vymedzenia, by nebolo možné napadnúť spoločnosť, ktorá tvrdí, že je európska, a ktorá uplatňuje damping, jednoducho preto, že je európska. Za predpokladu, že táto rozprava sa uskutoční na multilaterálnej úrovni je dôležitejšie to, prečo nehľadieť ešte viac do budúcnosti a nezahrnúť sociálny a environmentálny damping v rámci nástrojov na ochranu obchodu? Tento krok by bol pre Európu užitočný, zvýšil by jej kredit, keby stála na čele tejto kampane."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, če razmišljate o novem projektu reforme, ki je podoben prvotni različici, kako nameravate pred Svetovno trgovinsko organizacijo upravičiti politiko, ki kaznuje damping, ko ga izvajajo tuja podjetja, vendar ga sprejema, kadar ta koristi evropskim podjetjem? Težava ni ugotavljanje, kdo proizvaja blago, ki se uvaža v Evropo, ampak ali se to blago izvaža na podlagi pravičnih in nepristranskih pogojev. Ne moremo sprejeti, da bi podjetje, ki pravi, da je evropsko in izvaja damping, postalo nedotakljivo le zato, ker se na podlagi vaše nove opredelitve uvršča med evropska podjetja. Glede na to, da bo ta razprava potekala na večstranski ravni, zakaj ne bi bili še bolj ambiciozni in v okvir instrumentov za zaščito trgovine vključili še socialni in okoljski damping? To bi Evropi koristilo in ji zagotovilo ugled, če bi bila na čelu tega gibanja."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Om ni överväger ett nytt reformförslag som ligger nära den ursprungliga versionen, hur kan ni då tänka er att inför WTO försvara en politik som bestraffar dumpning när metoden praktiseras av utländska företag men godtar den när det gynnar europeiska företag? Problemet är inte att ta reda på vem som producerar de varor som kommer till Europa, utan snarare att ta reda på om de exporteras på rimliga och rättvisa villkor. Vi kan inte acceptera att ett företag som säger sig vara europeiskt och som praktiserar dumpning inte skulle ifrågasättas bara för att det är europeiskt, enligt er nya definition. Med tanke på att debatten ska föras på multilateral nivå, varför då inte vara ännu mer visionär och låta social och miljömässig dumpning ingå i de handelspolitiska skyddsinstrumentens område? Det skulle gagna EU och vara en stor fördel för EU, om det ska stå i spetsen för denna kampanj."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph