Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-196"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.26.1-196"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I was interested that the Commissioner was the only one who mentioned the World Trade talks. Perhaps this is an opportunity to get some information referring to the new opportunities in the markets of our main trading partners that a successful WTO deal would give us. But you also said, Commissioner, that perhaps a new generation of free-trade agreements might do it. Are you conceding defeat at the WTO? Perhaps you could give us some up-to-date information on that, because I think that is a crucial part of this debate. Could I ask you, also, to clarify some concerns in relation to the current situation on the agriculture part of the WTO? There are concerns about further concessions being made by the EU on import tariffs on sensitive products, and some large tariff-rate quota increases as being part of the agenda, because there is also the issue of what progress you are making at the WTO on access for non-agricultural goods and services. I think we need an update, if you can give us that, as part of this debate."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, zaujalo mne, že pan komisař byl jediný, kdo se zmínil o světových obchodních rozhovorech. Možná je to příležitost získat nějaké informace o nových příležitostech na trzích našich hlavních obchodních partnerů, které by nám úspěšná dohoda WTO přinesla. Ale řekl jste také, pane komisaři, že by toho mohla dosáhnout i nová generace dohod o svobodném trhu. Připouštíte porážku WTO? Možná byste nám měl podat aktuální informace, protože si myslím, že toto je jedna z klíčových součástí této rozpravy. Mohl byste také vyjasnit některé obavy týkající se aktuální situace zemědělské části WTO? Existují obavy z dalších ústupků Unie na poli dovozních tarifů pro citlivé produkty, a  z některých velkých zvýšení tarifů, a dále je také otázka, jakého pokroku dosahuje Světová obchodní organizace v oblasti nezemědělského zboží a služeb. Myslím, že byste nám v rámci této rozpravy měl poskytnout aktuální informace i o tomto."@cs1
"Hr. formand! Det interesserede mig, at kommissæren var den eneste, der nævnte WTO-forhandlingerne. Måske er dette en lejlighed til at få oplysninger om de nye muligheder på vores vigtigste handelspartneres markeder, som en vellykket WTO-aftale kan give os. Men De sagde også, hr. kommissær, at en ny generation af frihandelsaftaler kunne være en mulighed. Indrømmer De et nederlag i WTO? Måske kunne De give os nye oplysninger om det, for det er efter min mening en meget vigtig del af denne debat. Jeg vil også bede Dem om at afklare nogle spørgsmål om den aktuelle situation for WTO's landbrugsdel. Der er bekymringer over yderligere indrømmelser fra EU's side vedrørende importtold på følsomme varer og store forhøjelser af toldsatserne som led i planerne, for der er også spørgsmålet om, hvilke fremskridt De gør i WTO, hvad angår adgang for ikkelandbrugsvarer og tjenesteydelser. Jeg mener, at vi i forbindelse med denne debat må have de seneste oplysninger, hvis De kan give os dem."@da2
"Herr Präsident! Ich fand es interessant, dass der Herr Kommissar als einziger die WTO-Verhandlungen erwähnte. Vielleicht ist dies eine Gelegenheit, einige Informationen über die neuen Chancen auf den Märkten unserer wichtigsten Handelspartner zu erhalten, die uns ein erfolgreiches WTO-Abkommen bieten würde. Aber Sie sagten auch, Herr Kommissar, eine neue Generation von Freihandelsabkommen könne vielleicht ausreichen. Geben Sie eine Niederlage bei der WTO zu? Vielleicht könnten Sie uns einige aktuelle Informationen darüber liefern, denn ich halte dies für einen entscheidenden Teil dieser Aussprache. Dürfte ich Sie auch bitten, auf einige Bedenken gegenüber der derzeitigen Lage beim landwirtschaftlichen Teil der WTO einzugehen? Dabei handelt es sich um Bedenken gegenüber den künftigen Zugeständnissen der EU bei Einfuhrtarifen für empfindliche Erzeugnisse und der beträchtlichen Erhöhung von Zollkontingenten als Teil der Agenda, denn es geht auch um die Frage, welcher Fortschritt in der WTO beim Zugang zu nicht-landwirtschaftlichen Waren und Dienstleistungen erreicht wird. Meines Erachtens brauchen wir aktuelle Informationen, wenn Ihnen dies als Teil dieser Aussprache möglich ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτό που κέντρισε την προσοχή μου ήταν το γεγονός ότι ο Επίτροπος ήταν ο μόνος που ανέφερε τις συνομιλίες για το παγκόσμιο εμπόριο. Ίσως αυτό να αποτελεί μια ευκαιρία να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες στις αγορές των κύριων εμπορικών εταίρων μας που θα μας παρείχε μια επιτυχής συμφωνία του ΠΟΕ. Αλλά αναφέρατε επίσης, κύριε Επίτροπε, ότι αυτό ίσως να γινόταν μέσω μιας νέας γενιάς συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών Σκέφτεστε το ενδεχόμενο ήττας στον ΠΟΕ; Ίσως να πρέπει να μας δώσετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά, καθώς πιστεύω ότι πρόκειται για καίριο σημείο αυτής της συζήτησης. Θα μπορούσατε επίσης να παράσχετε διευκρινίσεις για ορισμένες ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα γεωργίας του ΠΟΕ; Εκφράζονται ανησυχίες ότι η ΕΕ θα προβεί σε περαιτέρω παραχωρήσεις στους δασμούς εισαγωγής ευαίσθητων προϊόντων, και ότι θα σημειωθούν μεγάλες αυξήσεις των δασμολογικών ποσοστώσεων στο πλαίσιο αυτό, καθώς προκύπτει επίσης το ερώτημα τι πρόοδο σημειώνετε στον ΠΟΕ όσον αφορά την πρόσβαση για τα μη γεωργικά προϊόντα και υπηρεσίες. Πιστεύω ότι χρειάζεται, εάν μπορείτε, να μας παράσχετε μια ενημέρωση στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης."@el10
"Señor Presidente, me llama la atención que el Comisario fuera el único que mencionara las conversaciones de la OMC. Tal vez esta sea una oportunidad de obtener algo de información sobre las nuevas oportunidades en los mercados de nuestros principales socios comerciales que nos concedería un buen acuerdo de la OMC. Pero, Comisario, usted también dijo que quizás una nueva generación de acuerdos de libre comercio podría hacerlo. ¿Le está adjudicando la derrota a la OMC? Tal vez podría proporcionarnos alguna información de última hora al respecto porque creo que es una parte fundamental de este debate. ¿Podría rogarle, igualmente, que aclarara algunas de las preocupaciones relativas a la situación actual sobre la parte agrícola de la OMC? Existe una gran preocupación con respecto a la posibilidad de que la UE tenga previsto hacer concesiones en materia de aranceles de importación de productos «sensibles» y a que se establezcan importantes aumentos de la cuota de los aranceles, ya que sigue pendiente la cuestión de los avances logrados en la OMC en cuanto el acceso a los bienes y servicios no agrícolas. Creo que necesitamos una actualización, si es posible, como parte de este debate."@es21
"Hr president, mulle pakkus huvi, et volinik oli ainus, kes mainis maailmakaubanduse läbirääkimisi. Ehk on see võimalus saada rohkem teavet uute võimaluste kohta meie peamiste kaubanduspartnerite turgudel, mida edukas WTO tehing meile võiks anda. Aga te ütlesite ka, volinik, et arvatavasti võiks need meile anda uued vabakaubanduslepingud. Kas te olete nõus kaotusega WTOs? Ehk saate meile selle kohta ajakohastatud teavet anda, sest ma mõtlen, et see on käesoleva arutelu väga oluline osa. Kas võiksin teil paluda selgitada ka mõningaid probleeme seoses praeguse olukorraga WTO põllumajanduse osas? Probleeme esineb seoses edasiste soodustustega, mille EL tegi tundlike toodete imporditariifide puhul, ning mõned suured tariifikvootide tõstmised on praegu päevakorral, sest päevakorral on ka küsimus, milliseid edusamme te teete WTOs muude kui põllumajandustoodete ja -teenuste turulepääsemisel. Ma arvan, et vajame asjaga kurssi viimist selle arutelu käigus, kui te seda teha saate."@et5
"Arvoisa puhemies, kiinnostuin siitä, että komission jäsen mainitsi ainoana puhujana maailmankauppaneuvottelut. Tämä saattaa olla nyt tilaisuus saada tietoa siitä, millaisia mahdollisuuksia onnistunut WTO-sopimus tarjoaisi meille tärkeimpien kauppakumppaneidemme markkinoilla. Arvoisa komission jäsen, kuten sanoitte, uuden sukupolven vapaakauppasopimukset voisivat kenties ajaa saman asian. Tunnustatteko kokeneenne tappion WTO:ssa? Voitteko antaa meille aiheesta ajantasaista tietoa, sillä katson tämän olevan keskeinen osa tätä keskustelua. Voisitteko selventää muutamaa seikkaa, jotka liittyvät maatalouden nykytilaan WTO:ssa? Olemme huolissamme siitä, että EU tekee lisää myönnytyksiä arkaluonteisten tuotteiden tuontitullien suhteen, ja esityslistalla on myös muutamia suuria tullikiintiökorotuksia. Lisäksi meitä kiinnostaa se, kuinka olette edistyneet WTO:ssa muiden kuin maataloustuotteiden ja -palvelujen markkinoille pääsyn suhteen. Olkaa hyvä ja antakaa meille ajantasaisia tietoja, jos voitte, sillä tarvitsemme niitä tämän keskustelun yhteydessä."@fi7
"Monsieur le Président, à mon grand intérêt, le commissaire a été le seul à mentionner les négociations sur le commerce mondial. C’est peut-être une occasion d’avoir certaines informations sur les nouvelles opportunités que pourrait nous apporter un bon accord OMC sur les marchés de nos principaux partenaires commerciaux. Mais vous avez également dit, Monsieur le Commissaire, qu’une nouvelle génération d’accords de libre-échange pourrait aussi nous aider. Est-ce un aveu de défaite de l’OMC? Peut-être pourriez-vous nous donner des informations plus récentes à ce sujet, car je crois que c’est un élément crucial du débat. Puis-je également vous demander de clarifier certains points liés à la situation actuelle du volet agricole de l’OMC? Certains s’inquiètent de nouvelles concessions de l’UE sur les tarifs à l’importation des produits sensibles, et certaines augmentations importantes des contingents tarifaires qui seraient programmées, parce qu’on s’interroge aussi sur les progrès que vous faites à l’OMC pour l’accès des produits et services non agricoles. Je crois que nous avons besoin d’informations actualisées, si vous pouvez nous les donner, pour nourrir ce débat."@fr8
"Elnök úr! Érdekesnek találtam, hogy a biztos úr volt az egyetlen, aki megemlítette a világkereskedelmi tárgyalásokat. Talán most újabb lehetőség adódik, hogy információt szerezzünk azokról a főbb kereskedelmi partnereink piacain nyíló új lehetőségekről, amelyek egy sikeres WTO megállapodás esetén alakulnának ki. Azt is mondta azonban, biztos úr, hogy talán a szabadkereskedelmi megállapodások egy új generációja lesz a siker titka. Ezzel beismeri a vereséget a WTO-t illetően? Esetleg szolgálhatna naprakész információval ezzel kapcsolatban, mert úgy gondolom, hogy ez vita lényeges részét képezi. Megkérhetném továbbá arra is, hogy segítsen tisztán látni bizonyos kérdésekben, konkrétan a WTO mezőgazdasági részének jelenlegi helyzetét illetően? Aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az EU további engedményeket kíván tenni az érzékeny termékek behozatali vámtarifáit illetően, valamint, hogy napirenden van egy nagyobb vámkontingens emelés, hiszen ott van annak a kérdése is, hogy milyen eredményeket ért el Ön a WTO-nál a nem mezőgazdasági áruk és szolgáltatások piaci hozzáférésének kérdésében. Véleményem szerint a vita szükségessé teszi, hogy új információt kapjunk erről, már amennyiben tud ilyennel szolgálni."@hu11
"Signor Presidente, ho trovato interessante che il Commissario sia stato l’unico a menzionare i colloqui sul commercio internazionale. Forse è un’occasione per ricevere informazioni sulle nuove possibilità che un accordo favorevole nell’ambito dell’OMC ci darebbe nei mercati dei nostri principali partner commerciali. Ma l’ha detto anche lei, signor Commissario, che forse le possibilità potrebbero derivare da una nuova generazione di accordi sul libero scambio. Sta ammettendo la sconfitta dell’OMC? Forse potrebbe darci informazioni aggiornate in merito, perché credo che questa sia una parte fondamentale del dibattito. Posso chiederle di fugare alcuni timori sull’attuale situazione della parte agricola dell’OMC? Vi sono timori su ulteriori concessioni da parte dell’UE sulle tariffe all’importazione per prodotti delicati, e alcuni importanti aumenti della quota tariffaria che fanno parte dell’agenda, perché vi è anche la questione di quali progresi state compiendo nell’OMC sull’accesso per i prodotti e i servizi non agricoli. Ritengo che dobbiamo ricevere un aggiormanento, se lei può darcelo, nell’ambito di questa discussione."@it12
"Gerb. pirmininke, man buvo įdomu, kad Komisijos narys buvo vienintelis, paminėjęs Pasaulinės prekybos derybas. Turbūt tai –proga šiek tiek sužinoti apie naujas galimybes mūsų pagrindinių prekybos partnerių rinkose, ką sėkmingos derybos su PPO galėtų mums duoti. Tačiau, Komisijos nary, Jūs taip pat minėjote, kad tikriausiai nauja laisvos prekybos sutarčių karta gali tai pasiekti. Ar Jūs pripažįstate pralaimėjimą PPO? Turbūt galėtumėte mums suteikti šiek tiek šviežios informacijos apie tai, nes manau, kad tai yra lemiama šių diskusijų dalis. Ar galiu taip pat paprašyti išsklaidyti kai kurias abejones dėl esamos situacijos PPO žemės ūkio srityje? Yra dvejonių dėl papildomų nuolaidų, padarytų ES dėl importo tarifų jautriems produktams, ir didėja kai kurios didžiųjų tarifų kvotos, kurios yra darbotvarkės dalis. Kilo klausimas, kas buvo nuveikta PPO dėl patekimo į ne žemės ūkio produktų ir paslaugų rinkas. Man atrodo, kad mums reikia atnaujintų žinių, jeigu mums galėtumėte tai suteikti kaip diskusijos dalį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Mani ieinteresēja tas, ka komisārs bija vienīgais, kurš pieminēja pasaules tirdzniecības sarunas. Varbūt tā ir iespēja iegūt informāciju par mūsu galveno tirdzniecības partneru jaunajām iespējām tirgos, kuru mums dos veiksmīgs PTO darījums. Taču jūs, komisāra kungs, teicāt arī to, ka, iespējams, to varētu panākt arī jaunas paaudzes brīvās tirdzniecības nolīgumi. Vai jūs pieļaujat sakāvi PTO? Varbūt jūs varētu sniegt mums aktuālāku informāciju par to, jo man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums šajās debatēs. Vai es varētu lūgt jūs arī kliedēt zināmas bažas par pašreizējo situāciju PTO lauksaimniecības daļā? Pastāv bažas par turpmākajām koncesijām, kuras ES piešķir jutīgu produktu importa tarifiem, un lielu tarifu likmju kvotu pieaugumu kā darba kārtības daļu, jo jautājums ir arī par to, kādi panākumi ir gūti PTO attiecībā uz rūpniecības prešu un pakalpojumu piekļuvi. Man šķiet, ka mums ir vajadzīga jaunākā informācija, ja jūs mums to varat sniegt kā daļu no šīm debatēm."@lv13
"Mr President, I was interested that the Commissioner was the only one who mentioned the World Trade talks. Perhaps this is an opportunity to get some information referring to the new opportunities in the markets of our main trading partners that a successful WTO deal would give us. But you also said, Commissioner, that perhaps a new generation of free-trade agreements might do it. Are you conceding defeat at the WTO? Perhaps you could give us some up-to-date information on that, because I think that is a crucial part of this debate. Could I ask you, also, to clarify some concerns in relation to the current situation on the agriculture part of the WTO? There are concerns about further concessions being made by the EU on import tariffs on sensitive products, and some large tariff-rate quota increases as being part of the agenda, because there is also the issue of what progress you are making at the WTO on access for non-agricultural goods and services. I think we need an update, if you can give us that, as part of this debate."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het wekte mijn belangstelling dat de commissaris de enige was die de wereldhandelsbesprekingen noemde. Wellicht is dit een gelegenheid om wat informatie te verkrijgen over de nieuwe mogelijkheden die een geslaagde WTO-overeenkomst ons zou verschaffen op de markten van onze voornaamste handelspartners. Mijnheer Mandelson, u zei echter ook dat een nieuwe lichting vrijhandelsovereenkomsten dit wellicht tot stand zou kunnen brengen. Erkent u uw nederlaag bij de WTO? Misschien zou u ons kunnen informeren over de laatste stand van zaken aangaande dit onderwerp, aangezien dit volgens mij een cruciaal onderdeel vormt van dit debat. Mag ik u ook verzoeken bepaalde zorgen toe te lichten naar aanleiding van de huidige situatie omtrent het landbouwonderdeel van de WTO? Er bestaat bezorgdheid over verdere concessies van de EU met betrekking tot importtarieven op gevoelige producten, en een aantal grote stijgingen van tariefcontingenten als onderdeel van de agenda, aangezien er ook gekeken wordt naar hoeveel vooruitgang er door u bij de WTO wordt geboekt wat betreft de toegang voor niet-agrarische producten en diensten."@nl3
"Panie przewodniczący! Moje zainteresowanie wzbudził fakt, że pan komisarz był jedynym, który wspomniał o negocjacjach na forum WTO. Być może jest to okazja do uzyskania informacji odnoszących się do nowych możliwości na rynkach naszych głównych partnerów handlowych, które uzyskalibyśmy po dojściu do korzystnego porozumienia na forum WTO. Powiedział pan jednak, panie komisarzu, że być może nowa generacja porozumień o wolnym handlu może nam to umożliwić. Czy przewiduje pan porażkę na forum WTO? Być może mógłby pan nam udzielić jakichś aktualnych informacji w tej sprawie, ponieważ wydaje mi się, że to kluczowy element niniejszej debaty. Czy mógłbym poprosić pana również o wyjaśnienie niektórych obaw odnoszących się do obecnej sytuacji w sektorze rolnym WTO? Są to obawy dotyczące dalszych ustępstw ze strony UE w zakresie ceł importowych na produkty wrażliwe, oraz niektórych przypadków znacznego zwiększenia kontyngentów taryfowych będących przedmiotem rozmów, bowiem istnieje również kwestia, jaki postęp na forum WTO udało się uzyskać w zakresie dostępu dla towarów i usług innych niż rolne. Wydaje mi się, że w ramach niniejszej debaty potrzebujemy aktualnych informacji, jeżeli może ich pan nam udzielić."@pl16
"Senhor Presidente, chamou-me a atenção o facto de o senhor comissário ter sido o único orador que fez referência às negociações no quadro da Organização Mundial do Comércio. Talvez este debate possa constituir um ensejo para obter informações sobre as novas oportunidades que a consecução de um acordo na OMC nos poderá criar nos mercados dos nossos principais parceiros comerciais. Mas o senhor comissário afirmou igualmente que uma nova geração de acordos de comércio livre poderá, eventualmente, surtir o mesmo efeito. Isso é uma forma de V. Exa. admitir a derrota na OMC? Agradecia se pudesse fornecer-nos informação actualizada sobre essa matéria, porque considero que se trata de uma questão crucial neste debate. Poderei pedir-lhe, ainda, que esclareça algumas preocupações que se prendem com o estado actual da secção agrícola da OMC? Há algumas preocupações relacionadas com a hipótese de a UE vir a fazer novas concessões em matéria de tarifas de importação de produtos sensíveis, e de alguns grandes aumentos de contingentes pautais que poderão estar na ordem do dia, porque se levanta também a questão dos progressos que estão a ser alcançados na OMC no domínio do acesso ao mercado dos produtos não agrícolas e dos serviços. Creio que estamos a necessitar que nos ponha ao corrente da situação presente, se lhe for possível, neste debate."@pt17
"Mr President, I was interested that the Commissioner was the only one who mentioned the World Trade talks. Perhaps this is an opportunity to get some information referring to the new opportunities in the markets of our main trading partners that a successful WTO deal would give us. But you also said, Commissioner, that perhaps a new generation of free-trade agreements might do it. Are you conceding defeat at the WTO? Perhaps you could give us some up-to-date information on that, because I think that is a crucial part of this debate. Could I ask you, also, to clarify some concerns in relation to the current situation on the agriculture part of the WTO? There are concerns about further concessions being made by the EU on import tariffs on sensitive products, and some large tariff-rate quota increases as being part of the agenda, because there is also the issue of what progress you are making at the WTO on access for non-agricultural goods and services. I think we need an update, if you can give us that, as part of this debate."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zaujalo ma, že pán komisár bol jediný, kto spomenul medzinárodné obchodné rokovania. Možno je to príležitosť získať nejaké informácie, týkajúce sa nových možností na trhoch našich hlavných obchodných partnerov, ktoré by vznikli na základe úspešnej dohody s WTO. Ale, rovnako ste povedali, pán komisár, že by to bolo možné dosiahnuť v rámci novej generácie dohôd o voľnom obchode. Pripúšťate porážku na pôde WTO? Možno by ste nám v tejto súvislosti mohli poskytnúť nejaké aktuálne informácie, pretože si myslím, že táto problematika je hlavnou časťou rozpravy. Mohla by som vás tiež požiadať o objasnenie niektorých obáv týkajúcich sa súčasného stavu otázok v oblasti poľnohospodárstva, ktorými sa WTO zaoberá? Existujú obavy z ďalších znížení dovozných ciel pre citlivé výrobky zo strany EÚ a zo zvýšenia vysokej colnej kvóty v rámci programu, pretože vyvstáva tiež otázka, aké výsledky dosahujete na pôde WTO v súvislosti s prístupom k nepoľnohospodárskym výrobkom a službám. Myslím, že potrebujeme aktuálne informácie, ak nám ich môžete poskytnúť v rámci tejto rozpravy."@sk19
"Gospod predsednik, zanimivo je, da je komisar edini omenil pogajanja o svetovni trgovini. Morda je to možnost, da pridobimo nekaj informacij o novih priložnostih na trgih naših glavnih trgovinskih partnerjev, ki bi jih zagotovil uspešen sporazum v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Vendar, gospod komisar, navedli ste tudi, da bi lahko k temu morda prispevala tudi nova generacija sporazumov o prosti trgovini. Ali to pomeni, da priznavate poraz v Svetovni trgovinski organizaciji? Morda bi nam lahko posredovali nekaj novejših informacij o tem vprašanju, ker mislim, da pomeni bistven del te razprave. Poleg tega vas prosim tudi, da pojasnite nekatera vprašanja v zvezi s sedanjimi razmerami na področju kmetijstva v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Zaskrbljenost povzročajo dodatne koncesije EU glede uvoznih tarif za občutljive proizvode in nekatera znatna povečanja tarifnih kvot kot del programa, ker obstaja tudi vprašanje napredka v Svetovni trgovinski organizaciji glede dostopa do nekmetijskih proizvodov in storitev. Mislim, da v tej razpravi potrebujemo aktualne podatke, če nam jih lahko zagotovite."@sl20
"Herr talman! Det var intressant att kommissionsledamoten var den enda som nämnde WTO-samtalen, Kanske är detta ett tillfälle att få mer information om de nya möjligheter på marknaderna hos våra viktigaste handelspartner som ett lyckat WTO-avtal skulle kunna ge oss. Men ni sa också, herr kommissionsledamot, att en ny generation av frihandelsavtal skulle kunna göra detta. Kastar ni redan in handduken i WTO? Kanske kunde ni ge oss lite aktuell information, för jag tror det är mycket viktigt för den här diskussionen. Får jag också be er att förtydliga vissa frågor i anslutning till den nuvarande situationen på jordbruksfronten inom WTO? Det finns en viss oro för att EU ska göra ytterligare eftergifter om importtullar på känsliga produkter, och att vissa större tullhöjningar skulle vara en del av dagordningen, för vi har också frågan om vilka framsteg ni gör inom WTO när det gäller tillträdet för produkter och tjänster som inte hör till jordbruket. Jag tror vi behöver aktuell information, om ni kan ge oss det, som en del av denna diskussion."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mairead McGuinness (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph