Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-218"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.27.1-218"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, commissaris Mandelson, bedankt voor de openhartige wijze waarop u ons verteld hebt waarom het u niet gelukt is. Als ik sommige collega's hoor die blij zijn dat het u niet gelukt is de handelbeschermingsinstrumenten te herzien, dan komt dat volgens mij omdat zij bang zijn dat u ze wil afschaffen. Maar dat is niet wat ik u heb horen zeggen. Maar is het niet veel eerlijker te zeggen dat u misschien té ambitieus bent geweest, dat u te ver hebt willen gaan in de herziening? Ik doel dan met name op de herziening van de balans tussen de industrielanden en de handelsbelangen. Doordat dat niet gelukt is, zal het nu ook niet lukken om een aantal noodzakelijke en breed gedragen veranderingen door te voeren op het gebied van de toegankelijkheid voor het MKB. Ook de noodzakelijke veranderingen in verband met de transparantie, de snelheid, de toegankelijkheid van documenten, die breed gedragen worden, zullen er nu helaas de komende twee jaar ook niet komen. Zou er niet een manier te vinden zijn om ervoor te zorgen dat die veranderingen er wel komen en dat we over de meer vergaande voorstellen nog eens goed discussiëren?"@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři Mandelsone, děkuji vám, za upřímné vysvětlení toho, proč jsme v této věci neuspěli. Když poslouchám některé své spoluposlance, shledávám, že jsou rádi, že jsme při reformě nástrojů ochrany obchodu neuspěli a mám za to, že je to proto, že se obávají, že je zrušíte. Nic takového jsem však od vás neslyšel, přesto nebylo by poctivější říct, že jste byl až ctižádostivý, že jste chtěl zajíst ve svých reformách příliš daleko? Mám na mysli zejména reformu v oblasti rovnováhy mezi průmyslovými zeměmi a obchodními zájmy. Vzhledem k její neúspěšnosti budeme nyní muset realizovat řadu potřebných změn v oblasti přístupu pro malé a střední podniky, které se těší značné podpoře. Navíc potřebné změny týkající se transparentnosti, rychlosti, přístupnosti dokumentů, jež mají širokou podporu, nyní nebudou moci v příštích dvou letech být bohužel uskutečněny. Najdeme cestu, jak zajistit, že tato změny budou provedeny a že v budoucnu budeme moci jednat o dalekosáhlejších návrzích?"@cs1
"Hr. formand, kommissær Mandelson! Tak for den åbenhjertige måde, hvorpå De har fortalt os, hvorfor det ikke er lykkedes Dem. Når jeg lytter til nogle kolleger, hører jeg, at de er glade for, at det ikke er lykkedes Dem at revidere handelsbeskyttelsesinstrumenterne. Jeg tror, det skyldes, at de er bange for, at De vil afskaffe dem. Det har jeg ikke hørt Dem sige, men er det ikke meget ærligere at sige, at De måske har været for ambitiøs, og at De ville gå for vidt med revisionen? Jeg sigter især til revisionen af balancen mellem industrilandene og handelsinteresserne. Fordi dette ikke er lykkedes, vil det heller ikke lykkes nu at gennemføre en række nødvendige og bredt støttede forandringer, hvad angår adgangen for SMV'er. Desværre vil heller ikke de nødvendige forandringer, når det gælder gennemsigtighed, hurtighed og adgang til dokumenter, som støttes bredt, blive gennemført i de kommende to år. Kunne der ikke findes en måde til at sikre, at disse forandringer gennemføres, og at vi endnu en gang drøfter de mere vidtgående forslag grundigt?"@da2
"Herr Präsident! Kommissar Mandelson, vielen Dank für Ihre freimütige Auskunft über die Gründe des Scheiterns. Wenn ich einige meiner Kollegen höre, dann sind sie froh, dass es Ihnen nicht gelungen ist, die handelspolitischen Schutzinstrumente zu reformieren, und das liegt meiner Auffassung nach daran, dass sie befürchten, Sie wollten sie abschaffen. Das habe ich Ihren Ausführungen allerdings nicht entnommen. Aber wäre es nicht weitaus aufrichtiger zu sagen, dass Sie vielleicht ambitioniert waren, dass Sie mit den Reformen zu weit gehen wollten? Ich meine insbesondere die Neuordnung des Gleichgewichts zwischen den Industrieländern und den Handelsinteressen. Angesichts dieses Scheiterns wird es uns nun nicht gelingen, auf dem Gebiet des Zugangs für kleine und mittlere Unternehmen einige notwendige Änderungen vorzunehmen, die sich einer breiten Unterstützung erfreuen. Außerdem wird es nunmehr in den nächsten zwei Jahren leider nicht zu den Änderungen im Hinblick auf die Transparenz, das Tempo, den Zugang zu Dokumenten kommen, die nötig sind und breite Zustimmung finden. Können wir einen Weg finden, um sicherzustellen, dass diese Änderungen doch kommen und dass wir die weiter reichenden Vorschläge noch einmal intensiv erörtern?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Mandelson, σας ευχαριστώ για την ειλικρινή εξήγηση που δώσατε σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η προσπάθειά σας δεν στέφθηκε με επιτυχία. Ακούγοντας ορισμένους συναδέλφους βουλευτές, βλέπω ότι είναι ευχαριστημένοι που δεν πετύχατε την αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου, και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο ότι φοβούνται μήπως τους καταργήσετε. Δεν σας άκουσα να λέτε κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα ήταν πιο σωστό να παραδεχτείτε ότι ίσως να ήσασταν φιλόδοξος, ότι θελήσατε να προχωρήσετε πολύ μακριά με τις μεταρρυθμίσεις; Αναφέρομαι, συγκεκριμένα, στην αναθεώρηση της ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των βιομηχανικών χωρών και των εμπορικών συμφερόντων. Καθώς αυτό ήταν ανεπιτυχές, τώρα δεν θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε διάφορες απαραίτητες αλλαγές στον τομέα της πρόσβασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τυγχάνουν ευρείας στήριξης. Επιπλέον, οι απαραίτητες αλλαγές σε σχέση με τη διαφάνεια, την ταχύτητα, την προσβασιμότητα των εγγράφων, που υποστηρίζονται ευρέως, δυστυχώς δεν θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα δύο χρόνια. Μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι αλλαγές θα γίνουν και ότι θα συζητήσουμε τις πιο μεγαλεπήβολες προτάσεις καταλλήλως κάποια στιγμή;"@el10
"Mr President, Commissioner Mandelson, thank you for your candid explanation of why you have not been successful in this. When I listen to some of my fellow Members, I hear that they are pleased that you have not succeeded in reforming the trade defence instruments, and I think that is because they are afraid that you will abolish them. That is not what I have heard you say, but would it not be much fairer to say that you have perhaps been ambitious, that you wanted to go too far with the reforms? I am referring, in particular, to the reform of the balance between the industrial countries and trade interests. Because this has been unsuccessful, we will not now manage to implement a number of necessary changes in the field of access for small and medium-sized businesses that enjoy widespread support. Moreover, the necessary changes in connection with transparency, speed, accessibility of documents, which are broadly supported, will not now come in the next two years unfortunately. Can we find a way to make sure that these changes do come in and that we debate the more far-reaching proposals properly some time?"@en4
"Señor Presidente, Comisario Mandelson, le agradezco su sincera explicación de por qué no ha logrado tener éxito en este aspecto. Al escuchar a algunos de mis colegas diputados, me parece escuchar que están encantados de que no haya logrado reformar los instrumentos de defensa comercial y creo que se debe a que temen que los suprima. No es lo que le he escuchado decir a usted, pero ¿no sería mucho más justo afirmar que quizás ha sido demasiado ambicioso, que quería ir demasiado lejos con las reformas? Me refiero, en concreto, a la reforma del equilibrio entre los países industriales y los intereses comerciales. Dado que esto no ha tenido éxito, ahora no lograremos aplicar una serie de cambios necesarios en el ámbito del acceso para las pequeñas y medianas empresas que gozan de un apoyo generalizado. Además, los cambios necesarios con respecto a la transparencia, la agilidad y la accesibilidad a los documentos, que cuentan con un gran apoyo, ahora no se producirán en los dos próximos años, desgraciadamente. ¿Podemos encontrar un modo de garantizar que estos cambios se produzcan y de debatir correctamente las propuestas más trascendentales en algún momento?"@es21
"Hr president, volinik Mandelson, tänan teid siira selgituse eest, miks teil pole selles asjas edu olnud. Kui kuulan mõningaid oma kaasliikmeid, siis kuulen, et neil on hea meel, et teil ei ole kaubanduse kaitsevahendite reform õnnestunud, ja ma arvan, et see on sellepärast, et nad kardavad, et muudate need ära. Ma pole küll kuulnud seda öeldavat, aga kas poleks palju ausam öelda, et olete ehk olnud ambitsioonikas, et olete tahtnud minna reformidega liiga kaugele. Vihjan eelkõige tööstusriikide ja kaubandushuvide vahelise tasakaalu reformile. Kuna reform edu ei saavutanud, ei suuda me nüüd väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete huvides rakendada mitmeid vajalikke muudatusi, mis on saanud laialdase toetuse. Pealegi tulevad ka vajalikud muudatused seoses läbipaistvuse, kiiruse ja vahendite kättesaadavusega, mida laialt toetati, kahjuks alles järgmise kahe aasta jooksul. Kas saame leida mooduse tagamaks, et need muudatused kindlasti sisse viiakse ja et me kaugemaleulatuvaid ettepanekuid mõnikord korralikult arutaksime."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen Mandelson, kiitos, että kerroitte suoraan, miksi hanke epäonnistui. Muutamat kollegani ovat todenneet olevansa iloisia siitä, ettette onnistunut uudistamaan kaupan suojavälineitä. Uskon tämän johtuvan siitä, että he pelkäävät teidän lakkauttavan ne. En ole kuitenkaan kuullut teidän sanovan niin, ja siksi olisikin oikeudenmukaisempaa todeta, että olette kenties ollut liian kunnianhimoinen ja halusitte viedä uudistukset liian pitkälle. Viittaan erityisesti teollisuusmaiden ja kaupallisten etujen välisen tasapainon uudistamiseen. Koska hanke epäonnistui, emme saa toteutettua monia tarpeellisia ja laajalti kannatettuja muutoksia, jotka koskevat pk-yrityksiä. Emme myöskään saa toteutettua pariin seuraavaan vuoteen tarpeellisia ja laajalti kannatettuja muutoksia, jotka koskevat avoimuutta, nopeutta ja asiakirjojen saatavuutta. Voisimmeko löytää keinon tehdä nämä muutokset ja keskustella pidemmälle menevistä ehdotuksista kunnolla myöhemmin?"@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire Mandelson, vous avez expliqué avec candeur les raisons de votre échec et je vous en remercie. Quand j’écoute certains de mes collègues députés, j’entends qu’ils sont heureux que vous n’ayez pas réussi à réformer les instruments de défense commerciale, sans doute parce qu’ils ont peur que vous les abolissiez. Ce n’est pas ce que je vous ai entendu dire, mais ne serait-il pas plus juste de dire que vous avez peut-être été ambitieux, et que vous souhaitiez aller trop loin dans ces réformes? Je fais plus particulièrement allusion à la réforme de l’équilibre entre pays industrialisés et intérêts commerciaux. Comme cela s’est avéré infructueux, nous n’allons donc pas implémenter maintenant les différentes modifications nécessaires pour favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises qui bénéficient d’un soutien accru. De surcroît, les modifications nécessaires en matière de transparence, de rapidité, d’accessibilité des documents, qui font l’objet d’un soutien très large, n’interviendront dès lors malheureusement pas dans les deux années à venir. Pouvons-nous trouver le moyen de nous assurer que ces modifications se fassent et que l’on puisse débattre un jour adéquatement des propositions les plus ambitieuses?"@fr8
"Elnök úr! Mandelson biztos úr, köszönöm őszinte magyarázatát arról, hogy miért nem tudott sikerrel járni. Miközben néhány képviselőtársamat hallgattam, úgy hallottam, hogy örömükre szolgál, hogy nem járt sikerrel a kereskedelmi védelmi eszközök reformja terén, és szerintem ennek az az oka, hogy attól félnek, hogy meg akarja szűntetni őket. Szerintem nem ezt mondta, de nem lenne sokkal tisztességesebb azt mondani, hogy talán ambiciózus volt, és túl messzire akart menni a reformokkal? Most különösen az iparosodott országok és a kereskedelmi érdekek egyensúlyára gondolok. Ennek sikertelensége miatt most nem fogunk tudni végrehajtani egy sor szükséges és széles körben támogatott változtatást a kis- és középvállalkozások hozzáférése terén. Sőt, az átláthatósággal, a dokumentumok hozzáférhetőségével és a gyorsasággal kapcsolatos, széles körben támogatott, szükséges változások sem fognak sajnos napirendre kerülni az elkövetkezendő két évben. Meg tudjuk találni annak módját, hogy napirendre kerüljenek ezek a változások, és annak, hogy valamikor rendesen megvitassuk a nagy horderejű javaslatokat?"@hu11
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary P. Mandeslonai, dėkoju Jums už Jūsų atvirą paaiškinimą apie tai, kodėl Jums nepasisekė. Kai aš klausau kai kurių narių, girdžiu, kad jiems malonu dėl Jūsų nesėkmės reformuojant prekybos apsaugos priemones ir manau, kad dėl to, jog jie bijo, kad Jūs jų nesunaikintumėte. Tai – ne tai, apie ką Jūs kalbėjote, tačiau nebus klaida pasakyti, kad Jūs tikriausiai buvote per daug ambicingas ir ar nenorėjote nueiti per toli su savo reformomis? Aš turiu galvoje būtent reformą dėl pusiausvyros tarp pramonės šalių ir prekybos interesų. Kadangi ji buvo nesėkminga, dabar mes nesistengsime įgyvendinti visokiausių būtinų pakeitimų patekimo į smulkų ir vidutinį verslą srityje, kur mėgaujamasi plačiai žarstoma parama. Be to, būtini pakeitimai, susiję su skaidrumu, greičiu, dokumentų prieinamumu, kurie plačiai remiami, deja, per ateinančius dvejus metus nebeiškils. Ar negalėtume rasti būdą užtikrinti, kad šie pakeitimai pasirodytų, o mes kada nors detaliau padiskutuotume dėl toliau siekiančių pasiūlymų?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār kungs, paldies par jūsu vaļsirdīgo paskaidrojumu, kādēļ jums tas nav izdevies. Kad es klausos dažos no saviem kolēģiem – deputātiem, es dzirdu, ka viņi ir priecīgi, ka jums nav izdevies reformēt tirdzniecības aizsardzības instrumentus, un, manuprāt, tas ir tādēļ, ka viņi baidās, ka jūs tos atcelsit. Tas nav tas, ko es dzirdēju jūs sakām, bet vai nebūtu daudz godīgāk pateikt, ka jūs varbūt esat bijis godkārīgs, ka gribējāt iet pārāk tālu ar šīm reformām? Īpaši es runāju par līdzsvara reformu starp rūpnieciskajām valstīm un tirdzniecības interesēm. Tā kā tas nav izdevies, mēs tagad nespēsim īstenot daudzas vajadzīgas pārmaiņas mazo un vidējo uzņēmumu piekļuves jomā, kuriem pienākas plašs atbalsts. Turklāt pārmaiņas, kas nepieciešamas saistībā ar pārredzamību, ātrumu, dokumentu pieejamību, un kuras gūst plašu atbalstu, tagad,diemžēl, nenotiks nākamo divu gadu laikā. Vai mēs varam atrast veidu, kā nodrošināt, lai šīs pārmaiņas notiek un lai mēs kādreiz varam pienācīgāk apspriest daudz tālejošākus priekšlikumus?"@lv13
"Voorzitter, commissaris Mandelson, bedankt voor de openhartige wijze waarop u ons verteld hebt waarom het u niet gelukt is. Als ik sommige collega's hoor die blij zijn dat het u niet gelukt is de handelbeschermingsinstrumenten te herzien, dan komt dat volgens mij omdat zij bang zijn dat u ze wil afschaffen. Maar dat is niet wat ik u heb horen zeggen. Maar is het niet veel eerlijker te zeggen dat u misschien té ambitieus bent geweest, dat u te ver hebt willen gaan in de herziening? Ik doel dan met name op de herziening van de balans tussen de industrielanden en de handelsbelangen. Doordat dat niet gelukt is, zal het nu ook niet lukken om een aantal noodzakelijke en breed gedragen veranderingen door te voeren op het gebied van de toegankelijkheid voor het MKB. Ook de noodzakelijke veranderingen in verband met de transparantie, de snelheid, de toegankelijkheid van documenten, die breed gedragen worden, zullen er nu helaas de komende twee jaar ook niet komen. Zou er niet een manier te vinden zijn om ervoor te zorgen dat die veranderingen er wel komen en dat we over de meer vergaande voorstellen nog eens goed discussiëren?"@mt15
"Panie przewodniczący, panie komisarzu Mandelson! Dziękuję panu za szczere wyjaśnienie, dlaczego ten proces się nie udał. Przysłuchując się niektórym kolegom posłom, słyszę, że są oni zadowoleni, iż nie udało się panu zreformować instrumentów ochrony handlu, ponieważ obawiają się, że je pan zlikwiduje. Nie to usłyszałam w pańskiej wypowiedzi, ale czy nie byłoby uczciwsze stwierdzenie, że być może był pan ambitny, że chciał pan pójść za daleko z reformami? Odnoszę się w szczególności do zmiany równowagi między państwami przemysłowymi a interesami handlowymi. Ponieważ proces się nie udał, nie uda się nam wdrożyć wielu niezbędnych zmian w zakresie dostępu dla małych i średnich przedsiębiorstw, które cieszyły się powszechnym poparciem. Ponadto niestety w okresie najbliższych dwóch lat nie uda się przeprowadzić koniecznych i cieszących się szerokim poparciem zmian w zakresie przejrzystości, prędkości i dostępności dokumentów. Czy możliwe jest znalezienie sposobu zapewnienia, że te zmiany zostaną przeprowadzone i w pewnym momencie będziemy mogli przeprowadzić dyskusję nad bardziej dalekosiężnymi propozycjami?"@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário Mandelson, muito obrigada pela sua espontânea explicação dos motivos por que não teve êxito nesta tarefa. Quando oiço alguns dos meus colegas, noto que se sentem satisfeitos pelo facto de o Senhor Comissário não ter conseguido reformar os instrumentos de defesa comercial, o que julgo ficar a dever-se ao facto de terem receio de que o Senhor Comissário os vá abolir. Isso não foi o que ouvi dizer ao Senhor Comissário. Não seria, porém, muito mais honesto dizer que talvez o Senhor Comissário tenha sido ambicioso, que o Senhor Comissário pretende levar as reformas demasiado longe? Estou a referir-me, em especial, à reforma do equilíbrio entre os países industrializados e os interesses do comércio. Pelo facto de isso não ter tido êxito, não iremos agora conseguir implementar algumas das mudanças necessárias no domínio do acesso aos mercados das pequenas e médias empresas que goza de amplo apoio. Além disso, as necessárias mudanças em conexão com a transparência, a rapidez e a acessibilidade dos documentos, coisas que são geralmente apoiadas, não chegarão agora, infelizmente, dentro dos próximos dois anos. Será que podemos encontrar maneira de assegurar que essas mudanças vão ter lugar e que algum dia vamos debater devidamente as propostas de grande alcance?"@pt17
"Voorzitter, commissaris Mandelson, bedankt voor de openhartige wijze waarop u ons verteld hebt waarom het u niet gelukt is. Als ik sommige collega's hoor die blij zijn dat het u niet gelukt is de handelbeschermingsinstrumenten te herzien, dan komt dat volgens mij omdat zij bang zijn dat u ze wil afschaffen. Maar dat is niet wat ik u heb horen zeggen. Maar is het niet veel eerlijker te zeggen dat u misschien té ambitieus bent geweest, dat u te ver hebt willen gaan in de herziening? Ik doel dan met name op de herziening van de balans tussen de industrielanden en de handelsbelangen. Doordat dat niet gelukt is, zal het nu ook niet lukken om een aantal noodzakelijke en breed gedragen veranderingen door te voeren op het gebied van de toegankelijkheid voor het MKB. Ook de noodzakelijke veranderingen in verband met de transparantie, de snelheid, de toegankelijkheid van documenten, die breed gedragen worden, zullen er nu helaas de komende twee jaar ook niet komen. Zou er niet een manier te vinden zijn om ervoor te zorgen dat die veranderingen er wel komen en dat we over de meer vergaande voorstellen nog eens goed discussiëren?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár Mandelson, ďakujem za vaše úprimné vysvetlenie dôvodov vášho neúspechu v tejto otázke. Keď počúvam niektorých svojich kolegov poslancov, zisťujem, že sú spokojní s vašim neúspechom pri reforme nástrojov na ochranu obchodu a domnievam sa, že dôvodom je ich obava z toho, že ich odvoláte. Neuviedli ste to, ale nebolo by omnoho čestnejšie povedať, že ste možno boli ambiciózny, že ste chceli reformami dosiahnuť príliš veľa? Poukazujem najmä na reformu rovnováhy medzi priemyselnými krajinami a obchodnými záujmami. Vzhľadom na to, že táto reforma nebola úspešná, nebudeme teraz môcť zaviesť niekoľko zmien v oblasti prístupu pre malé a stredné podniky, ktoré majú širokú podporu. Okrem toho, nevyhnutné zmeny súvisiace s transparentnosťou, rýchlymi postupmi, prístupnosťou dokumentov, ktoré majú širokú podporu, nebude bohužiaľ možné uskutočniť počas nasledujúcich dvoch rokov. Môžeme nájsť spôsob a ubezpečiť sa, že k týmto zmenám naozaj dôjde, a že raz náležite prerokujeme rozsiahlejšie návrhy?"@sk19
"Gospod predsednik, komisar Mandelson, hvala za iskreno pojasnilo vašega neuspeha. Nekateri poslanci so izrazili svoje zadovoljstvo, da reforma instrumentov za zaščito trgovine ni uspela, in mislim, da je temu tako, ker se bojijo, da jih boste odpravili. Tega od vas nisem slišala, vendar ali ne bi bilo primerneje, če bi rekli, da ste bili morda preveč ambiciozni in želeli z reformami doseči preveč? Mislim zlasti na reformo ravnovesja med industrijskimi državami in trgovinskimi interesi. Ker to ni uspelo, zdaj ne bomo mogli sprejeti več potrebnih sprememb na področju dostopa za mala in srednje velika podjetja, ki so imele tako široko podporo. Poleg tega se v naslednjih dveh letih žal prav tako ne bodo zgodile potrebne in široko sprejete spremembe v zvezi s preglednostjo, hitrostjo in dostopom do dokumentov. Ali lahko najdemo način za zagotovitev, da bi do teh sprememb vseeno prišlo, in o bolj dolgoročnih predlogih ustrezneje razpravljamo kdaj drugič?"@sl20
"Herr talman, kommissionsledamot Mandelson! Tack för er uppriktiga förklaring till varför ni inte har lyckats med detta. När jag lyssnar till vissa av mina kolleger hör jag att de gläds åt att ni inte har lyckats reformera de handelspolitiska skyddsinstrumenten, och jag tror det beror på att de är rädda att ni ska ta bort dem. Det har jag inte hört er säga, men kanske är det mer rättvist att säga att ni kanske har varit ambitiös, att ni ville gå alltför långt med reformerna? Jag tänker särskilt på reformen av balansen mellan industriländer och handelsintressen. Eftersom detta inte har blivit en framgång kommer vi nu inte att klara att genomföra ett antal nödvändiga förändringar som har brett stöd när det gäller tillträdet för små och medelstora företag. De förändringar som krävs i fråga om öppenhet, hastighet, tillgång till handlingar, och som också har ett brett stöd, kommer tyvärr inte att förverkligas inom de närmaste två åren. Kan vi hitta ett sätt att se till att dessa förändringar verkligen blir av, och att vi grundligt debatterar de mer långtgående förslagen en annan gång?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph