Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-190"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.26.1-190"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo come questo argomento sia delicato e con quanta attenzione sia seguito nei nostri rispettivi paesi.Il gruppo UEN si considera molto soddisfatto della proposta presentata dall’on. Guardans Cambó e del lavoro di completamento della stessa in commissione per il commercio internazionale. Tengo a congratularmi con il relatore, apprezzando l’analisi e l’angolazione europea e quindi l’accento sulle difficoltà spesso generate da ostacoli ingiustificati, con le quali deve confrontarsi l’industria europea sui mercati internazionali.Migliorare tale competitività vuol dire dare una mano importante per la buona riuscita della strategia di Lisbona. Se siamo capaci di offrire migliori spazi nei mercati internazionali all’industria europea metteremo le imprese in condizioni di crescere, di investire anche in e tecnologia e di creare maggiore occupazione. E’ questo che ci viene chiesto da molti settori economici dei nostri paesi.L’accesso per l’industria europea sui mercati stranieri trova ostacoli di varia natura. Le barriere si compongono di un insieme di misure di vario tipo che vanno da regolamentazioni farraginose e da scoraggiare l’investimento o l’ingresso sul mercato a pratiche commerciali sleali, a scarsa attenzione ai diritti di proprietà intellettuale e a contraffazione diffusa a discapito dei prodotti europei e, più in generale, violazioni serie e sistematiche delle regole OMC e di altre norme che disciplinano il commercio internazionale. La comunicazione della Commissione va nella giusta direzione e il Parlamento vuole appoggiare le iniziative indicate, volte a migliorare l’accesso sui mercati straieri. Tra queste l’instaurazione di un partenariato strategico rafforzato tra la Commissione, che manterrebbe il suo ruolo di coordinatrice, gli Stati membri e le imprese dell’Unione europea, al fine di sostenere gli operatori commerciali e soprattutto le piccole e medie imprese che vogliono avere contatti o esportare nei paesi terzi. Bisogna rafforzare la presenza nelle delegazioni della Commissione situate in alcuni paesi chiave. Queste mosse devono essere inserite in una strategia più ampia, portata avanti congiuntamente con i principali partner commerciali, quali Stati Uniti, Giappone e Canada, che hanno a livello internazionale le nostre stesse preoccupazioni e possono farsi promotori con l’Unione di un accordo multilaterale sulla materia, promuovendo meccanismi OMC che consentano risposte rapide in caso di nuovi ostacoli non tariffari. L’azione a livello multilaterale, la più efficace per il numero dei paesi coinvolti e anche la più difficile, ha bisogno quindi di essere accompagnata da accordi nei quali bisogna far emergere e risolvere da parte nostra le incongruenze legate alla presenza di ostacoli ingiustificati nei paesi terzi."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, jsme si dobře vědomi citlivosti této otázky a kolik pozornosti je jí věnováno v příslušných našich zemích. Skupina UEN je s návrhem předloženým panem Guardans Cambó a další prací Výboru pro mezinárodní obchod velmi spokojena. Blahopřeji zpravodaji k jeho analýze a evropskému zaměření, a také k jeho důrazu na obtíže, které často způsobují neprováněné překážky, kterým musí čelit evropský průmysl na mezinárodních trzích. Zlepšení konkurenceschopnosti znamená udělat vše pro zajištění úspěchu lisabonské strategie. Pokud budeme schopni zajistit evropskému průmyslu lepší přístup na mezinárodní trhy, umožníme podnikům růst, investovat do know-how a technologie a vytvářet nové pracovní příležitosti. A to je přesně to, co řada hospodářských odvětví v našich zemích od nás žádá. Přístup evropského průmyslu na neevropské trhy zpomaluje celá řada překážek. Tyto bariéry jsou představovány nejrůznějšími opatřeními od nejasných nařízení a překážek investic nebo přístupu na trh až po nekalé obchodní praktiky, nedostatečnou ochranu práv duševního vlastnictví a tolik rozšířené falšování, které poškozuje evropské zboží, a obecně po závažná a systematická porušování pravidel WTO a dalších pravidel mezinárodního obchodu. Sdělení Komise se ubírá správným směrem a parlament si přeje podporovat iniciativy, které stanoví s cílem zlepšení přístupu na zahraniční trhy. Tyto iniciativy zahrnují vytvoření silnějšího strategického partnerství mezi Komisí, která by si zachovala svou roli koordinátora, členskými státy a podniky Evropské unie, s cílem podporovat hospodářské operace a především malé a střední podniky přející si navázat kontakty nebo vyvážet do třetích zemí. Delegace Komise v určitých klíčových zemích potřebují zviditelnit. To by měla být součást širší strategie realizované ve spojení s našimi hlavními obchodními partnery jako jsou Spojené státy, Japonsko a Kanada. Tyto státy mají na mezinárodním poli stejné problémy jako my a mohly by podpořit úsilí Unie o vícestrannou dohodu v této oblasti, a mechanismy WTO, které by zajistily rychlejší reakci na netarifní bariéry. Vícestranné úsilí, nejefektivnější typ působení zahrnující více států, ale současně typ nejobtížnější, musí být proto doprovázen dohodami zdůrazňujícími a řešícími nedostatky spojení s existencí neoprávněných překážek ve třetích zemích."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Der er som bekendt tale om et delikat spørgsmål, der bliver fulgt med stor opmærksomhed i vores respektive lande. UEN-Gruppen er meget tilfreds med det forslag, som hr. Guardans Cambó har stillet, og det supplerende arbejde, som Udvalget om International Handel har udført. Jeg vil gerne lykønske ordføreren med hans analyse og europæiske fokus og således med den vægt, han har lagt på de vanskeligheder, der ofte opstår som følge af de uberettigede hindringer, som den europæiske industri står over for på de internationale markeder. At forbedre konkurrenceevnen er ensbetydende med at arbejde kraftigt for, at Lissabonstrategien bliver en succes. Hvis vi giver den europæiske industri bedre adgang til de internationale markeder, giver vi virksomhederne mulighed for at vokse, investere i knowhow og teknologi og skabe større beskæftigelse. Det er, hvad mange økonomiske sektorer i vores lande beder os om. Der er forskellige hindringer for den europæiske industris adgang til de udenlandske markeder. Disse barrierer består af en række forskellige foranstaltninger, der strækker sig lige fra uklare bestemmelser og hindringer for investeringer eller markedsadgang til illoyal handelspraksis, ringe opmærksomhed på de intellektuelle ejendomsrettigheder, udbredt kopiering af europæiske produkter og mere generelt alvorlige og systematiske overtrædelser af WTO-reglerne og andre regler, der gælder for den internationale handel. Kommissionens meddelelse går i den rigtige retning, og Parlamentet vil gerne støtte de angivne initiativer, der tager sigte på at forbedre adgangen til de udenlandske markeder. Et af disse initiativer er indførelsen af et stærkere strategisk partnerskab mellem Kommissionen, der bevarer sin koordinatorrolle, medlemsstaterne og EU's virksomheder med det formål at støtte de økonomiske aktører og navnlig de små og mellemstore virksomheder, der gerne vil have forbindelser til tredjelandene eller eksportere til dem. Kommissionens delegationer i visse nøglelande har brug for en stærkere repræsentation. Dette bør være en del af en bredere strategi, der gennemføres sammen med vores vigtigste handelspartnere, såsom USA, Japan og Canada, der på internationalt plan har de samme bekymringer som os, og som sammen med EU kan arbejde for en multilateral aftale på dette område, idet vi støtter de WTO-mekanismer, der sørger for en hurtig reaktion i tilfælde af nye ikketoldmæssige barrierer. Derfor er det nødvendigt, at en multilateral indsats - som er den mest effektive indsats på grund af de mange lande, der er involveret, men som også er den vanskeligste indsats - bliver ledsaget af aftaler, hvor vi identificerer og finder en løsning på den inkonsekvens, der er forbundet med eksistensen af uberettigede hindringer i tredjelandene."@da2
". Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir sind uns bewusst, wie heikel dieses Thema ist und mit welch großer Aufmerksamkeit es in unseren jeweiligen Ländern verfolgt wird. Die UEN-Fraktion ist sehr zufrieden mit dem Vorschlag, der von Herrn Guardans Cambó vorgelegt wurde, sowie mit der ergänzenden Arbeit des Ausschusses für internationalen Handel. Ich möchte den Berichterstatter beglückwünschen und meine Anerkennung für seine Analyse und seinen europäischen Blickwinkel bekunden, denn er hat den Schwerpunkt auf die oft durch ungerechtfertigte Hindernisse verursachten Schwierigkeiten gelegt, mit denen die europäische Wirtschaft auf den internationalen Märkten zu kämpfen hat. Die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern heißt, einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Lissabon-Strategie zu leisten. Wenn wir imstande sind, die internationalen Märkte stärker für die europäische Industrie zu öffnen, werden wir die Unternehmen in die Lage versetzen, zu wachsen, auch in Know-how und Technologie zu investieren und mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist es, was viele Wirtschaftsbereiche in unseren Ländern von uns fordern. Die europäische Industrie stößt beim Zugang zu ausländischen Märkten auf Hindernisse verschiedener Art. Die Hemmnisse bestehen aus einer Gesamtheit unterschiedlicher Maßnahmen, die von undurchsichtigen Regelungen und Investitions- und Markteintrittsschranken über unlautere Handelspraktiken bis hin zur Geringachtung der Rechte an geistigem Eigentum und breit angelegter Nachahmung europäischer Erzeugnisse und, ganz allgemein, ernsten und systematischen Verstößen gegen die WTO-Regeln und andere internationale Handelsnormen reichen. Die Mitteilung der Kommission geht in die richtige Richtung, und das Parlament ist gewillt, die aufgezeigten Maßnahmen, die den Zugang zu ausländischen Märkten verbessern sollen, zu unterstützen. Darunter die Stärkung einer strategischen Partnerschaft zwischen der Kommission, die weiterhin für die Koordinierung sorgen würde, den Mitgliedstaaten und den Unternehmen der Europäischen Union, um die Wirtschaftsakteure und vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen, die Kontakte in Drittländern suchen oder in diese exportieren wollen, zu unterstützen. Es gilt, die Präsenz in den Delegationen der Kommission in einigen Schlüsselländern zu verstärken. Dies sollte Teil einer umfassenderen Strategie sein, die gemeinsam mit unseren Haupthandelspartnern, als da sind USA, Japan und Kanada, vorangebracht werden muss; sie haben international gesehen dieselben Sorgen wie wir und können sich gemeinsam mit der EU für ein einschlägiges multilaterales Übereinkommen einsetzen, indem sie WTO-Mechanismen fördern, die eine zügigere Erörterung von Schritten gegen neue nichttarifäre Hemmnisse möglich machen. Die Tätigkeit auf multilateraler Ebene, die angesichts der Anzahl der beteiligten Länder am effektivsten, aber auch am schwierigsten ist, muss demzufolge durch Abkommen flankiert werden, mit denen die Widersprüche im Zusammenhang mit dem Bestehen ungerechtfertigter Hemmnisse in Drittländern beim Namen genannt und gelöst werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όλοι μας γνωρίζουμε πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το ζήτημα και πόση προσοχή δίνεται σε αυτό στις χώρες μας. Η Ομάδα ΕΕΕ είναι ιδιαιτέρως ικανοποιημένη με την πρόταση που υπέβαλε ο κ. Guardans Cambó και την πρόσθετη εργασία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την ανάλυσή του και την ευρωπαϊκή επικέντρωσή του, και συνεπώς την έμφαση που δίνει στις δυσκολίες που προκαλούνται συχνά από αδικαιολόγητα εμπόδια που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στις διεθνείς αγορές. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σημαίνει να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της επιτυχίας της στρατηγικής της Λισαβόνας. Εάν καταφέρουμε να παράσχουμε στην ευρωπαϊκή βιομηχανία καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, θα δώσουμε στις εταιρείες τη δυνατότητα ανάπτυξης, επένδυσης σε τεχνογνωσία και τεχνολογία, και δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας. Αυτό ζητούν από εμάς πολλοί οικονομικοί τομείς στις χώρες μας. Εμπόδια διαφόρων ειδών παρακωλύουν την πρόσβαση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε ξένες αγορές. Αυτοί οι φραγμοί συνίστανται σε πλήθος διαφορετικών μέτρων που ποικίλλουν από κανονισμούς που προκαλούν σύγχυση και αντικίνητρα στις επενδύσεις ή την πρόσβαση στην αγορά έως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ελάχιστη μέριμνα για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εκτεταμένη απομίμηση, η οποία είναι επιζήμια για τα ευρωπαϊκά αγαθά και, γενικότερα, σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των κανόνων του ΠΟΕ και άλλων κανόνων που διέπουν το διεθνές εμπόριο. Η ανακοίνωση της Επιτροπής έχει σωστό προσανατολισμό και το Κοινοβούλιο επιθυμεί να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που αναφέρονται σε αυτήν, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στις ξένες αγορές. Σε αυτές περιλαμβάνονται η δημιουργία ισχυρότερης στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής, διατηρώντας τον συντονιστικό της ρόλο, των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με σκοπό την ενίσχυση των οικονομικών παραγόντων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τρίτες χώρες ή να κάνουν εξαγωγές σε αυτές. Χρειάζεται η ισχυρότερη παρουσία των αντιπροσωπειών της Επιτροπής σε ορισμένες καίριες χώρες. Αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που θα εφαρμοστεί σε συνεργασία με τους κύριους εμπορικούς εταίρους μας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και ο Καναδάς. Οι χώρες αυτές εκφράζουν τις ίδιες ανησυχίες με εμάς διεθνώς και θα μπορούσαν να συνεργαστούν με την Ένωση για την προώθηση μιας πολυμερούς συμφωνίας σε αυτόν τον τομέα, στηρίζοντας τους μηχανισμούς του ΠΟΕ που διασφαλίζουν ταχύτερη αντίδραση σε οποιονδήποτε νέο μη δασμολογικό φραγμό. Η πολυμερής δράση, ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος δράσης, χάρη στον αριθμό των χωρών που συμμετέχουν, αλλά ταυτόχρονα και ο πιο δύσκολος, πρέπει ως εκ τούτου να συνοδεύεται από συμφωνίες που εντοπίζουν και επιλύουν τις ασυνέπειες που συνδέονται με την ύπαρξη αδικαιολόγητων φραγμών σε τρίτες χώρες."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, we are all aware of the sensitivity of this matter and how much attention is paid to it in our respective countries. The UEN Group is very satisfied with the proposal put forward by Mr Guardans Cambó and the additional work done by the Committee on International Trade. I would compliment the rapporteur on his analysis and European focus, and consequently his emphasis on the difficulties often caused by the unwarranted obstacles confronting European industry on international markets. Improving competitiveness means doing whatever is necessary to ensure the success of the Lisbon strategy. If we are able to give European industry better access to international markets, we will enable companies to grow, invest in know-how and technology, and create more jobs. This is what many economic sectors in our countries are asking of us. Various kinds of obstacles impede access to foreign markets by European industry. These barriers consist of a number of different measures ranging from confused regulations and disincentives to investment or market access, to unfair trading practices, scant regard for intellectual property rights and widespread counterfeiting, which is detrimental to European goods, and, more generally, serious and systematic violations of the WTO rules and other rules governing international trade. The Commission's communication goes in the right direction and Parliament wishes to support the initiatives it sets out, aimed at improving access to foreign markets. These include the formation of a stronger strategic partnership between the Commission, maintaining its coordinating role, the Member States, and European Union businesses, with a view to supporting economic operators and especially SMEs wishing to make contact with or export to third countries. The Commission delegations in certain key countries need a stronger presence. This should form part of a broader strategy carried out in conjunction with our main trading partners, such as the United States, Japan and Canada; they have the same concerns as ourselves internationally and could join the Union in promoting a multilateral agreement in this field, backing WTO mechanisms that ensure a faster response to any new non-tariff barriers. Multilateral action, the most effective type of action owing to the number of countries involved but also the most difficult, therefore needs to be accompanied by agreements identifying and resolving the inconsistencies connected with the existence of unwarranted obstacles in third countries."@en4
". Señor Presidente, Señorías, todos somos conscientes de la delicadeza de este asunto y del elevado grado de atención que se le ha prestado en nuestros respectivos países. El Grupo UEN está muy satisfecho con la propuesta presentada por el señor Guardans Cambó y el trabajo adicional llevado a cabo por la Comisión de Comercio Internacional. Me gustaría alabar al ponente por su análisis y enfoque europeo y, por tanto, por el hincapié realizado en las dificultades a menudo originadas por los obstáculos injustificados a los que se enfrenta la empresa europea en los mercados internacionales. Mejorar la competitividad implica hacer todo lo posible para garantizar el éxito de la Estrategia de Lisboa. Si logramos dotar a la industria europea de un mejor acceso a los mercados internacionales, permitiremos que las empresas crezcan, inviertan en conocimientos especializados y tecnología y creen más puestos de trabajo. Es lo que nos están pidiendo muchos sectores económicos en nuestros países. Existen varios obstáculos que impiden el acceso de la industria europea a los mercados exteriores. Estas barreras constan de diversas medidas que van desde reglamentos confusos y falta de incentivos a la inversión o el acceso a los mercados, hasta prácticas comerciales desleales, escasa atención a los derechos de la propiedad intelectual y contrabando generalizado, que va en detrimento de los bienes europeos y, de forma más general, violaciones graves y sistemáticas de las normativas de la OMC y otras normas que rigen el mercado internacional. La Comunicación de la Comisión va en la dirección correcta y el Parlamento desea apoyar las iniciativas que plantea, destinadas a mejorar el acceso a los mercados exteriores. Entre estas iniciativas se incluye la formación de una asociación estratégica más sólida entre la Comisión, que conserva su función de coordinación, los Estados miembros y las empresas de la Unión Europea, con vistas a apoyar a los operadores económicos y, sobre todo, a las PYME que deseen establecer contacto con terceros países o exportar a los mismos. Las delegaciones de la Comisión en determinados países fundamentales necesitan una mayor presencia. Esto formaría parte de una estrategia más amplia llevada a cabo conjuntamente con nuestros principales socios comerciales, tales como los Estados Unidos, Japón y Canadá; ellos tienen las mismas preocupaciones que nosotros a escala internacional y podrían unirse a la Unión en la promoción de un acuerdo multilateral en este ámbito, que respaldara los mecanismos de la OMC que garantizan una respuesta más rápida a cualquier barrera nueva de tipo no arancelario. La acción multilateral, el tipo de acción más efectiva dado el número de países participantes, aunque también la más difícil, necesita, por tanto, ir acompañada de acuerdos en los que se identifiquen y resuelvan las incoherencias referidas a la existencia de obstáculos injustificados en terceros países."@es21
"Hr president, daamid ja härrad, me kõik oleme teadlikud selle teema tundlikkusest ning sellest, kui palju tähelepanu sellele pühendatakse meie igaühe kodumaal. Fraktsioon UEN on väga rahul hr Guardans Cambó esitatud ettepanekuga ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni tehtud lisatööga. Tahaksin õnnitleda raportööri tema analüüsi ja Euroopale keskendumise eest ning sellest tulenevalt tema rõhuasetuse eest raskustele, mida tihti põhjustavad põhjendamatud takistused, millega Euroopa tööstus rahvusvahelistel turgudel kokku puutub. Konkurentsivõime parandamine tähendab kõige tegemist, mis on vajalik Lissaboni strateegia edu tagamiseks. Kui oleme suutelised andma Euroopa tööstusele parema juurdepääsu rahvusvahelistele turgudele, soodustame äriühingute kasvu, oskusteabesse ja tehnoloogiasse investeerimist ning arvukamate töökohtade loomist. Just seda tahavadki meilt paljud majandussektorid meie riikides. Mitmesugused tõkked takistavad Euroopa tööstuse pääsu välisturgudele. Need tõkked koosnevad hulgast eri meetmetest, alates segadusseajavatest eeskirjadest ning investeeringute või turulepääsu pärssimisest kuni ebaõiglase kaubandustavani, koos intellektuaalomandi õiguste vähese arvestamise ning laialt levinud võltsimisega, mis on Euroopa kaupadele kahjulik, ning üldisemalt WTO eeskirjade ning muude rahvusvahelist kaubandust reguleerivate eeskirjade tõsise ja süstemaatilise rikkumiseni. Komisjoni teatis pürgib õiges suunas ja Euroopa Parlament tahab toetada selles sätestatud algatusi, mille eesmärk on parandada välisturgudele pääsemist. Need hõlmavad tugevama strateegilise partnerluse loomist oma koordineerivat rolli säilitava komisjoni, liikmesriikide ning Euroopa Liidu ettevõtete vahel, eesmärgiga toetada ettevõtjaid ning eelkõige väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes soovivad kolmandate riikidega kontakti luua või sinna eksportida. Komisjoni delegatsioonid teatavates võtmeriikides vajavad tugevamat positsiooni. Selle peaks looma osa laiemast strateegiast, mis viiakse ellu koostoimes meie peamiste kaubanduspartneritega, nagu näiteks Ameerika hendriigid, Jaapan ja Kanada; neil on rahvusvaheliselt samad mured mis meilgi ning nad võiksid Euroopa Liiduga ühineda mitmepoolse lepingu edendamisel selles valdkonnas, toetades WTO mehhanisme, mis tagavad kiire vastulöögi kõigile uutele mittetariifsetele tõketele. Mitmepoolsed meetmed on kaasatud riikide arvukuse tõttu kõige tõhusam meetmete liik, kuid samas ka kõige keerukam, seetõttu peavad nendega kaasnema lepingud, mis määratlevad ja lahendavad põhjendamatute takistuste olemasoluga seotud vastuolusid kolmandates riikides."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tiedämme kaikki, kuinka arkaluonteinen tämä asia on ja kuinka paljon siihen kiinnitetään huomiota kotimaissamme. UEN-ryhmä on erittäin tyytyväinen Ignasi Guardans Cambón ehdotukseen ja kansainvälisen kaupan valiokunnan tekemään työhön. Kiitän esittelijää hänen laatimastaan analyysista, hänen eurooppalaisesta näkökulmastaan ja siitä, että hän painottaa mietinnössä ongelmia, joita tarpeettomat esteet aiheuttavat usein eurooppalaisille yrityksille kansainvälisillä markkinoilla. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää sitä, että teemme kaiken sen, mitä Lissabonin strategian onnistuminen vaatii. Jos me voimme auttaa eurooppalaisia yrityksiä pääsemään kansainvälisille markkinoille, autamme niitä kasvamaan, investoimaan taitotietoon ja teknologiaan ja luomaan uusia työpaikkoja. Juuri tätä kotimaidemme talousalan toimijat pyytävät meiltä. Monenlaiset esteet estävät eurooppalaisia yrityksiä pääsemästä ulkomaiden markkinoille. Nämä esteet muodostuvat monenlaisista toimenpiteistä. Ne voivat olla esimerkiksi sekavia säännöksiä, investoinnin esteitä, markkinoille pääsyn esteitä tai epäoikeudenmukaisia kauppakäytäntöjä. Ongelmana voi olla myös se, ettei teollis- ja tekijänoikeuksiin kiinnitetä juurikaan huomiota ja että tuoteväärennökset ovat yleisiä, mikä on haitaksi eurooppalaisille tuotteille, tai se, että WTO:n sääntöjä ja muita kansainvälisen kaupan sääntöjä rikotaan räikeästi ja järjestelmällisesti. Komission tiedonanto on oikeasuuntainen, ja parlamentti haluaa kannattaa siinä esitettyjä aloitteita, joilla pyritään helpottamaan yritysten pääsyä ulkomaisille markkinoille. Näihin aloitteisiin kuuluu koordinointitehtäviä hoitavan komission, EU:n jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten yritysten strategisen kumppanuuden lujittaminen, millä pyritään tukemaan talouden toimijoita ja erityisesti pk-yrityksiä, jotka haluavat luoda yhteyksiä tai viedä tuotteitaan yhteisön ulkopuolisiin maihin. Lisäksi komission edustustojen on oltava näkyvämmin läsnä tietyissä keskeisissä maissa. Tämän pitäisi olla osa laajempaa strategiaa, joka toteutetaan yhdessä suurimpien kauppakumppaneidemme, kuten Yhdysvaltojen, Japanin ja Kanadan kanssa. Niillä on kansainvälisen kaupan alalla samat murheet kuin meillä, ja ne voisivat edistää tällä alalla EU:n kanssa monenvälistä sopimusta, jolla tuettaisiin WTO:n mekanismeja, joilla taataan nopea reagointi kaikkiin sellaisiin uusiin esteisiin, jotka eivät ole tulliesteitä. Monenväliset toimet ovat toimista tehokkaimpia, koska niihin osallistuu suuri määrä maita. Ne ovat kuitenkin myös toimista vaikeimpia, ja siksi ne edellyttävät sopimuksia, joissa määritellään ja joilla ratkaistaan epäjohdonmukaisuudet, jotka liittyvät tarpeettomien esteiden soveltamiseen yhteisön ulkopuolisissa maissa."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes tous conscients du caractère sensible de cette question et de l’importante attention qu’on lui accorde dans nos pays respectifs. Le groupe UEN est très heureux des propositions avancées par M. Guardans Cambó et du travail complémentaire abattu par la commission du commerce international. Je voudrais féliciter le rapporteur pour son analyse et son orientation européenne, et donc pour sa stigmatisation des difficultés souvent rencontrées à la suite d’obstacles injustifiés gênant l’industrie européenne sur les marchés internationaux. Améliorer la compétitivité veut dire faire ce qui est nécessaire pour assurer le succès de la stratégie de Lisbonne. Si nous pouvons assurer à l’industrie européenne un meilleur accès aux marchés internationaux, nous permettrons aux entreprises de grandir, d’investir dans le savoir-faire et les technologies, et de créer davantage d’emplois. C’est ce qu’attendent de nous de nombreux secteurs économiques de nos pays. Les obstacles empêchant l’industrie européenne d’accéder aux marchés étrangers sont très divers. Ces barrières sont faites de différentes mesures allant de règlement confus et de freins à l’investissement ou à l’accès au marché, à des pratiques déloyales, au mépris des droits de propriété intellectuelle et à des contrefaçons de masse, ce qui porte préjudice aux biens européens et, plus généralement, aux violations systématiques des règles de l’OMC ou autres règles régissant le commerce international. La communication de la Commission va dans le bon sens, et le Parlement souhaite soutenir les initiatives proposées, visant à améliorer l’accès aux marchés étrangers. Et parmi elles, la formation d’un partenariat stratégique plus étroit entre la Commission, conservant son rôle de coordination, les États membres, et les entreprises de l’Union européenne, en vue de soutenir les opérateurs économiques et plus spécialement les PME désireuses de contacter les pays tiers ou d’y exporter. Dans certains pays cruciaux, les délégations de la Commission ont besoin d’une présence plus affirmée. Cela doit faire partie d’une stratégie plus large implémentée avec l’aide de nos principaux partenaires commerciaux tels que les États-Unis, le Japon et le Canada; ils ont les mêmes préoccupations internationales que nous, et pourraient se joindre à l’Union pour promouvoir un accord multilatéral en la matière, appuyant les mécanismes de l’OMC qui assurent une réponse plus rapide à toutes nouvelles barrières non tarifaires. Une action multilatérale, le type d’action le plus efficace en raison du nombre de pays impliqués mais également le plus difficile, doit dès lors être accompagnée d’accords identifiant et résolvant les contradictions liées à l’existence d’obstacles injustifiés dans les pays tiers."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Mindannyian tisztában vagyunk a téma érzékeny jellegével és azzal, hogy országainkban mennyi figyelmet szentelnek neki. Az UEN képviselőcsoport igen elégedett a Guardans Cambó úr által előterjesztett javaslattal, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság által végzett további munkával. Gratulálok az előadónak az elemzésért; azért, hogy Európára fókuszált, valamint hogy kiemelte azokat az indokolatlan akadályok által okozott nehézségeket, amelyekkel az európai iparnak meg kell küzdenie a nemzetközi piacokon. A versenyképesség javítása annyit tesz, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni a Lisszaboni Stratégia sikerének biztosítása érdekében. Amennyiben sikerül az európai iparnak jobb hozzáférést biztosítani a nemzetközi piacokhoz, akkor ezáltal a vállalatok nőhetnek, lehetőségük nyílik a tudásba és technológiába való befektetésre és több munkahelyet tudnak teremteni. Országaink gazdasági szektorai közül sok ezt kéri tőlünk. Az európai ipar külföldi piacokra történő bejutását különböző típusú akadályok gátolják. Ezek az akadályok számos különböző intézkedésből állnak össze, a zavarodott rendeletektől és befektetést és piaci hozzáférést gátló tényezőktől egészen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokig, a szellemi tulajdonjog csekély mértékben történő tiszteletben tartásáig, az európai árukra igen káros széleskörű hamisításig, valamint a Kereskedelmi Világszervezet szabályainak és az egyéb nemzetközi kereskedelmet szabályozó szabályok súlyos és szisztematikus megszegéséig. A Bizottság közleménye a megfelelő irányba halad, és a Parlament támogatni kívánja az általa meghatározott kezdeményezéseket, amelyeknek célja, hogy javítsák a külföldi piacokhoz való hozzáférést. Ide tartozik egy, a Bizottság, a tagállamok és az Európai Uniós vállalatok közötti erősebb stratégiai partnerség kialakítása, ahol a Bizottság megőrzi koordináló szerepét, és amelynek célja, hogy a gazdasági szereplőket támogassa, különösen azokat a KKV-kat, amelyek exportálni szeretnének harmadik országokba vagy szeretnék felvenni azokkal a kapcsolatot. Egyes kulcsfontosságú országokban a Bizottság küldöttségeinek erősebb jelenlétére van szükség. Ez egy szélesebb stratégia részét kell, hogy képezze, amelyet az olyan főbb kereskedelmi partnereinkkel együttműködésben kellene kivitelezni, mint például az Egyesült Államok, Japán és Kanada. Ezeket az országokat nemzetközi szinten ugyanazok a dolgok aggasztják, és csatlakozhatnának az EU-hoz egy ezen a területen belül tett többoldalú megállapodás előmozdításában, támogatva azokat a WTO mechanizmusokat, amelyek gyorsabb reakciót biztosítanak az új nem tarifális akadályokra. A többoldalú intézkedések a leghatékonyabbak, hiszen itt több ország is részt vesz a végrehajtásban. Ugyanakkor viszont ezek a legnehezebbek is, ezért ezeket az intézkedéseket olyan megállapodásoknak kell kísérniük, amelyek azonosítják és feloldják a harmadik országokban fennálló indokolatlan akadályokkal kapcsolatos következetlenségeket."@hu11
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, mes visi žinome, koks jautrus šitas klausimas, ir kiek dėmesio yra jam skiriama mūsų atstovaujamose šalyse. UEN frakcija labai patenkinta I. Guardanso Cambó pristatytu pasiūlymu ir Tarptautinės prekybos komiteto nuveiktu papildomu darbu. Noriu pagirti pranešėją už analizę ir į Europą sutelktą dėmesį, sunkumų, kylančių dėl nereikalingų kliūčių, trukdančių Europos pramonei tarptautinėse rinkose, akcentavimą. Konkurencingumo gerinimas reiškia darymą to, kas būtina, siekiant užtikrinti Lisabonos strategijos sėkmę. Jeigu galėsime Europos pramonei suteikti geresnį patekimą į tarptautines rinkas, mes suteiksime galimybę įmonėms augti, investuoti į „know-how“ ir technologijas ir sukurti daugiau darbo vietų. Tai yra būtent tai, ko dauguma mūsų šalių ekonomikos sektorių iš mūsų prašo. Įvairiausios prigimties kliūtys trukdo patekti Europos pramonei į užsienio rinkas. Šios kliūtys susidaro dėl daugelio įvairiausių priežasčių, pradedant nuo įstatymų painiavos ir investicijų stabdymo ar patekimo į rinką ir baigiant nesąžininga prekyba, nepakankamą dėmesį intelektinės nuosavybės teisėms ir plačiai paplitusį klastojimą, kas labai nuostolinga Europos prekėms, ir apskritai, rimti ir nuolatiniai PPO ir kitų taisyklių, reglamentuojančių tarptautinę prekybą, pažeidimai. Komisijos komunikatas eina teisinga kryptimi, o Parlamentas nori remti jame išdėstytas iniciatyvas, nukreiptas į patekimo į užsienio rinkas gerinimą. Tai apima stipresnės strateginės partnerystės formavimą tarp Komisijos, išlaikant jos koordinuojantį vaidmenį, valstybių narių ir Europos Sąjungos verslo įmonių, turint ketinimą remti ekonominės veiklos vykdytojus, o ypač MVĮ, siekiant palaikyti ryšius ar eksportuoti į trečiąsias šalis. Reikalingi didesni Komisijos įgaliojimai kai kuriose svarbiausiose šalyse. Tai apima platesnės strategijos, vykdomos kartu su mūsų pagrindiniais prekybiniais partneriais, pvz., Jungtinėmis Valstijomis, Japonija ir Kanada, dalį; tarptautiniu požiūriu jos turi tuos pačius interesus kaip mes ir galėtų prisidėti prie Sąjungos skatindamos daugiašalį susitarimą šioje srityje, remdamos PPO priemones, užtikrinančias greitesnį atsaką į visokias naujas netarifines kliūtis. Daugiašaliai veiksmai yra pati efektyviausia veiklos rūšis dėl įsitraukusių keleto šalių, tačiau drauge ir pati sudėtingiausia, kadangi reikalingi įvairūs susitarimai identifikuojantys ir sprendžiantys nesuderinamumus, susijusius su neapeinamų kliūčių buvimu trečiosiose šalyse."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Mēs visi esam informēti par to, cik delikāts ir šis jautājums un cik daudz uzmanības tam veltīts mūsu attiecīgajās valstīs. grupa ir ļoti apmierināta ar kung priekšlikumu un papildu darbu, ko paveica Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Es vēlētos izteikt atzinību referentam par analīzi un eiropeisku skatījumu, un, attiecīgi, par uzsvaru uz grūtībām, kuras nereti rada nepamatoti šķēršļi, ar kuriem Eiropas rūpniecība saskaras starptautiskajos tirgos. Konkurētspējas uzlabošana nozīmē darīt visu vajadzīgo, lai nodrošinātu Lisabonas stratēģijas panākumus. Ja mēs spēsim dot Eiropas rūpniecībai labāku piekļuvi starptautiskiem tirgiem, mēs ļausim sabiedrībām augt, ieguldīt praktiskajās zināšanās un tehnoloģijās un radīt vairāk darbavietu. To mums lūdz daudzas ekonomikas nozares mūsu valstīs. Dažādi šķēršļi traucē Eiropas rūpniecības piekļuvi ārzemju tirgiem. Šīs barjeras veido daudzi un dažādi pasākumi, sākot no neskaidriem noteikumiem un ieguldījumu vai tirgus piekļuves traucējumiem līdz negodīgiem tirdzniecības paņēmieniem, necieņai pret intelektuālā īpašuma tiesībām un plaši izplatītiem viltojumiem, kas kaitē Eiropas precēm, un, plašākā nozīmē, PTO noteikumu un citu starptautiskās tirdzniecības noteikumu nopietniem un sistemātiskiem pārkāpumiem. Komisijas paziņojums ir vērsts pareizā virzienā, un Parlaments vēlas atbalstīt tajā izklāstītās iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot piekļuvi ārzemju tirgiem. Šīs ierosmes ir spēcīgākas stratēģiskās partnerības izveide starp Komisiju, saglabājot tās koordinatores nozīmi, dalībvalstīm un Eiropas Savienības uzņēmumiem, lai atbalstītu ekonomikas dalībniekus un it īpaši MVU, kuri vēlas dibināt sakarus ar trešām valstīm vai eksportēt. Dažās galvenajās valstīs ir vajadzīga Komisijas delegāciju spēcīgāka klātbūtne. Tam ir jābūt daļai no plašākas stratēģijas, kuru īsteno kopā ar mūsu galvenajām tirdzniecības partnerēm, tādām kā Amerikas Savienotās Valstis, Japāna un Kanāda; tām ir tādas pašas starptautiskas rūpes kā mums, un tās var pievienoties Savienībai, veicinot daudzpusējus nolīgumus šajā jomā, atbalstot PTO mehānismus, kas nodrošina ātrāku reakciju uz visām jaunajām ar tarifiem nesaistītajām barjerām. Tādēļ daudzpusējai darbībai, kas, pateicoties daudzajām iesaistītajām valstīm, ir visefektīvākais, tomēr arī vissarežģītākais darbības veids, jāpievieno nolīgumi, kuros atklātas un atrisinātas grūtības, kas saistās ar nepamatoties šķēršļiem trešās valstīs."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo come questo argomento sia delicato e con quanta attenzione sia seguito nei nostri rispettivi paesi. Il gruppo UEN si considera molto soddisfatto della proposta presentata dall'on. Guardans Cambó e del lavoro di completamento della stessa in commissione per il commercio internazionale. Tengo a congratularmi con il relatore, apprezzando l'analisi e l'angolazione europea e quindi l'accento sulle difficoltà spesso generate da ostacoli ingiustificati, con le quali deve confrontarsi l'industria europea sui mercati internazionali. Migliorare tale competitività vuol dire dare una mano importante per la buona riuscita della strategia di Lisbona. Se siamo capaci di offrire migliori spazi nei mercati internazionali all'industria europea metteremo le imprese in condizioni di crescere, di investire anche in e tecnologia e di creare maggiore occupazione. E' questo che ci viene chiesto da molti settori economici dei nostri paesi. L'accesso per l'industria europea sui mercati stranieri trova ostacoli di varia natura. Le barriere si compongono di un insieme di misure di vario tipo che vanno da regolamentazioni farraginose e da scoraggiare l'investimento o l'ingresso sul mercato a pratiche commerciali sleali, a scarsa attenzione ai diritti di proprietà intellettuale e a contraffazione diffusa a discapito dei prodotti europei e, più in generale, violazioni serie e sistematiche delle regole OMC e di altre norme che disciplinano il commercio internazionale. La comunicazione della Commissione va nella giusta direzione e il Parlamento vuole appoggiare le iniziative indicate, volte a migliorare l'accesso sui mercati straieri. Tra queste l'instaurazione di un partenariato strategico rafforzato tra la Commissione, che manterrebbe il suo ruolo di coordinatrice, gli Stati membri e le imprese dell'Unione europea, al fine di sostenere gli operatori commerciali e soprattutto le piccole e medie imprese che vogliono avere contatti o esportare nei paesi terzi. Bisogna rafforzare la presenza nelle delegazioni della Commissione situate in alcuni paesi chiave. Queste mosse devono essere inserite in una strategia più ampia, portata avanti congiuntamente con i principali partner commerciali, quali Stati Uniti, Giappone e Canada, che hanno a livello internazionale le nostre stesse preoccupazioni e possono farsi promotori con l'Unione di un accordo multilaterale sulla materia, promuovendo meccanismi OMC che consentano risposte rapide in caso di nuovi ostacoli non tariffari. L'azione a livello multilaterale, la più efficace per il numero dei paesi coinvolti e anche la più difficile, ha bisogno quindi di essere accompagnata da accordi nei quali bisogna far emergere e risolvere da parte nostra le incongruenze legate alla presenza di ostacoli ingiustificati nei paesi terzi."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, we zijn ons allen bewust van de gevoeligheden omtrent deze zaak en van de grote aandacht die hieraan wordt besteed in onze respectieve landen. De Fractie UEN is zeer tevreden over het voorstel van de heer Guardans Cambó en over de werkzaamheden van de Commissie internationale handel. Ik zou de rapporteur willen complimenteren met zijn analyse en zijn aandacht voor Europa, en met de nadruk die hij als gevolg daarvan legt op de problemen die vaak worden veroorzaakt door ongerechtvaardigde belemmeringen waarmee Europese bedrijven op internationale markten geconfronteerd worden. Het concurrentievermogen versterken houdt in dat we alles doen wat nodig is om de strategie van Lissabon met succes te bekronen. Als we het Europese bedrijfsleven een betere toegang kunnen verschaffen tot internationale markten, stellen we bedrijven in staat te groeien, te investeren in knowhow en technologie en meer banen te creëren. Dit is wat veel economische sectoren in onze landen van ons vragen. Verschillende soorten obstakels belemmeren Europese bedrijven de toegang tot buitenlandse markten. Deze barrières bestaan uit een aantal verschillende maatregelen, variërend van een rommelige regelgeving en investerings- of markttoegangsbelemmeringen tot oneerlijke handelspraktijken, geringe waardering voor intellectuele-eigendomsrechten en wijdverbreide namaak, die nadelig zijn voor Europese goederen, en meer in het algemeen uit ernstige en systematische schendingen van de WTO-regels en andere regels voor de internationale handel. De mededeling van de Commissie gaat in de goede richting en het Parlement steunt de initiatieven van de Commissie die gericht zijn op een verbeterde toegang tot buitenlandse markten. Deze omvatten onder meer een krachtiger strategisch partnerschap tussen de Commissie – die haar coördinerende rol behoudt –, de lidstaten en de bedrijven uit de Europese Unie, met het oog op de ondersteuning van zakelijke ondernemers, met name KMO’s, die contact willen maken met derde landen of daarnaar willen exporteren. De Commissiedelegaties in bepaalde belangrijke landen moeten duidelijker aanwezig zijn. Dit moet deel uitmaken van een bredere strategie die in samenwerking met onze voornaamste handelspartners, zoals de Verenigde Staten, Japan en Canada, wordt uitgevoerd. Zij hebben internationaal gezien dezelfde zorgen als wij en zouden de Europese Unie kunnen bijstaan in de bevordering van een multilaterale overeenkomst op dit vlak, ten behoeve van de ondersteuning van WTO-mechanismen die een snellere respons garanderen op nieuwe non-tarifaire belemmeringen. Multilaterale actie, wegens het aantal betrokken landen de meest effectieve, maar tevens de moeilijkste vorm van actie, dient derhalve gepaard te gaan met overeenkomsten die de tegenstrijdigheden die het bestaan van ongegronde belemmeringen in derde landen met zich meebrengt, identificeren en oplossen."@nl3
"Panie przewodniczący, szanowni państwo! Wszyscy jesteśmy świadomi, jak delikatne jest to zagadnienie i jak wiele uwagi poświęca się mu w naszych ojczyznach. Grupa UEN jest bardzo zadowolona z propozycji przedłożonej przez pana Guardansa Cambó i dodatkowej pracy wykonanej przez Komisję Handlu Zagranicznego. Chciałabym wyrazić podziw dla sprawozdawcy z tytułu jego analizy i skupienia się na Europie, jak również podkreślania przez niego trudności spowodowanych często bezzasadnymi barierami wobec przemysłu europejskiego na rynkach międzynarodowych. Zwiększenie konkurencyjności oznacza zrobienie wszystkiego, co możliwe, dla zapewnienia sukcesu strategii lizbońskiej. Jeżeli będziemy w stanie zapewnić przemysłowi europejskiemu lepszy dostęp do rynków międzynarodowych, umożliwimy przedsiębiorstwom wzrost, inwestycje w know-how i technologie oraz stworzenie dodatkowych miejsc pracy. Tego właśnie domaga się od nas wiele sektorów gospodarki. Różnego rodzaju przeszkody utrudniają dostęp przemysłu europejskiego do rynków zagranicznych. Takie bariery obejmują różne działania, począwszy od niejasnych przepisów i zniechęcania do inwestycji bądź wchodzenia na rynek, po nieuczciwe praktyki handlowe, ograniczone poszanowanie praw autorskich oraz powszechne podróbki, co jest szkodliwe dla towarów europejskich, oraz bardziej ogólnie, stanowi poważne i systematyczne naruszanie przepisów WTO i innych zasad regulujących handel międzynarodowy. Komunikat Komisji stanowi krok w dobrym kierunku, a Parlament chciałby poprzeć zawarte w nim inicjatywy, służące poprawie dostępu do rynków zagranicznych. Obejmują one nawiązanie silniejszego partnerstwa strategicznego między Komisją, zachowującą swoją rolę koordynującą, państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami Unii Europejskiej, mającego na celu wsparcie podmiotów gospodarczych, w szczególności MŚP chcących nawiązać kontakt lub eksportować do krajów trzecich. W niektórych krajach konieczne jest wzmocnienie przedstawicielstw Komisji. Powinno to być częścią szerszej strategii realizowanej wspólnie z naszymi głównymi partnerami handlowymi, takimi jak Stany Zjednoczone, Japonia i Kanada; na arenie międzynarodowej wyrażają one obawy identyczne z naszymi i mogłyby dołączyć do Unii w promowaniu umów wielostronnych w tej dziedzinie, wspierając mechanizmy WTO zapewniające szybszą reakcję na nowe bariery pozataryfowe. Z tego względu działaniom wielostronnym, ze względu na liczbę zaangażowanych krajów stanowiącym najskuteczniejszy, ale i najtrudniejszy rodzaj działań, muszą towarzyszyć porozumienia określające i eliminujące niespójności wynikające z istnienia nieuzasadnionych barier w krajach trzecich."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estamos todos conscientes da delicadeza desta questão e do grande interesse que suscita nos nossos países. O Grupo UEN está muito satisfeito com a proposta apresentada pelo senhor deputado Guardans Cambó e com o trabalho depois realizado pela Comissão do Comércio Internacional. Gostaria de felicitar o relator pela sua análise e pela sua perspectiva europeia, e, ainda, pela ênfase dada às dificuldades muitas vezes causadas pelos inesperados obstáculos com que se defronta a indústria europeia nos mercados internacionais. Melhorar a competitividade significa fazer tudo o que for necessário para garantir o sucesso da Estratégia de Lisboa. Se formos capazes de oferecer à indústria europeia um melhor acesso aos mercados internacionais, estaremos a criar condições para que as empresas cresçam, invistam em e tecnologia e criem mais emprego. É isto que nos pedem muitos sectores económicos dos nossos países. São múltiplos os obstáculos que impedem o acesso da indústria europeia aos mercados externos. Tais barreiras consistem num conjunto de medidas de diferentes tipos que vão de regulamentações confusas e desincentivos ao investimento ou ao acesso aos mercados, a práticas comerciais desleais, pouca atenção dada aos direitos de propriedade intelectual e à contrafacção generalizada, em detrimento dos produtos europeus, e, de um modo mais geral, a sérias e sistemáticas violações das regras da OMC e de outras normas que regulam o comércio internacional. A Comunicação da Comissão vai na direcção correcta e o Parlamento quer apoiar as iniciativas indicadas, tendentes a melhorar o acesso aos mercados externos. Entre elas, conta-se a instituição de uma forte parceria estratégica entre a Comissão, que manteria a sua função de coordenação, os Estados-Membros e as empresas da União Europeia, a fim de apoiar os operadores económicos e, em especial, as PME que querem ter contactos com países terceiros ou para eles exportar. As delegações da Comissão em determinados países-chave precisam de ter uma presença mais forte. Isso deve integrar-se numa estratégia mais ampla desenvolvida, conjuntamente, com os nossos principais parceiros comerciais, tais como os Estados Unidos, o Japão e o Canadá; estes países têm preocupações idênticas às nossas a nível internacional e podem tornar-se promotores, juntamente com a União, de um acordo multilateral relativo a esta matéria, apoiando mecanismos OMC que garantam uma resposta mais rápida a eventuais novas barreiras não tarifárias. A acção a nível multilateral, a mais eficaz tendo em conta o número de países envolvidos, mas também a mais difícil, precisa, pois, de ser acompanhada de acordos que identifiquem e resolvam as incongruências ligadas à existência de barreiras injustificadas nos países terceiros."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo come questo argomento sia delicato e con quanta attenzione sia seguito nei nostri rispettivi paesi. Il gruppo UEN si considera molto soddisfatto della proposta presentata dall'on. Guardans Cambó e del lavoro di completamento della stessa in commissione per il commercio internazionale. Tengo a congratularmi con il relatore, apprezzando l'analisi e l'angolazione europea e quindi l'accento sulle difficoltà spesso generate da ostacoli ingiustificati, con le quali deve confrontarsi l'industria europea sui mercati internazionali. Migliorare tale competitività vuol dire dare una mano importante per la buona riuscita della strategia di Lisbona. Se siamo capaci di offrire migliori spazi nei mercati internazionali all'industria europea metteremo le imprese in condizioni di crescere, di investire anche in e tecnologia e di creare maggiore occupazione. E' questo che ci viene chiesto da molti settori economici dei nostri paesi. L'accesso per l'industria europea sui mercati stranieri trova ostacoli di varia natura. Le barriere si compongono di un insieme di misure di vario tipo che vanno da regolamentazioni farraginose e da scoraggiare l'investimento o l'ingresso sul mercato a pratiche commerciali sleali, a scarsa attenzione ai diritti di proprietà intellettuale e a contraffazione diffusa a discapito dei prodotti europei e, più in generale, violazioni serie e sistematiche delle regole OMC e di altre norme che disciplinano il commercio internazionale. La comunicazione della Commissione va nella giusta direzione e il Parlamento vuole appoggiare le iniziative indicate, volte a migliorare l'accesso sui mercati straieri. Tra queste l'instaurazione di un partenariato strategico rafforzato tra la Commissione, che manterrebbe il suo ruolo di coordinatrice, gli Stati membri e le imprese dell'Unione europea, al fine di sostenere gli operatori commerciali e soprattutto le piccole e medie imprese che vogliono avere contatti o esportare nei paesi terzi. Bisogna rafforzare la presenza nelle delegazioni della Commissione situate in alcuni paesi chiave. Queste mosse devono essere inserite in una strategia più ampia, portata avanti congiuntamente con i principali partner commerciali, quali Stati Uniti, Giappone e Canada, che hanno a livello internazionale le nostre stesse preoccupazioni e possono farsi promotori con l'Unione di un accordo multilaterale sulla materia, promuovendo meccanismi OMC che consentano risposte rapide in caso di nuovi ostacoli non tariffari. L'azione a livello multilaterale, la più efficace per il numero dei paesi coinvolti e anche la più difficile, ha bisogno quindi di essere accompagnata da accordi nei quali bisogna far emergere e risolvere da parte nostra le incongruenze legate alla presenza di ostacoli ingiustificati nei paesi terzi."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, uvedomujeme si citlivosť tejto otázky a množstvo pozornosti, ktorú jej venujú v príslušných krajinách. Skupina UEN je veľmi spokojná s návrhom, ktorý predložil pán Guardans Cambó a s dodatočnou prácou Výboru pre medzinárodný obchod. Zablahoželala by som spravodajcovi k jeho analýze a zameraniu na Európu a následne jeho dôrazu na ťažkosti často spôsobené neopodstatnenými prekážkami, s ktorými sa európsky priemysel na medzinárodných trhoch stretáva. Zvýšiť konkurencieschopnosť znamená vykonať všetko potrebné na dosiahnutie úspechu lisabonskej stratégie. Ak môžeme poskytnúť európskemu priemyslu lepší prístup na medzinárodné trhy, umožníme spoločnostiam rásť, investovať do know-how a technológií a vytvárať viac pracovných miest. To od nás žiada mnoho hospodárskych odvetví v našich krajinách. Vstupu európskeho priemyslu na zahraničné trhy bránia rôzne druhy prekážok. Uvedené prekážky pozostávajú z niekoľkých rôznych opatrení, od nejasných právnych úprav a odradzujúcich prostriedkov týkajúcich sa investícií alebo prístupu na trh po nespravodlivé obchodné postupy, nedostatočné zohľadňovanie práv duševného vlastníctva a rozšírené falšovanie, ktoré je pre európsky tovar škodlivé. Všeobecne povedané, prekážky pozostávajú z vážneho a systematického porušovania pravidiel WTO a iných pravidiel medzinárodného obchodu. Oznámenie Komisie je formulované správne a Parlament chce podporovať iniciatívy uvedené v oznámení a zamerané na zlepšenie prístupu na zahraničné trhy. Tieto iniciatívy zahŕňajú vytvorenie silnejšieho strategického partnerstva medzi Komisiou, pričom bude zachovaná jej koordinačná úloha, členskými štátmi a podnikmi Európskej únie s cieľom podporovať hospodárske subjekty a najmä malé a stredné podniky, ktoré chcú získať kontakt s tretími krajinami, alebo vyvážať do tretích krajín. Delegácie Komisie potrebujú posilniť prítomnosť v niektorých kľúčových krajinách. Posilnenie prítomnosti by malo tvoriť časť širšej stratégie uskutočňovanej spolu s našimi hlavnými obchodnými partnermi akými sú Spojené štáty, Japonsko a Kanada. Tieto krajiny majú rovnaké obavy na medzinárodnej úrovni ako my a mohli by sa spojiť s Úniou v presadzovaní multilaterálnej dohody v tejto oblasti, pričom budú podporovať mechanizmy WTO, ktoré zabezpečujú rýchlejšiu reakciu na nové necolné prekážky. Multilaterálne opatrenie je najúčinnejší druh opatrenia vzhľadom na množstvo zúčastnených krajín, ale tiež je to najzložitejšie opatrenie. Preto je potrebné, aby bolo sprevádzané dohodami, v ktorých budú identifikované a vyriešené nezrovnalosti súvisiace s existenciou neopodstatnených prekážok v tretích krajinách."@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje, vsi se zavedamo, kako občutljivo je to vprašanje in koliko pozornosti se mu namenja v naših državah. Skupina UEN je zelo zadovoljna s predlogom, ki ga je predstavil gospod Guardans Cambó, in dodatnim delom, ki ga je opravil odbor za mednarodno trgovino. Poročevalca želim pohvaliti zaradi njegove analize in evropske usmerjenosti ter posledično zaradi njegovega izpostavljanja težav, ki jih pogosto povzročajo neupravičene ovire za evropsko industrijo na mednarodnih trgih. Izboljšanje konkurenčnosti pomeni, da si na vse mogoče načine prizadevamo za zagotovitev uspeha lizbonske strategije. Če lahko evropski industriji zagotovimo boljši dostop do mednarodnih trgov, bomo podjetjem omogočili rast, vlaganje v znanje in tehnologijo ter ustvarjanje več delovnih mest. To zahteva več gospodarskih sektorjev v naših državah. Različne ovire preprečujejo dostop evropske industrije na tuje trge. Te ovire vključujejo več različnih ukrepov, in sicer od nejasnih predpisov in ovir za naložbe ali dostop na trg do nepravičnih trgovinskih praks, zelo slabega spoštovanja pravic intelektualne lastnine in široko razširjenega ponarejanja, kar škoduje evropskim proizvodom ter na splošno resno in sistematično krši pravila Svetovne trgovinske organizacije in druga pravila, ki urejajo mednarodno trgovino. Sporočilo Komisije je korak v pravo smer in Parlament podpira pobude iz tega sporočila, ki so namenjene izboljšanju dostopa na tuje trge. Te pobude vključujejo oblikovanje močnejšega strateškega partnerstva med Komisijo, ki ohranja svojo vlogo koordinatorja, državami članicami in podjetji v Evropski uniji, da se podpre gospodarske subjekte in zlasti mala in srednje velika podjetja, ki želijo stopiti v stik s tretjimi državami ali izvažati v njih. Številčno je treba okrepiti delegacije Komisije v nekaterih ključnih državah. To je treba vključiti v širšo strategijo, ki jo izvajamo skupaj z našimi glavnimi trgovinskimi partnerji, kot so Združene države, Japonska in Kanada, ki imajo enake težave na mednarodni ravni in bi se lahko pridružile Uniji pri pospeševanju sprejetja večstranskega sporazuma na tem področju, da se podprejo mehanizmi Svetovne trgovinske organizacije, ki zagotavljajo hitrejši odziv na kakršne koli nove netarifne ovire. Večstransko delovanje, ki je zaradi velikega števila vključenih držav najučinkovitejši in hkrati tudi najtežavnejši način delovanja, morajo torej dopolniti sporazumi, ki opredeljujejo in odpravljajo neskladnosti zaradi obstoja neupravičenih ovir v tretjih državah."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Vi är alla medvetna om hur känslig frågan är och hur mycket uppmärksamhet den får i våra respektive länder. I UEN-gruppen är vi mycket nöjda med de förslag som lagts fram av Ignasi Guardans Cambó och det extra arbete som utförts av utskottet för internationell handel. Jag vill gratulera föredraganden till analysen och fokuseringen på Europa, och följaktligen till att han lyfter fram de svårigheter som ofta drabbar den europeiska industrin på internationella marknader på grund av onödiga handelshinder. Att förbättra konkurrenskraften innebär att man gör det som krävs för att garantera att Lissabonstrategin blir en framgång. Om vi kan ge den europeiska industrin bättre tillgång till de internationella marknaderna kommer företagen att kunna växa, investera i know-how och skapa fler arbetstillfällen. Detta är vad många branscher i våra länder kräver av oss. Det finns olika typer av hinder för den europeiska industrins tillträde till utländska marknader. Hindren utgörs av ett antal olika åtgärder, allt från förvirrade bestämmelser och åtgärder som försvårar investering eller marknadstillträde till illojala affärsrutiner, bristande respekt för immateriell äganderätt och omfattande förfalskningar som skadar de europeiska varorna, och på ett mer generellt plan allvarliga och systematiska kränkningar av WTO:s regler och andra regler som styr den internationella handeln. Kommissionens meddelande har rätt inriktning och parlamentet vill stödja de initiativ som anges och som syftar till att förbättra tillträdet till utländska marknader. Häri ingår att skapa starkare strategiska partnerskap mellan kommissionen, som ska bibehålla sin samordningsroll, medlemsstaterna och Europeiska unionens företag. Målet är att stödja företagare och framför allt de små och medelstora företag som vill få kontakt med eller exportera till tredjeland. Kommissionens delegationer i vissa nyckelländer behöver få en tydligare profil. Detta bör vara ett led i en bredare strategi som genomförs i samarbete med våra viktigaste handelspartner, till exempel USA, Japan och Kanada. De har samma problem som vi har internationellt, och skulle kunna förena sig med EU för att främja ett multilateralt avtal på detta område som stöder WTO-mekanismer som garanterar en snabbare respons på eventuella nya icke-tariffära handelshinder. Multilaterala åtgärder är den effektivaste men också den svåraste typen av åtgärder på grund av det stora antalet berörda länder. Därför måste sådana åtgärder åtföljas av avtal som identifierar och löser problemen på grund av omotiverade hinder i tredjeland."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph