Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-191"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.26.1-191"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! När man läser kommissionens meddelande, och i synnerhet parlamentets betänkande, kan man tro att stackars lilla EU är diskriminerat av onda utländska makter. Detta syns speciellt i punkt 4 i betänkandet som säger att vi uppmanar kommissionen att se till att våra handelsintressen försvaras mot tredjeländers lagvidriga eller orättvisa handelsförfaranden. Och vidare: ”EU bör agera snabbt och med fasthet när tredjeländer otillbörligt begränsar tillträde till sina marknader för EU-företag”. Vi bör vara försiktiga med den typen av språk mot före detta kolonier. De kommer ihåg när Europa senast agerade med fasthet för att försvara sina intressen. Det språket kan skada oss mer än eventuella begränsningar av handeln. Visst har kommissionen en poäng i att det finns tekniska handelshinder och orättvisa regler. Naturligtvis ska vi lugnt och resonerande diskutera detta med våra partners och lösa eventuella problem. Bjud då inte bara in företag utan även frivilligorganisationer, även från tredjeländer. Då kanske vi kan förstå orsaken bakom reglerna och förstå om de är rimliga eller inte. Jag är orolig för tiopunktslistan. Restriktiva exportförfaranden för råvaror, tak för utländskt ägande i tjänstesektorn, hinder för utländska direktinvesteringar, statliga upphandlingsförfaranden och användningen av statligt stöd måste kunna betraktas som motiverade handelshinder som härrör ur en legitim lagstiftning och som är administrativa åtgärder från offentliga myndigheter. De kan inte tas bort utan offentliga samråd och överläggningar utan att stabiliteten i de länderna hotas. Länder måste ha rätt att skydda hälsa och miljö och kunna ha en upphandling som bibehåller möjligheten för sina lokala företag att inte fullständigt slås ut av internationell konkurrens och skapa massarbetslöshet. Vi kan inte heller ställa orimliga krav på länder som knappt har resurser att skydda mänskliga rättigheter att de ska skydda våra immateriella rättigheter. Vi ska hellre fria än fälla. Vi ska sätta åt de regler som syftar till att gynna utländskt verkande företag i deras länder och som agerar mot andra utländska aktörer. Det är där vi kan ta bort regler. Regler som är direkt eller indirekt avsedda att skydda befolkningen eller lokalt verkande företag måste vi kunna se mellan fingrarna med ibland. Vi har själva skyddat vår industri tills den var stark nog att konkurrera internationellt. Andra måste också kunna ha den möjligheten."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, po přečtení sdělení Komise a především zprávy Parlamentu by si někdo mohl myslet, že ubohá malá Unie je diskriminována zlovolnými cizími silami. To plyne zejména z odstavce 4 zprávy, který říká, že žádáme Komisi, aby zajistila ochranu obchodních zájmů Unie proti zneužívajícím nebo nekalým praktikám třetích zemí. A ještě: pokud třetí země nespravedlivě omezují přístup na své trhy pro evropské podniky, měla by Evropský unie jednat rychle a tvrdě. Takový jazyk bychom vůči bývalým koloniím měli používat velmi opatrně. Pamatují si totiž, jak Evropa jednala tenkrát na ochranu svých zájmů. Tento druh mluvy by nás mohl poškodit více než všechna obchodní omezení a překážky. Komise má jistě pravdu v tom, že existují technické překážky obchodu a nečestná pravidla. Samozřejmě že musíme o nich věcně a rozumně se svými partnery diskutovat a vyřešit všechny případné problémy. Ale přizvěte k takové diskusi nejen podniky, ale i dobrovolné organizace, včetně takových organizací ze třetích zemí. Pak snad budeme schopni pochopit, jak tato pravidla vznikla, a zda jsou odůvodněná nebo ne. Nelíbí se mi seznam deseti bodů. Omezující postupy vývozu surovin, strop pro vlastnictví zahraničních subjektů v odvětví služeb, omezení přímých zahraničních investic, státní dodávky a uplatnění státní podpory musí být nahlíženy jako bariéry, které mají své důvody; pramení z legitimní legislativy a jsou správními opatřeními veřejných orgánů. Nelze je odstranit bez veřejné diskuse a zvážení, pokud nemá být narušena stabilita těchto zemí. Třetí země musí mít právo chránit zdraví svých obyvatel a své životní prostředí a mít postupy pro nákup zboží a služeb, které by zajistily, že jejich místní obchodní společnosti nebudou zcela vyšachovány z mezinárodní konkurence, což by vedlo k masové nezaměstnanosti v těchto zemích. Nemůžeme být také tak nerozumní a očekávat od těchto zemí, že budou chránit naše práva duševního vlastnictví, když nemají ani dostatečné zdroje na ochranu lidských práv. Měli bychom podporovat svobodu spíše než stavět pasti. Musíme se zaměřit na ta pravidla, která usilují o podporu podniků ve třetích zemích, které působí i do zahraničí, a jsou proti ostatním zahraničním subjektům. Tato pravidla se můžeme pokusit odstranit. Měli bychom být schopni rozlišit pravidla, která se přímo nebo nepřímo snaží chránit místní obyvatele nebo podniky. Sami jsme chránili naše průmyslové podniky tak dlouho, až byly dostatečně silné, aby se zařadily do mezinárodní konkurence. Jiným musím dát tutéž šanci."@cs1
"Hr. formand! Når man læser Kommissionens meddelelse og navnlig Parlamentets betænkning, skulle man tro, at stakkels lille EU bliver forskelsbehandlet af onde udenlandske magter. Det fremgår især af punkt 4 i betænkningen, hvor der står, at vi indtrængende opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU's handelsinteresser forsvares mod skadelig eller illoyal handelspraksis i tredjelande. Videre står der, "at EU, når tredjelande uberettiget begrænser adgangen til deres markeder for EU-virksomheder, bør reagere hurtigt og bestemt". Vi bør være forsigtige, når vi bruger et sådant sprog om tidligere kolonier. De husker, da Europa sidst reagerede bestemt for at forsvare sine interesser. Det sprog kan skade os mere en nogen handelsrestriktioner. Kommissionen har naturligvis ret i, at der findes tekniske handelshindringer og uretfærdige regler. Dem skal vi selvfølgelig stille og roligt drøfte med vores partnere og løse eventuelle problemer. Indbyd ikke bare virksomheder, men også frivillige organisationer, også organisationer fra tredjelande. Så kan vi måske forstå årsagen til reglerne og vurdere, om de er rimelige eller ej. Jeg er bekymret over 10-punktslisten. Restriktive eksportvilkår for råvarer, et loft for udenlandsk ejerskab i tjenesteydelsessektoren, hindringer for udenlandske direkte investeringer, procedurer for offentlige indkøb og anvendelse af statsstøtte må opfattes som barrierer for handelen, der har deres berettigelse, for de hidrører fra legitim lovgivning og er administrative foranstaltninger fra offentlige myndigheder. De kan ikke fjernes uden offentlige høringer og drøftelser, hvis stabiliteten i de pågældende lande ikke skal bringes i fare. Lande må have ret til at beskytte sundheden og miljøet og have indkøbsprocedurer, der sikrer, at deres lokale virksomheder ikke udelukkes fuldstændig fra international konkurrence, hvorved der skabes massearbejdsløshed. Vi kan heller ikke stille urimelige krav til lande, der knap nok har ressourcer til at beskytte menneskerettighederne, om, at de skal beskytte vores immaterielle rettigheder. Vi må hellere frikende end domfælde. Vi skal slå ned på de regler, der tager sigte på at begunstige virksomheder i deres lande, som har aktiviteter i udlandet, og som forsøger at skade andre udenlandske aktører. Det er der, vi kan fjerne regler. Vi må engang imellem kunne se igennem fingre med regler, som direkte eller indirekte tager sigte på at beskytte befolkningen eller virksomheder, der har aktiviteter lokalt. Vi beskyttede selv vores virksomheder, indtil de var stærke nok til at konkurrere internationalt. Det skal andre også have mulighed for."@da2
". Herr Präsident! Wenn man die Mitteilung der Kommission und insbesondere den Bericht des Parlaments liest, kann man auf den Gedanken kommen, dass die arme kleine EU von bösen ausländischen Mächten diskriminiert wird. Das wird besonders in Ziffer 4 des Berichts deutlich, in der wir die Kommission auffordern, dafür zu sorgen, dass die berechtigten handelspolitischen Interessen der Europäischen Union gegen missbräuchliche oder unfaire Handelspraktiken von Drittstaaten geschützt werden. Weiter heißt es, „dass die Europäische Union zügig und entschlossen reagieren sollte, wenn Drittstaaten ungerechtfertigterweise den Zugang von EU-Unternehmen zu ihren Märkten beschränken“. Wir sollten mit dieser Art von Formulierungen gegenüber ehemaligen Kolonien vorsichtig sein, denn diese erinnern sich noch daran, wie es war, als Europa das letzte Mal entschlossen reagierte, um seine Interessen zu verteidigen. Eine solche Sprache kann uns mehr schaden als alle Handelshindernisse. Sicherlich hat die Kommission nicht ganz Unrecht darin, dass es technische Handelshemmnisse und unfaire Regeln gibt. Natürlich müssen wir diese in aller Ruhe mit unseren Partnern diskutieren und eventuelle Probleme lösen. Dazu sollten jedoch nicht nur Unternehmen eingeladen werden, sondern auch gemeinnützige Organisationen, einschließlich solcher aus Drittstaaten, denn dann können wir vielleicht die Gründe für die Entstehung dieser Regeln verstehen und erkennen, ob sie angemessen sind oder nicht. Mir bereitet die 10-Punkte-Liste Sorgen. Restriktive Ausfuhrpraktiken für Rohstoffe, Obergrenzen für ausländische Beteiligungen im Dienstleistungssektor, Beschränkungen für ausländische Direktinvestitionen, das öffentliche Auftragswesen und die Anwendung staatlicher Beihilfen müssen als berechtigte Handelshindernisse betrachtet werden, die legitimen Rechtsvorschriften entspringen und Verwaltungsmaßnahmen staatlicher Behörden darstellen. Sie können nicht ohne öffentliche Konsultation und Beratung aufgehoben werden, ohne dabei die Stabilität in diesen Ländern zu gefährden. Länder müssen das Recht haben, Gesundheit und Umwelt zu schützen und Verfahren im öffentlichen Auftragswesen anzuwenden, die dafür sorgen, dass ihre eigenen Unternehmen nicht vollständig vom internationalen Wettbewerb überrannt werden, was zu Massenarbeitslosigkeit führen würde. Wir können auch keine unangemessenen Forderungen zum Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte an Länder stellen, die kaum über die Ressourcen zum Schutz der Menschenrechte verfügen. In diesem Zusammenhang sollten wir lieber die Freiheit fördern, als Fallen aufstellen. Bekämpfen sollten wir solche Regeln, die darauf abzielen, einheimische Unternehmen mit ausländischen Niederlassungen zu begünstigen und die gegen andere ausländische Akteure gerichtet sind. Hier können wir Regeln bekämpfen. Was andere betrifft, die dazu dienen, direkt oder indirekt die Bevölkerung oder einheimische Unternehmen zu schützen, müssen wir manchmal ein Auge zudrücken können. Wir selbst haben unsere Industrie geschützt, bis sie stark genug für den internationalen Wettbewerb war. Anderen muss die gleiche Möglichkeit zugestanden werden."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, διαβάζοντας την ανακοίνωση της Επιτροπής και, ιδίως, την έκθεση του Κοινοβουλίου, δημιουργείται η εντύπωση ότι η καημένη η ΕΕ υφίσταται διακρίσεις από κακόβουλες ξένες δυνάμεις. Αυτό προκύπτει συγκεκριμένα από την παράγραφο 4 της έκθεσης, όπου αναφέρεται ότι παροτρύνουμε την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα εμπορικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται από τις καταχρηστικές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές τρίτων χωρών. Και πάλι: «όταν τρίτες χώρες περιορίζουν αδικαιολόγητα την πρόσβαση στις αγορές τους για εταιρείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιδρά ταχύτατα και αποφασιστικά». Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε αυτήν τη γλώσσα για πρώην αποικίες. Θυμούνται την τελευταία φορά που η Ευρώπη έδρασε αποφασιστικά για την προάσπιση των συμφερόντων της. Αυτή η συζήτηση μπορεί να μας ζημιώσει περισσότερο από οποιονδήποτε εμπορικό περιορισμό. Σίγουρα, είναι βάσιμη η άποψη της Επιτροπής ότι υπάρχουν τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο και αθέμιτοι κανόνες. Φυσικά, πρέπει να τους συζητήσουμε ήρεμα και λογικά με τους εταίρους μας και να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. Αλλά ας προσκαλέσουμε όχι μόνο επιχειρήσεις, αλλά και εθελοντικές οργανώσεις, περιλαμβανομένων οργανώσεων από τρίτες χώρες. Τότε, ίσως μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς προέκυψαν οι κανόνες και εάν είναι λογικοί ή όχι. Ανησυχώ για τον κατάλογο των δέκα σημείων. Οι περιοριστικές διαδικασίες εξαγωγών για τις πρώτες ύλες, τα ανώτερα όρια στην ξένη ιδιοκτησία στον τομέα των υπηρεσιών, οι περιορισμοί στις ξένες άμεσες επενδύσεις, οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων πρέπει να εκλαμβάνονται όλα ως δικαιολογημένοι φραγμοί στο εμπόριο ·απορρέουν από νομοθεσία και αποτελούν διοικητικά μέτρα δημόσιων αρχών. Εάν καταργηθούν χωρίς δημόσια διαβούλευση και συζήτηση, θα πληγεί η σταθερότητα των εν λόγω χωρών. Οι χώρες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προστατεύουν την υγεία και το περιβάλλον και να διαθέτουν διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που να διασφαλίζουν ότι οι τοπικές επιχειρήσεις τους δεν αποκλείονται πλήρως από τον διεθνή ανταγωνισμό, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο μαζική ανεργία. Επίσης, είναι τελείως παράλογο να αναμένουμε από τις χώρες να προστατεύουν τα άυλα δικαιώματα ιδιοκτησίας μας όταν διαθέτουν μόλις και μετά βίας τους πόρους για να προστατέψουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οφείλουμε να προάγουμε την ελευθερία, όχι να στήνουμε παγίδες. Πρέπει να καταλήξουμε στους κανόνες που στοχεύουν να ευνοήσουν τις επιχειρήσεις στις χώρες τους που έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό και ανταγωνίζονται άλλους ξένους παράγοντες. Εκεί μπορούμε να καταργήσουμε κανόνες. Πρέπει να μπορούμε να αγνοήσουμε τους κανόνες που άμεσα ή έμμεσα επιδιώκουν να προστατεύουν τους πληθυσμούς ή τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Εμείς οι ίδιοι προστατέψαμε τις βιομηχανίες μας μέχρι να γίνουν αρκετά ισχυρές για τον διεθνή ανταγωνισμό. Το ίδιο πρέπει να επιτραπεί και σε άλλους."@el10
". Mr President, when one reads the Commission Communication and, in particular, Parliament’s report, one might think that the poor little EU is being discriminated against by malign foreign forces. This emerges especially from paragraph 4 of the report, which says that we urge the Commission to ensure that the European Union’s trade interests are defended against the abusive or unfair trade practices of third countries. And again: ‘when third countries unjustifiably restrict access to their markets by European Union companies, the European Union should react rapidly and firmly’. We should be careful when using that kind of language to former colonies. They remember when Europe last acted firmly to defend its interests. That kind of talk can damage us more than any trade restrictions. Certainly the Commission has a point in that there are technical barriers to trade and unfair rules. Of course we must discuss them with our partners calmly and reasonably and solve any problems there may be. But invite, not only businesses, but also voluntary organisations, including those from third countries. Then perhaps we can understand how the rules came about and understand whether they are reasonable or not. I am uneasy about the ten-point list. Restrictive export procedures for raw materials, a ceiling on foreign ownership in the services sector, restrictions on foreign direct investment, state procurement procedures and the application of state aid must be seen as barriers to trade which have their justification; they arise from legitimate legislation and are administrative measures from public authorities. They cannot be removed without public consultation and deliberation, if stability in those countries is not to be compromised. Countries must have the right to protect health and the environment and have procurement procedures which ensure that their local businesses are not completely excluded from international competition, thereby creating mass unemployment. Also we cannot be so unreasonable as to expect countries to protect our intangible property rights when they hardly have the resources to protect human rights. We should promote freedom rather than set traps. We must come down on those rules which seek to favour businesses in their countries which have foreign operations and which act against other foreign players. That is where we can remove rules. We should be able to turn a blind eye to rules which are directly or indirectly intended to protect the population or businesses active locally. We ourselves protected our industries until they were strong enough to compete internationally. Others must be allowed to do the same."@en4
". Señor Presidente, cuando se lee la Comunicación de la Comisión y, en concreto, el informe del Parlamento, se podría pensar que la pobrecita UE está siendo discriminada por las fuerzas del mal exteriores. Esto se deduce especialmente del apartado 4 del informe, en el que se dice que instamos a la Comisión a velar por la defensa de los intereses comerciales legítimos de la Unión Europea frente a prácticas comerciales abusivas o desleales por parte de terceros países. Y de nuevo: «que, en los casos en que terceros países restringen injustificadamente el acceso de las empresas europeas a sus mercados, la Unión Europea debe reaccionar con prontitud y firmeza». Deberíamos ser cuidadosos a la hora de usar ese tipo de lenguaje con respecto a antiguas colonias. Recuerdan a la época en la que Europa actuó por última vez con firmeza para defender sus intereses. Ese tipo de lenguaje puede perjudicarnos aún más que cualquier restricción comercial. Evidentemente, la Comisión tiene razón cuando afirma que existen barreras técnicas para el comercio así como normas desleales. Por supuesto, debemos discutirlas con nuestros socios, tranquila y razonablemente, y solucionar cualquier problema que pueda existir. También debemos invitar, aparte de las empresas, a las organizaciones de voluntariado, incluidas las de terceros países. Entonces tal vez podamos entender cómo surgieron las normas y comprender si son razonables o no. Me preocupa la lista de los diez puntos. Los procedimientos de exportación restrictivos para materias primas, un límite para la propiedad empresarial en el sector de los servicios, restricciones a la inversión extranjera directa, los procedimientos de contratación pública y la aplicación de la ayuda estatal deben considerarse como barreras comerciales justificadas. Se derivan de la legislación legítima y son medidas administrativas de las autoridades públicas. No pueden suprimirse sin haber llevado a cabo una consulta pública y una deliberación si se desea no poner en peligro la estabilidad de dichos países. Los países deben tener el derecho a proteger la salud y el medio ambiente y a tener procesos de contratación que garanticen que sus empresas locales no quedan completamente excluidas de la competitividad internacional ya que se crearía un desempleo masivo. Asimismo no podemos ser tan poco razonables como para confiar en que los países protejan nuestros imponderables derechos de propiedad cuando ellos apenas cuentan con recursos para proteger los derechos humanos. Deberíamos promover la libertad en lugar de tender trampas. Debemos tratar aquellas normas que pretenden favorecer a las empresas de aquellos países que tienen operaciones exteriores y que actúan en contra de otros agentes internacionales. En este sentido es en el que podemos suprimir las normas. Deberíamos poder obviar las normas que, de forma directa o indirecta, tengan la intención de proteger a la población o las empresas activas a escala local. Nosotros mismos protegimos nuestras industrias hasta que fueron lo suficientemente sólidas como para poder competir a escala internacional. Debe permitirse que los demás hagan lo mismo."@es21
". Hr president, kui lugeda komisjoni teatist ja eriti Euroopa Parlamendi raportit, siis võiks arvata, et vaest väikest ELi diskrimineerivad kurjad välismaised jõud. Eriti ilmneb see raporti lõikest 4, milles on öeldud, et me palume komisjonil tagada, et Euroopa Liidu kaubandushuvid oleksid kaitstud kolmandate riikide kuritahtlike ja ebaausate kaubandustavade eest. Ja veel: „kui kolmandad riigid piiravad õigustamatult Euroopa Liidu ettevõtete pääsu oma turule, peaks Euroopa Liit reageerima kiiresti ja karmilt”. Peaksime olema ettevaatlikud sedalaadi väljendite kasutamisega seoses endiste asumaadega. Neil on meeles, millal Euroopa viimati oma huvide kaitseks kindlalt tegutses. Sedalaadi jutt võib tuua meile rohkem kahju kui mis tahes kaubanduspiirangud. Kindlasti on komisjonil õigus, öeldes, et on olemas tehnilised kaubandustõkked ja ebaausad eeskirjad. Muidugi peame me need oma partneritega rahulikult ja mõistlikult läbi arutama ning lahendama kõik probleemid, mis võiksid ette tulla. Aga kutsugem partneriteks mitte ainult ettevõtted, vaid ka heategevusorganisatsioonid, sealhulgas kolmandatest riikidest pärit organisatsioonid. Siis ehk suudame mõista, kust on eeskirjad pärit ning kas need on mõistlikud või mitte. Olen mures selle kümnepunktilise loetelu pärast. Piiranguid toorainetootjate ekspordile, ülempiiri välismaisele omandusele teenustesektoris, piiranguid välismaistele otseinvesteeringutele, riigihangete menetluskorda ja riigiabi taotlemist peetakse kindlasti kaubandustõketeks, millel on oma põhjendus; need tulenevad legitiimsetest õigusaktidest ning on ametiasutuste haldusmeetmed. Neid ei saa kõrvaldada üldsusega konsulteerimata ja aruteludeta, et mitte seada ohtu nende riikide stabiilsust. Riikidele peab jääma õigus kaitsta tervist ja keskkonda ning omada riigihangete teostamise korda, mis tagab, et nende kohalikud ettevõtted pole rahvusvahelisest konkurentsist täiesti välja lülitatud, tekitades sellega massilist tööpuudust. Samuti ei saa me olla nii mõistmatud, et oodata, et riigid kaitsevad meie immateriaalse vara õigusi, kui neil jätkub vaevu vahendeid inimõiguste kaitseks. Me peaksime pigem soodustama vabadust, mitte seadma püüniseid. Me peame võitlema nende eeskirjade vastu, mis püüavad eelistada oma riigis ettevõtteid, millel on tehinguid välismaal ja mis tegutsevad teiste välismaiste ettevõtete vastu. See on koht, kus saame eeskirjad kaotada. Me peame silma kinni pigistama nende eeskirjade suhtes, mis on otseselt või kaudselt mõeldud kaitsma teokaid kohalikke elanikke või ettevõtteid. Ka me ise kaitsesime oma ettevõtteid, kuni need said küllalt tugevaks, et rahvusvaheliselt konkureerida. Teistel peab olema lubatud sama teha."@et5
"Arvoisa puhemies, komission tiedonannon ja erityisesti parlamentin mietinnön perusteella voisi luulla, että pahat ulkomaat syrjivät pientä EU-raukkaa. Tällainen kuva annetaan erityisesti mietinnön kohdassa 4, jossa parlamentti vaatii komissiota varmistamaan, että Euroopan unionin kaupallisia etuja puolustetaan kolmansien maiden petollisia tai epäreiluja kaupankäyntitapoja vastaan. Samassa kohdassa todetaan myös, että ”Euroopan unionin olisi reagoitava nopeasti ja tiukasti, jos kolmannet maat rajoittavat perusteettomasti Euroopan unionin yritysten pääsyä markkinoilleen”. Meidän pitäisi olla varovaisia puhuessamme tällä tavoin entisille siirtomaillemme. Ne kyllä muistavat, milloin eurooppalaiset toimivat viimeksi tiukasti puolustaakseen etujaan. Tällaiset puheet voivat vahingoittaa meitä enemmän kuin mitkään kaupan rajoitukset. Komissio on toki oikeassa siinä, että kauppaa rajoitetaan teknisin estein ja epäoikeudenmukaisin säännöin. Meidän on tietenkin keskusteltava asiasta kumppaneidemme kanssa rauhallisesti ja järkevästi ja ratkaistava kaikki mahdolliset ongelmat. Tällöin mukaan on otettava kuitenkin paitsi yrityksiä myös vapaaehtoisjärjestöjä – myös yhteisön ulkopuolisista maista. Näin kenties ymmärrämme, miten säännöt ovat syntyneet ja ovatko ne kohtuullisia vai eivät. Kymmenen kohdan luettelo vaivaa minua. Raaka-aineiden vientiä rajoittavat käytännöt, palvelualan yritysten ulkomaisen omistuksen yläraja, suorien ulkomaisten investointien rajoitukset, valtion hankintamenettelyt ja valtiontuet on nähtävä kaupan esteinä, joille on olemassa omat syynsä. Ne perustuvat legitiimiin lainsäädäntöön ja ovat julkisviranomaisten hallinnollisia toimenpiteitä. Niitä ei voida poistaa ilman julkista kuulemista ja keskustelua vaarantamatta kyseisten maiden vakautta. Kullakin maalla on oltava oikeus suojella kansansa terveyttä ja ympäristöä ja soveltaa hankintamenettelyjä, joilla varmistetaan, etteivät paikalliset yritykset putoa kokonaan pois kansainvälisestä kilpailusta, sillä tämä lisäisi joukkotyöttömyyttä. Emme voi myöskään olla niin kohtuuttomia, että odottaisimme tiettyjen maiden suojaavan teollis- ja tekijänoikeuksiamme, kun ne hädin tuskin kykenevät suojaamaan ihmisoikeuksia. Meidän pitäisi tarjota näille maille porkkanaa kepin sijasta. Meidän on arvosteltava sääntöjä, joilla pyritään tukemaan näiden maiden yrityksiä, jotka harjoittavat kansainvälistä toimintaa, ja joilla rajoitetaan muiden ulkomaisten toimijoiden kilpailumahdollisuuksia. Tällaisia sääntöjä voidaan poistaa. Sen sijaan meidän pitäisi katsoa läpi sormien sääntöjä, joilla pyritään suojelemaan suoraan tai välillisesti paikallista väestöä tai paikallisia yrityksiä. Me suojelimme itse yrityksiämme, kunnes ne olivat riittävän vahvoja kansainväliseen kilpailuun. Meidän täytyy antaa muiden tehdä samoin."@fi7
". Monsieur le Président, quand on lit la communication de la Commission et en particulier le rapport du Parlement, on en viendrait à penser que la pauvre petite UE est discriminée contre les forces du mal étrangères. Cela ressort spécialement du paragraphe 4 du rapport, qui dit que nous invitons fermement la Commission à défendre ses intérêts commerciaux contre les pratiques abusives ou déloyales des pays tiers. À nouveau dans cet extrait: «quand des pays tiers restreignent sans justification l’accès des entreprises de l’Union européenne à leurs marchés, l’Union européenne devrait réagir avec rapidité et fermeté». Nous devrions employer ce type de langage avec prudence lorsque l’on traite avec d’anciennes colonies. Elles se souviennent du temps où l’Europe a réagi fermement, la dernière fois, pour défendre ses intérêts. Ce type de discours peut nous nuire plus que toutes les restrictions commerciales. La Commission est très certainement préoccupée des barrières techniques au libre échange et des règles déloyales. Nous devons bien entendu en discuter avec calme et raison avec nos partenaires, et résoudre les problèmes qui peuvent se poser. Toutefois nous devons inviter non seulement les entreprises, mais également les organisations volontaires, y compris celles de pays tiers. Alors, nous pourrons peut-être comprendre la raison de ces règles, et voir si elles sont raisonnables ou non. J’ai quelque inquiétude pour cette liste en dix points. Les procédures restrictives à l’exportation pour les matières premières, un plafond pour la propriété étrangère dans le secteur des services, des restrictions sur les investissements étrangers directs, des procédures d’approvisionnement d’État et les aides allouées par l’État doivent être considérés comme des barrières commerciales justifiées; elles découlent d’une juste législation et sont des mesures administratives prises par les pouvoirs publics. Elles ne peuvent être supprimées sans consultation et délibération publiques si l’on ne veut pas compromettre la stabilité de ces pays. Les pays doivent avoir le droit de protéger la santé et l’environnement et ont des procédures d’approvisionnement assurant à leurs entreprises locales de n’être pas complètement exclues de la compétition internationale, sous peine d’engendrer un chômage de masse. Par ailleurs, ce serait manquer de raison que d’attendre de ces pays qu’ils protègent nos droits de propriétés intangibles quand ils ont à peine les moyens de protéger les droits de l’homme. Nous devons promouvoir la liberté plutôt que tendre des pièges. Nous devons nous en prendre aux règles qui favorisent des entreprises de leur pays, qui ont des opérations à l’étranger et qui sont en concurrence avec d’autres acteurs étrangers. Là, nous pouvons supprimer certaines règles. Nous devrions pouvoir fermer les yeux sur les règles visant directement ou indirectement à protéger la population ou les affaires locales. Nous-mêmes, nous protégeons nos industries jusqu’à ce qu’elles soient suffisamment fortes pour résister à la concurrence internationale. On doit permettre aux autres de faire pareil."@fr8
". Elnök úr! Ha az ember elolvassa a Bizottság közleményét, különösen a Parlament jelentését, azt gondolhatja, hogy a szegény kis EU rosszindulatú külföldi erők általi megkülönböztetés áldozata lett. Ez különösen a jelentés 4. bekezdéséből tűnik ki, amely kimondja, hogy arra sürgetjük a Bizottságot, hogy az biztosítsa az Európai Unió kereskedelmi érdekeinek védelmét a harmadik országok visszaélésszerű vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataival szemben. Majd ezt megteszi ismét: „amikor harmadik országok indokolatlanul korlátozzák az európai vállalatokat a piacaikhoz történő hozzáférésben, akkor az Európai Uniónak gyorsan és határozottan kellene reagálnia.” Óvatosnak kell lennünk, amikor ilyen szavakat használunk a korábbi gyarmatokkal kapcsolatban. Ők még emlékeznek arra, amikor Európa legutóbb határozott lépéseket tett érdekeinek védelmében. Az ilyen beszéd sokkal többet árthat, mint bármilyen kereskedelmi korlátozás. Természetesen a Bizottságnak igaza van abban, hogy kereskedelmi technikai korlátok és tisztességtelen szabályok léteznek. Ezekről nyugodtan és ésszerűen kell partnereinkkel beszélni, és törekedni kell a felmerülő problémák megoldására. Ezekre beszélgetésekre nem csak a vállalatokat kell meghívni, de az önkéntes szervezeteket is, beleértve a harmadik országokból érkező vállalatokat és önkéntes szervezeteket is. Így talán megérthetjük, hogy miként és miért keletkeztek ezek a szabályok, és hogy vajon indokoltak-e vagy sem. Nyugtalanít ez a 10-pontos lista. A nyersanyagokat érintő korlátozó exporteljárások, a külföldi tulajdonszerzést érintő felső korlát a szolgáltatási szektorban, közvetlen külföldi befektetéseket és állami beszerzési eljárásokat érintő megszorítások, és az állami támogatás alkalmazása mind a kereskedelem útjában álló akadályoknak tekinthetők, amelyeknek megvan az oka, amelyek mögött legitim jogszabályok állnak, amelyek az állami hatóságok közigazgatási intézkedései. Ezeket nyilvános konzultáció és tanácskozás nélkül nem lehet eltávolítani, amennyiben nem szeretnénk veszélyeztetni a stabilitást ezekben az országokban. Az országoknak rendelkezniük kell azzal a joggal, hogy védjék az egészséget és a környezetet, továbbá azzal a joggal, hogy olyan beszerzési eljárásokat alakítsanak ki, amelyek biztosítják, hogy helyi vállalataik nem szorulnak ki a nemzetközi versenyből tömeges munkanélküliséget okozva ezáltal. Ezen felül pedig nem lehetünk annyira ésszerűtlenek, hogy elvárjuk ezektől az országoktól, hogy védelmezzék immateriális javakra vonatkozó tulajdonjogainkat, amikor az emberi jogok védelmére se jut szinte erőforrás. A csapdaállítás helyett inkább a szabadságot kellene hirdetni. Azokhoz a szabályokhoz kell visszanyúlnunk, amelyek azokat a helyi vállalatokat juttatják előnyhöz az országokban, amelyek külföldi tevékenységeket is végeznek, és amely szabályok a külföldi gazdasági szereplők ellen működnek. Mindez természetesen csak olyan helyeken lehetséges, ahol el tudunk távolítani szabályokat. Igyekeznünk kell figyelmen kívül hagyni az olyan szabályokat, amelyek közvetve vagy közvetlenül a lakosság, vagy a helyi szinten aktív vállalkozások védelmét szolgálják. Mi magunk is védelmeztük iparunkat, egészen addig, amíg nem erősödött meg annyira, hogy nemzetközi szinten is versenyképes legyen. Másoknak is engedni kell, hogy ugyanezt tegyék."@hu11
". Signor Presidente, quando si legge la comunicazione della Commissione e in particolare la relazione del Parlamento, si potrebbe pensare che la povera piccola UE sia discriminata da forze straniere maligne. Questo emerge in modo speciale dal paragrafo 4 della relazione, in cui si sollecita la Commissione a garantire la difesa degli interessi commerciali legittimi dell’Unione europea rispetto alle pratiche commerciali scorrette o sleali attuate da paesi terzi. E ancora: “quando un paese terzo limita indebitamente l’accesso delle imprese dell’Unione europea al proprio mercato, quest’ultima dovrebbe reagire rapidamente e con fermezza”. Dovremmo essere cauti nell’uso di questo tipo di linguaggio verso le ex colonie. Esse ricordano quando l’Europa ha agito per l’ultima volta con fermezza in difese dei propri interessi. Quel tipo di discorso può danneggiarci più di qualsiasi restrizione commerciale. Certo, la Commissione ha ragione quando afferma che vi sono barriere tecniche agli scambi e norme sleali. Dobbiamo discuterle con i nostri con calma e ragionevolmente e risolvere i problemi che potrebbero verificarsi. Estendo l’invito non solo alle imprese, ma anche alle organizzazioni volontarie, comprese quelle dei paesi terzi. Forse possiamo comprendere come sono sorte quelle regole e capire se sono ragionevoli o meno. Sono indeciso sull’elenco di dieci punti. Procedure di esportazione restrittive per le materie prime, un massimale per la proprietà estera nei servizi, limitazioni agli investimenti diretti esteri, procedure di appalto statali e applicazione degli aiuti di Stato: sono elementi che devono essere visti come barriere agli scambi che hanno una loro giustificazione. Derivano da norme legittime e da misure amministrative delle autorità pubbliche. Non possono essere rimosse senza consultazione pubblica e previa deliberazione, se non vogliamo compromettere la stabilità di quei paesi. I paesi devono avere il diritto di proteggere la salute e l’ambiente e di avere procedure che garantiscano che le loro imprese locali non siano escluse completamente dalla concorrenza interanzionale, creando così disoccupazione di massa. E non possiamo nemmeno essere così irragionevoli da aspettare che quei paesi proteggano i nostri diritti di proprietà intangibili quando hanno appena le risorse per proteggere i diritti umani. Dovremmo promuovere la libertà piuttosto che tendere trappole. Dobbiamo tornare a quelle norme che mirano a favorire le imprese nei loro paesi che hanno attività estere e che agiscono contro gli attori stranieri. Ecco dove possiamo eliminare le regole. Dovremmo essere in grado anche di chiudere un occhio per quelle regole che, direttamente o indirettamente, sono intese a proteggere la popolazione o le imprese attive localmente. Noi stessi proteggiamo le nostre industrie fino a che non sono abbastanza forti per concorrere a livello internazionale. Consentiamo agli altri di fare altrettanto."@it12
". Gerb. pirmininke, skaitant Komisijos komunikatą ir ypač Parlamento pranešimą, galima pamanyti, kad vargšė maža ES yra diskriminuojama piktų užsienio jėgų. Tai kyla ypač iš šio pranešimo 4 straipsnio dalies, kurioje teigiama, kad mes raginame Komisiją užtikrinti, kad Europos Sąjungos prekybos interesai būtų ginami nuo įžeidžiančios ir nesąžiningos trečiųjų šalių prekybos. Ir dar: „kai trečiosios šalys nepateisinamai apriboja Europos Sąjungos įmonių patekimą į jų rinkas, Europos Sąjunga turi reaguoti greitai ir ryžtingai“. Reikia būti atsargiems vartojant tokį kalbos stilių su buvusiomis kolonijomis. Jos prisimena, kaip Europa paskutinį kartą veikė ryžtingai gindama savo interesus. Tokia kalbos forma mus gali sužlugdyti labiau nei kokie nors prekybos apribojimai. Neabejotinai Komisija čia turi omenyje technines kliūtis ir nesąžiningas taisykles. Žinoma, mes turime ramiai ir protingai jas aptarti su savo partneriais ir spręsti visas čia galinčias iškilti problemas. Ir kviesti ne tik verslo, bet taip pat ir savanoriškas organizacijas, įskaitant ir iš trečiųjų šalių. Tada tikriausiai galėsime suprasti, kaip veikia taisyklės ir ar jos pagrįstos, ar ne. Aš nerimauju dėl dešimties punktų sąrašo. Į ribotas eksporto procedūras žaliavoms, lubų nustatymą užsienio nuosavybei paslaugų sektoriuje, apribojimus tiesioginiam investavimui iš užsienio, valstybinių viešųjų pirkimų procedūras ir valstybės paramos taikymą reikia žiūrėti kaip į turinčias pateisinimą prekybos kliūtis, jos kyla iš pagrįstų įstatymų ir yra vadovaujančių organų administracinės priemonės. Jų negalima pašalinti nepasitarus ir neapsvarsčius su visuomene, jei tų šalių stabilumui nekyla pavojus. Šalys turi turėti teisę ginti sveikatą ir aplinką, vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, garantuojančias, kad jų vietos verslas nėra visiškai išstumiamas ir tarptautinio bendradarbiavimo, dėl ko būtų sukuriamas masinis nedarbas. Mes taip pat negalime būti tokie neracionalūs ir tikėtis, kad šalys apsaugos mūsų teises į nekilnojamąjį turtą, kai kažin ar jie turi galimybių apsaugoti žmogaus teises. Mes turime skatinti laisvę, o ne spęsti spąstus. Mes turime sumažinti tokių taisyklių, kurios siekia palaikyti verslą, valdomą užsienio operatorių jų šalyse, ir kurios nenaudingai veikia kitiems užsienio veikėjams. Štai čia galima pašalinti taisykles. Mes turime užmerkti akis prieš taisykles, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai skirtos apsaugoti vietinius gyventojus ar verslą. Mes taip pat gynėme savo pramonės šakas, kol jos pakankamai sustiprėjo, kad galėtų konkuruoti užsienyje. Kitiems taip pat reikia leisti tai daryti."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Lasot Komisijas paziņojumu un ir īpaši Parlamenta ziņojumu, var domāt, ka nabaga mazo ES diskriminē ļauni ārzemju spēki. Īpaši tas redzam ziņojuma 4. punktā, kurā teikts, ka mēs mudinām Komisiju nodrošināt Eiropas Savienības tirdzniecības interešu aizsardzību pret trešo valstu ļaunprātīgām vai negodīgām tirdzniecības metodēm. Un vēlreiz: ,,kad trešās valstis nepamatoti ierobežo Eiropas Savienības uzņēmumu piekļuvi tirgiem, Eiropas Savienībai jāreaģē ātri un noteikti”. Mums jābūt uzmanīgiem, lietojot bijušo koloniju runasveidu. Viņi atceras, kad Eiropa pēdējo reizi rīkojās noteikti, lai aizstāvētu savas intereses. Šādas runas var kaitēt mums vairāk nekā jebkuri tirdzniecības ierobežojumi. Protams, Komisija ir norādījusi, ka pastāv tehniskas barjeras tirdzniecībai un netaisnīgi noteikumi. Protams, mums tie ir mierīgi un prātīgi jāapspriež ar mūsu partneriem, un jāatrisina visas problēmas, kādas var būt. Taču uzaicināt ne tikai uzņēmumus, bet arī brīvprātīgas organizācijas arī no trešām valstīm. Pēc tam mēs varbūt varēsim saprast, kā šie noteikumi rodas, un saprast, vai tie ir pamatoti vai nē. Es esmu nemierīgs par desmit punktu sarakstu. Ierobežojošas eksporta procedūras izejvielām, ārzemju īpašumtiesību griesti pakalpojumu nozarē, ārzemju tiešo ieguldījumu ierobežojumi, valsts iepirkuma procedūras un valsts atbalsta piemērošana jāuzskata par barjerām tirdzniecībai, kurām ir attaisnojums; tās izriet no leģitīmiem tiesību aktiem un valsts iestāžu administratīviem pasākumiem. Tos nevar likvidēt bez publiskas apspriešanas un pārrunāšanas, lai nekaitētu šo valstu stabilitātei. Valstīm ir jābūt tiesībām aizsargāt veselību un vidi un piemērot tādas valsts iepirkuma procedūras. kas nodrošina, ka vietējie uzņēmumi netiek pilnīgi izslēgti no starptautiskās konkurences, tādējādi radot masu bezdarbu. Arī mēs nevaram būt tik nesaprātīgi un gaidīt, lai valstis aizsargā mūsu nemateriālā īpašuma tiesības, ja tām tik tikko pietiek līdzekļu, lai aizsargātu cilvēktiesības. Mums ir jāveicina brīvība nevis jāizliek lamatas. Mums asi jānosoda šie noteikumi, kuri tiecas atbalstīt savu valstu uzņēmumus, kuriem ir darījumi ārzemēs, un darbojas pret citiem ārzemju uzņēmumiem. Tādēļ mēs varam atcelt noteikumus. Mums vajadzētu pievērt acis uz noteikumiem, kuri tieši vai netieši paredzēti vietējo iedzīvotāju vai uzņēmumu aizsardzībai. Mēs paši aizsargājām savas nozares, kamēr tās kļuva pietiekami spēcīgas, lai konkurētu starptautiskā līmenī. Ir jāļauj citiem darīt to pašu."@lv13
"Herr talman! När man läser kommissionens meddelande, och i synnerhet parlamentets betänkande, kan man tro att stackars lilla EU är diskriminerat av onda utländska makter. Detta syns speciellt i punkt 4 i betänkandet som säger att vi uppmanar kommissionen att se till att våra handelsintressen försvaras mot tredjeländers lagvidriga eller orättvisa handelsförfaranden. Och vidare: ”EU bör agera snabbt och med fasthet när tredjeländer otillbörligt begränsar tillträde till sina marknader för EU-företag”. Vi bör vara försiktiga med den typen av språk mot före detta kolonier. De kommer ihåg när Europa senast agerade med fasthet för att försvara sina intressen. Det språket kan skada oss mer än eventuella begränsningar av handeln. Visst har kommissionen en poäng i att det finns tekniska handelshinder och orättvisa regler. Naturligtvis ska vi lugnt och resonerande diskutera detta med våra partners och lösa eventuella problem. Bjud då inte bara in företag utan även frivilligorganisationer, även från tredjeländer. Då kanske vi kan förstå orsaken bakom reglerna och förstå om de är rimliga eller inte. Jag är orolig för tiopunktslistan. Restriktiva exportförfaranden för råvaror, tak för utländskt ägande i tjänstesektorn, hinder för utländska direktinvesteringar, statliga upphandlingsförfaranden och användningen av statligt stöd måste kunna betraktas som motiverade handelshinder som härrör ur en legitim lagstiftning och som är administrativa åtgärder från offentliga myndigheter. De kan inte tas bort utan offentliga samråd och överläggningar utan att stabiliteten i de länderna hotas. Länder måste ha rätt att skydda hälsa och miljö och kunna ha en upphandling som bibehåller möjligheten för sina lokala företag att inte fullständigt slås ut av internationell konkurrens och skapa massarbetslöshet. Vi kan inte heller ställa orimliga krav på länder som knappt har resurser att skydda mänskliga rättigheter att de ska skydda våra immateriella rättigheter. Vi ska hellre fria än fälla. Vi ska sätta åt de regler som syftar till att gynna utländskt verkande företag i deras länder och som agerar mot andra utländska aktörer. Det är där vi kan ta bort regler. Regler som är direkt eller indirekt avsedda att skydda befolkningen eller lokalt verkande företag måste vi kunna se mellan fingrarna med ibland. Vi har själva skyddat vår industri tills den var stark nog att konkurrera internationellt. Andra måste också kunna ha den möjligheten."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, wanneer men de mededelingen van de Commissie leest, en vooral het verslag van het Parlement, zou men kunnen denken dat de arme kleine EU gediscrimineerd wordt door kwaadwillende buitenlandse machten. Dit komt vooral uit paragraaf 4 van het verslag naar voren, waarin staat dat we er bij de Commissie op aandringen de handelsbelangen van de Europese Unie te verdedigen tegen misbruik en oneerlijke handelspraktijken van derde landen. En vervolgens: “is van mening dat de Europese Unie snel en krachtig moet reageren wanneer derde landen bedrijven uit de EU ongerechtvaardigde beperkingen van de toegang tot hun markten opleggen”. We moeten voorzichtig zijn met het gebruik van dergelijke bewoordingen tegen voormalige koloniën. Zij herinneren zich nog wanneer Europa voor het laatst krachtig handelde om zijn belangen te verdedigen. Zulk taalgebruik kan ons meer schade berokkenen dan alle handelsbelemmeringen samen. De Commissie heeft zeker gelijk in die zin dat er technische handelsbarrières en oneerlijke regels bestaan. Vanzelfsprekend moeten we die op kalme en redelijke wijze bespreken met onze partners en de problemen oplossen die er mogelijk zijn. Nodig daartoe echter niet alleen bedrijven uit, maar ook vrijwilligersorganisaties, waaronder die uit derde landen. Dan kunnen we wellicht begrijpen hoe de regels tot stand kwamen en beoordelen of ze redelijk zijn of niet. Ik voel me ongemakkelijk over de lijst van tien punten. Beperkende exportprocedures voor ruwe grondstoffen, een plafond voor buitenlands eigendom in de dienstensector, beperkingen op rechtstreekse investeringen uit het buitenland, procedures voor het plaatsen van opdrachten en de toepassing van staatshulp moeten worden beschouwd als handelsbelemmeringen die te rechtvaardigen zijn; ze komen voort uit legitieme wetgeving en het zijn administratieve maatregelen van overheidsinstanties. Ze kunnen niet ongedaan gemaakt worden zonder publiek overleg en zonder afwegingen te maken, als de stabiliteit in deze landen niet in gevaar mag worden gebracht. Landen moeten het recht hebben om de volksgezondheid en het milieu te beschermen en procedures te hebben voor het plaatsen van opdrachten, die ervoor zorgen dat lokale bedrijven niet helemaal uitgesloten worden van de internationale concurrentie, waardoor massale werkloosheid zou ontstaan. We kunnen ook niet zo onredelijk zijn te verwachten dat landen onze ingewikkelde eigendomsrechten beschermen als ze nog nauwelijks de middelen hebben om de mensenrechten te beschermen. We zouden vrijheid moeten stimuleren in plaats van valkuilen te creëren. We moeten die regels hard aanpakken die erop gericht zijn bedrijven in hun eigen land voor te trekken die buitenlandse werkwijzen hanteren en zich tegen andere buitenlandse marktspelers keren. In dit geval kunnen we de regels afschaffen. We moeten in staat zijn regels door de vingers te zien die direct of indirect bedoeld zijn om de lokaal actieve bevolking of bedrijven te beschermen. Wij beschermden zelf onze bedrijven totdat deze sterk genoeg waren om op internationaal niveau te concurreren. Anderen moeten daartoe eveneens in de gelegenheid worden gesteld."@nl3
". Panie przewodniczący! Czytając komunikat Komisji, a w szczególności sprawozdanie Parlamentu, można odnieść wrażenie, że biedna, mała UE jest dyskryminowana przez złe siły zagraniczne. Wynika to szczególnie z ustępu 4 sprawozdania, który mówi, że wzywamy Komisję do zapewnienia, że interesy handlowe Unii Europejskiej są chronione przed szkodliwymi czy nieuczciwymi praktykami handlowymi krajów trzecich. I jeszcze: „kiedy kraje trzecie niesłusznie ograniczają dostęp przedsiębiorstw Unii Europejskiej do swoich rynków, Unia Europejska powinna podejmować szybkie i zdecydowane działania”. Musimy ostrożnie używać takich sformułowań wobec byłych kolonii. Pamiętają one o ostatniej zdecydowanej reakcji Europy w obronie swoich interesów. Taki język może przynieść więcej szkód niż jakiekolwiek ograniczenia handlowe. Z pewnością Komisja ma rację, że istnieją techniczne bariery w handlu i nieuczciwe przepisy. Oczywiście musimy przedyskutować je spokojnie i rozsądnie z naszymi partnerami oraz rozwiązać wszelkie możliwe problemy. Ale konieczne jest zaproszenie nie tylko przedsiębiorstw, ale również organizacji dobrowolnych, również z krajów trzecich. Wtedy być może będziemy mogli zrozumieć, w jaki sposób powstały takie przepisy i określić, czy są one słuszne, czy też nie. Mam wątpliwości dotyczące listy dziesięciu punktów. Restrykcyjne procedury eksportu surowców nieprzetworzonych, ograniczenia udziału podmiotów zagranicznych w sektorze usług, ograniczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych, państwowe zamówienia publiczne i stosowanie pomocy publicznej powinny być postrzegane jako uzasadnione bariery handlowe; ich źródłem jest słuszne prawo i są to środki administracyjne władz publicznych. Nie można ich zlikwidować bez konsultacji społecznych i rozważenia, czy nie zagraża to stabilności tych państw. Państwa muszą mieć prawo do ochrony zdrowia i środowiska oraz dysponować procedurami zamówień publicznych, które zapewniają, że ich lokalne przedsiębiorstwa nie są całkowicie wyłączone z konkurencji międzynarodowej, co prowadziłoby do masowego bezrobocia. A zatem nie możemy nierozsądnie wymagać od krajów ochrony naszych niematerialnych praw własności, kiedy im ledwie starcza zasobów na ochronę praw człowieka. Powinniśmy raczej wspierać wolność, niż zakładać pułapki. Musimy ograniczyć się do tych przepisów, które w swoich krajach faworyzują przedsiębiorstwa mające międzynarodowych właścicieli i które działają ze szkodą dla innych podmiotów zagranicznych. To w takich przypadkach możemy likwidować przepisy. Powinniśmy umieć przymknąć oko na przepisy służące bezpośrednio lub pośrednio ochronie ludności i przedsiębiorstw działających w skali lokalnej. Sami chroniliśmy nasz przemysł, aż był on gotów konkurować na arenie międzynarodowej. Należy pozwolić innym zrobić to samo."@pl16
". Senhor Presidente, quando lemos a comunicação da Comissão e, principalmente, o relatório do Parlamento, poderá inculcar-se-nos a ideia de que a pobre e indefesa UE está a ser alvo de discriminação por parte de forças exteriores maléficas. Isto é patente sobretudo no n.º 4 do relatório, onde se pode ler que "instamos a Comissão a garantir que os interesses comerciais da União Europeia sejam defendidos contra práticas comerciais abusivas ou desleais de países terceiros". E, ainda, que "quando países terceiros restringem injustificadamente o acesso das empresas da União Europeia aos seus mercados, esta deve reagir com rapidez e firmeza". Devemos ter cuidado com a utilização deste tipo de linguagem quando nos referimos a antigas colónias. Elas ainda se lembram da última vez que a Europa agiu com firmeza para defender os seus interesses próprios. Este tipo de linguagem pode prejudicar-nos mais do que as restrições ao comércio, sejam elas quais forem. A Comissão não deixa de ter razão quando afirma que existem barreiras técnicas ao comércio e práticas desleais. Temos, naturalmente, de as discutir com os nossos parceiros, com calma e ponderação, para resolver os problemas que porventura existam. Mas convidem também organizações de voluntários, incluindo de países terceiros, e não apenas empresas. Assim, talvez possamos informar-nos sobre a razão da existência dessas regras antes de decidirmos se são ou não aceitáveis. A lista de dez pontos deixa-me apreensivo. As práticas restritivas da exportação de matérias-primas, as limitações à participação de capital estrangeiro no sector dos serviços, as restrições ao investimento directo estrangeiro, as práticas restritivas em matéria de contratos públicos e certas regras de atribuição de auxílios estatais não podem ser consideradas barreiras ao comércio arbitrárias, porquanto resultam de normas legais e constituem medidas administrativas adoptadas por autoridades públicas. Não podem ser suprimidas sem consulta e debate públicos, para não comprometer a estabilidade nesses países. Todos os países devem ter o direito de proteger a saúde e o ambiente e de garantir, mediante certas regras em matéria de contratos públicos, que as empresas locais não são totalmente marginalizadas pela concorrência internacional, o que, a ocorrer, daria origem a desemprego em massa. Por outro lado, não devemos ser crédulos ao ponto de acreditar que os nossos intangíveis direitos de propriedade intelectual serão garantidos em países cujos escassos recursos mal dão para assegurar os direitos humanos. Deveríamos tratar de promover a liberdade, em vez de andarmos a montar armadilhas. O nosso alvo principal devem ser as regras que discriminam empresas estrangeiras em favor de empresa nacionais que também operam no estrangeiro. Nestes casos, poderemos suprimir regras. Devemos ser capazes de fechar os olhos às regras que, directa ou indirectamente, visam proteger a população ou as empresas que só operam localmente. Nós também protegemos as nossas indústrias até se terem tornado suficientemente sólidas para competir a nível internacional. Os outros devem poder fazer o mesmo."@pt17
"Herr talman! När man läser kommissionens meddelande, och i synnerhet parlamentets betänkande, kan man tro att stackars lilla EU är diskriminerat av onda utländska makter. Detta syns speciellt i punkt 4 i betänkandet som säger att vi uppmanar kommissionen att se till att våra handelsintressen försvaras mot tredjeländers lagvidriga eller orättvisa handelsförfaranden. Och vidare: ”EU bör agera snabbt och med fasthet när tredjeländer otillbörligt begränsar tillträde till sina marknader för EU-företag”. Vi bör vara försiktiga med den typen av språk mot före detta kolonier. De kommer ihåg när Europa senast agerade med fasthet för att försvara sina intressen. Det språket kan skada oss mer än eventuella begränsningar av handeln. Visst har kommissionen en poäng i att det finns tekniska handelshinder och orättvisa regler. Naturligtvis ska vi lugnt och resonerande diskutera detta med våra partners och lösa eventuella problem. Bjud då inte bara in företag utan även frivilligorganisationer, även från tredjeländer. Då kanske vi kan förstå orsaken bakom reglerna och förstå om de är rimliga eller inte. Jag är orolig för tiopunktslistan. Restriktiva exportförfaranden för råvaror, tak för utländskt ägande i tjänstesektorn, hinder för utländska direktinvesteringar, statliga upphandlingsförfaranden och användningen av statligt stöd måste kunna betraktas som motiverade handelshinder som härrör ur en legitim lagstiftning och som är administrativa åtgärder från offentliga myndigheter. De kan inte tas bort utan offentliga samråd och överläggningar utan att stabiliteten i de länderna hotas. Länder måste ha rätt att skydda hälsa och miljö och kunna ha en upphandling som bibehåller möjligheten för sina lokala företag att inte fullständigt slås ut av internationell konkurrens och skapa massarbetslöshet. Vi kan inte heller ställa orimliga krav på länder som knappt har resurser att skydda mänskliga rättigheter att de ska skydda våra immateriella rättigheter. Vi ska hellre fria än fälla. Vi ska sätta åt de regler som syftar till att gynna utländskt verkande företag i deras länder och som agerar mot andra utländska aktörer. Det är där vi kan ta bort regler. Regler som är direkt eller indirekt avsedda att skydda befolkningen eller lokalt verkande företag måste vi kunna se mellan fingrarna med ibland. Vi har själva skyddat vår industri tills den var stark nog att konkurrera internationellt. Andra måste också kunna ha den möjligheten."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, ak si niekto prečíta oznámenie Komisie a najmä správu Parlamentu, mohol by sa domnievať, že úbohá malá EÚ je utláčaná nepriateľskými silami zo zahraničia. Tento dojem vyvstáva predovšetkým z odseku 4 správy, v ktorom je uvedené, že naliehame na Komisiu, aby zabezpečila ochranu obchodných záujmov Európskej únie pred nezákonnými a nespravodlivými obchodnými postupmi tretích krajín. Znova: „ak tretie krajiny neodôvodnene bránia prístupu spoločností Európskej únie na svoje trhy, Európska únia by mala reagovať rýchlo a rozhodne.“ Mali by sme byť opatrní pri používaní tohto druhu vyjadrení voči bývalým kolóniám. Pamätajú si obdobie, keď Európa naposledy konala rozhodne, aby chránila svoje záujmy. Tento druh prejavu nás môže ohroziť skôr, než akékoľvek obchodné obmedzenia. Komisia sa samozrejme nemýli v tom, že existujú technické prekážky pre obchod a nespravodlivé pravidlá. Musíme o nich diskutovať s našimi partnermi pokojne a rozumne a vyriešiť všetky problémy, ktoré môžu nastať. Musíme prizvať nielen podniky, ale aj dobrovoľnícke organizácie, vrátane organizácií z tretích krajín. Možno následne môžeme pochopiť spôsob, akým pravidlá vznikli a porozumieť, či sú opodstatnené alebo nie. Znepokojuje ma desaťbodový zoznam. Obmedzujúce vývozné postupy pre surové materiály, obmedzené množstvo zahraničných vlastníkov v sektore služieb, obmedzenia týkajúce sa priamych zahraničných investícií, postupy štátneho verejného obstarávania a uplatňovanie štátnej pomoci musia byť vnímané ako prekážky pre obchod, ktoré majú svoje opodstatnenie. Tieto prekážky vyvstávajú zo zákonnej legislatívy a sú administratívnymi opatreniami verejných orgánov. Ak nechceme ohroziť stabilitu týchto krajín, nemožno ich odstrániť bez verejnej konzultácie a bez uváženia. Krajiny musia mať právo na ochranu zdravia a životného prostredia a musia používať postupy verejného obstarávania, ktorými zabezpečia, že ich miestne podniky nebudú úplne vylúčené z medzinárodnej hospodárskej súťaže, čo spôsobuje masovú nezamestnanosť. Rovnako nemôžeme byť natoľko nerozumní, že budeme od krajín očakávať ochranu našich nedotknuteľných vlastníckych práv, keď ťažko nachádzajú zdroje na ochranu ľudských práv. Mali by sme skôr presadzovať slobodu, než nastavovať pasce. Musíme kritizovať tie pravidlá, ktorých cieľom je zvýhodňovať podniky v príslušných krajinách, ktoré majú prevádzky za hranicami, a ktoré vystupujú proti ostatným zahraničným hráčom. V tomto prípade pravidlá nie sú potrebné. Mali by sme byť schopní privrieť oči nad pravidlami, ktoré sú priamo alebo nepriamo zamerané na ochranu obyvateľov alebo podnikov, ktoré pôsobia v mieste svojej prevádzky. My sme svoje priemyselné odvetvia dokiaľ neboli dostatočne silné pre hospodársku súťaž na medzinárodnej úrovni chránili. Ostatným musíme umožniť konať rovnako."@sk19
". Gospod predsednik, ob prebiranju sporočila Komisije in zlasti poročila Parlamenta se zdi, kot da ubogo majhno EU ogrožajo zlonamerne tuje sile. To sledi zlasti iz odstavka 4 poročila, ki navaja, da Komisijo pozivamo k zagotovitvi zaščite trgovinskih interesov Evropske unije pred neprimernimi ali nepoštenimi trgovinskimi praksami tretjih držav. In podobno: kadar tretje države neupravičeno omejujejo dostop podjetij iz Evropske unije na svoje trge, se mora Evropska unija hitro in odločno odzvati. Pri uporabi takšnega izražanja za nekdanje kolonije moramo biti previdni. Te države niso pozabile, kdaj se je Evropa nazadnje odločno odzvala za zaščito svojih interesov. Takšen način izražanja nam lahko škodi bolj kot kakršne koli trgovinske omejitve. Komisija ima seveda prav, da obstajajo tehnične ovire v trgovini in nepravična pravila. O tem moramo mirno in razumno razpravljati z našimi partnerji ter reševati morebitne težave. Vendar k temu ne povabite le podjetij, ampak tudi prostovoljne organizacije, vključno s tistimi iz tretjih držav. Takrat bomo morda lahko razumeli, kako so takšna pravila nastala in če so razumna ali ne. Zaskrbljen sem zaradi seznama z desetimi točkami. Restriktivne izvozne postopke za surovine, zgornjo mejo za tuje lastništvo v sektorju storitev, omejitve neposrednih tujih naložb, državni postopek javnih naročil in izvajanje državne pomoči je treba obravnavati kot ovire za trgovino, ki so upravičene, ker izhajajo iz legitimne zakonodaje in so upravni ukrepi javnih organov. Ni jih mogoče odpraviti brez javnega posvetovanja in razmisleka, da se ne ogrozi stabilnost v teh državah. Države morajo imeti pravico, da zaščitijo zdravje in okolje, ter postopke javnih naročil, ki zagotavljajo, da njihova lokalna podjetja niso v celoti izključena iz mednarodne konkurence, kar bi povzročilo veliko brezposelnost. Prav tako moramo biti razumni in od držav ne moremo pričakovati, da bodo zaščitile naše lastninske pravice, ko pa imajo komaj dovolj sredstev za zaščito človekovih pravic. Namesto da nastavljamo pasti, bi morali spodbujati svobodo. Odločno moramo kritizirati tista pravila, ki dajejo prednost podjetjem v njihovih državah, ki poslujejo v tujini, in delujejo v škodo drugih tujih udeležencev. V takšnem primeru lahko odpravimo pravila. Prezreti moramo pravila, ki so neposredno ali posredno namenjena zaščiti prebivalstva ali lokalno dejavnih podjetij. Tudi sami smo ščitili svojo industrijo, dokler ni bila sposobna mednarodne konkurence. Tudi drugim je treba dovoliti, da storijo enako."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph