Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-214"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.27.1-214"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Comissário, Senhor Presidente, num minuto posso apenas saudar o Comissário Mandelson pela decisão de não avançar com a revisão dos instrumentos de defesa comercial. Imagine-se que num sistema de rios tumultuosos há um sistema de barragens. As comportas são geridas por regras comuns. Será aceitável que se decida alterar uma das barragens sem que mais ninguém o faça, apenas porque alguns acreditam que a água nesse Inverno não vai chegar às suas casas? Alterar unilateralmente as regras dos instrumentos de defesa comercial seria fragilizar a barragem para evitar gerir as comportas. Não é disto que a Europa necessita, e a Comissão esteve bem ao perceber as claríssimas mensagens que lhe foram dadas neste Parlamento por parte também dos sindicatos, da indústria europeia e da maioria dos Estados-Membros. A liberdade do comércio não pode conviver com a violação das regras que o pautam. Pelo contrário, estas regras têm de se modernizar e têm de passar a incorporar valores universais, como a defesa do trabalho decente, da protecção do ambiente e do clima ou da saúde pública. É neste sentido, e não noutro, que a Europa tem de usar o seu prestígio político e a sua força comercial nos acordos bilaterais e perante os principais produtores mundiais. Só com reciprocidade e regras modernas e universais é que o comércio poderá contribuir para melhorar as condições de vida dos cidadãos fora da Europa, do mundo em geral, mas também as condições de vida e sobrevivência dos trabalhadores europeus e dos empresários que ainda se querem manter a produzir, a viver e a exportar a partir da Europa. É isso que se espera do Comissário que representa a Europa no cenário mundial. Parabéns, Senhor Comissário."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, chtěla bych jen krátce blahopřát panu Mandelsonovi k jeho rozhodnutí nepokračovat s přezkumem nástrojů ochrany obchodu. Představte si, že v systému prudkých řek je řada přehrad. Propusti se řídí společnými pravidly. Bylo by přípustné rozhodnout se změnit jednu z těchto přehrad, aniž by kdokoli jiný učinil totéž, jen proto, že někteří jsou přesvědčeni, že letos v zimě voda nevystoupá do jejich domovů? Jednostranně změnit pravidla nástrojů ochrany obchodu by bylo oslabením přehrad proto, abychom nemusely řídit propusti. Toto Evropa nepotřebuje a Komise učinila dobře, že zareagovala na zřetelný signál z této sněmovny a rovněž ze strany odborů, evropského průmyslu a většiny členských států. Svobodný obchod nevydrží, pokud budou pravidla, jimiž se řídí, porušována. Tato pravidla však musí být modernizovaná a musí zahrnovat všeobecné hodnoty, jako jsou ochrana slušné práce, životního prostředí klimatu a veřejného zdraví. V tomto ohledu – a  v žádném jiném – musí Evropa při sjednávání svých dvoustranných dohod s hlavními světovými výrobci používat svou politickou váhu a obchodní sílu. Pouze prostřednictvím oboustranných akcí a moderních a všeobecných pravidel může obchod pomoci nejen zlepšit životní podmínky občanů mimo Evropu, ve světě obecně, ale i životní podmínky a přežití evropských pracovníků a podnikatelů, kteří chtějí v Evropě vyrábět, žít a  z ní vyvážet. Toto se očekává od komisaře, který reprezentuje Evropu na světové scéně. Blahopřeji vám, pane Mandelsone."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! På ét minut kan jeg kun lykønske hr. Mandelson med beslutningen om ikke at gå videre med revisionen af handelsbeskyttelsesinstrumenterne. Forestil Dem, at der i et system af frådende floder er en række dæmninger. Sluserne styres af fælles regler. Er det acceptabelt at beslutte at ændre en af disse dæmninger, uden at andre gør det samme, blot fordi nogle mener, at de ikke vil have vand i deres huse til vinter? En ensidig ændring af reglerne i handelsbeskyttelsesinstrumenterne ville være det samme som at svække dæmningen for at undgå at skulle styre sluserne. Det er ikke det, Europa har brug for, og Kommissionen gjorde ret i at lytte til de meget klare budskaber, som den modtog fra Europa-Parlamentet, fagforeningerne, den europæiske industri og de fleste af medlemsstaterne. Handelsfriheden kan ikke overleve, hvis de regler, der styrer den, ikke bliver overholdt. Reglerne skal tværtimod moderniseres og indarbejdes universelle værdier som f.eks. beskyttelsen af ordentlige job, miljøet, klimaet og den offentlige sundhed. I denne forbindelse, og ikke i andre, skal Europa bruge sin politiske vægt og handelsstyrke i de bilaterale aftaler med verdens vigtigste producenter. Det er kun, hvis der er gensidighed og moderne og universelle regler, at handelen kan bidrage til at forbedre borgernes levevilkår uden for Europa og i verden som helhed, men også levevilkårene og overlevelsen for de europæiske arbejdstagere og virksomhedsejere, som ønsker at blive ved med at producere og bo i samt eksportere fra Europa. Det er det, der forventes af kommissæren, som repræsenterer Europa på verdensarenaen. Tillykke, hr. kommissær."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! In einer Minute kann ich leider nur Herrn Mandelson zu der Entscheidung, die Überprüfung der handelspolitischen Schutzinstrumente nicht fortzusetzen, beglückwünschen. Stellen Sie sich einmal ein Wehrsystem in einem Verbund tosender Flüsse vor. Die Schleusen werden durch gemeinsame Vorschriften betätigt. Ist es da hinnehmbar, wenn beschlossen wird, eines der Wehre zu ändern, ohne dass andere das auch tun, nur weil einige glauben, dass das Wasser diesen Winter nicht bis an ihr Haus gelangen wird? Eine einseitige Änderung der handelspolitischen Schutzinstrumente würde das Wehr schwächen, um die Betätigung der Schleusen zu verhindern. Das braucht Europa nicht, und die Kommission hat die klaren Botschaften, die ihr in diesem Parlament auch seitens der Gewerkschaften, der europäischen Industrie und der meisten Mitgliedstaaten übermittelt wurden, verstanden. Der freie Handel wird nicht überleben, wenn die Regeln, von denen er sich leiten lässt, gebrochen werden. Es gilt aber, diese Regeln zu modernisieren und universelle Werte darin einzubinden, wie den Schutz zumutbarer Arbeitsplätze, der Umwelt und des Klimas oder der öffentlichen Gesundheit. In diesem Sinne und in keinem anderen muss Europa sein politisches Gewicht und seine handelspolitische Stärke bei den bilateralen Abkommen mit den wichtigsten Produzenten der Welt in die Waagschale werfen. Nur mit Gegenseitigkeit und modernen und universellen Regeln kann der Handel dazu beitragen, die Lebensbedingungen der Bürger außerhalb Europas, in der Welt im Allgemeinen, aber auch die Lebens- und Überlebensbedingungen der europäischen Arbeitnehmer und der Unternehmer, die auch künftig in Europa produzieren und leben und von Europa aus exportieren wollen, zu verbessern. Das ist es, was von dem Kommissar, der Europa auf der Weltbühne vertritt, erwartet wird. Herzlichen Glückwunsch, Herr Mandelson!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το μόνο που προλαβαίνω να κάνω σε ένα λεπτό είναι να συγχαρώ τον κ. Mandelson για την απόφαση που έλαβε να μην προχωρήσει στην αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου. Φανταστείτε σε ένα σύστημα ορμητικών ποταμών να έχει τοποθετηθεί μια σειρά από φράγματα. Η διαχείριση των υδατοφρακτών γίνεται σύμφωνα με κοινούς κανόνες. Είναι αποδεκτό να αποφασιστεί η αλλαγή ενός φράγματος χωρίς κανένας άλλος να κάνει το ίδιο, απλά και μόνο επειδή ορισμένοι πιστεύουν ότι το νερό δεν θα φτάσει στα σπίτια τους αυτό τον χειμώνα; Η μονομερής αλλαγή των κανόνων των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου θα αποδυνάμωνε το φράγμα προκειμένου να αποφευχθεί η διαχείριση των υδατοφρακτών. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη και η Επιτροπή έπραξε σωστά λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ σαφή μηνύματα που της απέστειλε το Κοινοβούλιο, καθώς και οι επαγγελματικές οργανώσεις, η ευρωπαϊκή βιομηχανία και τα περισσότερα κράτη μέλη. Το ελεύθερο εμπόριο δεν θα επιβιώσει εάν καταργηθούν οι κανόνες που το διέπουν. Ωστόσο, αυτοί οι κανόνες πρέπει να εκσυγχρονιστούν και πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτούς οικουμενικές αξίες, όπως η προστασία των αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο και μόνο, η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιήσει το πολιτικό βάρος της και την εμπορική ισχύ της σε διμερείς συμφωνίες με τους κυριότερους παραγωγούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο μέσω της αμοιβαίας δράσης και της θέσπισης σύγχρονων και οικουμενικών κανόνων θα μπορέσει το εμπόριο να βελτιώσει όχι μόνο τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών εκτός της Ευρώπης, στον κόσμο γενικά, αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης και την επιβίωση των ευρωπαίων εργαζόμενων και επιχειρηματιών που θέλουν να συνεχίζουν να παράγουν και να διαμένουν στην Ευρώπη και να εξάγουν από αυτήν. Αυτό αναμένουμε από τον Επίτροπο, ο οποίος εκπροσωπεί την Ευρώπη στη διεθνή σκηνή. Συγχαρητήρια, κύριε Mandelson."@el10
"Mr President, Commissioner, in one minute I can only congratulate Mr Mandelson on the decision not to proceed with the review of trade protection instruments. Imagine that, in a system of raging rivers, there is a series of dams. The sluices are managed according to common rules. Is it acceptable to decide to alter one of the dams without anyone else doing the same, simply because some believe that the water will not reach their homes this winter? To unilaterally alter the rules of the trade protection instruments would be to weaken the dam in order to avoid managing the sluices. This is not what Europe needs and the Commission did well to pick up on the very clear messages sent to it by this House and also by the trade unions, European industry and most of the Member States. Free trade will not survive if the rules governing it are broken. However, these rules must be modernised and must incorporate universal values, such as the protection of decent jobs, the environment and climate and public health. In this respect, and in no other, Europe must use its political weight and trade strength in bilateral agreements with the world’s main producers. It is only through reciprocal action and modern and universal rules that trade can help improve not only the living conditions of citizens outside Europe, in the world in general, but also the living conditions and survival of European workers and entrepreneurs who want to keep producing and living in and exporting from Europe. This is what is expected of the Commissioner who represents Europe on the world stage. Congratulations, Mr Mandelson."@en4
"Señor Presidente, Comisario, en un minuto sólo puedo felicitar al señor Mandelson por la decisión de no proseguir con la revisión de los instrumentos de protección del comercio. Imagínese que, en un sistema de ríos revueltos, hay diversos embalses. Las compuertas se gestionan conforme a las normas comunes. ¿Es admisible decidir modificar alguno de los embalses sin que nadie más lo haga, sólo porque algunos creen que el agua no llegará a sus hogares este invierno? Modificar las normas de los instrumentos de protección del comercio de forma unilateral debilitaría el embalse para evitar gestionar las compuertas. Esto no es lo que Europa necesita y la Comisión hizo bien al recoger los mensajes contundentes emitidos por esta Cámara, así como por las uniones comerciales, la industria europea y la mayoría de los Estados miembros. El libre comercio no sobrevivirá si las normas que lo rigen se rompen. No obstante, estas normas deben modernizarse y deben incorporar valores universales, tales como la protección de trabajos dignos, el medio ambiente y el clima y la salud pública. En este sentido, y no en ningún otro, Europa debe usar su peso político y su fuerza comercial en los acuerdos bilaterales con los principales productores del mundo. Sólo mediante la acción recíproca y de normas universales el mercado puede contribuir a mejorar, no sólo las condiciones de vida de los ciudadanos fuera de Europa, del mundo en general, sino también las condiciones de vida y la supervivencia de los trabajadores y empresarios comunitarios que desean seguir produciendo y viviendo en Europa y exportando desde el continente. Es lo que se espera del Comisario que representa a Europa en el escenario mundial. Enhorabuena, señor Mandelson."@es21
"Hr president, volinik, ühe minuti jooksul jõuan ma üksnes hr Mandelsoni õnnitleda otsuse eest kaubanduse kaitsevahendite läbivaatamist mitte jätkata. Kujutlege seda mäslevate jõgede süsteemina, kus on rida tamme. Lüüside tööd juhitakse vastavalt ühiseeskirjadele. Kas on vastuvõetav otsus muuta ühte tammidest, ilma et kõik teised teeksid sedasama, lihtsalt sellepärast, et mõnede arvates vesi tänavu talvel nende kodudeni ei ulatu? Kaubanduse kaitsevahendite eeskirjade ühepoolne muutmine tähendaks tammi nõrgendamist, et poleks tarvis jännata lüüsidega. Mitte seda ei vaja Euroopa ning komisjon tegi hästi, võttes arvesse väga selget sõnumit, mis talle saadeti siit täiskogult, aga samuti ka ametiühingutelt, Euroopa tööstuselt ja enamikust liikmesriikidest. Vabakaubandus ei suuda ellu jääda, kui seda juhtivad eeskirjad on hävitatud. Siiski, neid eeskirju tuleb ajakohastada ning kaasata universaalsed väärtused, näiteks korralike töökohtade, keskkonna ja kliima ning rahvatervise kaitse. Just selles suhtes, ja mitte üheski teises, peab Euroopa kasutama oma poliitilist mõjujõudu ja kaubanduslikku tugevust kahepoolsetes lepingutes maailma peamiste tootjatega. ksnes vastastikuse tegevuse ning kaasaegsete ja universaalsete eeskirjade abil suudab kaubandus aidata parandada mitte üksnes kodanike elutingimusi väljaspool Euroopat ja maailmas tervikuna, vaid ühtlasi ka nende Euroopa töötajate ja ettevõtjate elutingimusi ja püsimajäämist, kes tahavad jätkata Euroopas elamist ja tootmist ning sealt eksportimist. Just seda oodatakse volinikult, kes esindab Euroopat maailma areenil. Palju õnne, hr Mandelson."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, ehdin yhdessä minuutissa vain kiittää komission jäsen Mandelsonia päätöksestä keskeyttää kaupan suojakeinojen tarkistaminen. Kuvitelkaapa, että kuohuviin koskiin on rakennettu joukko patoja ja että sulkuportteja käytetään yhteisten sääntöjen mukaan. Onko hyväksyttävää, että jotkut päättävät muuttaa yhtä padoista ilman, että kukaan muu tekee samoin, vain siksi, että he uskovat, ettei vesi yllä heidän koteihinsa ensin talvena? Se, että kaupan suojakeinoja muutetaan yksipuolisesti, on verrattavissa siihen, että joku heikentää patoa välttyäkseen sulkuporttien käyttämiseltä. EU ei tarvitse tällaista, ja komissio teki oikein ottaessaan huomioon Euroopan parlamentin, ammattiliittojen, eurooppalaisten yritysten ja useimpien jäsenvaltioiden selvät viestit. Vapaakauppa ei kestä sitä, että sen sääntöjä rikotaan. Näitä sääntöjä on kuitenkin nykyaikaistettava, ja niissä on otettava huomioon yleismaailmalliset arvot, kuten kunnollisten työpaikkojen, ympäristön, ilmaston ja kansanterveyden suojeleminen. EU:n on hyödynnettävä juuri tältä osin ja ainoastaan tältä osin poliittista painoarvoaan ja vahvaa kauppaansa tehdessään maailman suurimpien tuottajien kanssa kahdenvälisiä sopimuksia. Ainoastaan vastavuoroiset toimet ja kaupan nykyaikaiset ja yleismaailmalliset säännöt voivat auttaa parantamaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten elinoloja maailmanlaajuisesti sekä EU:n työntekijöiden ja yrittäjien elinoloja ja edellytyksiä jatkaa tuotantoaan, elämäänsä ja vientikauppaa Euroopassa. Arvoisa komission jäsen, kiitän teitä ja totean, että odotamme teiltä juuri tätä, kun edustatte Euroopan unionia maailmalla."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, en une seule minute, je ne puis que féliciter M. Mandelson de la décision de ne pas procéder à une révision des instruments de défense commerciale. Imaginez une série de barrages dans un réseau de torrents impétueux. Les écluses sont gérées en vertu de règles communes. Est-il acceptable de décider de modifier unilatéralement l’un des barrages sans permettre aux autres d’en faire autant, simplement parce que certains craignent que l’eau n’atteigne pas leur maison cet hiver? Modifier unilatéralement les règles des instruments de protection commerciale revient à affaiblir le barrage pour éviter d’avoir à gérer des écluses. Ce n’est pas ce que l’Europe attend, et la Commission a bien fait de capter les messages très clairs qui lui sont envoyés par ce Parlement ainsi que par les syndicats, l’industrie européenne et la plupart des États membres. Le libre-échange ne survivra pas si l’on brise les règles qui le régissent. Toutefois, ces règles peuvent être modernisées et doivent incorporer des valeurs universelles telles que la protection d’emplois décents, de l’environnement et du climat ainsi que de la santé publique. À cet égard, et à aucun autre, l’Europe doit faire valoir son poids politique et sa force commerciale dans les accords bilatéraux avec les principaux producteurs mondiaux. Ce n’est que par une action réciproque et des règles modernes et universelles que le commerce peut aider à améliorer non seulement les conditions de vie des citoyens hors d’Europe, dans le monde en général, mais aussi les conditions de vie et de survie des travailleurs et des entrepreneurs européens qui souhaitent pouvoir continuer à produire, à vivre et à exporter au départ de l’Europe. C’est cela qu’on attend du commissaire qui représente l’Europe sur la scène mondiale. Félicitations, M. Mandelson."@fr8
"Elnök úr, biztos úr! Egy percben csupán gratulálni tudok Mandelson úrnak, hogy úgy döntött nem kívánja folytatni a kereskedelmi védelmi eszközök felülvizsgálatát. Képzeljük el, hogy egy tomboló folyami területen számos gát található. A beeresztő zsilipeket a közös szabályoknak megfelelően működtetik. Elfogadható dolog úgy dönteni, hogy változtatunk az egyik gáton, anélkül a többiek is ezt tennék, csak azért, mert vannak néhányan, akik úgy gondolják, hogy az ő otthonaikat nem fogja elárasztani az idei télen. Európának nem erre van szüksége, és a Bizottság jól tette, hogy észlelte e Ház, a szakszervezetek, az európai ipar, és a legtöbb tagállam egyértelmű üzenetét. A szabadkereskedelem nem fog életben maradni, ha a szabályait megszegik. Ezeket a szabályokat azonban korszerűsíteni kell, és magukban kell foglalniuk az egyetemes értékeket, mint például a tisztességes munkahelyek, a környezet, az éghajlat és közegészség védelme. Ebben a tekintetben, de kizárólag ebben, Európának fel kell használnia politikai és kereskedelmi súlyát a világ termelőivel kötött kétoldalú megállapodásaiban. Kizárólag kölcsönös lépésekkel, valamint egyetemes és korszerű szabályokkal segítheti a kereskedelem nemcsak az Európán kívül élők életkörülményeinek javulását, a világban általában, hanem azoknak az európai munkavállalóknak és vállalkozóknak a túlélési esélyeit, és életkörülményeit is javíthatja, akik továbbra is szeretnének termelni és exportálni Európából. Ez az elvárás az Európát a világ színpadán képviselő Bizottsággal szemben. Gratulálok Mandelson úr!"@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, in un minuto posso solo congratularmi con il Commissario Mandelson per la decisione di non procedere al riesame degli strumenti di protezione del commercio. Immagino che, in un sistema di fiumi in tumulto, si costruisca una serie di dighe. Le chiuse sono gestite in base a regole comuni. È accettabile desiderare di modificare una diga senza che nessun altro faccia la stessa cosa, solo perché alcuni credono che l’acqua quest’inverno non raggiungerà le loro case? Modificare unilateralmente le norme che regolano gli strumenti di proteizone del commercio significherebbe indebolire la diga per evitare di gestire le chiuse. Non è ciò che serve all’Europa e la Commissione ha fatto bene a raccogliere il messaggio chiarissimo che le hanno inviato quest’Aula e i sindacati, l’industria europea e la maggior parte degli Stati membri. Il libero scambio non sopravviverà se sono violate le regole che lo disciplinano. Tuttavia, queste regole devono essere modernizzate e contenere valori universali, quali la protezione di posti di lavoro decenti, dell’ambiente e del clima e della salute pubblica. Al riguardo, e per nessun altro motivo, l’Europa deve usare il suo peso politico e la forza commerciale nell’ambito degli accordi bilaterali con i principali produttori del mondo. È solo attraverso un’azione reciproca e regole moderne e universali che il commercio può contribuire a migliorare le condizioni di vita dei cittadini al di fuori del’Europa, e anche le condizioni di vita e la sopravvivenza dei lavoratori e degli imprenditori europei che vogliono continuare a produrre e a vivere in Europa nonché a esportare da tale continente. Ecco cosa ci si aspetta dal Commissario che rappresenta l’Europa sulla scena mondiale. Congratulazioni Commissario Mandelson."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, vieną minutę, aš galiu tik sveikinti P. Mandelsoną priėmus sprendimą nevykdyti prekybos apsaugos priemonių peržiūros. Įsivaizduokite, kad šėlstančių upių sistemoje yra įvairiausių užtvarų. Vandentiekis yra valdomas pagal panašias taisykles. Negi priimtina nuspręsti pakeisti vieną užtvanką, kai niekas kitas to nedaro, paprasčiausiai todėl, kad kažkas mano, jog vanduo šią žiemą jų namų nepasieks. Vienašališkai keisti prekybos apsaugos priemonių taisykles reikštų susilpninti užtvanką, siekiant išvengti vandentiekio valdymo. Šito tikrai nereikia Europai ir Komisija gerai padarė išrinkdama vieną iš labai aiškių pranešimų, nusiųstų iš šių rūmų, taip pat prekybos sąjungų, Europos pramonės ir daugumos valstybių narių. Laisva prekyba neišgyvens, jei ją reglamentuojančios taisyklės bus sulaužytos. Tačiau šios taisyklės turi būti modernizuotos ir apimti universalias vertybes, tokias kaip padoraus darbo, aplinkos bei klimato ir visuomenės sveikatos apsauga. Tik šiuo požiūriu Europa turi panaudoti savo politinį svorį ir prekybos stiprybę dvišaliuose susitarimuose su pagrindiniais pasaulio gamintojais. Tai pasiekiama tik savitarpiškumo veiksmais, šiuolaikinėmis ir universaliomis taisyklėmis, kad prekyba gali padėti pagerinti gyvenimo sąlygas ne tik piliečių, gyvenančių ne Europoje ir pasaulyje apskritai, bet ir Europos darbininkų ir įmonininkų, kurie trokšta ir toliau gaminti bei pragyvenimui užsidirbti iš Europos eksporto, gyvenimo ir išlikimo sąlygas. Tai yra būtent tai, ko tikėjosi Komisijos narys, atsovaujantis Europai pasaulyje. Sveikiname, P. Mandelsonai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, minūtes laikā es varu tikai apsveikt kungu ar lēmumu neturpināt tirdzniecības aizsardzības instrumentu pārskatu. Iedomājieties, ka spēcīgu upju sistēmā sabūvēta virkne aizsprostu. Slūžas darbojas saskaņā ar parastiem noteikumiem. Vai var nolemt mainīt vienu aizsprostu, to pašu nedarot nevienam citam, vienkārši tādēļ, ka daži uzskata, ka ūdens šoziem nesasniegs viņu mājas? Vienpusējs tirdzniecības aizsardzības instrumentu grozījums nozīmētu vājināt aizsprostu, lai izvairītos no slūžu darbināšanas. Tas nav tas, kas vajadzīgs Eiropai, un Komisija darīja pareizi, ievērojot ļoti skaidros ziņojumus, kurus tai sūtīja šis Parlaments, arī arodbiedrības, Eiropas rūpniecība un lielākā daļa dalībvalstu. Brīvā tirdzniecība neizdzīvos, ja tiks lauzi to noteicošie likumi. Taču šie noteikumi ir jāmodernizē un tajos jāiekļauj tādas vispārējas vērtības kā atbilstošu darbavietu, vides, klimata un sabiedrības veselības aizsardzība. Tikai attiecībā uz to un neko citu Eiropai ir jāizmanto politiskā ietekme un tirdzniecības spēks divpusējos nolīgumos ar pasaules galvenajiem ražotājiem. Vienīgi ar abpusējām darbībām un mūsdienīgiem un vispārējiem noteikumiem tirdzniecība var palīdzēt uzlabot ne tikai cilvēku dzīves apstākļus ārpus Eiropas, vispārēji runājot, visā pasaulē, bet arī dzīves apstākļus un izdzīvošanu Eiropas darba ņēmējiem un uzņēmējiem, kuri vēlas joprojām ražot un dzīvot Eiropā un eksportēt no Eiropas. To sagaida no komisāra, kurš pārstāv Eiropu pasaulē. Apsveicu kungs!"@lv13
"Senhor Comissário, Senhor Presidente, num minuto posso apenas saudar o Comissário Mandelson pela decisão de não avançar com a revisão dos instrumentos de defesa comercial. Imagine-se que num sistema de rios tumultuosos há um sistema de barragens. As comportas são geridas por regras comuns. Será aceitável que se decida alterar uma das barragens sem que mais ninguém o faça, apenas porque alguns acreditam que a água nesse Inverno não vai chegar às suas casas? Alterar unilateralmente as regras dos instrumentos de defesa comercial seria fragilizar a barragem para evitar gerir as comportas. Não é disto que a Europa necessita, e a Comissão esteve bem ao perceber as claríssimas mensagens que lhe foram dadas neste Parlamento por parte também dos sindicatos, da indústria europeia e da maioria dos Estados-Membros. A liberdade do comércio não pode conviver com a violação das regras que o pautam. Pelo contrário, estas regras têm de se modernizar e têm de passar a incorporar valores universais, como a defesa do trabalho decente, da protecção do ambiente e do clima ou da saúde pública. É neste sentido, e não noutro, que a Europa tem de usar o seu prestígio político e a sua força comercial nos acordos bilaterais e perante os principais produtores mundiais. Só com reciprocidade e regras modernas e universais é que o comércio poderá contribuir para melhorar as condições de vida dos cidadãos fora da Europa, do mundo em geral, mas também as condições de vida e sobrevivência dos trabalhadores europeus e dos empresários que ainda se querem manter a produzir, a viver e a exportar a partir da Europa. É isso que se espera do Comissário que representa a Europa no cenário mundial. Parabéns, Senhor Comissário."@mt15
"Mijnheer  de Voorzitter, commissaris, in een minuut kan ik de heer  Mandelson slechts gelukwensen met zijn besluit om niet verder te gaan met de hervorming van de handelsbeschermingsinstrumenten. Stelt u voor dat er in een stelsel van woest stromende rivieren een reeks dammen zijn. De sluizen worden beheerd volgens de algemene voorschriften. Is het dan acceptabel te besluiten een van de dammen te veranderen zonder dat iemand hetzelfde doet, simpelweg omdat enkelen geloven dat het water hun huizen deze winter niet zal bereiken? Het eenzijdig wijzigen van de voorschriften voor handelsbeschermingsinstrumenten zou betekenen dat de dam verzwakt wordt om de sluizen niet te hoeven beheren. Dit is niet wat Europa nodig heeft, en de Commissie heeft er goed aan gedaan om de uiterst heldere boodschappen die vanuit dit Huis en vanuit de vakbonden, Europese bedrijven en de meeste lidstaten aan haar werden gericht, op te pikken. De vrijhandel kan niet voortbestaan als men zich niet houdt aan de regels die eraan ten grondslag liggen. Deze voorschriften dienen echter wel een eigentijdser karakter te krijgen en moeten universele waarden bevatten, zoals de bescherming van gepaste werkgelegenheid, het milieu, het klimaat en de volksgezondheid. Slechts in dit opzicht, en in geen ander, moet Europa zijn politieke gewicht en handelskracht benutten in bilaterale overeenkomsten met ’s werelds belangrijkste producenten. De handel kan alleen door middel van wederzijdse actie en moderne en universele voorschriften hulp bieden bij de verbetering van de leefomstandigheden en de overlevingskansen, niet alleen van burgers buiten Europa – de wereld in het algemeen – maar ook van Europese werknemers en ondernemers, die in Europa willen blijven produceren en wonen en van daaruit willen exporteren. Dit wordt er verwacht van een commissaris die Europa vertegenwoordigt op het wereldtoneel. Mijn gelukwensen, mijnheer  Mandelson."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! W ciągu jednej minuty mogę jedynie pogratulować panu Mandelsonowi decyzji o wstrzymaniu przeglądu instrumentów ochrony handlu. Proszę sobie wyobrazić, że w układzie rozszalałych rzek istnieje seria zapór. Śluzami zarządza się zgodnie ze wspólnymi zasadami. Czy dozwolona jest zmiana jednej z zapór, jeżeli nikt inny tego nie zrobi, tylko ze względu na to, że niektórzy wierzą, iż woda nie dotrze do ich domów tej zimy? Jednostronna zmiana przepisów dotyczących instrumentów ochrony handlu stanowiłaby osłabienie zapory w celu uniknięcia zarządzania śluzami. Nie tego Europa potrzebuje i Komisja słusznie uczyniła, korzystając z bardzo wyraźnych sygnałów wysyłanych jej przez tą Izbę, jak również przez związki zawodowe, przemysł europejski i większość państw członkowskich. Wolny handel nie przetrwa, jeżeli regulujące go przepisy zostaną złamane. Jednakże konieczne jest unowocześnienie tych przepisów i włączenie do nich wartości uniwersalnych, takich jak ochrona wartościowych miejsc pracy, środowiska i klimatu oraz zdrowia publicznego. W tym celu, a nie w żadnym innym, Europa powinna wykorzystać swoją siłę polityczną i siłę handlową w porozumieniach dwustronnych z głównymi producentami na świecie. Jedynie dzięki działaniu wzajemnemu oraz nowoczesnym i uniwersalnym przepisom handel może przyczynić się do poprawy nie tylko warunków życia obywateli pozaeuropejskich, czyli ogólnie na całym świecie, ale również warunków życia i egzystencji pracowników i przedsiębiorców europejskich, którzy nadal chcą wytwarzać i żyć w Europie oraz prowadzić stąd działalność eksportową. Tego oczekuje się od pana komisarza, reprezentującego Europę na szczeblu światowym. Gratuluję, panie Mandelson."@pl16
"Senhor Comissário, Senhor Presidente, num minuto posso apenas saudar o Comissário Mandelson pela decisão de não avançar com a revisão dos instrumentos de defesa comercial. Imagine-se que num sistema de rios tumultuosos há um sistema de barragens. As comportas são geridas por regras comuns. Será aceitável que se decida alterar uma das barragens sem que mais ninguém o faça, apenas porque alguns acreditam que a água nesse Inverno não vai chegar às suas casas? Alterar unilateralmente as regras dos instrumentos de defesa comercial seria fragilizar a barragem para evitar gerir as comportas. Não é disto que a Europa necessita, e a Comissão esteve bem ao perceber as claríssimas mensagens que lhe foram dadas neste Parlamento por parte também dos sindicatos, da indústria europeia e da maioria dos Estados-Membros. A liberdade do comércio não pode conviver com a violação das regras que o pautam. Pelo contrário, estas regras têm de se modernizar e têm de passar a incorporar valores universais, como a defesa do trabalho decente, da protecção do ambiente e do clima ou da saúde pública. É neste sentido, e não noutro, que a Europa tem de usar o seu prestígio político e a sua força comercial nos acordos bilaterais e perante os principais produtores mundiais. Só com reciprocidade e regras modernas e universais é que o comércio poderá contribuir para melhorar as condições de vida dos cidadãos fora da Europa, do mundo em geral, mas também as condições de vida e sobrevivência dos trabalhadores europeus e dos empresários que ainda se querem manter a produzir, a viver e a exportar a partir da Europa. É isso que se espera do Comissário que representa a Europa no cenário mundial. Parabéns, Senhor Comissário."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, počas jednej minúty môžem iba zablahoželať pánovi Mandelsonovi k rozhodnutiu nepokračovať v preskúmaní nástrojov na ochranu obchodu. Predstavte si, že v spleti búrlivých riek je niekoľko priehrad. Stavidlá sú riadené podľa spoločných pravidiel. Je správne rozhodnúť o prestavbe jednej z priehrad bez toho, aby ostatní rovnako prestavali svoju priehradu len preto, že niektorí sú presvedčení, že voda túto zimu nezaplaví ich domy? Jednostranná zmena pravidiel nástrojov na ochranu obchodu by spôsobila oslabenie priehrady s cieľom vyhnúť sa ovládaniu stavidiel. Tieto kroky Európa nepotrebuje a Komisia urobila správne, ak vzala do úvahy jasnú správu, ktorú jej vyslal tento Parlament, odbory, európsky priemysel a väčšina členských štátov. Voľný obchod neprežije, ak pravidlá, ktorými sa riadi, budú neúčinné. Tieto pravidlá je však nevyhnutné modernizovať a zahrnúť v nich všeobecné hodnoty, ako napríklad ochranu uspokojivých pracovných miest, ochranu životného prostredia a klímy a ochranu verejného zdravia. V tomto zmysle a nie v inom musí Európa využiť svoju politickú váhu a obchodnú silu v rámci bilaterálnych dohôd s hlavnými svetovými výrobcami. Iba prostredníctvom recipročnej činnosti, moderných a všeobecných pravidiel môže obchod prispieť k zlepšeniu životných podmienok občanov mimo Európy a všeobecne vo svete. Môže však prispieť aj k zlepšeniu životných podmienok a umožniť prežiť európskym pracovníkom a podnikateľom, ktorí chcú naďalej vyrábať, žiť a podnikať v Európe a z Európy vyvážať. Toto sa očakáva od komisára, ktorý zastupuje Európu na svetovej politickej scéne. Blahoželáme, pán Mandelson."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, v času ene minute lahko le čestitam gospodu Mandelsonu za odločitev, da se prekine revizija instrumentov za zaščito trgovine. Predstavljajte si, da je v sistemu besnečih rek več jezov. Zapornice se upravljajo na podlagi skupnih pravil. Ali je sprejemljiva odločitev, da se enega od jezov spremeni, ne da bi kdo drug storil enako, le ker nekateri verjamejo, da to zimo voda ne bo dosegla njihovih domov? Enostransko spreminjanje pravil za instrumente za zaščito trgovine bi oslabilo moč jezu, da bi se izognili upravljanju zapornic. Evropa tega ne potrebuje, Komisija pa se je pravilno odločila in se odzvala na zelo jasno sporočilo, ki so ji ga posredovali Parlament in sindikati, evropska industrija in večina držav članic. Prosta trgovina ne bo delovala, če so pravila, ki jo urejajo, slaba. Vendar je ta pravila treba posodobiti in vanje vključiti univerzalne vrednote, kot so zaščita dostojnih delovnih mest, okolje in podnebje ter javno zdravje. Le v tem smislu mora Evropa uporabiti svoj politični vpliv in tržno moč v dvostranskih sporazumih z glavnimi svetovnimi proizvajalci. Le z vzajemnim delovanjem ter sodobnimi in univerzalnimi pravili lahko trgovina prispeva k izboljšanju ne le življenjskih razmer državljanov zunaj Evrope, tj. po svetu na splošno, ampak tudi življenjske razmere in preživetje evropskih delavcev in podjetnikov, ki želijo še naprej proizvajati in živeti v Evropi ter izvažati iz nje. To sem pričakoval od komisarja, ki zastopa Evropo na svetovni ravni. Čestitam vam, gospod Mandelson."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! På en minut kan jag bara gratulera Peter Mandelson till beslutet att inte fullfölja översynen av de handelspolitiska skyddsinstrumenten. Föreställ er att det i ett system av rasande floder finns ett antal dammar. Slussarna sköts enligt gemensamma regler. Är det acceptabelt att besluta att förändra en av dammarna utan att någon annan gör detsamma, bara för att vissa tror att vattnet inte kommer att nå deras hus i vinter? Att ensidigt förändra reglerna för de handelspolitiska skyddsinstrumenten skulle vara att försvaga dammen för att inte behöva hantera slussarna. Det är inte vad Europa behöver och kommissionen gjorde rätt i att ta till sig de mycket tydliga budskapen härifrån kammaren, liksom från fackföreningar, europeiska företag och de flesta medlemsstater. Frihandeln kommer inte att överleva om reglerna för den överträds. Reglerna måste emellertid moderniseras och införliva universella värden, som skydd av anständiga arbeten, miljön, klimatet och folkhälsan. I detta och inget annat avseende måste Europa använda sin politiska tyngd och handelsstyrka i de bilaterala överenskommelserna med världens viktigaste producenter. Endast genom ömsesidiga åtgärder och moderna och universella regler kan handeln bidra till att förbättra inte bara levnadsvillkoren för medborgare utanför Europa, i världen i stort, utan även levnadsvillkoren och överlevnaden för europeiska arbetstagare och entreprenörer som vill fortsätta att producera, leva i och exportera från Europa. Detta är vad som förväntas av den kommissionsledamot som företräder Europa på den internationella arenan. Gratulationer, Peter Mandelson."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph