Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-173"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-173"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tack herr talman! Herr kommissionär! Det är nödvändigt att EU tydligt visar att kampen mot terrorismen är en solidaritetshandling, både symboliskt och praktiskt. Mer resurser behövs för att Europol tillsammans med våra nationella säkerhetstjänster ska kunna samarbeta och uppnå resultat. Det visar inte minst den senaste tidens oroligheter efter den återupplivade konflikten med Muhammedkarikatyrerna. Som det har sagts här måste kampen mot terrorismen alltid bekämpas med lagliga och proportionella medel. CIA-flygningarna i Europa, användandet av tortyr som skenavrättningar och skendränkning, som CIA nu erkänner har skett, och inrättandet av särskilda hemliga fängelser måste med kraft fördömas. Här borde, herr Frattini, EU ha agerat mycket kraftfullare än vad som skett. Det är bra att betänkandet tar ett bredare grepp och tar upp de faktorer som bidrar till ett ökat stöd och förnyad rekrytering för grupper som tillbakavisar våra samhällsmodeller till förmån för våld och sekterism. Det faktum att gärningsmännen för de senaste årens fruktansvärda illdåd föddes, eller var uppväxta, i Europa var en brutal tankeställare för att vi också måste se på våra egna samhällen med mer kritiska ögon. Vi behöver dialog och en ärlig diskussion om vår integrations- och viseringspolitik. Här kan, och får vi inte, ducka för svåra frågor. Men en sak är självklar för mig. Det är våra värderingar som ska vara grunden för vår gemensamma lagstiftning. Den aktuella debatten om Sharialagen i Storbritannien visar att ädla syften kan stjälpa mer än hjälpa. Vi måste också se till att den gemensamma lagstiftningen inte stör eller tränger undan viktiga grundlagar, bland annat vad gäller yttrandefriheten. I betänkandet talas det om att införliva en ny definition i rambeslutet, rättfärdigande av terrorism. Jag tror att det här är olyckligt. Inte för att det inte kan finnas anledning att se till att alla medlemsstater har goda lagar mot anstiftan, utan därför att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta en definition som skulle kunna tillämpas likartat och som inte skulle leda till svåra tolkningsproblem. På ena sidan står den viktiga uppgiften att hitta former för att bekämpa terrorism och rädda liv. På den andra sidan står yttrandefrihetsprincipen och ambitionen att hålla en hög nivå av rättssäkerhet i Europa. Det handlar om att finna en rimlig balans."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, děkuji vám. Je třeba, aby EU dala jasně najevo, že boj proti terorismu je, a to jak symbolicky, tak prakticky, projevem solidarity. Je třeba vyčlenit více zdrojů na to, aby Europol mohl spolupracovat s našimi vnitrostátními bezpečnostními útvary a aby dosahoval výsledků. To se zejména ukázalo při nedávných nepokojích poté, co bylo opět rozdmýcháno nepřátelství kvůli karikaturám proroka Mohameda. Jak zde již bylo řečeno, boj proti terorismu musí být vždy veden zákonnými a přiměřenými prostředky. Je třeba rozhodně odsoudit lety CIA do Evropy, mučení, předstírané popravy a mučení vodou, k němuž se nyní CIA přiznala, a také vytvoření zvláštních tajných vězení. V těchto případech, pane Frattini, měla EU jednat mnohem rozhodněji. Je dobře, že zpráva zaujímá obsáhlejší přístup a zabývá se faktory, které přispívají ke zvýšené podpoře a obnovenému náboru do skupin, které odmítají naše modely společnosti a uchylují se k násilí a sektářství. Skutečnost, že pachatelé ukrutných zločinů, jichž jsme byli v posledních letech svědky, se narodili nebo vyrostli v Evropě, znamená nepříjemné probuzení, které nás nabádá, abychom se na naši vlastní společnost dívali kritičtěji. Je třeba vést dialog a upřímnou diskusi o naší integrační a vízové politice. V této souvislosti se nemůžeme a nesmíme vyhýbat těžkým otázkám. Jedna věc je však pro mě zcela jasná. Základem našich společných právních předpisů by mělo být naše myšlení. Současné diskuse o zákoně šaríja v Británii ukazuje, že dobré úmysly mohou být často spíše na překážku. Rovněž musíme zajistit, aby právní předpisy Společenství neoslabovaly či neodsouvaly do pozadí důležité ústavní zásady, například pokud jde o svobodu projevu. Zpráva hovoří o tom, že do rámcového rozhodnutí bude začleněn nový koncept: „ospravedlňování terorismu“. To považuji za nešťastné. Nikoli snad proto, že by nebylo dobré zaručit, aby všechny členské státy měly k dispozici kvalitní zákony proti podněcování k terorismu, ale proto, že je obtížně, ne-li nemožné, vytvořit definici, kterou by bylo možné uplatňovat jednotně a jejíž výklad by nepůsobil ožehavé potíže. Na jedné straně stojí důležitý úkol nalézt způsoby, jak bojovat proti terorismu a chránit lidské životy. Na straně druhé stojí zásada svobody projevu a snaha zachovat v Evropě vysokou úroveň právní jistoty. Jde o to nalézt správnou rovnováhu."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Det er nødvendigt, at EU tydeligt viser, at kampen mod terrorisme både symbolsk og praktisk er en solidaritetshandling. Der kræves flere ressourcer for, at Europol kan samarbejde med vores nationale sikkerhedstjenester og opnå resultater. Det viser ikke mindst den seneste tids uroligheder efter den genoplivede konflikt om Muhammedkarikaturerne. Som det er blevet sagt her, skal terrorbekæmpelsen altid foregå med lovlige og proportionelle midler. CIA-flyvningerne i Europa, anvendelsen af tortur i form af f.eks. simuleret henrettelse og simuleret drukning, som CIA nu indrømmer har fundet sted, og etableringen af særlige hemmelige fængsler skal fordømmes på det kraftigste. I disse tilfælde burde EU have handlet mere beslutsomt, end det gjorde. Det er godt, at tilgangen i betænkningen er bredere, og at der sættes fokus på de faktorer, der bidrager til øget støtte og fornyet rekruttering til grupper, der forkaster vores samfundsmodeller til fordel for vold og sekterisme. At gerningsmændene til de seneste års forfærdelige ugerninger er født eller opvokset i Europa, er en brutal påmindelse om, at vi også må se på vores egne samfund med mere kritiske øjne. Vi må have en dialog og en åbenhjertig diskussion af vores integrations- og visumpolitik. Her hverken kan eller må vi vige uden om vanskelige spørgsmål. Men en ting er efter min mening indlysende. Det er vores vurderinger, der skal være grundlaget for fællesskabslovgivningen. Den igangværende debat om sharialovgivningen i Storbritannien viser, at gode hensigter ofte kan gøre mere skade end gavn. Vi skal også sørge for, at fællesskabslovgivningen ikke bringer vigtige forfatningsmæssige principper i fare eller tilsidesætter dem. Det gælder bl.a. ytringsfriheden. I betænkningen nævnes det, at der skal indføres et nyt begreb i rammeafgørelsen, nemlig retfærdiggørelse af terrorisme. Det er efter min opfattelse uheldigt. Ikke fordi det ikke er en god idé at sikre, at alle medlemsstater har gode love mod opfordring til at begå terrorhandlinger, men fordi det er vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at finde frem til en definition, som kan anvendes ensartet, og som ikke fører til vanskelige fortolkningsproblemer. På den ene side er der den vigtige opgave med at finde ud af, hvordan man kan bekæmpe terrorisme og redde liv. På den anden side er der princippet om ytringsfrihed og ønsket om at opretholde en høj grad af retssikkerhed i Europa. Det gælder om at skabe den rette balance."@da2
"Vielen Dank. Herr Präsident, Herr Kommissar! Die EU muss deutlich zeigen, dass der Kampf gegen den Terrorismus sowohl symbolisch als auch praktisch ein Solidaritätsbeweis ist. Wir brauchen mehr Ressourcen, damit Europol mit unseren nationalen Sicherheitsdiensten erfolgreich zusammenarbeiten kann. Das zeigen nicht zuletzt die jüngsten Unruhen nach dem Wiederaufflammen des Konflikts um die Mohammed-Karikaturen. Wie bereits hier gesagt wurde, muss der Kampf gegen den Terrorismus immer mit legalen und der Verhältnismäßigkeit entsprechenden Mitteln geführt werden. Die Flüge der CIA in Europa, die Anwendung von Folter, Scheinhinrichtungen und das so genannte Waterboarding, dessen Einsatz die CIA jetzt zugegeben hat, sowie die Einrichtung spezieller Geheimgefängnisse müssen mit allem Nachdruck verurteilt werden. In diesen Fällen, Herr Frattini, hätte die EU wesentlich resoluter reagieren müssen, als sie es getan hat. Es ist gut, dass der Bericht einen breit gefassten Ansatz hat und auch die Faktoren anspricht, die zu einer zunehmenden Unterstützung und einer erneuten Rekrutierung für solche Gruppen führen, die unsere Gesellschaftsmodelle zugunsten von Gewalt und Sektierertum ablehnen. Die Tatsache, dass die Täter der furchtbaren Gewaltakte der letzten Jahre in Europa geboren wurden oder hier aufgewachsen sind, hat uns mit brutaler Deutlichkeit klargemacht, dass wir auch unsere eigene Gesellschaft mit kritischeren Augen betrachten müssen. Wir brauchen einen Dialog und eine ehrliche Diskussion über unsere Integrations- und Visapolitik. Hier können und dürfen wir komplizierte Fragen nicht ausblenden. Aber eines liegt für mich auf der Hand: unsere Auffassung darüber, was die Grundlage unserer gemeinsamen Gesetzgebung sein sollte. Die aktuelle Debatte über das Scharia-Recht in Großbritannien zeigt, dass gute Absichten oft mehr behindern als helfen. Wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass das die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften wichtige verfassungsrechtliche Prinzipien nicht gefährden oder beiseite schieben, wie z. B. die freie Meinungsäußerung. Im Bericht wird davon gesprochen, einen neuen Begriff in den Rahmenbeschluss aufzunehmen – die Rechtfertigung des Terrorismus. Das halte ich für unglücklich. Nicht, dass es keine gute Idee wäre sicherzustellen, dass alle Mitgliedstaaten über gute Gesetze gegen Anstiftung zum Terrorismus verfügen, sondern weil es schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, eine Definition zu finden, die sich einheitlich anwenden lässt und nicht zu komplizierten Auslegungsproblemen führt. Auf der einen Seite steht die wichtige Aufgabe, Wege für den Kampf gegen den Terrorismus zu finden und Menschenleben zu retten. Auf der anderen Seite stehen der Grundsatz der freien Meinungsäußerung und das Streben nach einem hohen Maß an Rechtssicherheit in Europa. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen beiden zu finden."@de9
"Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η ΕΕ πρέπει να δείξει ξεκάθαρα ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί, τόσο συμβολικά όσο και πρακτικά, ένδειξη αλληλεγγύης. Απαιτούνται περισσότεροι πόροι για να καταστήσουν τη Europol ικανή να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες μας εθνικής ασφάλειας και να επιτύχει αποτελέσματα. Αυτό δείχνει, συγκεκριμένα, η πρόσφατη αναταραχή που ακολούθησε την αναζωπύρωση της αντιπαράθεσης σχετικά με τα σκίτσα του Μωάμεθ. Όπως έχει ειπωθεί εδώ, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει πάντα να διεξάγεται με έννομα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας μέσα. Οι πτήσεις της CIA στην Ευρώπη, η χρήση βασανιστηρίων, οι εικονικές εκτελέσεις και το waterboarding (εικονικός πνιγμός), που η CIA τώρα παραδέχεται ότι συνέβησαν, και η δημιουργία ειδικών μυστικών φυλακών πρέπει να καταδικασθούν κατηγορηματικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Frattini, η ΕΕ θα έπρεπε να είχε ενεργήσει πιο αποφασιστικά από ό,τι έπραξε. Είναι καλό που η έκθεση υιοθετεί μια ευρύτερη προσέγγιση και επιλαμβάνεται των παραγόντων που συμβάλλουν στην αύξηση της στήριξης και στην ανανέωση της στρατολόγησης σε ομάδες οι οποίες απορρίπτουν τα κοινωνικά μας μοντέλα για χάρη της βίας και του σεκταρισμού. Το γεγονός ότι οι δράστες των τρομερών και εξοργιστικών πράξεων, των οποίων υπήρξαμε μάρτυρες τα τελευταία χρόνια, γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ευρώπη αποτελεί καμπανάκι κινδύνου που μας προτρέπει επίσης να κοιτάξουμε τις κοινωνίες μας με κριτική ματιά. Χρειαζόμαστε διάλογο και έντιμη συζήτηση σχετικά με την πολιτική κοινωνικής ένταξης και την πολιτική θεωρήσεων. Εδώ δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αποφύγουμε τα δύσκολα ερωτήματα. Αλλά, για εμένα, ένα πράγμα είναι αυταπόδεικτο. Το ότι αναλογιζόμαστε σχετικά με αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί τη βάση της κοινής μας νομοθεσίας. Η τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τον νόμο της σαρία στη Βρετανία δείχνει ότι οι καλές προθέσεις μπορούν συχνά να αποτελέσουν περισσότερο εμπόδιο παρά βοήθεια. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν θέτει σε κίνδυνο ή δεν αντιπαρέρχεται σημαντικές συνταγματικές αρχές, όπως εκείνες που διέπουν την ελευθερία έκφρασης. Η έκθεση κάνει λόγο για την εισαγωγή μιας νέας έννοιας στην απόφαση πλαίσιο: «δικαιολόγηση της τρομοκρατίας». Πιστεύω ότι αυτό είναι ατυχές. Όχι επειδή δεν είναι καλή ιδέα να διασφαλισθεί ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν καλή νομοθεσία κατά της υποκίνησης, αλλά επειδή είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να καταλήξουμε σε έναν ορισμό που θα μπορούσε να εφαρμοστεί ενιαία και που δεν θα οδηγούσε σε ακανθώδη προβλήματα ερμηνείας. Αφενός, υπάρχει το σημαντικό καθήκον να επινοήσουμε τρόπους για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία και να σωθούν ζωές. Αφετέρου, υπάρχει η αρχή της ελευθερίας έκφρασης και η ανησυχία να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικαίου στην Ευρώπη. Το ζήτημα είναι να βρεθεί η ορθή ισορροπία."@el10
"Thank you Mr President, Commissioner. The EU needs to show clearly that the fight against terrorism is, both symbolically and practically, a demonstration of solidarity. More resources are needed to enable Europol to cooperate with our national security services and achieve results. This is shown, in particular, by the recent unrest following the rekindling of antagonism over the Muhammad cartoons. As has been said here, the fight against terrorism must always be waged by legal and proportionate means. The CIA flights in Europe, the use of torture, mock executions and waterboarding, which the CIA now acknowledges did happen, and the establishment of special secret jails must be vigorously condemned. In these cases, Mr Frattini, the EU should have acted much more firmly than it did. It is good that the report adopts a broader approach and addresses the factors which contribute to increased support for and renewed recruitment to groups which reject our models of society in favour of violence and sectarianism. The fact that the perpetrators of the terrible outrages we have witnessed in recent years were born or grew up in Europe is a shrill wake-up call urging us also to look at our own societies with more critical eyes. We need a dialogue and an honest discussion on our integration and visa policy. Here we cannot and must not avoid difficult questions. But, to me, one thing is self-evident. It is our thinking on what should be the basis of our common legislation. The current debate on sharia law in Britain shows that good intentions can often be more of a hindrance than a help. We must also ensure that Community legislation does not jeopardise or set aside important constitutional principles, such as those governing freedom of expression. The report speaks of introducing a new concept in the Framework Decision: ‘justification of terrorism’. I believe that this is unfortunate. Not because it is not a good idea to ensure that all Member States have good laws against incitement but because it is difficult, if not impossible, to arrive at a definition which could be applied uniformly and which would not lead to thorny problems of interpretation. On the one hand, there is the important task of devising ways of combating terrorism and saving lives. On the other hand, there is the principle of freedom of expression and the concern to maintain a high level of legal certainty in Europe. It is a question of finding the right balance."@en4
"Les doy las gracias, señor Presidente, Comisario. La UE necesita mostrar claramente que la lucha contra el terrorismo es simbólica y prácticamente una demostración de solidaridad. Se necesitan más recursos para que la Europol pueda cooperar con nuestros servicios de seguridad nacional y obtener resultados. Esto queda demostrado, en concreto, por el reciente malestar surgido tras reavivarse el antagonismo debido a la publicación de las caricaturas de Mahoma. Como ya se ha afirmado aquí, la lucha contra el terrorismo siempre debe fundamentarse en medios legales y proporcionados. Deben condenarse enérgicamente los vuelos de la CIA en Europa y las prácticas de la tortura, el simulacro de ejecución y el ahogamiento ( ), que la CIA ahora admite que se llevaron a cabo, así como la creación de cárceles clandestinas especiales. En estos casos, señor Frattini, la UE debería haber actuado con mayor firmeza de la que exhibió. Resulta positivo que el informe adopte un enfoque más amplio y trate los factores que contribuyen a que se brinde un mayor apoyo a los grupos que rechazan nuestros modelos de sociedad a favor de la violencia y el sectarismo y a que se refuerce el reclutamiento de efectivos por parte de los mismos. El hecho de que los culpables de los atentados que hemos presenciado en los últimos años nacieran o crecieran en Europa constituye una estridente llamada de alerta que nos insta también analizar nuestras sociedades con un ojo más crítico. Necesitamos un diálogo y un debate honesto sobre nuestra integración y nuestras política de visados. En este sentido, no podemos ni debemos impedir las preguntas incómodas. Pero, para mí, hay algo que está claro. Nuestro pensamiento debería ser la base de nuestra legislación comunitaria. El debate actual sobre la ley Sharia en el Reino Unido demuestra que las buenas intenciones a menudo pueden ser más un estorbo que una ayuda. Debemos garantizar también que la legislación comunitaria no ponga en peligro ni deje de lado los principios constitucionales, tales como aquellos que rigen la libertad de expresión. El informe habla de introducir un nuevo concepto de la Decisión marco: «justificación de terrorismo». Creo que no es adecuado. No porque no sea una buena idea para garantizar que todos los Estados miembros tienen leyes adecuadas en contra de la incitación sino porque es difícil, si no imposible, llegar a una definición que pueda aplicarse de forma uniforme y que no conduzca a problemas espinosos de interpretación. Por un lado, está la importante tarea de inventar formas de combatir el terrorismo y de salvar vidas. Por otro, está el principio de libertad de expresión y la preocupación de mantener un alto nivel de seguridad jurídica en Europa. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado."@es21
"Tänan, hr president, volinik. EL peab kindlalt näitama, et terrorismivastane võitlus on nii sümboolne kui ka praktiline solidaarsuse demonstreerimine. On tarvis rohkem ressursse, et võimaldada Europolil meie riiklike julgeolekuteenistustega koostööd teha ja tulemusi saavutada. Seda on eriti näidanud hiljutised rahutused, mis järgnesid taassüttinud vaenulikkusele Muhamedi karikatuuride pärast. Nagu siin juba öeldi, tuleb võitlust terrorismi vastu alati pidada seaduslike ja proportsionaalsete vahenditega. Tuleb sügavalt hukka mõista LKA lennud üle Euroopa, piinamise, hukkamiste imiteerimise ja vee näkkuvalamise kasutamine, mille toimumist LKA on nüüd tunnistanud, samuti spetsiaalsete salavanglate rajamine. Niisugustel juhtudel, hr Frattini, oleks EL pidanud tegutsema palju kindlamalt kui ta seda tegi. On hea, et raportis on omaks võetud avaram lähenemisviis ning selles tegeldakse teguritega, mis aitavad kaasa terrorismi toetamise kasvule ning selliste rühmade värbamise taasalustamisele, mis tõrjuvad tagasi meie ühiskonnamudelid ning eelistavad vägivalda ja sektantlust. Asjaolu, et nende kohutavate vägivallategude täideviijad, millele oleme viimastel aastatel tunnistajaks olnud, olid Euroopas sündinud või üles kasvanud, on läbilõikav häirekell, mis sunnib meid teravama silmaga vaatama ka omaenda ühiskonnale. Me vajame dialoogi ja ausat arutelu oma integratsiooni- ja viisapoliitika üle. Me ei saa ega tohigi seejuures raskeid küsimusi vältida. Kuid minule on iseenesestmõistetav üks asi. See on meie asi, et välja mõelda, mis peaks olema meie ühiste õigusaktide aluseks. Praegune vaidlus šariaadiseaduse üle Suurbritannias näitab, et head kavatsused on teinekord rohkem takistuseks kui abiks. Me peame ka tagama, et ühenduse õigusaktid ei kahjustaks ega tõrjuks kõrvale olulisi põhiseaduslikke põhimõtteid, nagu näiteks sõnavabaduse reguleerimine. Raport kõneleb uue mõiste sisseviimisest raamotsusesse: „terrorismi õigustamine”. Ma arvan, et see on sobimatu. Mitte sellepärast, et pole hea mõte hoolt kanda, et kõigil liikmesriikidel oleks head seadused terrorismi õhutamise vastu, vaid sellepärast, et on raske, kui mitte võimatu leida mõistet, mida saaks ühtmoodi kohaldada ja mis ei tooks kaasa tõsiseid tõlgendamisprobleeme. hest küljest on väga oluline ülesanne välja töötada terrorismivastase võitluse viise ning päästa elusid. Teisest küljest on olemas sõnavabaduse põhimõte ning mure õiguskindluse kõrge taseme säilitamise eest Euroopas. See on õige tasakaalu leidmise küsimus."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, kiitos. EU:n on osoitettava selvästi, että terrorismin torjunta on sekä symbolisesti että käytännössä osoitus yhteisvastuusta. Tarvitaan lisää resursseja, jotta Europol voi tehdä yhteistyötä turvallisuudesta vastaavien kansallisten yksikköjemme kanssa ja saada aikaan tuloksia. Tämä näkyy erityisesti viimeaikaisissa levottomuuksissa, joita Muhammed-pilakuvia koskevan konfliktin elpyminen aiheutti. Terrorismia on torjuttava aina laillisin ja suhteellisin keinoin, kuten täällä on jo todettu. Meidän on tuomittava jyrkästi CIA:n vankilennot Euroopassa, kidutuksen käyttäminen, valeteloitukset ja valehukutukset, jotka CIA on tunnustanut, sekä erityisten salaisten vankiloiden perustaminen. Arvoisa komission jäsen Frattini, EU:n olisi pitänyt toimia näissä tapauksissa voimakkaammin. On hyvä, että mietinnössä otetaan laaja ote asiaan ja tuodaan esiin tekijät, jotka voivat kasvattaa sellaisten ryhmien kannatusta ja jäsenmäärää, jotka hylkäävät yhteiskuntamallimme ja valitsevat väkivallan ja lahkolaisuuden. Se, että viime vuosina tapahtuneiden hirvittävien tekojen tekijät syntyivät tai kasvoivat Euroopassa, on äänekäs herätyshuuto, joka vaatii meitä tarkastelemaan myös omia yhteiskuntiamme kriittisemmin silmin. Tarvitsemme vuoropuhelua ja rehellistä keskustelua yhdentymisestämme ja viisumipolitiikastamme. Emme voi emmekä saa välttää vaikeitakaan kysymyksiä. Yksi asia on kuitenkin mielestäni selvä, nimittäin se, mihin yhteisen lainsäädäntömme pitäisi perustua. Yhdistyneessä kuningaskunnassa viime aikoina käyty keskustelu šaria-laista osoittaa, että hyvät aikeet voivat usein olla pikemminkin haitaksi kuin hyödyksi. Meidän on myös varmistettava, ettei yhteisön lainsäädäntö vaaranna tai ettei siinä sivuuteta tärkeitä perustuslaillisia periaatteita, kuten sananvapautta. Mietinnössä puhutaan uuden käsitteen lisäämisestä puitepäätökseen. Se on ”terrorismin perusteleminen”. Mielestäni tämä on valitettavaa. En tarkoita, etteikö olisi hyvä ajatus varmistaa, että kaikilla jäsenvaltioilla on hyvät lait, joilla torjua terrorismin lietsontaa, vaan että on vaikeaa, ellei mahdotonta, laatia määritelmä, jota voitaisiin soveltaa yhtenäisesti ja joka ei aiheuttaisi vaikeita tulkintaongelmia. Meidän tehtävänämme on kehittää tapoja torjua terrorismia ja pelastaa ihmishenkiä. Toisaalta meidän on kunnioitettava sananvapauden periaatetta ja vaalittava korkeatasoista oikeusturvaa Euroopassa. Kyse on siis sopivan tasapainon löytämisestä."@fi7
"Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. L’UE doit clairement montrer que la lutte contre le terrorisme est, tant au niveau symbolique que pratique, une démonstration de solidarité. Il faut allouer davantage de ressources à Europol pour coopérer avec nos services de sécurité nationaux et obtenir des résultats. Preuve en sont les troubles récents, survenus lorsque l’antagonisme des bandes dessinées Muhammad s’est vu réattisé. Comme on l’a dit ici, la lutte contre le terrorisme doit toujours être armée de moyens légaux et proportionnés. Les vols de la CIA en Europe, le recours à la torture, les simulacres d’exécution et les simulations de noyade que la CIA vient de reconnaître, ainsi que la création de prisons secrètes spéciales, doivent être vigoureusement condamnés. Dans de tels cas, M. Frattini, l’UE aurait dû agir bien plus fermement qu’elle ne l’a fait. Il est bon que le rapport adopte une approche plus large et se penche sur les facteurs favorisant le soutien et le recrutement de groupes qui rejettent nos modèles de société au profit de la violence et de sectarisme. Le fait que les auteurs des terribles attaques dont nous avons été témoins ces dernières années soient nés ou aient grandi en Europe est un cri d’alarme très violent nous invitant à jeter un œil plus critique sur nos sociétés. Nous devons engager le dialogue et discuter honnêtement de notre politique d’intégration et de visas. Nous ne pouvons et ne devons pas esquiver les questions difficiles. Mais à mes yeux, une chose s’impose d’elle-même. C’est notre réflexion sur les fondements idéaux de notre législation commune. L’actuel débat sur la loi islamique en Grande-Bretagne montre que de bonnes intentions peuvent souvent s’avérer davantage un obstacle qu’une aide. Nous devons aussi veiller à ce que la législation communautaire ne marginalise ou ne menace pas les grands principes constitutionnels, traitant notamment de la liberté de parole. Le rapport parle d’introduire un nouveau concept dans la décision-cadre: la «justification du terrorisme». Je trouve cela malencontreux. Non que ce ne soit pas une bonne idée de veiller à ce que tous les États membres aient de bonnes lois contre l’incitation, mais parce qu’il est difficile, voire impossible, d’arriver à une définition que l’on pourrait appliquer uniformément et qui n’engendrerait pas d’épineux problèmes d’interprétation. D’un côté, nous avons l’importante mission de trouver des moyens de combattre le terrorisme et de sauver des vies. De l’autre, il y a le principe de la liberté d’expression et le souci d’assurer un haut niveau de certitude légale en Europe. Tout cela est une question d’équilibre."@fr8
"Köszönöm Elnök úr és biztos úr! Az EU-nak egyértelműen jeleznie kell, hogy a terrorizmus elleni harc, mind szimbolikus, mind pedig gyakorlati értelemben véve az összetartás kinyilvánítása. Az Europolnak több erőforrásra van szüksége, hogy együtt tudjon működni nemzetbiztonsági szervekkel és eredményeket tudjon felmutatni. Ezt különösen jól szemléltetik a Mohammed karikatúrák újraélesztése feletti zúgolódást követő zavargások. Ahogyan az itt is elhangzott, a terrorizmus elleni küzdelmet jogi és arányos eszközökkel kell megvívni. A CIA európai repülőútjait, a kínzásokat, színlelt kivégzéseket és szimulált vízbefojtást – amelynek megtörténtét közben a CIA is elismerte – szigorúan el kell ítélni, csakúgy mint a különleges titkos börtönök kialakítását. Az a véleményem, Frattini úr, hogy ezekben az esetekben az EU-nak sokkal erőteljesebben kellett volna fellépnie. Jó dolognak tartom, hogy a jelentés tágabb megközelítést alkalmaz és olyan tényezőkkel foglalkozik, amelyek hozzájárulnak azoknak a csoportoknak a növekvő támogatottságához és megújuló toborzásához, amelyek az erőszakot és a szektarianizmust választják, elutasítva társadalmi modellünket. Az a tény, hogy az elmúlt évek szörnyűségeinek elkövetői Európában születtek vagy nőttek fel, ébresztőként kell, hogy szolgáljon számunkra, hogy saját társadalmainkat is kritikusabb szemmel szemléljük. Párbeszédre és őszinte tárgyalásokra van szükség integrációs és vízumpolitikánkat illetően. Itt már nem lehet és nem is szabad kikerülni a nehéz kérdéseket. Számomra azonban egy dolog teljesen egyértelmű, ez pedig az álláspontunk arról, hogy mi legyen közös szabályozásunk alapja. Az éppen aktuális vita Nagy-Britanniában a sharia joggal kapcsolatban azt mutatja, hogy a jó szándék gyakran többet árt, mint használ. Azt is biztosítanunk kell, hogy a közösségi jogszabályok ne veszélyeztessenek vagy toljanak félre olyan fontos alkotmányos elveket, mint amelyek például a szólásszabadságot is szabályozzák. A jelentés egy új fogalomnak, a „terrorizmus igazolásának” a kerethatározatba történő bevezetéséről beszél. Én ezt igen sajnálatosnak tartom. Nem azért, mert nem tartom jó ötletnek azt, hogy minden tagállam megfelelő jogszabályokkal rendelkezzen az izgatás és felbujtás megakadályozására, hanem mert nehéz, hacsak nem lehetetlen olyan meghatározást szolgáltatni, amelyet egységesen lehet alkalmazni és amely nem vezet értelmezési problémákhoz. Az egyik oldalon ott van az a nagyon fontos feladat, hogy új módszereket dolgozzunk ki a terrorizmus elleni és az életek megmentéséért folytatott harcban. A másik oldalon a szólásszabadságot és Európában a jogbiztonság magas szinten tartásával kapcsolatos aggályt találjuk. A feladat, hogy megtaláljuk az egyensúlyt."@hu11
"Grazie, signor Presidente, signor Commissario. L’UE deve indicare chiaramente che la lotta contro il terrorismo è, sia simbolicamente che praticamente, una dimostrazione di solidarietà. Sono necessarie maggiori risorse per consentire all’Europol di cooperare con i nostri servizi di sicurezza nazionali e conseguire risultati. Ciò discende, in particolare, dal recente malcontento seguito al riaccendersi dell’antagonismo per le vignette su Maometto. Come è stato detto in questa sede, la lotta contro il terrorismo deve essere sostenuta sempre con mezzi legali e proporzionati. I voli CIA in Europa, l’uso della tortura, finte esecuzoni e che la CIA adesso ammette essere accaduti, e la creazione di speciali carceri segrete sono tutti fatti che devono essere condannati a gran voce. In questi casi, Commissario Frattini, l’UE avrebbe dovuto agire con molta più fermezza di quanto abbia fatto. È un bene che la relazione segua un appoccio più ampio e tocchi i fattori che contribuiscono ad aumentare il sostegno per nuovi reclutamenti in gruppi che respingono i nostri modelli di società in favore della violenza e del settarismo. Il fatto che gli autori dei terribili episodi di violenza di cui siamo stati testimoni negli ultimi anni siano nati o cresciuti in Europa è un insistente campanello d’allarme che ci invita a guardare anche alle nostre società con occhi più critici. Abbiamo bisogno di dialogare e di discutere con onestà sulla nostra politica in materia di integrazione e di rilascio di visti. Non possiamo e non dobbiamo evitare questioni difficili. Ma per me, una cosa è certa. È il nostro modo di pensare su quale dovrebbe essere la base della nostra normativa comune. L’attuale dibattito sulla legge in Gran Bretagna mostra che le buone intenzioni spesso possono essere più di ostacolo che di aiuto. Dobbiamo inoltre garantire che la normativa comunitaria non metta a repentaglio o accantoni importanti principi costituzionali, quali quelli che riguardano la libertà di espressione. La relazione parla di introdurre un nuovo concetto nella decisione quadro: “giustificazione del terrorismo”. Io credo che questa scelta sia deplorevole. Non perché non sia una buona idea garantire che tutti gli Stati membri abbiano leggi adeguate contro l’incitamento, ma perché è difficile, se non impossibile, arrivare a una definizione che possa essere applicata uniformemente e che non provochi problemi spinosi di interpretazione. Da un lato, vi è l’importante compito di individuare metodi per lottare contro il terrorismo e salvare vite umane. Dall’altro, vi è il principio della libertà di espressione e la preocupaizone di manterene un elevato livello di certezza giuridica in Europa. Si tratta di trovare il giusto equilibrio."@it12
"Dėkoju gerb. pirmininkui, Komisijos nariui. ES turi aiškiai parodyti, kad kova su terorizmu tiek simboliškai, tiek ir praktiškai yra solidarumo išraiška. Reikalingi didesni ištekliai, siekiant įgalinti Europolo bendradarbiavimą su nacionalinio saugumo tarnybomis ir pasiekti rezultatų. Tai ypač akivaizdu iš nesenų riaušių, kilusių dėl kurstomo priešiškumo musulmonų karikatūrose. Kaip čia jau buvo minėta, kova su terorizmu visada turi būti vykdoma legaliomis ir suderintomis priemonėmis. CŽV skrydžiai į Europą, kankinimų naudojimas, patyčios ir kankinimai vandeniu, kuriuos CŽV dabar jau prisipažįsta naudojusi, ir specialių, įslaptintų kalėjimų steigimas turi būti kategoriškai pasmerkti. Tokiais atvejais, F. Frattini, ES turėjo kovoti ryžtingiau, nei tai darė. Gerai, kad pranešime laikomasi platesnio požiūrio ir nurodomi veiksniai, darantys įtaką padidėjusiam rėmimui ir atnaujintam grupių, dėl žiaurumo ir sektantizmo nepripažįstančių mūsų visuomenės modelių, verbavimui. Tas faktas, kad šiurpių smurtavimo atvejų vykdytojai, kuriuos matėme pastaraisiais metais, gimė ir užaugo Europoje, ragina mus kritiškiau pažvelgti į savo pačių visuomenę. Mūsų integracijai ir vizų politikai reikalingas dialogas ir nuoširdi diskusija. Čia mes negalime ir neturime vengti sudėtingų klausimų. Tačiau vienas dalykas, bent jau man, yra akivaizdus. Tai mūsų mąstymas apie tai, koks turėtų būti mūsų bendro įstatymo pagrindas. Dabartinės diskusijos dėl šariato įstatymo Britanijoje rodo, kad geri ketinimai dažniau tampa kliuviniu nei pagalba. Taip pat turime užtikrinti, kad Bendrijose įstatymas nekeltų pavojaus ar nepaliktų nuošalyje konstitucinių principų, pavyzdžiui, reglamentuojančių išraiškos laisvę. Pranešime kalbama apie supažindinimą su nauja pamatinio sprendimo koncepcija: „terorizmo išteisinimas“. Tikiu, kad jis yra nevykęs. Ne todėl, kad tai yra bloga idėja užtikrinti, kad visos valstybės narės turėtų gerus įstatymus prieš kurstymą, tačiau todėl, kad sudėtinga, o gal ir neįmanoma, priimti visiems vienodai taikomą apibrėžimą, nekeliantį dviprasmiško interpretavimo problemų. Iš vienos pusės, labai svarbu numatyti būdus, kaip kovoti su terorizmu ir išsaugoti gyvybes. O iš kitos pusės, yra išraiškos laisvės principas ir rūpestis išlaikyti aukšto lygio teisingumą Europoje. Klausimas, kaip išlaikyti tą pusiausvyrą."@lt14
"Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! ES ir skaidri jāparāda, ka cīņa pret terorismu ir solidaritātes demonstrācija gan simboliskā, gan praktiskā nozīmē. Vajadzīgi lielāki līdzekļi, lai varētu sadarboties ar mūsu valsts drošības dienestiem un panākt rezultātus. It īpaši par to liecina nesenie nemieri pēc atjaunotas naida mošanās par Muhameda karikatūrām. Kā jau šeit teica, cīņai pret terorismu vienmēr jānotiek ar likumīgiem un samērīgiem līdzekļiem. CIP lidmašīnu reisi Eiropā, spīdzināšanas izmantošana, nāvessodu parodijas un slīcināšana, kura, kā CIP tagad atzīst, ir notikuši, un īpašu slepeno cietumu izveide ir spēcīgi jānosoda. Šajās lietās kungs, ES jārīkojas daudz noteiktāk nekā iepriekš. Ir labi, ka ziņojumā pieņemta plašāka pieeja un pētīti faktori, kas veicina lielāku atbalstu un vervēšanas atsākšanu grupās, kuras noraida mūsu sabiedrības modeļus par labu vardarbībai un sektantismam. Tas, ka briesmīgās vardarbības, kuras mēs pieredzējām iepriekšējos gados, vaininieki ir dzimuši un auguši Eiropā, ir skarbs modinātāja zvans, kas mudina mūs kritiskāk palūkoties uz savu sabiedrību. Mums ir vajadzīgs dialogs un vaļsirdīga diskusija par mūsu integrācijas un vīzu politiku. Šeit mēs nevaram un nedrīkstam izvairīties no sarežģītiem jautājumiem. Tomēr, manuprāt, viena lieta ir pati par sevi saprotama. Tās ir mūsu domas par to, kam ir jābūt mūsu kopējās likumdošanas pamatā. Pašreizējās debates par šariata likumiem Lielbritānijā liecina, ka labi nodomi nereti var būt vairāk traucēklis nekā palīdzība. Mums jānodrošina arī tas, ka Kopienas tiesību akti neapdraud vai nenobīda malā tādus svarīgus konstitucionālos principus, kas nosaka vārda brīvību. Ziņojumā ir runa par jaunas koncepcijas iekļaušanu ietvarlēmumā – ,,terorisma attaisnošana”. Es uzskatu, ka tas ir neveiksmīgi. Ne jau tādēļ, ka tā ir slikta doma – nodrošināt, lai visām dalībvalstīm būtu labi likumi pret kūdīšanu, bet gan tādēļ, ka ir sarežģīti, varbūt pat neiespējami, nonākt pie definīcijas, kuru varētu vienoti piemērot un kura neradītu sarežģītas skaidrojuma problēmas. No vienas puses ir svarīgs uzdevums norādīt ceļu terorisma apkarošanai un dzīvību glābšanai. No otras puses ir vārda brīvības princips un centieni saglabāt Eiropā augstu tiesiskās noteiktības līmeni. Jautājums ir pat parieza līdzsvara atrašanu."@lv13
"Tack herr talman! Herr kommissionär! Det är nödvändigt att EU tydligt visar att kampen mot terrorismen är en solidaritetshandling, både symboliskt och praktiskt. Mer resurser behövs för att Europol tillsammans med våra nationella säkerhetstjänster ska kunna samarbeta och uppnå resultat. Det visar inte minst den senaste tidens oroligheter efter den återupplivade konflikten med Muhammedkarikatyrerna. Som det har sagts här måste kampen mot terrorismen alltid bekämpas med lagliga och proportionella medel. CIA-flygningarna i Europa, användandet av tortyr som skenavrättningar och skendränkning, som CIA nu erkänner har skett, och inrättandet av särskilda hemliga fängelser måste med kraft fördömas. Här borde, herr Frattini, EU ha agerat mycket kraftfullare än vad som skett. Det är bra att betänkandet tar ett bredare grepp och tar upp de faktorer som bidrar till ett ökat stöd och förnyad rekrytering för grupper som tillbakavisar våra samhällsmodeller till förmån för våld och sekterism. Det faktum att gärningsmännen för de senaste årens fruktansvärda illdåd föddes, eller var uppväxta, i Europa var en brutal tankeställare för att vi också måste se på våra egna samhällen med mer kritiska ögon. Vi behöver dialog och en ärlig diskussion om vår integrations- och viseringspolitik. Här kan, och får vi inte, ducka för svåra frågor. Men en sak är självklar för mig. Det är våra värderingar som ska vara grunden för vår gemensamma lagstiftning. Den aktuella debatten om Sharialagen i Storbritannien visar att ädla syften kan stjälpa mer än hjälpa. Vi måste också se till att den gemensamma lagstiftningen inte stör eller tränger undan viktiga grundlagar, bland annat vad gäller yttrandefriheten. I betänkandet talas det om att införliva en ny definition i rambeslutet, rättfärdigande av terrorism. Jag tror att det här är olyckligt. Inte för att det inte kan finnas anledning att se till att alla medlemsstater har goda lagar mot anstiftan, utan därför att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta en definition som skulle kunna tillämpas likartat och som inte skulle leda till svåra tolkningsproblem. På ena sidan står den viktiga uppgiften att hitta former för att bekämpa terrorism och rädda liv. På den andra sidan står yttrandefrihetsprincipen och ambitionen att hålla en hög nivå av rättssäkerhet i Europa. Det handlar om att finna en rimlig balans."@mt15
"Dank u, mijnheer de Voorzitter, commissaris. De EU moet duidelijk laten zien dat de strijd tegen het terrorisme zowel symbolisch als feitelijk een uiting van solidariteit is. Er zijn meer middelen nodig om ervoor te zorgen dat Europol kan samenwerken met onze nationale veiligheidsdiensten en betere resultaten kan boeken. Dit blijkt vooral uit de recente onrust naar aanleiding van de door de striptekeningen over Mohammed opnieuw opgewekte vijandigheid. Zoals gezegd, moet de strijd tegen het terrorisme altijd gevoerd worden door middel van wettelijke en evenredige middelen. De inmiddels door de CIA erkende vliegreizen van deze dienst in Europa, de martelpraktijken, schijnexecuties en “waterboarding”, en de oprichting van speciale geheime gevangenissen moeten streng worden veroordeeld. Mijnheer Frattini, in deze gevallen had de EU veel krachtiger op moeten treden dan nu is gebeurd. Het is goed dat het verslag een bredere visie uitdraagt en de factoren aanpakt die bijdragen aan een toename van de steun aan en de nieuwe werving van groepen die onze samenlevingsvormen afwijzen ten gunste van geweld en fanatisme. Het feit dat de plegers van de afschuwelijke gewelddaden waar we de afgelopen jaren getuige van waren, geboren zijn of opgroeiden in Europa, is een dringende oproep om wakker te worden en een aansporing om onze eigen samenlevingen met een kritischer blik te bekijken. Wat we nodig hebben, is een dialoog en een eerlijke discussie over ons integratie- en visumbeleid, waarbij we moeilijke vragen niet kunnen of mogen ontwijken. Voor mij is echter één ding vanzelfsprekend: onze gedachten over wat de basis van onze gemeenschappelijke wetgeving zou moeten zijn. Het huidige debat in Groot-Brittannië over de sharia toont aan dat goede bedoelingen vaak eerder een belemmering vormen dan dat ze een hulpmiddel zijn. We moeten tevens zorgen dat door de communautaire wetgeving geen belangrijke grondwettelijke beginselen in gevaar worden gebracht of terzijde worden geschoven, zoals het beginsel van de vrijheid van meningsuiting. In het verslag wordt gesproken over de introductie van een nieuw concept in het kaderbesluit: het rechtvaardigen van terreurdaden. Ik ben van mening dat dit een ongelukkige keuze is. Niet omdat het geen goed idee is ervoor te zorgen dat alle lidstaten goede wetten hebben die het aanzetten tot terreurdaden strafbaar stellen, maar omdat het moeilijk, zo niet onmogelijk is om te komen tot een eensluidende definitie die uniform kan worden toegepast en niet leidt tot lastige interpretatieproblemen. Aan de ene kant is er de belangrijke taak om manieren te bedenken om het terrorisme te bestrijden en levens te redden. Aan de andere kant is er het beginsel van de vrijheid van meningsuiting en de zorg om in Europa een hoog niveau van rechtszekerheid te behouden. De vraag is hoe de juiste balans te vinden."@nl3
"Dziękuję, panie przewodniczący! Panie komisarzu! UE musi wyraźnie pokazać, że walka z terroryzmem jest – w wymiarze zarówno symbolicznym, jak i praktycznym – demonstracją solidarności. Aby Europol mógł współpracować z naszymi krajowymi służbami bezpieczeństwa i osiągał pożądane wyniki, potrzeba więcej środków. Przykładem mogą być zwłaszcza niedawne niepokoje, powstałe wskutek ponownego rozbudzenia antagonizmów dotyczących karykatur Mahometa. Jak już mówiliśmy, walka z terroryzmem zawsze musi być prowadzona przy pomocy prawomocnych i proporcjonalnych środków. Loty CIA nad Europą, stosowanie tortur, symulowanych egzekucji i tortury waterboardingu, które, jak przyznaje teraz CIA, miały miejsce, podobnie jak tworzenie specjalnych, tajnych więzień, należy zdecydowanie potępić. W takich sprawach, panie Frattini, UE powinna była działać bardziej zdecydowanie, niż w istocie to robiła. To dobrze, że w sprawozdaniu zastosowano szersze podejście, dzięki czemu zajmuje się ono czynnikami, które przyczyniają się do większego poparcia i liczniejszego napływu ochotników do grup, które odrzucają nasz model społeczeństwa na rzecz przemocy i sekciarstwa. Fakt, że sprawcy straszliwych aktów przemocy, jakich świadkami byliśmy w ostatnich latach, urodzili się lub wyrośli w Europie, stanowi alarmujący sygnał, który wzywa również nas, abyśmy spojrzeli na nasze społeczeństwa bardziej krytycznym okiem. Potrzebujemy dialogu i uczciwej dyskusji nad naszą polityką integracyjną i wizową. Nie możemy i nie wolno nam unikać trudnych pytań. Lecz dla mnie jedna sprawa jest oczywista. To nasze myślenie o tym, co powinno stanowić podstawę naszego wspólnego prawodawstwa. Tocząca się właśnie w Wielkiej Brytanii dyskusja nad prawem koranicznym (szariatem) pokazuje, że dobre zamiary mogą częściej szkodzić, niż pomagać. Również my musimy zagwarantować, że prawodawstwo Wspólnoty nie będzie szkodzić bądź usuwać w cień ważnych zasad konstytucyjnych, takich jak te, które dotyczą wolności wypowiedzi. Sprawozdanie mówi o wprowadzeniu w decyzji ramowej nowego pojęcia: „usprawiedliwianie terroryzmu”. Uważam, że jest ono niefortunne. I to nie dlatego, że zapewnienie wszystkim państwom członkowskim dobrego prawa wymierzonego w podburzanie do terroryzmu nie jest dobrym pomysłem, ale dlatego, że trudne jest, a nawet niemożliwe, sformułowanie definicji, która mogłaby być stosowana w jednolity sposób i która nie prowadziłaby do powstania drażliwych kwestii związanych z interpretacją. Z jednej strony, mamy ważne zadanie opracowania sposobów walki z terroryzmem i ratowania istnień ludzkich. Z drugiej – zasadę wolności wypowiedzi i troskę o utrzymanie w Europie wysokiego poziomu pewności prawnej. Jest to pytanie o znalezienie odpowiedniej równowagi."@pl16
"Obrigado, Senhor Presidente. Senhor Comissário, a UE tem de demonstrar inequivocamente que a luta contra o terrorismo constitui, tanto em termos simbólicos como na prática, uma manifestação de solidariedade. A Europol necessita de mais recursos para poder cooperar com os serviços de segurança nacionais e obter resultados. Prova disso é, por exemplo, a recente agitação relacionada com o reacendimento dos antagonismos suscitados pelas caricaturas de Maomé. Como foi aqui dito, a luta contra o terrorismo deve, em quaisquer circunstâncias, ser travada por meios legais e proporcionados. Os voos da CIA na Europa, o recurso à tortura, a simulação de execuções ou de consumação de afogamento, que a CIA reconhece agora terem ocorrido, e a criação de prisões especiais secretas têm de ser energicamente condenados. A UE deveria ter actuado com muito mais firmeza nestes casos, Senhor Comissário Frattini. É bom que o relatório adopte uma perspectiva mais ampla e aborde os factores que contribuem para o recrudescimento do apoio e da adesão a grupos que rejeitam os nossos modelos de sociedade em favor da violência e do sectarismo. O facto de os autores dos terríveis atentados que testemunhámos nos últimos anos terem nascido ou crescido na Europa é uma séria advertência no sentido de observarmos as nossas próprias sociedades com um olhar mais crítico. Precisamos de diálogo e de um debate franco sobre as nossas políticas de integração e de emissão de vistos. Neste domínio, não podemos nem devemos evitar as questões mais delicadas. Mas, para mim, há algo evidente. A nossa legislação comum deve ser fundada na nossa maneira de pensar. O debate em curso no Reino Unido sobre a mostra que, muitas vezes, as boas intenções são mais um estorvo do que uma ajuda. Temos também de garantir que a legislação comunitária não compromete nem posterga princípios constitucionais fundamentais, como os que regem a liberdade de expressão. O relatório fala da introdução de um novo conceito na decisão-quadro: "justificação do terrorismo". Creio que é despropositado. Não porque não seja pertinente garantir que todos os Estados-Membros tenham uma legislação eficaz contra o incitamento, mas porque é difícil, senão mesmo impossível, apurar uma definição uniformemente aplicável e imune a melindrosas questões de interpretação. Por um lado, temos a importante tarefa de definir os meios para combater o terrorismo e salvar vidas. Por outro, o princípio da liberdade de expressão e a preocupação de manter um elevado nível de segurança jurídica na Europa. Teremos de encontrar o justo equilíbrio."@pt17
"Tack herr talman! Herr kommissionär! Det är nödvändigt att EU tydligt visar att kampen mot terrorismen är en solidaritetshandling, både symboliskt och praktiskt. Mer resurser behövs för att Europol tillsammans med våra nationella säkerhetstjänster ska kunna samarbeta och uppnå resultat. Det visar inte minst den senaste tidens oroligheter efter den återupplivade konflikten med Muhammedkarikatyrerna. Som det har sagts här måste kampen mot terrorismen alltid bekämpas med lagliga och proportionella medel. CIA-flygningarna i Europa, användandet av tortyr som skenavrättningar och skendränkning, som CIA nu erkänner har skett, och inrättandet av särskilda hemliga fängelser måste med kraft fördömas. Här borde, herr Frattini, EU ha agerat mycket kraftfullare än vad som skett. Det är bra att betänkandet tar ett bredare grepp och tar upp de faktorer som bidrar till ett ökat stöd och förnyad rekrytering för grupper som tillbakavisar våra samhällsmodeller till förmån för våld och sekterism. Det faktum att gärningsmännen för de senaste årens fruktansvärda illdåd föddes, eller var uppväxta, i Europa var en brutal tankeställare för att vi också måste se på våra egna samhällen med mer kritiska ögon. Vi behöver dialog och en ärlig diskussion om vår integrations- och viseringspolitik. Här kan, och får vi inte, ducka för svåra frågor. Men en sak är självklar för mig. Det är våra värderingar som ska vara grunden för vår gemensamma lagstiftning. Den aktuella debatten om Sharialagen i Storbritannien visar att ädla syften kan stjälpa mer än hjälpa. Vi måste också se till att den gemensamma lagstiftningen inte stör eller tränger undan viktiga grundlagar, bland annat vad gäller yttrandefriheten. I betänkandet talas det om att införliva en ny definition i rambeslutet, rättfärdigande av terrorism. Jag tror att det här är olyckligt. Inte för att det inte kan finnas anledning att se till att alla medlemsstater har goda lagar mot anstiftan, utan därför att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta en definition som skulle kunna tillämpas likartat och som inte skulle leda till svåra tolkningsproblem. På ena sidan står den viktiga uppgiften att hitta former för att bekämpa terrorism och rädda liv. På den andra sidan står yttrandefrihetsprincipen och ambitionen att hålla en hög nivå av rättssäkerhet i Europa. Det handlar om att finna en rimlig balans."@ro18
"Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. EÚ musí dať jasne najavo, že boj proti terorizmu je symbolickým, ale aj praktickým preukázaním solidarity. Na umožnenie spolupráce Europolu a našich národných bezpečnostných služieb a na dosiahnutie výsledkov je potrebných viac prostriedkov. Príkladom je najmä nedávny rozruch, ktorý nasledoval po opätovnom rozpútaní rozporu v súvislosti s karikatúrami Mohameda. Ako tu už odznelo, boj proti terorizmu je vždy potrebné viesť legálnym a primeraným spôsobom. Je potrebné kategoricky odsúdiť nálety CIA v Európe, mučenie, predstierané popravy a topenie vodou, ku ktorému sa v súčasnosti CIA priznáva, ako aj zriadenie špeciálnych tajných väzníc. Pán Frattini, v takýchto prípadoch mala EÚ zakročiť tvrdšie. Je pozitívne, že v správe je zvolený širší prístup, a že sa zaoberá okolnosťami, ktoré prispievajú k zvýšenej podpore a opakovanému náboru do skupín, odmietajúcich náš model spoločnosti v prospech násilia a náboženského fanatizmu. Skutočnosť, že páchatelia hrozných násilných činov, ktoré sme zaznamenali v priebehu posledných rokov, sa narodili alebo vyrástli v Európe, je pre nás prenikavým znamením, aby sme sa prebrali. Znamením, ktoré nás núti, aby sme sa pozerali na vlastné spoločnosti kritickejším pohľadom. Je potrebné nadviazať dialóg a otvorenú diskusiu na tému našej integračnej a vízovej politiky. V tomto prípade si nemôžeme a nesmieme dovoliť vyhýbať sa problematickým otázkam. Čo sa týka mňa, samozrejmosťou je jedna vec. Je ňou naše uvažovanie o základe našich spoločných právnych predpisov. Súčasná rozprava o islamskom práve šaría v Británii je dôkazom, že dobrý zámer môže byť často skôr prekážkou ako pomocou. Musíme tiež zaručiť, aby právne predpisy Spoločenstva neohrozovali alebo nezabúdali na dôležité ústavné zásady, napríklad na tie, ktoré upravujú slobodu prejavu. V správe sa uvádza nový pojem v rámcovom rozhodnutí: „ospravedlňovanie terorizmu“. Myslím si, že nie je najšťastnejší. Nie z dôvodu, že by to nebola dobrá myšlienka s cieľom zaručiť, aby všetky štáty mali kvalitné zákony proti podnecovaniu. Príčinou je problematickosť, snáď až nemožnosť vytvoriť definíciu, ktorá by sa mohla uplatňovať jednotne, a ktorá by pri interpretácii neviedla k tŕnistým problémom. Na jednej strane máme splniť dôležitú úlohu – navrhnúť spôsoby boja proti terorizmu a záchrany životov. Na druhej strane tu však je zásada slobody prejavu a záujem udržať v Európe vysoký stupeň právnej istoty. Je to otázka nájdenia správnej rovnováhy."@sk19
"Hvala vam, gospod predsednik, komisar. EU mora jasno pokazati, da je boj proti terorizmu simbolični in praktični znak solidarnosti. Da se Europolu omogoči sodelovanje z našimi nacionalnimi varnostnimi službami in doseganje rezultatov, je potrebnih več sredstev. To zlasti kažejo nedavni nemiri v zvezi s ponovnim pojavom antagonizma zaradi karikatur Mohameda. Kot je bilo rečeno, mora biti boj proti terorizmu vedno zastavljen s pravnimi in sorazmernimi sredstvi. Polete službe CIA v Evropi, mučenje, lažne usmrtitve in simulacijo utopitve (t.i. waterboarding), za katere CIA priznava, da so se zgodili, ter ustanovitev posebnih tajnih zaporov je treba intenzivno obsoditi. Gospod Frattini, v teh primerih bi morala EU ukrepati odločneje, kot je. Pozdravljam, da poročilo vključuje širši pristop in obravnava dejavnike, ki povečujejo podporo in obnovljeno novačenje v skupine, ki zavračajo naše modele družbe ter se zatekajo k uporabi nasilja in sektaštva. Dejstvo, da so bili storilci groznih zločinov v preteklih letih rojeni v Evropi ali so tu odrasli, je glasno opozorilo, ki nas poziva, da na lastno družbo gledamo bolj kritično. Potrebujemo dialog in pošteno razpravo o našem vključevanju in vizumski politiki. Tu se ne moremo in ne smemo izogibati težkim vprašanjem. Vendar menim, da je ena stvar samoumevna. To je naše mišljenje o tem, na čem mora temeljiti naša skupna zakonodaja. Tekoča razprava o šeriatskem pravu v Britaniji kaže, da so dobri nameni pogosto bolj ovira kot pomoč. Prav tako moramo zagotoviti, da zakonodaja Skupnosti ne ogroža ali zanemarja pomembnih institucionalnih načel, na primer tistih, povezanih s svobodo izražanja. Poročilo govori o uvedbi novega koncepta v okvirnem sklepu: „upravičevanje terorizma“. Menim, da to ni ustrezno. Ne zato, ker to ni dobra zamisel za zagotovitev, da bi imele države članice dobre zakone proti spodbujanju terorizma, ampak zato, ker je težko, če ne nemogoče, oblikovati opredelitev, ki bi se uporabljala enotno in pri interpretaciji ne bi povzročila spornih problemov. Na eni strani moramo opravljati pomembno nalogo oblikovanja načinov za boj proti terorizmu in reševanje življenj. Na drugi strani pa obstaja načelo svobode izražanja in skrb za ohranjanje visoke stopnje pravne varnosti v Evropi. Gre za iskanje pravega ravnovesja."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph