Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-212"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.27.1-212"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, la Commission a décidé de reporter le projet de réforme des instruments de défense commerciale et je salue, Monsieur le Commissaire européen, cette sage décision, qui va contribuer à préserver l’efficacité de la lutte contre la concurrence déloyale. Ces instruments sont en effet indispensables au système commercial international, car ils assurent pour les entreprises, et plus particulièrement pour les PME, premières victimes du dumping, des conditions de concurrence justes et durables, gage d’une économie saine. Aussi, je reprendrais les propos tenus par M. Verheugen lors d’une conférence sur le textile, en fin de semaine dernière à Milan, qui disait: «Les instruments de défense commerciale sont utiles à la compétitivité de nos industries et ne sont en aucun cas des instruments de protectionnisme.» Je crois, en effet, que tout est dit. Ces instruments ne constituent pas une protection déguisée de l’industrie communautaire contre le libre jeu de la concurrence internationale, mais permettent au contraire d’améliorer sa compétitivité en rétablissant, lorsque cela s’avère nécessaire, les conditions d’une concurrence normale. Aussi, ce n’est pas en affaiblissant la mise en œuvre de ces instruments que la politique commerciale de l’Union européenne se serait davantage adaptée au contexte économique mondial en mutation. Au contraire, les intérêts des industriels auraient été dilués et les mesures qui auraient été prises auraient pu indirectement encourager les délocalisations et la fuite de nos centres de recherche et d’innovation. L’Europe doit jouer un rôle protecteur dans la mondialisation. Pour être compétitifs, ne baissons pas la garde face à nos partenaires et faisons respecter les règles du commerce international équitable."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Komise se rozhodla odložit projekt reformy nástrojů ochrany obchodu a já, pane komisaři, toto moudré rozhodnutí vítám, protože pomůže udržet boj proti nekalé konkurenci. Tyto nástroje jsou opravdu základní součástí našeho obchodního systému, protože zajišťují, že společnosti, především malé a střední, které jsou prvními oběťmi podbízení, mohou fungovat v čestném a stabilním konkurenčním prostředí, které zase zajišťuje zdravé hospodářství. Proto bych chtěla zopakovat, co řekl pan Verheugen na konferenci o textilu, která se konala koncem minulého týdne v Miláně: „Nástroje ochrany obchodu jsou prospěšné pro konkurenceschopnost našeho průmyslu a nikdy by neměly být považovány za nástroj protekcionismu“. Myslím si, že tím je řečeno vše. Tyto nástroje nejsou rouškou ochrany průmyslu Společenství před svobodným rozvojem mezinárodního obchodu, ale spíše způsobem posílení jeho konkurenceschopnosti obnovou normálního konkurenčního prostředí tam a tehdy, kde a kdy je to nutné. Nedá se tedy tvrdit, že oslabením uplatňování těchto nástrojů budeme lépe schopni přizpůsobit obchodní politiku Evropské unie měnícímu se globálnímu hospodářství. Skutečností je pravý opak, protože zájmy výrobců by byly rozmělněny a opatření, která by byla bývala učiněna, by byla nepřímo podpořila přesun výroby a migraci našich středisek výzkumu a inovací. Evropa musí hrát v dnešním globalizovaném světě roli ochránce. Pokud máme zůstat konkurenceschopní, nesmíme oslabovat naši ochranu při jednání s našimi partnery, ale musíme respektovat pravidla čestného a rovnoprávného globálního obchodu."@cs1
"Hr. formand! Kommissionen har besluttet at udskyde planen om en reform af handelsbeskyttelsesinstrumenterne, og jeg bifalder denne kloge beslutning, hr. kommissær, for den vil være med til at opretholde den effektive bekæmpelse af illoyal konkurrence. Disse instrumenter er rent faktisk en væsentlig del af det internationale handelssystem, for de sikrer, at virksomheder, og navnlig SMV'er, som er de største ofre for dumping, er i stand til at drive forretning under rimelige og stabile konkurrencevilkår, hvilket samtidig sikrer en sund økonomi. Jeg vil derfor gerne gentage, hvad hr. Verheugen sagde på en konference om tekstiler i Milano i slutningen af sidste uge, nemlig at handelsbeskyttelsesinstrumenterne er gavnlige for industriens konkurrenceevne og aldrig kan betragtes som protektionistiske instrumenter. Jeg tror rent faktisk, at det siger alt. Disse instrumenter er ikke en skjult måde at beskytte Fællesskabets industri fra den internationale handels frie bevægelighed på, men har snarere til formål at forbedre dens konkurrenceevne ved at genskabe normale konkurrencevilkår, når det viser sig nødvendigt. Det er derfor ikke ved at svække anvendelsen af disse instrumenter, at vi vil blive bedre i stand til at tilpasse EU's handelspolitik efter en global økonomi i forandring. Tværtimod, for industriens interesser ville være blevet udvandet, og de foranstaltninger, som man ville have truffet, kunne indirekte have tilskyndet virksomhedsudflytninger og betydet forsknings- og innovationscentres forsvinden. Europa er nødt til at påtage sig rollen som beskytter i dagens globaliserede verden. Hvis vi skal forblive konkurrencedygtige, må vi ikke sænke paraderne over for vores handelspartnere, men vi skal naturligvis samtidig overholde reglerne for loyal konkurrence."@da2
"Herr Präsident! Die Kommission hat beschlossen, das Projekt der Reform der Handelsschutzinstrumente zu vertagen, und ich begrüße diesen weisen Entschluss, Herr Kommissar, der dazu beitragen wird, dass wir den unlauteren Wettbewerb weiterhin effizient bekämpfen können. Diese Instrumente sind ein unabdingbarer Teil des internationalen Handelssystems, denn sie sichern den Unternehmen, vor allem den KMU, die die ersten Opfer des Dumpings sind, gerechte und stabile Wettbewerbsbedingungen, die wiederum die Voraussetzungen für eine gesunde Wirtschaft sind. Deshalb möchte ich Herrn Verheugen zitieren, der vergangene Woche in Mailand anlässlich einer Konferenz über die Textilindustrie Folgendes erklärt hat: „Die Handelsschutzinstrumente sind nützlich für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrien und sind keinesfalls Instrumente des Protektionismus.“ Ich glaube, damit ist alles gesagt. Diese Instrumente stellen keinen verschleierten Schutz der Gemeinschaftsindustrie vor dem ungehinderten Wirken der internationalen Konkurrenz dar, sondern ermöglichen es im Gegenteil, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, indem sie, wenn notwendig, die Bedingungen einer normalen Konkurrenz wiederherstellen. Deshalb ist eine Schwächung der Umsetzung dieser Instrumente gewiss nicht der Weg, um die Handelspolitik der Europäischen Union besser an den sich verändernden globalen wirtschaftlichen Kontext anzupassen. Im Gegenteil, die Interessen der Industrie würden damit aufs Spiel gesetzt, und die Maßnahmen würden indirekt die Verlagerungen und die Abwanderung unserer Forschungs- und Innovationszentren fördern. Europa muss im Rahmen der Globalisierung eine schützende Rolle spielen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, dürfen wir nicht vor unseren Partnern in die Knie gehen, sondern müssen die Regeln des fairen und gleichberechtigten internationalen Handels durchsetzen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει το έργο της αναθεώρησης των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου και, κύριε Επίτροπε, επικροτώ αυτήν τη συνετή απόφαση, καθώς θα βοηθήσει να συνεχιστεί ο αγώνας για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού. Αυτοί οι μηχανισμοί αποτελούν πράγματι σημαντικότατο μέρος του διεθνούς εμπορικού συστήματος, καθώς διασφαλίζουν ότι εταιρείες, και κυρίως ΜΜΕ, που είναι τα κύρια θύματα του ντάμπινγκ, μπορούν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον θεμιτού και σταθερού ανταγωνισμού, το οποίο με τη σειρά του διασφαλίζει μια υγιή οικονομία. Θα ήθελα, συνεπώς, να επαναλάβω αυτό που ανέφερε ο κ. Verheugen σε ένα συνέδριο υφαντουργίας που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας: «Οι μηχανισμοί προστασίας του εμπορίου ωφελούν την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν μηχανισμοί προστατευτισμού». Πιστεύω πράγματι ότι αυτή η φράση τα λέει όλα. Αυτοί οι μηχανισμοί δεν είναι ένας συγκαλυμμένος τρόπος προστασίας της βιομηχανίας της Κοινότητας από την ελεύθερη κυκλοφορία του διεθνούς εμπορίου, αλλά επιδιώκουν να αποτελέσουν έναν τρόπο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της ορίζοντας εκ νέου φυσιολογικές συνθήκες ανταγωνισμού, όπου και όταν κρίνεται απαραίτητο. Επομένως, η αποδυνάμωση της εφαρμογής αυτών των μηχανισμών δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος να προσαρμοστεί η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία. Στην πραγματικότητα, αντιθέτως, θα αγνοούνταν τα συμφέροντα των παραγωγών και τα μέτρα που θα λαμβάνονταν θα οδηγούσαν εμμέσως στην ενθάρρυνση των μετεγκαταστάσεων και των μεταναστεύσεων των δικών μας κέντρων έρευνας και καινοτομίας. Η Ευρώπη καλείται να διαδραματίσει τον ρόλο του προστάτη στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Εάν επιθυμούμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, δεν πρέπει να περιορίσουμε την επιτήρηση στις συμφωνίες μας με τους εταίρους, αλλά πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες του θεμιτού και δίκαιου διεθνούς εμπορίου."@el10
"Mr President, the Commission has decided to postpone the project for the reform of the trade defence instruments and, Commissioner, I welcome this wise decision, for it will help maintain the fight against unfair competition. These instruments are indeed an essential part of the international trading system, for they ensure that companies, and more especially SMEs, which are the prime victims of dumping, are able to operate in a fair and stable competitive environment, which in turn ensures a healthy economy. I would therefore repeat what Mr Verheugen said at a conference on textiles that was held in Milan at the end of last week: ‘Trade defence instruments are beneficial for the competitiveness of our industries and can never be considered as instruments of protectionism.’ I believe indeed that this says it all. These instruments are not a disguised way of protecting Community industry from the free movement of international trade, but rather are intended as a way of improving its competitiveness by re-establishing normal competition conditions, as and when necessary. It is not therefore by weakening the implementation of these instruments that we will be better able to adapt the European Union’s trade policy to a changing global economy. In fact, quite the contrary, for the interests of the manufacturers would have been diluted and the measures that would have been taken could have indirectly encouraged industrial relocation and the migration of our centres of research and innovation. Europe has to play the role of protector in today’s globalised world. If we are to stay competitive we must not lower our guard in our dealings with partners but must respect the rules of fair and equitable international trade."@en4
"Señor Presidente, la Comisión ha decidido posponer el proyecto para la reforma de los instrumentos de defensa comercial y, Comisario, acojo con satisfacción esta sabia decisión, puesto que contribuirá a mantener la lucha contra la competencia desleal. Estos instrumentos son ciertamente una parte esencial del sistema de comercio internacional puesto que garantizan que las empresas y, más en concreto las PYME, que son las principales víctimas del dumpingm sean capaces de operar en un entorno justo y competitivo estable que, a su vez, garantice una economía sana. Me gustaría, por tanto, repetir lo que declaró el señor Verheugen en una conferencia sobre productos textiles celebrada en Milán a finales de la semana pasada: «Los instrumentos de defensa comercial son beneficiosos para la competitividad de nuestras industrias y nunca pueden considerarse como instrumentos de proteccionismo». Creo que esto lo dice todo. Estos instrumentos no son una forma camuflada de proteger la industria comunitaria de la libre circulación del mercado internacional, sino que más bien se pretende que sean una forma de mejorar su competitividad mediante el reestablecimiento de condiciones de competitividad normales, cómo y cuándo sea necesario. Por tanto, no podremos adaptar mejor la política comercial de la Unión Europea a una economía global cambiante debilitando la aplicación de estos instrumentos. De hecho, más bien al contrario, los intereses de los fabricantes se habrían diluido y las medidas adoptadas que se hubieran adoptado podrían haber fomentado, de forma indirecta, la reubicación industrial y la migración de nuestros centros de investigación e innovación. Europa tiene que desempeñar la función de protectora en el mundo globalizado actual. Si pretendemos seguir siendo competitivos no debemos bajar la guardia a la hora de tratar con socios, sino respetar las normas de un comercio internacional equitativo y justo."@es21
"Hr president, komisjon on otsustanud kaubanduse kaitsevahendite reformi projekti edasi lükata ning, volinik, ma tervitan seda tarka otsust, kuna see aitab jätkata võitlust ebaausa konkurentsiga. Need vahendid on kahtlemata rahvusvahelise kaubandussüsteemi oluline osa, sest need tagavad, et äriühingud ning eriti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, mis on dumpingu esimesed ohvrid, oleksid suutelised tegutsema ausa ja stabiilse konkurentsi keskkonnas, mis omakorda tagab elujõulise majanduse. Seepärast kordaksin ma, mida ütles hr Verheugen eelmise nädala lõpus tekstiilikonverentsil Milanos: „Kaubanduse kaitsevahenditest on kasu meie tööstuste konkurentsivõimele ning neid ei saa iialgi pidada protektsionismi vahendiks.” Ma usun tõesti, et sellega on kõik öeldud. Need vahendid ei ole varjatud moodus ühenduse tööstuse kaitsmiseks rahvusvahelise kaubanduse vaba liikumise eest, vaid pigem on need mõeldud oma konkurentsivõime parandamise viisina, kehtestades normaalsed konkurentsitingimused siis, kui neid on tarvis. Seetõttu ei juhtu nende vahendite rakendamise nõrgendamisel, et suudaksime Euroopa Liidu kaubanduspoliitikat maailmamajanduse muutustega paremini kohandada. Tegelikult otse vastupidi, sest tootjate huvisid nõrgendatakse ning võetavad meetmed võivad kaudsel moel julgustada tootmisettevõtete ümberpaigutamist ning meie uurimis- ja innovatsioonikeskuste migreerumist. Euroopa peab tänapäevases ülemaailmastunud maailmas mängima kaitsja rolli. Kui tahame konkurentsivõimeliseks jääda, ei tohi me partneritega suhtlemisel oma kaitset vähendada, kuid peame ausa ja õiglase rahvusvahelise kaubanduse eeskirju austama."@et5
"Arvoisa puhemies, komissio on päättänyt lykätä kaupan suojavälineiden uudistamista. Arvoisa komission jäsen, tämä on mielestäni viisas päätös, sillä se auttaa meitä torjumaan jatkossakin epäreilua kilpailua. Kaupan suojakeinot ovat keskeinen osa kansainvälisen kaupan järjestelmää, koska niillä varmistetaan, että yritykset, etenkin pk-yritykset, jotka kärsivät polkumyynnistä ensimmäisinä, voivat harjoittaa toimintaansa tasapuolisessa ja vakaassa kilpailuympäristössä, mikä puolestaan takaa terveen talouden. Siksi toistan, mitä komission jäsen Verheugen sanoi Milanossa viime viikon loppupuolella järjestetyssä tekstiilialan konferenssissa: ”Kaupan suojakeinot parantavat yritystemme kilpailukykyä, eikä niitä voida pitää missään nimessä protektionistisina välineinä.” Mielestäni tässä lauseessa tiivistyy kaikki olennainen. Kaupan suojakeinot eivät ole peitelty yritys suojella yhteisön teollisuutta kansainvälisen kaupan vapaalta liikkuvuudelta, vaan niillä pyritään parantamaan sen kilpailukykyä luomalla tarvittaessa normaalit kilpailuolosuhteet. Siksi näiden välineiden täytäntöönpanon heikentäminen ei ole oikea tapa mukauttaa EU:n kauppapolitiikkaa vastaamaan maailmantalouden muutoksia. Asia on itse asiassa päinvastoin: tämä olisi tuottajien etujen vastaista, ja toteutettavat toimenpiteet voisivat edistää välillisesti yritysten sekä tutkimus- ja innovaatiokeskustemme siirtämistä. Maailman globalisoituessa EU:n on toimittava suojelijan tehtävässä. Jos haluamme säilyttää kilpailukykymme, emme saa heikentää omia suojakeinojamme käydessämme kauppaa kumppaneidemme kanssa, vaan meidän on noudatettava reilun ja tasapuolisen kansainvälisen kaupan sääntöjä."@fi7
"Elnök úr! A Bizottság a kereskedelmi védelmi eszközök reformprojektjének elhalasztásáról döntött, és biztos úr, én üdvözlöm ezt a bölcs döntést, mert így tovább tudunk harcolni a tisztességtelen verseny ellen. Ezek az eszközök valóban a nemzetközi kereskedelmi rendszer szerves részét képezik, hiszen biztosítják, hogy a vállalatok, pontosabban a dömping legnagyobb áldozatának számító KKV-k stabil és tisztességes versenykörnyezetben működhessenek tovább, ami másik oldalról az egészséges gazdaság záloga. Éppen ezért szeretném megismételni, amit Verheugen úr a múlt héten Milánóban, a textíliákról tartott konferencián mondott: „A kereskedelemi védelmi eszközök iparágaink versenyképessége számára kedvezőek, és semmilyen körülmények között sem tekinthetők a protekcionizmus eszközeinek.” Én úgy gondolom, hogy ez mindent elmond. Ezek az eszközök nem azt a célt szolgálják, hogy leplezetten megvédjék a közösségi ipart a nemzetközi kereskedelem szabad mozgásától, hanem céljuk a versenyképesség javítása a normális versenyfeltételek szükség szerinti helyreállításával. Ebből kifolyólag nem ezen eszközök végrehajtásának gyengítésével leszünk képesek jobban hozzáigazítani az Európai Unió kereskedelmi politikáját a változó globális gazdasághoz. Valójában ennek az ellentéte igaz, hiszen a gyártók érdekei felhígultak volna és a tervezett intézkedések megtétele közvetett ösztönző hatással lehetett volna az ipari áttelepülésre és a kutatási és innovációs központjaink áttelepülésére is. Európának a mai globalizálódott világban a védelmező szerepét kell gyakorolnia. Ha versenyképesek kívánunk maradni, akkor nem szabad meggyengíteni védelmünket a partnereinkkel folytatott tevékenységek során, hanem tiszteletben kell tartanunk a tisztességes és igazságos nemzetközi kereskedelem szabályait."@hu11,11
"Signor Presidente, la Commissione ha deciso di posticipare il progetto di riforma degli strumenti di protezione commerciale. Signor Commissario, accolgo con favore questa saggia decisione perché continuerà a mantenere la lotta contro la concorrenza sleale. Questi strumenti sono infatti una parte essenziale del sistema degli scambi internazionali, perché garantiscono che le imprese, e in partciolare le PMI, che sono le prime vittime del possano operare in un ambiente concorrenziale leale e stabile, che garantisca a sua volta una solida economia. Vorrei quindi ripetere quanto ha affermato il Commissario Verheugen alla conferenza sulle materie tessili svoltasi a Milano alla fine della scorsa settimana: “Gli strumenti di protezione commerciale sono vantaggiosi per la competitività delle nostre industrie e non possono mai essere considerati strumenti di protezionismo”. Credo che ciò dica tutto. Questi strumenti non sono un sotterfugio per proteggere l’industria comunitaria dal libero gioco degli scambi internazionali, ma sono intesi piuttosto a migliorare la competitività, ristabilendo normali condizioni concorrenziali, se e dove necessario. Non è quindi indebolendo l’attuazione di questi strumenti che avremo maggiore capacità di adeguare la politica commerciale dell’Unione europea all’economia globale in mutamento. Anzi, è proprio il contrario, perché gli interessi dei produtori sarebbero diluiti e le misure prese potrebbero incoraggiare indirettamente il trasferimento industriale e la migrazione dei nostri centri di ricerca e innovazione. L’Europa deve svolgere un ruolo di difensore nel mondo globalizzato di oggi. Se vogliamo rimanere competitivi, non dobbiamo abbassare la guardia nei nostri rapporti con i ma dobbiamo rispettare le regole del commercio internazionale equo."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisija nusprendė atidėti prekybos apsaugos priemonių reformos projektą ir, Komisijos nary, mes pritariame šiam Jūsų išmintingam sprendimui, kuriuo siekiama kovoti su nesąžininga konkurencija. Šios priemonės yra iš tikrųjų esminė tarptautinės prekybos sistemos dalis, kadangi jos garantuoja įmonėms ir ypač MVĮ, kurios yra dempingo aukos, kad jos gali veikti sąžiningoje ir stabilioje konkurencingoje aplinkoje, kas užtikrina sveiką ekonomiką. Todėl norėčiau pakartoti, ką pasakė G. Verheugen tekstilės konferencijoje, vykusioje Milane praeitos savaitės pabaigoje: „Prekybos apsaugos priemonės naudingos mūsų pramonės šakų konkurencingumui ir neturi būti laikomos protekcionizmo priemonėmis“. Tikrai manau, kad viskas tuo pasakoma. Šios priemonės nėra užmaskuotas Bendrijos pramonės apsaugos nuo laisvos tarptautinės prekybos judėjimo būdas, greičiau jos skirtos konkurencingumo gerinimui, atkuria normalias konkurencijos sąlygas tada, kada reikia ir kiek reikia. Todėl nestabdydami šių priemonių įvedimo mes galėsime geriau pritaikyti Europos Sąjungos prekybos politiką prie kintančios globalios ekonomikos. Faktiškai visiškai priešingai, jei dėl gamintojų interesų būtų susilpninamos priemonės, tokios taikomos priemonės netiesiogiai skatintų pramonės persiskirstymą ir mokslinių bei inovacijų centrų migraciją. Europa turi suvaidinti gynėjo vaidmenį šiandieniniame globalizuotame pasaulyje. Jeigu mes išliksime konkurencingi, neturime mažinti apsaugos derėdamiesi su partneriais, tačiau turime paisyti sąžiningos ir nešališkos tarptautinės prekybos taisyklių."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisija ir nolēmusi atlikt tirdzniecības aizsardzības instrumentu reformas projektu, un, komisāra kungs, es atzinīgi vērtēju šo gudro lēmumu, jo tas palīdzēs saglabāt cīņu pret negodīgu konkurenci. Šie instrumenti tiešām ir starptautiskās tirdzniecības sistēmas svarīga daļa, jo tie nodrošina sabiedrībām un it īpaši MVU, kuri dempinga ir galvenie upuri, iespēju darboties godīgas un stabilas konkurences apstākļos, kuri, savukārt, nodrošina ekonomikas veselību. Tādēļ es vēlētos atkārtot kunga teikto konferencē par tekstilu, kura notika iepriekšējās nedēļas beigās Milānā. ,,Tirdzniecības aizsardzības instrumenti veicina mūsu nozaru konkurētspēju, un tos nekādi nevar uzskatīt par protekcionisma instrumentiem.” Es tiešām uzskatu, ka tas pasaka visu. Šie instrumenti nav slēpts veids, kā aizsargāt Kopienas rūpniecību pret starptautiskās tirdzniecības brīvu kustību, bet gan veids, kā uzlabot tās konkurētspēju, veidojot normālus konkurences apstākļus tādā veidā un tad, kad tas ir vajadzīgs. Tādēļ nav runas par šo instrumentu ieviešanas vājināšanu, kuri spēs labāk pielāgot Eiropas Savienības tirdzniecības politiku mainīgajai pasaules ekonomikai. Patiesībā ir gluži otrādi, jo ražotāju intereses tiktu vājinātas, un pieņemtie pasākumi varētu netieši veicināt rūpniecības pārvietošanu un mūsu pētniecības un inovācijas centru migrāciju. Eiropai jāuzņemas aizstāvja loma mūsdienu globalizētajā pasaulē. Ja mums jāsaglabā konkurētspēja, mēs nedrīkstam vājināt aizsardzību darījumos ar partneriem, bet mums ir jāievēro godīgi un taisnīgi starptautiskās tirdzniecības noteikumi."@lv13
"Monsieur le Président, la Commission a décidé de reporter le projet de réforme des instruments de défense commerciale et je salue, Monsieur le Commissaire européen, cette sage décision, qui va contribuer à préserver l'efficacité de la lutte contre la concurrence déloyale. Ces instruments sont en effet indispensables au système commercial international, car ils assurent pour les entreprises, et plus particulièrement pour les PME, premières victimes du dumping, des conditions de concurrence justes et durables, gage d'une économie saine. Aussi, je reprendrais les propos tenus par M. Verheugen lors d'une conférence sur le textile, en fin de semaine dernière à Milan, qui disait: "Les instruments de défense commerciale sont utiles à la compétitivité de nos industries et ne sont en aucun cas des instruments de protectionnisme." Je crois, en effet, que tout est dit. Ces instruments ne constituent pas une protection déguisée de l'industrie communautaire contre le libre jeu de la concurrence internationale, mais permettent au contraire d'améliorer sa compétitivité en rétablissant, lorsque cela s'avère nécessaire, les conditions d'une concurrence normale. Aussi, ce n'est pas en affaiblissant la mise en œuvre de ces instruments que la politique commerciale de l'Union européenne se serait davantage adaptée au contexte économique mondial en mutation. Au contraire, les intérêts des industriels auraient été dilués et les mesures qui auraient été prises auraient pu indirectement encourager les délocalisations et la fuite de nos centres de recherche et d'innovation. L'Europe doit jouer un rôle protecteur dans la mondialisation. Pour être compétitifs, ne baissons pas la garde face à nos partenaires et faisons respecter les règles du commerce international équitable."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Commissie heeft besloten het project voor de hervorming van de handelsbeschermingsinstrumenten uit te stellen, en, commissaris, ik verwelkom dit wijze besluit, aangezien het zal helpen de strijd tegen oneerlijke concurrentie te handhaven. Deze instrumenten vormen inderdaad een wezenlijk onderdeel van het internationale handelsstelsel, omdat ze ervoor zorgen dat bedrijven, en in het bijzonder KMO’s – de voornaamste slachtoffers van dumping – in staat zijn te werken in een eerlijk, stabiel en door concurrentie gekenmerkt klimaat, dat op zijn beurt zorg draagt voor een gezonde economie. Ik zou daarom willen herhalen wat de heer Verheugen zei tijdens een congres over textiel dat eind vorige week in Milaan werd gehouden: Handelsbeschermingsinstrumenten zijn bevorderlijk voor het concurrentievermogen van onze bedrijven en kunnen nooit gezien worden als protectionistische instrumenten. Ik ben inderdaad van mening dat dit alles zegt. Deze instrumenten zijn geen verborgen middel om de bedrijven in de Gemeenschap te beschermen tegen het vrije verkeer van de internationale handel, maar zijn eerder bedoeld als een middel om haar concurrentievermogen te verbeteren door opnieuw normale concurrentievoorwaarden vast te stellen wanneer en waar dat nodig is. Het is daarom niet de verminderde toepassing van deze instrumenten die ons beter in staat stelt om het handelsbeleid van de Europese Unie aan te passen aan de veranderende wereldeconomie. Precies het tegenovergestelde is waar, want de belangen van de fabrikanten zouden hierdoor afzwakken en de getroffen maatregelen zouden indirect de verhuizing van bedrijven en de migratie van onze onderzoeks- en innovatiecentra stimuleren. Europa moet de rol van beschermheer spelen in de hedendaagse ten tijde van de huidige mondialisering. Als we ons concurrentievermogen niet willen verliezen, moeten we zorgen dat we onze waakzaamheid niet laten varen als we zaken doen met partners, maar dienen we tegelijkertijd de voorschriften voor eerlijke en gelijkwaardige internationale handel in acht te nemen."@nl3
"Panie przewodniczący! Komisja zdecydowała się wstrzymać projekt reformy instrumentów ochrony handlu i, panie komisarzu, z zadowoleniem przyjmuję tą mądrą decyzję, ponieważ pomoże ona w dalszej walce przeciwko nieuczciwej konkurencji. Te instrumenty są faktycznie istotną częścią systemu handlu międzynarodowego, ponieważ zapewniają, że przedsiębiorstwa, a w szczególności MŚP, które są pierwszymi ofiarami dumpingu, mogą działać w uczciwym i stabilnym otoczeniu konkurencyjnym, które z kolei gwarantuje zdrową gospodarkę. Z tego względu powtórzę to, co powiedział pan Verheugen na konferencji w sprawie tekstyliów, która odbyła się w Mediolanie pod koniec poprzedniego tygodnia: „Instrumenty ochrony handlu są korzystne dla konkurencyjności naszych przemysłów i nigdy nie powinny być traktowane jako instrumenty protekcjonizmu”. Uważam, że to rzeczywiście mówi wszystko. Te instrumenty nie są zawoalowaną metodą ochrony przemysłu Wspólnoty przed swobodnym przepływem handlu międzynarodowego, ale raczej są zaprojektowane jako sposób poprawy konkurencyjności poprzez przywrócenie normalnych warunków konkurencji, kiedykolwiek jest to konieczne. A zatem lepsze dostosowanie polityki handlowej Unii Europejskiej do zmieniającej się gospodarki globalnej nie nastąpi dzięki osłabieniu stosowania tych instrumentów. Faktycznie wręcz przeciwnie, ponieważ interesy wytwórców zostałyby osłabione, a podjęte środki mogłyby pośrednio zachęcać do przenoszenia działalności przemysłowej i migracji naszych centrów badań i innowacji. Europa powinna spełniać rolę obrońcy w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Jeżeli chcemy pozostać konkurencyjni, nie możemy obniżać gardy w działaniach z naszymi partnerami, lecz musimy przestrzegać zasad uczciwego i równego handlu międzynarodowego."@pl16
"Senhor Presidente, a Comissão decidiu adiar o projecto de reforma dos instrumentos de defesa comercial e, Senhor Comissário, saúdo esta sábia decisão, que vai contribuir para preservar a eficácia da luta contra a concorrência desleal. Estes instrumentos são, de facto, uma parte essencial do sistema comercial internacional, pois asseguram que as empresas, e mais especificamente as PME, primeiras vítimas do dumping, possam operar num ambiente de concorrência justo e estável, que por seu turno é garante de uma economia saudável. Retomarei, assim, as palavras do Senhor Comissário Verheugen numa conferência sobre têxteis, realizada em Milão no final da semana passada: "Os instrumentos de defesa comercial são úteis para a competitividade das nossas indústrias e não podem de modo algum ser considerados instrumentos de proteccionismo." Creio, de facto, que isto diz tudo. Estes instrumentos não constituem uma forma disfarçada de protecção da indústria comunitária contra o livre movimento do comércio internacional, sendo, pelo contrário, uma forma de melhorar a sua competitividade, restabelecendo as condições normais de concorrência, se e quando necessário. Não é, pois, enfraquecendo a implementação destes instrumentos que melhor poderemos adaptar a política comercial da União Europeia ao contexto económico mundial em mutação. De facto, sucederia o oposto, pois os interesses dos industriais seriam diluídos e as medidas que poderiam ter sido tomadas poderiam indirectamente incentivar as deslocalizações industriais e a migração dos nossos centros de investigação e inovação. A Europa deve desempenhar um papel protector no mundo globalizado de hoje. Para continuarmos a ser competitivos, não baixemos a guarda face aos nossos parceiros e façamos respeitar as regras do comércio internacional justo e equitativo."@pt17
"Monsieur le Président, la Commission a décidé de reporter le projet de réforme des instruments de défense commerciale et je salue, Monsieur le Commissaire européen, cette sage décision, qui va contribuer à préserver l'efficacité de la lutte contre la concurrence déloyale. Ces instruments sont en effet indispensables au système commercial international, car ils assurent pour les entreprises, et plus particulièrement pour les PME, premières victimes du dumping, des conditions de concurrence justes et durables, gage d'une économie saine. Aussi, je reprendrais les propos tenus par M. Verheugen lors d'une conférence sur le textile, en fin de semaine dernière à Milan, qui disait: "Les instruments de défense commerciale sont utiles à la compétitivité de nos industries et ne sont en aucun cas des instruments de protectionnisme." Je crois, en effet, que tout est dit. Ces instruments ne constituent pas une protection déguisée de l'industrie communautaire contre le libre jeu de la concurrence internationale, mais permettent au contraire d'améliorer sa compétitivité en rétablissant, lorsque cela s'avère nécessaire, les conditions d'une concurrence normale. Aussi, ce n'est pas en affaiblissant la mise en œuvre de ces instruments que la politique commerciale de l'Union européenne se serait davantage adaptée au contexte économique mondial en mutation. Au contraire, les intérêts des industriels auraient été dilués et les mesures qui auraient été prises auraient pu indirectement encourager les délocalisations et la fuite de nos centres de recherche et d'innovation. L'Europe doit jouer un rôle protecteur dans la mondialisation. Pour être compétitifs, ne baissons pas la garde face à nos partenaires et faisons respecter les règles du commerce international équitable."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Komisia sa rozhodla odložiť projekt reformy nástrojov na ochranu obchodu a, pán komisár, vítam toto múdre rozhodnutie, pretože pomôže pokračovať v boji s nespravodlivou hospodárskou súťažou. Tieto nástroje sú naozaj dôležitou súčasťou systému medzinárodného obchodu, pretože zabezpečujú, aby spoločnosti, predovšetkým malé a stredné podniky, ktoré sú prvotnými obeťami dampingu, mohli pokračovať v činnosti v spravodlivom a stabilnom konkurencieschopnom prostredí, ktoré následne zaručí zdravé hospodárstvo. Preto by som rada zopakovala slová pána Verheugena, ktoré odzneli na konferencii o textile v Miláne koncom minulého týždňa: „Nástroje na ochranu obchodu sú užitočné pre konkurencieschopnosť našich priemyselných odvetví a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za nástroje protekcionizmu.“ Som presvedčená, že v týchto slovách je vyjadrené všetko. Tieto nástroje nezakrývajú ochranu priemyslu Spoločenstva pred voľným pohybom medzinárodného obchodu, ale ich cieľom je zvýšenie jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom opätovného nastolenia podmienok hospodárskej súťaže podľa potreby. Zmiernenie úsilia pri zavádzaní týchto nástrojov preto neposilní naše možnosti prispôsobiť obchodnú politiku Európskej únie meniacemu sa globálnemu hospodárstvu. Práve naopak, pretože záujem výrobcov by klesol a prijatými opatreniami by sa nepriamo podporil presun a migrácia našich centier výskumu a inovácie. Európa musí v dnešnom globalizovanom svete zohrávať úlohu ochrancu. Ak si máme zachovať konkurencieschopnosť, nesmieme znížiť ostražitosť v jednaniach s partnermi, ale musíme dodržiavať pravidlá spravodlivého a poctivého medzinárodného obchodu."@sk19
"Gospod predsednik, Komisija se je odločila, da projekt reforme instrumentov za zaščito trgovine odloži na poznejši čas in, gospod komisar, pozdravljam to razumno odločitev, ker bo prispevala k nadaljevanju boja proti nepošteni konkurenci. Ti instrumenti so dejansko bistven del mednarodnega trgovinskega sistema, ker zagotavljajo, da podjetja, zlasti mala in srednje velika podjetja, ki so glavne žrtve dampinga, lahko poslujejo v poštenem in stabilnem konkurenčnem okolju, ki hkrati zagotavlja zdravo gospodarstvo. Zato ponavljam, kar je izrekel gospod Verheugen na konferenci o tekstilni industriji, ki je potekala v Milanu konec prejšnjega tedna: „Instrumenti za zaščito trgovine so koristni za konkurenčnost naših industrij in jih ni mogoče obravnavati kot protekcionistične instrumente.“ Mislim, da to pove vse. Ti instrumenti niso prikrit način za zaščito industrije Skupnosti pred prostim pretokom mednarodne trgovine, ampak so namenjeni izboljšanju njene konkurenčnosti s ponovno vzpostavitvijo običajnih konkurenčnih pogojev, kot in kadar je to potrebno. Ne gre torej za omejevanje izvajanja teh instrumentov, s čimer bi lahko trgovinsko politiko Evropske unije bolje prilagodili spreminjajočemu se globalnemu gospodarstvu. Dejansko je prav nasprotno, ker bi se interesi proizvajalcev omejili ter bi sprejeti ukrepi lahko posredno spodbudili selitev industrije in selitev naših raziskovalnih in inovacijskih centrov. Evropa mora v današnjem globaliziranem svetu prevzeti vlogo varuha. Če želimo ostati konkurenčni, moramo pri naših odnosih s partnerji ostati pazljivi ter hkrati spoštovati pravila o pošteni in pravični mednarodni trgovini."@sl20
"Herr talman! Kommissionen har beslutat att skjuta upp förslaget till en reform av de handelspolitiska skyddsinstrumenten och, herr kommissionsledamot, jag välkomnar detta kloka beslut, eftersom det kommer att stödja kampen mot orättvis konkurrens. Dessa åtgärder är faktiskt en mycket viktig del av det internationella handelssystemet, eftersom de garanterar att företagen, särskilt de små och medelstora företagen, som är dumpningens främsta offer, kan verka i en rättvis och stabil konkurrensmiljö, vilket i sin tur garanterar en sund ekonomi. Jag vill därför upprepa vad Günter Verheugen sa vid en konferens om textilsektorn i Milano i slutet av förra veckan: ”De handelspolitiska skyddsinstrumenten gynnar våra företags konkurrenskraft och kan aldrig betraktas som instrument för protektionism.” Jag tror att det säger allt. Dessa instrument är inte förtäckta sätt att skydda EU:s näringsliv från den internationella handelns fria rörelser, utan snarare ett sätt att förbättra dess konkurrenskraft genom att återinföra normala konkurrensvillkor, om och när det är nödvändigt. Det är därför inte genom att försvaga tillämpningen av dessa instrument som vi får bättre förmåga att anpassa Europeiska unionens handelspolitik till en global ekonomi i förändring. Det är faktiskt tvärtom, eftersom tillverkarnas intressen skulle ha urvattnats, och de åtgärder som skulle ha vidtagits kunde indirekt ha uppmuntrat omlokalisering av företag och en utflyttning av våra forsknings- och innovationscentrum. I dagens globaliserade värld har EU en roll som beskyddare att spela. Om vi ska behålla vår konkurrenskraft får vi inte sänka garden i kontakterna med våra partner, utan respektera reglerna för en rimlig och rättvis internationell handel."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph