Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-209"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.27.1-209"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Ganz deutlich gesagt: Ich freue mich, dass die von Ihnen vorgeschlagene Reform der Handelsschutzinstrumente gescheitert ist. Sie, Herr Kommissar, haben versucht, die TDI-Reform voranzutreiben, indem Sie dieses Vorhaben in die aufgenommen haben. Selbst wenn man davon ausgeht, dass eine solche benötigt wird, ist doch klar, dass es darum gehen sollte, diese Instrumente dort, wo sie Sinn machen, zu stärken, anstatt sie praktisch abzuschaffen. Aber Letzteres war Intention Ihrer Mitteilung vom November 2007. Sie haben damit auch die große Mehrheit der Interessenvertreter, die das bestehende System befürworten, übergangen, der nur eine kleine Minderheit gegenübersteht, die es schleichend aushöhlen will. Die Beendigung des Neuordnungsvorhabens schon auf der Ebene der Kommission zeigt, dass die große Mehrheit der Mitgliedstaaten und auch viele Ihrer eigenen Kollegen die Vorschläge für nicht akzeptabel hielten und dass diese zu sehr an den Interessen einer kleinen, aber sehr lautstarken Lobby ausgerichtet waren. Wem hätte diese Reform genützt? Weder den europäischen Arbeitnehmern, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, weil Großunternehmen die von Ihnen hochgelobten komparativen Vorteile in Schwellenländern ausnutzen, noch den Arbeitnehmern dort, die unakzeptablen Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind, und ganz zu schweigen – das sage ich Ihnen als Unternehmer – von den Unternehmen, die in der Europäischen Union nach entsprechenden Regeln produzieren und ihre Profite nicht durch mangelhafte Anwendung von Umwelt- und Sozialstandards in einigen Drittländern in die Höhe treiben wollen. Mit Fairness und Gerechtigkeit in den globalen Handelsbeziehungen und zwischen den Unternehmen hatten die Vorschläge nichts zu tun. Vorteile hätten allein die großen Importgesellschaften daraus geschlagen, die es natürlich ärgert, wenn versucht wird, ihre missbräuchlichen Praktiken einzudämmen. Es sind zum einen die Großhandels- und Vertriebsketten, die sich hinter den Verbraucherinteressen verstecken und gerne vergessen machen, dass Verbraucher auch Arbeitnehmer, Bürger und Steuerzahler sind, und es sind auch diejenigen in der EU, die vor allem an ihre Erlöse aus Kapitalanlagen denken, ohne Rücksicht darauf, dass die Union vor allem mittels gegenseitiger Solidarität und Unterstützung weiterentwickelt werden muss. Das System der handelspolitischen Schutzinstrumente ist nicht perfekt, aber es ist bislang das weltweit am besten funktionierende. Das habe im Übrigen nicht ich mir ausgedacht, sondern Sie – die Kommission – haben im Jahre 2006 eine Studie in Auftrag gegeben, in der das steht. Wir sollten zunächst abwarten, welche Änderungen sich im Rahmen der Welthandelsorganisation ergeben, bevor wir in diesem Bereich herumreformieren. Eine solche Reform muss berücksichtigen, wie unsere Handelspartner vorgehen, statt unilateral auf jegliche rechtliche Möglichkeit zum Schutz vor Dumping zu verzichten. Rechtliche Möglichkeiten übrigens, die auf einem international vereinbarten Regelwerk beruhen. Hinzufügen muss ich leider, dass ich mit dem Vorgehen der Kommission bei der Anwendung der Handelsschutzinstrumente während des Jahres 2007 nicht einverstanden bin. Viele Mitgliedstaaten und andere Akteure haben dagegen protestiert, dass die Kommission die von ihr vorgeschlagenen Änderungen einfach schon mal eben angewandt hat, bevor Rat und Parlament überhaupt die Chance hatten, sich dazu zu äußern. Die GD Handel hat in den vergangenen Monaten schlicht und ergreifend einige bisher geltende Grundsätze der institutionellen Zusammenarbeit für sich außer Kraft gesetzt. Das Ergebnis ist, dass überhaupt keine neuen Fälle eröffnet worden sind. Ich kann nur hoffen und bitte Sie auch, dass diese Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen Kommission und Parlament künftig nicht so fortgeführt wird. Ebenso bitte ich Sie, Ihre entscheidenden Vorhaben im Rahmen des Rahmenwerks zu den Handelsschutzinstrumenten in unserem Ausschuss für internationalen Handel vorzustellen und auch ernsthaft mit den Abgeordneten zu diskutieren."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, abych byl upřímný, jsme rád, že navrhovaná reforma nástrojů na ochranu obchodu selhala. Snažil jste se protlačit reformu TDI jejím zařazením do strategie pro globální Evropu. I kdybychom předpokládali, že by tato reforma mohla být úspěšná, je zcela jasné, že potřebujeme posílit tyto nástroje tam, kde mohou být užitečné, spíše než jejich úplným zrušením. Tento druhý cíl byl však účelem vašeho sdělení v listopadu 2007. Přehlédl jste velkou většinu, která byla pro zachování stávajícího systému, i když proti jeho zachování a pro jeho postupné narušování byla jen menšina. To, že reformní projekt měl důvod k pozastavení na úrovni Komise, ukazuje, že velká většina členských států a řada z vašich vlastních kolegů považovala tyto návrhy za nepřijatelné a namířené na malou, ale velmi hlasitou lobbyistickou skupinu. Kdo by byl měl z této reformy prospěch? Ne evropští pracovníci, kterým hrozí, že přijdou o práci, protože velké společnosti budou chtít využít vámi proklamované konkurenční výhody nových ekonomik. Ani pracovníci z těchto zemí, kteří by museli snášet nepřijatelné pracovní podmínky, a určitě ani evropské firmy – a teď mluvím jako podnikatel – které provádějí své výrobní operace v souladu s platnými evropskými zákony a neplánují prudce zvednout své zisky zneužíváním nedostatečných ekologických a sociálních norem určitých třetích zemí. Tyto návrhy nemají nic společného s čestností a spravedlností v globálních obchodních vztazích a vztazích mezi společnostmi. Vlastně hlavními příjemci těchto výhod by byli velcí dovozci, kteří jsou přirozeně dotčeni každým pokusem omezit jejich zneužívající praktiky. Hlavní prospěch by měli velcí velkoobchodníci a distributoři, kteří neberou v úvahu zájmy spotřebitelů, a kteří rádi zakrývají skutečnost, že spotřebitelé jsou také pracující, občané a daňoví poplatníci. Prospěch by měli v EU ti, jejichž hlavním zájmem je jejich zisk, a kteří zapomínají, že Evropská unie se má rozvíjet především na zásadách vzájemné solidarity a podpory. Systém TDI, který máme zaveden, není dokonalý, ale je to systém, který funguje nejlépe na světě. Náhodou to není jen můj názor; vy – Komise – jste v roce 2006 realizovali studii, která dochází k témuž závěru. Měli bychom počkat, co se v oblasti rozvoje světového obchodu odehraje, než v této oblasti zavedeme nové reformy. Takové reformy by měly brát v úvahu, co dělají naši obchodní partneři, a ne jen jednostranně rušit jakékoliv zákonné mechanismy na naši ochranu před podbízením: zákonné mechanismy, které jsou založeny na mezinárodně dohodnutých pravidlech. Bohužel musím dodat, že se nemohu ztotožnit s chováním Komise při uplatňování TDI v roce 2007. mnoho členských států a dalších zainteresovaných stran protestuje, že změny navrhované Komisí nabyly účinnosti dřív, než Rada a Parlament měly možnost k nim zaujmout stanovisko. GŘ Obchod z vlastní iniciativy nedávno prostě zrušilo některé zavedené zásady institucionální spolupráce. V důsledku toho tato spolupráce zcela ustala. Doufám jen, a prosím vás, abyste zajistili, aby tento způsob spolupráce mezi Komisí a Parlamentem nepokračoval dál. Rád bych vás také požádal, abyste předložili hlavní návrhy na rámec TDI Výboru pro mezinárodní obchod a vážně si o nich pohovořili s Parlamentem, než nabudou účinnosti."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! For at sige det lige ud, så glæder det mig, at den reform af handelsbeskyttelsesinstrumenterne, som De havde foreslået, ikke er lykkedes. De, hr. kommissær, forsøgte at fremme TDI-reformen ved at optage dette projekt i Global Europe Strategy. Selv om man tager som udgangspunkt, at der er brug for en sådan, er det imidlertid klart, at det bør handle om at styrke disse instrumenter de steder, hvor de er hensigtsmæssige, i stedet for praktisk talt at afskaffe dem. Det var imidlertid det sidste, der var intentionen med Deres meddelelse fra november 2007. Dermed har De også tilsidesat det store flertal blandt repræsentanterne for interessenterne, som forsvarer det eksisterende system, og som står over for et lille mindretal, som ønsker at udhule det langsomt. Projektet blev afbrudt allerede på kommissionsniveau, og det viser, at et stort flertal af medlemsstaterne og også mange af Deres egne kolleger ikke mente, at forslagene var acceptable, og at de i for høj grad fulgte en lille, men højtråbende lobby. Hvem ville denne reform have været til gavn for? Hverken for de europæiske arbejdstagere, som er truet af arbejdsløshed, fordi store virksomheder udnytter de højt besungne komparative fordele i nyindustrialiserede lande, eller arbejdstagerne i disse lande, som udsættes for uacceptable arbejdsforhold, for slet ikke at tale om - det siger jeg som erhvervsdrivende - virksomhederne, som producerer i EU efter de gældende regler og ikke ønsker at maksimere deres profitter ved utilstrækkelig anvendelse af miljøstandarder og sociale standarder i visse tredjelande. Forslagene havde intet at gøre med fairness og retfærdighed i de globale handelsrelationer og mellem virksomhederne. Kun de store importvirksomheder ville have haft fordel af det, og de ærgrer sig naturligvis over, at man forsøger at inddæmme deres ufine metoder. Det er for det første engros- og salgskæder, som skjuler sig bag forbrugerinteresser og glemmer at fortælle, at forbrugere også er arbejdstagere, borgere og skatteydere, og det er for det andet dem i EU, som især tænker på indtægten fra deres kapitalinvesteringer uden hensyn til, at EU's videre udvikling især skal bygge på gensidig solidaritet og støtte. Systemet med de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter er ikke perfekt, men indtil videre er det det system i verden, der fungerer bedst. Det er i øvrigt ikke noget, jeg har fundet på, men Kommissionen, som i 2006 bestilte en undersøgelse, hvor der står sådan. Vi bør i første omgang afvente, hvilke ændringer der vil ske i forbindelse med WTO, før vi begynder at lave reformer på dette område. En sådan reform skal tage hensyn til, hvordan vores handelspartnere agerer, i stedet for ensidigt at give afkald på enhver juridisk mulighed for at beskytte sig mod dumping. Det er i øvrigt juridiske muligheder, som bygger på et internationalt aftalt regelsæt. Jeg må desværre tilføje, at jeg ikke er indforstået med Kommissionens fremgangsmåde i forbindelse med anvendelsen af handelsbeskyttelsesinstrumenterne i 2007. Mange medlemsstater og andre aktører har protesteret mod, at Kommissionen bare har anvendt de ændringer, den havde foreslået, før Rådet og Parlamentet overhovedet havde en chance for at udtale sig om det. Generaldirektoratet for handel har i de forløbne måneder simpelthen ignoreret nogle hidtil gældende principper for det institutionelle samarbejde. Resultatet er, at der slet ikke er indledt nogen nye sager. Jeg kan kun håbe på, og jeg beder Dem også om, at denne form for samarbejde mellem Kommissionen og Parlamentet fremover ikke bliver videreført. Jeg beder Dem ligeledes om at præsentere Deres centrale projekter i forbindelse med handelsbeskyttelsesinstrumenterne i vores udvalg om international handel og diskutere det seriøst med medlemmerne."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, για να είμαι ειλικρινής, χαίρομαι που η αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου που προτείνατε απέτυχαν. Προσπαθήσατε να δώσετε ώθηση στην αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου ενσωματώνοντάς την στη στρατηγική για την Ευρώπη στον κόσμο. Ακόμα και εάν υποθέσουμε ότι αυτή η αναθεώρηση θα ήταν χρήσιμη, είναι αρκετά σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς τους μηχανισμούς στους τομείς που θα ήταν επωφελείς, αντί να τους εξαλείψουμε συνολικά. Ωστόσο, αυτό το τελευταίο ήταν το αντικείμενο της ανακοίνωσής σας τον Νοέμβριο του 2007. Παρακάμψατε τη μεγάλη πλειοψηφία που ήταν υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου συστήματος, με μόνο μια μικρή μειοψηφία να είναι κατά της διατήρησής του και υπέρ της σταδιακής εξάλειψής του. Ο τρόπος με τον οποίο το έργο της αναθεώρησης ανεστάλη σε επίπεδο Επιτροπής δείχνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών και πολλοί από τους συναδέλφους σας θεώρησαν αυτές τις προτάσεις απαράδεκτες και ότι στην πραγματικότητα οδηγούσαν σε μια μικρή αλλά πολύ δυναμική ομάδα άσκησης πιέσεων. Ποιος θα ωφελούνταν από αυτήν την αναθεώρηση; Όχι το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης, που κινδυνεύει να χάσει τις θέσεις εργασίας του, καθώς οι μεγάλες εταιρείες μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των αναδυόμενων οικονομιών που τόσο πολύ εκθειάζατε. Όχι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις χώρες, που αναγκάζονται να υπομένουν απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, και σίγουρα όχι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις –και μιλώ ως επιχειρηματίας– η λειτουργία παραγωγής των οποίων συνάδει με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι οποίες δεν προτίθενται να δουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται στα ύψη εκμεταλλευόμενες κακές περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες σε ορισμένες τρίτες χώρες. Αυτές οι προτάσεις δεν έχουν καμία σχέση με την εντιμότητα και τη δικαιοσύνη στο πλαίσιο των σχέσεων του διεθνούς εμπορίου και μεταξύ των εταιρειών. Στην πραγματικότητα, αυτοί που θα ωφελούνταν κατά κύριο λόγο θα ήταν οι μεγάλοι εισαγωγείς, που εκ φύσεως δυσανασχετούν με οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού των καταχρηστικών πρακτικών τους. Αυτοί που θα ωφελούνταν θα ήταν οι μεγάλοι έμποροι χονδρικής και οι διανομείς που τινάζουν στον αέρα τα συμφέροντα των καταναλωτών και προτιμούν να αποσιωπούν το γεγονός ότι οι καταναλωτές είναι ταυτόχρονα εργαζόμενοι, πολίτες και φορολογούμενοι. Αυτοί που θα ωφελούνταν θα ήταν όσοι στην ΕΕ ενδιαφέρονται μόνο για τα κέρδη, ξεχνώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι έχει οικοδομηθεί, πρωτίστως, πάνω στις αρχές της αμοιβαίας αλληλεγγύης και υποστήριξης. Το σύστημα των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου που διαθέτουμε δεν είναι τέλειο, αλλά είναι αυτό που λειτουργεί καλύτερα σε σύγκριση με άλλα που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρεμπιπτόντως, αυτή η άποψη δεν είναι μόνο δική μου· εσείς –η Επιτροπή– διενεργήσατε μελέτη το 2006 που καταλήγει στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα συμβεί όσον αφορά τις εξελίξεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, προτού προβούμε σε οποιαδήποτε αναθεώρηση σε αυτόν τον τομέα. Αυτή η αναθεώρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τι πράττουν οι εμπορικοί μας εταίροι, αντί να εγκαταλείψει μονομερώς νομικούς μηχανισμούς για την προστασία μας από το ντάμπινγκ: νομικούς μηχανισμούς που, παρεμπιπτόντως, βασίζονται σε διεθνώς συμφωνηθείσες ομάδες κανόνων. Δυστυχώς, πρέπει να προσθέσω ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω τη συμπεριφορά της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου το 2007. Πολλά κράτη μέλη και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς διαμαρτυρήθηκαν ότι οι αλλαγές που πρότεινε η Επιτροπή εφαρμόστηκαν προτού δοθεί η ευκαιρία στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να εκφέρουν γνώμη επ’ αυτών. Τους τελευταίους μήνες, η ΓΔ Εμπορίου, με πρωτοβουλία της, απλά κατήργησε ορισμένες από τις εδραιωμένες αρχές της διοργανικής συνεργασίας. Ως αποτέλεσμα, καμία απολύτως υπόθεση δεν ρυθμίστηκε. Θα ήθελα να ελπίζω, και σας ζητώ να με διαβεβαιώσετε για αυτό, ότι αυτό το είδος συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου δεν θα συνεχιστεί στο μέλλον. Θα ήθελα επίσης να παρουσιάσετε τις βασικές προτάσεις σας για το πλαίσιο των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου ενώπιον της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και πριν από την εφαρμογή τους να πραγματοποιηθούν σοβαρές συζητήσεις με το Κοινοβούλιο."@el10
"Mr President, Commissioner, to be quite frank, I am glad that the reform of the trade defence instruments proposed by you has failed. You tried to push the TDI reform forward by taking up this reform in the Global Europe Strategy. Even if we assume that this reform would have been useful, it is quite clear that we need to strengthen these instruments where they are going to be beneficial, rather than abolishing them altogether. However, this latter aim was the purpose of your communication of November 2007. You bypassed the large majority who were in favour of retaining the existing system, with only a small minority being against its retention and in favour of progressively eroding it. The way in which the reform project has ground to a halt at Commission level shows that the large majority of Member States and many of your own colleagues considered these proposals to be unacceptable and that they were actually geared towards a small but very vocal lobby. Who would have benefited from this reform? Not the European workforce, who are at risk of losing their jobs because major companies have been able to make use of your much-vaunted comparative advantages in the emerging economies. Not the workers in those countries, who have to endure unacceptable working conditions, and certainly not European businesses – and I speak as an entrepreneur – which conduct their production operations in accordance with the relevant European legislation and have no plans to send their profits soaring by exploiting poor environmental and social standards in certain third countries. These proposals had nothing to do with fairness and justice in global trade relations and between companies. In fact, the main beneficiaries would have been the major importers, who are naturally annoyed by any attempt to curb their abusive practices. The beneficiaries would have been the major wholesalers and distributors who ride roughshod over consumers' interests and who prefer to draw a veil over the fact that consumers are also workers, citizens and taxpayers. The beneficiaries would be those in the EU whose main concern is their profits, forgetting that the European Union is supposed to be developed, first and foremost, on mutual solidarity and support. The TDI system that we have in place is not perfect, but it is the one which works best compared with others around the world. Incidentally, that is not just my opinion; you – the Commission – undertook a study in 2006 which makes this same point. We should wait and see what happens in terms of developments in the World Trade Organisation before we introduce any new reforms in this area. Such a reform would have to consider what our trading partners are doing rather than unilaterally giving up any legal mechanisms to protect ourselves from dumping: legal mechanisms, incidentally, which are based on an internationally agreed set of rules. Regrettably, I must add that I cannot endorse the Commission's conduct in the application of the TDIs in 2007. Many Member States and other stakeholders have protested that the changes proposed by the Commission were put into effect before the Council and Parliament had the chance to reach an opinion on them. DG Trade has, on its own initiative, quite simply suspended some of the established principles of interinstitutional cooperation in recent months. As a result, absolutely no cases have been taken up. I can only hope, and I would ask you to ensure, that this style of cooperation between the Commission and Parliament does not continue in future. I would also ask you to bring your key proposals on the framework for the TDIs before the Committee on International Trade and have serious discussions with Parliament before they are put into effect."@en4
"Señor Presidente, Comisario, para ser sincero, me complace que la reforma de los instrumentos de defensa comercial que ha propuesto haya fracasado. Intentó que se avanzara con la reforma de los instrumentos de defensa comercial al ligar esta reforma a la Estrategia Global de Europa. Incluso si asumimos que esta reforma es útil, está bastante claro que necesitamos reforzar estos instrumentos en aquellos aspectos en los que vaya a resultar beneficioso, en lugar de abolirlos todos a la vez. No obstante, este último objetivo era el fin de su Comunicación de noviembre de 2007. Pasó por alto la amplia mayoría que se mostró a favor de mantener el sistema existente, con sólo una reducida minoría en contra de que se conservara y a favor de una debilitación progresiva de la misma. El modo en el que el proyecto de reforma se ha paralizado en el ámbito de la Comisión demuestra la amplia mayoría de Estados miembros y de muchos de sus propios colegas que consideraron inadmisibles estas propuestas y que realmente se orientaron a un lobby minoritario pero muy influyente. ¿Quién se habría beneficiado de esta reforma? No lo haría los trabajadores europeos que corren el riesgo de perder sus puestos porque las empresas principales han podido usar sus tan cacareadas ventajas comparativas de las economías emergentes. Tampoco los trabajadores de esos países, que tienen que soportar condiciones de trabajo inadmisibles y, evidentemente, tampoco las empresas europeas —y hablo como empresario— que dirigen sus operaciones de producción conforme a la legislación comunitaria pertinente y no tienen intención de obtener pingües beneficios mediante la explotación de las escasas normas medioambientales y sociales en determinados terceros países. Estas propuestas no tienen nada que ver con equidad y justicia en las relaciones comerciales globales y entre las empresas. De hecho, los principales beneficiarios habrían sido los principales importadores que, naturalmente, se enfadan ante cualquier intento que pretenda frenar sus prácticas abusivas. Los beneficiarios habrían sido los principales mayoristas y distribuidores que no tienen la menor consideración por los intereses de los consumidores y que prefieren correr un velo sobre el hecho de que los consumidores sean también trabajadores, ciudadanos y contribuyentes. Los beneficiarios serían aquellos de la UE cuya principal preocupación son sus beneficios olvidando que se supone que la Unión Europea debe desarrollarse, principalmente, basándose en la solidaridad y el apoyo. El sistema de instrumentos de defensa comercial que tenemos en práctica no es perfecto pero es el que funciona mejor en comparación con los del resto del mundo. Casualmente, no es sólo mi opinión, ustedes —la Comisión— iniciaron un estudio en 2006 que hace esta misma observación. Deberíamos esperar a ver lo que sucede con respecto a los avances de la OMC antes de introducir cualquier nueva reforma en este ámbito. Dicha reforma debería tener en cuenta qué están haciendo nuestros socios comerciales en lugar de abandonar los mecanismos jurídicos que nos proteges del dumping: los mecanismos jurídicos, por cierto, que se basan en un conjunto de normas acordadas a escala internacional. Por desgracia, debo añadir que no puedo respaldar la conducta de la Comisión en la aplicación de los instrumentos de defensa comercial en 2007. Muchos Estados miembros y otros interesados se han quejado de que los cambios propuestos por la Comisión se pusieron en vigor antes de que el Consejo y el Parlamento tuvieran la posibilidad de formarse una opinión al respecto. La DG de Comercio, por propia iniciativa, se ha limitado a suspender la aplicación de diversos principios establecidos de la cooperación interinstitucional a lo largo de los últimos meses. Como resultado, no se ha admitido ningún asunto. Sólo me cabe esperar, y le rogaría que me garantizara, que este estilo de cooperación entre la Comisión y el Parlamento no continúe en el futuro. Le rogaría que trajera sus propuestas fundamentales sobre el marco regulador de los instrumentos de defensa comercial ante la Comisión de Comercio Internacional y celebrara debates serios con el Parlamento antes de que entraran en vigor."@es21
"Hr president, volinik, kui päris aus olla, siis on mul hea meel, et teie poolt ette pandud kaubanduse kaitsevahendite reform läbi kukkus. Te üritasite kaubanduse kaitsevahendite reformi tagant tõugata, võttes üles selle ülemaailmse Euroopa strateegia reformimise. Isegi kui eeldame, et see reform oleks võinud kasulik olla, on üpris selge, et meil on tarvis neid vahendeid parandada, kuni neist kasu on, selle asemel et need hoopis kõrvale heita. Siiski oli see viimane eesmärk teie 2007. aasta novembri teatise sihiks. Te läksite mööda suurest enamusest, kes pooldas kehtiva süsteemi säilitamist, kui ainult tilluke vähemus oli selle säilitamise vastu ja järk-järgulise kaotamise poolt. Viis, kuidas reformiprojekt on komisjoni tasemel seisma pandud, näitab, et suur enamik liikmesriikidest ja paljud meie enda kolleegidest ei pea neid ettepanekuid vastuvõetavateks ning et nad on tegelikult käima pannud väikese, kuid väga hääleka lobitöö. Kellel oleks sellest reformist kasu olnud? Mitte Euroopa tööjõul, kellel on oht oma töökohad kaotada, sest suured äriühingud on suutnud ära kasutada teie paljukiidetud suhtelisi eeliseid kasvava majandusega riikides. Mitte töölistel nendes riikides, kes peavad taluma vastuvõtmatuid töötingimusi, ja kindlasti mitte Euroopa ettevõtetel – ning ma kõnelen kui ettevõtja – mis juhivad oma tootmistegevust vastavalt kehtivatele Euroopa õigusaktidele ega kavatse saata oma kasumit kiiresti kasvama teatavatesse kolmandatesse riikidesse, kurnates nende viletsaid keskkonna- ja sotsiaalseid standardeid. Neil ettepanekutel polnud midagi tegemist aususe ja õiglusega ülemaailmsetes kaubandussuhetes ega äriühingute vahel. Tegelikult oleksid peamisteks kasusaajateks olnud suured importijad, kes on loomulikult pahased iga katse peale nende kuritahtlikke tavasid piirata. Kasusaajateks oleksid olnud suured hulgimüüjad ja turustajad, kes tarbijate huvid jalge alla tallavad ning eelistavad maha vaikida fakti, et tarbijadki on töötajad, kodanikud ja maksumaksjad. Kasusaajateks oleksid olnud need Euroopa Liidus, kelle peamine mure on nende kasumid ja kes unustavad, et EL peaks eeldatavasti arenema kõigepealt ja peamiselt vastastikuse solidaarsuse ja toetuse vaimus. Praegu paigas olev kaubanduse kaitsevahendite süsteem ei ole täiuslik, kuid see töötab kõige paremini, võrreldes teistega üle kogu maailma. Muuseas, see ei ole ainult minu arvamus; teie seal komisjonis võtsite 2006. aastal ette uurimuse, millega jõuti samale järeldusele. Peaksime ootama ja vaatama, millised arengud toimuvad Maailma Kaubandusorganisatsioonis, enne kui hakkame selles valdkonnas mingeid uusi reforme tegema. Selline reform peaks pigem arvesse võtma, mida teevad meie kaubanduspartnerid, selle asemel et ühepoolselt loobuda mõnest õigusmehhanismist, mis meid dumpingu vastu kaitseb: muuseas õigusmehhanismist, mis põhineb rahvusvaheliselt heakskiidetud eeskirjade kogumil. Kahjuks pean lisama, et ma ei saa heaks kiita komisjoni teguviisi kaubanduse kaitsevahendite rakendamisel 2007. aastal. Paljud liikmesriigid ja muud sidusrühmad on protestinud, et komisjoni poolt kavandatavad muudatused jõustati enne, kui nõukogu ja parlament said üldse võimaluse nende kohta mingile arvamusele jõuda. Kaubanduse peadirektoraat on viimastel kuudel omal algatusel üsna lihtsalt katkestanud mõnede institutsioonidevahelises koostöös kehtestatud põhimõtete järgimise. Selle tulemusel ei ole algatatud absoluutselt mitte ühtegi uut juhtumit. Ma võin ainult loota ja ma palun teil seda kinnitada, et selline koostöö stiil komisjoni ja parlamendi vahel ei jätku ka tulevikus. Tahaksin teid samuti paluda esitada olulisi ettepanekuid kaubanduse kaitsevahendite raamistiku kohta enne rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning pidada parlamendiga tõsiseid arutelusid enne nende vahendite jõustamist."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, olen suoraan sanottuna iloinen siitä, että ehdottamanne kaupan suojakeinojen uudistus epäonnistui. Yrititte viedä kaupan suojakeinojen uudistusta eteenpäin sisällyttämällä sen Globaali Eurooppa -strategiaan. Vaikka olettaisimmekin, että tästä uudistuksesta olisi ollut hyötyä, on varsin selvää, että meidän on lujitettava näitä välineitä niiltä osin, kuin niistä on hyötyä sen sijaan, että lakkautamme ne kaikki. Marraskuussa 2007 julkistamassanne tiedonannossa pyrittiin kuitenkin tähän jälkimmäiseen tavoitteeseen. Sivuutitte suuren enemmistön, joka kannatti olemassa olevan järjestelmän säilyttämistä. Vain pieni vähemmistö vastusti sen säilyttämistä ja kannatti ajatustanne sen asteittaisesta lakkauttamisesta. Se, kuinka uudistushanke on jumittunut komissiossa, osoittaa, että jäsenvaltioiden valtaenemmistö ja monet kolleganne katsoivat, ettei näitä ehdotuksia voitaisi hyväksyä ja että ne perustuivat itse asiassa hyvin pienen mutta äänekkään ryhmän edunvalvontaan. Ketkä olisivat hyötyneet tästä uudistuksesta? Eivät ainakaan eurooppalaiset työntekijät, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa, koska suuryhtiöt ovat voineet hyödyntää paljon ylistämiänne kehittyvien talouksien suhteellisia etuja. Eivät myöskään kyseisten maiden työntekijät, joiden on työskenneltävä sietämättömissä olosuhteissa, eivätkä liioin eurooppalaiset yhtiöt – puhun nyt yrittäjänä – jotka harjoittavat tuotantotoimintaansa EU:n lainsäädännön mukaisesti eivätkä suunnittele kasvattavansa voittojaan hyödyntämällä tiettyjen yhteisön ulkopuolisten maiden heikkoja ympäristö- ja sosiaalisääntöjä. Ehdotukset eivät liittyneet millään tavalla kansainvälisten kauppasuhteiden ja yritysten väliseen tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Itse asiassa ne olisivat hyödyttäneet eniten suuria maahantuojia, joita luonnollisesti ärsyttää se, että niiden haitallisia käytäntöjä yritetään rajoittaa. Ehdotukset olisivat hyödyttäneet myös suuria tukkukauppiaita ja jälleenmyyjiä, jotka jyräävät alleen kuluttajien edut ja mieluiten vaikenevat siitä, että kuluttajat ovat myös työntekijöitä, kansalaisia ja veronmaksajia. Ehdotuksista olisivat hyötyneet EU:ssa ne, jotka ajattelevat ensisijaisesti voittojaan ja unohtavat, että Euroopan unioni rakentuu ennen kaikkea vastavuoroisen yhteisvastuun ja tuen varaan. Käytössämme oleva kaupansuojajärjestelmä ei ole täydellinen, mutta muihin eri puolilla maailmaa käytössä oleviin järjestelmiin verrattuna se on toimivin. Tämä ei muuten ole ainoastaan oma mielipiteeni, vaan te teitte komissiossa vuonna 2006 tutkimuksen, jossa todetaan täysin sama asia. Meidän pitäisi odottaa ja katsoa, mitä WTO:ssa tapahtuu, ennen kuin annamme uusia ehdotuksia alan uudistamisesta. Meidän pitäisi ottaa tällaisessa uudistuksessa huomioon se, mitä kauppakumppanimme tekevät, eikä luopua yksipuolisesti oikeudellisista mekanismeista, joilla suojelemme itseämme polkumyynniltä ja jotka muuten perustuvat kansainvälisesti sovittuihin sääntöihin. Valitettavasti minun on lisättävä, etten hyväksy sitä, miten komissio on toiminut kaupan suojakeinojen soveltamisen suhteen vuonna 2007. Monet jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät ovat valittaneet siitä, että komission esittämät muutokset pantiin täytäntöön, ennen kuin neuvosto ja parlamentti ehtivät antaa niistä lausuntojaan. Kaupan pääosasto on yksinkertaisesti lakkauttanut omasta aloitteestaan viime kuukausina muutamat toimielinten välisen yhteistyön vakiintuneet periaatteet. Siksi yhtäkään tapausta ei ole otettu käsiteltäväksi. Voin vain toivoa ja kehotan teitä varmistamaan, ettei komissio jatka tulevaisuudessa yhteistyötään parlamentin kanssa tähän tyyliin. Kehotan teitä myös esittämään kansainvälisen kaupan valiokunnalle keskeisimmät ehdotuksenne kaupan suojakeinoja koskevasta kehyksestä ja käymään parlamentin kanssa asiasta vakavaa keskustelua ennen ehdotusten täytäntöönpanoa."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, pour être honnête, je suis heureux que la réforme des instruments de défense du commerce que vous avez proposée ait échoué. Vous avez tenté de faire avancer la réforme du TDI en la reprenant dans la stratégie planétaire européenne. Même si nous supposons que cette réforme aurait été utile, il est très clair que nous devons renforcer ces instruments là où ils s’avèrent avantageux plutôt que de les abolir complètement. Toutefois, c’est ce dernier objectif qui était l’objet de votre communication de novembre 2007. Vous outrepassiez la grande majorité qui prônait la conservation du système existant, au nom d’une petite minorité qui était en faveur de sa suppression progressive. La manière selon laquelle le projet de réforme a abouti à un blocage au niveau de la Commission montre que la grande majorité des États membres et nombre de vos propres collègues considéraient ces propositions comme inacceptables, et qu’elles étaient en fait adaptées à un petit mais très puissant lobby. Qui aurait bénéficié de cette réforme? Pas la main d’œuvre européenne, qui risque de perdre son emploi parce que les grandes entreprises ont réussi à tirer profit des avantages comparatifs tant vantés des économies émergentes. Pas les travailleurs de ces pays, qui doivent endurer des conditions de travail inacceptables, et certainement pas les entreprises européennes – et je parle en qualité d’entrepreneur – qui gèrent leurs opérations de production dans le respect des lois européennes en vigueur et n’ont pas l’intention de maximiser leurs profits en exploitant les normes environnementales et sociales défaillantes de certains pays tiers. Ces propositions n’avaient rien à voir avec la loyauté et la justice dans les relations commerciales planétaires et entre entreprises. En fait, les principaux bénéficiaires auraient été les grands importateurs, qui sont bien entendus agacés par toutes les tentatives d’infléchir leurs pratiques abusives. Les bénéficiaires auraient été les grands grossistes et distributeurs, qui se moquent des intérêts des consommateurs et préfèrent ignorer que les consommateurs sont aussi des travailleurs, des citoyens et des contribuables. Les bénéficiaires auraient été ceux qui, au sein de l’Union, sont avant tout préoccupés par leur profit, oubliant que l’Union européenne est supposée se bâtir surtout sur la solidarité et le soutien mutuels. Le système TDI en place n’est certes pas parfait, mais il fonctionne bien mieux que d’autres dans le monde. Je ne suis d’ailleurs pas seul à le penser; vous – la Commission – avez réalisé une étude en 2006 qui conclut en ce même sens. Nous devrions attendre pour voir ce qui se passe en termes de développement au sein de l’OMC avant de proposer une nouvelle réforme en la matière. Une telle réforme devrait considérer ce que font nos partenaires commerciaux plutôt que livrer unilatéralement des mécanismes légaux pour nous protéger nous-mêmes du dumping: des mécanismes légaux basés par ailleurs sur des ensembles de règlements internationaux. Je dois ajouter à regret que je ne peux pas approuver la conduite de la Commission dans l’application du TDI en 2007. De nombreux États membres et autres parties prenantes ont protesté parce que les changements proposés par la Commission sont entrés en vigueur avant que le Conseil et le Parlement aient l’occasion de s’en faire une opinion. La DG du Commerce extérieur a tout simplement suspendu de sa propre initiative certains des principes de coopération interinstitutionnelle établis ces derniers mois. En conséquence, absolument aucun cas n’a été saisi. Il ne me reste plus qu’à espérer, en vous demandant d’y veiller, que ce style de coopération entre la Commission et le Parlement ne se poursuive plus à l’avenir. Je voudrais vous demander de présenter vos propositions clés pour le cadre du TDI devant la commission du commerce international, et d’ouvrir des discussions sérieuses avec le Parlement avant qu’elles n’entrent en vigueur."@fr8
"Elnök úr, biztos úr! Ha őszinte akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy örömmel tölt el az, hogy az Önök által javasolt kereskedelmi védelmi eszközreform kudarcot vallott. Önök a Globális Európa Stratégián keresztül próbálták keresztül vinni a kereskedelemi védelmi eszközök reformját. Még akkor is, ha azt feltételezzük, hogy ez a reform hasznos lett volna, meglehetősen egyértelmű, hogy ott kell megerősítenünk ezeket az eszközöket, ahol hasznukat lehet venni, ahelyett, hogy egy az egyben megszűntetjük őket. Ez az utóbbi volt azonban 2007. novemberi közleményük célja. Kikerülték azt a nagy többséget, amely a meglévő rendszer megtartásával ért egyet, egy csekély létszámú kisebbség támogatásával, amely a rendszer fenntartásával nem ért egyet és annak fokozatos elkoptatását támogatja. Az, ahogyan a reformprojekt lendülete megállt a Bizottság szintjén, jól mutatja, hogy a tagállamok nagy része, és saját kollégái nagy része is úgy gondolta, hogy ezek a javaslatok elfogadhatatlanok, és hogy kifejezetten egy kicsiny, de annál hangosabb lobbinak kedveznek. Kinek kedvezett volna ez a reform? Nem az európai munkaerőnek, akiknek most azért van veszélyben a munkahelyük, mert nagyvállalatok hasznosítani tudták a gazdaságilag felemelkedő országok által kínált, az Ön által is sokat dicsért komparatív előnyöket. Nem az azokban az országokban dolgozó munkavállalók, akik sokszor elfogadhatatlan munkakörülmények között kénytelenek dolgozni, és biztosan nem az európai vállalkozások – és most vállalkozóként beszélek –, amelyek termelési tevékenységeiket a vonatkozó európai jogszabályoknak megfelelően végzik, és eszükben sincs azzal növelni nyereségüket, hogy kihasználjak a bizonyos harmadik országokban uralkodó, gyenge környezeti és társadalmi normákat. E javaslatoknak semmi közük a tisztességhez vagy a globális kereskedelmi kapcsolatok illetve a vállalatok közötti igazságossághoz. Valójában a reform fő kedvezményezettei a nagy importőrök lettek volna, amelyeket természetesen rendkívüli módon irritál bármilyen próbálkozás, ami a visszaélésszerű magatartásuk korlátozására irányul. A nagyobb nagykereskedők és forgalmazók is a kedvezményezettek közé tartoztak volna, amelyek elnyomják a fogyasztók érdekeit és inkább igyekezzenek elterelni a figyelmet arról, hogy a fogyasztók szintén munkavállalók, polgárok és adófizetők. Azok lettek volna a reform kedvezményezettei az EU-ban, akiknek egyetlen céljuk a nyereségük növelésére irányul, elfelejtve azt, hogy az Európai Unió elvileg mindenekelőtt a kölcsönös szolidaritás és támogatás miatt volt képes idáig fejlődni. A kereskedelmi védelmi eszközök jelenlegi rendszere nem tökéletes, de ez működik a legjobban a világ más tájain találhatókhoz képest. Mellesleg ez nem csak az én véleményem, hiszen Önök – a Bizottság – 2006-ban tanulmányt készítettek erről, amelyben ugyanez a megállapítás szerepel. Először meg kell várnunk, hogy mi történik a Kereskedelmi Világszervezetben mielőtt bármilyen új reformot vezetnénk be. Egy ilyen reformnak figyelembe kellene vennie, hogy mit csinálnak a kereskedelmi partnereink, ahelyett, hogy egyoldalúan feladnánk azokat a jogi mechanizmusokat, amelyeket megvédenek bennünket a dömpingtől: mellesleg ezek olyan jogi mechanizmusok, amelyek nemzetközi szinten elfogadott szabályokon alapulnak. Sajnálattal kell hozzáfűznöm, hogy én nem támogatom a Bizottság magatartását a kereskedelmi védelmi eszközök 2007-es alkalmazását illetően. Számos tagállam és egyéb szereplők is kifogásolták, hogy a Bizottság által javasolt változások azelőtt léptek hatályba, mielőtt a Tanács és Parlament véleményt formálhatott volna róluk. A Kereskedelmi Főigazgatóság, saját hatáskörben, az elmúlt néhány hónapban egyszerűen felfüggesztette az intézményközi együttműködés néhány kialakult elvé. Ennek eredményeként egyetlen egy üggyel sem foglalkoztak. Csak remélni tudom – és arra szeretném kérni Önöket, hogy biztosítsák ezt – hogy a Bizottság és a Parlament közötti együttműködés nem ilyen stílusban folytatódik majd. Továbbá arra szeretném kérni Önöket, hogy a kereskedelmi védelmi eszközök keretrendszeréről szóló javaslataikat terjesszék be a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elé, és folytassanak komoly vitát ezekről, mielőtt hatályba léptetnék azokat."@hu11
". Signor Presidente, signor Commissarrio, sarò franco. Sono lieto che la riforma degli strumenti di protezione del commercio da lei proposta sia fallita. Lei ha cercato di portare avanti la riforma in questione inserendola nella strategia per l’Europa globale. Anche se ritieniamo che questa riforma sarebbe stata utile, è abbastanza chiaro che dobbiamo rafforzare gli strumenti nei settori in cui saranno vantaggiosi, piuttosto che abolirli nel complesso. Tuttavia, quest’ultimo obiettivo era lo scopo della sua comunicazione del novembre 2007. Lei ha scavalcato la grande maggioranza che voleva mantenere il sistema esistente, dato che solo una piccola minoranza era contraria al mantenimento e a favore di una sua progressiva revisione. Il modo in cui il progetto di riforma è stato sospeso a livello di Commissione mostra che la grande maggioranza degli Stati membri e molti dei suoi colleghi consideravano queste proposte inaccettabili e realmente adattate a favore di una piccola ma forte . Avremmo tratto vantaggio da qusta riforma? Non la forza lavoro europea, che rischia di perdere i suoi posti di lavoro dato che le imprese più importanti hanno potuto ricorrere ai vantaggi comparativi da lei tanto decantati nelle economie emergenti. Non i lavoratori in questi paesi, che devono tollerare condizioni di lavoro inaccettabili, e di sicuro non le imprese europee – e parlo da imprenditore – che conducono le loro attività di produzione nel rispetto della legislazione europea applicabile e non hanno intenzione di aumentare i propri profitti sfruttando le inefficaci norme ambientali e sociali di alcuni paesi terzi. Queste proposte non avevano nulla a che vedere con la lealtà e la giustizia nelle relazioni commerciali globali e fra imprese. Infatti, i principali beneficiari sarebbero stati i principali importatori , che sono ovviamente irritati da qualsiasi tentativo di controllo delle loro pratiche abusive. I beneficiari sarebbero stati i più importanti grossisti e distributori che calpestano gli interessi dei consumatori e che preferiscono stendere un velo sul fatto che i consumatori sono anche lavoratori, cittadini e contribuenti. I beneficiari sarebbero quelli nell’UE la cui preoccupazione principale è il profitto, dimenticando che l’Unione europea dovrebbe basarsi, soprattutto, sulla solidarietà e il sostegno reciproci. Il sistema degli strumenti di protezione del commercio di cui disponiamo non è perfetto, ma funziona meglio di altri sistemi vigenti nel mondo. Per inciso, non è solo la mia opinione; lei – la Commissione – ha avviato uno studio nel 2006 che arriva alla stessa conclusione. Dovremmo aspettare e vedere cosa accadrà in termini di sviluppi nell’Organizzazione mondiale del commercio prima di introdurrre nuove riforme in questo settore. Una tale riforma dovrebbe tenere conto di come si muovono i nostri commerciali, anziché rinunciare unilateralmente a qualsiasi meccanismo giuridico per proteggerci dal : dispositivi giuridici, per inciso, che sono basati su norme concordate a livello internazionale. Putroppo, devo aggiungere che non posso accettare il comportamento della Commissione nell’applicazione degli strumenti di protezione del commercio nel 2007. Molti Stati membri e altre parti interessate hanno protestato che i cambiamenti proposti dalla Commissione erano stati attuati prima che il Consiglio e il Parlamento avessero avuto la possibilità di esprimersi in merito. Negli ultimi mesi, la DG Commercio, di propria iniziativa, ha semplicemente sospeso alcuni dei principi consolidati della cooperaziopne interistituzionale. Ne è conseguito che non è stato avviato alcun caso. Posso solo sperare, e vorrei chiedere di farsi garante, che questo stile di cooperazione fra Commissione e Parlamento non prosegua in futuro. Vorrei anche chiederle di presentare alla commissione per il commercio internazionale le principali proposte sul quadro relativo agli strumenti per la protezione del commercio e di discuterle seriamente con quest’Assemblea prima di metterle in pratica."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, jeigu nuoširdžiai, aš labai džiaugiuosi, kad Jūsų pasiūlyta prekybos apsaugos priemonių reforma žlugo. Jūs stengėtės prastumti TDI reformą priimdamas šią reformą į Globalios Europos strategiją. Net jei darytume prielaidą, kad ši reforma būtų buvusi naudinga, yra visiškai aišku, jog mums reikia stiprinti šias priemones ten, kur naudinga, o ne naikinant jas visas kartu. Deja, šis ketinimas buvo Jūsų 2007 m. lapkričio mėn. komunikato tikslas. Jūs ignoravote didžiąją daugumą, kurie stengėsi išsaugoti esamą sistemą, su labai nedidele mažuma, kuri buvo prieš išsaugojimą ir siekianti ją palaipsniui suardyti. Būdas, kuriuo reformos projektas turėjo būti nutrauktas Komisijos lygmeniu, rodo, kad didžioji dauguma valstybių narių ir daugelis Jūsų pačių kolegų nusprendė, kad šie pasiūlymai yra nepriimtini ir kad jie faktiškai yra stumiami smulkios, tačiau labai iškalbingos lobistų grupės. Kam būtų buvusi naudinga ši reforma? Tik ne Europos darbo liaudžiai, kuri rizikuoja prarasti savo darbus, kadangi didžiosios įmonės galėjo pasinaudoti Jūsų labai liaupsinamais lyginamaisiais privalumais kylančiose ekonomikose. Ne tų šalių darbininkai, kurie turėjo iškęsti nepriimtinas darbo sąlygas ir tikrai ne Europos verslo įmonės – aš kalbu kaip įmonininkas – kontroliuojančios produkciją pagal atitinkamus Europos įstatymus ir neturinčios jokių planų siųsti savo padidėjusį pelną dėl varganos aplinkos eksploatavimo ir socialinių standartų tam tikrose trečiosiose šalyse. Šie pasiūlymai neturi nieko bendro su sąžiningumu ir teisėtvarka globalios prekybos santykiuose tarp įmonių. Faktiškai didžiausia nauda būtų buvusi stambiems importuotojams, kurie natūraliai širsta dėl bet kokio bandymo pažaboti jų koneveikiamą veiklą. Naudą būtų turėję stambieji didmenininkai ir platintojai, sklandantys virš vartotojų interesų ir vyniojantys į vatą faktą, kad vartotojai yra darbininkai, piliečiai ir mokesčių mokėtojai. Naudinga būtų tiems ES, kurių pagrindinė mintis sukasi apie savo pelną, užmirštančius, kad Europos Sąjunga turi būti plėtojama, pirmiausia ir svarbiausia, dvišalio solidarumo ir paramos pagrindu. TDI sistema, kurią turime, nėra tobula, tačiau ji veikia geriausiai, palyginti su kitomis sistemomis visame pasaulyje. Atsitiktinai – tai nėra tik mano nuomonė– Jūs, Komisija, atlikote tyrimą 2006 m., kuris tai įrodo. Mes turėtume lukterėti ir pažiūrėti, kas atsitiks su Pasaulio Prekybos Organizacijos plėtra, prieš įdiegdami kokias nors naujas reformas šioje srityje. Tokia reforma turi įvertinti, ką veikia mūsų prekybos partneriai, o ne vienašališkai atsisakyti visų teisinių mechanizmų ir saugotis dempingo. Teisiniai mechanizmai neatsitiktinai yra grindžiami tarptautiniu mastu sudarytais taisyklių rinkiniais. Apgailestauju, tačiau turiu pridurti, kad negaliu paremti Komisijos elgesio, taikant TDI 2007 m. Dauguma valstybių narių ir kitų suinteresuotų šalių protestavo, kad pasiūlyti Komisijos pakeitimai būtų įgyvendinti Tarybai ir Parlamentui nepareiškus savo nuomonės. (GD prekyba) turinti savo iniciatyvą, pastaraisiais mėnesiais paprastai suspenduodavo kai kuriuos iš pateiktų tarpinstitucinio bendradarbiavimo principų. To rezultatas – nebuvo iškelta nė viena byla. Aš galiu tik tikėtis ir norėčiau paprašyti Jūsų garantijos, kad toks bendradarbiavimo stilius tarp Komisijos ir Parlamento daugiau nebepasikartos. Norėčiau paprašyti pateikti savo pagrindinius pasiūlymus TDI programai prieš Tarptautinės prekybos komiteto posėdį ir surengti rimtas diskusijas Parlamente, kol jie dar neįsigaliojo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, pilnīgi godīgi sakot, es priecājos, ka jūsu ierosinātā tirdzniecības aizsardzības instrumentu reforma neizdevās. Jūs centāties virzīt tirdzniecības aizsardzības instrumentu reformu, iekļaujot šo reformu Vispārējā Eiropas stratēģijā. Pat ja mēs pieņemam, ka šī reforma būtu bijusi noderīga, ir pilnīgi skaidrs, ka mums jānostiprina šie instrumenti tur, kur mēs gatavojamies kaut ko iegūt, nevis jāatmet tie visi kopā. Taču šis pēdējais mērķis bija jūsu 2007. gada paziņojuma nolūks. Jūs apgājāt lielāko vairākumu, kuri atbalstīja pašreizējās sistēmas saglabāšanu, ar tikai nelielu mazākumu, kuri bija pret tās saglabāšanu un atbalstīja tās pakāpenisku likvidēšanu. Veids, kādā reformas projekts iestrēga Komisijas līmenī, liecina, ka lielākā daļa dalībvalstu un daudzi no jūsu kolēģiem uzskatīja šos priekšlikumus par nepieņemamiem, un ka tie patiesībā tika vērsti uz mazu, taču ļoti daiļrunīgu lobiju. Kurš būtu ieguvējs no šīs reformas? Ne jau Eiropas darba ņēmēji, kuriem draud darba vietu zaudējums, jo lielākās sabiedrības bija gatavas izmantot jūsu slavētās salīdzinošās priekšrocības jaunattīstības valstu tautsaimniecībās. Ne jau strādnieki tajās valstīs, kuriem jācieš nepieņemami darba apstākļi, un, protams, ne jau Eiropas uzņēmumi – un es runāju kā uzņēmējs, kuri veic ražošanas procesu saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas tiesību aktiem, un kuriem nav nodoma paaugstināt peļņu, izmantojot zemas vides un sociālās normas zināmās trešās valstīs. Šiem priekšlikumiem nebija nekāda sakara ar godīgumu un taisnīgumu starptautiskajās tirdzniecības attiecībās un tirdzniecības attiecībās starp sabiedrībām. Galvenie ieguvēji faktiski būtu bijuši galvenie importētāji, kurus, protams, traucē, jebkādas pūles ierobežot viņu ļaunprātīgās metodes. Ieguvēji būtu bijuši galvenie vairumtirgotāji un izplatītāji, kur nevērīgi apiet patērētāju intereses un izvēlas nerunāt par to, ka patērētāji ir arī strādnieki, iedzīvotāji un nodokļu maksātāji. Ieguvēji ES būtu tie, kuru galvenās rūpes ir viņu peļņa, aizmirstot, ka Eiropas Savienība ir jāattīsta, pirmkārt un galvenokārt pamatojoties uz savstarpēju solidaritāti un atbalstu. Tā tirdzniecības aizsardzības instrumentu sistēma, kura mums ir, nav nevainojama, tomēr tā strādā labāk, salīdzot ar citām pasaules sistēmām. Starp citu, tas nav tikai mans viedoklis; 2006. gadā jūs, Komisija, veicāt pētījumu, kas nonāca pie tādiem pašiem rezultātiem. Mums jāgaida un jāredz, kādi procesi notiks Pasaules Tirdzniecības organizācijā, pirms mēs uzsākam jebkādas jaunas reformas šajā jomā. Šādā reformā būtu jāņem vērā tas, ko dara tirdzniecības partneri, nevis vienpusēji jāatsakās no jebkādiem tiesiskiem instrumentiem, lai aizsargātu mūs pret dempingu – tiesiskiem instrumentiem, kuri starp citu, pamatoti uz starptautiskiem noteikumiem. Diemžēl man jāpiebilst, ka es nevaru atzīt Komisijas rīcību, piemērojot tirdzniecības aizsardzības instrumentus 2007. gadā. Daudzas dalībvalstis un citas ieinteresētās puses protestēja pret to, ka Komisijas ierosinātās pārmaiņas tika īstenotas pirms vēl Padomei un Parlamentam bija iespēja izteikties par tām. Tirdzniecības ĢD pēc pašu ierosmes pavisam vienkārši iepriekšējo mēnešu laikā atcēla dažus iestāžu sadarbības iedibinātos principus. Tā rezultātā nav ierosināta pilnīgi neviena lieta. Es varu tikai cerēt un vēlētos lūgt jūs nodrošināt, lai šāds sadarbības stils starp Komisiju un Parlamentu vairāk neturpinātos. Turklāt es vēlētos jūs lūgt arī izteikt galvenos priekšlikumus par tirdzniecības aizsardzības instrumentu sistēmu Starptautiskās tirdzniecības komitejai un nopietni apspriest tās ar Parlamentu, pirms tās stājas spēkā."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Ganz deutlich gesagt: Ich freue mich, dass die von Ihnen vorgeschlagene Reform der Handelsschutzinstrumente gescheitert ist. Sie, Herr Kommissar, haben versucht, die TDI-Reform voranzutreiben, indem Sie dieses Vorhaben in die aufgenommen haben. Selbst wenn man davon ausgeht, dass eine solche benötigt wird, ist doch klar, dass es darum gehen sollte, diese Instrumente dort, wo sie Sinn machen, zu stärken, anstatt sie praktisch abzuschaffen. Aber Letzteres war Intention Ihrer Mitteilung vom November 2007. Sie haben damit auch die große Mehrheit der Interessenvertreter, die das bestehende System befürworten, übergangen, der nur eine kleine Minderheit gegenübersteht, die es schleichend aushöhlen will. Die Beendigung des Neuordnungsvorhabens schon auf der Ebene der Kommission zeigt, dass die große Mehrheit der Mitgliedstaaten und auch viele Ihrer eigenen Kollegen die Vorschläge für nicht akzeptabel hielten und dass diese zu sehr an den Interessen einer kleinen, aber sehr lautstarken Lobby ausgerichtet waren. Wem hätte diese Reform genützt? Weder den europäischen Arbeitnehmern, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, weil Großunternehmen die von Ihnen hochgelobten komparativen Vorteile in Schwellenländern ausnutzen, noch den Arbeitnehmern dort, die unakzeptablen Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind, und ganz zu schweigen – das sage ich Ihnen als Unternehmer – von den Unternehmen, die in der Europäischen Union nach entsprechenden Regeln produzieren und ihre Profite nicht durch mangelhafte Anwendung von Umwelt- und Sozialstandards in einigen Drittländern in die Höhe treiben wollen. Mit Fairness und Gerechtigkeit in den globalen Handelsbeziehungen und zwischen den Unternehmen hatten die Vorschläge nichts zu tun. Vorteile hätten allein die großen Importgesellschaften daraus geschlagen, die es natürlich ärgert, wenn versucht wird, ihre missbräuchlichen Praktiken einzudämmen. Es sind zum einen die Großhandels- und Vertriebsketten, die sich hinter den Verbraucherinteressen verstecken und gerne vergessen machen, dass Verbraucher auch Arbeitnehmer, Bürger und Steuerzahler sind, und es sind auch diejenigen in der EU, die vor allem an ihre Erlöse aus Kapitalanlagen denken, ohne Rücksicht darauf, dass die Union vor allem mittels gegenseitiger Solidarität und Unterstützung weiterentwickelt werden muss. Das System der handelspolitischen Schutzinstrumente ist nicht perfekt, aber es ist bislang das weltweit am besten funktionierende. Das habe im Übrigen nicht ich mir ausgedacht, sondern Sie – die Kommission – haben im Jahre 2006 eine Studie in Auftrag gegeben, in der das steht. Wir sollten zunächst abwarten, welche Änderungen sich im Rahmen der Welthandelsorganisation ergeben, bevor wir in diesem Bereich herumreformieren. Eine solche Reform muss berücksichtigen, wie unsere Handelspartner vorgehen, statt unilateral auf jegliche rechtliche Möglichkeit zum Schutz vor Dumping zu verzichten. Rechtliche Möglichkeiten übrigens, die auf einem international vereinbarten Regelwerk beruhen. Hinzufügen muss ich leider, dass ich mit dem Vorgehen der Kommission bei der Anwendung der Handelsschutzinstrumente während des Jahres 2007 nicht einverstanden bin. Viele Mitgliedstaaten und andere Akteure haben dagegen protestiert, dass die Kommission die von ihr vorgeschlagenen Änderungen einfach schon mal eben angewandt hat, bevor Rat und Parlament überhaupt die Chance hatten, sich dazu zu äußern. Die GD Handel hat in den vergangenen Monaten schlicht und ergreifend einige bisher geltende Grundsätze der institutionellen Zusammenarbeit für sich außer Kraft gesetzt. Das Ergebnis ist, dass überhaupt keine neuen Fälle eröffnet worden sind. Ich kann nur hoffen und bitte Sie auch, dass diese Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen Kommission und Parlament künftig nicht so fortgeführt wird. Ebenso bitte ich Sie, Ihre entscheidenden Vorhaben im Rahmen des Rahmenwerks zu den Handelsschutzinstrumenten in unserem Ausschuss für internationalen Handel vorzustellen und auch ernsthaft mit den Abgeordneten zu diskutieren."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, om heel eerlijk te zijn ben ik blij dat de door u voorgestelde hervorming van de handelsbeschermingsinstrumenten niet is geslaagd. U probeerde de hervorming van de handelsbeschermingsinstrumenten op de voorgrond te plaatsen door deze op te nemen in de strategie voor Europa als wereldspeler. Zelfs als we veronderstellen dat deze hervorming zin zou hebben gehad, is het overduidelijk dat we deze instrumenten daar moeten versterken waar ze van nut blijken, in plaats van ze volledig af te schaffen. Deze laatste doelstelling was echter de reden van uw mededeling in november 2007. U ging voorbij aan de grote meerderheid die voor het behoud van het bestaande systeem was, terwijl slechts een kleine minderheid tegen handhaving was en voor een geleidelijke afschaffing van het systeem. De manier waarop het hervormingsproject op het niveau van de Commissie tot stilstand kwam, toont aan dat de grote meerderheid van de lidstaten en veel van uw collega’s deze voorstellen als onacceptabel beschouwden en dat ze in wezen afgestemd waren op een kleine maar zeer welbespraakte lobby. Wie zouden van deze hervorming hebben geprofiteerd? Niet de Europese werknemers, die het risico lopen hun banen kwijt te raken omdat zeer grote bedrijven in staat waren gebruik te maken van uw veelgeprezen relatieve voordelen in opkomende economieën. Niet de werknemers in deze landen, die zich moeten handhaven onder onacceptabele arbeidsomstandigheden; en zeker niet de Europese bedrijven – en ik spreek als ondernemer – die hun productiewerkzaamheden uitvoeren overeenkomstig de relevante Europese wetgeving, en die niet van plan zijn hun winsten een torenhoge vlucht te laten nemen door misbruik te maken van de gebrekkige sociale en milieunormen in bepaalde derde landen. Deze voorstellen hadden niets te maken met eerlijkheid en rechtvaardigheid in wereldwijde handelsrelaties en tussen bedrijven. De belangrijkste begunstigden zouden in feite de grote importeurs zijn, die vanzelfsprekend geïrriteerd zouden zijn door elke poging om hun corrupte praktijken in te dammen. De begunstigden zouden de groothandelaren en distributeurs van formaat zijn geweest, die de vloer aanvegen met consumentenbelangen en die liever het feit verdoezelen dat consumenten ook arbeiders, burgers en belastingbetalers zijn. De begunstigden zouden degenen binnen de EU zijn wiens belangrijkste zorg hun winst is, terwijl ze vergeten dat de Europese Unie op de allereerste plaats ontwikkeld moet worden op basis van onderlinge solidariteit en steun. Het stelsel van handelsbeschermingsinstrumenten dat we nu tot onze beschikking hebben is niet perfect, maar het is het stelsel dat het beste functioneert in vergelijking met andere stelsels in de wereld. Dat is overigens niet slechts mijn visie; u – de Commissie – voerde in 2006 een onderzoek uit dat dezelfde conclusie bevat. Voordat we nieuwe hervormingen introduceren op dit gebied, moeten we eerst afwachten en bekijken welke ontwikkelingen er binnen de Wereldhandelsorganisatie zullen plaatsvinden. Bij een dergelijke hervorming moet rekening worden gehouden met wat onze handelspartners doen, in plaats van eenzijdig afstand te doen van alle rechtsinstrumenten die ons beschermen tegen dumping: rechtsinstrumenten die overigens gebaseerd zijn op een reeks op internationaal niveau overeengekomen voorschriften. Helaas moet ik hieraan toevoegen dat ik de handelwijze van de Commissie bij de toepassing van de handelsbeschermingsinstrumenten in 2007 niet kan goedkeuren. Veel lidstaten en andere belanghebbenden hebben geprotesteerd tegen het feit dat de door de Commissie voorgestelde wijzigingen al in werking traden voordat de Raad en het Parlement de kans hadden er een mening over te vormen. DG Handel heeft de afgelopen maanden gewoonweg op eigen initiatief een aantal van de bestaande beginselen van interinstitutionele samenwerking ingetrokken. Als gevolg daarvan zijn er in het geheel geen zaken ter hand genomen. Ik kan alleen maar hopen, en ik zou u willen vragen dat te bevestigen, dat deze manier van samenwerken tussen de Commissie en het Parlement in de toekomst niet blijft voortbestaan. Ik zou u tevens willen vragen uw belangrijkste voorstellen inzake het kader voor de handelsbeschermingsinstrumenten voor te leggen aan de Commissie internationale handel, en serieuze discussies te voeren met het Parlement, voordat deze voorstellen ten uitvoer worden gebracht."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Całkowicie szczerze powiem, że cieszę się, że proponowana przez pana reforma instrumentów ochrony handlu nie udała się. Starał się pan zrealizować reformę instrumentów ochrony handlu poprzez włączenie jej do strategii na rzecz globalnego wymiaru Europy. Nawet zakładając, że ta reforma byłaby przydatna, jest dość oczywiste, że konieczne jest wzmocnienie tych instrumentów, jeżeli mają one być skuteczne, a nie ich całkowite zlikwidowanie. A właśnie to było celem pańskiego komunikatu z listopada 2007 r. Ominął pan znaczną większość, która była za utrzymaniem obecnego systemu, a jedynie niewielka mniejszość była przeciwna jego utrzymaniu, a za jego stopniowym zniesieniem. Sposób, w jaki projekt reformy został zatrzymany na poziomie Komisji pokazuje, że znaczna większość państw członkowskich i wielu spośród pana własnych kolegów uważało te propozycje za nieakceptowalne i napędzane jedynie przez małe, ale bardzo głośne lobby. Kto zyskałby na tej reformie? Nie europejscy pracownicy, którzy są zagrożeni utratą swoich miejsc pracy, ponieważ największe przedsiębiorstwa mogły skorzystać z pańskich tak bardzo okrzyczanych przewag komparatywnych w gospodarkach wschodzących. Nie pracownicy w tych krajach, którzy muszą znosić nieakceptowalne warunki pracy, a z pewnością nie przedsiębiorstwa europejskie - a mówię to jako przedsiębiorca - które prowadzą działalność produkcyjną zgodnie z odpowiednim prawem europejskim i nie mają planów zwiększenia swoich zysków poprzez korzystanie z niskich standardów ekologicznych i społecznych w niektórych krajach trzecich. Te propozycje nie miały nic wspólnego z uczciwością i sprawiedliwością w globalnych stosunkach handlowych oraz między przedsiębiorstwami. W rzeczywistości głównymi beneficjentami byliby najwięksi importerzy, którzy są oczywiście zdenerwowani każdą próbą ograniczenia swoich bezprawnych praktyk. Beneficjentami byliby najwięksi hurtownicy i dystrybutorzy, którzy poniewierają interesami konsumentów i wolą ukryć fakt, że konsumenci są również pracownikami, obywatelami i podatnikami. Beneficjentami byłyby te podmioty w UE, których główną troską jest ich zysk, zapominając o tym, że Unia Europejska miała się rozwijać przede wszystkim w oparciu o wzajemną solidarność i wsparcie. Obecnie funkcjonujący system instrumentów ochrony handlu nie jest idealny, ale jest najlepiej funkcjonującym na świecie w porównaniu z innymi. Nawiasem mówiąc, nie jest to wyłącznie moja opinia: pan, panie komisarzu, przygotował w 2006 r. analizę, która stwierdza to samo. Przed wprowadzeniem nowych reform w tej dziedzinie powinniśmy poczekać i zobaczyć, w którą stronę potoczy się sytuacja na forum Światowej Organizacji Handlu. Taka reforma musiałaby uwzględnić raczej, co robią nasi partnerzy, niż jednostronnie rezygnować z jakichkolwiek mechanizmów prawnych służących obronie nas przed dumpingiem: mechanizmów prawnych, które, nawiasem mówiąc, opierają się na zbiorze przepisów uzgodnionych na poziomie międzynarodowym. Niestety nie mogę udzielić poparcia działaniom Komisji w zakresie stosowania instrumentów ochrony handlu w 2007 r. Wiele państw członkowskich i innych zainteresowanych podmiotów protestowało, że zmiany proponowane przez Komisję zostały wprowadzone przed umożliwieniem Radzie i Parlamentowi Europejskiemu ich zaopiniowania. W ostatnich miesiącach Dyrekcja Generalna ds. Handlu po prostu z własnej inicjatywy zawiesiła część ustalonych zasad współpracy międzyinstytucjonalnej. W rezultacie nie podjęto żadnej sprawy. Mam jedynie nadzieję i zwracam się z wnioskiem o zapewnienie, że taki styl współpracy między Komisją a Parlamentem nie będzie kontynuowany w przyszłości. Zwracam się również do pana z wnioskiem o przedstawienie najistotniejszych propozycji dotyczących ram dla instrumentów ochrony handlu Komisji Handlu Zagranicznego oraz przeprowadzenie poważnej dyskusji z Parlamentem przed ich zastosowaniem."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Comissário, para ser franco, regozija-me que a reforma dos instrumentos de protecção do comércio proposta por V. Exa. tenha fracassado. O Senhor Comissário tentou fazer avançar a reforma dos instrumentos de protecção do comércio, integrando-a na Estratégia Global Europeia. Mesmo assumindo que esta reforma teria sido útil, é bastante óbvio que precisamos de reforçar estes instrumentos onde eles se afigurem como vantajosos, em vez de os abolirmos na totalidade. No entanto, era este o objectivo da comunicação da Comissão de Novembro de 2007. Passaram por cima da esmagadora maioria que era a favor de se manter o actual sistema, quando apenas uma pequena minoria era contra a sua manutenção e a favor da sua eliminação progressiva. O modo como o projecto de reforma foi deitado por terra ao nível da Comissão mostra que a grande maioria dos Estados-Membros e muitos dos seus próprios colegas consideraram estas propostas inaceitáveis na medida em que estavam efectivamente direccionadas para um pequeno, mas muito ruidoso, grupo de pressão. Quem teriam sido os beneficiários desta reforma? Não os trabalhadores europeus, que correm o risco de perderem os seus empregos porque as grandes empresas têm aproveitado as tão propaladas vantagens comparativas nas economias emergentes. Nem tão-pouco os trabalhadores desses países, que têm de suportar condições de trabalho inaceitáveis, e muito menos as empresas europeias - e estou a falar como empresário - que organizam as suas operações de produção de acordo com a legislação europeia aplicável e não têm intenções de fazer disparar os seus lucros aproveitando-se da falta de normas ambientais e sociais em certos países terceiros. Estas propostas nada tinham a ver com equidade e justiça nas relações comerciais globais e entre empresas. Com efeito, os principais beneficiários teriam sido os grandes importadores, que ficam naturalmente incomodados quando alguém tenta travar as suas práticas abusivas. Os beneficiários teriam sido os grandes grossistas e distribuidores que desprezam os interesses dos consumidores e preferem olvidar que os consumidores também são trabalhadores, cidadãos e contribuintes. Os beneficiários também teriam sido aqueles que na UE só se preocupam com os seus próprios lucros, esquecendo-se de que a União Europeia deve ser desenvolvida, acima de tudo, com base na solidariedade e na assistência mútua. O nosso sistema actual de instrumentos de protecção do comércio não é perfeito, mas ainda é o que funciona melhor comparado com outros a nível mundial. Não sou, aliás, o único a defender essa opinião; V. Exa. - a Comissão - realizou um estudo em 2006 que chegou à mesma conclusão. Devemos esperar para ver como evoluem as coisas na Organização Mundial do Comércio antes de lançarmos quaisquer novas reformas neste domínio. Uma reforma desta natureza precisa de levar em conta o modo de proceder dos nossos parceiros comerciais, em vez de renunciar unilateralmente a qualquer mecanismo legal que nos protege contra o dumping mecanismos legais esses que, por acaso, até se baseiam num conjunto de regras acordadas a nível internacional. Devo ainda acrescentar, com muita pena, que não posso aprovar o comportamento da Comissão no que respeita à aplicação dos instrumentos de protecção do comércio em 2007. Muitos Estados-Membros e outros interessados protestaram contra o facto de as alterações propostas pela Comissão terem sido aplicadas antes de o Conselho e o Parlamento terem sequer tido oportunidade de emitir um parecer sobre as mesmas. Nos últimos meses, a DG Comércio suspendeu pura e simplesmente, por iniciativa própria, alguns dos princípios de cooperação interinstitucional estabelecidos. Em consequência disso, nem um único processo foi aberto. Eu só posso esperar e pedir-lhe que acautele que este estilo de cooperação entre a Comissão e o Parlamento não se mantenha no futuro. Peço-lhe também que apresente à Comissão do Comércio Internacional as suas propostas fundamentais relativas ao quadro dos instrumentos de protecção do comércio e que as debata seriamente com o Parlamento antes de as colocar em prática."@pt17
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Ganz deutlich gesagt: Ich freue mich, dass die von Ihnen vorgeschlagene Reform der Handelsschutzinstrumente gescheitert ist. Sie, Herr Kommissar, haben versucht, die TDI-Reform voranzutreiben, indem Sie dieses Vorhaben in die aufgenommen haben. Selbst wenn man davon ausgeht, dass eine solche benötigt wird, ist doch klar, dass es darum gehen sollte, diese Instrumente dort, wo sie Sinn machen, zu stärken, anstatt sie praktisch abzuschaffen. Aber Letzteres war Intention Ihrer Mitteilung vom November 2007. Sie haben damit auch die große Mehrheit der Interessenvertreter, die das bestehende System befürworten, übergangen, der nur eine kleine Minderheit gegenübersteht, die es schleichend aushöhlen will. Die Beendigung des Neuordnungsvorhabens schon auf der Ebene der Kommission zeigt, dass die große Mehrheit der Mitgliedstaaten und auch viele Ihrer eigenen Kollegen die Vorschläge für nicht akzeptabel hielten und dass diese zu sehr an den Interessen einer kleinen, aber sehr lautstarken Lobby ausgerichtet waren. Wem hätte diese Reform genützt? Weder den europäischen Arbeitnehmern, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, weil Großunternehmen die von Ihnen hochgelobten komparativen Vorteile in Schwellenländern ausnutzen, noch den Arbeitnehmern dort, die unakzeptablen Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind, und ganz zu schweigen – das sage ich Ihnen als Unternehmer – von den Unternehmen, die in der Europäischen Union nach entsprechenden Regeln produzieren und ihre Profite nicht durch mangelhafte Anwendung von Umwelt- und Sozialstandards in einigen Drittländern in die Höhe treiben wollen. Mit Fairness und Gerechtigkeit in den globalen Handelsbeziehungen und zwischen den Unternehmen hatten die Vorschläge nichts zu tun. Vorteile hätten allein die großen Importgesellschaften daraus geschlagen, die es natürlich ärgert, wenn versucht wird, ihre missbräuchlichen Praktiken einzudämmen. Es sind zum einen die Großhandels- und Vertriebsketten, die sich hinter den Verbraucherinteressen verstecken und gerne vergessen machen, dass Verbraucher auch Arbeitnehmer, Bürger und Steuerzahler sind, und es sind auch diejenigen in der EU, die vor allem an ihre Erlöse aus Kapitalanlagen denken, ohne Rücksicht darauf, dass die Union vor allem mittels gegenseitiger Solidarität und Unterstützung weiterentwickelt werden muss. Das System der handelspolitischen Schutzinstrumente ist nicht perfekt, aber es ist bislang das weltweit am besten funktionierende. Das habe im Übrigen nicht ich mir ausgedacht, sondern Sie – die Kommission – haben im Jahre 2006 eine Studie in Auftrag gegeben, in der das steht. Wir sollten zunächst abwarten, welche Änderungen sich im Rahmen der Welthandelsorganisation ergeben, bevor wir in diesem Bereich herumreformieren. Eine solche Reform muss berücksichtigen, wie unsere Handelspartner vorgehen, statt unilateral auf jegliche rechtliche Möglichkeit zum Schutz vor Dumping zu verzichten. Rechtliche Möglichkeiten übrigens, die auf einem international vereinbarten Regelwerk beruhen. Hinzufügen muss ich leider, dass ich mit dem Vorgehen der Kommission bei der Anwendung der Handelsschutzinstrumente während des Jahres 2007 nicht einverstanden bin. Viele Mitgliedstaaten und andere Akteure haben dagegen protestiert, dass die Kommission die von ihr vorgeschlagenen Änderungen einfach schon mal eben angewandt hat, bevor Rat und Parlament überhaupt die Chance hatten, sich dazu zu äußern. Die GD Handel hat in den vergangenen Monaten schlicht und ergreifend einige bisher geltende Grundsätze der institutionellen Zusammenarbeit für sich außer Kraft gesetzt. Das Ergebnis ist, dass überhaupt keine neuen Fälle eröffnet worden sind. Ich kann nur hoffen und bitte Sie auch, dass diese Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen Kommission und Parlament künftig nicht so fortgeführt wird. Ebenso bitte ich Sie, Ihre entscheidenden Vorhaben im Rahmen des Rahmenwerks zu den Handelsschutzinstrumenten in unserem Ausschuss für internationalen Handel vorzustellen und auch ernsthaft mit den Abgeordneten zu diskutieren."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, úprimne povedané, som rád, že reforma nástrojov na ochranu obchodu, ktorú ste navrhli, nebola prijatá. Skúsili ste presadiť reformu nástrojov na ochranu obchodu tým, že ste ju predložili v rámci stratégie Globálna Európa. Aj keby sme predpokladali, že by táto reforma bola úspešná, je pomerne zrejmé, že potrebujeme tieto nástroje posilniť tam, kde budú užitočné, nie ich úplne zrušiť. Uvedený cieľ bol obsahom vášho oznámenia v novembri 2007. Prehliadli ste veľkú väčšinu, ktorá súhlasila so zachovaním existujúceho systému. Iba malá menšina bola proti jeho zachovaniu a súhlasila s jeho postupným zrušením. Spôsob, akým projekt reformy dospel ku koncu na úrovni Komisie ukazuje, že veľká väčšina členských štátov a mnoho našich kolegov považovali tieto návrhy za neprijateľné, a že sa v skutočnosti prispôsobili malej, ale veľmi vplyvnej lobby. Kto by mal úžitok z tejto reformy? Nebola by to európska pracovná sila, ktorá riskuje, že stratí svoje pracovné miesta, pretože veľké spoločnosti boli schopné využiť vaše veľmi ospevované porovnateľné výhody v rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstvach. Neboli by to pracovníci v tých krajinách, ktorí musia znášať neprijateľné pracovné podmienky a určite by to neboli európske podniky, a hovorím to ako podnikateľ, ktoré uskutočňujú svoje výrobné činnosti v súlade s príslušnými európskymi právnymi predpismi a neplánujú zvyšovať svoje zisky využívaním nízkych environmentálnych a spoločenských noriem v niektorých tretích krajinách. Tieto návrhy nemajú nič spoločné s poctivým a spravodlivým prístupom v rámci vzťahov v celosvetovom obchode a vzťahov medzi spoločnosťami. Najväčší prospech by v skutočnosti mali veľkí dovozcovia, ktorí sú prirodzene znepokojení z každého pokusu obmedziť ich neprístojné postupy. Prospech by mali hlavní veľkoobchodníci a distribútori, ktorí bezohľadne šliapu na záujmy spotrebiteľov a radšej si zakrývajú oči pred skutočnosťou, že aj spotrebitelia sú pracujúci, občania a platcovia daní. Prospech by mali tí v EÚ, ktorých zaujímajú hlavne ich zisky, pričom zabúdajú, že Európsku úniu je potrebné rozvíjať predovšetkým na základe vzájomnej solidarity a podpory. Systém nástrojov na ochranu obchodu, ktorý uplatňujeme nie je dokonalý, ale v porovnaní s inými systémami vo svete funguje najlepšie. Nie je to iba môj názor. Vy – Komisia ste v roku 2006 vypracovali štúdiu, ktorá obsahuje tie isté poznatky. Predtým, než zavedieme akúkoľvek reformu, by sme mali počkať na vývoj v Svetovej obchodnej organizácii. V tejto reforme by sme museli zohľadniť konanie našich obchodných partnerov, nie jednostranne sa vzdať právnych mechanizmov s cieľom ochrániť sa pred dôsledkami dampingu: právnych mechanizmov založených na medzinárodne dohodnutom súbore pravidiel. Bohužiaľ musím dodať, že nemôžem podporiť konanie Komisie pri uplatňovaní nástrojov na ochranu obchodu v roku 2007. Mnoho členských štátov a iných zúčastnených strán namietalo, že zmeny navrhnuté Komisiou nadobudli platnosť predtým, než Rada a Parlament mali príležitosť zaujať stanovisko. GR pre obchod v posledných mesiacoch pomerne jednoducho a z vlastnej iniciatívy pozastavil uplatňovanie niektorých zásad medziinštitucionálnej spolupráce. V dôsledku toho sa neriešili vôbec žiadne prípady. Môžem iba dúfať, a žiadam vás o ubezpečenie, že tento spôsob spolupráce medzi Komisiou a Parlamentom nebude v budúcnosti pokračovať. Tiež vás žiadam, aby ste predložili svoje kľúčové návrhy rámca pre nástroje na ochranu obchodu Výboru pre medzinárodný obchod a začali vážne rozhovory s Parlamentom predtým, než nadobudnú platnosť."@sk19
". Gospod predsednik, gospod komisar, iskreno povedano me veseli, da reforma instrumentov za zaščito trgovine, ki ste jo predlagali, ni uspela. Reformo instrumentov za zaščito trgovine ste poskušali pospešiti z njeno vključitvijo v strategijo o globalni Evropi. Tudi če predpostavimo, da bi bila ta reforma koristna, je jasno, da moramo te instrumente okrepiti, kjer bi lahko bili koristni, ne pa da jih popolnoma odpravimo. Vendar je bila prav ta odprava namen vašega sporočila iz novembra 2007. Zanemarili ste stališče velike večine, ki je podpirala ohranjanje obstoječega sistema, čeprav mu je hkrati nasprotovala in si prizadevala za postopno odpravljanje tega sistema le manjšina. Način, na katerega se je ta projekt reforme zaustavil na ravni Komisije, dokazuje, da so velika večina držav članic in več vaših kolegov te predloge obravnavali kot nesprejemljive ter da so bili dejansko namenjeni majhnemu, a zelo glasnemu lobiju. Kdo bi imel koristi od te reforme? To ne bi bili evropski delavci, ki tvegajo svoja delovna mesta, ker velika podjetja lahko uporabijo svoje primerjalne prednosti, ki ste jih tako poveličevali, v nastajajočih gospodarstvih. Koristi ne bi imeli niti delavci v teh državah, ki trpijo nesprejemljive delovne pogoje, niti evropska podjetja – in govorim kot podjetnik – ki svoje proizvodne postopke izvajajo v skladu z ustrezno evropsko zakonodajo in ne načrtujejo velikega povečanja svojih dobičkov na račun izkoriščanja slabih okoljskih in socialnih standardov v nekaterih tretjih državah. Ti predlogi v ničemer ne zadevajo poštenosti in pravičnosti pri globalnih trgovinskih odnosih in med podjetji. Največ koristi bi dejansko imeli največji uvozniki, ki jih seveda vznemirjajo vsi poskusi za omejitev njihovih neprimernih praks. Od tega bi imeli koristi največji trgovci na debelo in distributerji, ki ne upoštevajo interesov potrošnikov ter raje prezrejo dejstvo, da so potrošniki tudi delavci, državljani in davkoplačevalci. Koristi bi imeli tisti v EU, katerih glavni interes je njihov dobiček in ki pozabljajo, da se mora Evropska unija razvijati zlasti na podlagi vzajemne solidarnosti in podpore. Sistem instrumentov za zaščito trgovine, ki smo ga vzpostavili, ni popoln, vendar v primerjavi z drugimi sistemi po svetu deluje najboljše. To pa ni le moje mnenje, to potrjuje tudi vaša študija, tj. študija Komisije iz leta 2006. Preden začnemo s kakršnimi koli novimi reformami na tem področju, moramo počakati na razvoj dogodkov v Svetovni trgovinski organizaciji. Takšna reforma bi morala upoštevati delovanje naših trgovinskih partnerjev, namesto da enostransko odpravlja pravne mehanizme, ki nas ščitijo pred dampingom; to so pravni mehanizmi, ki sicer temeljijo na mednarodno dogovorjeni zbirki predpisov. Žal moram dodati, da ne morem podpreti ravnanja Komisije pri izvajanju instrumentov za zaščito trgovine v letu 2007. Več držav članic in drugih zainteresiranih strank je ugovarjalo, da so spremembe, ki jih je predlagala Komisija, začele veljati, še preden sta Svet in Parlament imela priložnost, da izrazita svoje stališče o njih. GD za trgovino je v zadnjih nekaj mesecih na lastno pobudo enostavno odpravil nekatera uveljavljena načela medinstitucionalnega sodelovanja. Zato se ni obravnaval noben primer. Le upam lahko in vas prosim, da zagotovite, da se ta način sodelovanja med Komisijo in Parlamentom ne bo nadaljeval tudi v prihodnosti. Prosim vas, da vaše ključne predloge o okviru za instrumente za zaščito trgovine predložite odboru za mednarodno trgovino ter da se pred njihovo uveljavitvijo obsežno posvetujete s Parlamentom."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! För att vara helt uppriktig är jag glad att ert förslag till reform av de handelspolitiska skyddsinstrumenten har misslyckats. Ni försökte ta denna reform ett steg vidare genom att ta upp den i strategin för ett globalt Europa. Även om vi utgår från att reformen skulle ha varit värdefull är det tydligt att vi måste stärka åtgärderna där de ger effekt, i stället för att ta bort dem helt och hållet. Detta sistnämnda mål var emellertid syftet med ert meddelande från november 2007. Ni gick förbi den stora majoritet som var positiv till att behålla det befintliga systemet. Endast en liten minoritet var emot ett bevarande och för en successiv urholkning. Det sätt på vilket reformförslaget stannade upp på kommissionsnivå visar att den stora majoriteten medlemsstater och många av era egna kolleger ansåg att dessa förslag var oacceptabla och att de i själva verket var riktade till en liten men mycket röststark lobby. Vem skulle ha tjänat på den här reformen? Inte den europeiska arbetskraften, som riskerar att förlora sina jobb för att de stora företagen har kunnat utnyttja tillväxtländernas komparativa fördelar, som ni så gärna framhåller. Inte arbetarna i tillväxtländerna, som tvingas till oacceptabla arbetsvillkor. Och absolut inte de europeiska företagen – det säger jag som entreprenör – som driver sin produktion enligt relevant EU-lagstiftning och inte har några planer på att få sina vinster att skjuta i höjden genom att utnyttja de undermåliga miljönormerna och sociala standarderna i vissa tredjeländer. Förslagen hade ingenting att göra med rimlighet och rättvisa i de globala handelsförbindelserna och mellan företag. De främsta vinnarna skulle ha varit de stora importörerna, som självklart blir irriterade av varje försök att hejda deras oegentliga metoder. Vinnarna skulle ha varit de stora grossisterna och distributörerna som trampar på konsumenternas intressen och som föredrar att dölja det faktum att konsumenterna också är arbetstagare, medborgare och skattebetalare. Vinnarna skulle vara de i EU som främst bryr sig om sina vinster, och som glömmer att Europeiska unionen i första rummet är tänkt att utvecklas genom solidaritet och ömsesidigt stöd. Vårt handelsskyddssystem är inte perfekt, men det fungerar bäst jämfört med andra system i världen. För övrigt är detta inte bara min uppfattning; ni – kommissionen – lät göra en studie 2006 där samma synpunkt framhölls. Vi bör vänta och se vad som händer inom Världshandelsorganisationen innan vi genomför nya reformer på området. I samband med en sådan reform skulle vi behöva fundera på vad våra handelspartner gör, i stället för att ensidigt ge upp alla lagliga mekanismer för att skydda oss själva mot dumpning. För övrigt grundar sig dessa lagliga mekanismer på en internationellt överenskommen samling bestämmelser. Tyvärr måste jag tillägga att jag inte kan stödja kommissionens sätt att tillämpa de handelspolitiska skyddsinstrumenten under 2007. Många medlemsstater och andra berörda parter har protesterat mot att kommissionens föreslagna förändringar genomfördes innan rådet och parlamentet hade möjlighet att yttra sig om dem. Under de senaste månaderna har generaldirektoratet för handel på eget initiativ helt enkelt upphävt några av det interinstitutionella samarbetets etablerade principer. Följden är att inga fall har tagits upp. Jag kan bara hoppas, och jag vill be er att garantera detta, att denna samarbetsstil mellan kommissionen och parlamentet inte kommer att fortsätta i framtiden. Jag vill också be er att presentera era viktigaste förslag om ramen för de handelspolitiska skyddsinstrumenten för utskottet för internationell handel, och att föra seriösa diskussioner med parlamentet innan de genomförs i praktiken."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph