Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-197"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.26.1-197"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie przewodniczący! Zabierając głos w tej debacie chcemy zwrócić uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, konieczna jest jednoznaczna i stanowcza postawa Unii Europejskiej w każdej sprawie, w której naruszone są interesy eksportowe jakiegokolwiek państwa członkowskiego, wynikające ze stosowania niesprawiedliwych praktyk przez kraje trzecie. W tej sytuacji na uznanie zasługuje np. stanowisko Unii Europejskiej w sprawie blokady polskiego mięsa i produktów roślinnych na rynek rosyjski. Niestety, zostało zaprezentowane wobec Rosji po ponad roku stosowania przez ten kraj restrykcji wobec polskiego eksportu, w sytuacji kiedy Polska wetem zablokowała przygotowania umowy Unia Europejska - Rosja. Po drugie, otwieranie rynku unijnego na towary i usługi pochodzące z krajów trzecich powinno być dokonywane na zasadach wzajemności, przy czym Unia powinna pilnować, aby eksporterzy z krajów trzecich uwzględniali w kosztach wytwarzania nakłady na przestrzeganie norm ekologicznych i bezpieczeństwa socjalnego pracowników w swoich krajach. Bez uwzględniania tych kosztów towary europejskie będą przegrywały konkurencję na światowych rynkach. Po trzecie, należy bardzo ostrożnie otwierać rynek unijny na dostęp produktów rolniczych pochodzących z krajów trzecich. Pełna otwartość oznacza bowiem likwidację wielu dziedzin europejskiego rolnictwa, co oznacza zakwestionowanie bezpieczeństwa żywnościowego Europy."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v rámci našeho příspěvku k této rozpravě bychom chtěli upozornit na tři věci. Především je pro Evropskou unii zásadní přijmout pevný a jednoznačný postoj v každé situaci ohrožení vývozních zájmů členského státu nekalými praktikami třetích zemí. V této souvislosti bychom měli ocenit postoj Evropské unie v případě embarga bránícího přístupu polských masových a zemědělských výrobků na ruský trh. Bohužel tento postoj vůči Rusku byl přijat až po víc než roce omezení polského vývozu do Ruska, a poté, co Polsko využilo svého práva veta pro zadržení příprav dohody mezi Ruskem a Evropskou unií. Za druhé otevření unijních trhů pro zboží a služby třetích zemí by mělo být postaveno na zásadách reciprocity. Unie jako celek by proto měla monitorovat, zda vývozci z třetích zemí zahrnují do svých výrobních nákladů příspěvky na zajištění shody s ekologickými normami a sociální zabezpečení pracovníků ve svých zemích. Evropské výrobky budou vždy v konkurenci na světových trzích poraženy, pokud do ceny konkurenčních výrobků tyto náklady nebudou zahrnuty. Za třetí je třeba velmi opatrně otvírat unijní trh zemědělským výrobkům ze třetích zemí. Pokud by se trh otevřel úplně, mnoho odvětví evropského zemědělství by prostě přestalo existovat, což by ohrozilo bezpečnost evropských potravin."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne gøre opmærksom på tre forhold i mit indlæg i denne forhandling. EU skal for det første altid have en entydig og bestemt holdning, når en hvilken som helst medlemsstats eksportinteresser krænkes som følge af uretfærdig praksis i tredjelande. EU's standpunkt om blokaden af polsk kød og planteprodukter på det russiske marked skal således roses. Dette standpunkt blev dog desværre først udtrykt over for Rusland, da landet over et år havde haft restriktioner på polsk eksport, og det skete først efter, at Polen nedlagde veto og blokerede for forberedelsen af en aftale mellem EU og Rusland. Åbningen af EU-markedet for varer og tjenesteydelser fra tredjelande skal for det andet foretages på grundlag af princippet om gensidighed, og EU skal sørge for, at eksportører fra tredjelande inkluderer beløb til overholdelse af økologiske standarder og arbejdstagernes sociale sikkerhed i produktionsomkostningerne. Hvis omkostningerne ikke inkluderes, bliver de europæiske varer taberen i konkurrencen på verdensmarkederne. Man skal for det tredje åbne EU-markedet meget forsigtigt for landbrugsprodukter fra tredjelande. En fuldstændig åbning vil nemlig medføre, at mange områder inden for europæisk landbrug forsvinder, hvilket vil true fødevaresikkerheden i Europa."@da2
"Herr Präsident! Wir möchten in dieser Aussprache auf drei Dinge aufmerksam machen. Erstens: Die Europäische Union muss überall dort, wo die Exportinteressen eines Mitgliedstaates durch unlautere Praktiken von Drittländern gefährdet sind, eindeutig und entschieden Position beziehen. Deshalb sollten wir der Haltung der Europäischen Union in der Frage des russischen Einfuhrverbots für Fleisch und landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Polen Anerkennung zollen. Zu dieser Positionierung gegenüber Russland hat sie sich aber leider erst bereit gefunden, nachdem die russischen Beschränkungen für polnische Exporte schon über ein Jahr bestanden und Polen mit seinem Veto die Vorbereitungen für das Partnerschaftsabkommen der EU mit Russland blockiert hat. Zweitens: Die Öffnung der EU-Märkte für Waren und Dienstleistungen aus Drittländern sollte auf dem Grundsatz der Gegenseitigkeit basieren. Die Union muss deshalb prüfen, ob in den Fertigungskosten der Exporteure aus Drittländern die Aufwendungen für die Einhaltung der Umweltnormen und den Sozialschutz für die Arbeitnehmer in diesen Ländern enthalten sind. Wenn diese Aufwendungen dort nicht einfließen, werden europäische Produkte im Wettbewerb auf den Weltmärkten niemals bestehen können. Drittens: Bei der Öffnung der EU-Märkte für landwirtschaftliche Produkte aus Drittländern ist größte Vorsicht geboten. Eine vollständige Öffnung bedeutet für viele Agrarsektoren in Europa ganz einfach das Aus, und damit wäre die Ernährungssicherheit in Europa gefährdet."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας τον λόγο στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σε τρία ζητήματα. Πρώτον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυστηρή και ξεκάθαρη στάση έναντι κάθε κατάστασης όπου απειλούνται τα εξαγωγικά συμφέροντα ενός κράτους μέλους εξαιτίας της εφαρμογής αθέμιτων πρακτικών από τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αναγνωρίσουμε τη στάση που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση του εμπορικού αποκλεισμού που απέτρεπε την εισαγωγή πολωνικού κρέατος και γεωργικών προϊόντων στη ρωσική αγορά. Δυστυχώς, υιοθετήσαμε αυτήν τη στάση απέναντι στη Ρωσία μόνο μετά από ένα και πλέον έτος περιορισμών των πολωνικών εξαγωγών από τη Ρωσία, και αφού η Πολωνία χρησιμοποίησε το δικαίωμα αρνησικυρίας παρακωλύοντας τις προετοιμασίες για τη συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας. Δεύτερον, το άνοιγμα των αγορών της Ένωσης σε αγαθά και υπηρεσίες τρίτων χωρών πρέπει να διέπεται από την αρχή της αμοιβαιότητας. Συνεπώς, η Ένωση στο σύνολό της πρέπει να ελέγχει εάν οι εξαγωγείς από τρίτες χώρες περιλαμβάνουν στο κόστος παραγωγής των προϊόντων τους τις εισφορές που πρέπει να καταβάλλουν για την τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων και την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων στη χώρα τους. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα έρχονται συνεχώς δεύτερα στις διεθνείς αγορές σε σχέση με τα ανταγωνιστικά τους προϊόντα εάν δεν ληφθεί υπόψη το προαναφερθέν κόστος. Τρίτον, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή κατά το άνοιγμα της αγοράς της Ένωσης για παροχή πρόσβασης γεωργικών προϊόντων τρίτων χωρών. Εάν η αγορά ανοίξει πλήρως, πολλοί τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας απλά θα εξαφανιστούν, κάτι που θα θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης."@el10
"Mr President, as we take the floor in this debate we wish to draw attention to three issues. Firstly, it is essential for the European Union to adopt a firm and unambiguous stance in every situation in which the export interests of a Member State are threatened as a result of unfair practices by third countries. In this connection, we should recognise the stance adopted by the European Union in the case of the embargo preventing Polish meat and agricultural products from accessing the Russian market. Unfortunately, this stance towards Russia was only adopted after more than a year of restrictions by Russia on Polish exports, and after Poland used its veto to hold up preparations for the EU-Russia agreement. Secondly, opening up the Union’s markets to goods and services from third countries should be governed by the principle of reciprocity. The Union as a whole should therefore monitor whether exporters from third countries include in their manufacturing costs the contributions to be made to provide for compliance with environmental standards and social security for workers in their countries. European products will always be beaten by their competitors on the world’s markets if the aforementioned costs are not taken into account. Thirdly, great caution should be exercised when opening up the Union’s market for access of agricultural products from third countries. If the market is opened up fully many sectors of European agriculture will simply disappear, which would threaten Europe’s food security."@en4
"Señor Presidente, dado que tenemos la palabra en este debate, nos gustaría llamar la atención sobre tres cuestiones. En primer lugar, es fundamental para la Unión Europea adoptar una posición firme y sin ambigüedades para cada situación en la que los intereses de exportación de un Estado miembro se vean amenazados como resultado de prácticas abusivas por parte de terceros países. En este sentido, deberíamos reconocer la posición adoptada por la Unión Europea en el caso de un embargo para impedir que la carne y los productos agrícolas polacos accedieran al mercado ruso. Desgraciadamente, esta posición con respecto a Rusia sólo se adoptó tras más de un año de restricciones por parte de Rusia a las exportaciones polacas y después de que Polonia usara su derecho de veto para detener los preparativos para el acuerdo entre Rusia y la UE. En segundo lugar, la apertura de los mercados de la Unión a bienes y servicios de terceros países debería regirse por el principio de reciprocidad. La Unión en conjunto debería, por tanto, controlar si los exportadores de terceros países incluyen en sus costes de fabricación las contribuciones que deben hacerse para el cumplimiento de las normas medioambientales y la seguridad social de los trabajadores en sus países. Los productos europeos siempre serán superados por sus competidores en los mercados mundiales si los mencionados costes no se tienen en cuenta. En tercer lugar, debería tomarse con gran precaución la apertura del mercado de la Unión para el acceso de productos agrícolas procedentes de terceros países. Si el mercado se abre completamente, muchos sectores de la agricultura europea simplemente desaparecerán, lo cual supondría una amenaza para la seguridad alimentaria de Europa."@es21
"Hr president, sellel arutelul sõna saades tahame me tähelepanu juhtida kolmele küsimusele. Esiteks on Euroopa Liidu jaoks oluline võtta kindel ja üheselt mõistetav seisukoht igas olukorras, milles mõne liikmesriigi ekspordihuvid kolmandate riikide ebaausate kaubandustavade tagajärjel ohtu satuvad. Seoses sellega peaksime omaks võtma Euroopa Liidu võetud seisukoha juhtumil, kui embargo takistas Poola liha ja põllumajandussaaduste pääsu Venemaa turule. Kahjuks võeti see seisukoht Venemaa suhtes alles pärast Venemaa rohkem kui aasta pikkusi piiranguid Poola ekspordile ning pärast Poola kasutatud vetoõigust, et peatada ELi ja Venemaa vahelise lepingu ettevalmistamine. Teiseks, Euroopa Liidu turgude avamist kolmandate riikide kaupadele ja teenustele peaks juhtima vastastikkuse põhimõte. Seetõttu peaks liit tervikuna jälgima, kas kolmandate riikide eksportijad lisavad oma tootmiskuludesse summad, mida tuleb maksta vastavuse saavutamiseks keskkonnastandarditega ja nende riikide töötajate sotsiaalse turvalisusega. Euroopa tootjad saavad maailmaturul konkurentide käest alati lüüa, kui eespool nimetatud kulusid arvesse ei võeta. Kolmandaks, avades liidu turu kolmandate riikide põllumajandustoodete juurdepääsule, tuleb olla väga ettevaatlik. Kui turg täielikult avada, siis paljud Euroopa põllumajanduse sektorid lihtsalt kaovad, mis võib ähvardada Euroopa kindlustatust toiduainetega."@et5
"Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kiinnittääkseni huomion kolmeen asiaan. Ensinnäkin on hyvin tärkeää, että EU ottaa voimakkaasti ja yksiselitteisesti kantaa kaikkiin tilanteisiin, joissa yhteisön ulkopuolisten maiden epäreilut käytännöt uhkaavat jäsenvaltioiden vientietuja. Tältä osin meidän pitäisi tunnustaa EU:n kanta kauppasaarrosta, joka estää Puolaa viemästä liha- ja maataloustuotteitaan Venäjän markkinoille. Valitettavasti EU otti kantaa asiaan vasta vuosi sen jälkeen, kun Venäjä alkoi rajoittaa Puolan vientiä, ja vasta sitten, kun Puola käytti veto-oikeuttaan ja keskeytti EU:n ja Venäjän välisen sopimuksen valmistelut. Toiseksi EU:n avatessa markkinoitaan yhteisön ulkopuolisten maiden tuotteille ja palveluille pitäisi noudattaa vastavuoroisuuden periaatetta. Koko EU:ssa pitäisi näin ollen seurata sitä, sisällyttävätkö yhteisön ulkopuolisten maiden tuojat valmistuskustannuksiinsa kulut, joita niille aiheutuu ympäristösääntöjen ja työntekijöitä koskevien sosiaaliturvasääntöjen noudattamisesta kyseisissä maissa. Kilpailijoiden tuotteet lyövät aina eurooppalaiset tuotteet maailmanmarkkinoilla, ellei näitä kustannuksia oteta huomioon. Kolmanneksi EU:n markkinat on avattava yhteisön ulkopuolisten maiden maataloustuotteille hyvin varovasti. Jos markkinat avataan kokonaan, moni maataloussektori yksinkertaisesti katoaa EU:sta, ja tämä puolestaan uhkaisi ruoan saantivarmuutta EU:ssa."@fi7
"Monsieur le Président, si nous intervenons dans ce débat, c’est pour attirer l’attention sur trois questions. Primo, il est essentiel que l’Union européenne adopte une position ferme et sans ambiguïté chaque fois que les intérêts à l’exportation d’un État membre sont menacés par des pratiques déloyales des pays tiers. À cet égard, nous devrions souligner la position adoptée par l’Union européenne dans le cas de l’embargo empêchant la viande et les produits agricoles polonais d’accéder au marché russe. Malheureusement, cette position envers la Russie n’a été adoptée qu’après un an de restrictions russes sur les exportations polonaises, et après que la Pologne ait utilisé son veto dans le soutien des préparations de l’accord UE-Russie. Secundo, l’ouverture des marchés de l’Union aux biens et services de pays tiers devrait être gouvernée par le principe de réciprocité. L’UE dans sa globalité devrait dès lors vérifier si les exportateurs de pays tiers incluent dans leurs coûts de fabrication les frais justifiés par le respect des normes environnementales et la sécurité sociale des travailleurs de leur pays. Les produits européens seront toujours battus par leurs concurrents sur les marchés mondiaux si les coûts que l’on vient de citer ne sont pas pris en compte. Tertio, on ne peut ouvrir le marché de l’Union aux produits agricoles des pays tiers qu’avec une extrême précaution. Si l’on ouvre nos marchés en grand, de nombreux pans de l’agriculture européenne vont tout simplement disparaître, ce qui menacerait la sécurité alimentaire européenne."@fr8
"Elnök úr! Felszólalásunk során a vitán belül három kérdésre szeretném felhívni a figyelmet. Először is rettentően fontos, hogy az Európai Unió minden olyan esetben, amikor harmadik országok által alkalmazott tisztességtelen gyakorlatok eredményeként egy tagállam exportérdekei forognak kockán, határozott és félreérthetetlen álláspontot képviseljen. Ebben az összefüggésben, ezt az Európai Unió által elfogadott álláspontot kellene elismerni annak az embargónak az esetében is, amely megakadályozza, hogy a lengyel hús- és mezőgazdasági termékek bejussanak az orosz piacra. Sajnos ezt az Oroszország elleni álláspontot csak egy évvel azután fogadták el, hogy Oroszország elkezdte a lengyel export termékek korlátozását és azt követően, hogy Lengyelország – vétójogával élve – hátráltatta az EU és Oroszország közötti megállapodás előkészületeit. Másodszor, az Unió piacainak harmadik országokból érkező áruk és szolgáltatások előtti megnyitására a kölcsönösség elvének kell irányadónak lennie. Az Unió egészének tehát figyelemmel kell követnie, hogy a harmadik országok exportőrei beszámítják-e a gyártási költségeikbe azokat a hozzájárulásokat, amelyek országaikban a környezetvédelmi szabványoknak való megfelelést és a munkavállalók társadalombiztosítását fedezik. Amennyiben ezeket a költségeket nem veszik figyelembe, úgy a világ piacain az európai termékek minden alkalommal alulmaradnak majd versenytársaikkal szemben. Harmadszor pedig nagy óvatossággal kell eljárni, amikor megnyitjuk az Unió piacait a harmadik országokból érkező mezőgazdasági termékek előtt. Ha a piacokat teljesen megnyitjuk, akkor az európai mezőgazdaság számos szektora egyszerűen el fog tűnni, ami veszélyes lehet Európa élelmiszerbiztonságára."@hu11
"Signor Presidente, intervenendo nella discusione desideriamo attirare l’attenzione su tre aspetti. Il primo: è essenziale che l’Unione europea assuma una posizione ferma e univoca in ogni situazione in cui gli interessi all’esportazione di uno Stato membro vengono minacciati a causa di pratiche sleali da parte di paesi terzi. Al riguardo, dovremmo citare l’atteggiamento adottato dall’Unione europa nel caso dell’ che ha impedito alla carne e ai prodotti agricoli polacchi di accedere al mercato russo. Putroppo, la posizione nei confronti della Russia è stata adottata solo dopo un anno di restrizioni da parte di questo paese sulle espostazioni polacche, e successivamente la Polonia ha usato il suo veto per bloccare le preparazioni dell’accordo UE-Russia. Il secondo: l’apertura dei mercati dell’Unione ai prodotti e ai servizi di paesi terzi dovrebbe essere regolata dal principio di reciprocità. L’Unione nel suo insieme dovrebbe quindi monitorare se gli esportatori dei paesi terzi includono nei loro costi di fabbricazione i contributi per potere rispettare le norme ambientali e la previdenza sociale per i lavoratori nei loro paesi. I prodotti europei saranno sempre battuti dai loro ocncorrenti sui mercati mondiali se non si tengono in considerazione i suddetti costi. Il terzo: va esercitata grande cautela nell’apertura del mercato dell’Unione ai prodotti agricoli dei paesi terzi. Se il mercato viene aperto completamente, molti settori dell’agricoltura europea scompariranno, minacciando così la sicurezza alimentare dell’Europa."@it12
"Gerb. pirmininke, kadangi diskusijos eina apibendrinimų link, norėtume atkreipti dėmesį į tris problemas. Pirmiausia, būtina Europos Sąjungai pritaikyti tvirtą ir ryžtingą poziciją kiekvienoje situacijoje, kurioje kyla grėsmė valstybės narės eksporto interesams dėl nesąžiningos trečiųjų šalių veiklos. Todėl turime pripažinti Europos Sąjungos parengtą poziciją dėl embargo, sulaikančio Lenkijos mėsą ir žemės ūkio produktus nuo patekimo į Rusijos rinką. Deja, ši pozicija dėl Rusijos buvo parengta daugiau kai po metų Rusijos Lenkijai taikomų apribojimų po to, kai Lenkija pasinaudojo savo teise sutrukdyti sutarties tarp ES ir Rusijos paruošimui. Antra, Sąjungos rinkų trečiųjų šalių prekėms ir paslaugoms atidarymas turi būti valdomas abipusiškumo principu. Sąjunga, kaip visuma, turi stebėti, ar eksportuotojai iš trečiųjų šalių įtraukia į gamybos kaštus būtinus įnašus, užtikrinančius suderinamumą su aplinkos standartais ir darbininkų socialiniu draudimu savo šalyse. Europos produktai visada bus nurungti jų konkurentų pasaulio rinkoje, jeigu nebus atsižvelgta į minėtus kaštus. Trečia, reikia būti labai atsargiems atidarant Sąjungos rinką žemės ūkio produktams iš trečiųjų šalių. Jeigu rinka bus visiškai atidaryta, dauguma Europos žemės ūkio sektorių paprasčiausiai išnyks ir kils grėsmė Europos maisto saugumui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Lūdzot vārdu šajās debatēs, mēs vēlamies pievērst uzmanību trim jautājumiem. Pirmkārt, Eiropas Savienībai ir svarīgi pieņemt stingru un skaidru nostāju katrā situācijā, kurā kādas dalībvalsts eksporta intereses ir apdraudētas trešo valstu negodīgas rīcības rezultātā. Saistībā ar to mums jāaplūko Eiropas Savienības pieņemtā nostāja embargo gadījumā, liedzot Polijas gaļai un lauksaimniecības produktiem piekļuvi Krievijas tirgum. Diemžēl nostāja attiecībā uz Krieviju tika pieņemt tikai gadu pēc Polijas eksporta aizlieguma Krievijā un pēc tam, kad Polija izmantoja veto tiesības, apturot ES un Krievijas nolīguma sagatavošanu. Otrkārt, Savienības tirgu atvēršanā trešo valstu precēm un pakalpojumiem ir jāvalda savstarpīguma principam. Tādēļ visai Savienībai ir jāpārrauga, vai trešo valstu eksportētāji iekļauj ražošanas izdevumos ieguldījumus, kas jāveic, lai nodrošinātu atbilstību vides normām un savu valstu strādnieku sociālo drošību. Konkurenti vienmēr sakaus Eiropas ražojumus pasaules tirgos, ja netiks ņemti vērā minētie izdevumi. Treškārt, jābūt ļoti uzmanīgiem, atverot piekļuvi Savienības tirgum trešo valstu lauksaimniecības izstrādājumiem. Ja tirgus tiks pilnībā atvērts, daudzas Eiropas lauksaimniecības nozares vienkārši izzudīs, kas varētu apdraudēt Eiropas pārtikas drošību."@lv13
"Panie Przewodniczący! Zabierając głos w tej debacie chcemy zwrócić uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, konieczna jest jednoznaczna i stanowcza postawa Unii Europejskiej w każdej sprawie, w której naruszone są interesy eksportowe jakiegokolwiek kraju członkowskiego, wynikające ze stosowania niesprawiedliwych praktyk przez kraje trzecie. W tej sytuacji na uznanie zasługuje np. stanowisko Unii Europejskiej w sprawie blokady polskiego mięsa i produktów roślinnych na rynek rosyjski. Niestety, zostało zaprezentowane wobec Rosji po ponad roku stosowania przez ten kraj restrykcji wobec polskiego eksportu, w sytuacji kiedy Polska wetem zablokowała przygotowania umowy Unia Europejska - Rosja. Po drugie, otwieranie rynku unijnego na towary i usługi pochodzące z krajów trzecich powinno być dokonywane na zasadach wzajemności, przy czym Unia powinna pilnować, aby eksporterzy z krajów trzecich uwzględniali w kosztach wytwarzania nakłady na przestrzeganie norm ekologicznych i bezpieczeństwa socjalnego pracowników w swoich krajach. Bez uwzględniania tych kosztów towary europejskie będą przegrywały konkurencję na światowych rynkach. Po trzecie, należy bardzo ostrożnie otwierać rynek unijny na dostęp produktów rolniczych pochodzących z krajów trzecich. Pełna otwartość oznacza bowiem likwidację wielu dziedzin europejskiego rolnictwa, co oznacza zakwestionowanie bezpieczeństwa żywnościowego Europy."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, aangezien wij het woord vragen in dit debat, willen we graag aandacht vragen voor een drietal zaken. Allereerst is het voor de Europese Unie van wezenlijk belang een standvastige en ondubbelzinnige houding aan te nemen in situaties waarin de exportbelangen van een lidstaat in gevaar worden gebracht als gevolg van oneerlijke praktijken van derde landen. In deze context moeten we de door de Europese Unie aangenomen houding erkennen bij het embargo dat ervoor zorgde dat aan Poolse vlees- en landbouwproducten de toegang tot de Russische markt werd ontzegd. Jammer genoeg werd deze houding tegenover Rusland pas aangenomen nadat Rusland al meer dan een jaar lang de Poolse export had beperkt en Polen gebruik had gemaakt van zijn veto om de voorbereidingen voor de overeenkomst tussen de EU en Rusland te vertragen. Ten tweede dient de openstelling van de markten van de Europese Unie voor goederen en diensten van derde landen bepaald te worden door het beginsel van wederkerigheid. De Europese Unie moet er daarom als geheel op toezien dat exporteurs uit derde landen in hun productiekosten de extra kosten meerekenen die gemaakt worden om te voldoen aan milieunormen en normen voor sociale zekerheid voor werknemers in hun landen. Europese producten zullen het altijd afleggen tegen hun concurrenten op de wereldmarkt indien geen rekening wordt gehouden met de bovengenoemde kosten. Ten derde moet men bij het openstellen van de EU-markt voor agrarische producten uit derde landen zeer behoedzaam te werk gaan. Als de markt geheel wordt opengesteld, zullen veel sectoren van de Europese landbouw simpelweg verdwijnen, wat de voedselzekerheid in Europa in gevaar zal brengen."@nl3
"Senhor Presidente, chegada a nossa vez de nos pronunciarmos neste debate, gostaríamos de chamar a atenção para três questões. Em primeiro lugar, é essencial para a União Europeia que esta assuma uma posição firme e sem ambiguidades em todas as situações em que os interesses de exportação de um Estado-Membro sejam ameaçados por práticas injustas da parte de países terceiros. Neste sentido, deveríamos reconhecer a posição assumida pela União Europeia no caso do embargo impedindo os produtos agrícolas e de carne polacos de chegarem ao mercado russo. Infelizmente, esta posição em relação à Rússia só foi tomada depois de mais de um ano de restrições da Rússia às exportações polacas, e depois de a Polónia ter usado o seu direito de veto para reter preparativos para o acordo entre a UE e a Rússia. Em segundo lugar, a abertura dos mercados da União a bens e serviços de países terceiros deve ser regida pelo princípio da reciprocidade. A União como um todo deve, portanto, verificar que os exportadores de países terceiros incluam nos seus custos de produção as contribuições a serem feitas para cumprir as normas ambientais e para a segurança social dos trabalhadores nos seus países. Os produtos europeus serão sempre batidos pelos seus concorrentes no mercado mundial se os custos mencionados acima não forem tomados em conta. Em terceiro lugar, deverá ser tomado grande cuidado ao ser aberto o mercado da União a produtos agrícolas de países terceiros. Se o mercado for completamente aberto, muitos sectores da agricultura europeia simplesmente desaparecerão, o que ameaçará a segurança alimentar da Europa."@pt17
"Panie Przewodniczący! Zabierając głos w tej debacie chcemy zwrócić uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, konieczna jest jednoznaczna i stanowcza postawa Unii Europejskiej w każdej sprawie, w której naruszone są interesy eksportowe jakiegokolwiek kraju członkowskiego, wynikające ze stosowania niesprawiedliwych praktyk przez kraje trzecie. W tej sytuacji na uznanie zasługuje np. stanowisko Unii Europejskiej w sprawie blokady polskiego mięsa i produktów roślinnych na rynek rosyjski. Niestety, zostało zaprezentowane wobec Rosji po ponad roku stosowania przez ten kraj restrykcji wobec polskiego eksportu, w sytuacji kiedy Polska wetem zablokowała przygotowania umowy Unia Europejska - Rosja. Po drugie, otwieranie rynku unijnego na towary i usługi pochodzące z krajów trzecich powinno być dokonywane na zasadach wzajemności, przy czym Unia powinna pilnować, aby eksporterzy z krajów trzecich uwzględniali w kosztach wytwarzania nakłady na przestrzeganie norm ekologicznych i bezpieczeństwa socjalnego pracowników w swoich krajach. Bez uwzględniania tych kosztów towary europejskie będą przegrywały konkurencję na światowych rynkach. Po trzecie, należy bardzo ostrożnie otwierać rynek unijny na dostęp produktów rolniczych pochodzących z krajów trzecich. Pełna otwartość oznacza bowiem likwidację wielu dziedzin europejskiego rolnictwa, co oznacza zakwestionowanie bezpieczeństwa żywnościowego Europy."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v úvode nášho príspevku v tejto rozprave chceme venovať pozornosť trom otázkam. Po prvé, pre Európsku úniu je nevyhnutné prijať pevný a jednoznačný postoj v každej situácii, v ktorej sú ohrozené vývozné záujmy členského štátu v dôsledku nespravodlivých postupov tretích krajín. V tejto súvislosti by sme mali uznať postoj prijatý Európskou úniou v prípade embarga, ktoré bráni tomu, aby mäso a poľnohospodárske výrobky z Poľska vstúpili na ruský trh. Tento postoj k Rusku bol žiaľ prijatý viac než po roku od zavedenia obmedzení na poľský vývoz zo strany Ruska a po tom, čo Poľsko využilo právo veta pri podpore príprav dohody medzi EÚ a Ruskom. Po druhé, otvorenie trhov Únie pre výrobky a služby z tretích krajín by sa malo riadiť zásadou reciprocity. Únia ako celok by preto mala monitorovať, či vývozcovia z tretích krajín zahŕňajú v rámci svojich výrobných nákladov príspevky, ktoré je potrebné odvádzať s cieľom dodržiavať normy v oblasti životného prostredia a poskytovať sociálne zabezpečenie pracovníkom v príslušných krajinách. Ak sa nevezmú do úvahy uvedené náklady, európske výrobky budú na svetových trhoch neustále ohrozované zo strany konkurentov. Po tretie, pri otváraní trhu Únie poľnohospodárskym výrobkom z tretích krajín by sme mali byť veľmi opatrní. Ak bude trh otvorený úplne, mnoho odvetví európskeho poľnohospodárstva jednoducho zanikne, čím by sa ohrozila potravinová bezpečnosť Európy."@sk19
"Gospod predsednik, v okviru te razprave želimo opozoriti na tri vprašanja. Prvič, bistveno je, da Evropska unija sprejme odločno in jasno stališče za vsak položaj, ko so ogroženi izvozni interesi države članice zaradi nepravične prakse tretjih držav. V zvezi s tem moramo priznati stališče, ki ga je Evropska unija sprejela v primeru embarga, ki je preprečeval uvoz poljskega mesa in kmetijskih proizvodov na ruski trg. To stališče glede Rusije se je žal sprejelo šele več kot eno leto po tem, ko je Rusija uvedla omejitve za uvoz poljskih proizvodov, in po tem, ko je Poljska uporabila svoj veto za prekinitev priprav na sporazum med EU in Rusijo. Drugič, odpiranje trgov Unije za proizvode in storitve iz tretjih držav mora urejati načelo vzajemnosti. Zato mora Unija kot celota spremljati, ali izvozniki iz tretjih držav med svoje proizvodne stroške vključujejo prispevke za skladnost z okoljskimi standardi in socialno varnost delavcev v njihovih državah. Če se ne bodo upoštevali navedeni stroški, bodo evropske proizvode vedno prehiteli njihovi konkurenti na svetovnih trgih. Tretjič, pri odpiranju trgov Unije za dostop kmetijskih proizvodov iz tretjih držav je potrebna izjemna previdnost. Če se bo trg odprl v celoti, bo več sektorjev evropskega kmetijstva enostavno izginilo, kar bi ogrozilo varnost preskrbe s hrano v Evropi."@sl20
"Herr talman! När jag nu tar till orda i den här diskussionen vill jag rikta uppmärksamheten på tre frågor. För det första är det viktigt för Europeiska unionen att inta en fast och tydlig hållning i alla situationer där exportintressen för en viss medlemsstat hotas på grund av illojala rutiner i tredjeland. I det sammanhanget bör vi applådera Europeiska unionens ståndpunkt när det gällde embargot som förhindrade polska kött- och jordbruksprodukter från att få tillträde till den ryska marknaden. Dessvärre tog vi ställning mot Ryssland först efter drygt ett års ryska restriktioner mot polsk export, och efter det att Polen använt sitt veto för att stoppa förberedelserna inför avtalet EU-Ryssland. För det andra: arbetet på att öppna unionens marknader för varor och tjänster från tredjeland bör styras av ömsesidighetsprincipen. Unionen som helhet bör därför övervaka om exportörer från tredjeländer inkluderar utgifterna för att uppfylla miljöregler och bestämmelser om social trygghet för den anställda i sina respektive länder i sina tillverkningskostnader. Europeiska produkter kommer alltid att besegras av konkurrenterna på världsmarknaderna om de kostnaderna inte beaktas. För det tredje måste vi vara mycket försiktiga när vi öppnar upp EU:s marknader för tillträde av jordbruksprodukter från tredjeländer. Om marknaden avregleras helt kommer många delar av det europeiska jordbruket helt enkelt att försvinna, vilket skulle äventyra Europas livsmedelssäkerhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph