Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-213"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.27.1-213"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Commissaire, vous venez de faire la démonstration, par vos propos, que votre proposition était pour le moins controversée. À l’origine, pourtant, il n’y avait pas débat. La Commission avait lancé une étude indépendante et une consultation publique dégageant toutes deux un consensus large sur l’efficacité et l’équilibre du système actuel. Les seules améliorations souhaitées par l’ensemble des acteurs allaient dans le sens de plus de transparence, de rapidité et d’un meilleur accès aux PME. Pourtant, occultant cette réalité, la Commission a amorcé une réforme, qui marquera l’histoire de ses instruments par l’opposition générale qu’elle a suscitée. Tant les syndicats que les entreprises, ainsi que la majorité des membres du Conseil, se sont élevés contre un projet menaçant la capacité de l’Union à se défendre contre les pratiques commerciales déloyales. La Commission a retiré son projet et je m’en félicite. En effet, l’approche qu’elle privilégiait était dangereuse et a semé la division. Est-il utile de souligner que son rôle est de garantir la solidarité entre les États membres et de respecter les intérêts en présence et non pas de diviser, en jouant consommateurs contre travailleurs, ou importateurs contre producteurs. Monsieur le Commissaire, dois-je vous rappeler que tout projet de réforme nécessite deux choses: tenir compte des recommandations et des résultats de ses propres enquêtes et informer par avance les parlementaires de l’orientation précise du projet, en particulier dans ses aspects les plus controversés."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, to, co bylo právě řečeno, ukazuje, že váš návrh byl přinejmenším kontroverzní. Na počátku však neměla probíhat rozprava. Komise zahájila nezávislou studii a veřejnou konzultaci, které obě naznačily existenci širokého konsensu o účinnosti a stabilitě současného systému. Jediná zlepšení, která různé strany požadovaly, byla větší transparentnost, rychlost a lepší přístup pro malé a střední podniky. Avšak Komise zamaskovala tuto skutečnost a zavedla reformu, která vejde do dějin pro velký odpor, který vyvolala. Odbory a podniky společně s většinou členů Rady protestovaly proti plánu, který ohrožoval schopnost Unie chránit se před nekalými obchodními praktikami. Komise svůj návrh stáhla a já jsem velmi rád, že se tak stalo. Přístup, který prosazovala, byl ve skutečnosti nebezpečný a zasel zárodek rozkolu. Rád bych připomněl, že úkolem Komise je zajišťovat solidaritu mezi členskými státy a respektovat různé zájmy, které existují, nikoliv stavět proti sobě spotřebitele a pracovníky, dovozce a výrobce. Pane komisaři, rád bych vám připomněl, že jakýkoliv reformní projekt vyžaduje dvě věci: brát v úvahu doporučení a výsledky vlastních šetření a informovat poslance této sněmovny předem o přesném směru, kterým se návrh bude ubírat, zejména pokud jde o jeho sporné aspekty."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! De demonstrerede netop ved Deres indlæg, hr. kommissær, at Deres forslag mildest talt var kontroversielt. I starten skulle der imidlertid slet ikke have været nogen forhandling. Kommissionen iværksatte en uafhængig undersøgelse og en offentlig høring, som begge viste, at der var bred enighed om det nuværende systems effektivitet og stabilitet. De eneste forbedringer, som de forskellige interessenter ønskede, var større gennemsigtighed, større hurtighed og bedre adgang for SMV'er. Kommissionen tilslørede imidlertid disse fakta og påbegyndte en reform, som vil blive husket for den generelle modstand, som den skabte. Både fagforeninger og virksomheder samt de fleste medlemmer af Rådet protesterede imod en plan, som truede EU's evne til at beskytte sig selv mod illoyal handelspraksis. Kommissionen har trukket sit forslag tilbage, og det er jeg meget glad for. Den strategi, som den havde lagt, var reelt set farlig og har sået splid. Det er værd at understrege, at Kommissionen har til opgave at sikre solidaritet mellem medlemsstaterne og respektere de forskellige interesser, der findes, ikke at skabe splid ved at spille forbrugerne ud mod arbejdstagerne eller importørerne ud mod producenterne. Hr. Kommissær, jeg vil gerne minde Dem om, at ethvert reformudkast kræver to ting, nemlig at der tages hensyn til anbefalingerne i og resultaterne af Kommissionens egne undersøgelser, og at medlemmerne af Parlamentet i forvejen underrettes om den præcise kurs, som forslaget ventes at tage, særligt når det drejer sig om mere kontroversielle aspekter."@da2
"Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar! Sie haben mit Ihren Ausführungen soeben den Beweis geliefert, dass Ihr Vorschlag zumindest kontrovers ist. Anfangs gab es jedoch keine Debatte. Die Kommission hatte eine unabhängige Studie und eine öffentliche Konsultation durchgeführt, die beide einen breiten Konsens hinsichtlich der Effizienz und der Stabilität des gegenwärtigen Systems offenbarten. Die einzigen Verbesserungen, die alle Akteure sich wünschten, waren mehr Transparenz, höheres Tempo und besserer Zugang für die KMU. Unter Verschleierung dieser Realität hat die Kommission nun aber eine Reform eingeleitet, die wegen des gegen sie ausgelösten allgemeinen Widerstandes in die Geschichte eingehen wird. Sowohl die Gewerkschaften als auch die Unternehmen sowie die meisten Mitglieder des Rates haben sich gegen ein Projekt gestellt, das die Fähigkeit der Union, sich gegen unlautere Handelspraktiken zur Wehr zu setzen, bedroht. Die Kommission hat nun ihren Vorschlag zurückgezogen, worüber ich sehr froh bin. Der darin zugrunde gelegte Ansatz war gefährlich und führte zu Zwietracht. Es muss wohl kaum unterstrichen werden, dass die Rolle der Kommission darin besteht, die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu gewährleisten und die verschiedenen bestehenden Interessen zu respektieren, aber nicht Zwietracht zu sähen, indem Verbraucher gegen Arbeitnehmer oder Importeure gegen Produzenten ausgespielt werden. Darf ich Sie daran erinnern, Herr Kommissar, dass jedes Reformprojekt zwei Dinge voraussetzt: die Berücksichtigung der Empfehlungen und der Ergebnisse der eigenen Erhebungen und die Vorabinformation der Parlamentarier über die genaue Zielsetzung des Projekts, vor allem hinsichtlich seiner umstrittensten Aspekte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όσα ειπώθηκαν αποδεικνύουν ότι η πρότασή σας ήταν τουλάχιστον αμφιλεγόμενη. Στην αρχή, ωστόσο, δεν υπήρχε κάτι που να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Η Επιτροπή είχε ξεκινήσει μια ανεξάρτητη μελέτη και μια δημόσια διαβούλευση· και τα δύο έδειξαν ότι υπήρχε ευρεία συναίνεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητα του τρέχοντος συστήματος. Οι μόνες βελτιώσεις που προτάθηκαν από τις διάφορες συμμετέχουσες πλευρές επεδίωκαν μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερη πρόσβαση για τις ΜΜΕ. Ωστόσο, αποκρύπτοντας αυτήν την πραγματικότητα, η Επιτροπή εισήγαγε μια αναθεώρηση που θα καταγραφεί στην ιστορία για τη γενική αντίδραση που προκάλεσε. Οι επαγγελματικές οργανώσεις και οι επιχειρήσεις, μαζί με τα περισσότερα μέλη του Συμβουλίου, διαμαρτυρήθηκαν για ένα σχέδιο που απειλούσε την ικανότητα της Ένωσης να προστατεύει τον εαυτό της από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού. Η Επιτροπή απέσυρε την πρότασή της και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι’ αυτό. Η προσέγγιση που υποστήριξε ήταν στην πραγματικότητα επικίνδυνη και είχε σπείρει σπόρους διχασμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και να σέβεται τα ποικίλα συμφέροντα, όχι να δρα διασπαστικά φέρνοντας τους καταναλωτές αντιμέτωπους με τους εργαζόμενους, ή τους εισαγωγείς αντιμέτωπους με τους παραγωγούς. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κάθε έργο αναθεώρησης απαιτεί δύο πράγματα: πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις και τα αποτελέσματα των δικών του ερευνών και να ενημερώνει τους βουλευτές του Σώματος εκ των προτέρων για την ακριβή κατεύθυνση της πρότασης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πιο επίμαχες πλευρές της."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, what has just been said demonstrates that your proposal was at the very least controversial. At the start, however there was no debate to be had. The Commission had launched an independent study and a public consultation, both of which indicated that there was a broad consensus on the efficiency and stability of the current system. The only improvements sought by the various parties involved were for greater transparency, greater speed and better access for SMEs. However, masking this reality, the Commission introduced a reform that will go down in history for the general opposition that it has created. Trade unions and businesses alike, along with most of the members of the Council, protested against a plan that threatened the Union’s capacity to defend itself against unfair trading practices. The Commission has withdrawn its proposal and I am very pleased about that. The approach that it favoured was in fact dangerous and had sown seeds of division. It is worth pointing out that the Commission’s role is to ensure solidarity between Member States and to respect the various interests that exist, not to be divisive by playing consumers against workers, or importers against producers. Commissioner, may I remind you that any project for reform requires two things: it has to take account of the recommendations and results of its own investigations and it has to inform the Members of this House in advance of the precise direction the proposal is to take, especially when it comes to its more controversial aspects."@en4
"Señor Presidente, Comisario, Señorías, lo que se ha dicho demuestra que su propuesta era, cuando menos, controvertida. No obstante, al principio no había debate que celebrar. La Comisión había lanzado un estudio independiente y una consulta pública y ambas cosas señalaban que había un gran consenso sobre la eficacia y estabilidad del sistema actual. Las únicas mejoras que buscaban los diversos partidos implicados eran las referidas a una mayor transparencia, agilidad y acceso para las PYME. Sin embargo, enmascarando esta realidad, la Comisión presentó una reforma que pasará a la historia por la oposición general que ha generado. Las uniones comerciales y empresariales, junto a la mayoría de los miembros del Consejo, protestaron contra un plan que amenazaba la capacidad de la Unión de defenderse contra las prácticas comerciales ilícitas. La Comisión ha retirado su propuesta y me complace que lo haya hecho. El enfoque que favorecía era, de hecho, peligroso y ha sembrado la discordia. Merece la pena destacar que la función de la Comisión consiste en garantizar la solidaridad entre los Estados miembros y respetar los diversos intereses que existen, y no la de promover divisiones mediante la movilización de los consumidores contra los trabajadores o de los importadores contra los productores. Comisario, permítame que le recuerde que cualquier proyecto de reforma exige dos cosas: tiene que tener presente las recomendaciones y resultados de sus propias investigaciones y tiene que informar a los diputados de esta Cámara previamente de la dirección precisa que la propuesta va a seguir, sobre todo por lo que respecta a los aspectos más controvertidos."@es21
"Hr president, volinik, daamid ja härrad, see, mida just praegu öeldi, näitab, et teie ettepanek oli vähemalt vaieldav. Alguses polnud siiski mingit vaidlust. Komisjon käivitas sõltumatu uuringu ja avaliku arutelu, mis mõlemad näitasid, et kehtiva süsteemi tõhususe ja püsivuse suhtes on laiapõhjaline konsensus. Ainus parandus, mida erinevad kaasatud osalised püüdlesid, oli suurem läbipaistvus, suurem kiirus ja parem juurdepääsetavus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. Siiski algatas komisjon seda tegelikkust varjates reformi, mis selle loonud opositsiooni ajalukku viib. Ametiühingud ning ka äriühingud koos enamikuga nõukogu liikmetest protestisid kava vastu, mis ohustas liidu suutlikkust ennast ebaõiglase kaubandustava vastu kaitsta. Komisjon võttis oma ettepaneku tagasi ja mul on selle üle väga hea meel. Lähenemisviis, mida see eelistas, oli tegelikult ohtlik ning külvas killustumise seemneid. Tasub rõhutada, et komisjoni roll on tagada liikmesriikide vaheline solidaarsus ning austada erinevaid olemasolevaid huvisid, mitte olla killustajaks, mängides välja tarbijaid töötajate vastu või importijaid tootjate vastu. Volinik, kas võin teile meelde tuletada, et mis tahes reformiprojekt vajab kaht asja: see peab arvesse võtma tema enda tehtud uuringute soovitusi ja tulemusi ning see peab eelnevalt teavitama täiskogu liikmeid siin täpsest suunast, mille ettepanek võtab, eriti kui asi jõuab selle kõige vaieldavamate aspektideni."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, se, mitä olemme juuri kuulleet, osoittaa, että ehdotuksenne oli vähintäänkin kiistanalainen. Se ei kuitenkaan aiheuttanut alun perin kiistaa. Komissio käynnisti riippumattoman tutkimuksen ja julkisen kuulemisen, joista kumpikin osoitti, että nykyisen järjestelmän tehokkuudesta ja vakaudesta vallitsi laaja yhteisymmärrys. Eri osapuolet pyysivät ainoastaan lisäämään avoimuutta ja nopeutta ja parantamaan käytettävyyttä pk-yritysten kannalta. Komissio kuitenkin sivuutti nämä seikat ja esitteli uudistusehdotuksen, joka muistetaan tulevaisuudessa sen aiheuttamasta yleisestä vastustuksesta. Ammattiliitot, yritykset ja useimmat neuvoston jäsenet vastustivat suunnitelmaa, joka vaarantaisi EU:n kyvyn puolustautua epäreilulta kilpailulta. Komissio on perunut ehdotuksensa, mistä olen hyvin iloinen. Ehdotuksen lähestymistapa oli itse asiassa vaarallinen ja aiheutti eripuraa. On syytä korostaa, että komission tehtävänä on turvata jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus ja kunnioittaa eri tahojen etuja eikä aiheuttaa eripuraa kuluttajien ja työntekijöiden sekä tuojien ja tuottajien välillä. Arvoisa komission jäsen, haluan muistuttaa, että kaikki uudistushankkeet edellyttävät kahta asiaa. Niissä on otettava huomioon omien tutkimusten suositukset ja tulokset, ja Euroopan parlamentin jäsenille on ilmoitettava etukäteen, mihin ehdotuksella tarkalleen pyritään, etenkin kun kyse on kiistanalaisista näkökohdista."@fi7
"Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Amit az imént hallhattunk, jól mutatja, hogy a javaslatuk legalább is vitatható. A kezdet kezdetekor azonban még vita sem volt. A Bizottság egy független tanulmányt és nyilvános konzultációt indított, és ezek megállapították, hogy széles körű konszenzus alakult ki a jelenlegi rendszer hatékonysága és stabilitása tekintetében. A különböző felek által kért javítások csupán a nagyobb fokú átláthatóságra, gyorsaságra és a KKV-k jobb hozzáférésére irányultak. Ezzel szemben a valóságot mintegy eltakarva, a Bizottság egy olyan reformot indított útjára, amelyre az egyik legnagyobb általános ellenállást kiváltó reformjavaslatként fog emlékezni a történelem. A szakszervezetek csakúgy, mint a vállalkozások és a Tanács legtöbb tagja tiltakozásukat fejezték ki egy olyan tervvel szemben, amely az Unió tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni védekezési képességét veszélyezteti. A Bizottság visszavonta javaslatát, aminek én nagyon örülök. A javaslatban megjelenő megközelítés valójában veszélyes, és elültette megosztottság csiráját. Érdemes kiemelni, hogy a Bizottság szerepe a tagállamok közötti szolidaritás biztosítása és a különböző érdekek tiszteletben tartása lenne, nem pedig a fogyasztók munkavállalók elleni kijátszásával, vagy az importőrök termelők elleni kijátszásával való megosztottság generálása. Biztos úr, hadd emlékeztessem arra, hogy egy reformprojekthez két dologra van elsősorban szükség: figyelembe kell vennie a saját vizsgálatainak ajánlásait és eredményeit és előzetesen tájékoztatnia kell e Ház képviselőit arról az irányról, amelybe a javaslat tart, különösen a vitatottabb szempontok tekintetében."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, quanto è stato appena detto dimostra che la vostra proposta era perlomeno discutibile. All’inizio, tuttavia, non ci è stato alcun dibattito. La Commissione aveva avviato uno studio indipendente e una consultazione pubblica. Ed entrambi indicavano che vi era un ampio consenso sull’efficienza e sulla stabilità del sistema in vigore. Gli unici miglioramenti voluti dalle diverse parti interessate erano maggiore trasparenza, maggiore rapidità e un migliore accesso per le PMI. Tuttavia, mascherando questa realtà, la Commissione ha introdotto una riforma che passerà alla storia per l’opposizione generale che ha suscitato. Sia i sindacati che le imprese, nonché la maggior parte dei membri del Consiglio hanno protestato contro un piano che minacciava la capacità dell’Unione di proteggersi contro pratiche commerciali sleali. La Commissione ha ritirato la sua proposta e sono molto lieta per questo. L’approccio che privilegiava era infatti pericoloso e aveva seminato discordia – vale la pena sottolineare che il ruolo della Commissione è garantire la soliderietà fra gli Stati membri e rispettare i vari interessi in gioco, non dividere mettendo consumatori contro lavoratori, o importatori contro esportatori. Signor Commissario, mi permetto di ricordarle che qualsiasi progetto di riforma richiede due cose: deve tenere conto delle raccomandazioni e dei risultati delle indagini proprie e deve informare i membri di quest’Aula dell’esatto orientamento della proposta, in particolare quanto si tratta degli aspetti più controversi."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, tai, kas ką tik buvo pasakyta, parodo, kad Jūsų pasiūlymas mažų mažiausiai buvo labai prieštaringas. Iš pradžių, deja, nebuvo reikalo leistis į diskusijas. Komisija pradėjo nepriklausomą tyrimą ir visuomenės konsultaciją, ir tai parodė, kad yra susitarimas dėl esamos sistemos efektyvumo ir stabilumo. Įvairios dalyvaujančios partijos siekė tik keleto patobulinimų, siekdamos didesnio skaidrumo dėl greitumo ir geresnės MVĮ prieigos. Deja, maskuodama šią realybę, Komisija supažindino su reforma, kuri įeis į istoriją dėl bendros opozicijos, kurią sukėlė. Prekybos sąjungos ir panašūs verslai kartu su dauguma Tarybos narių protestavo prieš planą, grėsusį Sąjungos pajėgoms ginantis nuo nesąžiningos prekybos tvarkos. Komisija atsiėmė savo pasiūlymą ir man dėl to labai malonu. Šis privilegijuotas požiūris iš tikrųjų buvo pavojingas ir parodė susiskaldymo užuomazgas. Verta paminėti, kad Komisijos vaidmuo yra užtikrinti solidarumą tarp valstybių narių ir paisyti įvairių egzistuojančių interesų, neskaldyti palaikant vartotojus prieš darbininkus ar importuotojus prieš gamintojus. Komisijos narys Jums gali priminti, kad kiekvienam reformos projektui reikia dviejų dalykų: atsižvelgti į rekomendacijas ir savo pačių tyrimų rezultatus, ir iš anksto informuoti Palamento narius apie tikslią pasiūlymo kryptį, ypač kalbant apie labiau ginčytinus aspektus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, tikko teiktais liecina, ka jūsu priekšlikums bija vismaz pretrunīgs. Taču sākumā nebija, par ko debatēt. Komisārs iepazīstināja ar neatkarīgu pētījumu un sabiedrisko apspriešanu, kas liecināja, ka ir bijusi vispārēja vienprātība par pašreizējās sistēmas efektivitāti un stabilitāti. vienīgais uzlabojums, kuru vēlējās dažādās iesaistītās puses, bija lielāka pārredzamība, lielāks ātrums un labāka piekļuve MVU. Taču Komisija, slēpjot šo patiesību, uzsāka reformu, kas ieies vēsturē ar tās radīto vispārējo pretestību. Gan arodbiedrības, gan uzņēmēji kopā ar lielāko daļu Padomes locekļu iebilst pret plānu, kas apdraud Eiropas Savienības spēju aizsargāties pret negodīgām tirdzniecības metodēm. Komisija anulēja šo priekšlikumu, un es ļoti priecājos par to. Komisijas atbalstītā pieeja īstenībā bija bīstama, un tajā slēpās dalīšanās iedīgļi. Ir vērts norādīt, ka Komisijas uzdevums ir nodrošināt solidaritāti starp dalībvalstīm un ievērot to dažādās intereses nevis izraisīt domstarpības, nostādot patērētājus pret darba ņēmējiem vai importētājus pret ražotājiem Komisāra kungs, vai drīkstu jums atgādināt, ka jebkuram reformas projektam vajadzīgas divas lietas – tajā ir jāņem vērā veiktās izpētes ieteikumi un rezultāti un iepriekš jāinformē šī Parlamenta deputāti par virzienu, kādu ievēros šīs priekšlikums, it īpaši tad, ja ir runa par tā pretrunīgākajiem aspektiem."@lv13
"Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Commissaire, vous venez de faire la démonstration, par vos propos, que votre proposition était pour le moins controversée. À l'origine, pourtant, il n'y avait pas débat. La Commission avait lancé une étude indépendante et une consultation publique dégageant toutes deux un consensus large sur l'efficacité et l'équilibre du système actuel. Les seules améliorations souhaitées par l'ensemble des acteurs allaient dans le sens de plus de transparence, de rapidité et d'un meilleur accès aux PME. Pourtant, occultant cette réalité, la Commission a amorcé une réforme, qui marquera l'histoire de ses instruments par l'opposition générale qu'elle a suscitée. Tant les syndicats que les entreprises, ainsi que la majorité des membres du Conseil, se sont élevés contre un projet menaçant la capacité de l'Union à se défendre contre les pratiques commerciales déloyales. La Commission a retiré son projet et je m'en félicite. En effet, l'approche qu'elle privilégiait était dangereuse et a semé la division. Est-il utile de souligner que son rôle est de garantir la solidarité entre les États membres et de respecter les intérêts en présence et non pas de diviser, en jouant consommateurs contre travailleurs, ou importateurs contre producteurs. Monsieur le Commissaire, dois-je vous rappeler que tout projet de réforme nécessite deux choses: tenir compte des recommandations et des résultats de ses propres enquêtes et informer par avance les parlementaires de l'orientation précise du projet, en particulier dans ses aspects les plus controversés."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, wat zojuist is gezegd demonstreert dat uw voorstel op zijn minst omstreden is. In de beginfase werd er echter geen debat gevoerd. De Commissie gaf opdracht tot een onafhankelijk onderzoek en een openbaar overleg, wat aangaf dat er brede overeenstemming was over de doelmatigheid en de stabiliteit van het huidige systeem. De enige verbeteringen die de verschillende betrokken partijen verlangden waren grotere transparantie, snellere reacties en een betere toegankelijkheid voor KMO’s. De Commissie verhulde deze werkelijkheid echter en introduceerde een hervorming die de geschiedenis in zal gaan vanwege het algemene verzet dat hierdoor werd gecreëerd. Bedrijven en vakbonden tezamen, vergezeld van het merendeel van de Raadsleden, protesteerden tegen een plan dat het vermogen van de Europese Unie om zich te verdedigen tegen oneerlijke handelspraktijken, bedreigde. De Commissie heeft tot mijn grote genoegen haar voorstel ingetrokken. De aanpak die zij prefereerde was in feite gevaarlijk en had verdeeldheid gezaaid. Het is de moeite waard erop te wijzen dat het de taak van de Commissie is om de solidariteit tussen lidstaten te bevorderen en de verschillende belangen die bestaan te respecteren, en niet om tweedracht te zaaien door consumenten tegen werknemers uit te spelen, of importeurs tegen producenten. Commissaris, mag ik u eraan herinneren dat voor ieder hervormingsplan twee zaken vereist zijn: het moet rekening houden met de aanbevelingen en resultaten uit eigen onderzoeken, en het dient de leden van dit Huis van tevoren op de hoogte te stellen van de precieze richting die het voorstel opgaat, met name wanneer het gaat om de meer controversiële aspecten."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo! Dotychczasowe wypowiedzi pokazują, że pańska propozycja była co najmniej kontrowersyjna. Jednakże na początku debata nie miała się odbyć. Komisja zleciła niezależną analizę i konsultacje publiczne, przy czym oba procesy pokazały, że istnieje szeroki konsensus w zakresie skuteczności i stabilności obecnego systemu. Jedynymi zmianami postulowanymi przez różne zaangażowane podmioty było zwiększenie przejrzystości, prędkości i lepszy dostęp dla MŚP. Jednakże ukrywając te fakty, Komisja zapoczątkowała reformę, która przejdzie do historii z uwagi na wzbudzony przez siebie ogólny sprzeciw. Zarówno związki zawodowe, jak i przedsiębiorstwa, wspólnie z większością członków Rady, zaprotestowały przeciwko planowi zagrażającemu zdolności Unii do obrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Komisja wycofała swoją propozycję, co mnie bardzo cieszy. Preferowane przez nią podejście było rzeczywiście niebezpieczne i zasiało ziarna podziału. Należy podkreślić, że zadaniem Komisji jest zapewnianie solidarności między państwami członkowskimi i przestrzeganie istniejących zróżnicowanych interesów, a nie dzielenie poprzez nastawianie konsumentów przeciwko pracownikom czy importerów przeciwko producentom. Panie komisarzu, proszę pozwolić mi przypomnieć, że każdy projekt reformy wymaga dwóch rzeczy: musi uwzględniać rekomendacje i wyniki swoich własnych analiz oraz musi z wyprzedzeniem informować posłów Parlamentu o dokładnym kierunku, w jakim będzie przebiegał projekt, szczególnie w odniesieniu do swoich bardziej kontrowersyjnych aspektów."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, o que acaba de ser dito demonstra que a sua proposta era, no mínimo, controversa. Inicialmente, contudo, não havia debate. A Comissão tinha lançado um estudo independente e uma consulta pública, indicando ambos a existência de um amplo consenso sobre a eficácia e o equilíbrio do sistema actual. As únicas melhorias desejadas pelas várias partes envolvidas iam no sentido de maior transparência, maior rapidez e melhor acesso para as PME. No entanto, mascarando esta realidade, a Comissão introduziu uma reforma que marcará a história destes instrumentos pela oposição geral que suscitou. Tanto os sindicatos como as empresas, bem como a maioria dos membros do Conselho, protestaram contra um projecto que ameaçava a capacidade da União de se defender contra as práticas comerciais desleais. A Comissão retirou o seu projecto, atitude com a qual me regozijo. De facto, a abordagem que privilegiava era perigosa e semeou a divisão. Vale a pena sublinhar que o papel da comissão é o de garantir a solidariedade entre os Estados-Membros e respeitar os vários interesses em presença, e não o de dividir, opondo consumidores a trabalhadores, ou importadores a produtores. Senhor Comissário, permita-me que lhe recorde que qualquer projecto de reforma requer duas coisas: deve ter em conta as recomendações e os resultados dos seus próprios inquéritos e informar previamente os deputados deste Parlamento sobre a orientação precisa do projecto, em especial no que se refere aos seus aspectos mais controversos."@pt17
"Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Commissaire, vous venez de faire la démonstration, par vos propos, que votre proposition était pour le moins controversée. À l'origine, pourtant, il n'y avait pas débat. La Commission avait lancé une étude indépendante et une consultation publique dégageant toutes deux un consensus large sur l'efficacité et l'équilibre du système actuel. Les seules améliorations souhaitées par l'ensemble des acteurs allaient dans le sens de plus de transparence, de rapidité et d'un meilleur accès aux PME. Pourtant, occultant cette réalité, la Commission a amorcé une réforme, qui marquera l'histoire de ses instruments par l'opposition générale qu'elle a suscitée. Tant les syndicats que les entreprises, ainsi que la majorité des membres du Conseil, se sont élevés contre un projet menaçant la capacité de l'Union à se défendre contre les pratiques commerciales déloyales. La Commission a retiré son projet et je m'en félicite. En effet, l'approche qu'elle privilégiait était dangereuse et a semé la division. Est-il utile de souligner que son rôle est de garantir la solidarité entre les États membres et de respecter les intérêts en présence et non pas de diviser, en jouant consommateurs contre travailleurs, ou importateurs contre producteurs. Monsieur le Commissaire, dois-je vous rappeler que tout projet de réforme nécessite deux choses: tenir compte des recommandations et des résultats de ses propres enquêtes et informer par avance les parlementaires de l'orientation précise du projet, en particulier dans ses aspects les plus controversés."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, slová, ktoré práve odzneli potvrdzujú to, že váš návrh bol prinajmenšom kontroverzný. Na začiatku sa neuvažovalo o žiadnej rozprave. Komisia začala nezávislú štúdiu a verejné konzultácie. Štúdia aj konzultácie naznačovali, že v otázke účinnosti a stability súčasného systému prevládal konsenzus. Rôzne zúčastnené strany požadovali iba zlepšenia v oblasti väčšej transparentnosti, väčšej rýchlosti postupu a lepšieho prístupu pre malé a stredné podniky. Zatajovaním tejto skutočnosti však Komisia zaviedla reformu, ktorá vstúpi do histórie kvôli všeobecnému odporu, ktorý vyvolala. Odbory aj podniky, spolu s väčšinou členov Rady, protestovali proti plánu, ktorý ohrozil schopnosť Únie brániť sa pred nespravodlivými obchodnými postupmi. Komisia svoj návrh zamietla a ja som veľmi šťastný. Postoj, ktorý presadzovala, bol naozaj nebezpečný a spôsobil rozkol. Je potrebné zdôrazniť, že úlohou Komisie je zabezpečovať solidaritu medzi členskými štátmi a zohľadňovať rôzne záujmy, nie rozdeľovať tým, že postaví spotrebiteľov proti pracujúcim alebo dovozcov proti výrobcom. Pán komisár, rád by som pripomenul, že každý projekt reformy si vyžaduje, aby boli splnené dve podmienky: aby v ňom boli zohľadnené odporúčania a výsledky skúmaní, a aby obsahoval informácie o svojom presnom zámere, najmä vo svojich kontroverznejších aspektoch, ktoré sú v predstihu predložené poslancom tohto Parlamentu."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, dosedanji govori dokazujejo, da je bil vaš predlog precej sporen. Vendar na začetku ni bilo nobene razprave. Komisija je izvedla neodvisno študijo in javno posvetovanje, ki sta dokazala, da glede učinkovitosti in stabilnosti sedanjega sistema obstaja široko soglasje. Edine izboljšave, ki so jih zahtevale različne vpletene strani, so zadevale večjo preglednost, večjo hitrost in boljši dostop za mala in srednje velika podjetja. Vendar je Komisija prikrila to realnost in uvedla reformo, ki se bo v zgodovino zapisala zaradi širokega nasprotovanja, ki ga je povzročila. Sindikati in podjetja so skupaj s člani Sveta nasprotovali načrtu, ki bi ogrozil sposobnost Unije, da se zaščiti pred nepoštenimi trgovinskimi praksami. Veseli me, da je Komisija umaknila svoj predlog. Pristop, ki ga je zagovarjala, je bil dejansko nevaren in je povzročil veliko nestrinjanja. Poudariti je treba, da je vloga Komisije zagotavljanje solidarnosti med državami članicami in spoštovanje različnih interesov, ne pa ustvarjanje nesporazumov med potrošniki in delavci ali uvozniki in proizvajalci. Gospod komisar, naj vas opozorim, da mora kakršen koli projekt reforme vključevati dvoje: upoštevati mora priporočila in rezultate lastnih preiskav in poslance Parlamenta vnaprej obvestiti o natančni smeri predloga, zlasti v zvezi z njegovimi bolj spornimi vidiki."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vad som nyss har sagts visar att ert förslag var minst sagt kontroversiellt. I början fanns det emellertid ingen debatt. Kommissionen hade inlett en oberoende undersökning och ett allmänt samråd, vilka båda tydde på att det fanns ett brett samförstånd om det nuvarande systemets effektivitet och stabilitet. De enda förbättringar som efterlystes av de olika inblandade parterna var ökad öppenhet, större hastighet och bättre tillträde för små och medelstora företag. Men kommissionen dolde denna verklighet och föreslog en reform som kommer att gå till historien för det allmänna motstånd det väckte. Såväl fackförbund som företag, vid sidan av de flesta av rådets medlemmar, protesterade mot en plan som hotade unionens förmåga att skydda sig mot orättvisa handelsmetoder. Kommissionen har dragit tillbaka sitt förslag och jag är mycket nöjd med det. Den metod som kommissionen förordade var faktiskt farlig och sådde tvistefrön. Värt att påpeka är att kommissionen ska garantera solidaritet mellan medlemsstaterna och respektera de olika intressen som finns, inte verka splittrande genom att spela ut konsumenter mot arbetstagare, eller importörer mot producenter. Herr kommissionsledamot! Låt mig påminna er om att alla reformförslag kräver två saker: rekommendationerna och resultaten från kommissionens egna utredningar måste beaktas och kommissionen måste underrätta parlamentsledamöterna i förväg om vilken exakt inriktning förslaget kommer att få, särskilt när det gäller dess mer kontroversiella aspekter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph