Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-194"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.26.1-194"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Μας απασχολεί ιδιαιτέρως, όπως και εσάς, κύριε Επίτροπε, η έλλειψη αμοιβαιότητας ως προς τις συνθήκες πρόσβασης στην αγορά και η άνιση μεταχείριση που επιφυλάσσουν πολλοί εταίροι στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, π.χ., η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει μέσο δασμό 9%, από τους χαμηλότερους παγκοσμίως. Αντιθέτως, πολλοί ανταγωνιστές επιβάλλουν δασμούς έως και άνω του 30% παραλλήλως με πληθώρα μη δασμολογικών φραγμών. Πρέπει λοιπόν και οι αναδυόμενες οικονομίες να αποδεχθούν ως ένα βαθμό την αρχή της αμοιβαιότητας στις παραχωρήσεις αναλόγως προς το επίπεδο της ανάπτυξης και της τομεακής ανταγωνιστικότητάς τους. Άκρως ελλειμματική παραμένει η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και των γεωγραφικών ενδείξεων, γεγονός που εξουδετερώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των υψηλής προστιθέμενης αξίας ευρωπαϊκών προϊόντων, τόσο των βιομηχανικών όσο και των γεωργικών. Η εναρμόνιση των διεθνών ρυθμιστικών προτύπων και κανόνων η οποία διευκολύνει την πρόσβαση στις ξένες αγορές δεν θα πρέπει να καταστήσει ελαστικότερο το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή. Αντιθέτως, ζητούμενο είναι η σύγκλιση αλλά με όρους ανοδικής κλιμάκωσης. Ιδιαιτέρας επίσης σημασίας είναι η υπαγωγή των εισαγωγών σε αντίστοιχες προδιαγραφές και απαιτήσεις καθώς και η αναζήτηση μέσων αποτελεσματικής αντιμετώπισης του οικολογικού και κοινωνικού ντάμπιγκ. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής για την πρόσβαση στην αγορά θα πρέπει να βρεθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγχαίρω τον εισηγητή καθώς και την σκιώδη εισηγήτρια αλλά και εσάς, κύριε Επίτροπε, και καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη νέα στρατηγική πρόσβασης στην αγορά."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Podobně jako vy, pane komisaři, i my považujeme za problém nedostatek recipročních podmínek přístupu na trh a nerovnoprávné zacházení s evropskými výrobky, na které řada našich partnerů zaráží. Například v textilním a oděvním průmyslu uplatňuje Unie průměrný tarif ve výši 9 %, což je jeden z nejnižších tarifů na světě. Na druhé straně mnoho konkurentů uplatňuje tarify až třicetiprocentní, společně s netarifními bariérami. Proto nové ekonomiky také musí přijmout aspoň do určité míry zásadu reciprocity koncesí v souladu s jejich úrovní vývoje a jejich vlastní konkurenceschopností v daném odvětví. Ochrana práv duševního vlastnictví a geografické indikace na globální úrovni zůstávají značně nepřiměřené; to neutralizuje konkurenční výhodu vyšší přidané hodnoty evropských průmyslových a zemědělských výrobků. Harmonizace mezinárodních regulatorních modelů a pravidel usnadňuje přístup na zahraniční trhy, ale nesmí vést k volnějšímu výkladu evropského regulatorního rámce ochrany prostředí, sociální ochrany, ochrany zdraví veřejnosti a ochrany spotřebitele. Naopak: cílem je sbližování, ale ve smyslu zpřísňování pravidel. Zvláštní význam má klasifikace dovozu podle příslušných specifikací a požadavků, stejně jako hledání úspěšných metod řešení ekologického a sociálního podbízení. A konečně bych chtěl zdůraznit, že malé a střední podniky musí být ve středu zájmu nové strategie přístupu na trh. Blahopřeji zpravodaji a stínovému zpravodaji stejně jako panu komisaři. Vítáme iniciativu Komise týkající se nové strategie přístupu na trh."@cs1
"Hr. formand! Ligesom De, hr. kommissær, er vi særligt bekymrede over manglen på gensidige betingelser for markedsadgang og den ulige behandling af europæiske produkter, som mange partnere udsættes for. I tekstil- og beklædningsindustrien f.eks. anvender EU en gennemsnitlig told på 9 %, som er en af verdens laveste. Samtidig opkræver mange konkurrenter told på så meget som 30 % og derover, og dertil kommer en mængde ikketoldmæssige hindringer. Således må de nye økonomier også til en vis grad acceptere gensidighedsprincippet i indrømmelser alt efter deres udviklingstrin og konkurrenceevne i en given sektor. Beskyttelsen af intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser på globalt plan er stadig temmelig utilstrækkelig, og det neutraliserer konkurrencefordelen ved europæiske industri- og landbrugsprodukters høje merværdi. Harmoniseringen af internationale reguleringsmodeller og -regler letter adgangen til udenlandske markeder og må ikke gøre de europæiske lovgivningsmæssige rammer for miljøbeskyttelse, social beskyttelse, beskyttelse af folkesundheden og forbrugerbeskyttelse mere fleksible. Tværtimod: Målet er konvergens, men i en opadgående retning. Særlig betydning har klassificeringen af importvarer i henhold til de relevante specifikationer og krav og udviklingen af vellykkede metoder til håndtering af miljødumping og social dumping. Til sidst vil jeg understrege, at små og mellemstore virksomheder skal være kernen i den nye markedsadgangsstrategi. Jeg lykønsker ordføreren, skyggeordføreren og kommissæren. Vi bifalder Kommissionens initiativ om den nye markedsadgangsstrategi."@da2
"Genau wie Sie, Herr Kommissar, sind auch wir besorgt über das Fehlen des wechselseitigen Zugangs zum Markt und der Ungleichbehandlung europäischer Erzeugnisse, die viele Partner erleben. Die EU wendet beispielsweise in der Textilindustrie und im Bekleidungssektor einen durchschnittlichen Tarif von 9 % an, der zu den niedrigsten der Welt gehört. Im Gegensatz dazu erheben viele Wettbewerber neben einer Vielzahl nichttariflicher Hindernisse Zolltarife von bis zu 30 % und mehr. Daher müssen die Schwellenländer auch bis zu einem bestimmten Grad das Prinzip der Gegenseitigkeit bei Konzessionen entsprechend ihrem Entwicklungsstand und ihrer Wettbewerbsfähigkeit in einem bestimmten Sektor akzeptieren. Der Schutz der geistigen Eigentumsrechte und der geografischen Angaben im Weltmaßstab ist nach wie vor recht unzureichend; dadurch wird der Wettbewerbsvorteil des großen Wertzuwachses europäischer Industrie- und Agrarprodukte neutralisiert. Die Harmonisierung der internationalen Rechtsmodelle und Regelungen erleichtert den Zugang zu ausländischen Märkten, so dass der europäische Rechtsrahmen im Bereich Umwelt, Soziales, öffentliche Gesundheit und Verbraucherschutz nicht unbedingt flexibler werden muss. Ganz im Gegenteil: Das Ziel besteht in der Konvergenz, die allerdings nach oben gerichtet sein muss. Ganz wichtig sind die Klassifizierung von Importen entsprechend den maßgeblichen Spezifikationen und Erfordernissen sowie die Suche nach erfolgreichen Methoden für die Bewältigung des Umwelt- und Sozialdumpings. Abschließend möchte ich noch betonen, dass die kleinen und mittleren Unternehmen im Mittelpunkt der neuen Marktzugangsstrategie stehen müssen. Mein Glückwunsch gilt dem Berichterstatter, der Schattenberichterstatterin sowie dem Herrn Kommissar. Ich begrüße die Initiative der Kommission zur neuen Marktzugangsstrategie."@de9
"Like you, Commissioner, we are particularly concerned about the lack of reciprocal terms of access to the market and the unequal treatment of European products encountered by many partners. In the textile industry and clothing sector, for instance, the EU applies an average tariff of 9%, which is one of the lowest in the world. On the other hand, many competitors impose tariffs of up to and above 30% together with a host of non-tariff barriers. Thus the emerging economies also need to accept, to a certain extent, the principle of reciprocity in concessions in line with their level of development and their competitiveness in a given sector. The protection of intellectual property rights and geographical indications at global level remains fairly inadequate; it neutralises the competitive advantage of the high added value of European industrial and agricultural products. The harmonisation of international regulatory models and rules facilitates access to foreign markets and must not render the European regulatory framework of environmental, social, public health and consumer protection more flexible. Quite the reverse: the object is convergence, but in an upward direction. Of special importance is the classification of imports according to the relevant specifications and requirements, as well as the search for successful methods for tackling environmental and social dumping. Finally, I should like to stress that small and medium-sized enterprises must be at the heart of the new market access strategy. I congratulate the rapporteur and the shadow rapporteur as well the Commissioner. We welcome the Commission’s initiative on the new market access strategy."@en4
"Al igual que usted, Comisario, nos preocupa especialmente la falta de condiciones recíprocas de acceso al mercado y el trato desigual que los productos europeos encuentran por parte de muchos socios. En el sector de la industria textil y del vestido, por ejemplo, la UE aplica un arancel medio del 9 %, uno de los más bajos del mundo. Por otro lado, muchos competidores imponen aranceles de hasta el 30 %, e incluso superiores, además de una gran cantidad de barreras no arancelarias. De este modo, las economías emergentes también necesitan aceptar, en cierta medida, el principio de reciprocidad con respecto a las concesiones según su grado de desarrollo y su competitividad en un determinado sector. La protección de los derechos de propiedad intelectual y las indicaciones geográficas a escala mundial sigue siendo bastante inadecuada. Anula la ventaja competitiva del alto valor añadido de los productos agrícolas e industriales comunitarios. La armonización de los modelos y normas reguladoras internacionales facilita el acceso a los mercados exteriores y no debe permitir que el marco regulador comunitario de la protección medioambiental, social, la salud pública y el consumidor se flexibilice. Más bien, al contrario: el objeto es la convergencia, pero al alza. Resulta de especial importancia la clasificación de las importaciones de acuerdo con las especificaciones y los requisitos pertinentes, así como la búsqueda de métodos exitosos para abordar el medioambiental y social. Por último, me gustaría hacer hincapié en que las pequeñas y medianas empresas deben ser el núcleo central de la nueva estrategia de acceso a los mercados. Doy mi enhorabuena al ponente y al ponente alternativo, así como al Comisario. Acogemos con satisfacción la iniciativa de la Comisión sobre la nueva estrategia de acceso a los mercados."@es21
"Nagu teiegi, volinik, oleme me eriti mures turulepääsu vastastikuste tingimuste puudumise ning Euroopa toodete ebavõrdse kohtlemise pärast, mida on üles näidanud paljud partnerid. Näiteks tekstiili- ja rõivatööstuse sektoris kohaldab EL keskmist tariifi 9%, mis on üks madalamaid maailmas. Teisest küljest kehtestavad paljud konkurendid tariife, mis on 30% ja rohkem, koos vaenulike mittetariifsete tõketega. Siiski peavad ka kasvava majandusega riikide soodustuste puhul teatava määrani aktsepteerima vastastikkuse põhimõtet vastavalt oma arengutasemele ja konkurentsivõimele antud sektoris. Intellektuaalomandi õiguste ja geograafiliste tähiste kaitse on ülemaailmsel tasemel endiselt üsna ebapiisav; see neutraliseerib Euroopa tööstus- ja põllumajandustoodete kõrge lisandväärtuse eelisseisundi. Rahvusvaheliste reguleerimismudelite ja eeskirjade ühtlustamine hõlbustab pääsu välisturgudele ega tohi muuta paindlikumaks Euroopa keskkonna, ühiskonna, rahvatervise ja tarbijakaitset reguleerivat raamistikku. Otse vastupidi: eesmärgiks on ühtlustamine, kuid rangemaks muutumise suunas. Eriti oluline on impordi klassifitseerimine vastavalt asjakohastele spetsifikatsioonidele ja nõuetele, samuti edukate meetodite otsimine, mille abil tegelda keskkonna reostamise ja sotsiaalse dumpinguga. Lõpetuseks tahaksin rõhutada, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peavad olema uue turulepääsu strateegia keskmeks. Ma õnnitlen raportööri ja variraportööri, samuti volinikku. Me tervitame komisjoni algatust seoses uue turulepääsu strateegiaga."@et5
"Arvoisa puhemies, olemme komission jäsenen tavoin erityisen huolissamme siitä, ettei markkinoille pääsy ole vastavuoroista ja että monet yritykset ovat todenneet eurooppalaisten tuotteiden kohtelun olevan epäreilua. EU soveltaa esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa ja vaatetusalalla keskimäärin yhdeksän prosentin tullia, joka on yksi maailman matalimmista. Sen sijaan monet kilpailijat perivät jopa yli 30 prosentin tariffeja muiden kuin tullimaksujen muodossa. Siispä kehittyvien talouksien pitää myös hyväksyä myönnytysten olevan vastavuoroisia ottaen huomioon niiden kehitystason ja kilpailukyvyn kullakin alalla. Teollis- ja tekijänoikeuksien sekä maantieteellisten merkintöjen suojelu on kansainvälisesti edelleen varsin puutteellista. Tämä mitätöi EU:n teollisuus- ja maataloustuotteiden korkean lisäarvon tarjoaman kilpailuedun. Kansainvälisten sääntelymallien ja sääntöjen yhtenäistäminen helpottaa yritysten pääsyä ulkomaisille markkinoille. Se ei saa kuitenkaan johtaa EU:n ympäristö-, sosiaali-, kansanterveys- tai kuluttajansuojasääntöjen höltymiseen. Päinvastoin tavoitteena on lähentää sääntöjä tiukentamalla niistä osaa. Erityisen tärkeää on luokitella tuonti sovellettavien eritelmien ja vaatimusten mukaisesti sekä etsiä toimivia tapoja torjua ekologista ja sosiaalista polkumyyntiä. Haluan lopuksi korostaa, että tässä uudessa markkinoillepääsyä koskevassa strategiassa on kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yrityksiin. Kiitän esittelijää, varjoesittelijää ja komission jäsentä. Mielestämme komission aloite markkinoille pääsyä koskevasta strategiasta on hyvä."@fi7
"omme vous, Monsieur le Commissaire, nous sommes particulièrement concernés par le manque de réciprocité des conditions d’accès aux marchés, et par l’inégalité de traitement des produits européens rencontrée par de nombreux partenaires. Dans l’industrie textile et le secteur du vêtement, par exemple, l’UE applique un tarif moyen de 9 %, qui est l’un des plus réduits au monde. Inversement, de nombreux concurrents imposent des tarifs égaux ou supérieurs à 30 % accompagnés d’une foule de barrières non tarifaires. Les économies émergentes doivent donc également accepter, dans une certaine mesure, le principe de réciprocité des concessions, en accord avec leur niveau de développement et leur compétitivité dans un secteur donné. La protection des droits de propriété intellectuelle et des indications géographiques au niveau planétaire reste assez inadéquate; elle neutralise l’avantage concurrentiel de la haute valeur ajoutée des produits industriels et agricoles européens. L’harmonisation des systèmes et modèles réglementaires internationaux facilite l’accès aux marchés étrangers mais ne doit pas rendre le cadre réglementaire européen de protection environnementale, sociale, de la santé publique et des consommateurs plus flexible. C’est juste l’inverse: il faut viser la convergence, mais vers le haut. On accorde une importance spéciale à la classification des importations en fonction des spécifications et des besoins, ainsi qu’à la recherche de méthodes efficaces pour s’attaquer au dumping environnemental et social. Enfin, j’aimerais souligner que les petites et moyennes entreprises doivent être au cœur de la nouvelle stratégie d’accès aux marchés. Je félicite le rapporteur et le rapporteur fictif ainsi que le commissaire. Nous nous réjouissons de l’initiative de la Commission sur la nouvelle stratégie d’accès aux marchés."@fr8
"Önhöz hasonlóan, biztos úr, minket is aggaszt a piaci hozzáférés kölcsönös feltételeinek hiánya és az európai termékekkel szemben számos partnerünk által is tapasztalt egyenlőtlen elbánás. A textiliparban és a ruházati szektorban, példának okáért az EU átlagban 9%-os vámtarifát alkalmaz, ami a világon talán az egyik legalacsonyabb. Másfelől viszont a versenytársak közül sokan, a számos nem tarifális akadály mellett, 30%-ot elérő, vagy akár azt meghaladó vámtarifát szabnak ki. Így tehát a felemelkedő gazdaságoknak bizonyos mértékig el kell azt is fogadniuk, hogy az engedményekben megmutatkozó kölcsönösség elve arányos fejlettségi szintjükkel és versenyképességükkel az adott szektorban. A szellemi tulajdonjogok védelme és földrajzi árujelzők globális szinten továbbra sem megfelelők, ez pedig semlegesíti az európai ipari és mezőgazdasági termékek hozzáadott értékéből adódó versenyelőnyt. A nemzetközi szabályozási modellek és szabályok harmonizációja megkönnyíti a külföldi piacokhoz való hozzáférést, de nem szabad engedni, hogy ez rugalmasabbá tegye az európai környezetvédelmi, szociális, egészségügyi és fogyasztóvédelmi keretszabályozásokat. Pont ellenkezőleg: a cél a konvergencia, de felfelé mutató irányba. Különös fontossággal bír az importok rájuk vonatkozó előírások és követelmények szerint történő osztályzása, csakúgy, mint a környezetvédelmi és szociális dömping elleni sikeres módszerek. Végezetül, szeretném hangsúlyozni, hogy az új piaci hozzáférési stratégia középpontjában a kis- és középvállalkozásoknak kell állniuk. Gratulálok az előadónak és az árnyékelőadónak, csakúgy, mint a biztos úrnak. Képviselőcsoportom üdvözli a Bizottság új piacra jutási stratégiáról szóló kezdeményezését."@hu11
"Al pari di lei, signor Commissario, siamo particolarmente preoccupati per la mancanza di reciprocità nelle condizioni di accesso e del trattamento non paritario dei prodotti europei da parte di numerosi . Nell’industria tessile e nel settore dell’abbigliamento, ad esempio, l’UE applica una tariffa media del 9%, che è una delle più basse del mondo. D’altro canto, molti concorrenti impongono tariffe fino a oltre il 30%, insieme a una serie di barriere non tariffarie. Pertanto, anche le economie emergenti hanno bisogno di accettare, in certa misura, il principio della reciprocità delle concessioni, conformemente al loro livello di sviluppo e alla loro competitività in un dato settore. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche a livello globale resta sostanzialmente inadeguata; neutralizza il vantaggio competitivo dell’elevato valore aggiunto dei prodotti industriali e agricoli europei. L’armonizzazione dei modelli di regolamentazione internazionali e delle norme facilita l’accesso ai mercati esteri e non deve rendere più flessibile il quadro normativo europeo di protezione in materia di ambiente, politica sociale, sanità pubblica e consumatori. È proprio il contrario. L’oggetto è la convergenza, ma verso l’alto. Riveste una speciale importanza la classificazione delle importazioni secondo le specificazioni e i requisiti pertinenti, nonché la ricerca di metodi di successo per affrontare il ambientale e sociale. Infine, vorrei sottolineare che le piccole e medie imprese devono essere il fulcro della nuova strategia di accesso ai mercati. Mi congratulo con il relatore e con il relatore ombra nonché con il Commissario. Accogliamo con favore l’iniziativa della Commissione sulla nuova strategia per l’accesso ai mercati."@it12
"Kaip ir Jūs, Komisijos nary, aš ypač susirūpinęs dėl dvipusių patekimo į rinką sąlygų trūkumo ir nevienodo elgesio su Europos produktais, su kuo susiduria daugelis partnerių. Pavyzdžiui, tekstilės pramonėje ir aprangos sektoriuje ES taiko vidutinį 9 proc. tarifą, kuris yra vienas iš žemiausių pasaulyje. Iš kitos pusės, dauguma konkurentų patiria net didesnius nei 30 proc. tarifus drauge su daugybe netarifinių kliūčių. Vadinasi, kylančios ekonomikos taip pat turi sutikti su tam tikro masto tarpusavio nuolaidų principu, atsižvelgdamos į savo išsivystymo lygį ir konkurencingumą tam tikrame sektoriuje. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga ir geografiniai požymiai globaliniu lygmeniu vis dar nepakankami, o tai neutralizuoja konkurencinį Europos pramonės ir žemės ūkio produktų didelės pridedamosios vertės privalumą. Tarptautinių reguliavimo modelių suderinimas ir taisyklės palengvina patekimą į užsienio rinkas ir neturi paversti Europos aplinkos, socialinės, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos reguliavimo sistemos lankstesne. Kita pusė: tikslas yra konvergencija, o ne priešinga kryptis. Importo klasifikacija pagal atitinkamas charakteristikas ir reikalavimus yra ypač svarbi, kaip ir sėkmingų metodų paieška siekiant pažaboti aplinkos ir socialinį dempingą. Pagaliau norėčiau pabrėžti, kad mažos ir vidutinio dydžio įmonės turi būti pačios svarbiausios naujoje patekimą į rinką strategijoje. Sveikinu pranešėją, šešėlinį pranešėją ir Komisijos narį. Pritariame Komisijos iniciatyvai dėl naujos patekimo į rinką strategijos."@lt14
"Tāpat kā jūs, komisāra kungs, arī mēs esam īpaši nobažījušies par savstarpēju noteikumu trūkumu par piekļuvi tirgum un par nevienlīdzīgu attieksmi pret Eiropas izstrādājumiem no daudzu partneru puses. Piemēram, tekstilrūpniecībā un apģērbu nozarē ES piemēro vidējo tarifu 9 %, kas ir viens no zemākajiem pasaulē. No otras puses, daudzi konkurenti nosaka tarifus 30 % un augstāk reizē ar beztarifu barjeru pieņemšanu. Tādējādi arī jaunajām ekonomikām zināmā mērā ir jāpieņem koncesiju savstrarpīguma princips saskaņā ar to attīstības līmeni un konkurētspēju attiecīgajā nozarē. Intelektuālā īpašuma tiesību un ģeogrāfisko norāžu aizsardzība pasaules līmenī joprojām ir ļoti nepietiekama; tas neitralizē Eiropas rūpniecības un lauksaimniecības izstrādājumu augstās pievienotās vērtības konkurences priekšrocības. Starptautisko reglamentējumu modeļu un noteikumu saskaņošana atvieglo piekļuvi ārzemju tirgiem, un tā nedrīkst padarīt elastīgāku Eiropas regulatīvo sistēmu vides, sociālajā, sabiedrības veselības un patērētāju aizsardzības jomā. Gluži pretēji – mērķis ir konverģence, bet augšupejošā virzienā. Īpaši svarīga ir importa klasifikācija saskaņā ar atbilstīgām specifikācijām un prasībām, kā arī veiksmīgi metožu meklēšana vides un sociālā dempinga novēršanai Nobeigumā es vēlos uzsvērt, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem jāatrodas jaunās tirgus piekļuves stratēģijas centrā. Es apsveicu referentu un ēnu referentu, kā arī komisāru. Mēs atzinīgi vērtējam Komisijas iniciatīvu par jauno tirgus piekļuves stratēģiju."@lv13
"Μας απασχολεί ιδιαιτέρως, όπως και εσάς, κύριε Επίτροπε, η έλλειψη αμοιβαιότητας ως προς τις συνθήκες πρόσβασης στην αγορά και η άνιση μεταχείριση που επιφυλάσσουν πολλοί εταίροι στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, π.χ., η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει μέσο δασμό 9%, από τους χαμηλότερους παγκοσμίως. Αντιθέτως, πολλοί ανταγωνιστές επιβάλλουν δασμούς έως και άνω του 30% παραλλήλως με πληθώρα μη δασμολογικών φραγμών. Πρέπει λοιπόν και οι αναδυόμενες οικονομίες να αποδεχθούν ως ένα βαθμό την αρχή της αμοιβαιότητας στις παραχωρήσεις αναλόγως προς το επίπεδο της ανάπτυξης και της τομεακής ανταγωνιστικότητάς τους. Άκρως ελλειμματική παραμένει η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και των γεωγραφικών ενδείξεων, γεγονός που εξουδετερώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των υψηλής προστιθέμενης αξίας ευρωπαϊκών προϊόντων, τόσο των βιομηχανικών όσο και των γεωργικών. Η εναρμόνιση των διεθνών ρυθμιστικών προτύπων και κανόνων η οποία διευκολύνει την πρόσβαση στις ξένες αγορές δεν θα πρέπει να καταστήσει ελαστικότερο το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή. Αντιθέτως, ζητούμενο είναι η σύγκλιση αλλά με όρους ανοδικής κλιμάκωσης. Ιδιαιτέρας επίσης σημασίας είναι η υπαγωγή των εισαγωγών σε αντίστοιχες προδιαγραφές και απαιτήσεις καθώς και η αναζήτηση μέσων αποτελεσματικής αντιμετώπισης του οικολογικού και κοινωνικού ντάμπιγκ. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής για την πρόσβαση στην αγορά θα πρέπει να βρεθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγχαίρω τον εισηγητή καθώς και την σκιώδη εισηγήτρια αλλά και εσάς, κύριε Επίτροπε, και καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη νέα στρατηγική πρόσβασης στην αγορά."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, we zijn net als de heer Mandelson bezorgd over het gebrek aan gelijke voorwaarden voor markttoegang en over de ongelijke behandeling van Europese producten waarmee veel partners geconfronteerd worden. In de textielindustrie en de kledingbranche bijvoorbeeld berekent de EU een gemiddeld tarief van negen procent, wat wereldwijd een van de laagste tarieven is. Veel concurrenten leggen anderzijds tarieven op van tot dertig procent of nog meer, in combinatie met een heleboel non-tarifaire belemmeringen. Opkomende economieën dienen daarom ook in zekere mate het beginsel van wederkerigheid in concessies te accepteren, overeenkomstig hun niveau van ontwikkeling en hun concurrentievermogen in een bepaalde sector. Op mondiaal niveau blijft de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en geografische aanduidingen tamelijk ontoereikend, hetgeen het relatieve voordeel van de grote toegevoegde waarde van Europese industriële en landbouwproducten neutraliseert. De harmonisatie van internationale regelgevende modellen en bepalingen bevordert de toegang tot buitenlandse markten, hetgeen niet mag leiden tot een flexibeler Europees regelgevend kader inzake de bescherming van het milieu, sociale zaken, volksgezondheid en consumentenbelangen. Precies het tegenovergestelde moet gebeuren: de doelstelling is convergentie, maar in een opwaartse beweging. Van speciaal belang is de classificatie van importen naar gelang van de betreffende specificaties en vereisten, evenals het zoeken naar succesvolle methoden om milieu- en sociale dumping te voorkomen. Ten slotte wil ik benadrukken dat kleine en middelgrote bedrijven de kern moeten vormen van de nieuwe strategie voor markttoegang. Ik complimenteer de rapporteur en de schaduwrapporteur, evenals de commissaris. We verwelkomen het initiatief van de Commissie over de nieuwe strategie voor markttoegang."@nl3
"Panie komisarzu! Podobnie jak pan, jesteśmy zaniepokojeni brakiem wzajemności w odniesieniu do warunków dostępu do rynku i nierównym traktowaniem europejskich produktów, z czym spotkało się wielu partnerów. Na przykład w przemyśle tekstylnym i odzieżowym UE stosuje cło w wysokości 9%, które jest jednym z najniższych na świecie. Z drugiej strony wielu konkurentów stosuje cła w wysokości do i powyżej 30%, wraz z szeregiem barier pozataryfowych. Z tego względu gospodarki wschodzące muszą w pewnym stopniu również zaakceptować zasadę wzajemności w ustępstwach, odpowiadającą ich poziomowi rozwoju i konkurencyjności w danym sektorze. Na poziomie globalnym ochrona praw autorskich i określanie pochodzenia geograficznego wciąż jest niewystarczające; neutralizuje to przewagę konkurencyjną wynikającą z dużej wartości dodanej europejskich produktów przemysłowych i rolnych. Harmonizacja międzynarodowych modeli i zasad regulacyjnych ułatwia dostęp do rynków zagranicznych i nie może narzucać zwiększonej elastyczności europejskich ram prawnych w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych, zdrowia czy ochrony konsumentów. Wręcz przeciwnie: celem jest zbieżność, ale na wyższym poziomie. Szczególnie istotna jest klasyfikacja importu w zależności od odpowiednich specyfikacji i wymogów, jak również poszukiwanie skutecznych metod zwalczania dumpingu ekologicznego i społecznego. Chciałbym wreszcie podkreślić, że w centrum uwagi nowej strategii w zakresie dostępu do rynku powinny być małe i średnie przedsiębiorstwa. Gratuluję sprawozdawcy oraz współsprawozdawcom, jak również panu komisarzowi. Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Komisji odnoszącą się do nowej strategii dostępu do rynku."@pl16
"Tal como o Senhor Comissário, estamos particularmente preocupados com a falta de reciprocidade no acesso ao mercado e o tratamento desigual dos produtos europeus encontrados por muitos parceiros. No sector da indústria têxtil e do vestuário, por exemplo, a UE aplica uma tarifa média de 9%, que é uma das mais baixas do mundo. Por outro lado, muitos dos nossos concorrentes impõem tarifas que podem ir até ou ultrapassar os 30% juntamente com uma multiplicidade de barreiras não pautais. Daí a necessidade de que as economias emergentes também aceitem, até certo ponto, o princípio da reciprocidade nas concessões, em função do seu nível de desenvolvimento e da sua competitividade num dado sector. A protecção dos direitos de propriedade intelectual e das indicações geográfica a nível global continua a ser bastante inadequada e neutraliza a vantagem competitiva da elevada mais-valia que os produtos industriais e agrícolas europeus oferecem. A harmonização dos modelos reguladores e das regras internacionais facilita o acesso aos mercados externos e não deve flexibilizar ainda mais o quadro regulamentar europeu em matéria de protecção ambiental, social, da saúde pública e do consumidor. Bem pelo contrário: o objectivo é a convergência mas no sentido ascendente. É particularmente importante a classificação das importações de acordo com as especificações e requisitos pertinentes, bem como a busca de métodos eficazes para lidar com o dumping ambiental e social. Para finalizar, gostaria de frisar que as pequenas e médias empresas devem estar no centro da nova estratégia de acesso aos mercados. Parabéns ao relator, à relatora-sombra e ao Senhor Comissário. Congratulamo-nos com a iniciativa da Comissão relativa à nova estratégia de acesso aos mercados."@pt17
"Μας απασχολεί ιδιαιτέρως, όπως και εσάς, κύριε Επίτροπε, η έλλειψη αμοιβαιότητας ως προς τις συνθήκες πρόσβασης στην αγορά και η άνιση μεταχείριση που επιφυλάσσουν πολλοί εταίροι στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, π.χ., η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει μέσο δασμό 9%, από τους χαμηλότερους παγκοσμίως. Αντιθέτως, πολλοί ανταγωνιστές επιβάλλουν δασμούς έως και άνω του 30% παραλλήλως με πληθώρα μη δασμολογικών φραγμών. Πρέπει λοιπόν και οι αναδυόμενες οικονομίες να αποδεχθούν ως ένα βαθμό την αρχή της αμοιβαιότητας στις παραχωρήσεις αναλόγως προς το επίπεδο της ανάπτυξης και της τομεακής ανταγωνιστικότητάς τους. Άκρως ελλειμματική παραμένει η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και των γεωγραφικών ενδείξεων, γεγονός που εξουδετερώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των υψηλής προστιθέμενης αξίας ευρωπαϊκών προϊόντων, τόσο των βιομηχανικών όσο και των γεωργικών. Η εναρμόνιση των διεθνών ρυθμιστικών προτύπων και κανόνων η οποία διευκολύνει την πρόσβαση στις ξένες αγορές δεν θα πρέπει να καταστήσει ελαστικότερο το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή. Αντιθέτως, ζητούμενο είναι η σύγκλιση αλλά με όρους ανοδικής κλιμάκωσης. Ιδιαιτέρας επίσης σημασίας είναι η υπαγωγή των εισαγωγών σε αντίστοιχες προδιαγραφές και απαιτήσεις καθώς και η αναζήτηση μέσων αποτελεσματικής αντιμετώπισης του οικολογικού και κοινωνικού ντάμπιγκ. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής για την πρόσβαση στην αγορά θα πρέπει να βρεθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγχαίρω τον εισηγητή καθώς και την σκιώδη εισηγήτρια αλλά και εσάς, κύριε Επίτροπε, και καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τη νέα στρατηγική πρόσβασης στην αγορά."@ro18
". Podobne ak vy, pán komisár, sa osobitne venujeme nedostatku recipročných podmienok prístupu na trh a nerovnosti zaobchádzania s európskymi výrobkami, s ktorou sa stretli mnohí partneri. Napríklad v textilnom a odevnom priemysle uplatňuje EÚ priemernú výšku cla na úrovni 9 %. Je to jedno z najnižších ciel na svete. Na druhej strane, mnoho konkurentov ukladá clo do výšky 30 % a nad 30 % spolu s množstvom necolných prekážok. Preto rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva potrebujú tiež v určitom rozsahu prijať zásadu reciprocity v rámci ústupkov v súlade so svojim stupňom vývoja a konkurencieschopnosťou v danom odvetví. Ochrana práv duševného vlastníctva a zemepisné označenia na celosvetovej úrovni sú naďalej pomerne nedostatočné. Dochádza tým k odstráneniu konkurenčnej výhody vysokej pridanej hodnoty európskych priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov. Harmonizácia medzinárodných regulačných modelov a pravidiel zjednodušuje prístup na zahraničné trhy a nesmie znemožniť zvyšovanie pružnosti európskeho regulačného rámca pre ochranu životného prostredia, sociálnu ochranu, ochranu verejného zdravia a ochranu spotrebiteľa. Úplne naopak, predmetom je konvergencia, ale smerom nahor. Mimoriadne dôležité je zatriedenie dovozov podľa príslušných špecifikácií a požiadaviek, ako aj hľadanie úspešného spôsobu riešenia environmentálneho a sociálneho dampingu. Na záver by som rád zdôraznil, že malé a stredné podniky musia byť v centre pozornosti novej stratégie prístupu na trh. Blahoželám spravodajcovi, tieňovému spravodajcovi a komisárovi. Vítame iniciatívu Komisie týkajúcu sa novej stretégie prístupu na trh."@sk19
"Kot vi, gospod komisar, smo posebej zaskrbljeni zaradi neustreznih vzajemnih pogojev dostopa na trg in neenakega obravnavanja evropskih proizvodov, s čimer se srečuje več partnerjev. V tekstilni industriji in sektorju oblačil na primer EU uporablja povprečno tarifo 9 %, ki je ena najnižjih na svetu. Na drugi strani več konkurentov uveljavlja tarife do 30 % in več skupaj z več netarifnimi ovirami. Tako morajo tudi nastajajoča gospodarstva do neke mere sprejeti načelo vzajemnosti glede koncesij v skladu z njihovo stopnjo razvoja in konkurenčnostjo v zadevnem sektorju. Zaščita pravic intelektualne lastnine in geografskih označb na svetovni ravni je še vedno precej neustrezna, kar zmanjšuje konkurenčno prednost visoke dodane vrednosti evropskih industrijskih in kmetijskih proizvodov. Uskladitev mednarodnih regulativnih modelov in pravil omogoča dostop na tuje trge ter ne sme povzročiti večje prilagodljivosti evropskega regulativnega okvira za varstvo okolja, socialno varstvo, varstvo zdravja ljudi in varstvo potrošnikov. Ravno nasprotno, cilj je približevanje, vendar v pozitivni smeri. Zlasti pomembno je razvrščanje uvoza glede na ustrezne specifikacije in zahteve ter iskanje uspešnih metod za obvladovanje okoljskega in socialnega dampinga. Na koncu želim poudariti, da morajo biti jedro nove strategije dostopa na trg mala in srednje velika podjetja. Poročevalcu, poročevalcu v senci in komisarju čestitam. Pozdravljamo pobudo Komisije o novi strategiji dostopa na trg."@sl20
"I likhet med er, herr kommissionsledamot, är vi särskilt oroade över bristen på symmetriska villkor för marknadstillträdet och den ojämlika behandlingen av europeiska produkter som många partner ställs inför. Inom textil- och beklädnadsindustrin tillämpar till exempel EU i genomsnitt en tullsats på 9 procent, vilket är en av de lägsta i världen. Många av konkurrenterna tillämpar å andra sidan tullsatser som är upp till och över 30 procent, i kombination med en mängd olika icke-tariffära handelshinder. Därför måste också tillväxtekonomierna i viss utsträckning acceptera principen om ömsesidighet för koncessioner, i linje med deras utvecklingsnivå och konkurrenskraften inom en viss given sektor. Skyddet av immateriella rättigheter och geografiska ursprungsbeteckningar på global nivå är fortfarande relativt otillräckligt. Detta upphäver de konkurrensfördelar som europeiska industri- och jordbruksprodukter har genom sitt höga förädlingsvärde. Harmoniseringen av internationella regleringsmodeller och bestämmelser underlättar tillträdet på utländska marknader och får inte göra de europeiska bestämmelserna om miljöskydd, socialt skydd, folkhälsa och konsumentskydd mer flexibla. Tvärtom: målet är konvergens, men uppåt. Särskilt viktigt är klassificeringen av importprodukter enligt relevanta specifikationer och krav samt sökandet efter framgångsrika metoder att tackla miljödumpning och social dumpning. Låt mig slutligen understryka att de små och medelstora företagen måste stå i centrum för den nya strategin för marknadstillträde. Jag gratulerar föredraganden, skuggföredraganden och kommissionsledamoten. Vi välkomnar kommissionens initiativ om en ny strategi för marknadstillträde."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph