Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-208"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.27.1-208"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jag tackar kommissionsledamoten. Debatter med er är alltid underhållande! Jag stärks också alltid i min uppfattning att rättvis handel är bättre än fri handel och naturligtvis även att solidarisk handel med en svagare part är viktigare än en formellt rättvis och reciprok handel. Men nu över till TDI, Trade and Development Index. Förresten, vi kanske ska studera varandras bokhyllor och kanske förstå bakgrunden över en kopp rooiboste någon gång? Om inte annat så får du följa med till soptippen där jag blev politiskt aktiv och träffa mina gatubarn i Brasilien. Åter till TDI. Vad är ett europeiskt företag? Det är svårt att definiera nu och därför kan det bli svårt att använda det också. Vilket intresse är ett äkta . Konsumenterna? Frivilligorganisationerna? Små företag? Stora företag? Det är inte alls lätt att definiera, vilket innebär att det är svårt att använda instrumentet idag, utom i vissa uppenbara fall. Det finns en dimension av det hela som helt saknas och som jag tycker vore väldigt intressant om ni kunde komma tillbaka till när ni kommer med nya förslag. Skulle inte ekologisk och social dumping kunna jämställas med direkt dumping? Vari ligger skillnaden om ett företag slipper miljöregler och sociala bestämmelser värda en miljard euro, eller får en miljard euro i statsbidrag? Det vore intressant om ni kunde ta upp en diskussion med WTO och se om vi kan komma vidare i den frågan."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Děkuji vám, pane komisaři. Rozpravy s vámi jsou vždycky zajímavé! Také se domnívám, že čestný obchod je lepší než volný obchod a samozřejmě že obchod na bázi solidarity se slabším partnerem je důležitější než formálně čestný a reciproční obchod. Ale teď k TDI, indexu rozvoje obchodu. Pokud jde o zbytek, asi bychom si měli navzájem prohlédnout knihovny a možná se seznámit s pozadím nad šálkem čaje rooibos? Jinak můžete se mnou dojít k návrhu na odmítnutí, až začnu být politicky aktivní a setkám se se svými dětmi na ulici v Brazílii. Ale zpátky k indexu TDI. CO je to evropský podnik? Nyní je obtížné ho definovat a může být pak stejně obtížné tuto definici uplatňovat. Jaký zájem je skutečný zájem Společenství? Spotřebitelé? Dobrovolné organizace? Malé podniky? Velké společnosti? To není vůbec lehké definovat, což znamená, že tento nástroj je momentálně těžké uplatnit, s výjimkou několika jasných případů. Toto všechno postrádá jeden důležitý rozměr, a myslím, že by bylo velmi zajímavé, kdybyste se k němu mohl vrátit, až budete předkládat své návrhy. Copak by ekologické a společenské podbízení nemělo být postaveno na roveň s přímým podbízením? Jaký je rozdíl mezi tím, když firma obejde opatření na ochranu životního prostředí a společenská ustanovení o hodnotě miliard Euro, nebo dostane miliardu Euro státní podpory? Bylo by zajímavé, kdybyste si mohl promluvit s WTO a zjistit, zda jsme schopni v této otázce pokročit."@cs1
"Hr. formand! Jeg takker kommissæren. Debatter med Dem er altid underholdende! Jeg bliver også bestyrket i min tro på, at retfærdig handel er bedre end frihandel, og naturligvis at solidarisk handel med en svagere partner er vigtigere end en formelt retfærdig og gensidig handel. Men nu over til TDI, Trade and Development Index. I øvrigt burde vi måske undersøge hinandens boghylder og måske forstå baggrunden over en kop rooiboste på et tidspunkt. Om ikke andet kan De følge med mig til lossepladsen, hvor jeg blev politisk aktiv og mødte mine gadebørn i Brasilien. Tilbage til TDI. Hvad er en europæisk virksomhed? Det er vanskeligt at definere nu, og derfor kan det blive vanskeligt at anvende begrebet. Hvilken interesse er en ægte fællesskabsinteresse. Forbrugerne? De frivillige organisationer? Små virksomheder? Store virksomheder? Det er slet ikke let at fastslå, hvilket fører til, at det er vanskeligt at anvende instrumentet i dag, bortset fra i visse indlysende tilfælde. Der er en dimension af alt dette, som er helt fraværende, og det ville efter min mening være meget interessant, hvis De ville vende tilbage til den, når De stiller nye forslag. Bør økologisk og social dumping ikke sidestilles med direkte dumping? Hvilken forskel er der på, om en virksomhed undviger miljøregler og sociale bestemmelser til en værdi af 1 milliard euro, eller om den får 1 milliard euro i statsstøtte? Det ville være interessant, hvis De kunne diskutere det i WTO og se, om vi kan komme videre med det spørgsmål."@da2
". Vielen Dank, Herr Kommissar. Aussprachen mit Ihnen sind immer unterhaltsam. Außerdem werde ich in meiner Ansicht bestärkt, dass fairer Handel besser ist als freier Handel, und natürlich auch darin, dass solidarischer Handel mit einem schwächeren Partner wichtiger ist als formal gerechter Handel auf Gegenseitigkeit. Nun aber zum TDI, dem Handels- und Entwicklungsindex. Übrigens, vielleicht sollten wir einmal gegenseitig unsere Bücherregale inspizieren und versuchen, bei einer Tasse Roibuschtee den Hintergrund zu verstehen. Oder Sie können auch mit mir zu der Müllhalde kommen, wo ich politisch aktiv geworden bin, und meine Straßenkinder in Brasilien treffen. Aber wieder zurück zum TDI. Was ist ein europäisches Unternehmen? Es ist schwer, dass heutzutage zu definieren, und daher kam es auch schwierige sein, diesen Begriff zu verwenden. Was sind echte Gemeinschaftsinteressen? Die der Verbraucher? Die der gemeinnützigen Organisationen? Die der kleinen Firmen? Die der Großunternehmen? Es ist ganz und gar nicht leicht, das zu definieren, was es auch schwer macht, dieses Instrument heutzutage anzuwenden, ausgenommen in bestimmten eindeutigen Fällen. Eine bestimmte Dimension in all dem fehlt völlig, und es wäre ausgesprochen interessant, wenn Sie bei der Vorstellung der neuen Vorschläge darauf zurückkommen könnten. Sollte Umwelt- und Sozialdumping nicht mit direktem Dumping gleichgestellt werden? Worin besteht der Unterschied, ob ein Unternehmen Umweltvorschriften und soziale Bestimmungen im Wert von einer Milliarde Euro unterläuft oder ob es eine Milliarde Euro an staatlichen Beihilfen kassiert? Es wäre interessant, wenn Sie eine solche Diskussion mit der WTO führen würden und wir sehen könnten, ob wir in dieser Frage weiterkommen."@de9
". Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Οι συζητήσεις μαζί σας είναι πάντα διασκεδαστικές! Με παρηγορεί η άποψή μου ότι το θεμιτό εμπόριο είναι καλύτερο από το ελεύθερο εμπόριο, και φυσικά ότι το εμπόριο με βάση την αρχή της αλληλεγγύης προς έναν πιο αδύναμο εταίρο είναι σημαντικότερο από το επισήμως θεμιτό και αμοιβαίο εμπόριο. Και τώρα σχετικά με τον TDI, τον δείκτη εμπορίου και ανάπτυξης. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, ίσως πρέπει κάποτε να ψάξουμε ο ένας στις βιβλιοθήκες του άλλου και να καταλάβουμε το γενικό υπόβαθρο πίνοντας ένα φλιτζάνι τσάι ροοίμπος. Διαφορετικά μπορείτε να έρθετε μαζί μου στον χώρο απόθεσης αποβλήτων από όπου έγινα πολιτικά ενεργός, και να γνωρίσετε τα παιδιά του δρόμου στη Βραζιλία. Αλλά πίσω στον TDI. Τι σημαίνει ευρωπαϊκή επιχείρηση; Αυτό είναι δύσκολο να οριστεί τώρα και, ως εκ τούτου, ίσως είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ως έννοια. Τι συνιστά γνήσιο κοινοτικό συμφέρον; Οι καταναλωτές; Οι εθελοντικές οργανώσεις; Οι μικρές επιχειρήσεις; Οι μεγάλες εταιρείες; Δεν είναι καθόλου εύκολα να δοθεί ορισμός, κάτι που σημαίνει ότι επί του παρόντος είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ο μηχανισμός, εκτός από ορισμένες προφανείς περιπτώσεις. Υπάρχει μια διάσταση σε όλα αυτά που λείπει εξ ολοκλήρου, και πιστεύω ότι θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον εάν μπορούσατε να επιστρέψετε σε αυτήν όταν παρουσιάσετε τις νέες σας προτάσεις. Δεν πρέπει το οικολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ να εξισωθεί με το άμεσο ντάμπινγκ; Ποια είναι η διαφορά εάν μια εταιρεία δεν τηρεί τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τις κοινωνικές διατάξεις που αξίζουν δισεκατομμύρια ευρώ ή εάν λαμβάνει δισεκατομμύρια ευρώ σε κρατικές ενισχύσεις; Θα ήταν ενδιαφέρον να κάνετε μια συζήτηση με τον ΠΟΕ και να δούμε εάν μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτό το ερώτημα."@el10
". Thank you, Commissioner. Debates with you are always entertaining! I am also comforted in my view that fair trade is better than free trade, and of course that trade on the basis of solidarity with a weaker partner is more important than formally fair and reciprocal trade. But now to the TDI, the Trade and Development Index. As for the rest, perhaps we should examine each other’s bookshelves and perhaps get to understand the background over a cup of rooibos tea sometime? Otherwise, you can come with me to the refuse tip where I became politically active and meet my street children in Brazil. But back to the TDI. What is a European enterprise? It is difficult to define now and therefore it may also be difficult to apply the concept. What interest is a genuine Community interest? The consumers? The voluntary organisations? Small businesses? Large companies? It is not at all easy to define, which means that it is currently difficult to apply the instrument, except in certain obvious cases. There is a dimension to all this which is entirely lacking, and I think it would be immensely interesting if you could return to it when you present new proposals. Should not ecological and social dumping be equated with direct dumping? What is the difference if a firm evades environmental regulations and social provisions worth a billion euros, or gets a billion euros in state aid? It would be interesting if you could have a discussion with the WTO and see whether we can move forward on that question."@en4
". Gracias, Comisario. Los debates con usted son siempre entretenidos. Yo también creo que el comercio lícito es mejor que el libre comercio y, evidentemente, que el comercio basado en la solidaridad con un socio más frágil es más importante que un comercio formalmente lícito y recíproco. Pero ahora prosigo con el otro TDI, el índice de comercio y desarrollo. En cuanto al resto, ¿quizás deberíamos examinar los libros de la estanterías del otro y tal vez intentar comprender los antecedentes delante de una taza de té Rooibos? De no ser así, pueden acompañarme al pozo de desechos donde comenzó mi actividad política y encontrarse con mis niños de la calle en Brasil. Pero retomo al TDI. ¿Qué es una empresa europea? Es difícil de definir ahora y, por tanto, puede ser difícil aplicar el concepto. ¿Qué tipo de interés es un auténtico interés comunitario? ¿Los consumidores? ¿Las organizaciones de voluntariado? ¿Las pequeñas empresas? ¿Las grandes? No es fácil de definir, lo que significa que es difícil aplicar el instrumento en la actualidad, excepto en determinados casos evidentes. Hay una dimensión completamente ausente en todo este asunto y creo que sería muy interesante si pudiera retomarla cuando presente las nuevas propuestas. ¿No debería equipararse el dumping social y ecológico con el dumping directo? ¿Cuál es la diferencia entre que una empresa eluda las normativas medioambientales y las disposiciones sociales por valor de miles de millones de euros o consiga miles de millones de euros en concepto de ayuda estatal? Sería interesante que pudiera celebrar un debate con la OMC y comprobar si podemos avanzar en esa cuestión."@es21
". Tänan teid, volinik. Arutelud on teie osavõtul alati nii lõbusad! Olen saanud ka kinnitust oma seisukohale, et aus kaubandus on parem kui vabakaubandus, ning muidugi sellele, et nõrgema partneri vastu ülesnäidataval solidaarsusel põhinev kaubandus on palju olulisem kui vormiliselt aus ja vastastikune kaubandus. Kuid läheme nüüd kaubanduse kaitsevahendite, kaubandus- ja arenguindeksi juurde. Mis puutub ülejäänusse, siis võib-olla peaksime üksteise raamaturiiulid üle vaatama ning võib-olla aru saama, mis on vahel tassikese rooibose tee taustaks? Vastasel korral võite tulla minuga kaasa, kui muutun vastupidiselt soovitusele poliitiliselt aktiivseks ja lähen kohtuma oma tänavalastega Brasiilias. Kuid tagasi kaubanduse kaitsevahendite juurde. Mis on Euroopa ettevõtlus? Seda on praegu raske kindlaks määrata ning seetõttu võib olla raske ka mõistet kohaldada. Milline huvi on tõeline ühenduse huvi? Tarbijad? Vabatahtlike organisatsioonid? Väikesed ettevõtted? Suured äriühingud? Seda pole sugugi kerge määratleda, mis tähendab, et praegu on raske kohaldada ka vahendit, välja arvatud teatavatel selgetel juhtudel. Kõige selle jaoks, mis täielikult puudub, on oma mõõde, ning ma arvan, et oleks tohutult huvitav, kui suudaksite selle juurde tagasi pöörduda oma uusi ettepanekuid esitades. Kas keskkonnareostust ja sotsiaalset dumpingut ei peaks mitte võrdsustama otsese dumpinguga? Mis vahet seal on, kas äriühing rikub keskkonnakaitse eeskirju või ühiskondlikke sätteid miljardi euro väärtuses või saab miljard eurot riigiabi? Oleks huvitav pidada arutelu WTOga ning vaadata, kas jõuame sellest küsimusest kaugemale."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, kiitos. Keskustelut kanssanne ovat aina varsin viihdyttäviä! Minäkin vakuutun yhä voimakkaammin siitä, että reilu kauppa on parempi asia kuin vapaakauppa ja että yhteisvastuuseen perustuva kauppa heikon kumppanin kanssa on tärkeämpää kuin muodollisesti reilu ja vastavuoroinen kauppa. Puhun kuitenkin nyt kauppa- ja kehitysindeksistä (TDI). Voisimmeko kenties joskus yrittää ymmärtää toistemme taustoja tutkimalla toistemme kirjahyllyjä ja nauttimalla kupposen rooibosteetä? Voisitte ainakin lähteä mukaani kaatopaikalle, missä minusta tuli poliittisesti aktiivinen, tapaamaan brasilialaisia katulapsia. Palaan kuitenkin nyt kauppa- ja kehitysindeksiin. Millainen on eurooppalainen yritys? Sen määritteleminen on vaikeaa, ja siksi myös käsitteen soveltaminen voi olla vaikeaa. Mitkä ovat yhteisön todellisia etuja? Keitä ovat kuluttajat? Miten määrittelemme vapaaehtoisjärjestöt? Entäpä pienyritykset? Suuret yhtiöt? Näiden käsitteiden määritteleminen on vaikeaa, minkä vuoksi myös välinettä on vaikeaa soveltaa tällä hetkellä, lukuun ottamatta muutamia ilmiselviä tapauksia. Asiaan liittyy ulottuvuus, jota ei ole käsitelty lainkaan, ja mielestäni olisi valtavan mielenkiintoista, jos voisitte palata siihen esitellessänne uusia ehdotuksia. Eikö ekologinen ja sosiaalinen polkumyynti ole rinnastettavissa suoraan polkumyyntiin? Mitä eroa on siinä, että yritys säästää miljardi euroa rikkomalla ympäristösääntöjä ja sosiaalisia sääntöjä, ja siinä, että se saa miljardi euroa valtiontukea? Olisi mielenkiintoista, jos voisitte keskustella asiasta WTO:ssa ja katsoa, pääsemmekö tässä kysymyksessä eteenpäin."@fi7
". Merci Monsieur le Commissaire. Débattre avec vous est toujours passionnant! Je suis aussi conforté dans mon idée que mieux vaut un commerce loyal que le libre-échange, et bien sûr que commercer sur base solidaire avec un partenaire plus fragile est plus important qu’un commerce officiellement loyal et réciproque. Venons-en à présent au TDI, le Trade and Development Index. Comme pour le reste, peut-être devrions-nous regarder l’un chez l’autre et arriver à comprendre le contexte autour d’une tasse de thé? Sinon, vous pourriez m’accompagner jusqu’à la décharge qui a suscité mon engagement politique et rencontrer enfants des rues au Brésil… Mais retour au TDI. Qu’est-ce qu’une entreprise européenne? C’est difficile à définir aujourd’hui, et dès lors il peut être également difficile d’appliquer le concept. Qu’est-ce qu’un véritable intérêt communautaire? Les consommateurs? Les organisations volontaires? Les petites entreprises? Ou les grandes? Ce n’est pas du tout facile à définir, ce qui signifie que les instruments sont actuellement difficiles à appliquer, sauf dans certains cas évidents. Il y a, à tout cela, une dimension qui manque totalement, et je pense qu’il serait extrêmement intéressant si vous pouviez y revenir avant de présenter de nouvelles propositions. Le dumping écologique et social n’est-il pas sur le même plan que le dumping direct? Quelle est la différence entre une société qui élude les règlements environnementaux et les dispositions sociales pour un milliard d’euros, et une autre qui obtient un milliard d’euros d’aides d’État? Il serait intéressant que vous puissiez avoir une discussion avec l’OMC afin d’essayer d’avancer."@fr8
". Köszönöm biztos úr. Meg kell mondanom, az Önnel folytatott vitákat, mindig nagyon élvezem. Szintén megerősítve érzem álláspontomat, miszerint a tisztességes kereskedelem jobb, mint a szabadkereskedelem és természetes, hogy a gyengébb partnerrel folytatott, szolidaritáson alapuló kereskedelem fontosabb, mint formálisan tisztességes és kölcsönös kereskedelem. De most menjünk tovább a TDI-re, a kereskedelmi és fejlesztési indexre. A többivel kapcsolatban pedig lehet, hogy az lenne a legjobb, ha körül néznénk egymás könyvespolcain, és megpróbálnánk megérteni az egész hátterét egy csésze rooibos tea társaságában? Másként meglátogathatjuk azt a szemétdombot, ahol politikai szerepvállalásomat kezdtem, és találkozhatnak az utcagyerekeimmel Brazíliában. De visszatérve a TDI-re. Mi is az európai társaság? Most elég nehéz meghatározni ezt, és ebből kifolyólag valószínűleg a fogalmat is nehéz lehet alkalmazni. Mely érdek minősül valódi közösségi érdeknek? A fogyasztók? Az önkéntes szervezetek? A kisvállalkozások? A nagyvállalatok? Egyáltalán nem könnyű ezt meghatározni, ami azt jelenti, hogy jelenleg nehézségekbe ütközik az eszközök alkalmazása, kivéve néhány egyértelmű esetet. Van ennek az egésznek egy olyan vetülete, amely teljes egészében kimaradt, és szerintem nagyon nagy érdeklődésre tartana számot, ha az új javaslatok beterjesztésekor, vissza tudna rájuk térni. Az ökológiai és szociális dömping nem egyenlő a közvetlen dömpinggel? Mi a különbség a között, ha egy cég egy milliárd euró értékben megkerüli a környezetvédelmi rendeleteket és szociális rendelkezéseket, és a között, ha ez a cég egy milliárd euró értékű állami támogatást kap? Érdekes volna, ha tudna tárgyalni a WTO-val, és körül tudná járni, hogy merre lehet továbbmenni ebben a kérdésben."@hu11
". La ringrazio, signor Commissario. Le discussioni con lei sono sempre divertenti! Anch’io sono convinto che il commercio equio sia migliore del libero scambio, e ovviamente che il commercio solidale con un più debole sia più importante del commercio formalmente equo e reciproco. Ma passiamo al TDI, l’indice di commercio e sviluppo. Per il resto, forse dovremmo esaminare le rispettive librerie e comprendere i precedenti mentre gustiamo una tazza di tè qualche volta? Altrimenti, può venire con me sulla montagna di rifiuti dove sono diventato politicamente attivo e ho incontrato i bambini di strada in Brasile. Ma torniamo al TDI. Che cos’è un’impresa europea? È difficile definire adesso il concetto e quindi può essere difficile anche applicarlo. Quale interesse è un genuino interesse comunitario? I consumatori? Le organizzazioni volontarie? Le piccole imprese? Le grandi imprese? Non è per niente facile trovare definizioni, il che significa che è attualmente difficile applicare lo strumento, tranne in certi casi ovvi. Manca del tutto una dimensione in questo e ritengo che sarebbe immensamente interessante se lei potesse ritornare sull’argomento quando presenterà le nuove proposte. Il ecologico e sociale non dovrebbe essere equiparato al diretto? Qual è la differenza fra una società che viola le norme ambientali e le disposizioni sociali per un valore di un miliardo di euro, oppure ottiene un miliardo di euro in aiuti di Stato? Sarebbe interessante se lei potesse discutere nell’ambito dell’OMC per vedere se possiamo portare avanti quella questione."@it12
". Dėkoju, gerb. Komisijos nary. Diskusijos su Jumis visada įdomios! Aš taip pat guodžiuosi savo požiūriu, kad sąžininga prekyba yra geriau už laisvą prekybą ir, žinoma, solidarumu grindžiama prekyba su silpnesniu partneriu yra daug svarbesnė nei formaliai sąžininga ir savitarpiška prekyba. Bet dabar apie TDI, prekybos ir plėtros indeksą. O dėl kitų, turbūt reikėtų patikrinti vienas kito knygų lentynas ir įgauti supratimą apie praeitį kada prie puodelio arbatos? Priešingu atveju galite atsisakyti arbatpinigių, kai tampu politiškai aktyvus, ir susitikti su mano gatvės vaikais Brazilijoje. Tačiau grįžkime prie TDI. Kas yra Europos įmonė? Sunku tai dabar apibrėžti, todėl taip pat gali būti sunku pritaikyti idėją. Koks interesas yra tikrai Bendrijos interesas? Vartotojai? Savanoriškos organizacijos? Smulkusis verslas? Didelės įmonės? Tai ne taip paprasta apibrėžti, kas reiškia, jog sudėtinga pritaikyti priemonę, išskyrus tam tikrus akivaizdžius atvejus. Štai čia yra viso to matas, kurio kaip tik trūksta, ir, manau, būtų nepaprastai įdomu, jeigu galėtumėte prie to grįžti, kai teiksite naujus pasiūlymus. Negalima lyginti ekologinio ir socialinio dempingo su tiesioginiu dempingu? Koks skirtumas, jeigu firma apeina aplinkos apsaugos taisykles ir socialines nuostatas, vertas bilijonų eurų, ar gauna bilijonus eurų kaip valstybinę paramą? Būtų įdomu, jei galėtumėte padiskutuoti šiuo klausimu su PPO ir pamatytumėte, ar pajudėtumėte į priekį."@lt14
". Pateicos, komisāra kungs! Debates ar jums vienmēr ir interesantas! Ir apmierināts arī mans viedoklis, ka godīga tirdzniecība ir labāka par brīvu tirdzniecību, un, protams, ka uz solidaritāti pamatota tirdzniecība ar vājāku partneri ir svarīgāka nekā formāla godīga un ekvivalenta tirdzniecība. Bet tagad atgriežamies pie TAI – tirdzniecības un attīstības indeksa. Kas attiecas uz pārējo, iespējams, mums jāpārbauda vienam otra grāmatplaukti un, iespējams, kādreiz jāizprot iepriekšējā pieredze pie tases sarkanās tējas? Pretējā gadījumā jūs varat nākt kopā ar mani uz atkritumu izgāztuvi, kur es kļūstu politiski aktīvs un tiekos ar ielas bērniem Brazīlijā. Tomēr atpakaļ pie TAI. Kas ir Eiropas uzņēmums? Tagad to ir grūti definēt, un tādēļ var būt grūti arī piemērot šo koncepciju. Kā intereses ir Kopienas patiesās intereses? Patērētāju intereses? Brīvprātīgo organizāciju intereses? Mazo uzņēmumu intereses? Lielo sabiedrību intereses? To nemaz nav viegli noteikt, un tas nozīmē, ka pašlaik ir grūti piemērot instrumentu, izņemto atsevišķus skaidrus gadījumus. Visā tajā ir dimensija, kuras pilnībā trūkst, un man šķiet, ka būtu ārkārtīgi interesanti, ja jūs atgrieztos pie tās, kad nāksit klajā ar jauniem priekšlikumiem. Vai ekoloģiskais un sociālais dempings nav jāpielīdzina tiešajam dempingam? Kāda atšķirība, vai uzņēmums izvairās no vides un sociālo noteikumu ievērošanas, kas ir miljardiem eiro vērti, vai saņem miljardiem eiro valsts atbalstu? Būtu interesanti, ja jūs varētu diskutēt ar PTO un redzēt, vai mēs varam virzīties uz priekšu šajā jautājumā."@lv13
"Jag tackar kommissionsledamoten. Debatter med er är alltid underhållande! Jag stärks också alltid i min uppfattning att rättvis handel är bättre än fri handel och naturligtvis även att solidarisk handel med en svagare part är viktigare än en formellt rättvis och reciprok handel. Men nu över till TDI, Trade and Development Index. Förresten, vi kanske ska studera varandras bokhyllor och kanske förstå bakgrunden över en kopp rooiboste någon gång? Om inte annat så får du följa med till soptippen där jag blev politiskt aktiv och träffa mina gatubarn i Brasilien. Åter till TDI. Vad är ett europeiskt företag? Det är svårt att definiera nu och därför kan det bli svårt att använda det också. Vilket intresse är ett äkta . Konsumenterna? Frivilligorganisationerna? Små företag? Stora företag? Det är inte alls lätt att definiera, vilket innebär att det är svårt att använda instrumentet idag, utom i vissa uppenbara fall. Det finns en dimension av det hela som helt saknas och som jag tycker vore väldigt intressant om ni kunde komma tillbaka till när ni kommer med nya förslag. Skulle inte ekologisk och social dumping kunna jämställas med direkt dumping? Vari ligger skillnaden om ett företag slipper miljöregler och sociala bestämmelser värda en miljard euro, eller får en miljard euro i statsbidrag? Det vore intressant om ni kunde ta upp en diskussion med WTO och se om vi kan komma vidare i den frågan."@mt15
". Dank u, commissaris. Debatten met u zijn altijd onderhoudend! Ik voel me ook gesteund in mijn visie dat eerlijke handel beter is dan vrijhandel, en dat handel op basis van solidariteit met een zwakkere handelspartner vanzelfsprekend belangrijker is dan eerlijke en wederzijdse handel volgens de voorschriften. Maar nu over naar de TDI, de handels- en ontwikkelingsindex. Voor het overige moeten we misschien elkaars boekenkast eens inspecteren, zodat we onze achtergronden leren begrijpen onder het genot van een kop rooibosthee? U kunt ook met me meekomen naar de stortplaats waar ik politiek actief werd, en mijn Braziliaanse straatkinderen ontmoeten. Maar terug naar de handels- en ontwikkelingsindex. Wat is een Europese onderneming? Dat is in deze tijd moeilijk te omschrijven, en als gevolg daarvan is het wellicht ook moeilijk om het concept toe te passen. Wat voor belang is een werkelijk Gemeenschapsbelang? Dat van de consumenten? De vrijwilligersorganisaties? Kleine bedrijven, of grote bedrijven? Het is in het geheel niet gemakkelijk om dit te definiëren, wat inhoudt dat het op dit moment moeilijk is om het instrument toe te passen, behalve in bepaalde voor de hand liggende gevallen. Er is een dimensie aan dit alles die geheel ontbreekt, en ik ben van mening dat het enorm interessant zou zijn als u hierop terugkomt wanneer u nieuwe voorstellen presenteert. Zouden ecologische en sociale dumping niet gelijk moeten worden gesteld aan rechtstreekse dumping? Is er een verschil als een bedrijf zich voor een biljoen euro aan milieuvoorschriften onttrekt en sociale bepalingen ontduikt, of als het een biljoen euro ontvangt in de vorm van staatshulp? Het zou interessant zijn als u een discussie aangaat met de Wereldhandelsorganisatie en bekijkt of we kunnen doorgaan op die vraag."@nl3
". Dziękuję, panie komisarzu. Dyskusje z pańskim udziałem są zawsze interesujące. Upewniłem się również w moim przekonaniu, że uczciwy handel jest lepszy niż wolny handel oraz oczywiście, że handel w oparciu o solidarność ze słabszym partnerem jest ważniejszy, niż formalnie uczciwy i wzajemny handel. Ale przejdźmy teraz do TDI, czyli instrumentów ochrony handlu. W odniesieniu do reszty być może powinniśmy przejrzeć wzajemnie swoje regały z książkami i być może czasami zrozumieć kontekst nad filiżanką herbaty rooibos? W przeciwnym razie może wybierze się pan ze mną na składowisko śmieci, na którym podjąłem działalność polityczną i spotka się pan z moimi dziećmi ulicy w Brazylii. Ale wróćmy do TDI. Czym jest przedsiębiorstwo europejskiej? Trudno to obecnie określić i z tego względu realizacja tej koncepcji może być trudna. Jaki interes jest faktycznym interesem Wspólnoty? Konsumentów? Organizacji dobrowolnych? Małych przedsiębiorstw? Dużych przedsiębiorstw? Wcale nie jest łatwo to określić, co oznacza, że obecnie trudno jest stosować instrument, poza niektórymi oczywistymi przypadkami. Istnieje aspekt, który został całkowicie pominięty, i moim zdaniem byłoby bardzo interesujące, gdyby mógł pan do niego nawiązać przy przedstawianiu nowych propozycji. Czy dumping ekologiczny i społeczny nie powinien zostać zrównany z dumpingiem bezpośrednim? Jaka jest różnica między unikaniem przez przedsiębiorstwo przepisów socjalnych i ochrony środowiska wartych miliard euro a otrzymaniem miliarda euro pomocy państwowej? Byłoby interesujące, gdyby mógł pan przeprowadzić dyskusję z WTO i zobaczyć, czy możemy zrobić krok naprzód w tej sprawie."@pl16
". Obrigado, Senhor Comissário. Os debates em que intervém são sempre interessantes! Eu também me sinto confortável com a minha opinião de que o comércio justo vale mais do que o comércio livre e de que, obviamente, o comércio baseado na solidariedade com um parceiro mais fraco é mais importante do que o comércio formalmente baseado na equidade e na reciprocidade. Mas passemos ao ICD, ou seja, ao índice de comércio e desenvolvimento. Quanto ao resto, talvez fosse uma boa ideia, para tentar perceber os antecedentes, um dia destes passarmos em revista as estantes uns dos outros, enquanto tomamos um chá rooibos. Ou então irmos ao depósito de resíduos onde me tornei politicamente activo, para nos encontrarmos com as crianças da rua que conheci no Brasil. Mas voltemos ao ICD. O que é uma empresa europeia? Nesta altura, é difícil chegar a uma conclusão sobre isso e, portanto, pode igualmente ser difícil aplicar o conceito. Que interesses devemos considerar interesses comunitários genuínos? Os dos consumidores? Os das organizações de voluntários? Os das pequenas empresas? Os das grandes? De facto, não é nada fácil defini-los, o que significa que, salvo em certos casos mais óbvios, é difícil, actualmente, aplicar este instrumento legal. Há uma questão muito importante que ficou totalmente arredada, mas que, se for possível, o Senhor Comissário deve retomar em próximas propostas. Não deveria o dumping ecológico e social ser equiparado às restantes modalidades de dumping? Qual a diferença entre uma empresa que poupa mil milhões de euros por não respeitar as normas ambientais e sociais e uma outra que recebe um auxílio estatal de mil milhões de euros? Seria bom que o Senhor Comissário discutisse o assunto com a OMC, para saber se podemos avançar nesta questão."@pt17
"Jag tackar kommissionsledamoten. Debatter med er är alltid underhållande! Jag stärks också alltid i min uppfattning att rättvis handel är bättre än fri handel och naturligtvis även att solidarisk handel med en svagare part är viktigare än en formellt rättvis och reciprok handel. Men nu över till TDI, Trade and Development Index. Förresten, vi kanske ska studera varandras bokhyllor och kanske förstå bakgrunden över en kopp rooiboste någon gång? Om inte annat så får du följa med till soptippen där jag blev politiskt aktiv och träffa mina gatubarn i Brasilien. Åter till TDI. Vad är ett europeiskt företag? Det är svårt att definiera nu och därför kan det bli svårt att använda det också. Vilket intresse är ett äkta . Konsumenterna? Frivilligorganisationerna? Små företag? Stora företag? Det är inte alls lätt att definiera, vilket innebär att det är svårt att använda instrumentet idag, utom i vissa uppenbara fall. Det finns en dimension av det hela som helt saknas och som jag tycker vore väldigt intressant om ni kunde komma tillbaka till när ni kommer med nya förslag. Skulle inte ekologisk och social dumping kunna jämställas med direkt dumping? Vari ligger skillnaden om ett företag slipper miljöregler och sociala bestämmelser värda en miljard euro, eller får en miljard euro i statsbidrag? Det vore intressant om ni kunde ta upp en diskussion med WTO och se om vi kan komma vidare i den frågan."@ro18
". Ďakujem, pán komisár. Rozpravy s vami sú vždy zábavné! Tiež súhlasím s tým, že spravodlivý obchod je lepší než voľný obchod a samozrejme s tým, že obchod na základe solidarity so slabším partnerom je dôležitejší než navonok spravodlivý a recipročný obchod. Vráťme sa však k nástrojom na ochranu obchodu a k indexu obchodu a rozvoja. Pokiaľ ide o ostatné pripomienky, možno by sme mali niekedy preskúmať svoje police s knihami a porozumieť kontextu nad šálkou rooibosu. Inak, môžete so mnou navštíviť skládku odpadu a stretnúť moje deti z ulice v Brazílii. Preto som sa začal politicky angažovať. Vráťme sa však k nástrojom na ochranu obchodu. Čo je to európsky podnik? Momentálne je zložité vymedziť tento termín, a preto by mohlo byť rovnako zložité použiť jeho význam. Aký je to úprimný záujem Spoločenstva? Spotrebitelia? Dobrovoľnícke organizácie? Malé podniky? Veľké spoločnosti? Nie je vôbec jednoduché tieto pojmy vymedziť, čo znamená, že je momentálne zložité uplatniť tento nástroj. S výnimkou niektorých zreteľných prípadov. Celej tejto problematike chýba uvedený rozmer, a domnievam sa, že by bolo mimoriadne zaujímavé vrátiť sa k nemu pri predkladaní nových návrhov. Nemal by ekologický a sociálny damping byť na rovnakej úrovni ako priamy damping? Aký je rozdiel v tom, ak sa firma vyhýba environmentálnym nariadeniam a sociálnym ustanoveniam, ktoré majú hodnotu miliardu eur, alebo ak dostane miliardu eur v rámci štátnej pomoci? Bolo by zaujímavé zúčastniť sa diskusie s WTO a vedieť, či je možné získať odpoveď na túto otázku."@sk19
"Hvala, gospod komisar. Razprave z vami so vedno zanimive. Prav tako se je potrdilo moje prepričanje, da je poštena trgovina boljša kot prosta trgovina ter da je trgovina na podlagi solidarnosti s šibkejšim partnerjem pomembnejša kot uradno poštena in vzajemna trgovina. Vendar naj zdaj spregovorim o kazalniku trgovine in razvoja. Kar zadeva ostala vprašanja, bi lahko pregledali naše knjižne police in se z ozadjem seznanili ob skodelici čaja. Sicer pa lahko z mano obiščete odlagališče odpadkov, kjer se je začelo moje politično delovanje, in spoznate brazilske otroke z ulice. Vendar se vrnimo k vprašanju kazalnika. Kaj pomeni evropsko podjetje? To je zdaj težko opredeliti, zato bo morda težko tudi uporabljati ta koncept. Kakšen interes je resnični interes Skupnosti? Potrošniki? Prostovoljne organizacije? Mala podjetja? Velika podjetja? Tega nikakor ni enostavno opredeliti, kar pomeni, da je v tem trenutku težko uporabljati instrument, razen v nekaterih očitnih primerih. Ena od razsežnosti v zvezi s tem je povsem pomanjkljiva in mislim, da bi bilo izjemno koristno, če bi jo obravnavali ob predložitvi novih predlogov. Ali ne bi bilo treba okoljskega in socialnega dampinga izenačiti z neposrednim dampingom? Kakšna je razlika, če se podjetje izogiba izpolnjevanju okoljskih predpisov in socialnih določb, kar mu prinese milijardo evrov, ali dobi milijardo evrov državne pomoči? Koristno bi bilo, če bi o tem lahko razpravljali s Svetovno trgovinsko organizacijo in precenili, če lahko dosežemo napredek v zvezi s tem vprašanjem."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"rooibos"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph