Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-195"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.26.1-195"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane komisaři, jsem rovněž přesvědčena, že delegace Evropské unie a nové týmy pro přístup na trhy působící ve třetích zemích potřebují podstatně silnější mandát a že by Komise měla přehodnotit své priority v rozmístění lidských zdrojů v delegacích Evropské unie a početně je posílit, zejména ty v Číně, Indii, Rusku či Brazílii. Ale i členské státy by se měly podstatněji podílet na lidských a finančních zdrojích těchto delegací, a to úměrně podle svých obchodních zájmů. Dále by Komise a i členské státy měly lépe spolupracovat s evropskými obchodními komorami, obchodními sdruženími a agenturami členských států ve třetích zemích, protože to je důležité pro výměnu informací mezi delegacemi, zastupitelskými úřady a evropskými podnikovými asociacemi. To by pomohlo zejména malým podnikům. Ovšem hlavním cílem naší strategie musí být reciprocita obchodních vztahů, a to zejména příkladně v Číně, a také důslednější vymáhání mezinárodního obchodního práva a ne nálepkovat je někdy – toto vymáhání – protekcionismem."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg er også overbevist om, at Kommissionens delegationer og de nye markedsadgangsteam, der opererer i tredjelande, kræver et betydeligt stærkere mandat. Kommissionen bør efter min opfattelse genoverveje sine prioriteringer for allokering af personaleressourcer i EU's delegationer og øge antallet af delegationsmedarbejdere, navnlig i Kina, Indien, Rusland og Brasilien. Medlemsstaterne bør bidrage mere til disse delegationers menneskelige og finansielle ressourcer svarende til deres handelsinteresser. Desuden bør Kommissionen og medlemsstaterne forbedre samarbejdet med de europæiske handelskamre, handelssammenslutninger og medlemsstaternes organer i tredjelande. Det er afgørende for informationsudvekslingen mellem delegationer, diplomatiske repræsentationer og europæiske erhvervssammenslutninger. Det ville især være til gavn for SMV'er. Hovedmålet med vores strategi bør imidlertid være gensidighed i handelsforbindelser, navnlig i f.eks. Kina, og strengere håndhævelse af international handelslovgivning, uden at denne håndhævelse stemples som protektionisme."@da2
"Herr Kommissar! Auch ich bin überzeugt, dass die Delegationen der Kommission und die in Drittländern tätigen neuen Marktöffnungs-Teams ein deutlich stärkeres Mandat benötigen. Meiner Meinung nach sollte die Kommission ihre Prioritäten bei der Zuteilung der Humanressourcen für die EU-Delegationen neu überdenken und die Zahl der Delegationsmitglieder erhöhen, vor allem der in China, Indien, Russland und Brasilien agierenden Delegationen. Die Mitgliedstaaten müssen einen deutlicheren Beitrag zur personellen und finanziellen Ausstattung dieser Delegationen im Verhältnis zu ihren Handelsinteressen leisten. Ferner sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit mit den europäischen Handelskammern, Industrieverbänden und Agenturen der Mitgliedstaaten in Drittländern verbessern. Das ist unabdingbar für den Informationsaustausch zwischen den Delegationen, diplomatischen Missionen und europäischen Wirtschaftsverbänden. Davon würden vor allem KMU profitieren. Hauptziel unserer Strategie muss jedoch die Gegenseitigkeit der Handelsbeziehungen beispielsweise mit China sowie eine strengere Durchsetzung der internationalen Handelsvorschriften sein, doch diese Durchsetzung darf nicht als Protektionismus bezeichnet werden."@de9
"Κύριε Επίτροπε, είμαι και εγώ πεπεισμένη ότι οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής και οι νέες ομάδες πρόσβασης στην αγορά που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες χρειάζονται σημαντικά ισχυρότερη εντολή. Κατά την άποψή μου, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τις προτεραιότητές της στην κατανομή των ανθρωπίνων πόρων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και να αυξήσει τον αριθμό του προσωπικού των αντιπροσωπειών, ιδιαίτερα αυτών της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας και της Βραζιλίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαδραματίσουν πιο ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση των ανθρωπίνων και των χρηματοδοτικών πόρων των συγκεκριμένων αντιπροσωπειών, αντιστοίχως με τα εμπορικά τους συμφέροντα. Επιπλέον, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τα ευρωπαϊκά εμπορικά επιμελητήρια, τις επαγγελματικές ενώσεις και τις υπηρεσίες των κρατών μελών σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αντιπροσωπειών, των διπλωματικών αποστολών και των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ενώσεων. Αυτό θα ωφελούσε ιδιαιτέρως τις ΜΜΕ. Ωστόσο, ο κύριος στόχος της στρατηγικής μας πρέπει να είναι η αμοιβαιότητα των εμπορικών σχέσεων, ιδίως, για παράδειγμα, με την Κίνα, και η αυστηρότερη εφαρμογή του διεθνούς εμπορικού δικαίου, και όχι να χαρακτηρίζεται αυτή η εφαρμογή ως προστατευτισμός."@el10
"Commissioner, I, too, am convinced that the Commission delegations and the new market access teams operating in third countries require a considerably stronger mandate. The Commission should, in my view, reconsider its priorities in the allocation of human resources in the EU delegations and increase the number of delegation staff, especially those operating in China, India, Russia and Brazil. The Member States should play a more substantial part in contributing to the human and financial resources of these delegations, proportional to their trade interests. Moreover, the Commission and the Member States should improve cooperation with European chambers of commerce, trade associations and Member State agencies in third countries. This is fundamental for the exchange of information among delegations, diplomatic missions and European business associations. This would benefit SMEs in particular. The main objective of our strategy, however, has to be reciprocity of trade relations, especially for example in China, and more rigorous enforcement of international trade legislation, rather than labelling this enforcement as protectionism."@en4
". Comisario, yo también estoy convencido de que las delegaciones de la Comisión y los nuevos equipos de acceso a los mercados que operan en terceros países requieren un mandato de mayor importancia. A mi juicio, la Comisión debería reconsiderar sus prioridades a la hora de asignar recursos humanos a las delegaciones de la UE y aumentar el personal de las delegaciones, sobre todo, de aquellas que operan en China, India, Rusia y Brasil. Los Estados miembros deberían desempeñar una función más importante en la contribución a los recursos humanos y financieros de dichas delegaciones, de forma proporcional a sus intereses comerciales. Además, la Comisión y los Estados miembros deberían mejorar la cooperación con las cámaras europeas de comercio, las asociaciones comerciales y las agencias de los Estados miembros en terceros países. Es fundamental para el intercambio de información entre las delegaciones, las misiones diplomáticas y las asociaciones empresariales europeas. Esto beneficiaría especialmente a las PYME. No obstante, el principal objetivo de nuestra estrategia tiene que ser la reciprocidad de las relaciones comerciales, sobre todo, por ejemplo, en China, así como un cumplimiento de la legislación comercial internacional más riguroso, y no etiquetar este cumplimiento como proteccionismo."@es21
"Volinik, ka mina olen veendunud, et kolmandas maailmas tegutsevad komisjoni delegatsioonid ja uue turulepääsu strateegia töörühmad vajavad märksa tugevamaid volitusi. Minu arust peaks komisjon ümber vaatama oma prioriteedid inimressursside jaotamisel ELi delegatsioonidesse ning tõstma delegatsioonide töötajate arvu, eriti Hiinas, Indias, Venemaal ja Brasiilias. Liikmesriigid peaksid mängima palju olulisemat osa inimressursside ja rahaliste vahendite andmisel nendesse delegatsioonidesse, proportsionaalselt oma kaubandushuvidega. Peale selle peaksid komisjon ja liikmesriigid parandama Euroopa kaubanduskodade, kaubandusühingute ja liikmesriikide talituste vahelist koostööd kolmandates riikides. See on oluline teabevahetuseks delegatsioonide, diplomaatiliste lähetuste ja Euroopa kaubandusühingute vahel. Eriti võiks sellest kasu olla väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel. Meie strateegia peamiseks eesmärgiks on siiski kaubandussuhete vastastikkus, eriti näiteks Hiinaga, ning rahvusvahelise kaubanduse õiguse rangem jõustamine, mitte selle õiguse nimetamine protektsionismiks."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, minäkin olen vakuuttunut siitä, että yhteisön ulkopuolisissa maissa toimivat komission edustustot ja uudet markkinoille pääsyä käsittelevät tiimit tarvitsevat huomattavasti laajemmat toimivaltuudet. Komission pitäisi mielestäni tarkistaa painopisteitään kohdentaessaan henkilöstöresursseja EU:n edustustoihin ja kasvattaa edustustojen henkilöstömäärää erityisesti Kiinassa, Intiassa, Venäjällä ja Brasiliassa. Jäsenvaltioiden pitäisi osallistua voimakkaammin näiden edustustojen henkilöstöresurssien ja taloudellisten resurssien kasvattamiseen omien kaupallisten etujensa mukaisesti. Lisäksi komission ja jäsenvaltioiden pitäisi parantaa yhteistyötä eurooppalaisten kauppakamareiden, kauppayhdistysten ja yhteisön ulkopuolisissa maissa toimivien jäsenvaltioiden virastojen kanssa. Tämä on hyvän tärkeää edustustojen, diplomaattiedustustojen ja EU:n kauppayhdistysten välisen tiedonvaihdon kannalta, ja se hyödyttäisi erityisesti pk-yrityksiä. Meidän on kuitenkin pyrittävä strategiallamme ensisijaisesti vastavuoroisiin kauppasuhteisiin esimerkiksi Kiinan kanssa sekä kansainvälisen kauppalainsäädännön tiukempaan täytäntöönpanoon sen sijaan, että tällainen täytäntöönpano leimataan protektionismiksi."@fi7
"Monsieur le Commissaire, je suis moi aussi convaincu que les délégations de la Commission et les nouvelles équipes d’accès aux marchés opérant dans les pays tiers ont besoin d’un mandat nettement plus vigoureux. À mes yeux, la Commission devrait reconsidérer ses priorités dans l’allocation des ressources humaines au sein des délégations de l’UE et augmenter le nombre des équipes de délégués, surtout celles opérant en Chine, en Inde, en Russie et au Brésil. Les États membres devraient contribuer de manière bien plus substantielle aux ressources humaines et financières de ces délégations, en fonction de leurs intérêts commerciaux. De surcroît, la Commission et les États membres devraient améliorer leur coopération avec les chambres de commerces européennes, les associations commerciales et les agences des États membres dans les pays tiers. C’est fondamental pour l’échange d’informations entre délégations, missions diplomatiques et associations professionnelles européennes. Cela profiterait plus particulièrement aux PME. L’objectif principal de notre stratégie reste toutefois la réciprocité de nos relations commerciales, tout particulièrement en Chine, et l’application plus rigoureuse de la législation commerciale internationale, plutôt que d’étiqueter cette application de «protectionnisme»."@fr8
"Biztos úr, nekem is meggyőződésem, hogy a Bizottság harmadik országokban működő küldöttségei és piacrajutási munkacsoportjai lényegesen erőteljesebb megbízatást igényelnek. Meglátásom szerint a Bizottságnak újra át kell gondolnia prioritásait a humán erőforrások uniós küldöttségekbe történő elosztását illetően és növelnie kell e küldöttségek létszámát, különös tekintettel azokra, amelyek Kínában, Indiában, Oroszországban és Brazíliában működnek. A tagállamok részéről nagyobb szerepvállalás szükséges a küldöttségek pénzügyi és humán erőforrásaihoz, kereskedelmi érdekeikkel arányban történő hozzájárulásban. Ezenfelül a Bizottságnak és a tagállamoknak javítaniuk kell az európai kereskedelmi kamarákkal és kereskedelmi társulásokkal és harmadik országokban található tagállami ügynökségekkel való együttműködésükön. Ez alapvetően fontos a küldöttségek, diplomáciai küldöttségek és az európai üzleti szövetségek közötti információcsere szempontjából. Mindez a KKV-k számára járna különös haszonnal. Stratégiánk fő célkitűzése azonban a kereskedelmi kapcsolatok kölcsönössége kell, hogy legyen, ez különösen igaz Kína esetében például, valamint a nemzetközi kereskedelmi jogszabályok szigorúbb érvényesítése, ahelyett, hogy ezt az érvényesítést protekcionizmusnak bélyegeznénk."@hu11
"Signor Commissario, anch’io sono convinta che le delegazioni della Commissione e i nuovi gruppi per l’accesso ai mercati che operano nei paesi terzi abbiano bisogno di un mandato molto più forte. La Commissione, a mio avviso, dovrebbe riconsiderare le sue priorità nell’assegnazione delle risorse umane nelle delegazioni dell’UE e aumentare il personale delle delegazioni, in particolare quelle che operano in Cina, India, Russia e Brasile. Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo sostanziale per contribuire alle risorse umane e finanziarie di queste delegazioni, proporzionalmente ai loro interessi commerciali. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero rafforzare la cooperazione con le camere di commercio europee, le associazioni e le agenzie degli Stati membri nei paesi terzi. Questo è fondamentale per lo scambio di informazioni fra delegazioni, ambasciate e associazioni di imprese europee e andrebbe in particolare a vantaggio delle PMI. L’obiettivo principale della nostra strategia, tuttavia, deve essere la reciprocità delle relazioni, soprattutto, ad esempio, in Cina, e l’attuazione più rigorosa della normativa internazionale sugli scambi, senza etichettare questa attuazione come protezionismo."@it12
"Komisijos nary, aš taip pat įsitikinusi, kad Komisijos delegacijos ir naujos patekimo į rinką komandos, veikiančios trečiosiose šalyse reikalauja žymiai stipresnio mandato. Mano požiūriu, Komisija turi perskirstyti prioritetus ir žmogiškųjų išteklių paskirstymą ES delegacijose bei padidinti delegacijos darbuotojų skaičių, ypač tose, kurios dirba Kinijoje, Indijoje, Rusijoje ir Brazilijoje. Valstybės narės turi suvaidinti svaresnį vaidmenį didindamos žmogiškuosius ir finansinius delegacijų išteklius proporcingai pagal savo prekybinius interesus. Be to, Komisija ir valstybės narės turi gerinti bendradarbiavimą su Europos komercijos kabinetais, prekybos asociacijomis ir valstybių narių agentūromis trečiosiose šalyse. Tai yra svarbiausia, siekiant keistis informacija su delegacijomis, diplomatinėmis misijomis ir Europos verslo asociacijomis. Tai būtų ypač naudinga MVĮ. Pagrindinis mūsų strategijos tikslas visgi turi būti prekybos santykių abipusiškumas, ypač Kinijoje, ir tarptautinio prekybos įstatymo sugriežtinimas, o ne šio spaudimo pavadinimas protekcionizmu."@lt14
"Komisāra kungs! Arī es esmu pārliecināta, ka Komisijas delegācijām un jaunajām tirgus piekļuves komandām, kuras darbojas trešās valstīs, ir vajadzīgas ievērojami lielākas pilnvaras. Manuprāt, Komisijai ir jāpārvērtē prioritātes cilvēkresursu izvietošanā ES delegācijās un jāpalielina delegācijas dalībnieku skaits, it īpaši tajās delegācijās, kuras strādā Ķīnā, Indijā, Krievijā un Brazīlijā. Ir jāpalielina dalībvalstu nozīme šo delegāciju cilvēkresursu un finanšu līdzekļu nodrošināšanā proporcionāli šo valstu tirdzniecības interesēm. Turklāt Komisijai un dalībvalstīm jāuzlabo sadarbība ar Eiropas tirdzniecības palātām, tirdzniecības savienībām un dalībvalstu aģentūrām trešās valstīs. Tas ir ārkārtīgi svarīgi informācijas apmaiņai starp delegācijām, diplomātiskajām misijām un Eiropas uzņēmēju apvienībām. Īpaši izdevīgi tas būtu MVU. Tomēr mūsu stratēģijas galvenajam mērķim jābūt tirdzniecības attiecību savstarpīgumam, it īpaši, piemēram, Ķīnā, un starptautiskās tirdzniecības tiesību aktu stingrākai izpildei nevis šīs izpildes apzīmēšanai par protekcionismu."@lv13
"Pane komisaři, jsem rovněž přesvědčena, že delegace Evropské unie a nové týmy pro přístup na trhy působící ve třetích zemích potřebují podstatně silnější mandát a že by Komise měla přehodnotit své priority v rozmístění lidských zdrojů v delegacích Evropské unie a početně je posílit, zejména ty v Číně, Indii, Rusku či Brazílii. Ale i členské státy by se měly podstatněji podílet na lidských a finančních zdrojích těchto delegací, a to úměrně podle svých obchodních zájmů. Dále by Komise a i členské státy měly lépe spolupracovat s evropskými obchodními komorami, obchodními sdruženími a agenturami členských států ve třetích zemích, protože to je důležité pro výměnu informací mezi delegacemi, zastupitelskými úřady a evropskými podnikovými asociacemi. To by pomohlo zejména malým podnikům. Ovšem hlavním cílem naší strategie musí být reciprocita obchodních vztahů, a to zejména příkladně v Číně, a také důslednější vymáhání mezinárodního obchodního práva a ne nálepkovat je někdy – toto vymáhání – protekcionismem."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Mandelson, ook ik ben ervan overtuigd dat de delegaties van de Commissie en de nieuwe markttoegangsteams die in derde landen werkzaam zijn, een veel krachtiger mandaat nodig hebben. De Commisie moet naar mijn mening haar prioriteiten herzien bij de toekenning van menselijke middelen aan de delegaties van de EU, en het aantal delegatieleden in China, India, Rusland en Brazilië opvoeren. De lidstaten moeten een belangrijker aandeel hebben in de toewijzing van menselijke en financiële middelen aan deze delegaties, die in verhouding moeten zijn met hun handelsbelangen. Voorts moeten de Commissie en de lidstaten de samenwerking verbeteren met de Europese kamers van koophandel, handelsverenigingen en agentschappen van lidstaten in derde landen. Dit is essentieel voor de uitwisseling van informatie tussen delegaties, diplomatieke missies en de Europese ondernemersverenigingen. Vooral KMO’s zouden hiervan profiteren. De voornaamste doelstelling van onze strategie dient echter de wederkerigheid van handelsrelaties te zijn, vooral in China bijvoorbeeld, en een rigoureuzere handhaving van de internationale handelswetgeving, in plaats van deze handhaving als protectionisme te bestempelen."@nl3
"Panie komisarzu! Ja również jestem przekonana, że działającym w krajach trzecich przedstawicielstwom Komisji i nowym zespołom ds. dostępu do rynku potrzebny jest zdecydowanie silniejszy mandat. Moim zdaniem Komisja powinna dokonać przeglądu swoich priorytetów odnoszących się do alokacji zasobów ludzkich w przedstawicielstwach UE i zwiększyć liczbę delegowanych pracowników, w szczególności działających w Chinach, Indiach, Rosji i Brazylii. Państwa członkowskie powinny wnieść większy wkład zasobów ludzkich i finansowych tych przedstawicielstw, proporcjonalny do ich interesów handlowych. Ponadto Komisja i państwa członkowskie powinny poprawić koordynację z europejskimi izbami handlowymi, stowarzyszeniami handlowymi i agencjami państw członkowskich w krajach trzecich. Ma to zasadnicze znaczenie dla wymiany informacji między przedstawicielstwami, misjami dyplomatycznymi i europejskimi stowarzyszeniami przedsiębiorców. Byłoby to szczególnie korzystne dla MŚP. Jednakże głównym celem naszej strategii powinna być wzajemność w stosunkach handlowych, na przykład szczególnie w odniesieniu do Chin, oraz bardziej rygorystyczne stosowanie międzynarodowego prawa handlowego, a nie określanie tego stosowania prawa mianem protekcjonizmu."@pl16
"Senhor Comissário, também eu estou convencida de que as delegações da Comissão e as recém-criadas equipas de acesso aos mercados que operam em países terceiros necessitam de um mandato consideravelmente mais forte. Penso que a Comissão deveria reconsiderar as suas prioridades na afectação de recursos humanos nas delegações da UE e aumentar o número de pessoal das delegações, em especial, daquelas que operam na China, na Índia, na Rússia e no Brasil. Os Estados-Membros deveriam contribuir substancialmente mais para os recursos humanos e financeiros das delegações, na proporção dos seus interesses comerciais. Além disso, a Comissão e os Estados-Membros deveriam melhorar a cooperação com as câmaras de comércio europeias, as associações comerciais e as agências dos Estados-Membros em países terceiros. Isto é fundamental para o intercâmbio de informações entre as delegações, as missões diplomáticas e as associações empresariais europeias. Tal beneficiaria particularmente as PME. No entanto, o objectivo principal da nossa estratégia tem de ser a reciprocidade de relações comerciais, em especial, na China, por exemplo, assim como a imposição mais rigorosa da legislação comercial internacional, em vez de rotularmos esta imposição de proteccionismo."@pt17
"Pane komisaři, jsem rovněž přesvědčena, že delegace Evropské unie a nové týmy pro přístup na trhy působící ve třetích zemích potřebují podstatně silnější mandát a že by Komise měla přehodnotit své priority v rozmístění lidských zdrojů v delegacích Evropské unie a početně je posílit, zejména ty v Číně, Indii, Rusku či Brazílii. Ale i členské státy by se měly podstatněji podílet na lidských a finančních zdrojích těchto delegací, a to úměrně podle svých obchodních zájmů. Dále by Komise a i členské státy měly lépe spolupracovat s evropskými obchodními komorami, obchodními sdruženími a agenturami členských států ve třetích zemích, protože to je důležité pro výměnu informací mezi delegacemi, zastupitelskými úřady a evropskými podnikovými asociacemi. To by pomohlo zejména malým podnikům. Ovšem hlavním cílem naší strategie musí být reciprocita obchodních vztahů, a to zejména příkladně v Číně, a také důslednější vymáhání mezinárodního obchodního práva a ne nálepkovat je někdy – toto vymáhání – protekcionismem."@ro18
"Vážený pán komisár, som tiež presvedčená, že delegácie Komisie a nové tímy pre prístup na trh, ktoré pôsobia v tretích krajinách, potrebujú oveľa silnejší mandát. Komisia by podľa môjho názoru mala opätovne zvážiť svoje priority pri rozdeľovaní ľudských zdrojov v delegáciách EÚ a mala by zvýšiť počet zamestnancov delegácií, najmä delegácií, ktoré pôsobia v Číne, Indii, Rusku a Brazílii. Členské štáty by mali zohrávať podstatnejšiu úlohu v rozširovaní ľudských a zvyšovaní finančných zdrojov týchto delegácií úmerne svojim obchodným záujmom. Komisia a členské štáty by navyše mali zlepšiť spoluprácu s Európskou obchodnou komorou, obchodnými združeniami a agentúrami členských štátov v tretích krajinách. V tom spočíva základ výmeny informácií medzi delegáciami, diplomatickými misiami a európskymi obchodnými združeniami. Prinieslo by to úžitok najmä malým a stredným podnikom. Hlavným cieľom našej stratégie však musí byť reciprocita obchodných vzťahov, predovšetkým napríklad v Číne, a prísnejšie presadzovanie medzinárodných právnych predpisov v oblasti obchodu, než označenie tohto presadzovania za protekcionizmus."@sk19
"Gospod komisar, tudi sama sem prepričana, da je treba zagotoviti znatno večja pooblastila za delegacije Komisije in nove delovne skupine za dostop na trg, ki delujejo v tretjih državah. Menim, da mora Komisija ponovno razmisliti o svojih prednostnih nalogah pri dodeljevanju človeških virov za delegacije EU in povečati število osebja delegacij, zlasti tistih, ki delujejo na Kitajskem, v Indiji, Rusiji in Braziliji. Tudi države članice morajo imeti pomembnejšo vlogo na tem področju ter sorazmerno s svojimi trgovinskimi interesi prispevati k človeškim in finančnim sredstvom za te delegacije. Poleg tega morajo Komisija in države članice izboljšati sodelovanje z evropsko trgovinsko zbornico, trgovinskimi združenji in agencijami držav članic v tretjih državah. To je bistveno za izmenjavo informacij med delegacijami, diplomatskimi misijami in evropskimi poslovnimi združenji. To bi koristilo zlasti malim in srednje velikim podjetjem. Vendar mora biti glavni cilj naše strategije vzajemnost v trgovinskih odnosih, zlasti na primer na Kitajskem, in strožje uveljavljanje mednarodne trgovinske zakonodaje, ne da bi to uveljavljanje označevali kot protekcionizem."@sl20
"Herr kommissionsledamot! Jag är också övertygad om att kommissionens delegationer och de nya marknadstillträdesgrupper som är verksamma i tredjeland måste få ett mycket tydligare mandat. Kommissionen bör enligt min åsikt omvärdera sina prioriteringar när det gäller fördelningen av mänskliga resurser i EU:s delegationer och öka antalet anställda i delegationerna, framför allt de som är verksamma i Kina, Indien, Ryssland och Brasilien. Medlemsstaterna bör spela en mer framträdande roll när det gäller att bidra med mänskliga och finansiella resurser till de delegationerna, i proportion till sina handelsintressen. Dessutom bör kommissionen och medlemsstaterna förstärka samarbetet med de europeiska handelskamrarna, företagsföreningarna och medlemsstaternas byråer i tredjeland. Detta är grundläggande för utbytet av information mellan delegationer, diplomatiska sändebud och europeiska företagsföreningar, och det skulle vara av särskild nytta för de små och medelstora företagen. Huvudsyftet med vår strategi måste emellertid vara ömsesidiga handelsrelationer, framför allt i till exempel Kina, och en striktare tillämpning av internationella handelsregler, snarare än att döma ut åtgärderna som protektionism."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph