Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-178"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-178"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would be extremely grateful if anyone who is supporting the amendments to criminalise glorification could be so kind as to try and answer the points that I raised, which are, first of all, that I fear a chilling effect on free speech and, secondly, that I do not know how they can be made operational. What is the connection between glorifying an act of terrorism and another terrorist act being committed? It seems to me that there are legal problems, as was found in the UK Court of Appeal last week, because there is no direct connection between glorification and a new terrorist act, which there obviously is when there is incitement, or encouragement at least. If you just ‘glorify’ a terrorist act, then what is the straight-line connection between that and another act being committed? If you cannot establish that connection, you risk being undercut in the courts and then end up in a much worse position than before you started. I would be very grateful if anyone who actually supports the criminalisation of glorification or apologia could perhaps educate me, because this is something I do not quite understand."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, byla bych nesmírně vděčná, kdyby mi někdo z těch, kteří podporují pozměňovací návrhy, podle nichž by mělo být kriminalizováno oslavování, laskavě odpověděl na body, které jsem zmínila, tedy zaprvé že se obávám mrazivého dopadu na svobodu slova, a zadruhé že nevím, jak je lze uplatnit v praxi. Jaká je spojitost mezi tím, je-li určitý teroristický čin oslavován a další teroristický čin spáchán? Zdá se mi, že dochází k právní potížím, jak minulý týden zjistil Odvolací soud Spojeného království, protože neexistuje žádná přímá vazba mezi oslavováním a novými teroristickými činy, která naopak zjevně existuje v případech, kdy dochází k podněcování nebo přinejmenším k povzbuzování k teroristickým činům. Pokud „oslavujete“ teroristický čin, jaká je pak přímá spojitost mezi tímto oslavováním a faktem, že někdo spáchá další teroristický čin? Pokud nemůžete tuto vazbu dokázat, riskujete, že před soudem ztratíte vážnost a skončíte v mnohem horším postavení, než jste byli na začátku. Byla bych velice vděčná, kdyby mě kdokoli, kdo skutečně podporuje kriminalizaci oslavování či apologie, mohl poučit, protože toto je něco, čemu zcela nerozumím."@cs1
"Hr. formand! Jeg ville være meget taknemmelig, hvis nogen, der støtter ændringsforslagene om at kriminalisere lovprisning, ville være så venlig at forsøge at besvare de spørgsmål, jeg rejste, nemlig for det første at jeg frygter en lammende virkning på ytringsfriheden, og for det andet at jeg ikke ved, hvordan de kan bruges i praksis. Hvad er forbindelsen mellem lovprisning af en terrorhandling og en anden terrorhandling, der begås? Der er efter min opfattelse juridiske problemer, hvilket den britiske appeldomstol fandt i sidste uge, for der er ingen direkte forbindelse mellem lovprisning og en ny terrorhandling, og det er der tydeligvis, når der er tale om opfordring eller blot opmuntring. Hvis man bare "lovpriser" en terrorhandling, hvad er den direkte forbindelse mellem det og en anden terrorhandling, der begås? Hvis man ikke kan fastslå den forbindelse, risikerer man at blive underkendt ved domstolene og dermed ende i en langt værre situation end til at begynde med. Jeg ville være meget taknemmelig, hvis nogen, der faktisk støtter kriminalisering af lovprisning eller undskyldning, måske kunne belære mig, for dette er noget, jeg ikke helt forstår."@da2
"Herr Präsident! Ich wäre äußerst dankbar, wenn einer derjenigen, der die Änderungsanträge zur Strafbarkeit der Verherrlichung unterstützt, so freundlich sein könnte, auf die Punkte einzugehen, die ich angesprochen habe, also erstens, dass ich eine Einschränkung der Redefreiheit befürchte und zweitens, dass ich nicht weiß, wie sie umgesetzt werden können. Worin besteht die Verbindung zwischen der Verherrlichung einer terroristischen Handlung und dem Begehen einer anderen terroristischen Handlung? Ich habe den Eindruck, es gibt rechtliche Probleme, wie dies vergangene Woche beim Berufungsgericht im Vereinigten Königreich festgestellt wurde, denn es gibt keine direkte Verbindung zwischen Verherrlichung und einer neuen terroristischen Handlung, die offensichtlich dann besteht, wenn Anstiftung oder zumindest Unterstützung vorliegt. Wenn man eine terroristische Handlung lediglich „verherrlicht“, worin besteht dann die direkte Verbindung zwischen dieser und einer anderen Handlung, die begangen wird? Wenn Sie diese Verbindung nicht herstellen können, laufen Sie Gefahr, von den Gerichten widerlegt zu werden, und dann in eine sehr viel schlechtere Lage zu gelangen, als die, in der Sie sich anfangs befanden. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand, der die Strafbarkeit der Verherrlichung oder Rechtfertigung unterstützt, mich vielleicht aufklären könnte, denn ich verstehe diesen Punkt nicht richtig."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων εάν κάποιος που στηρίζει τις τροπολογίες για την ποινικοποίηση της εξύμνησης θα είχε την ευγένεια να προσπαθήσει να δώσει απάντηση στα σημεία που έθιξα, τα οποία είναι, πρώτα από όλα, ότι φοβάμαι πως θα επηρεαστεί αρνητικά η ελευθερία έκφρασης και, δεύτερον, ότι δεν γνωρίζω πώς μπορούν να γίνουν λειτουργικές. Ποια είναι η σχέση μεταξύ της εξύμνησης μιας τρομοκρατικής πράξης και μιας άλλης τρομοκρατικής ενέργειας που διαπράττεται; Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα, όπως διαπιστώθηκε στο Εφετείο του Ηνωμένου Βασιλείου την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της εξύμνησης και μιας νέας τρομοκρατικής ενέργειας, που υπάρχει προφανώς σε περίπτωση υποκίνησης ή τουλάχιστον ενθάρρυνσης. Αν κάποιος απλώς «εξυμνήσει» μια τρομοκρατική ενέργεια, τότε ποια είναι η άμεση σχέση μεταξύ αυτής και μιας άλλης ενέργειας που διαπράττεται; Εάν δεν μπορεί να αποδειχθεί η σχέση αυτή, υπάρχει ο κίνδυνος υπονόμευσης στο δικαστήριο και τότε καταλήγει κανείς σε δυσχερέστερη θέση από ό,τι βρισκόταν προτού ξεκινήσει. Θα ήμουν πολύ ευγνώμων εάν κάποιος που υποστηρίζει πραγματικά την ποινικοποίηση της εξύμνησης ή του εκθειασμού θα μπορούσε ίσως να με διαφωτίσει, γιατί πρόκειται για κάτι που δεν κατανοώ καθόλου."@el10
"Señor Presidente, sería de agradecer que quien apoyara las enmiendas para criminalizar la glorificación fuera tan amable de intentar responder a las cuestiones que planteé, las cuales son, en primer lugar, que temo tengan unas repercusiones devastadoras en la libertad de expresión y, en segundo lugar, que no sé de qué forma pueden hacerse operativas. ¿Cuál es la relación entre glorificar un acto de terrorismo y que se cometa otro acto terrorista? Me parece que existen problemas de índole jurídica, como se descubrió en el Tribunal de Apelación del Reino Unido la semana pasada, porque no hay una relación directa entre glorificación y un nuevo acto terrorista, el cual existe evidentemente cuando hay una incitación o, al menos, un incentivo. Si ustedes sólo «glorifican» un acto terrorista, entonces, ¿cuál es la conexión directa entre ese acto y otro que se comete? Si no pueden establecer dicha relación, corren el riesgo de debilitarse en los tribunales y entonces terminar en una posición mucho peor con respecto a la que empezaron. Agradecería enormemente que cualquiera que realmente apoye la criminalización de la glorificación o la apología tal vez pudiera instruirme al respecto, porque se trata de algo que no puedo entender muy bien."@es21
"Hr president, oleksin ülimalt tänulik, kui keegi neist, kes toetavad muudatusettepanekuid, millega terroriakti ülistamine muudetakse kuriteoks, oleks nii kena ja püüaks vastata küsimustele, mille ma tõstatasin ja mis olid järgmised: esiteks, et ma kardan nende muudatusettepanekute piiravat mõju sõnavabadusele, ning teiseks, et ma ei tea, kuidas need saaks toimima panna. Kuidas on omavahel seotud terroriakti ülistamine ja teine toimepandav terroriakt? Mulle näib, et sellega tekib õiguslikke probleeme, nagu leiti hendkuningriigi apellatsioonikohtus eelmisel nädalal, kuna puudub otsene side ülistamise ja uue terroriakti vahel, mis on kahtlemata olemas, kui tegemist on õhutamisega või vähemalt ergutamisega. Kui te lihtsalt „ülistate” terroriakti, siis milline on otsene side selle ja järgmise sooritatava akti vahel? Kui te ei suuda seda sidet leida, siis riskite kohtus lüüa saamisega ning seejärel palju viletsamal positsioonil lõpetamisega kui olite enne alustamist. Oleksin väga tänulik, kui keegi, kes tegelikult toetab ülistamise või õigustamise kuriteoks muutmist, võiks mind pisut valgustada, sest see on miski, millest ma päris hästi aru ei saa."@et5
"Arvoisa puhemies, olisin hyvin kiitollinen, jos joku, joka kannattaa terrorismin ihannoinnin kriminalisointiin liittyviä tarkistuksia, voisi yrittää vastata esittämiini kysymyksiin. Niistä ensimmäinen koski sitä, että pelkään asian vaikuttavan sananvapauteen, ja toinen sitä, etten tiedä, kuinka tällaisia säännöksiä sovellettaisiin. Millainen yhteys on terrorismin ihannoinnin ja yksittäisen terroriteon tekemisen välillä? Asiaan liittyy nähdäkseni oikeudellisia ongelmia, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hovioikeus totesi viime viikolla, sillä terrorismin ihannoinnin ja uuden terroriteon välillä ei ole suoraa yhteyttä, toisin kuin silloin, kun terrorismia lietsotaan tai siihen kannustetaan. Jos terroritekoa vain ”ihannoidaan”, millainen suora yhteys tällaisen ihannoinnin ja yksittäisen teon tekemisen väliltä on löydettävissä? Ellette kykene määrittelemään tätä yhteyttä, olette vaarassa jäädä tuomioistuimissa heikoille ja päätyä lopulta paljon huonompaan tilanteeseen kuin mistä lähditte liikkeelle. Olisin hyvin kiitollinen, jos joku, joka kannattaa terrorismin ihannoinnin tai puolustelun kriminalisointia, voisi valistaa minua, koska en ymmärrä tätä asiaa ollenkaan."@fi7
"Monsieur le Président, je serais extrêmement reconnaissante à toute personne soutenant les amendements visant à criminaliser la glorification du terrorisme d’essayer de répondre aux points que j’ai soulevés, qui sont d’abord que je crains de porter atteinte à la liberté de parole, et ensuite que je ne sais pas comment les rendre opérationnels. Quel est le rapport entre la glorification d’un acte de terrorisme et le fait d’en commettre réellement un? Il me semble qu’il s’agit là de problèmes légaux, comme cela a été jugé la semaine dernière à la cour d’appel du RU, parce qu’il n’y a pas de rapport direct entre la glorification d’un acte et un véritable acte terroriste, ce qui est clairement le cas quand il y a incitation ou tout au moins encouragement. Si vous ne faites que «glorifier» un acte terroriste, quel est le rapport direct entre cette attitude et un acte réellement commis? Si vous ne pouvez établir ce rapport, vous risquez d’être débouté par les tribunaux, et en position bien plus inconfortable qu’avant. Je saurai vivement gré à toute personne soutenant réellement la criminalisation de la glorification ou de l’apologie de la justifier à mes yeux, car c’est une chose que je ne comprends vraiment pas."@fr8
"Elnök úr! Igen hálás lennék ha valaki, aki támogatja a dicsőítés bűncselekménnyé tételéről szóló módosítást, megpróbálna válaszolni az általam felvetett problémákra. Először is attól félek, hogy mindez szörnyű hatással lesz szólásszabadságra, másodszor pedig nem látom, hogy hogyan lehetne ezt működőképessé tenni. Hogyan függ össze egy terrorista cselekmény dicsőítése és egy terrorista cselekmény elkövetése? Úgy tűnik ezzel kapcsolatban jogi problémák merültek fel – ahogy ez az angol Fellebbviteli Bíróságon is kiderült a múlt hét során – hiszen dicsőítés esetén nincsen közvetlen összefüggés egy új terrorista cselekménnyel, míg felbujtás vagy izgatás esetén természetesen van. Ha ez ember csupán csak „dicsőít” egy terrorista cselekményt, akkor mi a közvetlen kapcsolat e között és egy új cselekmény elkövetése között? Amennyiben erre a kapcsolatra nem lehet rávilágítani, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a bíróságokon gyengül pozíciónk és rosszabb helyzetbe kerülünk, mint amilyenből indultunk. Hálás lennék, ha valaki, aki támogatja az apológia vagy a dicsőítés bűncselekménnyé nyilvánítását, felvilágosítana a témával kapcsolatban, mert egyelőre nem látok tisztán."@hu11
"Signor Presidente, sarei estremamente grata se chi sta sostenendo l’emendamento per criminalizzare l’apologia fosse così gentile da rispondere ai punti che ho sollevato, che sono, innanzi tutto, il mio timore per le spaventose conseguenze sulla libertà di parola e, in secondo luogo, il fatto che non so come potrebbero essere resi operativi. Qual è il collegamento fra l’esaltazione di un atto di terrorismo e l’esecuzione di un altro atto di terrorismo? Mi sembra che vi siano problemi giuridici, come ha statuito la Corte d’appello britannica la settimana scorsa, perché non vi è un collegamento diretto fra l’esaltazione e un nuovo atto terroristico, che esiste invece quando vi è incitamento. Inoltre, qual è la connessione diretta fra quello e un altro atto che viene commesso? Se non si è in grado di stabilire quel collegamento, si rischia di soccombere nei tribunali per poi finire in una posizione molto peggiore di quella da cui si è partiti. Sarei grata a chi effettivamente sostiene la criminalizzazione dell’esaltazione o dell’apologia se potesse rendermi edotta, perché è qualcosa che non comprendo affatto."@it12
"Gerb. pirmininke, būčiau ypač dėkinga, jeigu visi, remiantys pakeitimus dėl garbinimo kriminalizavimo, būtų malonūs ir atsakytų į klausimus pagal mano iškeltus punktus pirmiausia dėl to, kad aš baiminuosi kalbos laisvės apribojimo efekto, o antra, aš nežinau, kaip tai galima įgyvendinti. Koks ryšys yra tarp terorizmo akto garbinimo ir teroristinio akto įvykdymo? Man atrodo, jog čia yra įstatymų problemos, kaip praeitą savaitę buvo nustatyta JK apeliaciniame teisme, kadangi nėra tiesioginio ryšio tarp šlovinimo ir naujo teroro akto, kuris akivaizdžiai pasireiškia kurstymu ar bent jau skatinimu. Jeigu teroro aktas yra tik „šlovinamas“, tada koks yra tiesioginis ryšis su tuo, kad bus įvykdytas kitas išpuolis? Jeigu negalite atrasti ryšio, rizikuojate pralaimėti teismuose ir atsidurti blogesnėje padėtyje nei iki tol. Būčiau labai dėkinga, jei visi, remiantys garbinimo ir gynimo kriminalizavimą, galėtų mane apšviesti, kadangi aš čia kai ką nevisiškai suprantu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es būtu ārkārtīgi pateicīga, ja kāds, kurš atbalsta grozījumus, atzīstot slavināšanu par kriminālnoziegumu, būtu tik laipns un pacenstos atbildēt uz maniem jautājumiem, kuri ir, pirmkārt, tas, ka es baidos no runas brīvības iesaldēšanas, un, otrkārt, ka es nezinu, kā likt šiem grozījumiem darboties. Kāds ir sakars starp terorisma akta slavināšanu un citu izdarītu terora aktu? Man šķiet, ka šeit ir juridiskas problēmas, kā pagājušajā nedēļā noskaidrojās AK Apelācijas tiesā, jo starp slavināšanu un jaunu terora aktu nav tiešas saistības, kāda acīmredzami ir, ja notiek kūdīšana vai vismaz pamudināšana. Ja terorisma aktu tikai ,,slavina”, kāda ir tiešā sakarība starp to un citu izdarītu terora aktu? Ja jūs šādu sakarību nevarat noteikt, jūs riskējat zaudēt tiesā un pēc tam atrasties daudz sliktākā stāvoklī nekā sākumā. Es būtu ļoti pateicīga, ja kāds, kurš tiešām atbalsta slavināšanas vai apoloģijas atzīšanu par kriminālnoziegumu, varbūt varētu izglītot mani, jo tas ir kaut kas, ko es līdz galam nesaprotu."@lv13
"Mr President, I would be extremely grateful if anyone who is supporting the amendments to criminalise glorification could be so kind as to try and answer the points that I raised, which are, first of all, that I fear a chilling effect on free speech and, secondly, that I do not know how they can be made operational. What is the connection between glorifying an act of terrorism and another terrorist act being committed? It seems to me that there are legal problems, as was found in the UK Court of Appeal last week, because there is no direct connection between glorification and a new terrorist act, which there obviously is when there is incitement, or encouragement at least. If you just ‘glorify’ a terrorist act, then what is the straight-line connection between that and another act being committed? If you cannot establish that connection, you risk being undercut in the courts and then end up in a much worse position than before you started. I would be very grateful if anyone who actually supports the criminalisation of glorification or apologia could perhaps educate me, because this is something I do not quite understand."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zou zeer dankbaar zijn wanneer eenieder die de amendementen voor het strafbaar stellen van verheerlijking ondersteunt, zo vriendelijk wil zijn in te gaan op de punten van discussie die door mij zijn opgeworpen, en die als volgt luiden: allereerst, dat ik me zorgen maak dat de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt door motieven van angst, en ten tweede dat ik niet weet hoe deze amendementen in de praktijk kunnen functioneren. Wat is het verband tussen de verheerlijking van een terreurdaad en het plegen van een andere terreurdaad? Naar mijn mening is hier sprake van een juridisch probleem, zoals men de afgelopen week ondervond bij het Britse Hof van Beroep, aangezien er geen direct verband bestaat tussen verheerlijking en een nieuwe terreurdaad, wat er ongetwijfeld wel is als er sprake is van het aanzetten of in ieder geval aanmoedigen tot dergelijke daden. Als je een terreurdaad slechts “verheerlijkt”, wat is dan het rechtstreekse verband tussen deze daad en een andere daad die gepleegd wordt? Indien u dit verband niet kunt leggen, loopt u het risico ondermijnd te worden in de rechtbank en te eindigen in een veel ergere positie dan voor u begon. Ik zou zeer dankbaar zijn als iemand die het strafbaar stellen van de verheerlijking of de verdediging van terreurdaden ondersteunt, mij wellicht hierin zou kunnen onderwijzen, want dit is iets wat ik niet helemaal begrijp."@nl3
"Panie przewodniczący! Byłabym niezmiernie wdzięczna, gdyby każdy, kto popiera poprawki mówiące o karaniu gloryfikacji był tak uprzejmy, aby spróbować odpowiedzieć na postawione przeze mnie kwestie: pierwszą, że obawiam się negatywnego wpływu na swobodę wypowiedzi i drugą, że nie wiem, jak można wprowadzić je w życie. Jaki jest związek pomiędzy gloryfikacją aktu terroru a popełnieniem innego aktu terroru? Wydaje mi się, że istnieją problemy prawne, takie jak te, z którymi zetknął się w zeszłym tygodniu Sąd Apelacyjny Zjednoczonego Królestwa, ponieważ brak jest bezpośredniego związku pomiędzy gloryfikacją a nowym aktem terroru, który oczywiście ma miejsce, gdy dochodzi do podburzania lub co najmniej zachęcania. Jeżeli tylko „gloryfikujesz” akt terroru, to jaki jest prosty związek pomiędzy taką gloryfikacją a popełnieniem innego aktu terroru? Jeżeli nie potrafisz wykazać istnienia takiego związku, to przegrasz w sądzie i znajdziesz się w sytuacji znacznie gorszej, niż przedtem. Byłabym bardzo wdzięczna komukolwiek, kto rzeczywiście popiera karanie gloryfikacji czy apologii, za uświadomienie mnie, bo jest to coś, czego do końca nie rozumiem."@pl16
"Senhor Presidente, ficaria extremamente grata se uma das pessoas que tenciona apoiar as alterações no sentido de se criminalizar a apologia tivesse a amabilidade de tentar responder às questões que coloquei, nomeadamente, em primeiro lugar, que receio o efeito assustador que isso teria na liberdade de expressão, e, em segundo lugar, que não sei como se poria isso em prática. Qual é a ligação que existe entre glorificar um acto de terrorismo e a prática de outro acto de terrorismo? Penso que haverá problemas jurídicos, tal como se constatou no Tribunal de Recurso do Reino Unido na semana passada, porque não existe uma ligação directa entre a apologia e a prática de outro acto de terrorismo, ligação essa que existe, obviamente, no caso do incitamento, ou pelo menos do encorajamento. Se uma pessoa apenas "glorifica" um acto terrorista, onde está a ligação directa entre isso e a prática de outro acto? Se não se conseguir estabelecer essa ligação, há o risco de se ser derrotado em tribunal e acabar numa posição muito pior do que aquela em que se estava inicialmente. Ficaria muito grata se uma das pessoas que efectivamente apoia a criminalização da glorificação, ou apologia, me desse uma explicação, porque se trata de uma coisa que não compreendo muito bem."@pt17
"Mr President, I would be extremely grateful if anyone who is supporting the amendments to criminalise glorification could be so kind as to try and answer the points that I raised, which are, first of all, that I fear a chilling effect on free speech and, secondly, that I do not know how they can be made operational. What is the connection between glorifying an act of terrorism and another terrorist act being committed? It seems to me that there are legal problems, as was found in the UK Court of Appeal last week, because there is no direct connection between glorification and a new terrorist act, which there obviously is when there is incitement, or encouragement at least. If you just ‘glorify’ a terrorist act, then what is the straight-line connection between that and another act being committed? If you cannot establish that connection, you risk being undercut in the courts and then end up in a much worse position than before you started. I would be very grateful if anyone who actually supports the criminalisation of glorification or apologia could perhaps educate me, because this is something I do not quite understand."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, bola by som nesmierne vďačná, keby bol niekto, kto je zástancom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, na základe ktorých sa má trestať oslavovanie terorizmu, taký milý a pokúsil sa objasniť mi otázky, ktoré som otvorila. V prvom rade sa obávam odrádzajúceho účinku na slobodu prejavu a v druhom rade, neviem, akým spôsobom by mali začať fungovať. Ako spolu súvisí oslavovanie teroristického činu a uskutočnenie iného teroristického činu? Zdá sa mi, že máme právne problémy, ktoré sa prejavili aj minulý týždeň na Odvolacom súde Spojeného kráľovstva, nakoľko neexistuje priama spojitosť medzi oslavovaním teroristického činu a ďalším činom. Uvedená spojitosť zjavne existuje, pokiaľ ide prinajmenšom o podnecovanie alebo podporovanie. Ak len „oslavujete“ teroristický čin, aká je potom priama súvislosť medzi týmto a ďalším činom? Ak nedokážete nájsť túto súvislosť, podstupujete riziko, že neuspejete v súdnych pojednávaniach a skončíte v oveľa horšej pozícii než, v akej ste začínali. Veľmi by som ocenila, aby ma mohol niekto, kto skutočne podporuje trestanie oslavovania alebo obhajoby, snáď poučiť, pretože tejto záležitosti úplne nerozumiem."@sk19
"Gospod predsednik, zelo bi bila hvaležna, če bi lahko nekdo, ki podpira predloge sprememb o kaznovanju poveličevanja, poskusil odgovoriti na vprašanji, ki sem ju zastavila, in sicer o tem, da se bojim negativnega učinka na svobodo govora ter da ne vem, kako bi se lahko predlogi izvedli. Kakšna je povezava med poveličevanjem terorističnega dejanja in pojavom novega terorističnega dejanja? Zdi se mi, da obstajajo pravne težave, kot je prejšnji teden ugotovilo drugostopenjsko sodišče Združenega kraljestva, saj ni neposredne povezave med poveličevanjem terorizma in novim terorističnim dejanjem, kot je povezava očitna pri spodbujanju ali vsaj hujskanju. Če le „poveličujete“ teroristično dejanje, kakšna je neposredna povezava med tem in novim terorističnim dejanjem? Če ne morete ugotoviti te povezave, tvegate, da boste poraženi na sodiščih, nato pa boste pristali na veliko slabšem položaju, kot je bil prvotni. Zelo bi bila hvaležna, če bi me nekdo, ki dejansko podpira kaznovanje poveličevanja ali opravičevanja terorizma, poučil o tem, saj tega ne razumem dobro."@sl20
"Herr talman! Jag skulle vara oerhört tacksam om någon av dem som stöder ändringsförslagen om att glorifiering ska kriminaliseras ville ha vänligheten att försöka bemöta mina synpunkter, som framför allt handlar om att jag befarar att yttrandefriheten kommer att få sig en törn och för det andra att jag inte vet hur de skulle kunna fås att fungera i praktiken. Vad finns det för samband mellan att glorifiera en terrorhandling och att en annan terrorhandling utförs? Det tycks finnas juridiska problem, vilket också framkom i den brittiska appellationsdomstolen förra veckan, eftersom det inte föreligger något sådant direkt samband mellan glorifiering och en ny terrorattack som det givetvis finns mellan anstiftan eller åtminstone uppmuntran. Om man endast ”glorifierar” terrorattacker undrar jag vad det direkta sambandet är mellan detta och en annan handling som utförs? Om man inte kan tydliggöra detta samband riskerar man att råka ut för bakslag i domstolarna och då hamna i ett mycket sämre läge än ursprungsläget. Jag skulle vara mycket tacksam om någon som faktiskt stöder en kriminalisering av glorifiering eller försvar kunde förklara detta för mig, eftersom jag inte har detta helt klart för mig."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sarah Ludford (ALDE ). –"18,5,20,15,1,19,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph