Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-188"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.26.1-188"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mijnheer de Voorzitter, de nieuwe markttoegangstrategie van de Europese Commissie moet heel concreet helpen om belemmeringen in derde landen weg te nemen. Het is dan ook terecht, zoals de commissaris zegt, een aanvulling op de WTO en op vrijhandelsovereenkomsten, een belangrijke aanvulling. Ik ben heel blij met het positieve verslag van het Europees Parlement, met dank aan onze rapporteur, Ignasi Guardans Cambó, die ook zulke duidelijke accenten heeft weten te leggen: betere samenwerking met het Europese bedrijfsleven en ook meer bijstand voor MKB-bedrijven; de helpdesk bij de Europese Commissie, maar ook ter plaatse, in de derde landen. Ik vind het Europese Instituut in China voor Europese MKB-bedrijven een uitstekend initiatief van de Europese Commissie. Het gaat om reciprociteit. Wij stellen onze markt open voor derde landen en dan moet ook in die derde landen de markt open voor onze Europese bedrijven, en dan met name in de opkomende economieën, China, India, Brazilië, Rusland. Daaraan moeten we dan ook prioriteit geven in deze markttoegangsstrategie, met markttoegangteams die Europese bedrijven ter plekke assisteren. Daar moet dan ook voldoende personele inzet voor zijn, ook op die Europese ambassades, u zei het zelf ook al. Het Europees bedrijfsleven is de grootste exporteur ter wereld en we moeten continu opboksen tegen protectionistische maatregelen, ook in die derde landen. Stel uw prioriteiten voor de gebieden die belangrijk zijn: diensten, overheidsopdrachten, investeringen, intellectueel eigendom en douaneprocedures. Ik ben blij dat u aankondigt dat u ons jaarlijks verslag gaat doen en het is goed dan ook jaarlijks over de prioriteiten te discussiëren. U toont ambitie hier en dat is ons een lief ding waard. Ik zou graag willen dat u ook ambitie toonde als het gaat om de aanpassing van de handelbeschermingsinstrumenten, eenzelfde ambitie als u in deze strategie hebt betoond."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, nová strategie přístupu na trh Evropské komise by měla skutečně pomoci odstranit bariéry ve třetích zemích. Představuje proto, jak komisař říká, vhodný doplněk WTO a dohod o svobodném trhu. Jsem velmi potěšen kladnou zprávou Parlamentu a rád bych poděkoval našemu zpravodaji Ignasi Guardans Cambó, kterému se podařilo definovat tak jasné priority: lepší spolupráce s evropskými společnostmi a větší podpora pro malé a střední podnikání; poradenská kancelář na půdě Komise, ale i na území třetích zemí. Myslím, že Evropský institut v Číně pro malé a střední evropské podniky je vynikajícím příkladem iniciativy Komise. Je to záležitost reciprocity. Otevíráme svůj trh třetím zemím, a proto trhy v těchto třetích zemích by měly být rovněž otevřeny evropským společnostem, zejména v rozvíjejících se ekonomikách Číny, Indie, Brazílie a Ruska. Proto bychom měli v naší strategii přístupu na trh zdůraznit tuto prioritu, společně s týmy přístupu na trh, které budou pomáhat evropským společnostem v těchto zemích. To znamená, že musíme vyhradit dostatečný personál, který to bude dělat, včetně těchto evropských velvyslanectví, jak jste již řekl. Evropské podniky jsou největším světovým vývozcem a musíme neustále bojovat proti protekcionistickým opatřením, dokonce i  v těchto třetích zemích. Nastavte své priority pro oblasti, které jsou důležité: služby, veřejný obchod, investice, práva duševního vlastnictví a celní postupy. Jsme rád, že jste prohlásili, že nám budete každý rok podávat zprávu, a bude dobré si jednou za rok pohovořit o prioritách. Předvedli jste zde ctižádost a my si toho vážíme. Doufám také, že ukážete ctižádost i  v okamžiku, kdy dojde na uplatnění nástrojů ochrany obchodu, stejnou jako při uplatnění této strategie."@cs1
"Hr. formand! Kommissionens nye strategi for markedsadgang skal helt konkret hjælpe med at fjerne hindringer i tredjelande. Det er derfor, som kommissæren siger, en berettiget tilføjelse til WTO og en vigtig tilføjelse til frihandelsaftalerne. Jeg er meget glad for Europa-Parlamentets positive betænkning, og jeg vil gerne takke ordføreren, Ignasi Guardans Cambó, som det også lykkedes at opstille så tydelige prioriteter, nemlig et bedre samarbejde med det europæiske erhvervsliv og mere støtte til SMV'er og et støttepunkt i Kommissionen, men også lokalt i tredjelande. Jeg synes, at det europæiske institut i Kina for europæiske SMV'er er et glimrende initiativ fra Kommissionen. Det drejer sig om gensidighed. Vi åbner vores marked for tredjelande, og så skal disse tredjelandes markeder også åbnes for vores europæiske virksomhed, i særdeleshed i de store vækstøkonomier Kina, Indien, Brasilien og Rusland. Det skal vi derfor prioritere i denne strategi for markedsadgang, med markedsadgangsteam, som kan støtte europæiske virksomheder i disse lande. Det betyder, at vi er nødt til at stille tilstrækkeligt med personale til rådighed til dette, også på de europæiske ambassader, som De også sagde. Det europæiske erhvervsliv er verdens største eksportør, og vi må konstant konkurrere med protektionistiske foranstaltninger, også i disse tredjelande. Opstil Deres prioriteter for de områder, som er vigtige, nemlig tjenesteydelser, offentlige kontrakter, investeringer, intellektuel ejendom og toldprocedurer. Jeg er glad for, at De har bebudet, at De årligt vil rapportere til os, og det er derfor også godt at drøfte prioriteterne hvert år. De viser, at De er ambitiøs her, og det er værdifuldt for os. Jeg håber virkelig, at De også viser, at De har ambitioner, når det gælder tilpasningen af handelsbeskyttelsesinstrumenterne, lige så store ambitioner som dem, De har, når det gælder denne strategi."@da2
". Herr Präsident! Die neue Marktzugangsstrategie der Kommission soll einen konkreten Beitrag zur Beseitigung von Hemmnissen in Drittstaaten leisten. Sie gilt daher zu Recht, wie der Kommissar ausführte, als wichtige Ergänzung zur WTO und zu den Freihandelsabkommen. Ich bin höchst zufrieden mit dem positiven Bericht des Parlaments und möchte unserem Berichterstatter, Ignasi Guardans Cambó, danken, der es auch vermocht hat, klare Prioritäten vorzugeben: intensivere Zusammenarbeit mit der europäischen Wirtschaft und mehr Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen; der Helpdesk bei der Kommission, aber auch vor Ort in den Drittstaaten. Ich halte das europäische Institut für europäische KMU in China für eine ausgezeichnete Initiative der Kommission. Es ist eine Sache der Gegenseitigkeit. Wir öffnen unseren Markt für Drittstaaten, und dann müssen auch die Märkte in diesen Drittstaaten für unsere europäischen Betriebe offen sein, insbesondere in den aufstrebenden Volkswirtschaften China, Indien, Brasilien und Russland. In der Marktzugangsstrategie sollten wir dem daher mit Kompetenzteams für die Marktöffnung, die europäischen Unternehmen in diesen Ländern Hilfestellung leisten, Priorität einräumen. Das bedeutet, wir müssen dafür ausreichendes Personal einsetzen, auch in diesen europäischen Botschaften, wie Sie bereits angedeutet haben. Die europäische Wirtschaft ist der größte Exporteur weltweit, und wir müssen stets und ständig gegen protektionistische Maßnahmen, sogar in diesen Drittstaaten, kämpfen. Legen Sie Ihre Prioritäten für die wesentlichen Bereiche fest: Dienstleistungen, öffentliche Aufträge, Investitionen, geistiges Eigentum und Zollverfahren. Zu meiner Freude haben Sie angekündigt, uns jährlich Bericht zu erstatten, und es wäre zielführend, auch einmal im Jahr über die Prioritäten zu diskutieren. Sie haben hier Engagement an den Tag gelegt, und das ist für uns von hohem Wert. Ich hoffe wirklich, dass Sie auch mit Ehrgeiz die Anpassung der handelspolitischen Schutzinstrumente angehen, mit demselben Ehrgeiz, den Sie bei dieser Strategie unter Beweis gestellt haben."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, η νέα στρατηγική της Επιτροπής για την παροχή πρόσβασης στην αγορά πρέπει να βοηθήσει πραγματικά στην άρση των φραγμών σε τρίτες χώρες. Συνεπώς, όπως αναφέρει ο Επίτροπος, πρόκειται για μια κατάλληλη προσθήκη στον ΠΟΕ και μια σημαντική προσθήκη στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη με τη θετική έκθεση του Κοινοβουλίου, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, κ. Ignasi Guardans Cambó, ο οποίος κατόρθωσε να θέσει και σαφείς προτεραιότητες: καλύτερη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και περισσότερη στήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το γραφείο υποστήριξης στην Επιτροπή αλλά και επιτόπου σε τρίτες χώρες. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο στην Κίνα για μικρομεσαίες ευρωπαϊκές εταιρείες αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Επιτροπής. Είναι ζήτημα αμοιβαιότητας. Ανοίγουμε τις αγορές μας σε τρίτες χώρες και, στη συνέχεια, αυτές οι τρίτες χώρες πρέπει επίσης να ανοίξουν τις αγορές τους στις ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδιαίτερα οι αναδυόμενες οικονομίες της Κίνας, της Ινδίας, της Βραζιλίας και της Ρωσίας. Συνεπώς, πρέπει να θέσουμε αυτήν την προτεραιότητα στη στρατηγική για την παροχή πρόσβασης στην αγορά, με ομάδες πρόσβασης στην αγορά που θα βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες στις συγκεκριμένες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι, για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να διαθέσουμε επαρκές προσωπικό, περιλαμβανομένων των εργαζομένων στις ευρωπαϊκές πρεσβείες, όπως ήδη αναφέρατε. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο και πρέπει να ανταγωνιζόμαστε συνεχώς έναντι προστατευτικών μέσων, ακόμα και σε αυτές τις τρίτες χώρες. Ας ορίσουμε τις προτεραιότητές μας για τους τομείς που είναι σημαντικοί: υπηρεσίες, δημόσιες συμβάσεις, επενδύσεις, πνευματικά δικαιώματα και τελωνειακές διαδικασίες. Προς μεγάλη μου ευχαρίστηση, ανακοινώσατε ότι θα μας ενημερώνετε ετησίως και καλό θα ήταν να συζητούμε τις προτεραιότητες μία φορά τον χρόνο. Δείξατε να είστε φιλόδοξοι ως προς αυτό, κάτι που έχει αξία για εμάς. Ευελπιστώ πραγματικά να επιδείξετε επίσης φιλοδοξία όσον αφορά την προσαρμογή των μέσων εμπορικής άμυνας, την ίδια φιλοδοξία που επιδείξατε σε αυτήν τη στρατηγική."@el10
". Mr President, the new market access strategy of the Commission should really help to remove barriers in third countries. It is, therefore, as the Commissioner says, an appropriate addition to the WTO and an important addition to free trade agreements. I am very pleased with the positive report from Parliament, and would like to thank our rapporteur, Ignasi Guardans Cambó, who also managed to set out such clear priorities: better cooperation with European businesses and more support for small and medium-sized enterprises; the help-desk at the Commission but also on the ground in the third countries. I think that the European Institute in China for small and medium-sized European companies is an excellent Commission initiative. It is a matter of reciprocity. We open up our market to third countries and then the markets in those third countries should also be opened up to our European companies, especially in the emerging economies of China, India, Brazil and Russia. We should therefore give this priority in the market access strategy, with market access teams that will assist European companies in those countries. This means that we have to put in sufficient personnel to do this, including in those European embassies, as you already said. European business is the biggest exporter in the world and we have to compete constantly against protectionist measures, even in those third countries. Set your priorities for the areas that are important: services, public procurement, investments, intellectual property and customs procedures. I am pleased that you have announced that you will report to us annually and it would be good to discuss the priorities once a year. You have demonstrated ambition here and that is a precious thing to us. I really hope that you also show ambition when it comes to adapting the trade defence instruments, the same ambition as you have shown in this strategy."@en4
". Señor Presidente, la nueva estrategia de acceso a los mercados de la Comisión debería contribuir realmente a suprimir las barreras en los terceros países. Por tanto, como el Comisario afirma, es una aportación valiosa a la OMC y una importante aportación para los acuerdos de libre comercio. Acojo con satisfacción el positivo informe del Parlamento y me gustaría dar las gracias a nuestro ponente, Ignasi Guardans Cambó, que ha sido capaz de exponer unas prioridades tan claras: una mejor cooperación con las empresas comunitarias y un mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en las ventanillas de ayuda de la Comisión y también sobre el terreno en los terceros países. Considero que el Instituto Europeo de China para las pequeñas y medianas empresas europeas es una iniciativa excelente por parte de la Comisión. Es una cuestión de reciprocidad. Abrimos nuestro mercado a terceros países y, a continuación, también los mercados de dichos terceros países deberían abrirse a nuestras empresas europeas, sobre todo, en las economías emergentes de China, India, Brasil y Rusia. Por tanto, deberíamos conceder prioridad a este asunto en la estrategia de acceso a los mercados, con equipos especializados en acceso a los mercados que ayuden a las empresas europeas de aquellos países. Esto implica que tenemos que asignar el suficiente personal para hacerlo, incluidas las embajadas europeas de aquellos países, como ya ha mencionado. La empresa europea es el mayor exportador del mundo y tenemos que competir constantemente contra las medidas proteccionistas, incluso en aquellos terceros países. Establezcan sus prioridades para las áreas relevantes: servicios, contratación pública, inversiones, propiedad intelectual y trámites aduaneros. Me complace que haya anunciado que nos informará anualmente y resultaría positivo debatir las prioridades una vez al año. Ha demostrado tener una gran ambición en este sentido y es algo que nos parece realmente valioso. Confío realmente en que también demuestre ambición en cuanto a la adaptación de los instrumentos de defensa comercial, la misma ambición que ha demostrado en esta estrategia."@es21
". Hr president, komisjoni uus turulepääsu strateegia peaks tõesti aitama kõrvaldada tõkkeid kolmandates riikides. Seepärast on see, nagu volinik ütles, asjakohane lisand WTO-le ning oluline lisand vabakaubanduslepingutele. Ma olen väga rahul positiivse raportiga Euroopa Parlamendilt ja tahaksin tänada meie raportööri Ignasi Guardans Cambót, kes suutis välja tuua ka nii selged prioriteedid: parem koostöö Euroopa äriühingutega ja rohkem toetust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele; kasutajatugi komisjonis, aga ka kolmandates riikides. Arvan, et Hiinas asutatud Euroopa Instituut väikeste ja keskmise suurusega Euroopa äriühingute jaoks on komisjoni suurepärane algatus. See väärib vastutasu. Oleme avanud oma turu kolmandatele riikidele ning nüüd peaksid nende kolmandate riikide turud avanema Euroopa äriühingutele, eelkõige kasvava majandusega piirkondades Hiinas, Indias, Brasiilias ja Venemaal. Seepärast peame andma sellele prioriteedi turulepääsu strateegias koos turulepääsu töörühmadega, mis aitaksid Euroopa äriühinguid nendes riikides. See tähendab, et peame selle tegemiseks kaasama rohkem töötajaid, sealhulgas Euroopa saatkondades, nagu te juba ütlesite. Euroopa ettevõtlus on maailma suurim eksportija ning me peame pidevalt konkureerima protektsionistlike meetmete vastu, isegi nendes kolmandates riikides. Tuleb kehtestada prioriteedid olulistes valdkondades: teenused, riigihanked, investeeringud, intellektuaalne omand ja tolliprotseduurid. Mul on hea meel teate üle, et tahate esitada meile aastaaruandeid ning et oleks hea prioriteedid kord aastas läbi arutada. Olete siinkohal edasipüüdlikkust üles näidanud ja meie jaoks on see väärtuslik asi. Ma tõesti loodan, et ilmutate edasipüüdlikkust ka siis, kui jõutakse kaubanduse kaitset käsitlevate õigusaktide vastuvõtmiseni, samasugust edasipüüdlikkust, mida näitasite selle strateegia puhul."@et5
"Arvoisa puhemies, komission uuden markkinoille pääsyä koskevan strategian pitäisi todella auttaa poistamaan esteitä yhteisön ulkopuolisissa maissa. Näin se täydentää sopivalla tavalla WTO:ta ja merkittävällä tavalla vapaakauppasopimuksia, kuten komission jäsen jo totesikin. Olen hyvin tyytyväinen parlamentin myönteiseen mietintöön. Haluan kiittää esittelijäämme Ignasi Guardans Cambóa, joka onnistui asettamaan mietinnössä selvät tavoitteet. Niitä ovat eurooppalaisten yritysten kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen, pienille ja keskisuurille yrityksille annettavan tuen lisääminen sekä neuvontapisteiden perustaminen paitsi komissioon myös kentälle yhteisön ulkopuolisiin maihin. Mielestäni Kiinan Eurooppa-instituutti pienille ja keskisuurille eurooppalaisille yhtiöille on komissiolta erinomainen aloite. Kyse on vastavuoroisuudesta. Koska avaamme markkinamme yhteisön ulkopuolisille maille, myös näiden maiden pitäisi avata markkinansa eurooppalaisille yhtiöille. Viittaan nyt erityisesti Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän kasvaviin talouksiin. Siispä meidän pitäisi asettaa tämä asia etusijalle markkinoille pääsyä koskevassa strategiassamme, ja etusijalle pitäisi asettaa myös markkinoille pääsyä käsittelevät tiimit, jotka auttavat eurooppalaisia yrityksiä näissä maissa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on varattava tähän riittävästi henkilökuntaa, myös eurooppalaisissa suurlähetystöissä, kuten jo totesitte. Eurooppalaiset yritykset ovat maailman suurin viejä, ja kilpailuamme rajoitetaan jatkuvasti protektionistisin toimenpitein jopa kyseisissä yhteisön ulkopuolisissa maissa. Asettakaa ensisijaiset tavoitteenne aloilla, jotka ovat tärkeitä. Niitä ovat palvelut, julkiset hankinnat, investoinnit, teollis- ja tekijänoikeudet sekä tullimenettelyt. Olen iloinen siitä, että olette ilmoittaneet raportoivanne meille asiasta vuosittain, ja näistä tavoitteista olisi hyvä keskustella kerran vuodessa. Olette osoittaneet täällä kunnianhimoa, ja se on meille hyvin tärkeä asia. Toivon todella, että osoitatte myös kaupan suojakeinojen mukauttamisen suhteen samaa kunniahimoa, jota olette osoittaneet tässä strategiassa."@fi7
". Monsieur le Président, la nouvelle stratégie d’accès aux marchés de la Commission pourrait réellement aider à supprimer les barrières dans les pays tiers. Comme le dit le commissaire, c’est dès lors un complément approprié à l’OMC et un ajout important aux accords de libre-échange. Je suis très heureux du rapport positif du Parlement, et j’aimerais remercier notre rapporteur, Ignasi Guardans Cambó, qui a réussi à définir des priorités aussi claires: une meilleure coopération avec les entreprises européennes et un soutien accru des petites et moyennes entreprises; un helpdesk au sein de la Commission mais également sur le terrain dans les pays tiers. Je crois que l’Institut européen pour les petites et moyennes entreprises européennes en Chine est une excellente initiative de la Commission. Tout cela est une question de réciprocité. Nous ouvrons nos marchés aux pays tiers, et les marchés de ces pays tiers devraient également s’ouvrir à nos entreprises européennes, surtout dans les économies émergentes de Chine, d’Inde, du Brésil et de Russie. Il nous faut donc accorder cette priorité dans la stratégie d’accès aux marchés, avec des équipes spécialisées soutenant les entreprises européennes dans ces pays. Cela implique que nous devons embaucher suffisamment de personnel pour le faire, y compris dans les ambassades européennes comme vous l’avez déjà dit. Les entreprises européennes sont les plus importants exportateurs du monde, mais nous devons lutter constamment contre des mesures protectionnistes, même dans ces pays tiers. Définissez vos priorités pour les secteurs importants: les services, les marchés publics, les investissements, la propriété intellectuelle et les procédures douanières. Je me réjouis que vous ayez annoncé que vous nous ferez rapport annuellement, et il serait bon de discuter des priorités une fois par an. Vous avez fait preuve d’ambition en la matière, et pour nous, c’est une chose précieuse. J’espère vraiment que vous ferez preuve de la même ambition que dans cette stratégie quand il faudra adapter les instruments de défense commerciale."@fr8
". Elnök úr! A Bizottság új piacra jutási stratégiája minden bizonnyal segíti majd az akadályok megszüntetését a harmadik országokban. Ezért tehát – ahogyan ezt a biztos úr is jelezte – ez megfelelően egészíti ki a Kereskedelmi Világszervezet munkáját, és fontos kiegészítése a szabadkereskedelmi megállapodásoknak is. Nagyon örülök a Parlament pozitív jelentésének, és szeretném megköszönni előadónk, Ignasi Guardans Cambó munkáját, akinek sikerült ilyen egyértelműen kijelölni a prioritásokat: hatékonyabb együttműködés az európai vállalatokkal, több támogatás a kis- és középvállalkozásoknak, központi ügyfélszolgálat nemcsak a Bizottságban, de a helyszínen is, a harmadik országokban. Úgy gondolom, hogy a kis- és középvállalkozások számára Kínában létrehozott Európai Intézet remek kezdeményezés a Bizottság részéről. Itt kölcsönösségről van szó. Megnyitjuk piacainkat harmadik országok felé, majd ezeknek az országoknak is meg kell nyitniuk a piacaikat az európai vállalatok előtt, különösen az olyan gazdaságilag felemelkedő országokban, mint például Kína, India, Brazília és Oroszország. Ezért tehát ennek a piacra jutási stratégiának prioritást kell élveznie, és ezekben az országokban az európai vállalatok segítését szolgáló, piacra jutást segítő munkacsoportokat kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy megfelelő számú személyzetet kell rendelkezésre bocsátani, beleértve azon európai nagykövetségeknél is, amelyeket Önök is említettek. Az európai vállalkozások a világ legnagyobb exportőrei, és állandó jelleggel küzdünk a protekcionista intézkedések ellen, még az említett harmadik országokban is. Elsősorban a fontosabb területekre kell összpontosítani: a szolgáltatások, a közbeszerzés, a befektetések, a szellemi tulajdonjog és a vámeljárások területére. Nagyon örülök annak a bejelentésnek, hogy ezentúl éves szinten jelentenek majd felénk, és úgy vélem hasznos lenne ezeket a prioritásokat legalább évente egyszer megtárgyalni. Törekvésről tettek tanúbizonyságot és ez számunkra nagyon értékes. Őszintén remélem, hogy amikor a kereskedelmi védelmi eszközök elfogadására kerül a sor, akkor is hasonló törekvést mutatnak majd."@hu11
". Signor Presidente, la nuova strategia per l’accesso ai mercati della Commissione dovrebbe contribuire realmente a eliminare le barriere nei paesi terzi. Pertanto, come dice il Commissario, è un’integrazione appropriata all’OCM e un’integrazione importante agli accordi di libero scambio. Sono molto soddisfatta della relazione positiva del Parlamento e vorrei ringraziare il relatore, l’onorevole Ignasi Guardans Cambó, che è riuscito a definire priorità molto chiare: una migliore cooperazione con le imprese europee e un maggiore sostegno per le piccole e medie imprese; il servizio di assistenza ( ) in seno alla Commissione, ma anche nei paesi terzi. Penso che l’Istituto europeo in Cina per le piccole e medie imprese europee sia un’eccellente iniziativa della Commsisione. È una questione di reciprocità. Noi apriamo il nostro mercato ai paesi terzi e poi i mercati di quei paesi terzi dovrebbero essere aperti alle imprese europee, in particolare nelle economie emergenti di Cina, India, Brasile e Russia. Dovremmo quindi dare questa priorità nella strategia sull’accesso al mercato, con gruppi per l’accesso al mercato che assisteranno le imprese europee in quei paesi. Ciò significa che dobbiamo assegnare il personale sufficiente a tal fine, anche nelle ambasciate europee, come è già stato detto. Le imprese europee sono il più grande esportatore del mondo e noi dobbiamo competere di continuo contro misure protezionistiche, anche in quei paesi terzi. Stabilite le vostre priorità per i settori che sono importanti: servizi, appalti pubblici, investimenti, proprietà intellettuale e procedure doganali. Sono lieta del suo annuncio che presenterete una relazione annuale e sarebbe bene discutere le priorità una volta l’anno. Lei ha dimostrato ambizione ed è una cosa preziosa per noi. Mi auguro davvero che mostri ambizione quando si trattetà di adattare gli strumenti di protezione del commercio, la stessa ambizione di cui ha dato prova in questa strategia."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos naujoji patekimo į rinką strategija turi tikrai padėti pašalinti kliūtis trečiosiose šalyse. Todėl, kaip sako Komisijos narys, tam ir skirtas specialus ir labai svarbus priedas PPO dėl laisvosios prekybos. Labai džiaugiuosi teigiamu pranešimu iš Parlamento ir labai norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui Ignasi Guardansui Cambó, sugebėjusiam aiškiai išskirti prioritetus: geresnis bendradarbiavimas su Europos verslais ir daugiau paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms; pagalbos tarnybos ne tik Komisijoje bet ir trečiosiose šalyse. Manau, kad Europos institutas Kinijoje, skirtas mažoms ir vidutinėms Europos įmonėms, yra puiki Komisijos iniciatyva. Tai yra abipusis reikalas. Mes atveriame savo rinką trečiosioms šalims, o Europos įmonėms tada taip pat turi būti atveriamos rinkos tose trečiosiose šalyse ir ypač kylančiose Kinijos, Indijos, Brazilijos ir Rusijos ekonomikose. Todėl patekimo į rinką strategijoje šią pirmenybę turime suteikti patekimo į rinką komandoms, padėsiančioms Europos įmonėms šiose šalyse. Tai reiškia, kad siekdami tai įgyvendinti, mes turime įdarbinti pakankamai darbuotojų ir, kaip jau minėjote, taip pat ir tose Europos ambasadose. Europos verslo įmonės yra didžiausias eksportuotojas pasaulyje ir mes nuolat turime kovoti su protekcionistinėmis priemonėmis net ir tose trečiosiose šalyse. Taip pat nustatyti savo prioritetus svarbioms sritims: paslaugoms, viešiesiems pirkimams, investicijoms, intelektinei nuosavybei ir muitinių procedūroms. Man malonu, kad Jūs paskelbėte, jog pateiksite mums kasmetinę ataskaitą. Manau, puiku kartą per metus aptarti prioritetus. Jūs čia pademonstravote savo ambicijas, ką mes labai vertiname. Aš nuoširdžiai viliuosi, kad Jūs taip pat parodysite ambicijas dėl prekybos apsaugos priemonių paruošimo, tokią pačią ambiciją, kokią parodėte šioje strategijoje."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Komisijas jaunajai tirgus piekļuves stratēģijai patiesi jāpalīdz likvidēt barjeras trešās valstīs. Tādēļ tā, kā saka komisārs, ir atbilstīgs papildinājums PTO un svarīgs papildinājums brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Es ļoti priecājos par Parlamenta labvēlīgo ziņojumu un vēlos pateikties referentam kurš spēja arī izklāstīt tik skaidras prioritātes: labāka sadarbība ar Eiropas uzņēmumiem un lielāks atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem; informācijas palīdzības dienests ne tikai Komisijā, bet arī uz vietas trešās valstīs. Manuprāt, Eiropas Institūts Ķīna maziem un vidējiem Eiropas uzņēmumiem ir spoža Komisijas ierosme. Tas ir savstarpīguma jautājums. Mēs atveram tirgu trešām valstīm, un pēc tam šie trešo valstu tirgi ir jāatver Eiropas sabiedrībām, īpaši jaunajās ekonomikās Ķīnā, Indijā, Brazīlijā un Krievijā. Tādēļ mums ir jāpiešķir šī prioritāte tirgus piekļuves stratēģijā, ar tirgus piekļuves komandām, kuras palīdzēs Eiropas sabiedrībām šajās valstīs. Tas nozīmē, ka mums ir jānorīko šim darbam pietiekami liels personāls, iekļaujot tajā arī Eiropas vēstniecību personālu, kā jūs jau teicāt. Eiropas uzņēmumi ir lielākie eksportētāji pasaulē, un mums pastāvīgi jācīnās pret protekcionistiskiem pasākumiem pat šajās trešajā valstīs. Nosakiet prioritātes svarīgajām jomām: pakalpojumiem, valsts iepirkumam, ieguldījumiem, intelektuālajam īpašumam un muitas procedūrām. Priecājos par jūsu izteikumu, ka katru gadu sniegsit mums ziņojumu, un būtu labi reizi gadā pārrunāt prioritātes. Jūs šeit demonstrējāt vērienu, un mums tā ir vērtīga lieta. Es patiesi ceru, ka jūs parādīsiet vērienu arī tad, kad runa būs par tirdzniecības aizsardzības instrumentiem, tādu pašu vērienu, kādu jūs parādījāt šajā stratēģijā."@lv13
"Voorzitter, de nieuwe markttoegangstrategie van de Europese Commissie moet heel concreet helpen om belemmeringen in derde landen weg te nemen. Het is dan ook terecht, zoals de commissaris zegt, een aanvulling op de WTO en op vrijhandelsovereenkomsten, een belangrijke aanvulling. Ik ben heel blij met het positieve verslag van het Europees Parlement, met dank aan onze rapporteur, Ignasi Guardans Cambó, die ook zulke duidelijke accenten heeft weten te leggen: betere samenwerking met het Europese bedrijfsleven en ook meer bijstand voor MKB-bedrijven; de helpdesk bij de Europese Commissie, maar ook ter plaatse, in de derde landen. Ik vind het Europese Instituut in China voor Europese MKB-bedrijven een uitstekend initiatief van de Europese Commissie. Het gaat om reciprociteit. Wij stellen onze markt open voor derde landen en dan moet ook in die derde landen de markt open voor onze Europese bedrijven, en dan met name in de opkomende economieën, China, India, Brazilië, Rusland. Daaraan moeten we dan ook prioriteit geven in deze markttoegangsstrategie, met markttoegangteams die Europese bedrijven ter plekke assisteren. Daar moet dan ook voldoende personele inzet voor zijn, ook op die Europese ambassades, u zei het zelf ook al. Het Europees bedrijfsleven is de grootste exporteur ter wereld en we moeten continu opboksen tegen protectionistische maatregelen, ook in die derde landen. Stel uw prioriteiten voor de gebieden die belangrijk zijn: diensten, overheidsopdrachten, investeringen, intellectueel eigendom en douaneprocedures. Ik ben blij dat u aankondigt dat u ons jaarlijks verslag gaat doen en het is goed dan ook jaarlijks over de prioriteiten te discussiëren. U toont ambitie hier en dat is ons een lief ding waard. Ik zou graag willen dat u ook ambitie toonde als het gaat om de aanpassing van de handelbeschermingsinstrumenten, eenzelfde ambitie als u in deze strategie hebt betoond."@mt15
". Panie przewodniczący! Nowa strategia Komisji w zakresie dostępu do rynku faktycznie powinna pomóc zlikwidować bariery w krajach trzecich. Z tego względu, jak podkreśla komisarz, jest to właściwe uzupełnienie dla WTO i ważne uzupełnienie umów o wolnym handlu. Jestem bardzo zadowolony z korzystnego sprawozdania Parlamentu i chciałbym podziękować naszemu sprawozdawcy, Ignasiemu Guardansowi Cambó, któremu udało się również określić jasne priorytety: lepsza współpraca z przedsiębiorstwami europejskimi i lepsze wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw; punkt pomocy w Komisji, ale również w terenie, w krajach trzecich. Uważam, że Europejski Instytut w Chinach dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowi doskonałą inicjatywę Komisji. To kwestia wzajemności. Otwieramy nasz rynek dla krajów trzecich, zatem rynek w tych krajach trzecich powinien również zostać otwarty dla przedsiębiorstw europejskich, szczególnie we wschodzących gospodarkach Chin, Indii, Brazylii i Rosji. Z tego względu właśnie tej kwestii należy nadać priorytet w strategii dostępu do rynku, z zespołami ds. dostępu do rynku które udzielą wsparcia przedsiębiorstwom europejskim w tych krajach. Oznacza to, że musimy zapewnić odpowiednią ilość personelu do wykonania tego zadania, również w tych ambasadach europejskich, jak już zostało wspomniane. Przedsiębiorstwa europejskie to największy eksporter na świecie, więc musimy stale zmagać się z działaniami protekcjonistycznymi, nawet w tych krajach trzecich. Konieczne jest nadanie priorytetu istotnym dziedzinom: usługom, zamówieniom publicznym, inwestycjom, prawom autorskim i procedurom celnym. Z zadowoleniem przyjmuję pańską zgodę na składanie corocznych sprawozdań, jak również pożądana byłaby coroczna dyskusja w sprawie priorytetów. Pokazał pan w tym kontekście ambicję, która jest dla nas istotna. Mam naprawdę nadzieję, że okaże pan ambicję również w stosowaniu instrumentów ochrony handlu, taką samą ambicję, jaką okazał pan w tej strategii."@pl16,16
"Senhor Presidente, a nova estratégia da Comissão para melhorar o acesso aos mercados devia ajudar realmente a remover barreiras nos países terceiros. Logo, como diz o senhor Comissário, ela constitui um complemento adequado da OMC, bem como um complemento importante dos acordos de comércio livre. Estou muito satisfeita com o relatório positivo do Parlamento, pelo que gostaria de agradecer ao nosso relator, senhor deputado Ignasi Guardans Cambó, que também conseguiu estabelecer prioridades tão definidas como, por exemplo, uma melhor cooperação com empresas europeias, mais apoio às pequenas e médias empresas, e um serviço na Comissão, mas também no terreno, nos países terceiros. Penso que o Instituto Europeu de Apoio às Pequenas e Médias Empresas Europeias na China é uma excelente iniciativa da Comissão. É uma questão de reciprocidade. Abrimos os nossos mercados aos países terceiros, pelo que os mercados desses países também deviam ser abertos às nossas empresas europeias, particularmente nas economias emergentes da China, da Índia, do Brasil e da Rússia. Devíamos, portanto, dar prioridade a este ponto na estratégia de acesso ao mercado, com grupos de peritos em acesso aos mercados a darem apoio às empresas europeias nesses países. Isso significa termos de destacar pessoal suficiente para a realização do trabalho, inclusive nessas embaixadas, como o senhor Comissário já disse. O comércio europeu é o maior exportador do mundo, e temos de lutar constantemente contra medidas proteccionistas, inclusive nesses países terceiros. Estou satisfeita com o facto de o Senhor Comissário ter anunciado que irá fazer-nos um relatório todos os anos. Seria bom discutir as prioridades uma vez por ano. O Senhor Comissário demonstrou ambição neste caso, o que para nós é algo de precioso. Espero, realmente, que também mostre ambição quando se tratar de adaptar os instrumentos de defesa comercial, a mesma ambição de que deu mostras nesta estratégia."@pt17
"Voorzitter, de nieuwe markttoegangstrategie van de Europese Commissie moet heel concreet helpen om belemmeringen in derde landen weg te nemen. Het is dan ook terecht, zoals de commissaris zegt, een aanvulling op de WTO en op vrijhandelsovereenkomsten, een belangrijke aanvulling. Ik ben heel blij met het positieve verslag van het Europees Parlement, met dank aan onze rapporteur, Ignasi Guardans Cambó, die ook zulke duidelijke accenten heeft weten te leggen: betere samenwerking met het Europese bedrijfsleven en ook meer bijstand voor MKB-bedrijven; de helpdesk bij de Europese Commissie, maar ook ter plaatse, in de derde landen. Ik vind het Europese Instituut in China voor Europese MKB-bedrijven een uitstekend initiatief van de Europese Commissie. Het gaat om reciprociteit. Wij stellen onze markt open voor derde landen en dan moet ook in die derde landen de markt open voor onze Europese bedrijven, en dan met name in de opkomende economieën, China, India, Brazilië, Rusland. Daaraan moeten we dan ook prioriteit geven in deze markttoegangsstrategie, met markttoegangteams die Europese bedrijven ter plekke assisteren. Daar moet dan ook voldoende personele inzet voor zijn, ook op die Europese ambassades, u zei het zelf ook al. Het Europees bedrijfsleven is de grootste exporteur ter wereld en we moeten continu opboksen tegen protectionistische maatregelen, ook in die derde landen. Stel uw prioriteiten voor de gebieden die belangrijk zijn: diensten, overheidsopdrachten, investeringen, intellectueel eigendom en douaneprocedures. Ik ben blij dat u aankondigt dat u ons jaarlijks verslag gaat doen en het is goed dan ook jaarlijks over de prioriteiten te discussiëren. U toont ambitie hier en dat is ons een lief ding waard. Ik zou graag willen dat u ook ambitie toonde als het gaat om de aanpassing van de handelbeschermingsinstrumenten, eenzelfde ambitie als u in deze strategie hebt betoond."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, nová stratégia Komisie prístupu na trh by naozaj mala pomôcť odstrániť prekážky v tretích krajinách. Predstavuje preto, ako hovorí pán komisár, vhodný doplnok k WTO a dôležitý doplnok k dohodám o voľnom obchode. Som veľmi potešený pozitívnou správou Parlamentu a rád by som poďakoval nášmu spravodajcovi, pánovi Ignasimu Guardansovi Cambóovi, ktorý tiež stanovil tieto priority: účinnejšiu spoluprácu s európskymi podnikmi a intenzívnejšiu podporu stredným podnikom, asistenčnú službu pri Komisii, ale tiež priamo na mieste v tretích krajinách. Domnievam sa, že európsky inštitút v Číne pre malé a stredné európske spoločnosti je výborná iniciatíva Komisie. Je to otázka reciprocity. Otvoríme svoj trh tretím krajinám a neskôr by sa trhy v týchto tretích krajinách mali tiež otvoriť našim európskym spoločnostiam, najmä v rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstvach Číny, Indie, Brazílie a Ruska. Mali by sme preto uprednostniť túto otázku v rámci stratégie prístupu na trh a vytvoriť tímy pre prístup na trh, ktoré budú pomáhať európskym spoločnostiam v týchto krajinách. Znamená to, že na túto činnosť musíme prijať vhodných zamestnancov, vrátane zamestnancov európskych veľvyslanectiev, ako ste už uviedli. Európske podniky sú najväčšími vývozcami na svete a musíme neustále bojovať s ochrannýnm opatreniam aj v týchto tretích krajinách. Musíme stanoviť svoje priority v dôležitých oblastiach služieb, verejného obstarávania, investícií, duševného vlastníctva a colných postupov. Som rád, že ste oznámili, že nám budete predkladať správy každý rok a bolo by vhodné tieto priority raz za rok prerokovať. Preukázali ste cieľavedomosť a dokázali, že je to pre nás dôležitá oblasť. Naozaj dúfam, že preukážete cieľavedomosť aj keď dôjde k prispôsobovaniu nástrojov na ochranu obchodu. Rovnakú cieľavedomosť, akú ste preukázali pri tejto stratégii."@sk19
". Gospod predsednik, nova strategija Komisije o dostopu na trg mora dejansko prispevati k odpravi ovir v tretjih državah. Kot je dejal komisar, je strategija ustrezen dodatek k sporazumu STO in k sporazumom o prosti trgovini. Zelo sem zadovoljna s pozitivnim poročilom Parlamenta, zato bi se zahvalila našemu poročevalcu Ignasiju Guardansu Cambu, ki je uspešno določil jasne prednostne naloge: boljše sodelovanje z evropskimi podjetji ter večja podpora malim in srednje velikim podjetjem; služba za pomoč v Komisiji in lokalno v tretjih državah. Menim, da je evropski institut za mala in srednje velika evropska podjetja na Kitajskem odlična pobuda Komisije. Gre za vzajemnost. Če bomo odprli svoj trg za tretje države, bodo tudi tretje države odprle svoje trge za naša evropska podjetja, zlasti v nastajajočih gospodarstvih na Kitajskem ter v Indiji, Braziliji in Rusiji. Zato moramo v strategiji za dostop na trg temu dati prednost ter vzpostaviti delovne skupine za dostop na trg, ki bodo v teh državah pomagale evropskim podjetjem. Kot ste že poudarili, to pomeni, da moramo zaposliti dovolj osebja, tudi v teh evropskih veleposlaništvih. Evropska podjetja so največji izvoznik na svetu in stalno se moramo boriti proti zaščitnim ukrepom, tudi v zadevnih tretjih državah. Določite prednostne naloge za področja, ki so pomembna: storitve, javna naročila, naložbe, intelektualna lastnina in carinski postopki. Vesela sem, da ste izjavili, da nam boste vsako leto poročali, prav tako pa bilo koristno enkrat na leto obravnavati prednostne naloge. Pokazali ste svoje prizadevanje, kar zelo cenimo. Upam, da boste pokazali svoje prizadevanje tudi takrat, ko bo treba prilagoditi instrumente trgovinske zaščite, kot ste si prizadevali v tej strategiji."@sl20
". Herr talman! Kommissionens nya strategi för marknadstillträde bör tveklöst resultera i att handelshindren i tredjeländer undanröjs. Den är följaktligen, som kommissionen konstaterar, ett viktigt komplement till WTO och frihandelsavtalen. Jag är mycket glad över det positiva betänkandet från parlamentet, och jag vill tacka föredraganden Ignasi Guardans Cambó som också lyckades lyfta fram de viktigaste prioriteringarna, nämligen ett bättre samarbete med europeiska företag och ökat stöd till små och medelstora företag. Detta gäller även hjälpcentralen inom kommissionen och lokalt i tredjeländer. Jag anser att det europeiska institutet i Kina för små och medelstora europeiska företag är ett utmärkt initiativ från kommissionen. Det handlar om ömsesidighet. Vi öppnar vår marknad för tredjeländer, och följaktligen bör marknaderna i dessa tredjeländer, framför allt i tillväxtekonomierna Kina, Indien, Brasilien och Ryssland, öppnas för europeiska företag. Vi bör alltså framhålla detta i strategin för marknadstillträde och bilda marknadstillträdesgrupper som ska stödja europeiska företag i dessa länder. Detta innebär, som ni redan konstaterat, att vi måste ställa tillräckligt med personal till förfogande för detta, också vid de europeiska ambassaderna i dessa länder. Europeiska företag exporterar mest i världen, och vi tvingas ständigt kämpa mot protektionistiska åtgärder också i tredjeländer. Ange era prioriteringar för de viktiga områdena – tjänstesektorn, offentlig upphandling, investeringar, immateriella rättigheter och tullförfaranden. Det gläder mig att ni har meddelat att ni kommer att avge en årlig rapport till oss, och det skulle vara bra med en årlig diskussion om aktuella prioriteringarna. Ni har här visat er goda vilja, vilket vi sätter stort värde på. Jag hoppas verkligen att ni också visar er goda vilja när det gäller att anta de handelspolitiska skyddsinstrumenten, samma goda vilja som ni har gett prov på i denna strategi."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph