Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-179"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-179"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". − Signor Presidente, onorevoli deputati, credo anch’io che questo dibattito di stasera abbia avuto una rilevanza politica notevole. E credo anch’io che si tratti di trovare insieme una soluzione politica largamente condivisa che formi oggetto di un rapporto che l’unanimità, se non la grande maggioranza dei gruppi, possano accettare. Io credo che i terroristi oggi cerchino senza dubbio di realizzare una nuova forma di dittatura globale. Abbiamo vissuto nello scorso secolo le grandi dittature, ma questa è una dittatura che si basa sull’offesa al primo dei diritti fondamentali, cioè al diritto alla vita. Ed è chiaro che con la violenza e con l’odio questa strategia purtroppo è diventata una strategia globale. Ecco perché la nostra reazione deve essere – vorrei dire – non soltanto di cooperazione di polizia, di servizi di informazione, ma deve essere una reazione politica in termini di prevenzione e di rimozione delle cause che conducono al terrorismo. Io credo che prevenzione voglia dire, e molti lo hanno sottolineato, sradicare l’odio, eliminare le ragioni dell’odio senza mai giustificare la violenza, perché il rischio gravissimo in cui non possiamo cadere è il giustificazionismo della violenza. Sradicare l’odio senza giustificare la violenza. Qualcuno ha parlato di conflitto tra civiltà. Io credo che questa teoria lasci molto a desiderare. Io non sono personalmente convinto che sia in atto uno scontro tra civiltà. Io sono convinto che vi sia un conflitto interno al mondo islamico, cioè un conflitto tra una minoranza che abusa del messaggio religioso e una larga maggioranza di musulmani, direi assolutamente pacifici, che vogliono vivere in spirito di pace e di tolleranza. Se dobbiamo dare una risposta politica, onorevoli parlamentari, credo che l’unica possibilità sia rafforzare l’Islam riformista e pacifico contro quella minoranza che non è né riformista né pacifica. Queste sono azioni tutte politiche, non sono azioni di polizia o di sicurezza. Ho parlato dei diritti delle vittime e credo che questo sia un tema da rafforzare. Io credo che i diritti delle vittime debbano essere più considerati rispetto a quanto si sia fatto in passato, per dare loro un aiuto concreto, che non è – credetemi, io ne sono convinto – soltanto un aiuto economico, ma è molto spesso un aiuto a loro o ai superstiti, ai parenti quando ci sono stati degli attentati e degli omicidi. Aiutarli a reinserirsi nella società dopo il trauma terribile che hanno subito. Anche questo è un diritto della vittima: non essere lasciato solo quando sopravvive ad un attentato e perde un parente o una persona cara. Qualcuno ha detto che dobbiamo capire le cause del terrorismo. Io sono d’accordo, lo avevo già accennato, ma credo che non si debbano legittimare gruppi, organizzazioni o metodi terroristici cercando di capirli. Una cosa è capire, una cosa è legittimare: sono due aspetti fondamentalmente diversi. E c’è un ultimo tema che vorrei richiamare. Credo che l’Unione europea avrebbe un grande ruolo politico nel mondo se riuscisse ad ottenere un risultato che finora non c’è stato. Il risultato è quello di spingere le Nazioni Unite verso, finalmente, l’adozione della Convenzione internazionale sulla definizione di terrorismo. Noi questa definizione non ce l’abbiamo ancora e questo ci crea notevoli problemi fuori dall’Europa. L’Europa ha una sua definizione di terrorismo, ma come voi sapete vi sono paesi membri dell’Assemblea generale dell’ONU che ancora non condividono né la sostanza né la procedura di una Convenzione ONU sul terrorismo. Credo che qui l’Europa, se davvero unita intorno a questo tema, potrebbe fare un po’ quello che abbiamo fatto sulla moratoria della pena di morte: far muovere le Nazioni Unite su una grande posizione europea consolidata e, in questo modo, dare quella legittimazione globale alla risposta al terrorismo. Se il terrorismo è globale, la nostra risposta deve essere assolutamente ferma ma altrettanto globale."@it12
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, i já jsem přesvědčen, že dnešní rozprava má velký politický význam. Rovněž se domnívám, že musíme společně nalézt široce sdílené politické řešení, které bude tvořit jádro zprávy a bude přijatelné pro celé lidstvo nebo přinejmenším alespoň pro převážnou většinu parlamentních skupin. Nepochybuji, že se dnešní teroristé snaží nastolit jakousi novou formu globální diktatury. Minulé století bylo poznamenáno řadou mocných diktátorských režimů, ale tato diktatura je založena na porušování toho nevýsostnějšího práva, práva na život. Kromě toho je evidentní, že tato strategie se spolu s násilím a nenávistí bohužel stala strategií globální. Proto musí naše reakce spočívat nikoli pouze ve spolupráci policejních sil a informačních služeb, ale také v politické reakci, která odvrátí a odstraní příčiny terorismu. Jsem přesvědčen, a mnozí z vás to zdůrazňují, že prevence znamená vymýtit nenávist a odstranit její příčiny, aniž by přitom kdy bylo ospravedlňováno násilí, jelikož právě sklouznutí k ospravedlňování je pro nás jedním z největším rizik. Nenávist musíme vymýtit, aniž bychom přitom ospravedlňovali násilí. Kdosi zde hovořil o střetu civilizací. Osobně se myslím, že tato teorie není zcela promyšlená. Jsem přesvědčen, že ke střetu civilizací již dochází. Jsem přesvědčen, že v islámském světě se odehrává vnitřní konflikt, tedy konflikt mezi menšinou, která si přisvojuje náboženské poselství, a převážnou většinou muslimů, kteří, jak se domnívám, jsou zcela mírumilovní a chtějí žít v duchu míru a tolerance. Máme-li politicky reagovat, dámy a pánové, pak máme podle mého názoru jedinou možnost, tedy posílit reformní, mírumilovný islám proti oné menšině, která není ani reformní, ani mírumilovná. Všechna tato opatření jsou politická, nikoli policejní nebo bezpečnostní. Zmínil jsem se o právech obětí a domnívám se, že je třeba se této problematice více věnovat. Musí být více brána v úvahu práva obětí, abychom obětem mohli poskytnout praktickou pomoc, což znamená – a to tom jsem nezvratně přesvědčen – nejen pomoc finanční, ale v mnoha případech také pomoc obětem či jejich pozůstalým nebo příbuzným obětí útoků a vražd při opětovné integraci do společnosti poté, co utrpěli hrozné trauma. Oběti mají kromě toho právo na to, aby poté, co přežily útok či ztratily příbuzné nebo milovanou osobu, nezůstaly samy. Kdosi prohlásil, že musíme porozumět příčinám terorismu. To si často říkám i já a souhlasím s tím, jsem ale přesvědčen, že teroristické skupiny, organizace a metody nesmějí být naší snahou porozumět jim jakkoli legitimizovány. Porozumění je jedna věc, poskytnutí legitimity je věc druhá: a mezi nimi je zcela zásadní rozdíl. Rád bych zmínil poslední bod. Evropská unie by podle mého názoru zaujala ve světě významné politické postavení, kdyby se nám podařilo něco, co se ještě nikomu nepodařilo. A to přimět Organizaci Spojených národů, aby konečně přijala mezinárodní úmluvu o definici terorismu. Tato definice dosud neexistuje, což je v zemích mimo Evropu příčinou mnoha potíží. Evropa má svoji vlastní definici terorismu, ale jak víte, některé členské země ve valném shromáždění OSN dosud nesouhlasí ani s podstatou, ani s postupem dosažení úmluvy OSN o terorismu. Domnívám se, že je-li Evropa v této věci skutečně jednotná, mohla by se pokusit o něco podobného, jako se nám podařilo v souvislosti s moratoriem na trest smrti: přimět Spojené národy, aby zaujaly postoj k důležitému a konsolidovanému evropskému stanovisku, čímž dodají reakci na terorismus globální legitimitu. Je-li terorismus globálním jevem, musí být naše odpověď naprosto jednoznačná a stejně globální."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg er også af den opfattelse, at forhandlingen her i aften er af stor politisk vigtighed. Og jeg mener også, at vi i fællesskab skal finde en politisk løsning, der er bred enighed om, og som bliver genstand for en betænkning, som alle grupperne - eller i hvert fald et overvejende flertal af dem - kan acceptere. Efter min mening er der ingen tvivl om, at nutidens terrorister forsøger at skabe en ny form for globalt diktatur. Vi oplevede nogle magtfulde diktaturer i sidste århundrede, men det her er et diktatur, der krænker den vigtigste af de grundlæggende rettigheder, nemlig retten til livet. Og det er tydeligt, at denne strategi med vold og had desværre er blevet en global strategi. Derfor skal vores reaktion ikke bare være politisamarbejde og et samarbejde mellem efterretningstjenesterne, men også en politisk reaktion, hvor vi forebygger og fjerner årsagerne til terrorisme. Jeg tror, at forebyggelse er ensbetydende med - og der var der mange, der var inde på - at fjerne hadet og hadets årsager uden på noget tidspunkt at retfærdiggøre volden, for en retfærdiggørelse af volden er en alvorlig risiko, som vi ikke må løbe. Vi skal fjerne hadet uden at retfærdiggøre volden. Der var nogle, der talte om et kultursammenstød. Jeg tror, at denne teori lader meget tilbage at ønske. Personligt er jeg ikke overbevist om, at der finder et kultursammenstød sted. Jeg mener til gengæld, at der finder en intern konflikt sted i den islamiske verden, nemlig en konflikt mellem et mindretal, der misbruger det religiøse budskab, og et stort flertal af muslimer, der er absolut fredselskende, og som ønsker at leve i en ånd af fred og tolerance. Hvis vi skal give et politisk svar, tror jeg, at vores eneste mulighed er at styrke det reformvenlige og fredselskende islam over for det mindretal, der hverken er reformvenligt eller fredselskende. Alle disse foranstaltninger er politiske foranstaltninger og ikke politiforanstaltninger eller sikkerhedsforanstaltninger. Jeg talte om ofrenes rettigheder, og jeg mener, at det er et spørgsmål, som vi bør gøre mere ved. Efter min mening bør der tages større hensyn til ofrenes rettigheder, end det har været tilfældet tidligere, så de får en konkret støtte, der ikke - og det er jeg overbevist om - blot skal være af økonomisk karakter, men som også skal være en hjælp til dem eller deres efterladte og familie, når der har fundet attentater og mord sted. Vi skal hjælpe dem med at blive integreret i samfundet efter det frygtelige trauma, de har været ude for. Ofrene har også ret til ikke at blive overladt til sig selv, når de overlever et attentat eller mister en pårørende eller en af deres kære. Der var en, der sagde, at vi skal forstå terrorismens årsager. Det er jeg enig i, og det har jeg allerede været inde på, men jeg mener ikke, at vi bør legitimere terrorgrupper, terrororganisationer eller terrormetoder i vores forsøg på at forstå dem. Én ting er at forstå, en anden ting er at legitimere. Det er to vidt forskellige ting. Jeg vil nu komme ind på det sidste punkt. Jeg tror, at EU kunne spille en vigtig politisk rolle på verdensplan, hvis det lykkedes EU at nå et resultat, som man endnu ikke har nået. Dette resultat består i langt om længe at få FN til at vedtage den internationale konvention om en definition af terrorisme. Vi har endnu ikke en sådan definition, og det giver betydelige problemer uden for Europa. Europa har sin egen definition af terrorisme, men der er som bekendt lande i FN's Generalforsamling, der stadig ikke er enige i hverken indholdet eller proceduren i en FN-konvention om terrorisme. Hvis Europa virkelig står sammen på dette område, tror jeg, at vi kan gøre noget i stil med det, vi gjorde med moratoriet for dødsstraf, nemlig få FN til at tilslutte sig et vigtigt og konsolideret europæisk synspunkt og dermed give svaret på terrorisme en global legitimitet. Eftersom terrorismen er global, skal vi komme med et bestemt og lige så globalt svar."@da2
". Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch ich messe dieser Aussprache von heute Abend erhebliche politische Bedeutung bei. Und ich bin ebenfalls der Auffassung, dass wir gemeinsam eine politische Lösung finden müssen, die breite Unterstützung findet und in einen Bericht einfließen muss, der von allen, oder zumindest von der großen Mehrheit der Fraktionen, angenommen werden kann. Ich hege keinerlei Zweifel, dass die Terroristen heute versuchen, eine neue Form der globalen Diktatur zu errichten. Wir haben im vergangenen Jahrhundert mächtige Diktaturen erlebt, doch dies ist eine Diktatur, die sich auf den Angriff auf das oberste Grundrecht, nämlich das Recht auf Leben, gründet. Außerdem ist offenkundig, dass diese Strategie zusammen mit Gewalt und Hass zu einer globalen Strategie geworden ist. Deshalb muss unsere Reaktion nicht nur in der Zusammenarbeit der Polizeikräfte und der und Informationsdienste bestehen, sondern in einer politischen Antwort in Gestalt der Prävention und der Beseitigung der Ursachen, die zum Terrorismus führen. Prävention heißt meiner Meinung nach – und viele von Ihnen haben das hervorgehoben – den Hass auszumerzen und die Ursachen des Hasses zu beseitigen, ohne jemals die Gewalt zu rechtfertigen, denn die schlimmste Gefahr, in die wir nicht geraten dürfen, ist, anzufangen, die Gewalt zu rechtfertigen. Wir müssen den Hass ausrotten, ohne die Gewalt zu entschuldigen. Jemand sprach von einem Kampf der Kulturen. Nach meinem Dafürhalten lässt diese Theorie sehr zu wünschen übrig. Ich persönlich bin nicht sicher, dass ein Kampf der Kulturen stattfindet. Ich bin davon überzeugt, dass es einen inneren Konflikt in der islamischen Welt gibt, einen Konflikt zwischen einer Minderheit, die die religiöse Botschaft missbraucht, und einer großen Mehrheit von, ich würde sagen, absolut friedliebenden Muslimen, die in einer Atmosphäre des Friedens und der Toleranz leben wollen. Wenn wir eine politische Lösung finden wollen, meine Damen und Herren, so ist dies meiner Meinung nach nur möglich, wenn wir den reformwilligen, friedliebenden Islam gegen diese Minderheit, die weder reformwillig noch friedliebend ist, stärken. All dies sind politische Schritte, keine Polizei- oder Sicherheitsmaßnahmen. Ich habe von den Rechten der Opfer gesprochen und denke, dass in diesem Bereich mehr getan werden muss. Die Rechte der Opfer sollten stärker als bisher berücksichtigt werden, um ihnen konkrete Hilfe angedeihen zu lassen, die – glauben Sie mir, ich bin davon überzeugt – nicht nur eine wirtschaftliche Unterstützung umfassen darf, sondern sehr oft darin bestehen muss, den Opfern oder ihren Hinterbliebenen, den Verwandten der Opfer von Mordanschlägen, dabei zu helfen, sich nach dem schrecklichen Trauma, das sie erlebt haben, wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Denn auch das ist ein Recht des Opfers: Nicht allein gelassen zu werden, wenn es einen Anschlag überlebt oder einen Verwandten oder einen ihm nahe stehenden Menschen verliert. Jemand hat gesagt, wir müssten die Ursachen des Terrorismus verstehen. Ich stimme dem zu, ich hatte ja bereits selbst darauf hingewiesen, doch meines Erachtens dürfen terroristische Gruppen, Organisationen oder Methoden nicht legitimiert werden, indem man versucht, sie zu verstehen. Sie zu verstehen ist eine Sache, sie zu legitimieren eine andere: hier besteht ein grundlegender Unterschied. Nun zu einem letzten Thema, auf das ich noch einmal hinweisen möchte. Die Europäische Union könnte weltweit eine bedeutende politische Rolle spielen, wenn ihr etwas gelänge, was bisher nicht möglich war. Wenn sie die Vereinten Nationen endlich zur Annahme des Internationalen Übereinkommens zur Definition des Terrorismus bewegen könnte. Bisher verfügen wir noch nicht über diese Begriffsbestimmung, was uns außerhalb Europas erhebliche Probleme bereitet. Europa besitzt seine eigene Terrorismusdefinition, doch wie Sie wissen, gibt es Mitgliedsländer in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die einem VN-Übereinkommen über den Terrorismus weder vom Grundsatz noch vom Verfahren her zustimmen. In dieser Frage könnte Europa, wenn es sich wirklich einig ist, ähnlich vorgehen, wie wir das beim Moratorium für die Vollstreckung der Todesstrafe getan haben: die Vereinten Nationen auf eine gewichtige, gefestigte europäischen Position einschwören und auf diese Weise der Antwort auf den Terrorismus weltweite Legitimation verleihen. Wenn der Terrorismus global agiert, muss unsere Antwort absolut entschlossen, aber ebenso global sein."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και εγώ πιστεύω ότι η αποψινή συζήτηση έχει μεγάλη πολιτική σημασία. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει από κοινού να βρούμε μια ευρείας αποδοχής πολιτική λύση που θα αποτελέσει το θέμα μιας έκθεσης αποδεκτής από ολόκληρη την ανθρωπότητα ή, εάν όχι, από τη μεγάλη πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών ομάδων. Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι οι σημερινοί τρομοκράτες επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν μια νέας μορφής παγκόσμια δικτατορία. Βιώσαμε ισχυρές δικτατορίες τον προηγούμενο αιώνα, αλλά η συγκεκριμένη είναι μια δικτατορία που βασίζεται στην παραβίαση του πρωταρχικού θεμελιώδους δικαιώματος, δηλαδή του δικαιώματος στη ζωή. Είναι σαφές, επιπλέον, ότι η στρατηγική αυτή, μαζί με τη βία και το μίσος, έχει γίνει δυστυχώς παγκόσμια στρατηγική. Για τον λόγο αυτόν, η αντίδρασή μας πρέπει να αποτελείται όχι μόνο από τη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά από μια πολιτική απάντηση που θα αποτρέπει και θα απομακρύνει τα αίτια που οδηγούν στην τρομοκρατία. Πιστεύω, και πολλοί από εσάς έχετε επισημάνει, ότι πρόληψη σημαίνει εξάλειψη του μίσους και εξουδετέρωση των αιτίων που προκαλούν μίσος, χωρίς ποτέ να δικαιολογούμε τη βία, δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχουμε είναι να αρχίσουμε να δικαιολογούμε τη βία. Πρέπει να εκριζώσουμε το μίσος χωρίς να δικαιολογούμε τη βία. Κάποιος έκανε λόγο για σύγκρουση πολιτισμών. Κατά τη γνώμη μου, η θεωρία αυτή δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Προσωπικά δεν είμαι πεπεισμένος ότι υφίσταται σύγκρουση πολιτισμών. Είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει εσωτερική σύγκρουση στον ισλαμικό κόσμο, δηλαδή μια σύγκρουση μεταξύ μιας μειοψηφίας που ιδιοποιείται το θρησκευτικό μήνυμα και της συντριπτικής πλειοψηφίας των μουσουλμάνων που, πιστεύω, είναι απολύτως φιλειρηνικοί και επιθυμούν να ζουν με πνεύμα ειρήνης και ανοχής. Προκειμένου να παράσχουμε μια πολιτική απάντηση, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι μοναδική επιλογή είναι να ενισχύσουμε το μεταρρυθμιστικό, φιλειρηνικό Ισλάμ έναντι εκείνης της μειοψηφίας που δεν είναι ούτε μεταρρυθμιστική ούτε φιλειρηνική. Όλα αυτά αποτελούν πολιτικά μέτρα· δεν αποτελούν αστυνομικά μέτρα ή μέτρα ασφαλείας. Αναφέρθηκα στα δικαιώματα των θυμάτων και πιστεύω ότι απαιτείται περισσότερη εργασία στον τομέα αυτόν. Πρέπει να λάβουμε περισσότερο υπόψη τα δικαιώματα των θυμάτων από ό,τι στο παρελθόν, προκειμένου να τους προσφέρουμε πρακτική βοήθεια που –πιστέψτε με, είμαι πεπεισμένος γι’ αυτό– σημαίνει όχι απλώς οικονομική ενίσχυση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ενίσχυση για αυτούς ή τους επιζώντες, για τους συγγενείς των θυμάτων των επιθέσεων και των δολοφονιών, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να επανενταχθούν στην κοινωνία έπειτα από τη μεγάλη τραυματική εμπειρία που βίωσαν. Άλλο ένα δικαίωμα των θυμάτων είναι να μην τους εγκαταλείψουμε αφού επιβίωσαν από μια επίθεση ή έχασαν έναν συγγενή ή αγαπημένο πρόσωπο. Κάποιος είπε ότι πρέπει να κατανοήσουμε τα αίτια της τρομοκρατίας. Συμφωνώ, και το έχω δηλώσει και ο ίδιος, αλλά πιστεύω ότι οι τρομοκρατικές ομάδες, οργανώσεις και μέθοδοι δεν πρέπει να νομιμοποιηθούν από την προσπάθειά μας να τις κατανοήσουμε. Άλλη η κατανόηση και άλλη η νομιμοποίηση: υπάρχει θεμελιώδης διαφορά. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ένα ακόμη σημείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαδραμάτιζε σημαντικό πολιτικό ρόλο στον κόσμο, κατά την άποψή μου, εάν μπορούσε να επιτύχει κάτι που δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Αυτό το κάτι είναι να προτρέψει τα Ηνωμένα Έθνη να εγκρίνουν επιτέλους τη διεθνή σύμβαση για τον ορισμό της τρομοκρατίας. Ο ορισμός αυτός εξακολουθεί να μην υφίσταται, κάτι που μας προξενεί πολλές δυσκολίες εκτός Ευρώπης. Η Ευρώπη διαθέτει τον δικό της ορισμό για την τρομοκρατία, αλλά όπως γνωρίζετε ορισμένες χώρες μέλη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών δεν έχουν ακόμα προσυπογράψει ούτε την ουσία ούτε τη διαδικασία μιας σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την τρομοκρατία. Πιστεύω ότι εάν η Ευρώπη είναι πραγματικά ενωμένη στον τομέα αυτόν, θα μπορούσε να πράξει κάτι ανάλογο με αυτό που επιτύχαμε σχετικά με το μορατόριουμ για τη θανατική ποινή: να αναγκάσει τα Ηνωμένα Έθνη να λάβουν θέση σχετικά με μια σημαντική, παγιωμένη ευρωπαϊκή θέση, προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο παγκόσμια νομιμότητα στην απάντηση στην τρομοκρατία. Αν η τρομοκρατία είναι παγκόσμια, η απάντησή μας πρέπει να είναι απολύτως σθεναρή αλλά επίσης παγκόσμια."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I too believe that this evening’s debate has been of considerable political significance. I also believe that we must jointly come up with a widely shared political solution that will form the subject of a report acceptable to all of humanity or, if not, to a large majority of parliamentary groups. I have no doubt that today’s terrorists are seeking to establish a new form of global dictatorship. We experienced powerful dictatorships in the last century, but this one is a dictatorship based on violating the primary fundamental right, namely the right to life. It is clear, in addition, that this strategy, along with violence and hatred, has regrettably become a global strategy. That is why our reaction must consist not merely of cooperation among police forces and information services, but of a political response to avert and remove the causes that lead to terrorism. I believe, and many of you have emphasised, that prevention means eradicating hatred and eliminating the reasons for hatred, without ever justifying violence, since the gravest risk we run is to begin justifying violence. We must eradicate hatred without justifying violence. Someone spoke of a conflict of civilisations. In my view, that theory leaves a lot to be desired. Personally I am not convinced that a clash of civilisations is underway. I am convinced that an internal conflict is going on within the Islamic world, that is, a conflict between a minority which misappropriates the religious message and the vast majority of Muslims who, I believe, are absolutely peace-loving and want to live in a spirit of peace and tolerance. If we are to provide a political response, ladies and gentlemen, I think the only option is to strengthen reformist, peace-loving Islam against that minority which is neither reformist nor peace-loving. All of these are political measures; they are not police or security measures. I have referred to the rights of victims and I believe that more work is needed in this area. Victims' rights must be given greater consideration than in the past, so as to offer them practical help which – believe me, I am convinced of this – means not just financial help but in many cases assistance for them or their survivors, for the relatives of victims of attacks and murders, to help them reintegrate into society after the terrible trauma they have suffered. Another right of victims is not to be left alone after having survived an attack or having lost a relative or loved one. Someone said that we need to understand the causes of terrorism. I agree, and have said so myself, but I believe that terrorist groups, organisations and methods must not be given legitimacy by our attempt to understand them. Understanding is one thing; lending legitimacy is another: there is a fundamental difference. I should like to recall one last point. The European Union would play a significant political role in the world, in my opinion, if it could achieve something that has not yet been achieved. That something is to encourage the United Nations to adopt at long last the international convention on the definition of terrorism. That definition still does not exist, which causes us a number of difficulties outside Europe. Europe has its own definition of terrorism, but as you know some member countries of the UN General Assembly have still not endorsed either the substance or the procedure of a UN convention on terrorism. I believe that if Europe really is united in this area, it could do something akin to what we did concerning the moratorium on the death penalty: make the United Nations take a stance on an important, consolidated European position, thereby giving global legitimacy to the response to terrorism. If terrorism is global, our response must be absolutely firm but likewise global."@en4
"Señor Presidente, Señorías, yo también creo que el debate de esta noche ha tenido un considerable significado político. Considero asimismo que deberíamos llegar de forma conjunta a una solución política ampliamente compartida que será el objeto de un informe aceptable para toda la humanidad, o, si no, para una gran mayoría de grupos parlamentarios. No me cabe duda de que los terroristas actuales pretenden establecer una nueva forma de dictadura global. En el último siglo padecimos poderosas dictaduras, pero esta dictadura está basada en la violación del derecho fundamental primario, a saber, el derecho a la vida. Por otra parte, está claro que, lamentablemente, esta estrategia, junto a la violencia y el odio, se ha convertido en una estrategia global. Por eso, nuestra reacción debe consistir no sólo en la cooperación entre las fuerzas policiales y los servicios de información, sino en una respuesta política para impedir y eliminar las causas que conducen al terrorismo. Creo, y muchos de ustedes lo han destacado, que la prevención implica erradicar el odio y eliminar las razones del odio, sin nunca justificar la violencia, puesto que el riesgo más grave que corremos consiste en empezar a justificar la violencia. Debemos erradicar el odio sin justificar la violencia. Alguien mencionó un conflicto de civilizaciones. A mi juicio, dicha teoría deja mucho que desear. Personalmente, no estoy seguro de que se esté produciendo un choque de civilizaciones. Estoy seguro de que se está produciendo un conflicto interno en el mundo islámico, es decir, un conflicto entre una minoría que se hace cargo equivocadamente del mensaje religioso y la inmensa mayoría de musulmanes que, a mi juicio, son completamente pacifistas y desean vivir en un espíritu de paz y tolerancia. Si tenemos la intención de ofrecer una respuesta política, Señorías, creo que la única opción consiste en reforzar el Islam pacifista y reformista en contra de dicha minoría que no es ni reformista ni pacifista. Todo esto son medidas políticas. No son medidas policiales ni de seguridad. He hecho referencia a los derechos de las víctimas y creo que se necesita trabajar más en este ámbito. Se debe prestar más atención que en el pasado a los derechos de las víctimas, para ofrecerles ayuda práctica que —créanme, estoy convencido de esto— no sólo significa ayuda financiera, sino en muchos casos ayuda para ellos y los supervivientes, para los parientes de las víctimas de los ataques y asesinatos, ayudarles a reintegrarse en la sociedad tras el terrible trauma que han sufrido. Otro derecho de las víctimas es el de no ser dejado solo tras haber sobrevivido a un ataque o haber perdido a un pariente o ser querido. Alguien declaró que necesitamos comprender las causas del terrorismo. Estoy de acuerdo, y me lo he dicho a mí mismo, pero considero que no se debe conceder legitimidad a los grupos, organizaciones y métodos terroristas en un intento de comprenderlos. Una cosa es comprender y otra, es conceder legitimidad: hay una diferencia fundamental. Me gustaría llamar la atención sobre un último punto. A mi juicio, la Unión Europea desempeñaría un papel de gran importancia política en el mundo si pudiera lograr algo que todavía no se ha logrado. Ese algo consiste en alentar a las Naciones Unidas a que adopten por fin el Convenio internacional sobre la definición de terrorismo. Dicha definición todavía no existe, lo que nos ocasiona diversas dificultades fuera de Europa. Europa tiene su propia definición de terrorismo, peor como ustedes ya saben, algunos países miembros de la Asamblea General de la ONU todavía no han respaldado ni el fundamento ni el procedimiento de un Convenio de la ONU sobre terrorismo. Creo que si Europa está realmente unida en este ámbito, podría hacer algo muy parecido a lo que hicimos con respecto a la moratoria de la pena de muerte: conseguir que las Naciones Unidas adopten una posición común consolidada importante, por la que se conceda legitimidad global a la respuesta al terrorismo. Si el terrorismo es global, nuestra respuesta debe ser absolutamente sólida, pero igualmente global."@es21
"Hr president, daamid ja härrad, ka mina usun, et tänaõhtusel arutelul on märkimisväärne poliitiline tähtsus. Ma usun ka, et peame ühiselt välja tulema laialdaselt levinud poliitilise lahendusega, mis muudab raporti teema vastuvõetavaks tervele inimkonnale või kui mitte, siis vähemalt enamikule parlamendifraktsioonidest. Ma ei kahtle, et praegused terroristid üritavad kehtestada ülemaailmse diktatuuri uut vormi. Oleme eelmisel sajandil kogenud võimsaid diktatuure, ent see diktatuur toetub kõige esmase inimõiguse rikkumisele, milleks on õigus elule. Lisaks on selge, et koos vägivalla ja vihkamisega on see strateegia kahjuks muutunud ülemaailmseks strateegiaks. Sellepärast peabki meie reaktsioon koosnema mitte ainult politsei- ja teabeteenistuste koostööst, vaid poliitilisest vastusest, millega ära hoida ja kõrvaldada põhjused, mis viivad terrorismini. Ma usun, ja ka paljud teist on rõhutanud, et ennetamine tähendab vihkamise hävitamist ja vihkamise põhjuste kaotamist, isegi ilma vägivalla õigustamiseta, sest suurim oht, mis meid ähvardab, on hakata vägivalda õigustama. Peame hävitama vihkamise, vägivalda õigustamata. Keegi kõneles tsivilisatsioonide konfliktist. Minu arust jätab see teooria kõvasti soovida. Isiklikult mina pole küll veendunud, et tsivilisatsioonide kokkupõrge oleks tulemas. Ma olen veendunud, et jätkub islamimaailma sisemine konflikt, see tähendab religioosset sõnumit väärkasutava vähemuse ja moslemite rõhuva enamuse vahel, kes on minu arvates täiesti rahuarmastavad ning tahavad elada rahu ning sallivuse vaimus. Kui tahame pakkuda poliitilist vastust, daamid ja härrad, siis arvan, et meie ainus võimalus on tugevdada reformimeelset rahuarmastavat islamit selle vähemuse vastu, kes pole ei reformimeelne ega rahuarmastav. Kõik need on poliitilised meetmed; need pole ei politsei- ega julgeolekumeetmed. Olen viidanud ohvrite õigustele ning usun, et sel alal on tarvis rohkem tööd teha. Ohvrite õigustele tuleb pöörata rohkem tähelepanu kui varem, nii et pakkudes neile praktilist abi, siis – uskuge, ma olen selles veendunud – tähendab see mitte ainult rahalist abi, vaid paljudel juhtudel aitamist neil eluga pääsenutel või rünnaku- ja mõrvaohvrite sugulastel pärast kohutavat üleelatud traumat taas ühiskonda integreeruda. Ohvrite teine õigus on mitte olla üksi jäetud pärast üleelatud rünnakut või sugulase või lähedase inimese kaotust. Keegi ütles, et me peame aru saama terrorismi põhjustest. Olen nõus ning ütlesin seda ka ise, kuid arvan, et terrorirühmitustele, ühendustele ja meetoditele pole tarvis anda legitiimsust meie katsete kaudu neid mõista. Mõistmine on üks asi; legitiimsuse andmine aga teine: siin on põhimõtteline erinevus. Tahaksin meelde tuletada ühte viimast punkti. Euroopa Liit võiks minu arvates mängida maailmas tähtsat poliitilist rolli, kui suudaks saavutada midagi, mida seni pole veel saavutatud. See miski on julgustada ROd vastu võtma pikaajalist rahvusvahelist konventsiooni terrorismi määratlemise kohta. Seda määratlust ei ole ikka veel olemas, mis põhjustab meile hulka raskusi väljaspool Euroopat. Euroopal on oma määratlus terrorismi kohta olemas, aga nagu te teate, ei ole mõned RO Peaassamblee liikmesriigid ikka veel heaks kiitnud RO terrorismi vastu võitlemise konventsiooni sisu või menetluskorda. Usun, et kui Euroopa on selles valdkonnas tõesti ühtne, suudab ta teha midagi taolist, nagu me tegime seoses moratooriumiga surmanuhtluse suhtes: sundida ROd võtma seisukohta selle olulise, konsolideeritud Euroopa seisukoha suhtes, andes sellega ülemaailmse legitiimsuse vastusele, mille saab terrorism. Kui terrorism on ülemaailmne, peab meie vastus olema absoluutselt kindel, aga samamoodi ülemaailmne."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minäkin pidän tämäniltaista keskusteluamme poliittisesti hyvin tärkeänä. Mielestäni meidän on löydettävä yhdessä laajalti hyväksyttävä poliittinen ratkaisu, jonka pohjalta laaditaan mietintö, jonka koko ihmiskunta tai ainakin parlamentin ryhmien valtaenemmistö voi hyväksyä. Mielestäni on selvää, että nykyajan terroristit pyrkivät muodostamaan uudenlaisen maailmanlaajuisen diktatuurin. Euroopassa nähtiin viime vuosisadalla voimakkaita diktatuureja, mutta tämä diktatuuri perustuu tärkeimmän perusoikeuden loukkaamiseen. Tämä perusoikeus on oikeus elää. Lisäksi on selvää, että tästä strategiasta on tullut väkivallan ja vihan rinnalla globaali strategia. Siksi meidän on reagoitava asiaan paitsi poliisivoimien ja tietopalvelujen välisellä yhteistyöllä myös poliittisin keinoin ehkäisemällä ja poistamalla terrorismin syitä. Katson – samoin kuin monet teistä ovat korostaneet – että ennaltaehkäisy edellyttää vihan kitkemistä ja vihan syiden poistamista. Vihan syyt eivät kuitenkaan koskaan oikeuta väkivaltaa, ja suurimpana vaaranamme onkin se, että alamme perustella väkivaltaa. Meidän on kitkettävä viha puolustelematta väkivaltaa. Jotkut puhuivat edellä kulttuurien yhteentörmäyksestä. Mielestäni tässä teoriassa on paljon kehittämisen varaa. En ole itse vakuuttunut siitä, että meneillään olisi jonkinlainen kulttuurien yhteentörmäys. Olen vakuuttunut siitä, että islaminuskoisessa maailmassa on käynnissä sisäinen konflikti, jossa osapuolina ovat uskonnollista viestiä vääristelevä vähemmistö sekä muslimien valtaenemmistö, joka ymmärtääkseni rakastaa rauhaa ja kannattaa sopua ja suvaitsevaisuutta. Hyvät parlamentin jäsenet, jos meidän on tarkoitus löytää poliittinen ratkaisu, katson, että ainoana vaihtoehtonamme on tukea uudistusmielisiä, rauhaa rakastavia muslimeja ja yrittää torjua tällä tavoin vanhoillista vähemmistöä, joka ei rakasta rauhaa. Nämä kaikki ovat poliittisia toimenpiteitä – eivät poliisi- tai turvallisuustoimia. Olen viitannut uhrien oikeuksiin ja katson, että tällä alalla on tehtävä lisää työtä. Meidän on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota uhrien oikeuksiin ja tarjottava heille käytännön apua, joka ei tarkoita – uskokaa minua, olen asiasta täysin varma – ainoastaan taloudellista apua, vaan apua, jota on annettava monissa tapauksissa heille tai heidän perheenjäsenilleen, iskuissa loukkaantuneiden tai menehtyneiden henkilöiden sukulaisille, jotta he pääsevät takaisin jaloilleen kokemansa hirvittävän trauman jälkeen. Uhreilla on myös oikeus siihen, ettei heitä jätetä yksin sen jälkeen, kun he ovat selvinneet iskusta tai menettäneet omaisensa tai rakkaansa. Joku sanoi, että meidän on ymmärrettävä terrorismin syyt. Olen asiasta samaa mieltä ja olen sanonut samoin itsekin, mutta katson, ettemme saa ryhtyä puolustamaan terroristiryhmiä ja -organisaatiota ja terroritekoja pyrkimällä ymmärtämään niitä. Ymmärtäminen ja puolustaminen ovat kaksi täysin eri asiaa. Siirryn viimeiseen asiaani. Euroopan unioni voisi mielestäni saavuttaa maailmassa merkittävän poliittisen aseman, jos se saisi aikaan jotakin, mitä ei ole vielä tähän mennessä saavutettu. Tämä ”jokin” on se, että Yhdistyneitä Kansakuntia kannustettaisiin viimein hyväksymään kansainvälinen yleissopimus terrorismin määritelmästä. Tällaista määritelmää ei vielä ole, ja se aiheuttaa meille EU:n ulkopuolella monia ongelmia. Euroopan unionilla on oma määritelmänsä terrorismista, mutta kuten tiedätte, YK:n yleiskokouksen jotkin jäsenvaltiot eivät ole vielä kannattaneet terrorismia koskevan YK:n yleissopimuksen tekemistä eivätkä tällaisen sopimuksen sisältöä. Katson, että jos EU toimii asiassa todella yhtenäisesti, se voisi saada aikaan jotakin vastaavaa kuin mitä saavutimme kuolemanrangaistuksen lykkäämisen suhteen: se voisi saada YK:n ottamaan kantaa tärkeään EU:n vahvistamaan kantaan, jolloin terrorismiin vastaaminen olisi maailmanlaajuisesti oikeutettua. Koska terrorismi on maailmanlaajuista, reaktiomme on oltava ehdottoman luja mutta samalla myös maailmanlaajuinen."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je crois également que le débat de ce soir a une importance politique considérable. Je crois aussi que nous devons dégager ensemble une solution politique à large consensus, justifiant un rapport acceptable par toute l’humanité, ou tout au moins par une large majorité des groupes parlementaires. Je pense qu’indubitablement, les terroristes d’aujourd’hui cherchent à établir une nouvelle forme de dictature planétaire. Nous avons connu des dictatures terrifiantes au cours du siècle dernier, mais celle-ci est basée sur la violation d’un droit fondamental primaire, à savoir le droit à la vie. Il apparaît en outre clairement que cette stratégie, intégrant la violence et l’incitation à la haine raciale, est malheureusement devenue une stratégie planétaire. Voilà pourquoi notre réaction ne doit pas se limiter à une coopération policière et à des services d’information, mais doit être une réponse politique visant à prévenir et supprimer les causes menant au terrorisme. Je crois, comme nombre d’entre vous l’ont souligné, que la prévention implique l’éradication de l’incitation à la haine raciale et l’élimination de ses raisons, sans jamais justifier une quelconque violence, qui est le risque le plus grand que nous courions. Nous devons donc éradiquer la haine raciale sans justifier la violence. Quelqu’un a parlé de conflit de civilisations. À mes yeux, cette théorie laisse à désirer. Personnellement, je ne crois pas qu’il y ait actuellement un choc des civilisations. Je suis convaincu de l’existence d’un conflit interne au sein du monde islamique, entre une minorité s’appropriant injustement un message religieux et une écrasante majorité de musulmans qui, je crois, aiment la paix et souhaitent vivre dans un esprit de paix et de tolérance. Si nous pouvons apporter une réponse politique, Mesdames et Messieurs, je crois que la seule option consiste à renforcer l’islam pacifique et réformiste face a une minorité qui n’est ni l’un ni l’autre. Il ne s’agit là que de mesures politiques; il n’y a aucune mesure de police ou de sécurité. J’ai évoqué les droits des victimes, et je pense qu’un gros travail en cette matière nous attend. Il faut accorder aux droits des victimes une bien plus grande attention qu’autrefois, pour leur apporter une aide pratique qui – croyez-moi, j’en suis convaincu – implique non seulement une aide financière, mais dans bien des cas une assistance pour eux ou leurs survivants, pour les parents des victimes d’attentats et d’assassinats, afin de les aider à réintégrer la société après un si terrible traumatisme. Un autre droit des victimes, c’est de ne pas être abandonnées après avoir survécu à un attentat ou avoir perdu un parent ou un être cher. Quelqu’un a dit que nous devions comprendre les causes du terrorisme. Je suis d’accord, et l’ai d’ailleurs moi-même dit, mais je pense qu’il ne faut pas légitimer les groupes, les organisations et les méthodes terroristes en essayant de les comprendre. Comprendre est une chose, légitimer en est une autre: il y a là une différence fondamentale. J’aimerais enfin rappeler un dernier point. L’Union européenne pourrait à mon avis jouer un rôle politique significatif dans le monde si elle pouvait atteindre un objectif d’encourager les Nations Unies à adopter enfin la convention internationale sur la définition du terrorisme. Cette définition n’existe pas encore, ce qui nous vaut pas mal de difficultés en dehors de l’Europe. L’Europe a sa propre définition du terrorisme, mais comme vous le savez, certains pays membres de l’assemblée générale des Nations Unies ne souscrivent encore ni à la teneur, ni à la procédure d’une convention des Nations Unies sur le terrorisme. Je crois que si l’Europe parvenait à s’unir sur ce point, elle pourrait faire comme nous avons fait concernant le moratoire sur la peine de mort: permettre aux Nations Unies de prendre position sur une question européenne consolidée et importante, accordant ce faisant une légitimité planétaire à la réponse au terrorisme. Si le terrorisme est planétaire, notre réponse doit absolument être ferme, mais pareillement planétaire."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Jómagam is azon a véleményen vagyok, hogy a mai vita komoly politikai jelentőséggel bír. Hiszem továbbá azt is, hogy közösen kell egy olyan széles körben elfogadott politikai megoldást kidolgoznunk, amely egy, az egész emberiség vagy legalább a parlamenti képviselőcsoportok nagy többsége számára elfogadható jelentés tárgyát képezheti. Nincs kétségem afelől, hogy a jelenkor terroristái egy újfajta globális diktatúrát szeretnének létrehozni. Az elmúlt évszázadban több hatalmas diktatúrát is megfigyelhettünk, most azonban a diktatúra egy olyan formáját láthatjuk kibontakozni., amely a legalapvetőbb jog, nevezetesen az élethez való jog megsértésén alapul. Egyértelmű továbbá az is, hogy ez a stratégia, az erőszakkal és a gyűlölettel együtt, sajnálatos módon globális stratégiává vált. Pontosan ez az, amiért a reakciónk nem állhat csupán a rendőri szervek és információs szolgáltatások együttműködéséből. Egy olyan politikai reakcióra is szükség van, amelyik elhárítja és eltávolítja a terrorizmushoz vezető okokat. Úgy gondolom, és ezt önök közül sokan úgyszintén kiemelték, hogy a megelőzés a gyűlölet és a gyűlöletet kiváltó okok, az erőszak igazolása nélküli kiirtását takarja, hiszen a minket fenyegető legkomolyabb fenyegetés nem más, minthogy elkezdjük az erőszak igazolását. A gyűlölet megszüntetését e nélkül kell véghez vinnünk. Valaki megemlítette civilizációk közötti összecsapást. Véleményem szerint ez a teória igen gyenge lábakon áll. Én személy szerint nem vagyok arról meggyőződve, hogy jelenleg a civilizációk összecsapása folyik. Meggyőződésem, hogy létezik egy belső konfliktus az iszlám világon belül, nevezetesen a vallási üzeneteket elferdítő kisebbség és a muzulmánok nagy többsége között, akik meglátásom szerint teljes mértékben békeszerető, tolerancia után áhítozó emberek. Amennyiben célunk, az hogy politikai választ szolgáltassunk, abban az esetben, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy az egyetlen opciónk a reformista, békeszerető iszlám megerősítése a se nem reformista, se nem békeszerető kisebbség ellen. Az előbb említett intézkedések politikai és nem rendfenntartó vagy biztonsági jellegűek. Az előbb már utaltam az áldozatok jogaira és úgy gondolom, hogy ezen a területen van még tennivaló. Az áldozatok jogaival többet kell foglalkoznunk, mint tettük azt a múltban, a célból, hogy a gyakorlatban is tudjunk nekik segítséget nyújtani, ami – higgyék el nekem, ez így van – nem csupán pénzügyi támogatást jelent. A túlélők, valamint a támadások és gyilkosságok áldozatainak hozzátartozói estében ez a társadalomba történő újbóli integrációt jelenti az elszenvedett szörnyű traumát követően. Az áldozatoknak ezen kívül ahhoz is joguk van, hogy ne maradjanak egyedül a támadás túlélését és rokonaik vagy szeretteik elvesztését követően. Valaki azt mondta, hogy meg kell értenünk a terrorizmus okait. Ezzel egyetértek, de úgy gondolom, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy ez irányú próbálkozásaink eredményeképpen ne kölcsönözzünk törvényességet a terrorista csoportoknak, szervezeteknek vagy módszereknek. Megérteni egy dolog, és jogszerűséget kölcsönözni nekik egy másik; a kettő között alapvető különbség van. Végezetül egy utolsó pontot szeretnék megemlíteni. Meglátásom szerint az Európai Unió meghatározó szerepet játszhatna a világpolitikában, ha képes lenne valami olyat elérni, amit eddig még senkinek sem sikerült. Ez a valami pedig az lenne, hogy rávegyék az ENSZ-t arra, hogy végre valahára elfogadja a terrorizmus meghatározásáról szóló nemzetközi egyezményt. Ez a meghatározás azonban továbbra sem létezik, és ez számos problémát okoz számunkra Európán kívül. Európa rendelkezik saját fogalommeghatározással, de – mint azt tudják – az ENSZ Közgyűlésének bizonyos tagállamai azonban még mindig nem támogatják egy terrorizmusról szóló ENSZ egyezmény tartalmát vagy folyamatát. Úgy gondolom, hogy ebben a témában Európa tényleg egységes, és képes lehet valami ahhoz hasonlót véghezvinni, mint amit a halálbüntetésre vonatkozó moratórium kapcsán sikerült elérnünk: rávenni az ENSZ-t, hogy nyilvánítson véleményt egy lényeges, egységes európai állásponttal kapcsolatban, ezáltal globális jogszerűséget kölcsönözve a terrorizmusra történő reagálásnak. Ha a terrorizmus globális szintű, akkor az erre adott válasznak határozottnak és hasonlóan globális szintűnek kell lennie."@hu11
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, aš taip pat tikiu, kad šio vakaro dialogas politiškai yra labai svarbus. Taip pat manau, kad mes drauge turime priimti plačiai aptartą politinį sprendimą, tapsiantį visai žmonijai ar bent didžiajai daugumai parlamentinių grupių priimtino pranešimo tema. Net neabejoju, kad šiandieniniai teroristai trokšta sukurti naują visuotinės diktatorystės formą. Per pastarąjį amžių mes patyrėme galingų diktatūrų, tačiau šitoji diktatūra grindžiama svarbiausios teisės pažeidimu – teisės į gyvenimą. Be to, aišku, kad ši strategija drauge su smurtu ir neapykanta jau tapo apgailėtina visuotine strategija. Štai kodėl mūsų reakcija turi būti ne tik vien policijos pajėgų ir informacijos tarnybų bendradarbiavimas, bet ir politinis atsakas atsigręžiant ir pašalinant į terorizmą vedančias priežastis. Aš tiku ir dauguma iš Jūsų akcentavo, kad prevencija reiškia neapykantos panaikinimą ir priežasčių neapykantai pašalinimą, visiškai nepateisinant smurto, nes mes labai rizikuojame pradėdami pateisinti smurtą. Mes privalome išnaikinti neapykantą neteisindami smurto. Kažkas kalbėjo apie civilizacijų konfliktą. Mano požiūriu, teorija palieka laisvę troškimams. Asmeniškai aš nesu įsitikinęs, jog artėja civilizacijų konfliktas. Esu įsitikinęs, kad vidaus konfliktas, vykstantis islamo pasaulyje, tai yra konfliktas mažumos, nepritariančios religinei misijai, ir didžiosios daugumos musulmonų, kurie, tikiuosi, yra visiškai taikūs ir trokšta gyventi puoselėdami taikos ir tolerancijos dvasią. Jeigu mes ketiname duoti politinį atsaką, ponios ir ponai, manau, kad vienintelis pasirinkimas yra reformistų, taikingų islamo išpažinėjų stiprinimas prieš mažumą, kuri nėra nei reformistai, nei taiką mylintys piliečiai. Tai yra politinės priemonės; tai ne policijos ar saugumo priemonės. Aš minėjau aukų teises ir manau, kad šioje srityje dar reikia padirbėti. Aukų teisėms reikia skirti daugiau dėmesio nei iki šiol, kad būtų galima joms pasiūlyti praktinę pagalbą, kuri, patikėkite manimi – aš tuo įsitikinęs – reiškia ne tik finansinę paramą, tačiau daugeliu atveju pagalbą joms ar išlikusiesiems, užpuolikų ir žudikų aukų artimiesiems iš naujo integruotis į visuomenę po patirtos siaubingos traumos. Kita aukų teisė yra nebūti paliktais vieniems, išgyvenus po išpuolio ar netekus artimojo, mylimojo. Kažkas minėjo, kad mums reikia suprasti terorizmo priežastis. Sutinku. Kaip jau pats minėjau, tikiu, kad teroristų grupėms, organizacijoms ir metodams negalima suteikti teisėtumo stengiantis juos suprasti. Supratimas yra viena, pateisinimas yra visai kas kita: tai pagrindinis skirtumas. Norėčiau priminti vieną, paskutinį, aspektą. Europos Sąjunga suvaidintų ryškų politinį vaidmenį pasaulyje, mano nuomone, jeigu galėtų pasiekti tai, kas dar nebuvo pasiekta. Tai, kas paskatintų Jungtines Tautas parengti ilgalaikę tarptautinę konvenciją, apibrėžiančią terorizmą. Šio apibrėžimo iki šiol nėra ir tai kelia daug rūpesčių už Europos ribų. Europa turi savo terorizmo apibrėžimą, tačiau, kaip žinote, kai kurios valstybės narės JT Generalinėje asamblėjoje yra vis dar nepatvirtinusios arba JT terorizmo konvencijos pagrindo arba veiklos. Aš tikiu, kad jeigu Europa yra iš tikrųjų vieninga šioje srityje, galėtų padaryti kažką panašaus į tai, ką padarėme dėl mirties bausmės moratoriumo: priversti Jungtines Tautas laikytis nusistatymo dėl svarbios, konsoliduotos Europos pozicijos, taip suteikiant visuotinį pagrįstumą dėl atsako terorizmui. Jeigu terorizmas yra globalinis, mūsų atsakas turi būti visiškai tvirtas, taip pat ir visuotinis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Arī es uzskatu kā šāvakara debatēm ir ievērojama politiska nozīme. Es uzskatu, ka mums vienoti jānāk klajā ar vispārēji piemērotu situācijas risinājumu, kas veidos visai cilvēcei pieņemama ziņojuma tematu, vai arī, ja tā nebūs, ar parlamentāro grupu lielu vairākumu. Es nešaubos, ka mūsdienu teroristi cenšas dibināt jauna veida pasaules diktatūru. Mēs pieredzējām varenas diktatūras pagājušajā gadsimtā, taču šī ir diktatūra, kuras pamatā ir galveno pamattiesību – tiesību uz dzīvību – pārkāpšana. Turklāt ir skaidrs, ka šī stratēģija reizē ar vardarbību un naidu kļūst par globālu stratēģiju. Tādēļ mūsu reakcija nedrīkst būt tikai policijas un informācijas dienestu sadarbība, tai ir jābūt politiskai reakcijai, lai novērstu un likvidētu terorisma cēloņus. Es uzskatu, un to uzsvēra daudzi no jums, ka novēršana nozīmē naida izskaušanu un naida iemeslu likvidēšanu, nekad neattaisnojot vardarbību, jo lielākais risks, kādu mēs uzņemamies, ir vardarbības attaisnošana. Mums jāizskauž naids, neattaisnojot vardarbību. Kāds runāja par civilizāciju konfliktu. Manuprāt, šajā teorijā ir daudz trūkumu. ES pats neesmu pārliecināts, ka notiek civilizāciju sadursme. Esmu pārliecināts, ka islāma pasaulē risinās iekšējais konflikts, tas ir, konflikts starp mazākumu, kurš uzurpē reliģijas vēsti, un lielu vairākumu musulmaņu, kuri, esmu pārliecināts, ir pilnīgi miermīlīgi un vēlas dzīvot miera un iecietības gaisotnē. Ja mums, dāmas un kungi, ir jāreaģē politiski, man šķiet, vienīgā iespēja ir stiprināt reformistisku, miermīlīgu islāmu pret mazākumu, kurš nav ne reformistisks, ne miermīlīgs. Tie visi ir politiski pasākumi; tie nav policijas vai drošības pasākumi. Es minēju upuru tiesības, un es uzskatu, ka šajā jomā ir vajadzīgs lielāks darbs. Upuru tiesībām ir jāpievērš lielāka uzmanība nekā iepriekš, lai sniegtu viņiem praktisku palīdzību, kura, ticiet man, esmu par to pārliecināts, nozīmē ne tikai finansiālu palīdzību, bet daudzos gadījumos atbalstu viņiem vai izdzīvojušajiem atbalstu uzbrukumu un slepkavu upuriem, lai palīdzētu viņiem iekļauties sabiedrībā pēc pārdzīvotās šausmīgās traumas. Upuriem ir tiesības arī nepalikt vieniem pēc pārdzīvotā uzbrukuma vai radinieka vai mīļa cilvēka zaudējuma. Kāds teica, ka mums ir jāsaprot terorisma cēloņi. Es piekrītu un pats tā esmu teicis, tomēr esmu pārliecināts, ka mūsu centieni saprast teroristu grupas, organizācijas un metodes nedrīkst tiem piešķirt leģitimitāti. Izpratne ir viena lieta, leģitimitātes piešķiršana ir kaut kas cits – tā ir fundamentāla atšķirība. Es vēlētos atgādināt pēdējo punktu. Manuprāt, Eiropas Savienībai būtu ievērojama politiska nozīme, ja mēs varētu panākt kaut ko, kas līdz šim nav panākts. Šis kaut kas ir pamudināt Apvienoto Nāciju Organizāciju beidzot pieņemt starptautisko konvenciju par terorisma definīciju. Šādas definīcijas joprojām nav, un tas rada mums daudz grūtību ārpus Eiropas. Eiropai ir sava terorisma definīcija, tomēr kā jūs zināt, ANO Ģenerālās asamblejas valstis nav apstiprinājušas ne ANO Konvencijas par terorismu saturu, ne procedūru. Es uzskatu, ka tad, ja Eiropa ir tiešām vienota šajā jomā, tā varētu īstenot kaut ko līdzīgu tam, ko mēs paveicām attiecībā uz nāvessoda moratoriju – liktu Apvienoto Nāciju Organizācijai paust nostāju attiecībā uz svarīgu, konsolidētu Eiropas viedokli, tādējādi piešķirot vispārēju leģitimitāti reakcijai uz terorismu. Ja terorisms ir globāls, mūsu atbildei jābūt pilnīgi noteiktai, bet tikpat globālai."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli deputati, credo anch'io che questo dibattito di stasera abbia avuto una rilevanza politica notevole. E credo anch'io che si tratti di trovare insieme una soluzione politica largamente condivisa che formi oggetto di un rapporto che l'unanimità, se non la grande maggioranza dei gruppi, possano accettare. Io credo che i terroristi oggi cerchino senza dubbio di realizzare una nuova forma di dittatura globale. Abbiamo vissuto nello scorso secolo le grandi dittature, ma questa è una dittatura che si basa sull'offesa al primo dei diritti fondamentali, cioè al diritto alla vita. Ed è chiaro che con la violenza e con l'odio questa strategia purtroppo è diventata una strategia globale. Ecco perché la nostra reazione deve essere – vorrei dire – non soltanto di cooperazione di polizia, di servizi di informazione, ma deve essere una reazione politica in termini di prevenzione e di rimozione delle cause che conducono al terrorismo. Io credo che prevenzione voglia dire, e molti lo hanno sottolineato, sradicare l'odio, eliminare le ragioni dell'odio senza mai giustificare la violenza, perché il rischio gravissimo in cui non possiamo cadere è il giustificazionismo della violenza. Sradicare l'odio senza giustificare la violenza. Qualcuno ha parlato di conflitto tra civiltà. Io credo che questa teoria lasci molto a desiderare. Io non sono personalmente convinto che sia in atto uno scontro tra civiltà. Io sono convinto che vi sia un conflitto interno al mondo islamico, cioè un conflitto tra una minoranza che abusa del messaggio religioso e una larga maggioranza di musulmani, direi assolutamente pacifici, che vogliono vivere in spirito di pace e di tolleranza. Se dobbiamo dare una risposta politica, onorevoli parlamentari, credo che l'unica possibilità sia rafforzare l'Islam riformista e pacifico contro quella minoranza che non è né riformista né pacifica. Queste sono azioni tutte politiche, non sono azioni di polizia o di sicurezza. Ho parlato dei diritti delle vittime e credo che questo sia un tema da rafforzare. Io credo che i diritti delle vittime debbano essere più considerati rispetto a quanto si sia fatto in passato, per dare loro un aiuto concreto, che non è – credetemi, io ne sono convinto – soltanto un aiuto economico, ma è molto spesso un aiuto a loro o ai superstiti, ai parenti quando ci sono stati degli attentati e degli omicidi. Aiutarli a reinserirsi nella società dopo il trauma terribile che hanno subito. Anche questo è un diritto della vittima: non essere lasciato solo quando sopravvive ad un attentato e perde un parente o una persona cara. Qualcuno ha detto che dobbiamo capire le cause del terrorismo. Io sono d'accordo, lo avevo già accennato, ma credo che non si debbano legittimare gruppi, organizzazioni o metodi terroristici cercando di capirli. Una cosa è capire, una cosa è legittimare: sono due aspetti fondamentalmente diversi. E c'è un ultimo tema che vorrei richiamare. Credo che l'Unione europea avrebbe un grande ruolo politico nel mondo se riuscisse ad ottenere un risultato che finora non c'è stato. Il risultato è quello di spingere le Nazioni Unite verso, finalmente, l'adozione della Convenzione internazionale sulla definizione di terrorismo. Noi questa definizione non ce l'abbiamo ancora e questo ci crea notevoli problemi fuori dall'Europa. L'Europa ha una sua definizione di terrorismo, ma come voi sapete vi sono paesi membri dell'Assemblea generale dell'ONU che ancora non condividono né la sostanza né la procedura di una Convenzione ONU sul terrorismo. Credo che qui l'Europa, se davvero unita intorno a questo tema, potrebbe fare un po' quello che abbiamo fatto sulla moratoria della pena di morte: far muovere le Nazioni Unite su una grande posizione europea consolidata e, in questo modo, dare quella legittimazione globale alla risposta al terrorismo. Se il terrorismo è globale, la nostra risposta deve essere assolutamente ferma ma altrettanto globale."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ook ik ben van mening dat het debat van hedenavond van grote politieke betekenis is. Daarnaast hang ik de mening aan dat we gezamenlijk naar voren moeten komen met een breed gedragen politieke oplossing die als onderwerp zal dienen voor een verslag dat voor de gehele mensheid, of dan toch voor een grote meerderheid van de fracties acceptabel zal zijn. Ik twijfel er niet aan dat de terroristen van deze tijd proberen een nieuwe vorm van een mondiale dictatuur te vestigen. Gedurende de afgelopen eeuw hebben we machtige dictaturen meegemaakt, maar dit is een dictatuur die is gebaseerd op een schending van het eerste fundamentele recht, namelijk het recht om te leven. Daarnaast is duidelijk dat deze strategie, in combinatie met geweld en haat, helaas is verworden tot een mondiale strategie. Op grond hiervan moet onze reactie niet enkel bestaan uit samenwerking tussen politiekorpsen en inlichtingendiensten, maar tevens uit een politiek antwoord om de factoren die leiden tot terrorisme te voorkomen en weg te nemen. Ik ben van mening, en velen van u hebben dit onderstreept, dat preventie inhoudt het uitroeien van haat en het wegnemen van de motieven voor haat, zonder ooit geweld te rechtvaardigen; het grootste risico dat we lopen is immers dat we beginnen met het rechtvaardigen van geweld. We moeten haat uitroeien zonder geweld te rechtvaardigen. Iemand sprak over een botsing van beschavingen. Naar mijn mening laat deze theorie veel te wensen over. Ik ben er persoonlijk niet van overtuigd dat een botsing van beschavingen op komst is. Ik ben ervan overtuigd dat er binnen de islamitische wereld een intern conflict speelt, een conflict tussen een minderheid die zich de religieuze boodschap op oneigenlijke manier toeëigent, en de grote meerderheid van moslims die naar mijn mening zeer vredelievend is en in een geest van vrede en tolerantie wil leven. Als we een politiek antwoord geven, dames en heren, denk ik dat onze enige optie erin bestaat de hervormingsgezinde, vredelievende islam te versterken ten opzichte van die minderheid die noch hervormingsgezind noch vredelievend is. Dit zijn allemaal politieke maatregelen, en geen politie- of veiligheidsmaatregelen. Ik verwees eerder al naar de rechten van slachtoffers, en ik geloof dat er op dit vlak meer werk te verrichten is. Er moet meer dan in het verleden aandacht worden geschonken aan de rechten van slachtoffers, teneinde hun praktische hulp te bieden, wat naar mijn volle overtuiging niet alleen financiële hulp inhoudt, maar in veel gevallen ook het bieden van steun aan de slachtoffers en hun nabestaanden, aan familieleden van slachtoffers van aanslagen en moordpartijen, om hen te helpen, na het vreselijke trauma dat ze hebben ondergaan, te reïntegreren in de maatschappij. Een ander recht van slachtoffers is niet alleen te worden gelaten nadat ze een aanslag hebben overleefd of een familielid of dierbare hebben verloren. Iemand zei dat we de oorzaken van terreurdaden moeten begrijpen. Ik ben het daarmee eens, en heb dit ook zelf gezegd, maar ik ben van mening dat aan terroristische groeperingen, organisaties en methoden geen legitimiteit mag worden verleend door onze pogingen hen te begrijpen. Begrip is één ding, het toekennen van legitimiteit iets anders: er is een wezenlijk verschil. Ik zou graag een laatste kwestie in herinnering willen brengen. Naar mijn mening zou de Europese Unie een belangrijke politieke rol kunnen spelen in de wereld, als ze iets tot stand kan brengen wat tot nu toe nog niemand gelukt is, namelijk de Verenigde Naties te stimuleren om eindelijk het Internationaal Verdrag over de definitie van terrorisme aan te nemen. Die definitie bestaat nog altijd niet, wat ons buiten Europa voor een aantal problemen plaatst. Europa heeft zijn eigen definitie van terrorisme, maar zoals u weet hebben enkele landen die deelnemen aan de Algemene Vergadering van de VN nog steeds de inhoud of de werkwijze van een VN-verdrag over terrorisme niet bevestigd. Ik ben van mening dat, als Europa zich op dit vlak werkelijk verenigt, het in staat zou zijn iets vergelijkbaars te doen als we deden met betrekking tot het moratorium op de doodstraf: zorg dat de Verenigde Naties een standpunt innemen over een belangrijk verenigd Europees standpunt, en geef daarbij mondiale rechtsgeldigheid aan het antwoord op terrorisme. Indien het gaat om wereldwijd terrorisme moet ons antwoord zeer standvastig zijn, maar ook mondiaal."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Ja również uważam, że dzisiejsza dyskusja posiada duże znaczenie polityczne. Wierzę również, że musimy wspólnie znaleźć polityczne rozwiązanie, cieszące się szerokim poparciem, które stanie się tematem sprawozdania, które będzie do przyjęcia dla całej ludzkości lub, jeśli tak nie będzie, przynajmniej dla dużej większości grup parlamentarnych. Nie mam wątpliwości, że dzisiejsi terroryści starają się ustanowić nową formę globalnej dyktatury. W zeszłym stuleciu już zetknęliśmy się z potężnymi dyktaturami, ale ta opiera się na pogwałceniu prawa podstawowego o pierwszoplanowym znaczeniu – prawa do życia. Dodatkowo jest jasne, że strategia taka, wraz z przemocą i nienawiścią, stała się niestety strategią globalną. Dlatego nasza reakcja musi polegać nie tylko na współpracy pomiędzy siłami policyjnymi i służbami wywiadowczymi, ale także na politycznej odpowiedzi, która usunie przyczyny terroryzmu i zapobiegnie ich powstawaniu. Jestem przekonany, a wielu z państwa to podkreślało, że zapobieganie oznacza eliminację nienawiści oraz jej przyczyn, bez najmniejszego usprawiedliwienia dla przemocy, ponieważ największym zagrożeniem, na jakie się narażamy, to zacząć usprawiedliwiać przemoc. Musimy wykorzenić nienawiść bez usprawiedliwiania przemocy. Ktoś mówił o konflikcie cywilizacji. Moim zdaniem, teoria ta pozostawia wiele do życzenia. Osobiście, nie jestem przekonany, że zbliża się konflikt cywilizacji. Uważam za to, że wewnętrzny konflikt trwa w świecie islamu – jest to konflikt pomiędzy mniejszością, która sprzeniewierza religijne przesłanie, a zdecydowaną większością muzułmanów, którzy, w co wierzę, miłują pokój i chcą żyć w duchu pokoju i tolerancji. Jeżeli mamy dać polityczną odpowiedź, panie i panowie, to uważam, że jedynym wyjściem jest wspieranie reformistycznego, miłującego pokój islamu przeciw tej mniejszości, która ani nie pragnie reformy, ani nie miłuje pokoju. Wszystko to są środki polityczne, a nie środki policyjne czy środki bezpieczeństwa. Mówiłem już o prawach ofiar i uważam, że tej dziedzinie należy poświęcić więcej pracy. Prawom ofiar należy poświęcić więcej uwagi, niż w przeszłości, tak, aby zaproponować im praktyczną pomoc, która – wierzcie mi, jestem o tym przekonany – oznacza nie tylko pomoc finansową, ale w wielu przypadkach pomoc dla osób, które przeżyły atak, dla krewnych ofiar ataków czy morderstw, która ma pomóc im w ponownej integracji ze społeczeństwem to wielkim cierpieniu, przez jakie przeszli. Inne prawo ofiary polega na tym, że nie może ona zostać pozostawiona sama sobie po tym, jak przeżyła atak lub straciła bliską osobę. Ktoś powiedział, że musimy zrozumieć przyczyny terroryzmu. Zgadzam się, sam też to mówiłem, ale uważam, że grupy, organizacje i metody terrorystyczne nie mogą zyskać legitymizacji w związku z naszymi próbami zrozumienia ich. Zrozumienie to jedna sprawa, a legitymizacja – to coś innego. To jest zasadnicza różnica. Chciałbym przypomnieć o jednym, ostatnim punkcie. Moim zdaniem, Unia Europejska mogłaby odgrywać znaczącą rolę polityczną na świecie, gdyby osiągnęła coś, czego dotychczas nikt nie osiągnął. To coś, to zachęcenie ONZ, aby w końcu przyjęła międzynarodową konwencję w sprawie definicji terroryzmu. Definicja ta w dalszym ciągu nie istnieje, co sprawia, że poza Europą napotykamy na sporo trudności. Europa posiada własną definicję terroryzmu, ale, jak Państwo wiedzą, niektóre kraje będące członkami Zgromadzenia Ogólnego ONZ wciąż jeszcze nie zatwierdziły albo treści, albo procedury konwencji ONZ w sprawie terroryzmu. Wierzę, że jeżeli Europa będzie w tym aspekcie prawdziwie zjednoczona, to będzie mogła zrobić coś podobnego do tego, co zrobiliśmy w sprawie moratorium na karę śmierci, a więc do tego, by skłonić ONZ do zajęcia stanowiska wobec niemożliwej do pominięcia, zdecydowanej postawy Europy, dzięki czemu cały świat zyska podstawy do odpowiedzi na terroryzm. Jeśli terroryzm ma charakter globalny, to nasza odpowiedź musi być stanowcza, ale również musi posiadać globalny charakter."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, também eu considero que o debate desta noite teve um considerável significado político. Considero igualmente que temos de encontrar, em conjunto, uma solução política amplamente partilhada que seja objecto de um relatório que possa ser aceite, se não por unanimidade, pelo menos por uma vasta maioria de grupos parlamentares. Não tenho dúvidas de que os terroristas procuram hoje estabelecer uma nova forma de ditadura global. Vivemos, no século passado, a experiência de poderosas ditaduras, mas esta é uma ditadura baseada na violação do principal direito fundamental, nomeadamente o direito à vida. Além disso, é claro que esta estratégia, juntamente com a violência e o ódio, se tornou, infelizmente, uma estratégia global. Por isso a nossa reacção deve consistir não só na cooperação entre as forças policiais e os serviços de informação, mas também numa resposta política que previna e remova as causas que conduzem ao terrorismo. Acredito - e isto foi enfatizado por muitos de vós - que prevenção significa erradicação do ódio e eliminação das suas causas, sem nunca justificar a violência, pois o maior risco que corremos é o de começar a justificar a violência. Temos de erradicar o ódio sem justificar a violência. Alguém falou de conflito das civilizações. Do meu ponto de vista, essa teoria deixa muito a desejar. Pessoalmente, não estou convencido de que esteja em curso um conflito de civilizações. Estou convencido de que há um conflito interno no seio do mundo islâmico, ou seja, um conflito entre uma minoria que se apropria indevidamente da mensagem religiosa e a grande maioria dos muçulmanos, que, a meu ver, são absolutamente pacíficos e querem viver num espírito de paz e de tolerância. Se queremos dar uma resposta política, Senhoras e Senhores Deputados, penso que a única opção é reforçar o Islão reformista e pacífico contra aquela minoria que não é nem reformista nem pacífica. Todas estas medidas são medidas políticas; não são medidas policiais ou securitárias. Referi-me aos direitos das vítimas e considero que há mais trabalho a fazer neste domínio. Os direitos das vítimas devem ser tomados em maior consideração do que no passado, para lhes ser prestado um auxílio concreto que não é só financeiro - acreditem, estou disso convencido -, mas que, em muitos casos, consiste em prestar-lhes assistência, a eles próprios ou aos seus sobreviventes, aos familiares das vítimas de atentados e de assassinatos, para os ajudar a reintegrar-se na sociedade após o terrível trauma que sofreram. Outro direito das vítimas é não serem abandonadas a si próprias depois de terem sobrevivido a um ataque ou de terem perdido um familiar ou um ente querido. Alguém afirmou que precisamos de compreender as causas do terrorismo. Estou de acordo, e já o disse também, mas penso que, ao tentar compreendê-las, não se devem legitimar os grupos, as organizações e os métodos terroristas. Uma coisa é compreender, outra é legitimar: entre uma coisa e outra há uma diferença fundamental. Gostaria de referir um último ponto. Na minha opinião, a União Europeia desempenharia um papel político muito importante no mundo se conseguisse alcançar um resultado que ainda não foi alcançado. Trata-se de incentivar as Nações Unidas a adoptarem, finalmente, a convenção internacional sobre a definição de terrorismo. Essa definição ainda não existe, o que nos causa consideráveis dificuldades fora da Europa. A Europa tem a sua própria definição de terrorismo, mas, como sabem, alguns países membros da Assembleia-Geral das Nações Unidas ainda não subscreveram nem os conteúdos nem o procedimento para uma convenção da ONU sobre o terrorismo. Considero que se a Europa está, verdadeiramente, unida nesta questão, podia fazer algo semelhante ao que fizemos relativamente à moratória sobre a pena de morte: levar as Nações Unidas a tomarem posição relativamente a uma importante e consolidada posição europeia, dando, desse modo, legitimidade global à resposta ao terrorismo. Se o terrorismo é global, a nossa resposta deve ser absolutamente firme, mas igualmente global."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli deputati, credo anch'io che questo dibattito di stasera abbia avuto una rilevanza politica notevole. E credo anch'io che si tratti di trovare insieme una soluzione politica largamente condivisa che formi oggetto di un rapporto che l'unanimità, se non la grande maggioranza dei gruppi, possano accettare. Io credo che i terroristi oggi cerchino senza dubbio di realizzare una nuova forma di dittatura globale. Abbiamo vissuto nello scorso secolo le grandi dittature, ma questa è una dittatura che si basa sull'offesa al primo dei diritti fondamentali, cioè al diritto alla vita. Ed è chiaro che con la violenza e con l'odio questa strategia purtroppo è diventata una strategia globale. Ecco perché la nostra reazione deve essere – vorrei dire – non soltanto di cooperazione di polizia, di servizi di informazione, ma deve essere una reazione politica in termini di prevenzione e di rimozione delle cause che conducono al terrorismo. Io credo che prevenzione voglia dire, e molti lo hanno sottolineato, sradicare l'odio, eliminare le ragioni dell'odio senza mai giustificare la violenza, perché il rischio gravissimo in cui non possiamo cadere è il giustificazionismo della violenza. Sradicare l'odio senza giustificare la violenza. Qualcuno ha parlato di conflitto tra civiltà. Io credo che questa teoria lasci molto a desiderare. Io non sono personalmente convinto che sia in atto uno scontro tra civiltà. Io sono convinto che vi sia un conflitto interno al mondo islamico, cioè un conflitto tra una minoranza che abusa del messaggio religioso e una larga maggioranza di musulmani, direi assolutamente pacifici, che vogliono vivere in spirito di pace e di tolleranza. Se dobbiamo dare una risposta politica, onorevoli parlamentari, credo che l'unica possibilità sia rafforzare l'Islam riformista e pacifico contro quella minoranza che non è né riformista né pacifica. Queste sono azioni tutte politiche, non sono azioni di polizia o di sicurezza. Ho parlato dei diritti delle vittime e credo che questo sia un tema da rafforzare. Io credo che i diritti delle vittime debbano essere più considerati rispetto a quanto si sia fatto in passato, per dare loro un aiuto concreto, che non è – credetemi, io ne sono convinto – soltanto un aiuto economico, ma è molto spesso un aiuto a loro o ai superstiti, ai parenti quando ci sono stati degli attentati e degli omicidi. Aiutarli a reinserirsi nella società dopo il trauma terribile che hanno subito. Anche questo è un diritto della vittima: non essere lasciato solo quando sopravvive ad un attentato e perde un parente o una persona cara. Qualcuno ha detto che dobbiamo capire le cause del terrorismo. Io sono d'accordo, lo avevo già accennato, ma credo che non si debbano legittimare gruppi, organizzazioni o metodi terroristici cercando di capirli. Una cosa è capire, una cosa è legittimare: sono due aspetti fondamentalmente diversi. E c'è un ultimo tema che vorrei richiamare. Credo che l'Unione europea avrebbe un grande ruolo politico nel mondo se riuscisse ad ottenere un risultato che finora non c'è stato. Il risultato è quello di spingere le Nazioni Unite verso, finalmente, l'adozione della Convenzione internazionale sulla definizione di terrorismo. Noi questa definizione non ce l'abbiamo ancora e questo ci crea notevoli problemi fuori dall'Europa. L'Europa ha una sua definizione di terrorismo, ma come voi sapete vi sono paesi membri dell'Assemblea generale dell'ONU che ancora non condividono né la sostanza né la procedura di una Convenzione ONU sul terrorismo. Credo che qui l'Europa, se davvero unita intorno a questo tema, potrebbe fare un po' quello che abbiamo fatto sulla moratoria della pena di morte: far muovere le Nazioni Unite su una grande posizione europea consolidata e, in questo modo, dare quella legittimazione globale alla risposta al terrorismo. Se il terrorismo è globale, la nostra risposta deve essere assolutamente ferma ma altrettanto globale."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, aj ja verím, že táto večerná rozprava má značný politický význam. Verím aj, že musíme spoločne navrhnúť politické riešenie, s ktorým bude súhlasiť väčšina z nás, a ktoré bude predmetom správy prijateľnej pre celé ľudstvo, alebo aspoň pre veľkú väčšinu parlamentných skupín. Nepochybujem, že dnešní teroristi sa snažia zaviesť novú formu celosvetovej diktatúry. V minulom storočí sme mali skúsenosti s vplyvnými diktatúrami, táto je však založená na porušovaní najdôležitejšieho základného práva, konkrétne práva na život. Navyše je zrejmé, že uvedená stratégia spoločne s násilím a nenávisťou, žiaľ, nadobudla globálny charakter. Z uvedených dôvodov sa naša reakcia nemôže obmedziť len na spoluprácu policajných síl a informačných služieb, musí obsahovať aj politické opatrenia s cieľom predísť a odstrániť príčiny vedúce k terorizmu. Verím, a zdôraznili to aj viacerí z vás, že predchádzanie znamená vykorenenie nenávisti a odstránenie príčin jej vzniku. Nesmieme pripustiť ani ospravedlňovanie násilia, pretože najväčšie riziko, ktoré nám hrozí je práve začať ospravedlňovať násilie. Musíme vykoreniť nenávisť bez toho, aby sme ospravedlňovali násilie. Niekto z nás hovoril o konflikte civilizácií. Podľa mňa táto teória nie je zďaleka uspokojivá. Ja osobne nie som presvedčený, že prebieha stret civilizácií. Som presvedčený, že prebieha konflikt v rámci islamského sveta, teda konflikt medzi menšinou, ktorá zneužíva náboženský odkaz a prevažnou väčšinou moslimov, ktorí, verím, sú úplne mierumilovní a chcú žiť v duchu mieru a tolerancie. Ak máme prijať politické opatrenia, dámy a páni, myslím, že jedinou možnosťou je podporiť reformný, mierumilovný islam v porovnaní s menšinou, ktorá nie je ani reformná, ani mierumilovná. Uvedené politické opatrenia nie sú ani policajné ani bezpečnostné. Spomínal som práva obetí a verím, že v tejto oblasti je potrebná zvýšená činnosť. Musíme im venovať väčšiu pozornosť ako v minulosti s cieľom poskytnúť im praktickú pomoc, ktorá, verte, o tom som presvedčený, neznamená len pomoc finančnú, ale v mnohých prípadoch podporu im samotným, alebo tým, čo prežili, príbuzným obetí útokov a vrážd. Podporu s cieľom pomôcť im po hroznej traume, ktorú prekonali, znovu sa integrovať do spoločnosti Ďalším právom obetí je neostať po prežití útoku alebo po strate príbuzného alebo milovanej osoby osamotený. Ktosi uviedol, že je potrebné pochopiť príčiny terorizmu. Súhlasím, a uvedenú skutočnosť som potvrdil, verím však, že naším pokusom pochopiť príčiny terorizmu nesmieme umožniť legitímnosť teroristických skupín, organizácií a metód. Pochopiť je jedna vec, uznať legitímnosť druhá. Rozdiel medzi nimi je zásadný. Rád by som sa vrátil ešte k jednému a poslednému bodu. Európska únia by mohla v rámci svetovej politike zohrávať dôležitú úlohu, ak by sa je darilo dosahovať ciele, ktoré ešte neboli dosiahnuté. Mohli by sme napríklad primäť Organizáciu spojených národov k tomu, aby konečne prijala medzinárodný dohovor o definícii terorizmu. Podobná definícia stále neexistuje a táto skutočnosť je príčinou množstva ťažkostí mimo Európy. Európa má vlastnú definíciu terorizmu, ako však viete, niektoré členské krajiny Valného zhromaždenia OSN ešte neschválili ani obsah ani postup dohovoru OSN o terorizme. Verím, že ak bude Európa v tejto oblasti vystupovať skutočne ako jeden celok, mohli by sme dosiahnuť niečo podobné ako v prípade moratória na trest smrti, donútiť Organizáciu spojených národov zaujať postoj k dôležitému, jednotnému európskemu stanovisku, a zaručiť tak celosvetovým opatreniam proti terorizmu celosvetovú legitímnosť. Ak je terorizmus celosvetovou záležitosťou, naše opatrenia musia byť absolútne jednoznačné a rovnako celosvetové."@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje, tudi jaz mislim, da je nocojšnja razprava politično zelo pomembna. Tudi jaz menim, da moramo skupaj poiskati skupno politično rešitev, ki bo vsebino poročila oblikovala tako, da bo sprejemljiva za vse ljudi ali vsaj za večino parlamentarnih skupin. Današnji teroristi nedvomno želijo vzpostaviti novo obliko svetovnega diktatorstva. V zadnjem stoletju smo doživeli močno diktatorstvo, vendar današnje diktatorstvo temelji na kršenju prve temeljne pravice, tj. pravice do življenja. Očitno je, da je ta strategija, skupaj z nasiljem in sovraštvom, žal postala globalna strategija. Zato naš odziv ne sme temeljiti le na sodelovanju policijskih sil in informacijskih služb, ampak tudi na političnem odzivu za preprečevanje in odpravo vzrokov, ki povzročajo terorizem. Kot vas je veliko poudarilo, tudi jaz menim, da preprečevanje pomeni zatiranje sovraštva in odpravo vzrokov za sovraštvo, ne bi upravičevali nasilje, saj je največje tveganje pri tem, da začnemo upravičevati nasilje. Sovraštvo moramo zatreti brez upravičevanja nasilja. Nekdo je govoril o razkolu civilizacij. Po mojem mnenju ta teorija ni ustrezna. Menim, da ne bo prišlo do razkola civilizacij. Menim, da poteka notranji spor z islamskim svetom, tj. spor med manjšino, ki poneverja versko sporočilo, in veliko večino muslimanov, ki je po mojem mnenju zelo miroljubna in želi živeti v miru in strpnosti. Gospe in gospodje, po mojem mnenju je edina možnost za zagotovitev političnega odziva okrepitev reformističnega in miroljubnega islama proti manjšini, ki ni niti reformistična niti miroljubna. Vse to so politični ukrepi, ne policijski ali varnostni. Skliceval sem se na pravice žrtev in menim, da je na tem področju potrebnega več dela. Pravice žrtev je treba zdaj bolj upoštevati kot prej, da se jim zagotovi konkretna pomoč, ki ne vključuje le finančne pomoči, v kar sem prepričan, ampak v veliko primerih zagotavlja podporo zanje ali za preživele, sorodnike žrtev napadov in umorov, da se ponovno vključijo v družbo po velikem duševnem pretresu, ki so ga doživeli. Pravice žrtev se ne sme zanemariti tudi, ko preživijo napad ali izgubijo sorodnika ali ljubljeno osebo. Nekdo je dejal, da moramo ugotoviti vzroke za terorizem. Strinjam se, vendar menim, da terorističnih skupin, organizacij in metod ne smemo upravičevati, ko jih skušamo razumeti. Razumevanje je ena stvar, upravičevanje pa druga: med njima je bistvena razlika. Poudaril bi rad še zadnjo točko. Evropska unija bi lahko po mojem mnenju imela bistveno politično vlogo v svetu, če bi dosegla nekaj, kar še nobenemu ni uspelo. To je spodbujanje Združenih narodov, da končno sprejmejo mednarodno konvencijo o opredelitvi terorizma. Ta opredelitev še ne obstaja, kar povzroča veliko težav zunaj Evrope. Evropa ima lastno opredelitev terorizma, kot veste pa nekatere države članice Generalne skupščine ZN še niso odobrile ne vsebine ne postopka konvencije ZN o terorizmu. Če bi bila Evropa na tem področju resnično enotna, bi lahko storila nekaj podobnega, kot smo storili mi v zvezi z moratorijem na smrtno kazen: spodbujanje Združenih narodov, da zavzamejo stališče o pomembnem in trdnem evropskem stališču, pri čemer je treba dati odzivu na terorizem svetovno legitimnost. Če obstaja terorizem na svetovni ravni, mora biti naš odziv popolnoma trden, vendar na svetovni ravni."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Även jag anser att kvällens debatt har haft mycket stor politisk betydelse. Jag anser också att vi tillsammans måste komma fram till en mycket bred politisk uppgörelse som kommer att ligga till grund för ett betänkande som hela mänskligheten, eller åtminstone det stora flertalet parlamentariska grupper, kan ställa sig bakom. Jag tvivlar inte på att dagens terrorister försöker införa en ny typ av global diktatur. Vi fick uppleva mäktiga diktaturer på nära håll under förra århundradet, men detta är en diktatur som grundas på kränkningar av den viktigaste grundläggande rättigheten, nämligen rätten till liv. Det är dessutom uppenbart att denna strategi i förening med våld och hat tyvärr har utvecklats till en global strategi. Vi måste därför inte endast reagera genom samarbete mellan polismyndigheter och informationscentrum utan också politiskt för att komma tillrätta med och undanröja orsakerna till terrorism. Jag anser, och flera av er har understrukit, att ett förebyggande arbete innebär att få ett slut på hatet och orsakerna till hatet utan att någonsin rättfärdiga våld, eftersom det skulle vara ytterst allvarligt om vi börjar rättfärdiga våldet. Vi måste få bukt med hatet utan att rättfärdiga våldet. Någon talade om en kulturkonflikt. Enligt min åsikt lämnar denna teori en hel del övrigt att önska. Jag är personligen inte övertygad om att en kulturkrock är under uppsegling. Jag är övertygad om att det pågår en intern konflikt inom den muslimska världen, det vill säga en konflikt mellan en minoritet som tolkar det religiösa budskapet på sitt sätt och det stora flertalet muslimer som enligt min uppfattning är ett alltigenom fredsälskande folk som vill leva i en atmosfär av fred och tolerans. Om vi ska reagera politiskt är enligt min uppfattning den enda möjligheten att stödja de reformvänliga, fredsälskande muslimerna och bekämpa den minoritet som varken är reformvänlig eller fredsälskande. Dessa åtgärder är helt och hållet politiska. Det handlar inte om polisiära åtgärder eller säkerhetsåtgärder. Jag har hänvisat till offrens rättigheter, och jag anser att det behövs ytterligare åtgärder på detta område. Offrens rättigheter måste beaktas i större utsträckning än hittills, och de måste få mer praktisk hjälp som – och detta är, försäkrar jag, min fasta övertygelse – inte endast innebär ekonomisk hjälp utan väl så ofta stöd till dem själva eller de efterlevande, till anhöriga till dem som fallit offer för mord och attacker och hjälpa dem att återinlemmas i samhället efter det fruktansvärda trauma de utsatts för. En annan rättighet för offren är att inte lämnas åt sig själva efter att ha överlevt en attack eller förlorat anhöriga eller nära och kära. Någon menade att vi måste förstå orsakerna till terrorism. Jag håller med och har själv sagt samma sak, men jag anser att terrorgrupper, deras organisationer och metoder inte får sanktioneras i vårt försök att förstå dem. Förståelse är en sak. Att sanktionera gärningarna är en annan, och däremellan finns en grundläggande skillnad. Jag vill avslutningsvis erinra om en synpunkt. EU skulle enligt min åsikt spela en betydelsefull politisk roll i världen om unionen kunde åstadkomma något hittills helt nytt. Detta något är att uppmana FN att äntligen anta den internationella konventionen om en definition av terrorism. Någon sådan definition finns fortfarande inte, vilket åsamkar oss en rad svårigheter utanför Europa. Europa har en egen definition av terrorism, men som ni vet har en del av de länder som är medlemmar av FN:s generalförsamling ännu inte godkänt vare sig innehållet i eller förfarandet för en FN-konvention om terrorism. Jag anser att om Europa verkligen kan enas på detta område kan unionen åstadkomma något som liknar moratoriet för dödsstraff, det vill säga få FN att ta ställning till en viktig och väl underbyggd europeisk ståndpunkt och därmed ge global sanktion åt åtgärderna mot terrorism. Om terrorismen är global måste våra motåtgärder vara mycket bestämda men på motsvarande sätt globala."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph