Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-207"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.27.1-207"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, ik wil beginnen met de commissaris te danken voor zijn toelichting en ook zijn eerlijkheid bij het uitleggen van de dilemma's waarmee hij geconfronteerd wordt als hij met zijn collega's en met de lidstaten praat over de hervorming van het handelsdefensiemechanisme van de Europese Unie. Dat is één. En ik ben blij dat u ook eerlijk zegt waarom u niet op dit moment met voorstellen kunt komen, omdat het gewoon heel erg moeilijk is om binnen de Europese Unie overeenstemming te vinden over wat nu de beste weg vooruit is. Wat de commissaris ook benadrukt is dat het van belang is een brug te vinden tussen die landen die vooral met handel hun geld verdienen en die landen die het vooral van productie moeten hebben. Ik kom zelf uit een handelsland, Nederland, maar ik begrijp heel goed de zorgen die landen als Frankrijk of Duitsland, die een grote productiebasis hebben, hebben over de ontwikkeling van de wereldhandel en de bescherming. Voor hen is er ook de noodzaak om hun eigen industrie te beschermen. Het is dus van groot belang die brug te vinden en het is ook belangrijk dat de commissaris zich daar vooral wil voor inspannen. Ik vind wel dat de discussie gevoerd moet worden. We moeten ook durven praten over de noodzaak van hervorming van die handelbeschermingsinstrumenten omdat we te maken hebben met snelle veranderingen in de internationale economie. Waar zou je dan over moeten discussiëren? Ik zeg met name discussiëren, want de antwoorden heb ik ook nog niet allemaal. Er moet gediscussieerd worden over transparantie in het systeem, over de grotere flexibiliteit die nodig is, over een betere definitie van wat een Europees bedrijf is, over sociale en milieuaspecten in verband met het vaststellen van het belang van de Europese Gemeenschap. Dat zijn een aantal punten waarover we als Parlement moeten discussiëren en proberen tot conclusies te komen die we vervolgens dan weer kunnen wisselen met de commissaris. Ik denk dat het te vroeg is, ook vanuit mijn eigen fractie, om nu al met heel concrete voorstellen te komen over hoe het zou moeten. Ik ben bereid de discussie aan te gaan over de noodzaak van hervorming en dan na te denken over de vraag hoe een aantal richtingen kunnen worden aangegeven waarlangs we verder zouden willen werken. Dat vergt ook in mijn fractie nog een enorme discussie, net zoals dat in de Raad en de Commissie het geval is. Laten we dat proberen. Ik ben het met de commissaris eens. Of het nu binnen zes maanden of binnen twaalf maanden of binnen twee jaar geformuleerd wordt, laten we in ieder geval met het debat beginnen. Want we kunnen gewoon niet negeren dat er in de wereld een aantal veranderingen zijn, ook in de wereldeconomie, waaraan ons handelbeschermingssysteem moet worden aangepast. Dat lijkt me een belangrijke start van een discussie en ik ben blij dat de commissaris zo eerlijk is geweest over de problemen waarmee hij zelf wordt geconfronteerd."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych začal poděkováním panu komisaři za jeho projev a za jeho upřímné přiznání dilemat, kterým čelí při rozhovorech se svými kolegy a  s členskými státy o reformách mechanismu ochrany obchodu Evropské unie. To je jedna věc a jsem rád, že jste také otevřeně přiznal, proč nemůžete přijít s vašimi návrhy hned, protože je velmi složité dosáhnout dohody v rámci Unie o tom, jaká je v tomto okamžiku nejlepší cesta vpřed. Dále pan komisař zdůraznil, že je důležité najít cestu k vybudování mostu mezi zeměmi, které si hlavně vydělávají obchodováním, a těmi, které mají nejvíce z vlastní výroby. Já sám pocházím z obchodní země, Holandska, ale dobře chápu obavy, které mají země jako Franci nebo Německo, které mají velkou výrobní základnu, z vývoje globálního obchodu a jeho ochrany. Pro ně to znamená také potřebu ochrany vlastního průmyslu. Je proto velmi důležité najít tento most a je rovněž důležité, aby pan komisař chtěl vyvíjet v tomto směru konkrétní úsilí. Myslí, že toto je věc, o které by bylo potřeba diskutovat. Nesmíme se bát mluvit o potřebě reformy těchto nástrojů ochrany obchodu, protože čelíme prudkým změnám mezinárodního hospodářství. O čem tedy potřebujeme diskutovat? Schválně říkám diskutovat, protože ani sám neznám ještě všechny potřebné odpovědi. Musíme diskutovat o transparentnosti systému, o potřebné větší pružnosti, o lepší definici toho, co je evropská společnost, a o společenských a ekologických dopadech z pohledu určování zájmů Evropského společenství. Toto jsou body, o kterých by Parlament měl diskutovat, a u kterých bychom se měli snažit učinit závěry, které bychom pak mohli sdílet s panem komisařem. Myslím, že je příliš brzy i pro mou vlastní skupinu přijít s konkrétními návrhy na to, jak by se to mělo provést. Jsme ochoten zahájit rozpravu o potřebě reformy a pak přemýšlet, jak definovat tu řadu oblastí, ve kterých bychom rádi udělali víc práce. To bude znamenat rozsáhlé diskuse i  v rámci mé skupiny, stejně jako v rámci Rady a Komise. Pokusme se o to. Souhlasím s panem komisařem. Ať už to bude trvat půl roku, rok nebo dva roky, alespoň začněme. Nemůžeme prostě ignorovat skutečnost, že ve světě, včetně světového hospodářství, probíhají změny, a že náš systém ochrany obchodu se musí těmto změnám přizpůsobit. To se mi zdá jako důležité východisko rozpravy a jsem rád, že pan komisař byl tak upřímný při informování o problému, kterému sám čelí."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil begynde med at takke kommissæren for hans redegørelse og også for hans ærlighed, da han forklarede de dilemmaer, som han konfronteres med, når han taler med sine kolleger og med medlemsstaterne om reformen af EU's handelsbeskyttelsesinstrumenter. Det var mit første punkt. Jeg er også glad for, at De ærligt siger, hvorfor De ikke på nuværende tidspunkt kan stille forslag, fordi det simpelthen er meget vanskeligt at nå til enighed inden for EU om, hvilken vej det nu er bedst at gå. Hvad kommissæren også understreger, er, at det er vigtigt at bygge bro mellem de lande, som især tjener deres penge gennem handel, og de lande, som især tjener deres penge gennem produktion. Jeg kommer selv fra et handelsland, Nederlandene, men jeg forstår udmærket de bekymringer, som lande som Frankrig eller Tyskland, der har et stort produktionsgrundlag, har, når det gælder udviklingen af verdenshandelen og beskyttelsen. For dem er der også behov for at beskytte deres egen industri. Det er derfor meget vigtigt at finde denne bro, og det er også vigtigt, at kommissæren vil gøre en særlig indsats for dette. Jeg synes, at vi er nødt til at drøfte dette. Vi må heller ikke være bange for at tale om nødvendigheden af en reform af disse handelsbeskyttelsesinstrumenter, fordi vi har at gøre med hurtige forandringer inden for den internationale økonomi. Hvad skal vi så diskutere? Jeg siger specielt "diskutere", for jeg har heller ikke alle svarene endnu. Vi er nødt til at diskutere systemets gennemsigtighed, den større fleksibilitet, som er nødvendig, en bedre definition af, hvad en europæisk virksomhed er, og de sociale og miljømæssige aspekter i forbindelse med fastsættelsen af Det Europæiske Fællesskabs interesser. Det er en række punkter, som vi skal diskutere i Parlamentet, og hvorom vi skal forsøge at nå frem til konklusioner, som vi derefter kan udveksle med kommissæren. Jeg tror, det er for tidligt, også for min egen gruppe, allerede nu at stille meget konkrete forslag om, hvordan det skal gøres. Jeg er rede til at indlede en drøftelse om behovet for en reform og derefter tænke over, hvordan vi kan definere en række områder, som vi ønsker at gøre mere ved. Det kræver også en masse diskussioner i min gruppe ligesom i Rådet og Kommissionen. Lad os forsøge det. Jeg er enig med kommissæren. Hvad enten det tager seks eller 12 måneder eller to år, må vi i hvert fald indlede debatten. Vi kan ikke blot ignorere, at der er ændringer i gang i verden, også inden for verdensøkonomien, og vores handelsbeskyttelsessystem skal tilpasses disse ændringer. Det forekommer mig at være et vigtigt udgangspunkt for en diskussion, og jeg er glad for, at kommissæren var så ærlig, når det gælder de problemer, som han selv konfronteres med."@da2
". Herr Präsident! Zunächst möchte ich dem Kommissar für seinen Bericht und auch für seine Aufrichtigkeit danken, mit der er die Dilemmas erläutert hat, vor denen er steht, wenn er mit seinen Kollegen und den Mitgliedstaaten über die Reform der handelspolitischen Schutzmechanismen der Europäischen Union spricht. Das ist das eine. Und ich bin froh, dass Sie ehrlich sagen, weshalb Sie im Augenblick keine Vorschläge präsentieren können, da es einfach ungemein schwierig ist, in der Europäischen Union Übereinstimmung über die bestmögliche Vorgehensweise zu erzielen. Der Kommissar stellt zudem heraus, wie wichtig es ist, eine Brücke zwischen den Ländern zu schlagen, die vornehmlich mit Handel ihr Geld verdienen, und jenen Ländern, die vor allem von der Produktion abhängig sind. Ich selbst stamme zwar aus einem Handelsland, den Niederlanden, kann aber die Sorgen von Ländern wie Frankreich und Deutschland mit einer großen Produktionsbasis um die Entwicklung des Welthandels und des Schutzes recht gut nachvollziehen. Sie müssen auch ihre eigene Industrie schützen. Deshalb gilt es, diese Brücke zu finden, und nicht minder wichtig ist es, dass der Kommissar besonderes Augenmerk darauf richten will. Ich denke, wir müssen diese Diskussion führen. Wir sollten uns nicht davor scheuen, über die notwendige Reform dieser handelspolitischen Schutzinstrumente zu sprechen, weil wir uns einem rasanten Wandel der internationalen Wirtschaft gegenübersehen. Worüber sollten wir dann diskutieren? Ich sage ausdrücklich „diskutieren“, denn alle Antworten habe ich auch noch nicht parat. Diskutieren müssen wir über Transparenz in dem System, über die größere Flexibilität, die vonnöten ist, über eine präzisere Definition für den Begriff europäisches Unternehmen sowie über soziale und Umweltaspekte in Verbindung mit der Festlegung der Interessen der Europäischen Gemeinschaft. Das sind einige Punkte, die wir als Parlament erörtern und zu denen wir Schlussfolgerungen ziehen sollten, über die wir uns dann im Anschluss wieder mit dem Kommissar austauschen können. Ich halte es für verfrüht, selbst von meiner eigenen Fraktion aus, schon jetzt ganz konkrete Vorschläge zu präsentieren, wie dies gehen soll. Ich bin bereit, eine Diskussion über die Notwendigkeit von Reformen in Gang zu setzen und dann darüber nachzudenken, wie wir einige Bereiche abstecken können, an denen wir weiter arbeiten wollen. Ebenso wie im Rat und in der Kommission erfordert das auch in meiner Fraktion noch umfangreichere Diskussionen. Lassen Sie es uns versuchen. Ich bin mit dem Kommissar einer Meinung. Ob es nun sechs Monate, ein Jahr oder zwei Jahre dauert, lassen Sie uns wenigstens die Debatte anstoßen. Wir können nicht einfach ignorieren, dass in der Welt, auch in der Weltwirtschaft, Veränderungen im Gange sind, an die unser handelspolitisches Schutzsystem angepasst werden muss. Das scheint mir ein wichtiger Ausgangspunkt für eine Diskussion zu sein, und ich freue mich, dass der Kommissar so offen über die Probleme berichtet hat, mit denen er sich selbst konfrontiert sieht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Επίτροπο για την περιγραφή του και για την ειλικρίνειά του να αναφέρει τα διλήμματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος όταν ομιλεί με τους συναδέλφους του και με τα κράτη μέλη για την αναθεώρηση του μηχανισμού προστασίας του εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά με ευχαριστεί επίσης ότι είστε ειλικρινής και παραδέχεστε ότι δεν μπορείτε να κάνετε προτάσεις αυτήν τη στιγμή, καθώς απλά είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμφωνία για το ποιος είναι τώρα ο καλύτερος δρόμος να ακολουθήσει. Ακόμη, αυτό που τόνισε ο Επίτροπος είναι ότι είναι σημαντικό να βρεθεί τρόπος να δημιουργηθεί μια γέφυρα μεταξύ των χωρών που τα έσοδά τους προέρχονται κυρίως από το εμπόριο και των χωρών που τα έσοδά τους προέρχονται κυρίως από την παραγωγή. Εγώ προσωπικά προέρχομαι από μια εμπορική χώρα, τις Κάτω Χώρες, αλλά κατανοώ πολύ καλά τους προβληματισμούς χωρών όπως η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες διαθέτουν μεγάλη παραγωγική βάση, σχετικά με την ανάπτυξη και την προστασία του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτές οι χώρες χρειάζεται να προστατέψουν και τη δική τους βιομηχανία. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί αυτή η γέφυρα και επίσης είναι σημαντικό που ο Επίτροπος επιθυμεί να εργαστεί συγκεκριμένα για αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλήσουμε για την ανάγκη αναθεώρησης αυτών των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου, καθώς αντιμετωπίζουμε ταχείες αλλαγές στη διεθνή οικονομία. Επομένως, τι χρειάζεται να συζητήσουμε; Χρησιμοποιώ συγκεκριμένα το ρήμα «συζητήσουμε», γιατί ούτε και εγώ έχω όλες τις απαντήσεις ακόμη. Πρέπει να συζητήσουμε τη διαφάνεια του συστήματος, τη μεγαλύτερη ευελιξία που απαιτείται, έναν καλύτερο ορισμό του τι είναι ευρωπαϊκή εταιρεία, και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές στο πλαίσιο του καθορισμού των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πολλά είναι τα σημεία που εμείς, ως Κοινοβούλιο, πρέπει να συζητήσουμε και για τα οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που θα μπορούμε, στη συνέχεια, να μοιραστούμε με τον Επίτροπο. Πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς, ακόμα και για την Ομάδα μου, να προβούμε σε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Είμαι πρόθυμος να ξεκινήσω τη συζήτηση για την ανάγκη αναθεώρησης και, στη συνέχεια, να σκεφτώ πώς μπορούμε να ορίσουμε διάφορους τομείς πάνω στους οποίους θα θέλαμε να εργαστούμε περισσότερο. Γι’ αυτό θα χρειαστεί να γίνουν πολλές συζητήσεις και στην Ομάδα μου, όπως και στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ας προσπαθήσουμε. Συμφωνώ με τον Επίτροπο. Είτε χρειαστούν έξι μήνες, είτε χρειαστούν δώδεκα μήνες, είτε δύο χρόνια, ας συνεχίσουμε τουλάχιστον τον διάλογο. Δεν μπορούμε απλά να αγνοήσουμε το γεγονός ότι επίκεινται αλλαγές σε διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένης της παγκόσμιας οικονομίας, και το σύστημα προστασίας του εμπορίου μας πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης του διαλόγου και χαίρομαι που ο Επίτροπος μίλησε με τόση ειλικρίνεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ίδιος."@el10
"Mr President, I would like to start by thanking the Commissioner for his account and also for his honesty in setting out the dilemmas with which he is confronted when he speaks to his colleagues and with the Member States about reforming the trade defence mechanism of the European Union. That is one thing, and I am also pleased that you are open in saying why you cannot come up with proposals right now, because it is simply very difficult to reach agreement in the European Union about what is the best way forward now. What the Commissioner also emphasised is that it is important to find a way to build a bridge between those countries that mainly earn their money from trade and those which have to get most of it from production. I myself come from a trading country, the Netherlands, but I understand very well the concerns that countries like France and Germany, which have a large production base, have about the development of global trade and protection. For them there is also the need to protect their own industry. It is thus very important to find that bridge and it is also important that the Commissioner wants to make a particular effort on this. I think that this is a discussion that we need to have. We must not be afraid to talk about the need for reform of those trade defence instruments because we are facing rapid changes in the international economy. What do we need to discuss then? I specifically say ‘discuss’, because I do not have all the answers yet either. We need to discuss transparency in the system, the greater flexibility that is necessary, a better definition of what a European company is, and the social and environmental aspects in terms of determining the interests of the European Community. These are a number of points that we as Parliament should discuss and on which we should try to come to conclusions that we can then exchange again with the Commissioner. I think that it is too soon, even from my own group, to come up with very concrete proposals about how this should go. I am willing to start the discussion about the need for reform and then to think about how we can define a number of areas on which we would like to do more work. That will take a huge amount of discussion in my group too, just as it will in the Council and the Commission. Let us give it a try. I agree with the Commissioner. Whether it takes six months, twelve months or two years, let us at least get the debate going. We cannot simply ignore the fact that changes are afoot in the world, including in the global economy, and our trade defence system has to be adapted to meet those changes. That seems to me an important starting point for a discussion and I am pleased that the Commissioner has been so candid about the problems that he himself faces."@en4
"Señor Presidente, me gustaría empezar agradeciendo al Comisario su explicación así como su honestidad a la hora de plantear los dilemas a los que debe enfrentarse cuando se dirige a sus colegas y a los Estados miembros sobre la reforma del mecanismo de defensa comercial de la Unión Europea. Esa es una de las cosas que quería decirle, pero también me agrada que sea sincero al declarar por qué no puede presentar propuestas ahora, porque, simplemente, es muy difícil llegar a un acuerdo en la Unión Europea sobre cuál es la mejor forma de avanzar en este momento. En lo que la Comisión también hizo hincapié es en la importancia de encontrar un modo de construir un puente entre aquellos países que fundamentalmente obtienen los ingresos del comercio y aquellos que los obtienen mayoritariamente de la producción. Yo mismo procedo de un país comercial, los Países Bajos, pero entiendo muy bien las preocupaciones que tienen países como Francia y Alemania, que tienen una gran producción de base, con respecto al desarrollo del comercio y la protección global. Para ellos, también es necesario proteger su propia industria. Es muy importante encontrar dicho puente así como el hecho de que el Comisario desee hacer un esfuerzo particular sobre este aspecto. Creo que esto es un debate que necesitamos mantener. No debemos tener miedo de hablar sobre la necesidad de una reforma de aquellos instrumentos de defensa comercial porque estamos enfrentándonos a cambios rápidos de la economía internacional. Entonces, ¿qué necesitamos debatir? Digo «debatir», específicamente, porque tampoco tengo todas las respuestas todavía. Necesitamos debatir la transparencia del sistema, la necesidad de una mayor flexibilidad, una mejor definición de lo que es una empresa europea y los aspectos sociales y medioambientales por lo que respecta a la determinación de los intereses de la Comunidad europea. Existen diversos puntos que nosotros, como Parlamento, deberíamos debatir y con respecto a los que deberíamos intentar llegar a unas conclusiones que podamos volver a intercambiar con el Comisario. Yo también creo que es demasiado pronto, incluso desde mi propio Grupo, para presentar propuestas muy específicas sobre cómo debería hacerse. Estoy dispuesto a iniciar el debate sobre la necesidad de una reforma y, a continuación, pensar de qué modo podemos definir una serie de ámbitos sobre los que nos gustaría trabajar mucho más. Esto requerirá un gran debate en mi Grupo también, así como en el Consejo y la Comisión. Intentémoslo. Estoy de acuerdo con el Comisario. Aunque lleve seis meses, doce o dos años, pero, al menos, debatámoslo. No podemos sencillamente ignorar el hecho de que se están tramando cambios en el mundo, incluidos los de la economía global, y nuestro sistema de defensa comercial tiene que adaptarse para responder a estos cambios. Creo que es un punto de inicio importante para el debate y me complace que el Comisario haya sido tan sincero con respecto a los problemas que él mismo debe afrontar."@es21
"Hr president, tahaksin alustada, tänades volinikku tema panuse eest ja ühtlasi aususe eest tema ees seisnud dilemmade piiritlemisel, kui ta kõneles oma kolleegide ja liikmesriikidega Euroopa Liidu kaubanduse kaitsemehhanismide reformist. See on üks asi ning mul on ka hea meel selle üle, et olite avameelne, öeldes, miks te ei saa kohe praegu ettepanekut teha, sest Euroopa Liidus on lihtsalt väga raske kokkuleppele jõuda, milline on praegu kõige õigem tee edasiliikumiseks. Volinik rõhutas veel ka seda, et on oluline leida viis ehitada sild nende riikide vahele, kes teenivad oma raha kas peamiselt kaubandusega või peamiselt toodanguga. Ma ise olen pärit kaubandusriigist Madalmaadest, kuid mõistan väga hästi muret, mis on laia tootmisbaasiga riikidel, näiteks Prantsusmaal ja Saksamaal, maailmakaubanduse arengu ja kaitse pärast. Nende jaoks on see ühtlasi vajadus kaitsta oma tööstust. Seega on väga tähtis leida see sild ning samuti on tähtis, et volinik tahab selleks erilisi jõupingutusi teha. Ma arvan, et arutelu on see, mida me vajame. Me ei peaks kartma rääkida nende kaubanduse kaitsevahendite reformimise vajadusest, sest meie ees seisavad rahvusvahelise majanduse kiired muutused. Mille üle meil on siis vaja vaielda? Ma ütlen sihilikult „vaielda”, sest mul pole siin veel kõiki vastuseid. Meil on vaja vaielda süsteemi läbipaistvuse üle, suurema paindlikkuse üle, mida on tarvis, parema määratluse üle, mis on õigupoolest Euroopa äriühing, ning sotsiaalsete ja keskkonnaaspektide üle, et kindlaks määrata Euroopa henduse huvid. Need on mõned punktid, mille üle meie kui Euroopa Parlament peaksime vaidlema ning mille suhtes me peaksime püüdma jõuda järeldustele, mida me siis saaksime jälle volinikuga vahetada. Ma arvan, et praegu on isegi mu oma fraktsiooni jaoks liiga vara välja tulla väga konkreetsete ettepanekutega, kuidas kõik peaks kulgema. Tahan alustada arutelu reformi vajaduse üle ning seejärel mõelda, kuidas võime määratleda mõned valdkonnad, mille kallal tahaksime rohkem töötada. See nõuab ka minu fraktsioonis hulka vaidlemist, samamoodi nagu nõukogus ja komisjonis. Aga proovime. Olen volinikuga nõus. Võtku see kuus kuud, kaksteist kuud või kaks aastat, aga hakkame vähemalt aruteluga peale. Me ei saa lihtsalt ignoreerida fakti, et maailmas, sealhulgas ka maailmamajanduses, on käimas muutused ning meie kaubanduse kaitsesüsteemi tuleb kohandada neile muutustele vastavaks. See tundub mulle arutelu tähtsa alguspunktina ning mul on hea meel, et volinik on olnud nii avameelne probleemide osas, millega ta ise pidi tegelema."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää aluksi komission jäsentä hänen selonteostaan ja siitä, että hän on tuonut rehellisesti esiin ongelmat, joita hän on kohdannut keskustellessaan kollegoidensa ja jäsenvaltioidensa kanssa EU:n kaupan suojakeinojen uudistamisesta. Olen myös iloinen siitä, että kerroitte avoimesti, miksette voi esittää ehdotuksia juuri nyt – siksi, että EU:ssa on yksinkertaisesti tällä hetkellä hyvin vaikeaa päästä sopimukseen siitä, mikä olisi paras tapa edetä. Komission jäsen korosti myös olevan tärkeää, että maat, joiden tulot ovat peräisin lähinnä kaupasta, ja maat, joiden tulot ovat peräisin lähinnä tuotannosta, pääsevät keskenään yhteisymmärrykseen. Kotimaani Alankomaat saa tulonsa ensisijaisesti kaupasta, mutta ymmärrän hyvin, mitä huolenaiheita Ranskalla ja Saksalla, joilla on laaja tuotantokanta, on maailmankaupasta ja kaupan suojaamisesta. Niiden on hyvin tärkeää suojella omaa teollisuuttaan. Siispä yhteisymmärryksen saavuttaminen on hyvin tärkeää. On myös merkittävää, että komission jäsen haluaa itse tehdä erityisesti työtä asian eteen. Meidän on mielestäni käytävä tätä keskustelua. Emme saa pelätä keskustelua kaupan suojakeinojen uudistamisesta, sillä kansainvälisessä taloudessa tapahtuu nopeita muutoksia. Mistä meidän on sitten keskusteltava? Käytin nimenomaan sanaa ”keskustella”, sillä minullakaan ei ole vielä vastausta kaikkiin kysymyksiin. Meidän on keskusteltava järjestelmän avoimuudesta, tarpeesta lisätä joustavuutta, eurooppalaisen yrityksen määritelmän parantamisesta ja siitä, mitä sosiaalisia ja ekologisia näkökohtia on otettava huomioon yhteisön etuja määriteltäessä. Euroopan parlamentin pitäisi keskustella näistä seikoista. Meidän pitää yrittää tehdä niistä johtopäätöksiä, joista voimme sitten käydä vuoropuhelua komission jäsenen kanssa. Mielestäni on liian aikaista jopa omalta ryhmältäni esittää hyvin konkreettisia ehdotuksia siitä, miten asiassa pitäisi edetä. Olen halukas käynnistämään keskustelun uudistustarpeesta ja pohtia sitä, kuinka voimme määritellä ne alueet, joiden parissa haluamme tehdä lisää työtä. Tämä edellyttää valtavasti keskustelua omalta ryhmältäni – samoin kuin neuvostolta ja komissiolta. Yritetään kuitenkin. Olen samaa mieltä komission jäsenen kanssa: kuluipa sitten puoli vuotta, vuosi tai kaksi vuotta, meidän pitäisi ainakin pitää keskustelu käynnissä. Emme voi yksinkertaisesti sulkea silmiämme siltä, että maailma ja maailmantalous muuttuvat ja että meidän on muutettava kaupan suojakeinojamme niin, että ne vastaavat näitä muutoksia. Tämä on mielestäni keskustelun tärkeä lähtökohta, ja olen iloinen siitä, että komission jäsen on puhunut suoraan itse kohtaamistaan ongelmista."@fi7
"Monsieur le Président, j’aimerais commencer par remercier le commissaire pour son compte rendu ainsi que pour son honnêteté dans l’exposé des dilemmes auxquels il est confronté quand il parle à ses collègues et avec les États membres sur la réforme des mécanismes de défense commerciale de l’Union européenne. Je suis également heureux que vous soyez ouvert quand vous expliquez que vous ne pouvez actuellement pas formuler de proposition, tout simplement parce qu’il est très difficile de trouver un accord au sein de l’Union sur la meilleure voie à tracer. Le commissaire a aussi souligné l’importance de trouver comment jeter un pont entre les pays tirant surtout leur argent du commerce et ceux le tirant surtout de la production. Je viens moi-même d’un pays de commerçants, les Pays-Bas, mais je comprend très bien les préoccupations que peuvent avoir des pays tels que la France et l’Allemagne, s’appuyant fortement sur la production, en matière de développement du commerce planétaire et de protection. Eux aussi ont besoin de protéger leurs propres industries. Il est donc très important de jeter un tel pont, tout comme il est important que le commissaire souhaite faire un effort particulier en la matière. Je crois que c’est une discussion que nous devons avoir. Nous ne devons pas avoir peur de parler de ce besoin de réforme de ces instruments de défense commerciale parce que nous sommes confrontés à des changements rapides de l’économie internationale. Mais alors, de quoi devons-nous discuter? Je dis expressément «discuter» parce que je n’ai pas encore toutes les réponses. Nous devons discuter de la transparence du système, de la nécessité d’un plus grande souplesse, d’une meilleure définition de l’entreprise européenne, et des aspects sociaux et environnementaux en termes de définition des intérêts de la communauté européenne. Ce sont autant de points dont nous devrions débattre dans notre Parlement, en cherchant à trouver des conclusions que nous pourrions alors échanger avec le commissaire. Même pour mon propre groupe, je pense qu’il est encore trop tôt pour venir avec des propositions d’avancement concrètes. Je voudrais entamer les discussions sur le besoin de réforme et examiner ensuite comment choisir un certain nombre de secteurs que nous voudrions approfondir. Ce qui représente aussi énormément de discussions dans mon groupe, au même titre qu’au Conseil et à la Commission. Procédons à un essai. Je suis d’accord avec le commissaire: que cela prenne six mois, ou même un ou deux ans, poursuivons au moins le débat. On ne peut se contenter d’ignorer que le monde change, en ce compris l’économie planétaire, et que notre système de défense commerciale doit être adapté en vue d’absorber ces changements. Cela me semble un point de départ important pour notre discussion, et je suis heureux que le commissaire ait évoqué avec tant de sincérité les problèmes qu’il a rencontrés."@fr8
"Tisztelt Elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm a biztos úrnak beszámolóját és őszinte meglátásait azokkal a dilemmákkal kapcsolatosan, amelyekkel akkor kell szembe néznie, amikor a kollégáival vagy a tagállamokkal beszél az Európai Unió kereskedelmi védelmi mechanizmusainak megreformálásáról. Ez az egyik dolog, és szintén örömmel tölt el, hogy nyíltan vállalja azt, hogy most miért nem tud javaslatokkal előállni, azért, mert jelenleg nagyon nehéz egyetértésre jutni az Európai Unióban arról, hogy milyen úton haladjon tovább. Egy másik fontos kérdés, amit a biztos úr kiemelt, az az, hogy fontos lenne megtalálni annak a módját, hogy hidat építsünk azok közé az országok közé, amelyeknek fő bevételi forrása a kereskedelem, és azok között, amelyek bevételeiket termelés útján szerzik. Én személy szerint egy kereskedő országból, Hollandiából származom, de nagyon is meg tudom érteni az olyan országok globális kereskedelmével és annak védelmével kapcsolatos aggodalmait, mint például Németország és Franciaország, amelyek széles termelői bázissal rendelkeznek. Nekik saját iparukat is meg kell védeniük. Éppen ezért nagyon fontos lenne megtalálni azt a hidat, és az is nagyon fontos, hogy a biztos kész kifejezett erőfeszítést tenni ennek érdekében. Úgy gondolom, ez olyan vita, amit nem kerülhetünk el. Nem szabad félnünk e kereskedelmi eszközök reformjának szükségességétől, azért mert gyors változásokkal állunk szemben a nemzetközi gazdaság terén. Akkor viszont mit kell megvitatnunk? Szándékosan használom a „megvitat” szót, hiszen én sem találtam még meg az összes választ. Meg kell vitatnunk a rendszer átláthatóságát, azt, hogy szükség van a nagyobb fokú rugalmasságra, jobban definiálni kell, hogy mit takar az európai társaság, és az Európai Közösség érdekei meghatározásának társadalmi és környezeti szempontjait is meg kell vitatnunk. Ezek azok a kérdések, amelyeket nekünk, a Parlamentnek meg kell vitatnunk, és amelyek kapcsán végkövetkeztetéseket kell levonnunk, amelyeket azután ismét kicserélhetünk a biztos úrral. Véleményem szerint még nincs itt az ideje annak, akár a saját képviselőcsoportomat nézve, hogy nagyon konkrét javaslatokkal tudjunk előállni azzal kapcsolatban, hogy hogyan is menjen ez az egész. Én hajlandó vagyok elkezdeni beszélni a reform szükségességéről és utána átgondolni, hogy hogyan azonosíthatjuk azokat a területeket, amelyeken még dolgozni szeretnénk. Ez az én képviselőcsoportomban is egy nagy megbeszélés tárgya lesz, ugyanúgy, ahogyan a Tanácsban és a Bizottságban is. Próbáljuk meg! Egyetértek a biztossal. Tartson hat hónapig, tizenkét hónapig, vagy két évig, legalább indítsuk el a vitát. Nem vehetjük semmibe azt a tényt, hogy változások vannak a világban, beleértve a globális gazdaságot, és azt sem, hogy e változásokra válaszolva a saját kereskedelmi védelmi rendszerünkön is változtatni kell. Ezt a vita egyik fontos kezdőpontjának tartom, és örömmel tölt el, hogy a biztos úr ilyen őszintén nyilatkozott azokról a problémákról, amelyekkel találkozik."@hu11
". Signor Presidente, vorrei esordire ringraziando il Commissario per le sue spiegazioni e per la sua onestà nel definire i dilemmi che deve affrontare quando parla ai suoi colleghi e con gli Stati membri sulla riforma del meccanismo di protezione del commercio dell’Unione europea. E questo è un punto. Anch’io solo lieto che lei sia franco nello spiegare il motivo per cui non può presentare proposte proprio adesso, perché è semplicemente molto difficile raggiungere un accordo nell’Unione europea riguardo a quale sia il modo migliore per procedere in questo momento. Il Commissario ha anche sottolineato l’importanza di creare un ponte fra i paesi che si guadagnano da vivere principalmente grazie al commercio e quelli che ottengono di più dalla produzione. Io personalmente provengo da un paese commerciale, i Paesi Bassi, ma comprendo molto bene i timori che Stati quali Francia e Germania, che hanno una vasta base produttiva, nutrono sullo sviluppo del commercio globale e sulla protezione. Per loro sussiste anche la necessità di proteggere la loro industria. È quindi molto importante creare quel ponte e che la Commissione intenda compiere uno sforzo particolare a tal fine. Penso che sia una discuussione che dobbiamo avere. Non dobbiamo temere di parlare della necessità di una riforma di quegli strumenti di protezione del commercio perché sttamo affrontando rapidi cambiamenti nell’economia internazionale. Di cosa dobbiamo discutere allora? Dico in modo specifico “discutere” perché neppure io ho ancora tutte le risposte. Dobbiamo discutere della trasparenza del sistema, della maggiore flessibilità che è necessaria, di una migliore definizione di cosa sia un’impresa comunitaria. E degli aspetti sociali e ambientali per determinare gli interessi della Comunità europea. Vi è una serie di punti che noi, in quanto Assemblea, dovremmo discutere e sui quali dovremmo cercare di giungere a conclusioni che possiamo poi scambiare con il Commissario. Ritengo che sia troppo presto, anche per il gruppo, presentare proposte molto concrete al riguardo. Sono disposto a iniziare le discussioni sulla necessiotà della riforma e poi riflettere su come possiamo definire una serie di aree sulle quali soffermarci maggiormente. Sarà necessario al riguarda ridiscutere molto, anche nel mio gruppo, proprio come nel Consiglio e nella Commisione. Proviamoci. Io concordo con il Commissario. Che ci vogliano sei mesi, dodici mesi o due anni, diamo almeno inizio al dibattito. Non possiamo ignorare il fatto che i cambiamenti sono ormai radicati nel mondo, anche nell’economia globale, e il nostro sistema di protezione del commercio deve essere adeguato per fare fronte a questi cambiamenti. Mi sembra un importante punto di partenza per un confronto e sono lieto che il Commissario sia stato così franco sui problemi che personalmente si trova ad affontare"@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pradėti dėkodamas Komisijos nariui už jo nuomonę ir nuoširdumą iškeliant dilemas, su kuriomis susidūrė bendraudamas su kolegomis ir valstybėmis narėmis dėl Europos Sąjungos prekybos apsaugos aparato pertvarkymo. Tai vienas dalykas. Man taip pat malonu, kad esate atviras sakydamas, kodėl negalite pateikti pasiūlymų dabar, kadangi paprasčiausiai labai sunku pasiekti susitarimo Europos Sąjungoje dėl to, koks dabar yra geriausias būdas. Komisijos narys taip pat akcentavo, jog yra svarbu surasti būdą nutiesti tiltą tarp šalių, kurių pagrindinis uždarbis yra iš prekybos, ir tarp tų, kurios uždirba iš gamybos. Aš pats esu iš prekiaujančios šalies, iš Nyderlandų, tačiau labai gerai suprantu nerimą tokių šalių kaip Prancūzija ir Vokietija, kurios turi didelę gamybos bazę ir mąsto apie globalios prekybos plėtrą ir apsaugą. Joms taip pat reikia apsaugoti savo pramonę. Nors labai svarbu nutiesti tą tiltą, dar svarbiau, kad Komisija nori tam skirti ypatingų pastangų. Manau, kad tai mums reikalinga diskusija. Mes neturime bijoti kalbėti apie prekybos apsaugos priemonių reformos poreikį, kadangi susiduriame su sparčiais pokyčiais tarptautinėje ekonomikoje. Tai ką mes turime aptarti? Aš tyčia sakau „aptarti“, kadangi dar neturiu visų atsakymų. Mums reikia aptarti sistemos skaidrumą, didesnį lankstumą, kuris būtinas geresniam apibūdinimui, kas yra Europos įmonė, ir socialiniai bei aplinkos aspektai, nustatant Europos bendrijos interesus. Tai yra klausimai, kuriuos turi aptarti Parlamentas ir dėl kurių turi būti padarytos išvados, kad galėtume vėl pasidalyti su Komisijos nariu. Aš manau, kad tai per greitai net ir mano frakcijai, kuri atėjo su konkrečiais pasiūlymais, kaip tai turi vykti. Aš noriu pradėti diskusiją apie reformos poreikį ir galvoju, kaip būtų galima nustatyti sritis, prie kurių reikia dar padirbėti. Tai sukels milžiniškas diskusijas ir mano frakcijoje, kaip ir Taryboje bei Komisijoje. Pabandykime. Sutinku su Komisijos nariu. Ar tai truks šešis mėnesius, dvylika mėnesių ar dvejus metus, bent jau išlaikykime gyvą diskusiją. Mes negalime paprasčiausiai ignoruoti fakto, kad pasaulyje yra rengiami pokyčiai, įskaitant ir globalią ekonomiką, ir mūsų prekybos apsaugos sistema turi būti pritaikyta, kad atitiktų šiuos pokyčius. Man tai atrodo kaip svarbus pradžios taškas diskusijai ir man malonu, kad Komisijos narys buvo toks atviras dėl problemų, su kuriomis susiduriama."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos sākt ar pateicību komisāram par šo atskaiti un par godīgumu, izskaidrojot dilemmas, ar kurām viņš saskaras, runājot ar kolēģiem un dalībvalstīm par Eiropas Savienības tirdzniecības aizsardzības mehānisma reformu. Tā ir viena lieta, un mani iepriecina arī tas, ka jūs atklāti pasakāt, kādēļ nevarat nākt klajā ar priekšlikumiem tieši tagad, jo vienkārši ir ļoti grūti Eiropas Savienībā panākt vienošanos par to, kāds tagad ir labākais ceļš virzībai uz priekšu. Komisārs uzsvēra arī to, ka ir jāatrod veids, kā uzbūvēt tiltu starp tām valstīm, kuras galvenokārt pelna ar tirdzniecību, un valstīm, kuras iegūst lielākos ienākumus no ražošanas. Es nāku no tirdzniecības valsts Nīderlandes, bet es ļoti labi saprotu bažas par starptautiskās tirdzniecības un aizsardzības attīstību, kuras izjūt tādas valstis kā Francija un Vācija, kurām ir liela ražošanas bāze. Tām ir jāaizsargā arī pašu rūpniecība. Tādējādi ir ļoti svarīgi atrast tiltu, un ir svarīgi, lai arī komisārs vēlas veltīt tam īpašas pūles. Man šķiet, ka tā ir mums vajadzīgā diskusija. Mums nav jābaidās runāt par šīs tirdzniecības aizsardzības instrumentu reformas nepieciešamību, jo mēs sastopamies ar straujām pārmaiņām pasaules ekonomikā. Kas mums ir jāapspriež? Es tīši pateicu ,,apspriest”, jo arī man vēl nav visu atbilžu. Mums jāapspriež sistēmas pārredzamība, lielāka elastība, kas nepieciešama, labāka Eiropas uzņēmuma definīcija un sociālie un vides aspekti Eiropas Kopienas interešu noteikšanas ziņā. Ir daudz jautājumu, kas mums jāapspriež Parlamentā, un par kuriem mums jācenšas nonākt pie secinājumiem, ar kuriem pēc tam vēlreiz dalīties ar komisāru. Man šķiet, ka ir par agru pat manas grupas vārdā nākt klajā ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem par to, kā tam jānotiek. Esmu gatavs sākt diskusijas par reformas nepieciešamību un pēc tam domāt par to, kā mēs varam noteikt daudzās jomas, kurās vēlamies strādāt vairāk. Tas izrausīs ārkārtīgi daudz sarunu arī manā grupā tāpat kā Padomē un Komisijā. Mēģināsim! Esmu vienisprātis ar komisāru – neatkarīgi no tā, vai tas prasīs sešus mēnešus, divpadsmit mēnešus vai divus gadus, vismaz turpināsim debates. Mēs nevaram vienkārši ignorēt to, ka pasaulē un arī pasaules ekonomikā notiek pārmaiņas, un mūsu tirdzniecības aizsardzības sistēma ir jāpielāgo, lai tā atbilstu šīm pārmaiņām. man tas šķiet svarīgs sākumpunkts diskusijām, un es priecājos, ka komisārs bija tik vaļsirdīgs, runājot par problēmām, ar kurām sastopas pats."@lv13
"Voorzitter, ik wil beginnen met de commissaris te danken voor zijn toelichting en ook zijn eerlijkheid bij het uitleggen van de dilemma's waarmee hij geconfronteerd wordt als hij met zijn collega's en met de lidstaten praat over de hervorming van het handelsdefensiemechanisme van de Europese Unie. Dat is één. En ik ben blij dat u ook eerlijk zegt waarom u niet op dit moment met voorstellen kunt komen, omdat het gewoon heel erg moeilijk is om binnen de Europese Unie overeenstemming te vinden over wat nu de beste weg vooruit is. Wat de commissaris ook benadrukt is dat het van belang is een brug te vinden tussen die landen die vooral met handel hun geld verdienen en die landen die het vooral van productie moeten hebben. Ik kom zelf uit een handelsland, Nederland, maar ik begrijp heel goed de zorgen die landen als Frankrijk of Duitsland, die een grote productiebasis hebben, hebben over de ontwikkeling van de wereldhandel en de bescherming. Voor hen is er ook de noodzaak om hun eigen industrie te beschermen. Het is dus van groot belang die brug te vinden en het is ook belangrijk dat de commissaris zich daar vooral wil voor inspannen. Ik vind wel dat de discussie gevoerd moet worden. We moeten ook durven praten over de noodzaak van hervorming van die handelbeschermingsinstrumenten omdat we te maken hebben met snelle veranderingen in de internationale economie. Waar zou je dan over moeten discussiëren? Ik zeg met name discussiëren, want de antwoorden heb ik ook nog niet allemaal. Er moet gediscussieerd worden over transparantie in het systeem, over de grotere flexibiliteit die nodig is, over een betere definitie van wat een Europees bedrijf is, over sociale en milieuaspecten in verband met het vaststellen van het belang van de Europese Gemeenschap. Dat zijn een aantal punten waarover we als Parlement moeten discussiëren en proberen tot conclusies te komen die we vervolgens dan weer kunnen wisselen met de commissaris. Ik denk dat het te vroeg is, ook vanuit mijn eigen fractie, om nu al met heel concrete voorstellen te komen over hoe het zou moeten. Ik ben bereid de discussie aan te gaan over de noodzaak van hervorming en dan na te denken over de vraag hoe een aantal richtingen kunnen worden aangegeven waarlangs we verder zouden willen werken. Dat vergt ook in mijn fractie nog een enorme discussie, net zoals dat in de Raad en de Commissie het geval is. Laten we dat proberen. Ik ben het met de commissaris eens. Of het nu binnen zes maanden of binnen twaalf maanden of binnen twee jaar geformuleerd wordt, laten we in ieder geval met het debat beginnen. Want we kunnen gewoon niet negeren dat er in de wereld een aantal veranderingen zijn, ook in de wereldeconomie, waaraan ons handelbeschermingssysteem moet worden aangepast. Dat lijkt me een belangrijke start van een discussie en ik ben blij dat de commissaris zo eerlijk is geweest over de problemen waarmee hij zelf wordt geconfronteerd."@mt15
"Panie przewodniczący! Chciałbym zacząć od podziękowania panu komisarzowi za jego relację, jak również za jego szczerość w nakreślaniu dylematów, z którymi spotyka się w trakcie rozmów z kolegami i państwami członkowskimi w sprawie reformy unijnych mechanizmów ochrony handlu. To jedna sprawa, a cieszę się, że otwarcie mówi pan, dlaczego jeszcze nie mógł pan przedstawić propozycji, ponieważ po prostu bardzo trudno jest osiągnąć porozumienie w Unii Europejskiej w zakresie najlepszego obecnie kierunku działań. Co również podkreślił komisarz, istotne jest znalezienie sposobu na zbudowanie pomostu między tymi krajami, które uzyskują przychody przede wszystkim z handlu, a tymi, które zyskują je dzięki produkcji. Ja pochodzę z kraju handlowego, Holandii, ale bardzo dobrze rozumiem obawy, jakie w zakresie rozwoju globalnego handlu i jego ochrony mają państwa takie, jak Francja i Niemcy, które mają dużą bazę produkcyjną. One zgłaszają również potrzebę ochrony własnego przemysłu. Z tego względu bardzo istotne jest znalezienie łącznika i bardzo ważne jest również, że pan komisarz chce podjąć szczególne wysiłki w tym zakresie. Moim zdaniem to jest dyskusja, którą powinniśmy przeprowadzić. Nie możemy obawiać się dyskusji o potrzebie reformy instrumentów ochrony handlu, ponieważ jesteśmy świadkami gwałtownych zmian w międzynarodowej gospodarce. Co zatem powinniśmy omówić? Celowo mówię „omówić”, bowiem również nie znam jeszcze wszystkich odpowiedzi. Musimy omówić przejrzystość systemu, konieczną większą elastyczność, lepszą definicję przedsiębiorstwa europejskiego oraz kwestie społeczne i ekologiczne w celu określenia interesów Wspólnoty Europejskiej. To lista punktów, które jako Parlament powinniśmy omówić i w odniesieniu do których powinniśmy postarać się dojść do wniosków, które następnie będziemy mogli ponownie przedyskutować z komisarzem. Uważam, że nawet dla mojej grupy jest jeszcze zbyt wcześnie na formułowanie konkretnych propozycji rozwiązania tych problemów. Chciałbym rozpocząć dyskusję o potrzebie reformy, a następnie rozważyć, w jaki sposób możemy zdefiniować kilka dziedzin, w których chcielibyśmy zrobić coś więcej. Będzie to wymagało również mnóstwa dyskusji w mojej grupie, podobnie jak w Radzie i Komisji. Spróbujmy. Zgadzam się z panem komisarzem. Bez względu na to, czy będzie to trwało sześć miesięcy, dwanaście miesięcy czy dwa lata, przynajmniej rozpocznijmy dyskusję. Nie możemy po prostu zignorować faktu, że zmiany na świecie następują, w tym również w globalnej gospodarce, a nasz system ochrony handlu powinien zostać dostosowany do tych zmian. Wydaje mi się, że to istotny punkt początkowy dyskusji i cieszę się, że pan komisarz był tak szczery w odniesieniu do problemu, z którym musi się zmierzyć."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de principiar por agradecer ao Senhor Comissário o seu relato, bem como a sua honestidade na exposição dos problemas com que se depara quando fala com os colegas e os Estados-Membros sobre a reforma do mecanismo de defesa comercial da União Europeia. Isso é uma coisa. Além disso, também estou satisfeito com a franqueza do Senhor Comissário quando explica os motivos por que não pode apresentar propostas imediatamente, porque simplesmente é muito difícil chegar a acordo na União Europeia sobre qual é agora o melhor caminho para seguir em frente. O que o Senhor Comissário também acentuou foi que é importante encontrar um modo de construir uma ponte entre os países cujos dinheiros provêm preponderantemente do comércio e os que têm de ir buscar a maior parte dele à produção. Eu próprio venho de um país comercial, o Reino dos Países Baixos, mas compreendo perfeitamente as preocupações de países, como a França e a Alemanha, que têm uma ampla base na produção, com o desenvolvimento do comércio mundial e com a protecção. Segundo eles, há também necessidade de proteger a sua própria indústria. Logo, é muito importante encontrar essa ponte, como também é importante que o Senhor Comissário queira investir um esforço especial neste problema. Pessoalmente, penso que esta é uma discussão que temos necessidade de ter. Não devemos ter medo de falar da necessidade de reforma desses instrumentos de defesa comercial porquanto estamos confrontados com rápidas mudanças na economia internacional. Que temos então de discutir? Digo especificamente "discutir" porque também ainda não tenho todas as respostas. Temos de discutir a transparência no sistema, a necessidade de maior flexibilidade, uma melhor definição do que é uma empresa europeia, e os aspectos sociais e ambientais, em termos de determinar os interesses da Comunidade Europeia. Esses são alguns dos pontos que, como Parlamento, devíamos discutir e sobre os quais devíamos tentar chegar a conclusões que depois possamos voltar a trocar com o Senhor Comissário. Creio ser demasiado cedo, inclusive para o meu grupo, para apresentarmos propostas muito concretas sobre o modo como isto devia acontecer. Estou disposto a iniciar a discussão sobre a necessidade de reforma e a pensar no modo como podemos definir algumas áreas em que gostaríamos de realizar mais trabalho. Isso irá dar azo a grande número de discussões, inclusive no meu grupo, tal como irá acontecer no Conselho e na Comissão. Vamos tentar. Estou de acordo com o Senhor Comissário. Quer leve seis meses, doze meses ou dois anos, vamos, pelo menos, pôr em marcha o debate. Não podemos ignorar simplesmente o facto de que se aproximam grandes mudanças no mundo, inclusive no domínio da economia global, motivo por que cumpre adaptar o nosso sistema de defesa comercial, de molde a poder fazer frente a essas mudanças. Isso parece-me um importante ponto de partida para um debate e agrada-me que o Senhor Comissário tenha sido tão franco a respeito dos problemas com que ele próprio se vê confrontado."@pt17,17
"Voorzitter, ik wil beginnen met de commissaris te danken voor zijn toelichting en ook zijn eerlijkheid bij het uitleggen van de dilemma's waarmee hij geconfronteerd wordt als hij met zijn collega's en met de lidstaten praat over de hervorming van het handelsdefensiemechanisme van de Europese Unie. Dat is één. En ik ben blij dat u ook eerlijk zegt waarom u niet op dit moment met voorstellen kunt komen, omdat het gewoon heel erg moeilijk is om binnen de Europese Unie overeenstemming te vinden over wat nu de beste weg vooruit is. Wat de commissaris ook benadrukt is dat het van belang is een brug te vinden tussen die landen die vooral met handel hun geld verdienen en die landen die het vooral van productie moeten hebben. Ik kom zelf uit een handelsland, Nederland, maar ik begrijp heel goed de zorgen die landen als Frankrijk of Duitsland, die een grote productiebasis hebben, hebben over de ontwikkeling van de wereldhandel en de bescherming. Voor hen is er ook de noodzaak om hun eigen industrie te beschermen. Het is dus van groot belang die brug te vinden en het is ook belangrijk dat de commissaris zich daar vooral wil voor inspannen. Ik vind wel dat de discussie gevoerd moet worden. We moeten ook durven praten over de noodzaak van hervorming van die handelbeschermingsinstrumenten omdat we te maken hebben met snelle veranderingen in de internationale economie. Waar zou je dan over moeten discussiëren? Ik zeg met name discussiëren, want de antwoorden heb ik ook nog niet allemaal. Er moet gediscussieerd worden over transparantie in het systeem, over de grotere flexibiliteit die nodig is, over een betere definitie van wat een Europees bedrijf is, over sociale en milieuaspecten in verband met het vaststellen van het belang van de Europese Gemeenschap. Dat zijn een aantal punten waarover we als Parlement moeten discussiëren en proberen tot conclusies te komen die we vervolgens dan weer kunnen wisselen met de commissaris. Ik denk dat het te vroeg is, ook vanuit mijn eigen fractie, om nu al met heel concrete voorstellen te komen over hoe het zou moeten. Ik ben bereid de discussie aan te gaan over de noodzaak van hervorming en dan na te denken over de vraag hoe een aantal richtingen kunnen worden aangegeven waarlangs we verder zouden willen werken. Dat vergt ook in mijn fractie nog een enorme discussie, net zoals dat in de Raad en de Commissie het geval is. Laten we dat proberen. Ik ben het met de commissaris eens. Of het nu binnen zes maanden of binnen twaalf maanden of binnen twee jaar geformuleerd wordt, laten we in ieder geval met het debat beginnen. Want we kunnen gewoon niet negeren dat er in de wereld een aantal veranderingen zijn, ook in de wereldeconomie, waaraan ons handelbeschermingssysteem moet worden aangepast. Dat lijkt me een belangrijke start van een discussie en ik ben blij dat de commissaris zo eerlijk is geweest over de problemen waarmee hij zelf wordt geconfronteerd."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, v úvode by som rád poďakoval pánovi komisárovi za jeho vysvetlenie a úprimnosť pri stanovení ťažkostí, ktorým čelí v rozhovoroch so svojimi kolegami a členskými štátmi o reforme mechanizmu Európskej únie na ochranu obchodu. Okrem toho som tiež rád, že otvorene priznávate, prečo nie je práve teraz možné predložiť návrhy. Pretože je jednoducho veľmi zložité dosiahnuť dohodu v Európskej únii o najvýhodnejšej ceste vpred. Pán komisár rovnako zdôraznil, že je dôležité nájsť spôsob ako vybudovať most medzi krajinami, ktoré zarábajú svoje peniaze na obchode a krajinami, ktoré vytvárajú väčšinu ziskov z výroby. Ja pochádzam z obchodujúcej krajiny, Holandska, ale veľmi dobre rozumiem obavám krajín s veľkou výrobnou základňou, ako Francúzsko a Nemecko, v súvislosti s vývojom celosvetového obchodu a ochrany. Tieto krajiny potrebujú chrániť aj svoj priemysel. Je preto veľmi dôležité vybudovať spomínaný most a je rovnako dôležité, aby pán komisár mal záujem vynaložiť zodpovedajúce úsilie v tejto otázke. Domnievam sa, že potrebujeme túto diskusiu. Nesmieme sa obávať rozhovorov o potrebe reformy uvedených nástrojov na ochranu obchodu, pretože čelíme rýchlym zmenám medzinárodného hospodárstva. O čom teda potrebujeme diskutovať? Používam termín „diskutovať“, pretože tiež nepoznám všetky odpovede. Musíme diskutovať o transparentnosti v rámci systému, o potrebe väčšej flexibility, lepšom vymedzení európskej spoločnosti, o spoločenských a environmentálnych aspektoch v súvislosti so stanovením záujmov Európskeho spoločenstva. Existuje niekoľko bodov, o ktorých by sme my ako Parlament mali diskutovať, ktoré by sme mali uzavrieť a dosiahnuté závery mohli znova ponúknuť pánovi komisárovi. Myslím, že dokonca aj pre moju skupinu je príliš skoro na predkladanie konkrétnych návrhov o možných postupoch. Som ochotný začať diskutovať o potrebe reformy a následne uvažovať o možnosti vymedzenia niekoľkých oblastí, v ktorých by sme chceli vykonať viac práce. Aj v mojej skupine to bude predmetom rozsiahlej diskusie, rovnako ako v Rade a Komisii. Skúsme to. Súhlasím s pánom komisárom. Či to bude trvať šesť, dvanásť mesiacov alebo dva roky, začnime túto rozpravu. Nemôžeme jednoducho prehliadať skutočnosť, že vo svete, vrátane globálneho hospodárstva, dochádza k zmenám. Náš systém ochrany obchodu musíme týmto zmenám prispôsobiť. Zdá sa, že je to dôležitý začiatok diskusie a som rád, že pán komisár rozprával tak otvorene o ťažkostiach, ktorým on sám čelí."@sk19
". Gospod predsednik, na začetku se želim zahvaliti komisarju za njegovo mnenje in njegovo neposrednost pri izpostavljanju dilem, s katerimi se srečuje pri pogovorih z njegovimi kolegi in državami članicami v zvezi z reformo mehanizma za zaščito trgovine Evropske unije. Poleg tega pa me veseli, da ste odkriti pri navedbah, zakaj v tem trenutku ne morete predložiti predlogov, ker je v Evropski uniji enostavno zelo težko doseči sporazum o tem, kakšna je najboljša pot naprej. Komisar je poudaril tudi, da je pomembno poiskati način za povezovanje držav, katerih prihodki izvirajo predvsem iz trgovine, in tistih, ki morajo prihodke pridobiti s proizvodnjo. Sam prihajam iz trgovinske države, Nizozemske, vendar zelo dobro razumem zaskrbljenost držav, kot sta Francija in Nemčija, ki imajo široko proizvodno osnovo, v zvezi z razvojem globalne trgovine in zaščite. Pri njih obstaja potreba po zaščiti lastne industrije. Zato je zelo pomembno, da se poišče to povezavo in da komisar želi temu nameniti posebno pozornost. Mislim, da je treba o tem razpravljati. Ne sme nas biti strah razpravljati o tem, kako potrebna je reforma instrumentov za zaščito trgovine, ker se srečujemo s hitrimi spremembami mednarodnega gospodarstva. O čem moramo torej razpravljati? Posebej poudarjam besedo „razpravljati“, ker tudi sam nimam odgovorov na vsa vprašanja. Razpravljati moramo o preglednosti v sistemu, večji prilagodljivosti, ki je nujna, boljši opredelitvi evropskega podjetja ter socialnih in okoljskih vidikih v smislu določitve interesov Evropske skupnosti. Kot Parlament moramo razpravljati o več točkah, v zvezi s katerimi moramo doseči zaključke, ki jih lahko nato ponovno posredujemo komisarju. Mislim, da je še prezgodaj, celo za mojo skupino, da bi lahko pripravili zelo konkretne predloge v zvezi s tem. Pripravljen sem razpravljati o potrebi po reformi in opredelitvi več področij, v zvezi s katerimi si želimo bolj prizadevati. To bo zahtevalo veliko razprav tudi znotraj moje skupine, ne le v Svetu in Komisiji. Vendar poskusimo. Strinjam se s komisarjem. Ne glede na to, ali bo trajalo šest mesecev, dvanajst mesecev ali dve leti, vsaj začnimo razpravljati. Ne moremo enostavno prezreti dejstva, da se po svetu dogajajo spremembe, vključno z globalnim gospodarstvom, in da je treba naš sistem za zaščito trgovine prilagoditi tem spremembam. Zdi se mi, da je to pomembna izhodiščna točka za razpravo, in veseli me, da je bil komisar tako odkrit glede težav, s katerimi se srečuje."@sl20
"Herr talman! Jag skulle vilja inleda med att tacka kommissionsledamoten för hans redogörelse och för hans ärliga presentation av de dilemman han ställts inför i sina samtal med kolleger och medlemsstaterna när det gäller att reformera Europeiska unionens handelsskyddsmekanism. Det är en sak. Det gläder mig också mycket att ni är öppen när ni berättar varför ni inte kan komma med förslag just nu, eftersom det helt enkelt är mycket svårt att nå enighet i Europeiska unionen om vilken väg framåt som är den bästa just nu. Vad kommissionsledamoten också betonade är att det är viktigt att hitta ett sätt att bygga en bro mellan de länder som i huvudsak tjänar sina pengar på handel och dem som måste skaffa det mesta genom produktion. Jag själv kommer från ett handelsland, Nederländerna, men jag förstår mycket väl att länder som Frankrike och Tyskland, som har en stor produktionsbas, bekymrar sig över utvecklingen av den globala handeln och handelsskyddet. För dem finns också behovet av att skydda den egna industrin. Därför är det mycket viktigt att finna den bron, och det är även viktigt att kommissionsledamoten vill satsa särskilt på detta. Jag tror att det är en diskussion vi måste föra. Vi får inte vara rädda för att tala om behovet av en reform av de handelspolitiska skyddsinstrumenten, eftersom vi står inför snabba förändringar i den internationella ekonomin. Vad behöver vi för att diskutera dem? Jag säger specifikt ”diskutera”, eftersom jag inte heller ännu har alla svaren. Vi behöver diskutera öppenheten i systemet, den ökade flexibilitet som är nödvändig, en bättre definition av ett europeiskt företag och de sociala och miljömässiga aspekterna när det gäller att fastställa Europeiska gemenskapens intressen. Detta är ett antal punkter som vi i egenskap av ett parlament bör diskutera, och där vi bör försöka komma fram till slutsatser, så att vi sedan kan ha en ny diskussion med kommissionsledamoten. Jag tror att det är för tidigt, även från min egen grupp, att komma med mycket konkreta förslag om hur detta bör gå till. Jag är villig att inleda en diskussion om reformbehovet och sedan fundera över hur vi kan definiera ett antal områden där vi skulle vilja göra mer arbete. Detta kommer att kräva många diskussioner i min grupp också, precis som i rådet och kommissionen. Låt oss göra ett försök. Jag håller med kommissionsledamoten – oavsett om det tar sex månader, tolv månader eller två år, så låt oss åtminstone få igång debatten. Vi kan inte bara bortse från det faktum att det är förändringar på gång i världen, även i den globala ekonomin. Vårt handelsskyddssystem måste anpassas för att dessa förändringar ska kunna mötas. Detta verkar vara en viktig utgångspunkt för en diskussion, och det gläder mig att kommissionsledamoten har varit så uppriktig om de problem han själv står inför."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph