Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-174"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-174"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Wenn Fanatiker unschuldiges Leben einmal ausgelöscht und die demokratische Gesellschaft mit Bomben attackiert haben, dann ist es zu spät. Daher ist es notwendig, alle Maßnahmen zu treffen, insbesondere – wie hier auch von Kommissar Frattini unterstützt – im Bereich der Prävention. Der Dialog als Schlüssel zur Toleranz muss in den Vordergrund gestellt werden. Aber wir brauchen auch eine verstärkte polizeiliche Kooperation, Datenaustausch: alles, was auch über die Europäische Union hinausgeht, muss gestärkt werden. Besonders begrüße ich, dass der Herr Kommissar auf den Schwerpunkt hingewiesen hat, dass auch Hilfe für Opfer geleistet werden muss. Es geht nicht nur um Toleranz, sondern auch um konkrete Hilfe. Ich möchte hier unterstreichen, dass es eine Beobachtung von Hasspredigern geben muss, das ist eine Notwendigkeit. Es muss aber auch entsprechende Konsequenzen geben. Eine Verherrlichung von Terrorismus darf niemals akzeptiert werden. Daher brauchen wir eine Strategie der Nulltoleranz gegenüber Verbrechen gegen unsere Gesellschaft. Ich bedaure sehr, dass bei einem Thema, das wir immer sehr ernsthaft diskutiert haben, einmal mehr nationale politische Auseinandersetzungen in diesen Bericht so stark hereingespielt haben."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, až fanatici ukončí životy nevinných lidí a vykonají pumové útoky na demokratické společnosti, bude již příliš pozdě. Pokud jde o prevenci, nesmíme tudíž, slovy pana komisaře Frattiniho, šetřit silami. Dialog, coby klíč k toleranci, musí být středem naší pozornosti. Je však také nutné zlepšit policejní spolupráci a výměnu údajů; měly by být samozřejmě zesíleny všechny nástroje, které lze použít jak v Evropské unii, tak jinde. Zejména vítám skutečnost, že pan komisař přikládá velký význam pomoci obětem. Nejde pouze o toleranci, ale také o praktická opatření. Rád bych zdůraznil, že je nutné, aby kazatelé nenávisti byli sledováni: jde o naprostou nezbytnost. Na základě informací je pak také třeba jednat. Oslavování terorismu není přípustné za žádných okolností, a tudíž musíme vůči zločinům páchaným na naší společnosti uplatňovat strategii nulové tolerance. Myslím si, že je nanejvýš politováníhodné, že je otázka, o níž se v této sněmovně vždy diskutovalo velmi vážně, v souvislosti s touto zprávou znovu tak silně ohrožena národní polemikou."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Når først fanatikere har udslettet uskyldige liv og angrebet det demokratiske samfund med bomber, så er det for sent. Derfor er det nødvendigt at træffe alle foranstaltninger, navnlig - det støtter kommissær Frattini også - inden for forebyggelsen. Der skal fokuseres på dialogen som en nøgle til tolerance. Men vi har også brug for et styrket politimæssigt samarbejde, udveksling af data - alle redskaber, også dem, der rækker ud over EU, skal styrkes. Det glæder mig navnlig, at kommissæren påpegede, at der er vigtigt at yde hjælp til ofrene. Det handler ikke kun om tolerance, men også om konkret hjælp. Jeg vil gerne understrege, at de, som opildner til had, skal overvåges, det er nødvendigt. Der skal også være de tilhørende konsekvenser. Forherligelse af terrorisme må aldrig accepteres. Derfor har vi brug for en nultolerancestrategi over for forbrydelser mod vores samfund. Jeg beklager dybt, at nationale politiske diskussioner endnu en gang har fået så stor indflydelse på betænkningen om et emne, som vi altid har diskuteret meget seriøst."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όταν οι φανατικοί έχουν προκαλέσει τον θάνατο αθώων και έχουν πραγματοποιήσει βομβιστικές επιθέσεις εναντίον δημοκρατικών κοινωνιών, είναι ήδη πολύ αργά. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ειδικά –όπως δηλώνει ο Επίτροπος Frattini– όταν πρόκειται για την πρόληψη. Ο διάλογος, ως το κλειδί της ανοχής, πρέπει να βρίσκεται στο προσκήνιο της προσοχής μας. Ωστόσο, χρειαζόμαστε επίσης καλύτερη αστυνομική συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων· πράγματι, όλα τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενισχυθούν. Επικροτώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Επίτροπος καταδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης των θυμάτων. Δεν πρόκειται μόνο για την ανοχή, αλλά και για πρακτικά μέτρα. Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι οι κήρυκες του μίσους πρέπει να παρακολουθούνται: αυτό αποτελεί αναγκαιότητα. Ωστόσο, θα πρέπει έπειτα να δρούμε σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η εξύμνηση της τρομοκρατίας δεν είναι ποτέ αποδεκτή, συνεπώς χρειαζόμαστε μια στρατηγική μηδενικής ανοχής για τα εγκλήματα κατά της κοινωνίας μας. Θεωρώ πολύ λυπηρό ότι για ένα ζήτημα που πάντοτε αποτελούσε πολύ σοβαρό θέμα συζήτησης σε αυτό το Σώμα, η εθνική πολεμική προβάλλει εκ νέου με απειλητικές διαστάσεις σχετικά με την έκθεση αυτή."@el10
"Mr President, Commissioner, by the time the fanatics have snuffed out innocent lives and carried out bomb attacks on democratic societies, it is already too late. For that reason, no effort must be spared, especially – as Commissioner Frattini says – when it comes to prevention. Dialogue, as the key to tolerance, must be at the forefront of our attention. However, we also need better police cooperation and exchange of data; indeed, all the tools which can be used both within and beyond the European Union should be reinforced. I particularly welcome the fact that the Commissioner has drawn attention to the importance of helping victims. It is not just about tolerance, it is also about practical measures. Let me stress that there must be surveillance of the preachers of hate: that is a necessity. However, the information must then be acted on. Glorification of terrorism is never acceptable, so we need a zero-tolerance strategy towards crimes against our society. I think it is most regrettable that on an issue which has always been a very serious topic of discussion in this House, the national polemic has once again loomed so large in relation to this report."@en4
"Señor Presidente, Comisario, cuando los fanáticos ya han acabado con vidas inocentes y han perpretado atentados con bomba en nuestras sociedades democráticas, ya es demasiado tarde. Por eso, no debemos escatimar esfuerzos, sobre todo —como el Comisario Frattini afirma— cuando se trata de prevenir. El diálogo, como clave para la tolerancia, debe estar al frente de nuestra atención. Sin embargo, también necesitamos una cooperación policial e intercambio de datos de mayor calidad. De hecho, todas las herramientas de las que disponemos dentro de la Unión Europea y más allá de la misma, deberían reforzarse. Acojo con especial satisfacción el hecho de que el Comisario haya prestado atención a la importancia de ayudar a las víctimas. No se trata sólo de tolerancia, sino también de medidas prácticas. Permítanme hacer hincapié en que debe existir una vigilancia de los predicadores del odio: es una necesidad. Sin embargo, es preciso obrar, posteriormente, sobre la base de la información recabada. La glorificación del terrorismo nunca es admisible, por lo que necesitamos una estrategia de tolerancia cero con respecto a los crímenes cometidos contra nuestra sociedad. Creo que lo más lamentable es que, con respecto a una cuestión que siempre ha sido un tema grave de debate en esta Cámara, la polémica nacional haya vuelto una vez más a dominar con tanta fuerza este informe"@es21
"Hr president, volinik, selleks ajaks, kui fanaatikud on kustutanud süütuid elusid ja teinud demokraatlikele ühiskondadele pommirünnakuid, on juba liiga hilja. Sel põhjusel ei tohi kokku hoida jõupingutusi, eriti – nagu ütleb volinik Frattini – kui tegemist on ennetamisega. Sallivuse võtmesõnana peab meie tähelepanu keskmes olema dialoog. Siiski vajame ka paremat politseikoostööd ja andmevahetust; muidugi tuleks tugevdada kõiki vahendeid, mida saab kasutada nii Euroopa Liidu sees kui ka sellest väljaspool. Eriti tervitan ma asjaolu, et volinik on juhtinud tähelepanu ohvrite abistamise tähtsusele. See ei tähenda ainult sallivust, see tähendab ka praktilisi meetmeid. Lubage mul rõhutada, et vihkamist levitavate jutlustajate üle peab olema järelevalve: see on hädavajalik. Seejärel tuleb vastavalt saadud teabele tegutseda. Terrorismi ülistamine pole kunagi vastuvõetav, seega vajame me nulltolerantsi strateegiat meie ühiskonna vastu suunatud kuritegude suhtes. Minu arvates on ülimalt kahetsusväärne, et teemal, mis alati on olnud väga tõsine arutlusaine sellel täiskogul, on taas kord puhkenud nii ulatuslik rahvuslik poleemika seoses selle raportiga."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, siinä vaiheessa, kun fanaatikot ovat tappaneet viattomia ja räjäyttäneet pommeja demokraattisissa yhteiskunnissa, on jo liian myöhäistä. Tästä syystä meidän on tehtävä kaikkemme terrorismin ehkäisemiseksi, kuten komission jäsen Frattini totesi. Meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota vuoropuheluun, joka on avain suvaitsevaisuuteen. Samalla meidän on kuitenkin myös tehostettava poliisiyhteistyötä ja tiedonvaihtoa: meidän on lisättävä kaikkien sellaisten välineiden käyttöä, joita voidaan käyttää paitsi EU:ssa myös sen rajojen ulkopuolella. Mielestäni on erityisen myönteistä, että komission jäsen kiinnitti huomiota siihen, kuinka tärkeää on auttaa uhreja. Kyse on paitsi suvaitsevaisuudesta myös käytännön toimenpiteistä. Haluan korostaa, että vihanlietsojia on seurattava – se on välttämätöntä. Tietojen pohjalta on myös ryhdyttävä toimiin. Terrorismin ihannointi ei ole koskaan hyväksyttävää, joten yhteiskuntaa vastaan tehtyihin rikoksiin on otettava nollatoleranssilinja. Mielestäni ikävintä on kuitenkin se, että jäsenvaltioissa on kiistelty jälleen kerran laajalti tästä mietinnöstä, jonka aihe on ollut aina Euroopan parlamentille hyvin vakava keskustelunaihe."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, au fil du temps, les fanatiques ont mis fin à des vies innocentes et jeté des bombes sur des sociétés démocratiques. Il est déjà trop tard. Pour cette raison, aucun effort ne peut être épargné, surtout – comme le dit le commissaire Frattini – en matière de prévention. Le dialogue, clé de la tolérance, doit être à l’avant-plan de nos préoccupations. Toutefois, nous devons aussi améliorer la coopération policière et l’échange de données. En effet, tous les outils dont nous disposons, tant au sein qu’au-delà de l’Union européenne, doivent être renforcés. Je me félicite particulièrement du fait que le commissaire a attiré l’attention sur l’importance de l’aide aux victimes. Il ne s’agit pas uniquement de tolérance, mais aussi de mesures pratiques. Permettez-moi de souligner qu’il faut surveiller les prêcheurs de la haine: c’est une nécessité. Toutefois, les informations doivent être bien exploitées. La glorification du terrorisme n’est jamais acceptable, il nous faut donc appliquer une tolérance zéro contre les crimes perpétrés contre notre société. Je pense qu’il est particulièrement regrettable que sur un sujet qui a toujours gravement préoccupé notre Assemblée, les polémiques nationales ont à nouveau fait tellement rage pour ce rapport."@fr8
"Elnök úr, biztos úr! Ha a fanatikusok ártatlan emberéleteket oltanak ki és bombamerényleteket hajtanak végre demokratikus társadalmak ellen, akkor már elkéstünk. Pontosan ezért minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk – ahogyan ezt Frattini biztos úr is mondta – a megelőzés érdekében. A párbeszéd a tolerancia kulcsa, és erre kellene összpontosítanunk. Ezen kívül azonban jobb rendőri együttműködésre és adatcserére is szükség van; minden olyan eszközt meg kell erősítenünk, amely felhasználható az EU határain belül és kívül. Különösen üdvözlöm azt, hogy a biztos úr az áldozatok megsegítésének fontosságára is felhívta a figyelmet. Itt nem csak a toleranciáról van szó, hanem gyakorlati intézkedésekről is. Szeretném hangsúlyozni, hogy felügyelnünk kell a gyűlölet prédikálóit, ez kulcsfontosságú. Az így megszerzett információt fel kell dolgozni, majd megtenni a szükséges lépéseket. A terrorizmus dicsőítése elfogadhatatlan, tehát az ilyen bűncselekmények ellen társadalmunkon belül zérótoleranciás stratégiát kell alkalmazni. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy egy ilyen témán belül, amelyről mindig nagyon komoly párbeszéd folyik a Házon belül, megint felütötték a fejüket a nemzeti viták a jelentéssel kapcsolatban."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, nel momento in cui i fanatici hanno spezzato vite innocenti e attaccato con le bombe le società democratiche, è ormai troppo tardi. Per quel motivo, non deve essere risparmiato alcuno sforzo, in partciolare – come sostiene il Commissario Frattini – quando si tratta della prevenzione. Il dialogo, quale chiave per la tolleranza, va posto in cima alla nostra attenzione. Tuttavia, abbiamo bisogno di una migliore cooperazione di polizia e dello scambio di dati; infatti, tutti gli strumenti che possiamo usare sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea dovrebbero essere rafforzati. In particolare plaudo al fatto che il Commissario abbia attirato l’attenzione sull’importanza di aiutare le vittime. Non si tratta solo della tolleranza, ma anche di misure pratiche. Vorrei sottolineare che dovremmo vigilare sui predicatori dell’odio, è necessario. Le informazioni, comunque, devono poi essere elaborate. La glorificazione del terrorismo non è mai accettabile, quindi ci occorre una strategia della tolleranza zero per i reati commessi contro la nostra società. Ritengo deplorevole che su una questione che è sempre stata un argomento molto serio di discussione in quest’Aula, la polemica nazionale si sia fatta strada nella presente relazione."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, dabar, kai fanatikai užgesino mūsų nekaltas gyvybes ir įvykdė sprogdinimo atakas demokratinėse visuomenėse, jau yra per vėlu. Dėl tos priežasties negalima švaistyti mūsų pastangų, o ypač tada, kaip teigia Komisijos narys F. Frattini, kai kalbama apie prevenciją. Dialogui, kaip raktui į toleranciją, turi būti skiriamas didžiausias mūsų dėmesys. Tačiau, mums taip pat reikalingas geresnis bendradarbiavimas su policija ir keitimasis duomenimis. Iš tikrųjų, visos priemonės, kurias galima panaudoti tiek pačioje Europos Sąjungoje, tiek ir už jos ribų, turi būti stiprinamos. Man ypač patinka tas faktas, kad Komisijos narys atkreipė dėmesį į pagalbos aukoms svarbą. Tai ne vien tolerancija, tai kartu ir praktinės priemonės. Leiskite akcentuoti, kad turi būti vykdomas neapykantos skelbėjų stebėjimas: ir tai yra būtinybė. Tačiau reikia pasitelkti informaciją. Terorizmo šlovinimas visiškai nepriimtinas, todėl mums reikalinga netoleravimo strategija, taikoma nusikaltimams mūsų visuomenei. Manau, kad labiausiai apgailėtina tai, jog dėl problemos, kuri visada buvo pati rimčiausia diskusijų tema Parlamente, vėl buvo sukelti nacionaliniai ginčai, susiję su šiuo pranešimu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Laikā, kad fanātiķi iznīcina nevainīgas dzīvības un rīko bumbu sprādzienus, uzbrūkot demokrātiskām sabiedrībām, ir jau par vēlu. Šā iemesla dēļ nedrīkst taupīt nekādas pūles, it īpaši, kā saka komisārs ja ir runa par novēršanu. Mūsu uzmanības priekšplānā ir jābūt dialogam kā ceļam uz iecietību. Taču mums vajadzīga arī labāka policijas sadarbība un datu apmaiņa; tiešām, ir jāpastiprina visi līdzekļi, kurus var izmantot gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Es īpaši atzinīgi vērtēju to, ka komisārs vērsa uzmanību uz to, cik svarīgi ir palīdzēt upuriem. Runa nav tikai par iecietību, runa ir arī par praktiskiem pasākumiem. Atļaujiet man uzsvērt, ka naida sludinātāji ir jāuzmana – tā ir nepieciešamība. Taču pēc informācijas ir jāseko rīcībai. Terorisma slavināšana nekad nav pieļaujama, tādēļ mums ir vajadzīga pilnīgas neiecietības stratēģija attiecībā uz noziegumiem pret mūsu sabiedrību. Man šķiet, ka ir ļoti nožēlojami, ka jautājumā, kas vienmēr ir bijis ļoti nopietns diskusiju temats šajā Parlamentā, nacionālais strīds atkal ir ieguvis draudīgus apmērus saistībā ar šo ziņojumu."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Wenn Fanatiker unschuldiges Leben einmal ausgelöscht und die demokratische Gesellschaft mit Bomben attackiert haben, dann ist es zu spät. Daher ist es notwendig, alle Maßnahmen zu treffen, insbesondere – wie hier auch von Kommissar Frattini unterstützt – im Bereich der Prävention. Der Dialog als Schlüssel zur Toleranz muss in den Vordergrund gestellt werden. Aber wir brauchen auch eine verstärkte polizeiliche Kooperation, Datenaustausch: alles, was auch über die Europäische Union hinausgeht, muss gestärkt werden. Besonders begrüße ich, dass der Herr Kommissar auf den Schwerpunkt hingewiesen hat, dass auch Hilfe für Opfer geleistet werden muss. Es geht nicht nur um Toleranz, sondern auch um konkrete Hilfe. Ich möchte hier unterstreichen, dass es eine Beobachtung von Hasspredigern geben muss, das ist eine Notwendigkeit. Es muss aber auch entsprechende Konsequenzen geben. Eine Verherrlichung von Terrorismus darf niemals akzeptiert werden. Daher brauchen wir eine Strategie der Nulltoleranz gegenüber Verbrechen gegen unsere Gesellschaft. Ich bedaure sehr, dass bei einem Thema, das wir immer sehr ernsthaft diskutiert haben, einmal mehr nationale politische Auseinandersetzungen in diesen Bericht so stark hereingespielt haben."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, tegen de tijd dat fanatici een einde maken aan onschuldige levens en bomaanvallen plegen op democratische samenlevingen, is het al te laat. Daarom mag, vooral als het gaat om preventie – zoals commissaris Frattini zegt – geen enkele moeite worden gespaard. Dialoog is de sleutel tot tolerantie en dient in onze aandacht voorop te staan. Daarnaast hebben we ook behoefte aan een betere samenwerking tussen politiekorpsen en een betere gegevensuitwisseling. Alle middelen die zowel binnen als buiten de Europese Unie kunnen worden ingezet, moeten in feite worden versterkt. Ik ben vooral verheugd over het feit dat de commissaris het belang van de hulp aan slachtoffers voor het voetlicht heeft gebracht. Het gaat niet alleen om tolerantie, het gaat ook om feitelijke maatregelen. Ik wil benadrukken dat het noodzakelijk is dat de “predikers van de haat” nauwlettend worden gevolgd. Er moet echter wel gehandeld worden naar aanleiding van de hieruit verkregen informatie. De verheerlijking van terrorisme is te allen tijde onacceptabel. Wat we nodig hebben is dus een nultolerantiebeleid ten aanzien van misdaden tegen onze samenleving. Ik betreur het ten zeerste dat naar aanleiding van dit verslag over een kwestie waarover in dit Huis altijd met veel zorg werd gesproken, nu opnieuw een nationale polemiek is losgebarsten die zo nadrukkelijk alles overheerst."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Ponieważ fanatycy już zgładzili wiele niewinnych osób i przeprowadzili ataki bombowe na demokratyczne społeczeństwa, trzeba powiedzieć, że już jest za późno. Z tego powodu, nie wolno nam rozpraszać wysiłków. Dotyczy to w szczególności – jak już powiedział pan komisarz Frattini – prewencji. Dialog, jako klucz do tolerancji, musi stanowić pierwszorzędny przedmiot naszej uwagi. Potrzebujemy też sprawniejszej współpracy sił policyjnych i wymiany danych; W oczywisty sposób, wzmocnienia wymagają wszystkie narzędzia, których możemy używać zarówno w UE, jak i poza nią. W szczególności cieszy mnie fakt, że komisarz zwrócił uwagę na to, jak ważna jest pomoc ofiarom. Jest to kwestia nie tylko tolerancji, ale też działań politycznych. Podkreślam, musimy obserwować głosicieli nienawiści – jest to konieczność. Jednak mając w ręku informacje, należy podjąć odpowiednie działania. Gloryfikacja terroryzmu jest w żadnym przypadku nie do przyjęcia. Potrzebujemy więc strategii zerowej tolerancji wobec przestępstw przeciw naszemu społeczeństwu. Sądzę, że najbardziej godne ubolewania jest to, że w sprawie, która zawsze była przedmiotem bardzo poważnych rozmów w tej Izbie, polemika na poziomie krajowym ponownie tak silnie zaciążyła na tym sprawozdaniu."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, quando os fanáticos tiverem ceifado vidas inocentes e perpetrado ataques bombistas contra as sociedades democráticos, já será tarde de mais. Por isso, não podemos poupar esforços, sobretudo ao nível da prevenção - como disse o Senhor Comissário Frattini. O diálogo, sendo a chave para a tolerância, deve estar no centro das nossas atenções. Mas também precisamos de melhorar a cooperação policial e o intercâmbio de dados. Com efeito, todos os instrumentos que possam ser usados no interior e fora da União Europeia deveriam ser reforçados. Saúdo particularmente o facto de o Senhor Comissário ter chamado a atenção para a importância da ajuda às vítimas. Não se trata apenas de tolerância, mas também de medidas concretas. Gostaria de sublinhar que tem de haver uma vigilância dos pregadores do ódio: isso é uma necessidade. Mas depois também é necessário actuar em resposta às informações recolhidas. Jamais poderemos aceitar uma apologia do terrorismo e, por isso, impõe-se adoptar uma estratégia de tolerância zero em relação aos crimes contra a nossa sociedade. Lamento profundamente que, numa matéria que sempre foi um ponto de debate muito sério nesta Assembleia, as polémicas nacionais tenham, uma vez mais, vindo fortemente ao de cima neste relatório."@pt17
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Wenn Fanatiker unschuldiges Leben einmal ausgelöscht und die demokratische Gesellschaft mit Bomben attackiert haben, dann ist es zu spät. Daher ist es notwendig, alle Maßnahmen zu treffen, insbesondere – wie hier auch von Kommissar Frattini unterstützt – im Bereich der Prävention. Der Dialog als Schlüssel zur Toleranz muss in den Vordergrund gestellt werden. Aber wir brauchen auch eine verstärkte polizeiliche Kooperation, Datenaustausch: alles, was auch über die Europäische Union hinausgeht, muss gestärkt werden. Besonders begrüße ich, dass der Herr Kommissar auf den Schwerpunkt hingewiesen hat, dass auch Hilfe für Opfer geleistet werden muss. Es geht nicht nur um Toleranz, sondern auch um konkrete Hilfe. Ich möchte hier unterstreichen, dass es eine Beobachtung von Hasspredigern geben muss, das ist eine Notwendigkeit. Es muss aber auch entsprechende Konsequenzen geben. Eine Verherrlichung von Terrorismus darf niemals akzeptiert werden. Daher brauchen wir eine Strategie der Nulltoleranz gegenüber Verbrechen gegen unsere Gesellschaft. Ich bedaure sehr, dass bei einem Thema, das wir immer sehr ernsthaft diskutiert haben, einmal mehr nationale politische Auseinandersetzungen in diesen Bericht so stark hereingespielt haben."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, keď fanatici uhasia nevinné životy a vykonajú bombové útoky na naše demokratické spoločnosti, bude už neskoro. Z tohto hľadiska nie je zbytočná žiadna snaha, najmä, ako sa vyjadril pán komisár Frattini, pokiaľ ide o predchádzanie. V popredí nášho záujmu musí byť dialóg, ktorý je kľúčom k tolerancii. Potrebujeme však aj kvalitnejšiu policajnú spoluprácu a výmenu údajov, vlastne mali by sa posilniť všetky nástroje, ktoré je možné použiť v rámci Európskej únie i mimo nej. Vítam najmä skutočnosť, že pán komisár upriamil pozornosť na dôležitosť pomoci obetiam. Nejde len o toleranciu, ale aj o praktické opatrenia. Dovoľte mi zdôrazniť potrebu dohľadu nad kazateľmi nenávisti. Považujem ju za nutnosť. Po získaní informácií je však potrebné aj konať. Oslavovanie terorizmu nie je prijateľné v žiadnom prípade, a preto je potrebná v súvislosti so zločinmi proti našej spoločnosti stratégia nulovej tolerancie. Za veľmi poľutovaniahodnú považujem skutočnosť, že v súvislosti s otázkou, ktorá v tomto Parlamente vždy predstavovala dôležitú tému diskusií, sa v spojitosti s touto správou znova strhla obrovská národná polemika."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, ko bodo fanatiki uničili naša nedolžna življenja in začeli izvajati bombne napade na demokratične družbe, bo že prepozno. Zato je treba storiti ve, kar je v naši moči, zlasti na področju preprečevanja, kot pravi komisar Frattini. Največ pozornosti je treba nameniti dialogu, ki je bistven za strpnost. Vendar potrebujemo tudi boljše policijsko sodelovanje in izmenjavo podatkov; dejansko je treba okrepiti vsa orodja, ki se lahko uporabijo v Evropski uniji in zunaj nje. Zlasti pozdravljam dejstvo, da je komisar poudaril pomembnost pomoči žrtvam. Ne gre le za strpnost, ampak tudi za praktične ukrepe. Poudarjam, da je treba nadzorovati pridigarje sovraštva: to je potrebno. Zato je treba vplivati na informacije. Poveličevanje terorizma je vedno nesprejemljivo, zato potrebujemo strategijo netolerance do zločinov proti naši družbi. Zelo obžalujem, da se je nacionalna polemika o vprašanju, ki je bilo vedno zelo resna tema razprave v tem parlamentu, v zvezi s tem poročilom ponovno grozeče dvignila."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! När det har gått så långt att fanatiker har berövat oskyldiga människor livet och bombat demokratiska samhällen är det redan för sent. Ingen möda får därför lämnas ospard när det – som kommissionsledamot Franco Frattini säger – gäller det viktigaste av allt, nämligen förebyggande åtgärder. Dialog är en nyckel till tolerans och måste prioriteras. Vi behöver emellertid också ett utökat polissamarbete och ett ökat utbyte av uppgifter – alla tänkbara instrument som kan komma till användning såväl inom som utanför EU bör förstärkas. Jag noterar med särskild tillfredsställelse att kommissionsledamoten har uppmärksammat vikten av att hjälpa offren. Det handlar inte endast om tolerans utan även om praktiska åtgärder. Jag vill betona att det är absolut nödvändigt att ha uppsikt över hatets förkunnare. Informationen måste emellertid därefter följas av åtgärder. Förhärligande av terrorism är aldrig acceptabelt, och därför krävs nolltolerans mot brott mot samhället. Det är enligt min uppfattning ytterst beklagligt att nationell politik återigen i så stor utsträckning har kommit att prägla betänkandet i en fråga som här i parlamentet alltid har varit föremål för mycket seriösa diskussioner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph