Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-210"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.27.1-210"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, geschätzter Herr Kommissar! Das heutige Thema hat in den vergangenen Tagen und Wochen so manchen überfordert. Im Ratsausschuss hat so mancher fast einen Herzinfarkt bekommen, als er den ersten Reformentwurf gelesen hat. Die Kommission hat die Initiative gestoppt, weil Sie, Herr Kommissar, anscheinend damit überfordert waren, einen mehrheitsfähigen Reformvorschlag vorzulegen. Unsere Parlamentsverwaltung war überfordert und hat die heutige Debatte mit dem unsinnigen Titel in die Tagesordnung aufgenommen, und auf der Rednerliste steht — auch nicht viel besser. Die Öffentlichkeit hat sich, wenn ich die Tribüne anschaue, überfordert in ein Restaurant oder nach Hause zurückgezogen. Vielleicht schaut uns ja wenigstens jemand übers Internet zu, und hoffentlich behalten wir hier im Saal den Überblick. Ich bedauere es sehr, dass es der Kommission nicht gelungen ist, einen Vorschlag für eine Reform vorzulegen, der die Mehrheit im Rat und Parlament hätte finden können. Sicherlich ist im Moment nicht der richtige Zeitpunkt für eine solche Reform, aber dass die Reform so kläglich scheitert, hätte niemand von uns erwartet. Was ist nun wichtig? Erstens: Wird die Kommission das Parlament frühzeitig über eine Wiederaufnahme der Reform informieren und uns eng einbinden? Ich verweise ausdrücklich auf die Mitentscheidungsrechte nach dem Vertrag von Lissabon. Zweitens: Wird es nun eine Reform durch die Hintertür ohne Beschluss des Rates und des Parlaments geben? Oder werden Sie, Herr Kommissar, wirklich, wie gerade eben gesagt, versuchen, wieder Vertrauen aufzubauen? Die Handelsschutzinstrumente sind entsprechend den derzeit gültigen Regeln und der bisherigen Praxis anzuwenden. Drittens: Warum nehmen Sie in der entsprechenden Abteilung genau jetzt personelle Veränderungen vor? Wir werden das Verhalten der Kommission und der GD Handel in den nächsten Wochen sehr aufmerksam verfolgen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, tento problém byl v posledních dnech a týdnech na některé lidi příliš. Někteří členové výboru měli téměř infarkt, když si přečetli první návrh zprávy. Komise iniciativu pozastavila, protože by jste byl zjevně vyčerpán úkolem vytvořit reformní návrh, který by byl schopen si zajistit většinový souhlas. Naše parlamentní administrativa na to také nestačila a dnešní rozpravu dala na program pod nesmyslným názvem „Stanovisko Komise – reforma nástrojů ochrany obchodu, zatímco na seznamu řečníků se objevuje název Reforma nástrojů ochrany spotřebitelů, což není o moc lepší. Když se ohlédnu na veřejnou galerii, vidím, že zástupci veřejnosti byli také vyčerpáni a odešli do restaurace nebo domů. Možná někdo ještě sleduje rozpravu na Internetu a doufám, že ještě udržíme pozornost tady ve sněmovně. Považuji za značně politováníhodné, že Komise nebyla schopna vytvořit návrh reformy, který by dokázal zajistit většinu v Radě a  v Parlamentu. Je to asi proto, že teď není na podobnou reformu vhodná doba, ale stejně nikdo zde nepředpokládal, že by reforma mohla dopadnout tak špatně. Co je teď důležité? Nejprve by Komise měla informovat Parlament včas o svém záměru znovu se touto reformou zabývat a zapojit nás do všech jejích fází. Dovolte mi především upozornit vás na právo spolurozhodování podle Lisabonské smlouvy. A za druhé, budou se teď reformy protahovat zadními vrátky, bez rozhodnutí Rady a Parlamentu? Nebo se budete, pane komisaři, jak bylo právě řečeno, snažit obnovit důvěru? Nástroj ochrany obchodu musí být uplatňován podle stávajících pravidel a praxe. A za třetí, proč provádíte personální změny v příslušném oddělení právě teď? Budeme v nadcházejících týdnech chování Komise a GŘ Obchod velmi pečlivě sledovat."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Dagens emne har været en stor mundfuld for mange i de seneste dage og uger. I udvalget havde en og anden nær fået et hjerteanfald, da de læste det første reformforslag. Kommissionen har standset initiativet, fordi De, hr. kommissær, tilsyneladende ikke var i stand til at fremlægge et reformforslag, der kunne samle flertal. Parlamentets forvaltning kunne ikke finde ud af det og satte debatten i dag på dagsordenen med den meningsløse titel Commission statement - Reform of trade protection instruments, og på talerlisten står der Reform of consumer protection instruments - det er ikke meget bedre. Offentligheden har åbenbart heller ikke kunnet finde ud af, når jeg ser på tilskuerpladserne, og har trukket sig tilbage til en restaurant eller er gået hjem. Måske er der i det mindste nogen, der ser på os via internettet, og forhåbentlig kan vi bevare overblikket her i salen. Jeg beklager dybt, at det ikke er lykkedes Kommissionen at fremlægge et forslag til en reform, som kunne finde flertal i Rådet og Parlamentet. Tidspunktet er nok ikke det rette til en sådan reform, men at reformen skulle mislykkes så eklatant, det havde nok ingen forventet. Hvad er så vigtigt nu? For det første om Kommissionen i god tid vil informere Parlamentet om en genoptagelse af reformen og involvere os i den. Jeg henviser udtrykkeligt til medbestemmelsesretten i henhold til Lissabontraktaten. For det andet om der nu kommer en reform ad bagdøren uden beslutning fra Rådet og Parlamentet. Eller vil De, hr. kommissær, virkelig, som det netop blev sagt, forsøge at genopbygge tilliden? Handelsbeskyttelsesinstrumenterne skal anvendes i overensstemmelse med de gældende regler og den hidtidige praksis. For det tredje: Hvorfor foretager De personaleændringer i den pågældende afdeling netop nu? Vi vil nøje følge med i, hvad Kommissionen og GD Handel foretager sig i de kommende uger."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτό το θέμα απασχόλησε υπερβολικά ορισμένους ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες. Στην επιτροπή, ορισμένοι παρά λίγο να πάθουν καρδιακή προσβολή όταν διάβασαν το πρώτο σχέδιο έκθεσης. Η Επιτροπή διέκοψε την πρωτοβουλία γιατί εσείς, κύριε Επίτροπε, προφανώς παρασυρθήκατε από το καθήκον να κάνετε μια πρόταση αναθεώρησης ικανή να διασφαλίσει πλειοψηφία. Οι διοικητικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου μας παρασύρθηκαν και στην ημερήσια διάταξη έβαλαν στη σημερινή συζήτηση τον ανόητο τίτλο «Δήλωση της Επιτροπής: Αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου», ενώ στον κατάλογο των αγορητών αναφέρεται «Αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας των καταναλωτών» που δεν είναι και πολύ καλύτερο. Κοιτώντας τα θεωρεία του κοινού, φαίνεται ότι οι πολίτες συγκλονίστηκαν επίσης και έφυγαν πηγαίνοντας σε κάποιο εστιατόριο ή στο σπίτι τους. Ίσως κάποιος να παρακολουθεί τουλάχιστον στο Διαδίκτυο και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια επισκόπηση εδώ στο Κοινοβούλιο. Περισσότερο λυπάμαι για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να συντάξει μια πρόταση αναθεώρησης που θα μπορούσε να διασφαλίσει πλειοψηφία στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό το είδος της αναθεώρησης, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι η αναθεώρηση θα αποτύγχανε παταγωδώς. Τι είναι σημαντικό τώρα; Πρώτον, θα ενημερώσει εγκαίρως η Επιτροπή το Κοινοβούλιο για τις προθέσεις της να ασχοληθεί εκ νέου με αυτήν την αναθεώρηση και θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή μας σε κάθε στάδιο; Επιτρέψτε μου να επιστήσω την προσοχή σας ειδικά στα δικαιώματα συναπόφασης σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Δεύτερον, θα εγκριθεί μια αναθεώρηση από την πίσω πόρτα, χωρίς να λάβει απόφαση το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο; Ή θα προσπαθήσετε εσείς, κύριε Επίτροπε, –όπως αναφέρθηκε– να αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη; Οι μηχανισμοί προστασίας του εμπορίου πρέπει να εφαρμοστούν σύμφωνα με τους τρέχοντες κανόνες και πρακτικές. Τρίτον, γιατί προβαίνετε σε αλλαγές του προσωπικού στο σχετικό τμήμα τη συγκεκριμένη στιγμή; Τις προσεχείς εβδομάδες, θα παρακολουθούμε πολύ στενά τη συμπεριφορά της Επιτροπής και της ΓΔ Εμπορίου."@el10
"Mr President, Commissioner, this issue has been too much for some people in recent days and weeks. In the committee, some people nearly had a heart attack when they read the first draft report. The Commission has halted the initiative because you, Commissioner, were apparently overwhelmed by the task of producing a reform proposal that was capable of securing a majority. Our parliamentary administration was overwhelmed and put today's debate on the agenda with the nonsensical title ‘Commission statement - Reform of trade protection instruments’, while the list of speakers says Reform of consumer protection instruments, which is not much better. Looking at the public gallery, it seems that the members of the public are overwhelmed as well and have taken themselves off to a restaurant or gone home. Perhaps somebody is at least watching on the Internet, and hopefully, we will maintain an overview here in the Chamber. I find it most regrettable that the Commission has not managed to produce a reform proposal which could secure a majority in the Council and Parliament. This is certainly not the right time for this type of reform, but no one here would have anticipated that the reform would fail so miserably. What is important now? First of all, will the Commission inform Parliament in good time of its intentions to take up this reform again and involve us at every stage? Let me draw your attention specifically to the codecision rights under the Lisbon Treaty. Secondly, will there now be a reform by the back door, without a decision by the Council and Parliament? Or will you, Commissioner, genuinely – as has just been said – attempt to restore confidence? The trade defence instruments must be applied according to the current rules and practice. Thirdly, why are you undertaking staff changes in the relevant department at this particular time? We will be monitoring the conduct of the Commission and DG Trade very closely in the coming weeks."@en4
"Señor Presidente, Comisario, esta cuestión ha sido excesiva para algunos en los últimos días y semanas. En la comisión, a algunos casi les da un infarto cuando leyeron el primer proyecto de informe. La Comisión ha paralizado la iniciativa porque ustedes, Comisario, al parecer se sienten abrumados por la tarea de producir una propuesta de reforma que pueda garantizar una mayoría. Nuestra administración parlamentaria se sentía abrumada y puso el debate de hoy en el orden del día con el estúpido título de «Declaración de la Comisión: Reforma de los instrumentos de protección del comercio», mientras que en la lista de oradores dice Reforma de los instrumentos de protección del consumidor, lo que no es mucho mejor. Si miramos a la galería pública, parece que los componentes del público también se sienten abrumados y que se han ido a un restaurante o a casa. Tal vez al menos alguien esté viéndonos en Internet y, con suerte, mantengamos una perspectiva general aquí en la Cámara. Me parece muy lamentable que la Comisión no haya logrado elaborar una propuesta de reforma que pudiera garantizar una mayoría en el Consejo y el Parlamento. Evidentemente, no es el momento de este tipo de reforma pero nadie aquí habría vaticinado que la reforma fracasaría de forma tan lamentable. ¿Qué es importante ahora? En primer lugar, ¿comunicará la Comisión al Parlamento a su debido tiempo sus intenciones de emprender de nuevo esta reforma y nos permitirá participar en todas las fases? Permítanme que desvíe su atención específicamente a los derechos de codecisión recogidos en el Tratado de Lisboa. En segundo lugar, ¿se introducirá ahora una reforma por la puerta de atrás sin una decisión del Consejo y el Parlamento? ¿O acaso usted, Comisario, verdaderamente, —como acaba de decir— intentará recuperar la confianza? Los instrumentos de defensa comercial deben aplicarse conforme a las normas y prácticas actuales. En tercer lugar, ¿por qué está realizando cambios de personal en el departamento pertinente justo en este momento? Realizaremos un seguimiento pormenorizado de la conducta de la Comisión y de la DG Comercio en las próximas semanas."@es21
"Hr president, volinik, viimastel päevadel ja nädalatel on see küsimus mõnede inimeste jaoks juba liig olnud. Komisjonis said mõned peaaegu südamerabanduse, kui lugesid raporti esimest projekti. Komisjon peatas algatuse, sest teie, volinik, olite nähtavasti liiga hõivatud ülesandega koostada reformiettepanek, mis suudaks saada enamuse toetuse. Meie parlamendi administratsioon oli liiga hõivatud ja pani tänase arutelu päevakorda absurdse pealkirja all „Komisjoni teatis – kaubanduse kaitsevahendite reform”, kuna sõnavõtjate nimekiri ütleb „Tarbijakaitsevahendite reform”, mis ei ole kah palju parem. Publiku rõdu vaadates tundub, et ka pealtvaatajad on liiga hõivatud ning on toimetanud ennast restorani või koju läinud. Ehk jälgib keegi meid vähemalt Interneti kaudu ning loodetavasti säilitame ülevaate ka siin istungisaalis. Leian ülimalt kahetsusväärse olevat, et komisjon ei ole suutnud koostada reformiettepanekut, mis võiks saada enamuse toetuse. Praegu pole seda tüüpi reformiks kindlasti õige aeg, aga keegi siin poleks osanud kahtlustada, et reform võiks nii haledasti läbi kukkuda. Mis on praegu tähtis? Kõigepealt, kas komisjon teavitaks parlamenti õigel ajal oma kavatsusest see reform uuesti üles võtta ja kaasaks meid igal etapil? Las ma juhin teie tähelepanu eriti Lissaboni lepingu kohasele kaasotsustamisõigusele. Teiseks, kas nüüd tehakse mingi reform ära tagaukse kaudu, ilma nõukogu ja parlamendi otsuseta? Või tahate teie, volinik, tõepoolest – nagu just äsja öeldi – üritada usaldust taastada? Kaubanduse kaitsevahendeid peab kohaldama kehtivate eeskirjade ja tavadega kooskõlas. Kolmandaks, miks olete töötajatega seotud muudatused asjaomases talituses ette võtnud just praegu? Järgmistel nädalatel hakkame me komisjoni ja kaubanduse peadirektoraadi tegevust väga hoolikalt jälgima."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, tämä aihe on ollut viime päivinä ja viikkoina joillekuille liikaa. Valiokunnassa jotkut saivat miltei sydänkohtauksen lukiessaan ensimmäisen kertomusluonnoksen. Arvoisa komission jäsen, komissio on jäädyttänyt aloitteen, sillä teille oli ilmeisesti liian vaikeaa laatia uudistusehdotus, jota enemmistö voisi kannattaa. Parlamentin hallinto lisäsi hämmennyksissään tämän päivän esityslistalle keskustelun, jonka otsikko on järjetön: ” ”. Samalla puhujaluettelossa lukee ” ”, mikä ei ole juuri parempi vaihtoehto. Vilkaisu yleisön lehterille osoittaa, että myös yleisö taisi olla ihmeissään ja on päättänyt lähteä illalliselle tai kotiin. Ehkäpä joku seuraa tätä Internetistä, ja toivottavasti saamme luotua asiaan yleiskatsauksen täällä parlamentissa. Mielestäni on ikävintä, ettei komissio onnistunut laatimaan uudistusehdotusta, joka olisi saanut taakseen neuvoston ja parlamentin enemmistön. Tämä ei varmastikaan ole uudistukselle otollisin ajankohta, mutta kukaan täällä ei osannut aavistaa, että uudistus epäonnistuisi näin surkeasti. Mikä on nyt tärkeää? Aikooko komissio ensinnäkin tiedottaa parlamentille ajoissa aikeistaan jatkaa tämän uudistuksen käsittelyä ja ottaa meidät mukaan työn kaikkiin vaiheisiin? Kehotan teitä ottamaan huomioon erityisesti Lissabonin sopimuksen mukaiset oikeutemme yhteispäätökseen. Toiseksi kysyn, toteutetaanko uudistus nyt niin sanotusti takaoven kautta, ilman että neuvosto ja komissio tekevät asiasta päätöstä. Vai aiotteko, arvoisa komission jäsen, pyrkiä todella palauttamaan luottamuksen, kuten täällä juuri sanottiin? Kaupan suojakeinoja on sovellettava voimassa olevien sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Kolmanneksi kysyn, miksi ryhdytte toteuttamaan henkilöstömuutoksia keskeisissä osastoissa juuri nyt. Seuraamme komission ja kaupan pääosaston toimintaa hyvin tiiviisti tulevina viikkoina."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, cette question s’est avérée de trop pour certains ces derniers jours ou dernières semaines. Au sein de la commission, certains ont failli avoir une attaque cardiaque quand ils ont lu le premier projet de rapport. La Commission a arrêté cette initiative parce que vous, Monsieur le Commissaire, avez apparemment été débordé par la tâche de rédiger une proposition de réforme capable de rassurer une majorité. Notre administration parlementaire, débordée, a inscrit le débat d’aujourd’hui à l’ordre du jour sous le titre absurde: «Déclaration de la Commission – Réforme des instruments de protection du commerce» alors que la liste des orateurs parle de réforme des instruments de protection des consommateurs, ce qui n’est pas beaucoup mieux. Si je regarde l’Assemblée, il semble que les députés soient aussi débordés et aient préféré aller au restaurant ou rentrer chez eux. Peut-être qu’au moins quelqu’un assiste au débat via Internet, et j’espère que nous conserverons une vue d’ensemble ici à la Chambre. Je trouve éminemment regrettable que la Commission n’ait pas réussi à produire une proposition de réforme qui puisse rassurer une majorité au Conseil et au Parlement. Ce n’est certainement pas le bon moment pour ce type de réforme, mais personne ici n’aurait pu prévoir que cette réforme allait échouer aussi lamentablement. Mais maintenant, qu’est-ce qui est important? Avant tout, la Commission va-t-elle informer le Parlement à temps de ses intentions de reprendre cette réforme et nous impliquer à tous les stades? Laissez-moi tout particulièrement attirer votre attention sur le droit de codécision relevant du traité de Lisbonne. En second lieu, verra-t-on une réforme rentrer par la porte arrière, sans décision du Conseil et du Parlement? Ou vous-même, Monsieur le Commissaire, allez-vous vraiment – comme on vient de le dire – tenter de restaurer la confiance? Les instruments de défense commerciale doivent être mis en œuvre dans le respect des règles et des pratiques en vigueur. En troisième lieu, pourquoi procédez-vous à des modifications du personnel dans le département ad hoc en ce moment particulier? Nous allons surveiller très étroitement le comportement de la commission et de la DG du Commerce extérieur dans les semaines à venir."@fr8
"Elnök úr, biztos úr! Sokan úgy érzik, hogy telítődtek ezzel a témával az elmúlt napokban, hetekben. A bizottságban néhányan majdnem szívinfarktust kaptak, amikor elolvasták az első jelentéstervezetet. A Bizottság leállított a kezdeményezést, mert láthatóan túl nagy feladatnak bizonyult az Ön számára biztos úr, hogy egy olyan reformjavaslatot állítson elő, amit a többség támogat. A parlamenti igazgatás ki sem látszott a munkából, és a mai vitát a következő értelmetlen cím alatt szerepeltette a napirendben „A Bizottság nyilatkozata – a kereskedelmi védelmi eszközök reformja”, de a felszólalók listáján következő áll: „A fogyasztóvédelmi eszközök reformja”, ami nem sokkal jobb. A nagy nyilvánosságot megnézve, úgy tűnik, hogy a nagyközönség tagjai sem tudtak mit kezdeni kérdéssel, ezért elmentek vacsorázni, vagy szimplán hazamentek. Lehet, hogy valaki, legalább az interneten keresztül figyeli az eseményeket, és remélhetőleg legalább mi, itt az ülésteremben áttekintéssel rendelkezünk majd erről a kérdésről. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a Bizottság nem volt képes olyan reformjavaslattal előállni, amelyet a Tanács, vagy a Parlament többsége támogatna. Ez minden bizonnyal nem a legjobb időpont egy ilyen típusú reformhoz, de senki sem várta, hogy ilyen szánalmas kudarcot vall majd ez a reform. Mi a fontos most? Először is, tájékoztatni fogja-e a Bizottság a Parlamentet a megfelelő időben, ha ismét foglalkozni kíván ezzel a reformmal, és be fog-e minket vonni annak minden fázisába? Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket a Lisszaboni Szerződés szerinti együttdöntési jogokra. Másodszor pedig várható-e, hogy most egy rejtett, a Tanács és a Parlament háta mögötti, ezek döntése nélküli döntés születik? Vagy valóban megpróbálja majd biztos úr – ahogyan azt az imént is mondta – helyreállítani a bizalmat? A kereskedelmi védelmi eszközöket a jelenleg érvényes szabályok és gyakorlat szerint kell alkalmazni. Harmadszor pedig mi az oka a jelenlegi személyzeti változásoknak az érintett osztályon? Figyelemmel fogjuk kísérni a Bizottság és a Kereskedelmi Főigazgatóság magatartását a következő hetek során."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, la questione è stata talmente discussa in questi ultimi giorni e nelle ultime settimane che, nella commissione, alcuni hanno quasi avuto un attacco cardiaco quando hanno letto il primo progetto di proposta. La Commissione ha sospeso l’iniziativa perché lei, signor Commissario, a quanto pare è stato sopraffatto dal compito di elaborare una proposta di riforma che potesse garantire una maggioranza. La nostra amministrazione parlamentare è stata sopraffatta e ha messo la discussione di oggi all’ordine del giorno con il titolo insensato: “Dichiarazione della Commissione – Riforma degli strumenti di protezione del commercio”, mentre l’elenco degli oratori dice “Riforma degli strumenti di protezione dei consumatori”, che non è poi tanto meglio. Guardando alla galleria del pubblico, sembra che il pubblico sia stato anch’esso sopraffatto e abbia deciso di andare al ristorante o a casa. Forse qualcuno sta almeno guardando su e speriamo che dia uno sguardo all’Aula. Trovo deplorevole che la Commissione non sia riuscita a elaborare una proposta di riforma che potesse garantire una maggioranza nel Consiglio e in quest’Assemblea. Non è di certo il momento giusto per questo tipo di riforma, ma nessuno qui avrebbe pensato che la riforma sarebbe fallita così miseramente. Cos’è importante adesso? Innanzi tutto, la Commissione informerà quest’Assemblea a tempo debito delle sue intenzioni di riprendere la riforma e di convolgerci in ogni fase? Vorrei attirare la vostra attenzione in modo specifico sui diritti di codecisione ai sensi del Trattato di Lisbona. In secondo luogo, ci sarà adesso una riforma segreta, senza una decisione del Consiglio e del Parlamento? O lei, signor Commissario, davvero – com’è stato appena detto – tenterà di ripristinare la fiducia? Gli strumenti di protezione commerciale devono essere applicati secondo le norme e la pratica in vigore. In terzo luogo, perché in questo momento particolare lei sta procedendo a spostamenti di personale nel dipartimento che si occupa della questione? Controlleremo la condotta della Commisisone e della DG Commercio molto attentamente nelle prossime settimane."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ši problema kai kuriems žmonėms buvo per didelė pastarosiomis dienomis ir savaitėmis. Komitete kai kurie žmonės vos negavo širdies smūgio perskaitę pranešimo projektą. Komisija nutraukė iniciatyvą, kadangi Jūs, Komisijos nary, akivaizdžiai pribloškėte pateikęs reformos pasiūlymą, kuris gali apsaugoti tik daugumą. Mūsų parlamentinė administracija buvo priblokšta ir šiandieninių diskusijų dėl darbotvarkės nesąmoningu pavadinimu „Komisijos pareiškimas – prekybos apsaugos priemonių reforma“, nors kalbėtojų sąraše rašoma „Vartotojų apsaugos priemonių reforma“; šis pavadinimas irgi nėra geresnis. Žvelgiant į visuomenę atrodo, kad visuomenės atstovai taip pat yra priblokšti, todėl nuėjo į restoraną arba išėjo namo. Gal kas nors ir žiūri per internetą ir, tikėtina, mes čia kabinete atliksime peržiūrą. Manau, labai apgailėtina, kad Komisija nesugebėjo pateikti reformos pasiūlymo, kuris galėtų apsaugoti Tarybos ir Parlamento daugumą. Dabar tikrai ne pats laikas tokiai reformai, tačiau nė vienas čia nebūtų nujautęs, kad reforma taip niekingai baigsis. Kas yra svarbu? Pirmiausia, ar Komisija informuos Parlamentą tinkamu laiku apie savo ketinimus vykdyti šią reformą ir vėl įtrauks mus į kiekvieną etapą? Leiskite atkreipti Jūsų dėmesį į teisę bendrai priimti sprendimą pagal Lisabonos sutartį. Antra, negi dabar ši reforma bus vykdoma pro atsargines duris, be Tarybos ir Parlamento sprendimo? Ar Jūs, Komisijos nary, tikrai, kaip ką tik buvo minėta, ketinate atgauti pasitikėjimą? Prekybos apsaugos priemonės turi būti taikomos pagal esamas taisykles ir tvarką. Trečia, kodėl būtent šiuo metu Jūs atliekate darbuotojų keitimą atitinkamame departamente? Ateinančiomis savaitėmis mes labai glaudžiai stebėsime Komisijos ir elgesį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, šis jautājums iepriekšējās dienās un nedēļās ir pārāk satraucis dažus cilvēkus. Komitejā daži cilvēki gandrīz piedzīvoja sirdslēkmi, lasot pirmo ziņojuma projektu. Komisija apturēja iniciatīvu, jo jūs, komisāra kungs, acīmredzot bijāt pārņemts ar uzdevumu sagatavot reformas priekšlikumu, kurš spētu iegūt vairākuma piekrišanu. Mūsu parlamentārā administrācija bija pārņemta un iekļāva darba kārtībā šodienas debates ar bezjēdzīgu nosaukumu ,,Komisijas paziņojums par tirdzniecības aizsardzības instrumentu reformu”, bet runātāju sarakstā teikts ,,Patērētāju aizsardzības instrumentu reforma”, kura nav daudz labāka. Skatoties uz publiku, šķiet, ka tā arī ir pārņemta ar domām par došanos uz restorānu vai mājup. iespējams, kāds vismaz skatās internetā, un, cerams, mēs saglabāsim pārskatu šeit plenārsēžu zālē. Man ļoti žēl, ka Komisija nav spējusi izstrādāt reformas priekšlikumu, kas nodrošinātu vairākumu Padomē un Parlamentā. Šis noteikti nav īstais laiks šāda veica reformai, tomēr neviens šeit negaidīja, ka reforma tik nožēlojami izgāzīsies. Kas tagad ir svarīgi? Pirmkārt, vai Komisija savlaicīgi informēs Parlamentu par nodomiem vēlreiz ķerties pie šīs reformas un iesaistīs mūs katrā posmā? Atļaujiet vērst jūsu uzmanību īpaši uz koplēmuma tiesībām saskaņā ar Lisabonas līgumu. Otrkārt, vai tagad reforma nenāks pa sētas durvīm bez Padomes un parlamenta lēmuma? Vai arī jūs, komisāra kungs, patiesi, kā tikko teicāt, cenšaties atjaunot uzticību? Tirdzniecības aizsardzības instrumenti jāpiemēro saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem un praksi. Treškārt, kāpēc jūs tieši tagad maināt personālu attiecīgajā departamentā? Mēs ļoti uzmanīgi pārraudzīsim Tirdzniecības ĢD rīcību turpmākajās nedēļās."@lv13
"Herr Präsident, geschätzter Herr Kommissar! Das heutige Thema hat in den vergangenen Tagen und Wochen so manchen überfordert. Im Ratsausschuss hat so mancher fast einen Herzinfarkt bekommen, als er den ersten Reformentwurf gelesen hat. Die Kommission hat die Initiative gestoppt, weil Sie, Herr Kommissar, anscheinend damit überfordert waren, einen mehrheitsfähigen Reformvorschlag vorzulegen. Unsere Parlamentsverwaltung war überfordert und hat die heutige Debatte mit dem unsinnigen Titel in die Tagesordnung aufgenommen, und auf der Rednerliste steht — auch nicht viel besser. Die Öffentlichkeit hat sich, wenn ich die Tribüne anschaue, überfordert in ein Restaurant oder nach Hause zurückgezogen. Vielleicht schaut uns ja wenigstens jemand übers Internet zu, und hoffentlich behalten wir hier im Saal den Überblick. Ich bedauere es sehr, dass es der Kommission nicht gelungen ist, einen Vorschlag für eine Reform vorzulegen, der die Mehrheit im Rat und Parlament hätte finden können. Sicherlich ist im Moment nicht der richtige Zeitpunkt für eine solche Reform, aber dass die Reform so kläglich scheitert, hätte niemand von uns erwartet. Was ist nun wichtig? Erstens: Wird die Kommission das Parlament frühzeitig über eine Wiederaufnahme der Reform informieren und uns eng einbinden? Ich verweise ausdrücklich auf die Mitentscheidungsrechte nach dem Vertrag von Lissabon. Zweitens: Wird es nun eine Reform durch die Hintertür ohne Beschluss des Rates und des Parlaments geben? Oder werden Sie, Herr Kommissar, wirklich, wie gerade eben gesagt, versuchen, wieder Vertrauen aufzubauen? Die Handelsschutzinstrumente sind entsprechend den derzeit gültigen Regeln und der bisherigen Praxis anzuwenden. Drittens: Warum nehmen Sie in der entsprechenden Abteilung genau jetzt personelle Veränderungen vor? Wir werden das Verhalten der Kommission und der GD Handel in den nächsten Wochen sehr aufmerksam verfolgen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, deze kwestie is de afgelopen dagen en weken enkele personen teveel geworden. In de Commissie kreeg een aantal mensen bijna een hartaanval toen ze het eerste ontwerpverslag lazen. De Commissie heeft het initiatief een halt toegeroepen omdat u, commissaris, blijkbaar overdonderd was door de taak een hervormingsvoorstel te produceren waarmee u een meerderheid van de stemmen kon bemachtigen. Onze parlementaire administratie was tevens overdonderd en zette het debat van vandaag op de agenda met de onzinnige titel “Verklaring van de Commissie – Hervorming van de handelsbeschermingsinstrumenten”, terwijl op de sprekerslijst wordt gerept over “Hervorming van consumentenbeschermingsinstrumenten”, wat niet veel beter is. Als ik een blik werp op de publieke tribune, lijkt het wel alsof de leden van het publiek ook overweldigd zijn en zich hebben opgepakt en naar een restaurant of naar huis zijn gegaan. Wellicht kijkt er ten minste nog iemand mee via het internet, en hopelijk zullen we hier in de Kamer een overzicht behouden. Ik vind het zeer betreurenswaardig dat de Commissie er niet in is geslaagd een hervormingsvoorstel te produceren dat een meerderheid kon bemachtigen in de Raad en in het Parlement. Dit is zeker niet een goede tijd voor dit soort hervormingen, maar niemand hier had kunnen voorspellen dat de hervorming zo jammerlijk zou mislukken. Wat is er op dit moment belangrijk? Ten eerste, zal de Commissie het Parlement tijdig op de hoogte stellen van haar plannen om deze hervorming opnieuw ter hand te nemen, en zal zij ons betrekken bij elk stadium? Ik zou u speciaal willen wijzen op de medebeslissingsrechten in het Verdrag van Lissabon. Ten tweede, zal er nu een hervorming plaatsvinden via de achterdeur, zonder een besluit door de Raad en het Parlement? Of zult u, commissaris, oprecht – zoals zojuist is geopperd – proberen het vertrouwen te herstellen? De handelsbeschermingsinstrumenten moeten worden toegepast volgens de huidige voorschriften en praktijken. Ten derde, waarom bent u juist nu bezig met wijzigingen op het gebied van personeel in het betrokken departement? We zullen de gedragingen van de Commissie en DG Handel de komende weken zeer nauwlettend in het oog houden."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! W ostatnich dniach i tygodniach ta sprawa to było już za wiele dla niektórych osób. W komisji niektórzy członkowie nieomal dostali ataku serca po przeczytaniu pierwszego projektu sprawozdania. Komisja wstrzymała inicjatywę, ponieważ ciężar przedstawienia projektu reformy, który mógłby uzyskać większość, najwyraźniej przerósł pana, panie komisarzu. Zadanie przerosło również naszą administrację parlamentarną, która wstawiła dzisiejszą debatę do programu pod bezsensownym tytułem „Oświadczenie Komisji - reforma instrumentów ochrony handlu”, podczas gdy lista mówców odnosi się do reformy instrumentów ochrony konsumentów, co nie jest o wiele lepsze. Patrząc na ogólnodostępną galerię, wydaje się, że sytuacja przerosła również członków opinii publicznej, którzy udali się albo do restauracji, albo do domów. Być może ktoś ogląda nas przynajmniej przez Internet, a mam nadzieję, że uda się nam utrzymać kontrolę tu, w Izbie. Uważam fakt, że Komisja nie była w stanie opracować projektu reformy, który mógłby uzyskać większość w Radzie i Parlamencie, za godny najwyższego ubolewania. Z pewnością nie jest to odpowiedni moment na taką reformę, ale nikt nie spodziewał się, że reforma upadnie w tak kiepskim stylu. Co jest obecnie najważniejsze? Przede wszystkim, czy Komisja powiadomi Parlament w odpowiednim momencie o swoich zamiarach ponownego podjęcia reformy i włączy nas na każdym etapie? Proszę pozwolić mi zwrócić państwa uwagę na prawo dotyczące współdecydowania w traktacie lizbońskim. Po drugie, czy teraz będzie się dążyć do wprowadzenia reformy tylnymi drzwiami, bez decyzji Rady i Parlamentu? Czy też, jak pan, panie komisarzu, właśnie stwierdził, będzie pan faktycznie dążył do odbudowania zaufania? Instrumenty ochrony handlu powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktykami. Po trzecie, dlaczego dokonuje pan zmian personalnych we właściwych departamentach właśnie w tym szczególnym okresie? W nadchodzących tygodniach będziemy bardzo dokładnie monitorować działania Komisji i Dyrekcji Generalnej ds. Handlu."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, este assunto tem sido excessivo para algumas pessoas nos últimos dias e semanas. Na comissão, houve quem quase sofresse um ataque cardíaco quando leu o primeiro projecto de relatório. A Comissão parou a iniciativa porque V. Exa., Senhor Comissário, aparentemente não esteve à altura de elaborar uma proposta de reforma capaz de garantir uma maioria. A nossa administração parlamentar também não esteve à altura e inscreveu o debate de hoje na ordem do dia sob o título ridículo "Declaração da Comissão - Reforma dos instrumentos de protecção do comércio", que na lista de oradores é intitulado "Reforma dos instrumentos de protecção do comércio", o que também não é muito melhor. Olhando para as galerias, parece que o público também não se sentiu à altura e preferiu ir para um restaurante ou para casa. Pode ser que haja, pelo menos, alguém a acompanhar-nos pela Internet, e esperemos que nós consigamos dar conta do recado aqui na Assembleia. É realmente lamentável que a Comissão não tenha conseguido apresentar uma proposta de reforma capaz de assegurar o apoio da maioria no Conselho e no Parlamento. Este não é, seguramente, o momento certo para este tipo de reforma, mas, ainda assim, ninguém aqui teria esperado que a reforma falhasse de forma tão miserável. O que importa agora fazer? Em primeiro lugar, tenciona a Comissão informar o Parlamento, em tempo útil, sobre as suas intenções de retomar esta reforma e envolver-nos em todas as suas fases? Neste contexto, gostaria de chamar especificamente a atenção para os direitos de co-decisão consagrados no Tratado de Lisboa. Em segundo lugar, iremos agora ter uma reforma introduzida pela "porta do cavalo", sem uma decisão do Conselho e do Parlamento? Ou tentará o Senhor Comissário realmente restabelecer a confiança, como afirmou há pouco? Os instrumentos de protecção do comércio têm de ser aplicados de acordo com as regras e práticas actuais. Em terceiro lugar, por que motivo está a realizar, precisamente agora, mudanças de pessoal no departamento em questão? Durante as próximas semanas, iremos estar muito atentos ao comportamento da Comissão e da DG Comércio."@pt17
"Herr Präsident, geschätzter Herr Kommissar! Das heutige Thema hat in den vergangenen Tagen und Wochen so manchen überfordert. Im Ratsausschuss hat so mancher fast einen Herzinfarkt bekommen, als er den ersten Reformentwurf gelesen hat. Die Kommission hat die Initiative gestoppt, weil Sie, Herr Kommissar, anscheinend damit überfordert waren, einen mehrheitsfähigen Reformvorschlag vorzulegen. Unsere Parlamentsverwaltung war überfordert und hat die heutige Debatte mit dem unsinnigen Titel in die Tagesordnung aufgenommen, und auf der Rednerliste steht — auch nicht viel besser. Die Öffentlichkeit hat sich, wenn ich die Tribüne anschaue, überfordert in ein Restaurant oder nach Hause zurückgezogen. Vielleicht schaut uns ja wenigstens jemand übers Internet zu, und hoffentlich behalten wir hier im Saal den Überblick. Ich bedauere es sehr, dass es der Kommission nicht gelungen ist, einen Vorschlag für eine Reform vorzulegen, der die Mehrheit im Rat und Parlament hätte finden können. Sicherlich ist im Moment nicht der richtige Zeitpunkt für eine solche Reform, aber dass die Reform so kläglich scheitert, hätte niemand von uns erwartet. Was ist nun wichtig? Erstens: Wird die Kommission das Parlament frühzeitig über eine Wiederaufnahme der Reform informieren und uns eng einbinden? Ich verweise ausdrücklich auf die Mitentscheidungsrechte nach dem Vertrag von Lissabon. Zweitens: Wird es nun eine Reform durch die Hintertür ohne Beschluss des Rates und des Parlaments geben? Oder werden Sie, Herr Kommissar, wirklich, wie gerade eben gesagt, versuchen, wieder Vertrauen aufzubauen? Die Handelsschutzinstrumente sind entsprechend den derzeit gültigen Regeln und der bisherigen Praxis anzuwenden. Drittens: Warum nehmen Sie in der entsprechenden Abteilung genau jetzt personelle Veränderungen vor? Wir werden das Verhalten der Kommission und der GD Handel in den nächsten Wochen sehr aufmerksam verfolgen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, táto záležitosť vyvolala v posledných dňoch a mesiacoch v niektorých ľuďoch veľké znepokojenie. Niektorí členovia výboru pri čítaní prvého návrhu správy takmer dostali infarkt. Komisia zastavila iniciatívu pretože, vy, pán komisár, ste boli očividne nadmerne zaťažený úlohou vypracovať návrh reformy, ktorý by umožnil dosiahnuť väčšinu. Naša parlamentná správa bola preťažená a zahrnula dnešnú rozpravu do programu pod nezmyselným názvom „Vyhlásenie Komisie – reforma nástrojov na ochranu obchodu“, zatiaľ čo v zozname rečníkov je uvedený názov Reforma nástrojov na ochranu spotrebiteľa, čo nie je omnoho lepšie. Keď sa pozerám do verejnej galérie, zdá sa, že aj predstavitelia verejnosti sú nadmerne zaťažení, šli do reštaurácie alebo domov. Možno nás aspoň niekto sleduje na internete a dúfam, že si udržíme prehľad tu v snemovni. Zdá sa mi poľutovaniahodné, že Komisia nezvládla vypracovanie návrhu reformy, ktorý by umožnil dosiahnuť väčšinu v Rade a Parlamente. V súčasnosti nie je určite správny čas na tento druh reformy, ale nikto z nás by nepredpokladal, že reforma dopadne tak mizerne. Čo je momentálne dôležité? Po prvé, oboznámi Komisia včas Parlament so svojimi zámermi znovu začať pracovať na tejto reforme a zahrnie nás do každej fázy činnosti? Dovoľte mi upozorniť vás osobitne na právo spolurozhodovania na základe Lisabonskej zmluvy. Po druhé, prijmete teraz reformu potajomky bez rozhodnutia Rady a Parlamentu? Alebo, vy, pán komisár, ako bolo práve uvedené, sa naozaj pokúsite obnoviť dôveru? Nástroje na ochranu obchodu musia byť uplatňované v súlade s platnými pravidlami a postupmi. Po tretie, prečo vykonávate personálne zmeny v príslušných útvaroch práve v tomto čase? V nasledujúcich týždňoch budeme veľmi dôsledne monitorovať konanie Komisie a GR pre obchod."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, to vprašanje je bilo za nekatere ljudi v preteklih dnevih in tednih prenaporno. V odboru so nekateri skoraj doživeli srčno kap, ko so prebrali prvi osnutek poročila. Komisija je zaustavila pobudo, ker vi, gospod komisar, očitno niste mogli opraviti naloge priprave predloga reforme, ki bi ga podprla večina. Tudi naša parlamentarna administracija ni mogla opraviti svoje naloge in je današnjo razpravo na dnevni red uvrstila pod nesmiselnim naslovom „Izjava Komisije – reforma instrumentov za zaščito trgovine“, medtem ko tudi naslov seznama govornikov „Reforma instrumentov za varstvo potrošnikov“ ni veliko boljši. Če pogledam na galerijo za obiskovalce, se zdi, da ima tudi javnost vsega dovolj in so odšli v restavracijo ali domov. Morda vsaj kdo spremlja to razpravo prek interneta in upam, da bomo tudi tukaj v sejni dvorani ohranili pozornost. Zelo mi je žal, da Komisiji ni uspelo pripraviti predloga reforme, ki bi ga podprla večina v Svetu in Parlamentu. Zdaj zagotovo ni pravi čas za to vrsto reforme, vendar ni nihče od nas pričakoval, da bo reforma doživela takšen neuspeh. Kaj je zdaj pomembno? Najprej me zanima, ali bo Komisija pravočasno obvestila Parlament o svojem namenu, da ponovno začne to reformo, in nas vključila v vse stopnje tega procesa. Naj vas posebej opozorim na pravice soodločanja na podlagi lizbonske pogodbe. Drugič, ali bo zdaj reforma potekala prikrito brez odločanja s strani Sveta in Parlamenta? Ali boste, gospod komisar, kot je bilo pravkar navedeno, resnično poskusili ponovno vzpostaviti zaupanje? Instrumente za zaščito trgovine je treba uporabljati v skladu s sedanjimi predpisi in prakso. Tretjič, zakaj v tem trenutku izvajate spremembe osebja v zadevnem oddelku? V prihajajočih tednih bomo zelo pozorno spremljali ravnanje Komisije in GD za trgovino."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Den här frågan har varit för mycket för vissa personer under de senaste dagarna och veckorna. I utskottet fick vissa nästan en hjärtattack när de läste det första rapportförslaget. Kommissionen har stoppat initiativet för att ni, herr kommissionsledamot, uppenbarligen överväldigades av uppgiften att ta fram ett reformförslag som kunde trygga en majoritet. Vår parlamentariska förvaltning överväldigades och satte dagens debatt på föredragningslistan med den meningslösa titeln ”Uttalande av kommissionen – Reform av instrumenten för skydd av handeln”, medan det i listan över talare står ”Reform av instrumenten för skydd av konsumenterna”, vilket inte är mycket bättre. En titt på åhörarläktaren tyder på att allmänheten också är överväldigad och har gått på restaurang, eller hem. Kanske finns det någon som åtminstone tittar via Internet, och förhoppningsvis kommer vi att hålla oss till en översikt här i kammaren. Enligt min mening är det högst beklagligt att kommissionen inte har lyckats ta fram ett reformförslag som skulle kunna trygga en majoritet i rådet och parlamentet. Nu är sannerligen inte den rätta tidpunkten för den här sortens reformer, men ingen här hade kunnat förutse att reformen skulle misslyckas så kapitalt. Vad är viktigt nu? För det första: kommer kommissionen att i god tid informera parlamentet om sina avsikter att återuppta reformen på nytt och göra oss delaktiga i varje skede? Låt mig särskilt uppmärksamma er på rätten till medbeslutande enligt Lissabonfördraget. För det andra: kommer det nu att komma en reform bakvägen, utan ett beslut av rådet och parlamentet? Eller kommer ni, herr kommissionsledamot, verkligen att försöka återupprätta förtroendet, vilket nyss påpekades? De handelspolitiska skyddsinstrumenten måste tillämpas enligt gällande regler och metoder. För det tredje: varför gör ni personalförändringar i den berörda avdelningen just vid den här tidpunkten? Vi kommer att vara mycket uppmärksamma på hur kommissionen och generaldirektoratet för handel går tillväga under de närmaste veckorna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Commission statement – Reform of trade protection instruments"9
"Komission julkilausuma: Kaupan suojan välineiden uudistaminen"7
"Kuluttajansuojavälineiden uudistus"7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph