Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-215"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.27.1-215"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Commissioner Mandelson expressed delight that he was here for two debates, and I am quite delighted too, because I would request some clarification on his very useful response in relation to the WTO, and I thank him for the detail contained therein. He suggests that the rumours about advancing too far on agriculture come from a very small community of interests; I would suggest they (I presume we are speaking of Irish farmers and agri-business) are usually well informed, and I suppose that what I want to get clear before midnight is that they are wrong – I hope they are wrong – and that what you are telling us tonight is fact. I would also note your comment in relation to the non-agriculture side of the WTO. You also expressed regret about the text that is there. My original question is, given your comments about WTO and free trade agreements, are you less confident now than at any other time that you will conclude a deal at the WTO? It is a bit direct, but an answer would be helpful."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pan komisař Mandelson vyjádřil potěšení, že se zde mohl zúčastnit dvou rozprav, a já jsem rovněž potěšena, protože bych ho ráda požádala o jisté vyjasnění jeho velmi užitečné odpovědi týkající se WTO a poděkovala mu za podrobné informace v ní obsažené. Tvrdil, že zvěsti o tom, že jsme zašli v oblasti zemědělství příliš daleko, pocházejí z relativně malé zájmové skupiny; řekla bych, že jsou (domnívám se, že je tu řeč o irských zemědělcích a agropodnicích) obvykle dobře informovaní a co bych chtěla do půlnoci vyjasnit, je skutečnost, že se mýlí – doufám, že se mýlí – a že to, co nám tu dnes večer říkáte, je pravda. Ráda bych rovněž připomněla vaši poznámku o nezemědělské stránce WTO. Rovněž jste vyjádřil politování nad příslušným textem. Má původní otázka byla – vzhledem k vašim poznámkám o WTO a dohodách o volném obchodu – jste nyní méně přesvědčen, než kdy jindy, že dosáhnete dohody v rámci WTO? Je to poněkud přímá otázka, ale odpověď by byla užitečná."@cs1
"Hr. formand! Kommissær Mandelson glædede sig over, at han deltager i to debatter, og jeg er også meget glad, for jeg vil gerne anmode om en uddybning af hans meget nyttige svar om WTO, og jeg takker ham for, at det var så informativt. Han antager, at rygterne om, at der bliver gået for langt på landbrugsområdet, hidrører fra et meget lille interessefællesskab. Jeg antager, at de (og jeg formoder, at vi taler om irske landbrugere og irsk forædlingsindustri inden for landbruget) normalt er velinformerede, og det, jeg gerne vil have gjort klart inden midnat, er, at de tager fejl - jeg håber, at de tager fejl - og at det, De fortæller os i aften, er korrekt. Jeg vil også notere mig Deres bemærkning om den ikkelandbrugsmæssige side af WTO. De gav også udtryk for beklagelse over teksten på det område. Mit egentlige spørgsmål er på baggrund af Deres bemærkninger om WTO og frihandelsaftaler, om De er mindre overbevist nu end på noget andet tidspunkt om, at De indgår en aftale i WTO. Det er lidt direkte, men et svar ville være nyttigt."@da2
"Herr Präsident! Kommissar Mandelson hat seine Freude über seine Teilnahme an zwei Aussprachen hier zum Ausdruck gebracht, und ich bin darüber ebenfalls ganz erfreut, weil ich ihn um eine Präzisierung seiner sehr hilfreichen Antwort in Bezug auf den Nicht-Agrar-Bereich der WTO bitten wollte, und ich danke ihm für die darin enthaltenen Einzelheiten. Er behauptet, die Gerüchte darüber, dass auf dem Agrarsektor zu weit gegangen wird, gingen von einer verschwindend kleinen Interessengemeinschaft aus. Ich würde sagen, sie (ich nehme an, wir sprechen über irische Landwirte und Agrarbetriebe) sind im Allgemeinen gut unterrichtet, und was ich noch vor Mitternacht geklärt haben möchte, ist, dass sie sich irren – ich hoffe, dass sie sich irren – und dass das, was Sie uns heute Abend berichten, den Tatsachen entspricht. Ich begrüße Ihre Anmerkung zum Nicht-Agrar-Bereich der WTO. Auch Sie haben Ihr Bedauern über den dort vorliegenden Beitrag geäußert. Meine ursprüngliche Frage angesichts Ihrer Bemerkungen über die WTO und über die Freihandelsabkommen lautet: Sind Sie jetzt weniger zuversichtlich als zu jedem anderen Zeitpunkt, dass Sie in der WTO zu einem Ergebnis gelangen werden? Die Frage ist ein wenig direkt gestellt, dennoch wäre eine Antwort hilfreich."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος Mandelson εξέφρασε την ευχαρίστησή του που παρέστη σε δύο συζητήσεις και το ίδιο ευχαριστημένη είμαι και εγώ, καθώς θα ήθελα να ζητήσω ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με την πολύ χρήσιμη απάντησή του όσον αφορά τον ΠΟΕ, ευχαριστώντας τον για τις λεπτομέρειες που έδωσε. Αναφέρει ότι οι φήμες ότι προχωρήσαμε υπερβολικά πολύ στη γεωργία προέρχονται από μια πολύ μικρή κοινότητα συμφερόντων ·θα υποστήριζα (υποθέτω ότι αναφερόμαστε στους ιρλανδούς αγρότες και τις γεωργικές επιχειρήσεις) ότι συνήθως είναι καλά ενημερωμένοι, και αυτό που θα ήθελα να γίνει σαφές πριν από τα μεσάνυχτα είναι ότι κάνουν λάθος –ελπίζω να κάνουν λάθος– και ότι όσα μας λέτε σήμερα το βράδυ ισχύουν πράγματι. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω το σχόλιό σας σε σχέση με τη μη γεωργική πλευρά του ΠΟΕ. Εκφράσατε επίσης τη λύπη σας για το κείμενο που έχει συνταχθεί. Η αρχική μου ερώτηση, δεδομένων των σχολίων σας για τον ΠΟΕ και τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, είναι η εξής: έχετε λιγότερη αυτοπεποίθηση από οποιαδήποτε άλλη φορά τώρα που πρόκειται να συνάψετε συμφωνία στον ΠΟΕ; Πρόκειται για αρκετά ευθεία ερώτηση, αλλά η απάντησή σας θα ήταν χρήσιμη."@el10
"Señor Presidente, el Comisario Mandelson manifestó su satisfacción por haber estado aquí en dos debates y yo también me muestro complacida por ello, ya que me gustaría pedirle alguna aclaración sobre la práctica respuesta con respecto a la OMC; le agradezco asimismo la información detallada contenida en la misma. Sugiere que los rumores de que se está yendo demasiado lejos en agricultura proceden de una reducida comunidad de intereses; yo sugeriría que (supongo que estamos hablando de los agricultores irlandeses y de las empresas agrícolas) normalmente están bien informados y supongo que lo que quiero dejar claro antes de medianoche que están equivocados —confío en que lo estén— y que lo que nos está contando esta noche es una realidad. Me gustaría hacer constar su comentario con respecto a la vertiente no agrícola de la OMC. Usted también manifestó su pesar por el texto que incluye. Mi pregunta original es, dado sus comentarios sobre la OMC y los acuerdos de libre comercio, ¿tiene ahora menos confianza que antes en llegar a un acuerdo en la OMC? Es algo directa, pero una respuesta sería de gran utilidad."@es21
"Hr president, volinik Mandelson väljendas heameelt, et viibib siin kahel arutelul, ning ka minul on üpris hea meel, sest taotleksin mõningaid selgitusi tema väga kasuliku vastuse kohta seoses WTOga ning ma tänan teda selles sisalduva üksikasja eest. Ta oletas, et kuulujutud põllumajandusega liiga kaugele jõudmise kohta tulevad väga väikeselt huviringkonnalt; mina oletaksin, et need inimesed (eeldan, et kõneleme praegu Iiri põllumajandusettevõtjatest ja -ettevõtetest) on tavaliselt hästi teavitatud, ning ma arvan, et tahan veel enne keskööd selgusele jõuda selles, et neil pole õigus – ma loodan, et neil pole õigus – ja et see, mida teie meile täna õhtul räägite, on fakt. Märgiksin ära ka teie kommentaari seoses WTO mittepõllumajandusliku küljega. Te juba avaldasite kahetsust teksti üle, mis seal selle kohta on. Mu tegelik küsimus on, lähtudes teie kommentaaridest WTO ja vabakaubanduslepingute kohta, kas olete praegu vähem kindel kui mõnel muul ajal, et jõuate WTOga kokkuleppele? See on natuke liiga otse küsitud, aga vastusest võiks abi olla."@et5
"Arvoisa puhemies, komission jäsen Mandelson totesi olevansa iloinen voidessaan osallistua parlamentissa kahteen keskusteluun. Minäkin olen asiasta ilahtunut, sillä haluaisin hänen selventävän hänen WTO:ta koskevaa vastaustaan, ja kiitän häntä tarkasta vastauksesta. Hänen mukaansa juorut, joiden mukaan maatalouden alalla on menty liian pitkälle, ovat lähtöisin hyvin pienestä ryhmästä. Totean itse, että tämä ryhmä (oletan, että puhumme irlantilaisista viljelijöistä ja Irlannin maataloudesta) on yleensä asioista hyvin perillä, ja haluan saada selville ennen puoltayötä, ovatko nämä juorut perättömiä – toivon niiden olevan perättömiä – ja pitääkö se, mitä olette kertoneet meille tänään, paikkansa. Kuulin myös, mitä sanoitte teollisuustuotteista WTO:ssa. Totesitte pitävänne asiasta laadittua tekstiä valitettavana. Kysyn siis, onko se, mitä sanoitte WTO:sta ja vapaakauppasopimuksista, heikentänyt luottamustanne siihen, että WTO:ssa saadaan aikaan sopimus? Tämä on melkoisen suora kysymys, mutta toivon silti saavani siihen vastauksen."@fi7
"Monsieur le Président, le commissaire Mandelson a exprimé sa joie d’avoir assisté à deux débats, et j’en suis très heureux aussi, parce que j’aimerais demander des éclaircissements sur sa réponse très pertinente concernant l’OMC, et je le remercie pour les détails qui s’y trouvent. Il suggère que les rumeurs sur une trop grande avancée en agriculture proviennent d’une très petite communauté d’intérêts. Je voudrais suggérer qu’ils sont généralement bien informés (je présume qu’il est question de l’agri-business et des fermiers irlandais) et je suppose que ce que je voudrais éclaircir avant minuit, c’est qu’ils ont tort – j’espère qu’ils ont tort – et que ce que vous nous dites ce soir est une réalité. Je voudrais également prendre note de votre commentaire concernant le volet non agricole de l’OMC. Vous avez également exprimé vos regrets sur le texte que voici. Ma question finale, connaissant vos commentaires sur l’OMC et les accords de libre-échange: êtes-vous moins sûr maintenant qu’autrefois de conclure un accord avec l’OMC? C’est un peu direct, mais une réponse pourrait être utile."@fr8
"Elnök úr, biztos úr! Mandelson úr örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy két vitán is jelen lehetett, és én is örülök, mert szeretném kérni, hogy pontosítson egy-két dolgot a WTO-val kapcsolatban adott, nagyon hasznos válaszában, és köszönöm válaszának részletességét. Azt sugallja, hogy a mezőgazdaság területén történő túlzott előrehaladásról szóló szóbeszédek egy nagyon kicsi érdekközösségből erednek; azt szeretném mondani, hogy ők (feltételezem az ír gazdálkodókról és mezőgazdasági vállalkozókról van szó) általában nagyon tájékozottak, és tulajdonképpen azt szeretném itt éjfél előtt tisztázni, hogy nincs igazuk – legalábbis remélem, hogy nincs igazuk – és a tények Önt igazolják. Továbbá megjegyzendőnek tartom a WTO nem mezőgazdasági oldaláról tett észrevételét is. Ön sajnálatát fejezte ki az ott található szöveggel kapcsolatban is. Az Ön WTO-ról és a szabadkereskedelmi megállapodásokról tett észrevételei kapcsán a kérdésem a következő: most kevésbe magabiztos mint eddig bármikor azzal kapcsolatosan, hogy megállapodásra fog tudni jutni a WTO-val? Lehet, hogy túl egyenes ez a kérdés, de hasznos volna, ha választ kapnék rá."@hu11
"Signor Presidente, il Commissario Mandelson ha espresso compiacimento per il fatto di essere presente a due dibattiti, e anch’io ne sono contenta perché vorrei chiedere alcuni chiarimenti sulla sua risposta molto utile sull’OMC. Lo ringrazio per i dettagli. Sostiene che le voci su un eccessivo avanzamento nel settroe agricolo provengono da una piccolissima comunità di interessi. Suggerirei (presumo che stiamo parlando degli agricoltori e delle imprese agricole irlandesi) che sono di solito ben informati e ammetto che quello che voglio sia chiarito prima di mezzanotte è che hanno torto – mi auguro che abbiano torto – e che ciò che lei ci sta dicendo stasera sia la realtà. Mi soffermerei anche sul suo commento in relazione all’aspetto non agricolo dell’OMC. Anche lei può esprimere disappunto per il testo sul quale si discute. Daii i suoi commenti sull’OMC e sugli accordi in materia di libero scambio, la mia domanda iniziale è se lei ha meno fiducia adesso di concludere un accordo nell’ambito dell’OMC rispetto a qualsiasi altro momento in passato. È una domanda alquanto diretta, ma una risposta sarebbe utile."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos narys P. Mandelson išreiškė susižavėjimą, kad jis dalyvavo dviejose diskusijose, aš taip pat esu visai sužavėta, kadangi man reikėjo šiokių tokių paaiškinimų apie šį naudingą atsaką PPO. Esu dėkinga už išsamų pateikimą. Jis teigia, kad gandai dėl avanso žemės ūkiui ateina iš labai mažos interesų grupės. Aš noriu pasakyti, kad jie (darau prielaidą, kad kalbame apie Airijos ūkininkus ir žemės ūkį) paprastai būna gerai informuoti, ir manau, tai, ką noriu išsiaiškinti iki vidurnakčio, kad jie klysta – tai, ką Jūs šįvakar kalbate – yra faktas. Aš norėčiau pakomentuoti Jūsų komentarą dėl ne žemės ūkio pusės PPO. Jūs taip pat apgailestavote dėl čia pateikto teksto. Mano klausimas, remiantis Jūsų komentarais apie PPO ir laisvos prekybos sutartis, yra apie tai, ar Jūs dabar mažiau tikitės nei anksčiau, kad Jums pavyks susitarti su PPO? Gal tai šiek tiek tiesmuka, tačiau norėčiau atsakymo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisārs pauda prieku, ka ir šeit piedalījies divās debatēs, un arī es ļoti priecājos, jo vēlētos lūgt dažus paskaidrojumus par viņa ļoti noderīgo atbildi attiecībā uz PTO, un es pateicos viņam par tajā iekļauto informāciju. Viņš apgalvo, ka runas par pārāk lielu iepriekšēju finansējumu uz lauksaimniecības rēķina nāk no ļoti mazas interešu grupas; es teiktu, ka viņi (man šķiet, ka mēs runājam par īru lauksaimniekiem un lauksaimniecības uzņēmumiem) parasti ir labi informēti, un es domāju, ka es vēlos vēl pirms pusnakts noskaidrot, ka viņi maldās – es ceru, ka viņi maldās – un ka tas, ko jūs mums šovakar stāstāt, ir taisnība. Es vēlētos norādīt arī uz jūsu komentāru par to PTO pusi, kas nav saistīta ar lauksaimniecību. Jūs paudāt arī nožēlu par tajā esošo tekstu. Ņemot vērā jūsu komentārus par PTO un brīvās tirdzniecības nolīgumiem, mans sākotnējais jautājums ir šāds: vai jūs tagad esat mazāk pārliecināts, ka vienosities ar PTO kādu citu reizi? Tas ir nedaudz tiešs jautājums, taču atbilde būtu noderīga."@lv13
"Mr President, Commissioner Mandelson expressed delight that he was here for two debates, and I am quite delighted too, because I would request some clarification on his very useful response in relation to the WTO, and I thank him for the detail contained therein. He suggests that the rumours about advancing too far on agriculture come from a very small community of interests; I would suggest they (I presume we are speaking of Irish farmers and agri-business) are usually well informed, and I suppose that what I want to get clear before midnight is that they are wrong – I hope they are wrong – and that what you are telling us tonight is fact. I would also note your comment in relation to the non-agriculture side of the WTO. You also expressed regret about the text that is there. My original question is, given your comments about WTO and free trade agreements, are you less confident now than at any other time that you will conclude a deal at the WTO? It is a bit direct, but an answer would be helpful."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris Mandelson toonde zich verheugd dat hij hier kon zijn voor twee debatten, en ook ik ben zeer verheugd, aangezien ik enige opheldering zou willen vragen over zijn uiterst zinnige antwoord met betrekking tot de WTO, en ik wil hem bedanken voor het gedetailleerde antwoord. Hij suggereert dat de geruchten over de te snelle ontwikkelingen op het gebied van de landbouw afkomstig zijn van een zeer kleine groep belanghebbenden; ik zou willen suggereren dat zij (ik neem aan dat we het hier hebben over de Ierse boeren en de agrarische industrie) gewoonlijk goed geïnformeerd zijn, en ik veronderstel dat wat ik voor middernacht zeker wil weten is dat zij het bij het verkeerde eind hebben – ik hoop dat ze het fout hebben – en dat wat u ons vanavond vertelt de realiteit is. Ik zou ook melding willen maken van uw opmerking over de niet-agrarische kant van de WTO. U gaf ook aan de huidige tekst over dit onderwerp te betreuren. Mijn onvervalste vraag is, gezien uw opmerkingen over de WTO en de vrijhandelsovereenkomsten, of u momenteel minder zeker bent van uw zaak dan voorheen het geval was, aangezien u een deal wilt sluiten met de WTO? Mijn vraag is wel wat direct, maar een antwoord zou zeer van pas komen."@nl3
"Panie przewodniczący! Pan komisarz Mandelson wyraził radość, że mógł uczestniczyć tu w dwóch debatach, a ja również jestem dość zadowolona, ponieważ chciałabym usłyszeć pewne wyjaśnienie dotyczące jego bardzo przydatnej odpowiedzi w odniesieniu do WTO, jak również podziękować mu za zawarte w niej szczegóły. Zasugerował, że plotki dotyczące zbytnich ustępstw w dziedzinie rolnictwa pochodzą z bardzo niewielkiej grupy interesów; chciałabym zauważyć, że są oni - a zakładam, że mówimy o irlandzkich rolnikach i przedstawicielach sektora rolnego - z reguły dobrze poinformowani, i wydaje mi się, że tym, co chciałabym jasno usłyszeć jeszcze przed północą, jest deklaracja, że oni się mylą - mam nadzieję, że się mylą - i że informacje przedstawiane przez pana dziś wieczorem są zgodne z rzeczywistością. Chciałabym również odnieść się do pańskiego komentarza w sprawie pozarolniczej części WTO. Wyraził pan ubolewanie z powodu tekstu propozycji w tej dziedzinie. Moje pierwotne pytanie, uwzględniając pańskie komentarze dotyczące WTO i porozumień o wolnym handlu, brzmiało: czy jest pan obecnie mniej niż kiedykolwiek pewien, że uda się panu zawrzeć porozumienie na forum WTO? To być może dość bezpośrednie, ale odpowiedź byłaby przydatna."@pl16
"Senhor Presidente, o Senhor Comissário Mandelson declarou-se encantado com o ensejo de participar em dois debates, e eu estou igualmente encantada, porque gostaria que ele esclarecesse melhor a resposta muito útil que deu, referente à OMC, e agradeço-lhe o grau de pormenor a que desceu. Ele observou que os rumores sobre a eventualidade de se estar a ir demasiado longe nas concessões no sector da agricultura provêm de uma comunidade de interesses muito restrita; eu observaria que eles (presumo que estejamos a falar dos agricultores e da agro-indústria irlandeses) costumam estar bem informados e creio que aquilo que eu pretendo confirmar antes da meia-noite é que eles estão enganados – espero que estejam enganados – e que o que o senhor comissário nos está a dizer aqui esta noite é um facto. Queria registar ainda o seu comentário relativo à secção não-agrícola da OMC. Também aí, V. Exa. lamentou o texto que foi adoptado como base de trabalho. A minha pergunta é a seguinte: dados os comentários que teceu sobre a OMC e os acordos de comércio livre, neste momento está menos confiante que nunca na possibilidade de se chegar a alcançar um acordo no seio da OMC? É uma pergunta bastante directa, mas seria útil que lhe respondesse."@pt17
"Mr President, Commissioner Mandelson expressed delight that he was here for two debates, and I am quite delighted too, because I would request some clarification on his very useful response in relation to the WTO, and I thank him for the detail contained therein. He suggests that the rumours about advancing too far on agriculture come from a very small community of interests; I would suggest they (I presume we are speaking of Irish farmers and agri-business) are usually well informed, and I suppose that what I want to get clear before midnight is that they are wrong – I hope they are wrong – and that what you are telling us tonight is fact. I would also note your comment in relation to the non-agriculture side of the WTO. You also expressed regret about the text that is there. My original question is, given your comments about WTO and free trade agreements, are you less confident now than at any other time that you will conclude a deal at the WTO? It is a bit direct, but an answer would be helpful."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár Mandelson vyjadril radosť zo svojej účasti na dvoch rozpravách. Ja som tiež rada, pretože by som chcela požiadať o objasnenie jeho veľmi potrebnej odpovede súvisiacej s WTO. Zároveň mu ďakujem za podrobné informácie, ktoré obsahovala. Tvrdí, že chýry o prílišnom zvýhodňovaní v otázke poľnohospodárstva pochádzajú z veľmi úzkej záujmovej skupiny. Ja tvrdím, že je zvyčajne dobre informovaná (predpokladám, že hovoríme o írskych farmároch a poľnohospodárstve) a dúfam, že pred polnocou sa dozviem jasné stanovisko k tomu, že sa mýlia, a že vaše dnešné slová zodpovedajú skutočnosti. Tiež by som venovala pozornosť vašej poznámke v súvislosti s nepoľnohospodárskou stránkou WTO. Tiež ste vyjadrili ľútosť nad predloženým textom. Moja pôvodná otázka znie, vzhľadom na vaše poznámky o WTO a dohodách o voľnom obchode, je vaša viera v uzatvorenie dohody s WTO slabšia než kedykoľvek predtým? Je to trochu priama otázka, ale odpoveď by mohla pomôcť."@sk19
"Gospod predsednik, komisar Mandelson je izrazil svoje zadovoljstvo, da je bil prisoten na dveh razpravah, in tudi mene to dejstvo veseli, ker prosim za pojasnilo v zvezi z njegovim zelo uporabnim odgovorom glede Svetovne trgovinske organizacije in se mu zahvaljujem za podrobnosti iz tega odgovora. Komisar domneva, da govorice o prevelikih koncesijah v zvezi s kmetijstvom, izhajajo iz zelo omejenega interesnega kroga; sama domnevam, da so (če govorimo o irskih kmetih in kmetijskih podjetjih) običajno dobro obveščeni, in še pred polnočjo želim pojasnilo, da se motijo – upam, da se motijo – in da nam nocoj posredujete resnična dejstva. Upoštevam tudi vašo pripombo v zvezi z nekmetijskim področjem v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Poleg tega pa ste izrazili tudi obžalovanje zaradi sedanjega besedila. Moje prvotno vprašanje v zvezi z vašimi navedbami glede Svetovne trgovinske organizacije in sporazumov o prosti trgovini je: ali ste zdaj manj kot v preteklosti prepričani, da boste dosegli sporazum v Svetovni trgovinski organizaciji? Vprašanje je nekoliko neposredno, vendar bi bil odgovor zelo dobrodošel."@sl20
"Herr talman! Kommissionsledamot Mandelson uttryckte glädje över att ha kommit hit för två debatter, och jag är också glad, eftersom jag ville ha ett visst förtydligande av hans utmärkta svar i fråga om WTO, och jag vill tacka honom för att ha varit så detaljerad. Han säger att ryktena om att gå alltför långt inom jordbruket kommer från en mycket begränsad intressegemenskap – jag skulle tro att de (jag förmodar att vi talar om irländska jordbrukare och livsmedelsproducenter) vanligen är väl underrättade, och jag antar att jag före midnatt vill komma fram till att de har fel – jag hoppas att de har fel – och att det ni säger till oss här ikväll är fakta. Jag noterar också er synpunkt när det gäller den del av WTO som inte rör jordbruket. Ni beklagade också den aktuella texten. Min ursprungliga fråga är följande – med hänsyn till era synpunkter om WTO och frihandelsavtalen: är ni mindre övertygad nu än tidigare om att ni kommer att ingå en uppgörelse vid WTO? Det är en ganska direkt fråga, men ett svar skulle vara till stor hjälp."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mairead McGuinness (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph