Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-172"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-172"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb waardering voor het verslag zoals dat nu op tafel ligt en waardering ook voor de woorden van de commissaris en voor wat hij wil doen. Ook in mijn eigen land, Nederland, is er veel aandacht voor de radicalisering en ook voor de tragische consequenties daarvan. We zijn zelf ook in Nederland geconfronteerd geweest met een verschrikkelijke moord op een Nederlandse tv-producent, gepleegd door jongeren die uit het geradicaliseerde circuit kwamen. Het gaat om een kleine groep, maar wat zij doen kan grote gevolgen hebben. Het is heel erg van belang dat samengewerkt wordt en dat alle inspanningen worden geleverd om groepen en jongeren die mogelijk tot terroristische aanslagen zouden kunnen overgaan, op te sporen en te isoleren. Maar zoals anderen het ook al gezegd hebben hier, is preventie van radicalisering ook van vitaal belang. Het gaat er ook om de groep die mogelijk tot geweld zou kunnen overgaan, zo klein mogelijk te houden. Radicalisering uit zich ook niet altijd in geweld. Het is sowieso een slecht fenomeen als jongeren zich totaal geïsoleerd voelen van de maatschappij en dat ze daar niks meer mee te maken willen hebben. In onze ervaring komt het er ook op aan dat het beleid inzake de aanpak van radicalisering gericht wordt op lokale overheden. Natuurlijk is het van belang te kijken naar wat je in gevangenissen kunt doen en meer in het algemeen op gebied van onderwijs te kijken naar wat je kunt doen om te voorkomen dat het internet misbruikt wordt. Maar het zijn toch vooral de lokale overheden die in de gemeenschappen zelf actief kunnen zijn om de oorzaken van radicalisering aan te pakken en jongeren op te sporen die daarvoor ook gevoelig zijn. Ik denk dat de Europese Unie, en met name ook de commissaris, een belangrijke rol kan spelen om die ervaring die in allerlei steden wordt opgedaan bij elkaar te brengen. Wij waren afgelopen week met onze fractie op een werkbezoek in Rotterdam, een stad waar heel veel gedaan wordt om radicalisering aan te pakken en te voorkomen en om de groepen te bereiken die daarvoor gevoelig zijn. Het is ook van belang om het bredere aspect van de dialoog met de moslimgemeenschappen in onze landen erbij te betrekken. Het gaat voor een deel om jongeren die uit die gemeenschappen voortkomen en als we die grote groep isoleren zullen we die kleine groep helemaal nooit bereiken. Dus is het van belang om de dialoog aan te gaan met als uitgangspunt dat de overgrote meerderheid van de moslimgemeenschappen die in onze samenleving wonen, niks te maken willen hebben met wat een perverse interpretatie van hun geloof is, en veel investeren in die brede dialoog van mijn fractie, ook dit jaar, het jaar van de culturele dialoog."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, i já bych rád ocenil zprávu, která před námi leží, a také slova pana komisaře a jeho úmysly. Lidé v mé zemi, Nizozemsku, v současnosti věnují radikalizaci a jejím tragickým důsledkům velkou pozornost. My sami v Nizozemsku jsme byli svědky odporné vraždy holandského televizního producenta, kterou spáchali mladí lidé z těchto radikalizovaných kruhů. Hovoříme pouze o malých skupinách, ale jejich činy mohou mít dalekosáhlé důsledky. Je velmi důležité, abychom spolupracovali a aby bylo učiněno vše pro odhalení a izolování skupin a mladých jednotlivých, kteří mohou páchat teroristické útoky. Jak již ale zmínili mnozí přede mnou, velmi důležitá je také prevence radikalizace. Cílem je udržet skupinu, která se může uchýlit k násilí, co nejmenší. Stejně tak radikalizace pokaždé nekončí násilím. Je v každém případě špatné, cítí-li se mladí lidé zcela odtržení od společnosti a nechtějí-li s ní již mít nic společného. Podle naší zkušenosti je to mimo jiné způsobeno tím, že se politika v oblasti bránění radikalizace zaměřuje na místní orgány. Samozřejmě je také důležité zamýšlet se nad tím, co lze učinit ve vězeních a co lze na obecnější rovině učinit ve sféře vzdělání, abychom zabránili zneužívání internetu. Přesto však celá věc spočívá především na místních orgánech, které jsou schopny v komunitách aktivně čelit radikalizaci a sledovat mladé lidi, kteří k ní mají sklony. Domnívám se, že Evropská unie, a pan komisař především, mohou významně přispět ke shromáždění zkušeností z různých měst. Minulý týden naše skupina pracovně navštívila Rotterdam, město, které se intenzivně snaží bránit radikalizaci a oslovit skupiny, které k ní mají sklony. Je také důležité, abychom se v naší zemi zapojili do širšího dialogu s muslimskými komunitami. Někteří mladí lidé, jichž se to týká, pocházejí z velkých komunit, a pokud tyto velké skupiny izolujeme, nikdy se nám tuto malou skupinu oslovit nepodaří. Je proto důležité vstoupit do dialogu s předpokladem, že převážná většina muslimských komunit, které žijí v naší společnosti, nechce mít s perverzním výkladem své víry nic společného, a že i letos, v roce kulturního dialogu, se na tomto dialogu bude i naše skupina intenzivně podílet."@cs1
"Hr. formand! Jeg værdsætter den betænkning, som nu foreligger, og jeg værdsætter også kommissærens ord og det, han ønsker at gøre. Også i mit eget land, Nederlandene, er vi særdeles opmærksomme på radikaliseringen og ligeledes på dens tragiske konsekvenser. Vi har også selv i Nederlandene været konfronteret med et frygteligt mord på en nederlandsk tv-producent, som blev begået af unge fra radikaliserede kredse. Det drejer sig om en lille gruppe, men hvad de gør, kan få store konsekvenser. Det er overordentlig vigtigt, at der samarbejdes, og at vi gør os store bestræbelser på at opspore og isolere grupper og unge, som muligvis kan begynde at foretage terrorattentater. Som andre har sagt her, er forebyggelse af radikalisering imidlertid også uhyre vigtig. Det gælder om at holde den gruppe, som muligvis kan begynde at bruge vold, så lille som muligt. Radikalisering ytrer sig ikke altid i vold. Det er under alle omstændigheder uheldigt, hvis unge føler sig totalt isolerede fra samfundet, og hvis de ikke længere ønsker at have noget med det at gøre. Det er vores erfaring, at det også gælder om, at politikken vedrørende tackling af radikalisering rettes mod lokale myndigheder. Naturligvis er det vigtigt at undersøge, hvad man kan gøre i fængsler, og mere generelt inden for undervisning at se på, hvad man kan gøre for at undgå, at internet misbruges. Men det er dog især de lokale myndigheder, der kan træffe foranstaltninger i selve lokalsamfundene for at tackle årsagerne til radikalisering og opspore unge, som er modtagelige herfor. Jeg tror, at EU, og især kommissæren, kan spille en vigtig rolle ved at samle alle de erfaringer, som gøres i alle mulige byer. I sidste uge var vores gruppe på et arbejdsbesøg i Rotterdam, en by, hvor der gøres temmelig meget for at gribe radikalisering an og forhindre den og for at nå de grupper, som er modtagelige for radikalisering. Det er også vigtigt at inddrage det bredere aspekt af dialogen med de muslimske befolkningsgrupper i vores lande. Det drejer sig for en del om unge, som kommer fra disse samfund, og hvis vi isolerer denne store gruppe, vil vi aldrig kunne nå den lille gruppe. Derfor er det vigtigt at indlede en dialog med det udgangspunkt, at langt de fleste muslimske befolkningsgrupper, som bor i vores samfund, ikke ønsker at have noget at gøre med det, som er en pervers fortolkning af deres tro, og investerer meget i den brede dialog, som min gruppe ønsker, også i år, det europæiske år for interkulturel dialog."@da2
"Herr Präsident! Auch ich möchte meine Anerkennung für den Bericht, der uns jetzt vorliegt, sowie für die Worte des Kommissars und für das, was er zu tun gedenkt, zum Ausdruck bringen. In meinem Land, den Niederlanden, ziehen die Radikalisierung und ihre tragischen Folgen ebenfalls eine Menge Aufmerksamkeit auf sich. Wir in den Niederlanden sahen uns selbst einem entsetzlichen Mord an einem niederländischen TV-Produzenten gegenüber, den junge Leute begangen haben, die aus diesen radikalisierten Kreisen stammten. Zwar handelt es sich nur um eine kleine Gruppe, aber ihr Tun kann schlimme Folgen haben. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir zusammenarbeiten und unser Möglichstes zur Identifizierung und Isolierung von Gruppen und einzelnen jungen Menschen tun, die sich möglicherweise terroristischen Angriffen zuwenden. Wie bereits andere Redner erwähnt haben, kommt der Verhinderung der Radikalisierung ebenfalls grundlegende Bedeutung zu. Es geht dabei darum, die Gruppe, die möglicherweise zu Gewalt greift, möglichst klein zu halten. Radikalisierung mündet auch nicht immer in Gewalt. Ohnehin ist es schlimm, wenn sich junge Leute völlig isoliert von der Gesellschaft fühlen und mit ihr nichts mehr zu tun haben wollen. Unserer Erfahrung nach kommt es auch darauf an, dass die Politik zur Bekämpfung der Radikalisierung auf die örtlichen Behörden ausgerichtet wird. Selbstverständlich führt kein Weg daran vorbei sich anzuschauen, was in den Gefängnissen unternommen werden kann und, etwas allgemeiner, auf dem Gebiet der Bildung zu prüfen, wie sich der Missbrauch des Internets verhindern lässt. Gleichwohl sind im Wesentlichen die Behörden vor Ort in der Lage, in den Gemeinschaften selbst aktiv zu sein, die Ursachen der Radikalisierung zu bekämpfen und die jungen Leute zu identifizieren, die dafür anfällig sind. Meines Erachtens kann die Europäische Union, vor allem aber der Kommissar, eine entscheidende Rolle spielen und die Erfahrungen, die wir in mehreren Städten gewonnen haben, zusammentragen. In der vergangenen Woche stattete unsere Fraktion Rotterdam einen Arbeitsbesuch ab, einer Stadt, die sich sehr dafür engagiert, die Radikalisierung zu bekämpfen und zu verhindern sowie die dafür anfälligen Gruppen zu erreichen. Ebenso erscheint es dringend geboten, in einen breiteren Dialog mit den muslimischen Gemeinschaften in unseren Ländern einzutreten. Einige dieser Jugendlichen stammen aus diesen Gemeinschaften, und wenn wir diese große Gruppe isolieren, werden wir jene kleine Gruppe nie erreichen. Mithin ist es unbedingt erforderlich, dass wir in der Annahme, dass die überwiegende Mehrheit der in unserer Gesellschaft lebenden muslimischen Gemeinschaften nichts mit einer perversen Auslegung ihres Glaubens zu tun haben will, den Dialog aufnehmen und in diesen breiten Dialog, wie ihn meine Fraktion anstrebt, eine Menge investieren, auch in diesem Jahr, dem Jahr des interkulturellen Dialogs."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου για την έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας και επιπλέον για τα λόγια του Επιτρόπου και για αυτό που επιθυμεί να πράξει. Και στη χώρα μου, τις Κάτω Χώρες, δίνεται μεγάλη προσοχή στη ριζοσπαστικοποίηση και στις τραγικές της συνέπειες. Εμείς οι ίδιοι στις Κάτω Χώρες ήρθαμε αντιμέτωποι με τη φρικτή δολοφονία ενός ολλανδού τηλεοπτικού παραγωγού που διέπραξαν νέοι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονταν από αυτούς τους ριζοσπαστικούς κύκλους. Μιλούμε μόνο για μια μικρή ομάδα, αλλά αυτά που πράττουν μπορούν να έχουν μεγάλες συνέπειες. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εντοπίσουμε και να απομονώσουμε τις ομάδες και τα μεμονωμένα νεαρά άτομα που μπορεί να καταφύγουν σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Ωστόσο, όπως άλλοι εδώ έχουν ήδη αναφέρει, η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Το ζητούμενο είναι να περιορίσουμε σε μέγεθος όσο το δυνατόν περισσότερο την ομάδα που μπορεί να καταφύγει στη βία. Ούτε καταλήγει η ριζοσπαστικοποίηση πάντα στη βία. Είναι κακό σε κάθε περίπτωση αν οι νέοι άνθρωποι αισθάνονται εντελώς απομονωμένοι από την κοινωνία και δεν θέλουν πλέον να αποτελούν μέλη της. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι η πολιτική για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης απευθύνεται στις τοπικές αρχές. Φυσικά, είναι σημαντικό να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στις φυλακές και, γενικότερα, στον τομέα της εκπαίδευσης να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε την κακή χρήση του Διαδικτύου. Ωστόσο, εξακολουθούν κυρίως οι τοπικές αρχές, που μπορούν να κατέχουν ενεργό ρόλο στις κοινότητες, να αντιμετωπίζουν τα αίτια της ριζοσπαστικοποίησης και να εντοπίζουν τους νέους που είναι επιρρεπείς σε αυτήν. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο Επίτροπος συγκεκριμένα, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση των εμπειριών που αποκομίσαμε στις διάφορες πόλεις. Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ομάδα μας πραγματοποίησε μια επίσκεψη εργασίας στο Ρότερνταμ, μια πόλη όπου γίνονται πολλά για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και την προσέγγιση των ομάδων που είναι επιρρεπείς σε αυτήν. Είναι επίσης σημαντικό να συμμετάσχουμε σε έναν ευρύτερο διάλογο με τις μουσουλμανικές κοινότητες στις χώρες μας. Ορισμένοι από τους νέους που εμπλέκονται προέρχονται από αυτές τις μεγαλύτερες κοινότητες και αν απομονώσουμε αυτήν τη μεγάλη ομάδα δεν θα μπορέσουμε ποτέ να προσεγγίσουμε αυτήν τη μικρή ομάδα. Είναι σημαντικό, επομένως, να εισέλθουμε σε διάλογο με την προϋπόθεση ότι η συντριπτική πλειονότητα των μουσουλμανικών κοινοτήτων που ζουν στην κοινωνία μας δεν επιθυμούν να έχουν σχέση με ό,τι αποτελεί διαστρέβλωση της πίστης τους, και ότι επενδύουμε πολλά σε αυτόν τον ευρύ διάλογο της Ομάδας μου, και αυτό το έτος, το έτος του πολιτισμικού διαλόγου."@el10
"Mr President, I would also like to express my appreciation of the report now before us and also of the Commissioner’s words and of what he wants to do. In my country too, the Netherlands, a lot of attention is being given to radicalisation and its tragic consequences. We ourselves in the Netherlands were faced with a horrific murder of a Dutch TV producer committed by young people who came from these radicalised circles. We are only talking about a small group, but what they do can have major consequences. It is very important that we work together and that every effort is made to track down and isolate groups and individual young people who may turn to terrorist attacks. However, as others here have said already, the prevention of radicalisation is also vitally important. The point is to keep the group who may turn to violence as small as possible. Nor does radicalisation always end in violence. It is a bad thing in any case if young people feel totally isolated from society and do not want to have anything more to do with it. In our experience it also comes down to the fact that the policy on tackling radicalisation is directed at local authorities. Of course it is important to look at what you can do in the prisons and, more generally, in the area of education to look at what you can do to prevent misuse of the Internet. However, it is still mainly the local authorities who are able to be active in the communities to tackle the causes of radicalisation and to trace the youngsters who are susceptible to it. I think that the European Union, and the Commissioner in particular, can play an important role in bringing together the experience we have gained in various cities. Last week our group made a working visit to Rotterdam, a city where a great deal is being done to tackle and prevent radicalisation and to reach groups that are susceptible to it. It is also important to engage in a broader dialogue with the Muslim communities in our countries. Some of the young people involved come from those larger communities and if we isolate that large group we will never be able to reach that small group. It is important, therefore, to enter into the dialogue with the assumption that the vast majority of the Muslim communities who live in our society want nothing to do with what is a perverse interpretation of their faith, and that we invest a great deal in that broad dialogue of my group, this year too, the year of cultural dialogue."@en4
"Señor Presidente, me gustaría también manifestar mi aprecio por el informe que ahora tenemos delante, así como por las palabras del Comisario y por lo que desea hacer. También en mi país, los Países Bajos, se ha prestado una gran atención a la radicalización y a sus trágicas consecuencias. Nosotros mismos en los Países Bajos nos enfrentamos a un horrible asesinato de un productor de televisión neerlandés cometido por jóvenes procedentes de estos círculos radicalizados. Estamos hablando de un grupo reducido pero cuyos hechos pueden tener grandes consecuencias. Es muy importante que trabajemos conjuntamente y que se hagan todos los esfuerzos posibles para localizar los grupos aislados y los jóvenes que pueden originar ataques terroristas. Sin embargo, como otros oradores ya han afirmado, la prevención de la radicalización es también de vital importancia. La clave consiste en mantener lo más reducido posible al grupo que desea ser violento. No siempre la radicalización termina en violencia. En cualquier caso, resulta negativo que los jóvenes se sientan totalmente aislados de la sociedad y no deseen tener nada que ver con ella. Con arreglo a nuestra experiencia, procede que la política para abordar la radicalización competa a las autoridades locales. Evidentemente, es importante analizar lo que pueden hacer en las cárceles y, más generalmente, en el ámbito de la educación para ver lo que se puede hacer para evitar el mal uso de Internet. Sin embargo, todavía son principalmente las autoridades locales quienes pueden actuar en las comunidades para abordar los motivos de la radicalización y detectar a los jóvenes susceptibles de la misma. Considero que la Unión Europea, y el Comisario, en particular, pueden desempeñar una función importante a la hora de reunir la experiencia adquirida en diversas ciudades. La semana pasada un grupo realizó una visita de trabajo en Rotterdam, una ciudad en la que se ha hecho mucho para tratar y prevenir la radicalización y llegar a grupos que son susceptibles de la misma. También es importante iniciar un diálogo más amplio con las comunidades musulmanas de nuestros países. Algunos de los jóvenes implicados proceden de comunidades mayores y si aislamos dicho grupo mayoritario nunca podremos llegar al grupo pequeño. Por tanto, es importante entablar un diálogo a partir del supuesto de que la gran mayoría de las comunidades musulmanas que viven en nuestra sociedad no quiere tener nada que ver con lo que es una interpretación perversa de su fe y que invirtamos en gran medida en dicho diálogo amplio de mi grupo, también este año, que es el año del diálogo cultural."@es21
"Hr president, tahaksin samuti väljendada oma tunnustust praegu meie ees olevale raportile ning ühtlasi voliniku sõnadele ja sellele, mida ta teha tahab. Ka minu koduriigis Madalmaades pööratakse palju tähelepanu radikaliseerumisele ja selle traagilistele tagajärgedele. Meie ise olime Madalmaades seatud silmitsi Hollandi TV produtsendi kohutava mõrvaga, mille sooritasid nendest radikaliseerunud ringkondadest pärit noored. Me räägime ainult väikestest rühmadest, aga sellel, mida nad teevad, on väga suured tagajärjed. On väga oluline, et me töötaksime koos ja et oleks tehtud kõik jõupingutused nende rühmade ja üksikisikute ülesleidmiseks ja isoleerimiseks, kes võiksid ette võtta terrorirünnakuid. Siiski, nagu teised siin juba öelnud on, on radikaliseerumise ärahoidmine samuti eluliselt oluline. Asja mõte on selles, et hoida rühm, mis võib vägivallale pöörduda, võimalikult väiksena. Radikaliseerumine ei pruugigi alati vägivallaga lõppeda. Igatahes on see väga halb, kui noored tunnevad end ühiskonnast täielikult isoleerituna ega oska selle olukorraga midagi peale hakata. Meie kogemuste kohaselt taandub see ka faktile, et radikaliseerumisega tegelemise poliitika on suunatud kohalike asutuste pädevusse. Muidugi on oluline vaadata, mida saab vanglates ära teha, ja üldisemalt öeldes vaadata hariduse valdkonnas, mida saab teha, et vältida Interneti kuritarvitamist. Siiski on need endiselt peamiselt kohalikud asutused, kes suudavad tegutseda kogukondades, et tegelda radikaliseerumise juhtumitega ning otsida üles noored, keda selles kahtlustatakse. Ma arvan, et Euroopa Liit ja eriti volinik saavad mängida tähtsat rolli, et kokku koguda kogemused, mida me oleme hankinud eri linnadest. Eelmisel nädalal tegi meie fraktsioon tööreisi Rotterdami, linna, kus on väga palju ära tehtud, et radikaliseerumist takistada ja ennetada ning üles leida rühmad, keda selles kahtlustatakse. Samuti on oluline astuda laiaulatuslikumasse dialoogi moslemi kogukondadega meie riikides. Mõned kaasatud noortest on pärit nendest suurematest kogukondadest ja kui me isoleerime suured rühmad, ei jõua me iialgi väikesteni. Seetõttu on oluline astuda dialoogi, eeldades, et suur enamus meie ühiskonnas elavatest moslemi kogukondadest ei taha mingit tegemist teha oma usu moonutatud tõlgendamisega ning et meie oma fraktsiooniga panustame väga palju sellesse ulatuslikku dialoogi ka sel aastal, kultuuridevahelise dialoogi aastal."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kertoa arvostavani edessämme olevaa mietintöä sekä komission jäsenen sanoja ja sitä, mitä hän haluaa tehdä. Myös kotimaassani Alankomaassa radikalisointiin ja sen traagisiin seurauksiin kiinnitetään paljon huomiota. Meitä hollantilaisia järkytti hollantilaisen tv-tuottajan hirvittävä murha, jonka tekivät radikalisoituneisiin piireihin kuuluvat nuoret. Kyseessä on vain pieni ryhmä, mutta sen teoilla voi olla suuret vaikutukset. On hyvin tärkeää, että teemme yhteistyötä ja että yritämme kaikin tavoin jäljittää ja tunnistaa ryhmät ja yksittäiset nuoret, jotka saattavat syyllistyä terroritekoihin. Kuten muut ovat jo täällä todenneet, myös radikalisoitumisen ehkäiseminen on äärimmäisen tärkeää. Väkivaltaan mahdollisesti turvautuva ryhmä on tärkeää pitää mahdollisimman pienenä. Radikalisoituminen ei myöskään johda aina väkivaltaan. On joka tapauksessa paha asia, jos nuoret tuntevat vieraantuneensa kokonaan yhteiskunnasta eivätkä halua olla sen kanssa enää missään tekemisissä. Kokemustemme mukaan tässä on viime kädessä kyse myös siitä, että radikalisoitumisen torjuntaa koskeva politiikka on suunnattu paikallisviranomaisille. On toki tärkeää selvittää, mitä voimme tehdä vankiloissa ja mitä voidaan tehdä yleisemmin koulutuksen alalla ja kuinka Internetin väärinkäyttöä voidaan ehkäistä. Juuri paikallisviranomaisilla on kuitenkin edelleen parhaat mahdollisuudet toimia aktiivisesti yhteisöissä, puuttua radikalisoitumisen syihin ja tunnistaa sille alttiit nuoret. Katson, että Euroopan unioni ja erityisesti komission jäsen voivat toimia tärkeässä tehtävässä ja koota yhteen eri kaupungeista saatuja kokemuksia. Ryhmämme teki viime viikolla työmatkan Rotterdamiin – kaupunkiin, jossa tehdään paljon radikalisoitumisen torjumiseksi ja ehkäisemiseksi ja sille alttiiden ryhmien tavoittamiseksi. Myös maidemme muslimiyhteisöjen kanssa on tärkeää käydä laajempaa vuoropuhelua. Osa radikalisoituvista nuorista on peräisin näistä suurista yhteisöistä, ja jos eristämme tämän suuren ryhmän, emme koskaan tavoita kyseistä pientä ryhmää. Siksi meidän on tärkeää ryhtyä vuoropuheluun ymmärtäen, ettei yhteiskunnissamme elävien muslimiyhteisöjen valtaenemmistö halua olla missään tekemisissä uskontonsa kieroutuneen tulkinnan kanssa. Meidän on myös tärkeää panostaa voimakkaasti tähän ryhmäni käymään laajaan vuoropuheluun myös tänä vuonna, kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuonna."@fi7
"Monsieur le Président, j’apprécie le rapport qui nous occupe, les mots du commissaire et ses intentions. Dans mon pays, les Pays-Bas, nous sommes également très préoccupés par la radicalisation et ses conséquences tragiques. Nous avons nous-mêmes été confrontés à l’assassinat horrible d’un producteur de télévision néerlandais commis par des jeunes provenant de cercles radicaux. Ce n’est qu’un petit groupe, mais ce qu’ils ont fait peut avoir des conséquences majeures. Il est très important de collaborer étroitement, et de ne ménager aucune effort pour traquer et isoler les groupes et les jeunes susceptibles de commettre des attaques terroristes. Mais comme d’autres l’ont déjà dit ici, la prévention de la radicalisation est également cruciale. L’objectif consiste à garder le plus petit possible le groupe qui pourrait passer à la violence. La radicalisation ne s’exprime pas toujours par la violence. C’est un phénomène regrettable que des jeunes se sentent totalement isolés de la société et ne veulent plus y avoir affaire. Nous savons par notre expérience que la politique en matière d’approche de la radicalisation privilégie souvent les pouvoirs locaux. Bien sûr, il est important de voir ce qu’on peut faire dans les prisons et plus généralement en matière d’enseignement, pour prévenir une utilisation néfaste de l’Internet. Mais ce sont surtout les pouvoirs locaux qui peuvent agir au sein de ces communautés pour aborder les causes de la radicalisation et découvrir les jeunes qui y sont sensibles. Je pense que l’Union européenne, et notamment le commissaire, peut jouer un rôle très important pour rassembler ainsi l’expérience que nous avons acquise dans différentes villes. La semaine dernière, mon groupe a fait une visite de travail à Rotterdam, une ville où l’on a fait beaucoup pour approcher et prévenir la radicalisation et toucher les groupes qui s’y montrent sensibles. Il est également important d’engager un dialogue plus ouvert avec les communautés musulmanes de nos pays. Il s’agit notamment de jeunes provenant de grandes communautés, et si nous isolons ces groupes importants, nous ne pourrons jamais toucher ces petits groupes. Il est donc primordial d’engager ce dialogue en sachant que l’écrasante majorité des communautés musulmanes vivant dans notre communauté ne veulent rien avoir à faire avec ce qui est une interprétation perverse de leur foi, et investissent beaucoup dans l’ouverture au dialogue de mon groupe, surtout cette année, l’année du dialogue culturel."@fr8
"Elnök úr! Én is szeretném elmondani, mennyire örülök egyrészről a jelentésnek, másrészről pedig a biztos úr szavainak és szándékainak. Hazámban, Hollandiában is nagy port vert fel a radikalizmus és annak szomorú következményei. Tanúi voltunk, ahogy szörnyű módon meggyilkoltak egy holland televíziós producert, az elkövetők pedig ilyen radikalizált körökből érkező fiatalok voltak. Itt egy kis csoportról van szó, de tetteiknek súlyos következményei vannak. Nagyon fontos, hogy képesek legyünk együtt dolgozni és hogy minden szükséges lépést megtegyünk annak érdekében, hogy lenyomozzuk és elkülönítsük az olyan csoportokat vagy egyéneket, akik terrorista támadásokat követhetnek el. Szintén életbevágóan fontos a radikalizmus megelőzése, ahogyan ezt már az előttem szólók is említették. A lényeg, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük azokat a csoportokat, amelyek erőszakhoz folyamodhatnak. A radikalizmus ráadásul nem vezet minden esetben erőszakhoz, bár természetesen mindenképpen rossz, ha a fiatalok elszigetelve érzik magukat a társadalomtól, és nem kívánnak részt venni abban. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azon is sok minden múlik, hogy a radikalizmus visszaszorításával foglalkozó politika a helyi hatóságokat célozza-e meg. Fontos továbbá az is, hogy mit lehet tenni a börtönökön belül, vagy akár az, hogy az oktatás területén hogyan lehet megelőzni az internettel való visszaélést. Többnyire azonban még mindig a helyi hatóságok azok a szervek, amelyek a közösségeken belül aktívan foglalkozhatnak a radikalizálódás okaival, és követhetik nyomon az erre fogékony fiatalokat. Véleményem szerint az Európai Unió – és különösen a biztos úr – hatalmas szerepet játszhat a különböző városokban gyűjtött adatok egyesítésében. Múlt héten képviselőcsoportunk munkalátogatást tett Rotterdamban, egy olyan városba, ahol rengeteget tesznek a radikalizmus megelőzése ellen, valamint azért, hogy olyan csoportokhoz kerülhessenek közel, amelyek erre fogékonyak. Fontos továbbá az is, hogy szélesebb körű párbeszédet folytassunk az országainkon belüli muzulmán közösségekkel. A terrorizmusban résztvevő fiatalok közül néhányan ezekből a nagyobb közösségekből kerülnek ki, és ha elkülönítjük ezt a nagyobb csoportot, akkor soha nem tudunk majd eljutni a kisebb csoporthoz. Ezért fontos tehát, hogy párbeszédet alakítsunk ki, azzal az alapfeltevéssel, hogy a társadalmunk berkein belül élő muzulmán közösségek hatalmas többsége elhatárolódik hitük e perverz módon történő elferdítésétől, és fontos továbbá az is, hogy képviselőcsoportom az idén is – a kultúrák közötti párbeszéd évében is – igen sok energiát fektet ebbe a párbeszédbe."@hu11
"Signor Presidente, vorrei esprimere il mio apprezzamento per la relazione che stiamo discutendo e anche per le parole del Commissario e per ciò che ha intenzione di fare. Anche nel mio paese, i Paesi Bassi, viene dedicata molta attenzione alla radicalizzazione e alle sue tragiche conseguenze. Noi stessi, nei Paesi Bassi, abbiamo dovuto far fronte al terribile omicidio di un produttore televisivo olandese, commesso da giovani provenienti da ambienti radicalizzati. Stiamo parlando di un gruppo piccolo, ma ciò che i suoi componenti fanno può avere grandi conseguenze. È molto importante collaborare e compiere ogni sforzo per snidare e isolare gruppi e giovani che potrebbero compiere attacchi terroristici. Tuttavia, come hanno già detto altri in questa sede, anche la prevenzione della radicalizzazione è di vitale importanza. Il punto è mantenere il più piccolo possibile il gruppo che può votarsi alla violenza. Né la radicalizzazione sfocia sempre in violenza. È un male in ogni caso se i giovani si sentono totalmente isolati dalla società e non vogliono avere più niente a che fare con essa. La nostra esperienza ci riporta al fatto che la politica per affrontare la radicalizzazione è rivolta alle autorità locali. Certo, è importante guardare a ciò che si può fare nelle carceri e, più in generale, nel settore dell’istruzione per vedere come intervenire per impedire l’abuso di . Tuttavia, per lo più sono sempre le autorità locali a potersi attivare nelle comunità per affrontare le cause della radicalizazione e individuare i giovani che ne sono sensibili. Penso che l’Unione europea, e il Commissario in particolare, possa svolgere un ruolo importante per riunire l’esperienza che abbiamo acquisito in varie città. La scorsa settimana il nostro gruppo è stato in visita di lavoro a Rotterdam, città in cui si sta facendo molto per affrontare e prevenire la radicalizzazione e per raggiungere i gruppi che ne sono sensibili. È anche importante impegnarsi in un dialogo più ampio con le comunità islamiche nei nostri paesi. Alcuni dei giovani coinvolti vengono dalle comunità più larghe e se isoliamo il gruppo grande non saremo mai in grado di raggiungere quel gruppo piccolo. È fondamentale, quindi, iniziare il dialogo con l’idea che la maggior parte delle comunità islamiche che vivono nella nostra società non vuole avere niente a che spartire con quella che è un’interpretazione errata della loro fede, e investire molto in quell’ampio dialogo del mio gruppo, anche quest’anno, l’Anno del dialogo interculturale."@it12
"Gerb. pirmininke, aš taip pat dabar norėčiau išreikšti pritarimą pranešimui prieš mūsų, taip pat Komisijos nario kalbą ir to, ką jis nori daryti. Mano šalyje, Nyderlanduose, taip pat daug dėmesio skiriama radikalizacijai ir tragiškoms jos pasekmėms. Mes patys Nyderlanduose susidūrėme su klaikia olandų TV prodiuserio žmogžudyste, kurią įvykdė radikalizuotoms grupuotėms priklausantys jaunuoliai. Kalba eina tik apie mažą grupuotę, tačiau tai, ką jie daro, gali turėti didžiulių pasekmių. Labai svarbu, kad veiktume išvien ir kad būtų dedamos visos pastangos, siekiant aptikti bei izoliuoti grupuotes ir pavienius jaunuolius, galinčius nukreipti į teroristų atakas. Vis dėlto, kaip jau buvo minėta, radikalizacijos prevencija taip pat yra gyvybiškai svarbi. Svarbiausia, smurtauti linkusią grupę išlaikyti kiek įmanoma mažesnę. Nors radikalizacija ne visada baigiasi smurtu. Bet kokiu atveju tai yra blogas reiškinys, jeigu jaunimas jaučiasi visiškai izoliuotas nuo visuomenės ir netrokšta turėti su ja daugiau jokių reikalų. Remiantis savo patirtimi, reikia pripažinti faktą, kad radikalizacijos ribojimo politika yra nukreipiama į savivaldybes. Žinoma, svarbu pamatyti, ką galima padaryti kalėjimuose, o paprasčiau – švietimo srityje. Reikia stebėti, ką galima nuveikti, siekiant išvengti interneto naudojimo blogiems tikslams. Vis dėlto, vis dar būtent savivaldybės gali aktyviai veikti bendruomenėse, siekdamos apriboti radikalizacijos priežastis ir susekti į tai linkusį jaunimą. Manau, kad Europos Sąjunga, o ypač šis Komisijos narys, gali suvaidinti svarbų vaidmenį sutelkiant visą įvairiuose miestuose įgytą patirtį. Praeitą savaitę mūsų grupė su darbo vizitu lankėsi Roterdamo mieste, kuriame buvo daug nuveikta, siekiant apriboti bei išvengti radikalizacijos ir nustatyti tam prijaučiančias grupuotes. Taip pat svarbu įsitraukti į artimesnį dialogą su musulmonų bendruomenėmis mūsų šalyse. Kai kurie su tuo susiję jaunuoliai ateina iš didesnių bendruomenių ir jeigu mes izoliuosime tą didesnę grupuotę, niekada negalėsime pasiekti mažosios. Todėl svarbu įsitraukti į dialogą, turint omenyje, kad didžioji dauguma musulmonų bendruomenių, gyvenančių mūsų visuomenėje, nieko nenori daryti su vadinamuoju iškreiptu savo baimės suvokimu, o mes daug investuojame būtent į tą artimesnį į mūsų grupės dialogą ir ypač šiais kultūros dialogo metais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Arī es vēlos paust atzinību par šo ziņojumu un tāpat par komisāra vārdiem par to, ko viņš grib darīt. Arī manā valstī Nīderlandē tiek pievērsta liela uzmanība radikālai nostājai un tās traģiskajām sekām. Mēs paši Nīderlandē esam saskārušies ar Holandes TV producenta baismīgo slepkavību, ko izdarīja jauni cilvēki no radikālajām aprindām. Mēs runājam tikai par nelielu grupu, bet tam, ko tā dara, var būt ievērojamas sekas. Ir ļoti svarīgi, lai mēs darbotos kopā un pieliktu visas pūles, lai izsekotu un izolētu grupas un atsevišķus jauniešus, kuri var pievērsties teroristiskiem uzbrukumiem. Tomēr, kā jau šeit teica citi, ārkārtīgi svarīga ir arī radikālas nostājas novēršana. Uzdevums ir panākt, lai grupa, kura var pievērsties vardarbībai, būtu pēc iespējas mazāka. Radikāla nostāja ne vienmēr beidzas ar vardarbību. Jebkurā gadījumā ir slikti, ja jaunieši jūtas pilnīgi izolēti no sabiedrības un neko negrib darīt šajā jautājumā. Pēc mūsu pieredzes to veicina arī tas, ka radikālas nostājas apkarošanas politika ir vērsta uz vietējām varas iestādēm. Protams, ir svarīgi pētīt, ko iespējams darīt cietumos un, plašāk runājot, izglītības jomā, pētīt, ko var darīt, lai novērstu interneta ļaunprātīgu izmantošanu. Tomēr tās joprojām ir vietējās varas iestādes, kuras var aktīvi darboties kopienās, lai apkarotu radikālas nostājas cēloņus un izsekotu jauniešus, kuri ir uzņēmīgi pret to. Man šķiet, ka Eiropas Savienībai un ir īpaši komisāram var būt liela loma dažādās pilsētās iegūtās pieredzes apkopošanā. Pagājušajā nedēļā mūsu grupa bija darba vizītē Roterdamā, pilsētā, kurā daudz darīts radikālas nostājas apkarošanā un novēršanā, un piekļuvē pret šādu nostāju uzņēmīgām grupām. Ir svarīgi iesaistīties plašākā dialogā ar mūsu valstu musulmaņu kopienām. Daži no iesaistītajiem jauniešiem nāk no šīm lielākajām kopienām, un ja mēs izolēsim šo lielāko grupu, mēs nekad nevarēsim piekļūt mazākajai grupai. Tādēļ ir svarīgi sākt dialogu ar pieņēmumu, ka lielākā daļa musulmaņu kopienu, kuras dzīvo mūsu sabiedrību, negrib nekā kopīga ar viņu reliģijas perverso interpretāciju, un ka mēs daudz ieguldām šajā manas grupas plašajā dialogā arī šogad – kultūras dialoga gadā."@lv13
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb waardering voor het verslag zoals dat nu op tafel ligt en waardering ook voor de woorden van de commissaris en voor wat hij wil doen. Ook in mijn eigen land, Nederland, is er veel aandacht voor de radicalisering en ook voor de tragische consequenties daarvan. We zijn zelf ook in Nederland geconfronteerd geweest met een verschrikkelijke moord op een Nederlandse tv-producent, gepleegd door jongeren die uit het geradicaliseerde circuit kwamen. Het gaat om een kleine groep, maar wat zij doen kan grote gevolgen hebben. Het is heel erg van belang dat samengewerkt wordt en dat alle inspanningen worden geleverd om groepen en jongeren die mogelijk tot terroristische aanslagen zouden kunnen overgaan, op te sporen en te isoleren. Maar zoals anderen het ook al gezegd hebben hier, is preventie van radicalisering ook van vitaal belang. Het gaat er ook om de groep die mogelijk tot geweld zou kunnen overgaan, zo klein mogelijk te houden. Radicalisering uit zich ook niet altijd in geweld. Het is sowieso een slecht fenomeen als jongeren zich totaal geïsoleerd voelen van de maatschappij en dat ze daar niks meer mee te maken willen hebben. In onze ervaring komt het er ook op aan dat het beleid inzake de aanpak van radicalisering gericht wordt op lokale overheden. Natuurlijk is het van belang te kijken naar wat je in gevangenissen kunt doen en meer in het algemeen op gebied van onderwijs te kijken naar wat je kunt doen om te voorkomen dat het internet misbruikt wordt. Maar het zijn toch vooral de lokale overheden die in de gemeenschappen zelf actief kunnen zijn om de oorzaken van radicalisering aan te pakken en jongeren op te sporen die daarvoor ook gevoelig zijn. Ik denk dat de Europese Unie, en met name ook de commissaris, een belangrijke rol kan spelen om die ervaring die in allerlei steden wordt opgedaan bij elkaar te brengen. Wij waren afgelopen week met onze fractie op een werkbezoek in Rotterdam, een stad waar heel veel gedaan wordt om radicalisering aan te pakken en te voorkomen en om de groepen te bereiken die daarvoor gevoelig zijn. Het is ook van belang om het bredere aspect van de dialoog met de moslimgemeenschappen in onze landen erbij te betrekken. Het gaat voor een deel om jongeren die uit die gemeenschappen voortkomen en als we die grote groep isoleren zullen we die kleine groep helemaal nooit bereiken. Dus is het van belang om de dialoog aan te gaan met als uitgangspunt dat de overgrote meerderheid van de moslimgemeenschappen die in onze samenleving wonen, niks te maken willen hebben met wat een perverse interpretatie van hun geloof is, en veel investeren in die brede dialoog van mijn fractie, ook dit jaar, het jaar van de culturele dialoog."@mt15
"Panie przewodniczący! Chciałbym wyrazić uznanie dla omawianego sprawozdania oraz dla słów i intencji komisarza. Również w moim kraju, Holandii, wiele uwagi poświęca się radykalizmowi i jego tragicznym konsekwencjom. My sami w Holandii mieliśmy do czynienia ze strasznym morderstwem holenderskiego producenta programów telewizyjnych, popełnionym przez młodych ludzi, pochodzących z takich radykalnych kół. Mówimy tylko o niewielkiej grupie, ale to, co ona jest w stanie zrobić, może mieć poważne konsekwencje. Bardzo ważne jest, że pracujemy razem i czynimy wszelkie wysiłki na rzecz wyśledzenia i odizolowania grup i pojedynczych młodych ludzi, którzy mogą uciec się do ataków terrorystycznych. Jak to już jednak mówili inni, zapobieganie radykalizmowi jest również niezmiernie ważne. Zasadnicze znaczenie ma utrzymanie możliwie najmniejszych rozmiarów grup, które mogą uciekać się do przemocy. Zresztą radykalizacja postaw nie zawsze kończy się przemocą. W każdym razie, jeżeli młodzi ludzie czują się kompletnie odizolowani od społeczeństwa i nie chcą więcej mieć z nim nic wspólnego, to jest to negatywne zjawisko. Nasze doświadczenie sprowadza się do tego, że polityka zwalczania i zapobiegania radykalizmowi leży w gestii władz lokalnych. Ważne jest oczywiście, aby zastanowić się, co można zrobić w więzieniach i, bardziej ogólnie w obszarze edukacji, a także, co można zrobić, aby zapobiec nadużywaniu internetu. Jednak to w dalszym ciągu przede wszystkim władze lokalne mogą działać wśród społeczności, zajmując się przyczynami radykalizmu i śledzeniem podatnych na radykalizm młodych ludzi. Myślę, że Unia Europejska, i w szczególności pan komisarz, mogą odegrać ważną rolę w procesie zbierania doświadczeń, uzyskanych w różnych miastach. W zeszłym tygodniu nasza grupa złożyła wizytę roboczą w Rotterdamie, mieście, w którym bardzo wiele robi się na rzecz zwalczania i zapobiegania radykalizmowi i poszukiwania podatnych na radykalizm grup. Bardzo ważne jest również zapoczątkowanie szerszego dialogu ze wspólnotami muzułmańskimi w naszych krajach. Niektórzy młodzi ludzie, których to dotyczy, należą do takich większych społeczności. Jeśli więc odizolujemy taką wielką grupę, to nigdy nie będziemy w stanie dotrzeć do tej mniejszej grupy. Dlatego też ważne jest, aby nawiązać dialog, opierając się na założeniu, że zdecydowana większość społeczności muzułmańskich żyjących w naszym społeczeństwie nie chce mieć do czynienia z czymś, co stanowi wypaczoną interpretację ich wiary. Ważne jest też, abyśmy poświęcili wiele wysiłku na rzecz takiego szerokiego dialogu, prowadzonego przez naszą grupę, także w tym roku – roku dialogu kultur."@pl16
"Senhor Presidente, também eu gostaria de manifestar o meu apreço pelo relatório que neste momento temos perante nós, bem como pelas palavras do Comissário e por aquilo que ele pretende fazer. No meu país, Reino dos Países Baixos, também está a prestar-se muita atenção à radicalização e às suas trágicas consequências. Nós próprios, nos Países Baixos, vimo-nos confrontados com o horrível assassinato de um realizador de cinema neerlandês cometido por jovens provenientes destes círculos radicalizados. Estamos a falar de um pequeno grupo apenas, mas cujos actos podem ter importantes consequências. É muito importante trabalharmos conjuntamente e que se envidem todos os esforços para localizar e isolar grupos e jovens a título individual que possam vir a dedicar-se à prática de ataques terroristas. Todavia, como outros já aqui disseram, é igualmente de importância vital a prevenção da radicalização. A questão é manter o mais reduzido possível o grupo passível de se entregar à violência. Nem a radicalização termina sempre em violência. Em todo o caso, é mau os jovens sentirem-se isolados da sociedade e não quererem ter mais nada a ver com ela. Na nossa experiência, também se trata do facto de a política de combate à radicalização se dirigir às autoridades locais. É evidente que é importante considerar o que é possível fazer nas prisões e, de modo mais geral, no domínio da educação, averiguar o que é possível fazer para evitar a má utilização da Internet. Não obstante, continuam a ser sobretudo as autoridades locais a ter capacidade para actuar nas comunidades para combater as causas da radicalização e em localizar os jovens que a ela são sensíveis. Penso que a União Europeia, e o Senhor Comissário em particular, podem desempenhar um papel importante na reunião da experiência que adquirimos em várias cidades. Na semana passada, o nosso grupo realizou uma visita de trabalho a Roterdão, cidade onde se tem feito muito no sentido de se combater e evitar a radicalização e de se chegar a grupos sensíveis a ela. É igualmente importante mantermos um diálogo mais amplo com as comunidades muçulmanas dos nossos países. Alguns dos jovens envolvidos provêm dessas comunidades mais vastas, pelo que, se as isolarmos, jamais conseguiremos chegar a esse pequeno grupo. Por conseguinte, é importante entrarmos em diálogo, partindo do princípio de que a grande maioria das comunidades muçulmanas que vivem na nossa sociedade nada têm a ver com uma interpretação perversa da sua religião, e fazermos um grande investimento nesse diálogo aberto do meu grupo, também este ano, o ano do diálogo cultural."@pt17
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb waardering voor het verslag zoals dat nu op tafel ligt en waardering ook voor de woorden van de commissaris en voor wat hij wil doen. Ook in mijn eigen land, Nederland, is er veel aandacht voor de radicalisering en ook voor de tragische consequenties daarvan. We zijn zelf ook in Nederland geconfronteerd geweest met een verschrikkelijke moord op een Nederlandse tv-producent, gepleegd door jongeren die uit het geradicaliseerde circuit kwamen. Het gaat om een kleine groep, maar wat zij doen kan grote gevolgen hebben. Het is heel erg van belang dat samengewerkt wordt en dat alle inspanningen worden geleverd om groepen en jongeren die mogelijk tot terroristische aanslagen zouden kunnen overgaan, op te sporen en te isoleren. Maar zoals anderen het ook al gezegd hebben hier, is preventie van radicalisering ook van vitaal belang. Het gaat er ook om de groep die mogelijk tot geweld zou kunnen overgaan, zo klein mogelijk te houden. Radicalisering uit zich ook niet altijd in geweld. Het is sowieso een slecht fenomeen als jongeren zich totaal geïsoleerd voelen van de maatschappij en dat ze daar niks meer mee te maken willen hebben. In onze ervaring komt het er ook op aan dat het beleid inzake de aanpak van radicalisering gericht wordt op lokale overheden. Natuurlijk is het van belang te kijken naar wat je in gevangenissen kunt doen en meer in het algemeen op gebied van onderwijs te kijken naar wat je kunt doen om te voorkomen dat het internet misbruikt wordt. Maar het zijn toch vooral de lokale overheden die in de gemeenschappen zelf actief kunnen zijn om de oorzaken van radicalisering aan te pakken en jongeren op te sporen die daarvoor ook gevoelig zijn. Ik denk dat de Europese Unie, en met name ook de commissaris, een belangrijke rol kan spelen om die ervaring die in allerlei steden wordt opgedaan bij elkaar te brengen. Wij waren afgelopen week met onze fractie op een werkbezoek in Rotterdam, een stad waar heel veel gedaan wordt om radicalisering aan te pakken en te voorkomen en om de groepen te bereiken die daarvoor gevoelig zijn. Het is ook van belang om het bredere aspect van de dialoog met de moslimgemeenschappen in onze landen erbij te betrekken. Het gaat voor een deel om jongeren die uit die gemeenschappen voortkomen en als we die grote groep isoleren zullen we die kleine groep helemaal nooit bereiken. Dus is het van belang om de dialoog aan te gaan met als uitgangspunt dat de overgrote meerderheid van de moslimgemeenschappen die in onze samenleving wonen, niks te maken willen hebben met wat een perverse interpretatie van hun geloof is, en veel investeren in die brede dialoog van mijn fractie, ook dit jaar, het jaar van de culturele dialoog."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, aj ja by som rád vyjadril svoje uznanie v súvislosti so správou, ktorú máme pred sebou ako aj uznanie pánovi komisárovi za jeho slová a za to, čo má v úmysle robiť. Aj v mojej krajine, Holandsku, venujeme veľkú pozornosť radikalizácii a jej tragickým následkom. V Holandsku sme boli svedkami brutálnej vraždy televízneho producenta, ktorú spáchali mladí ľudia, členovia týchto radikalizovaných kruhov. Hovoríme len o úzkej skupine, jej činy však môžu mať závažné následky. Veľmi dôležité je, že pracujeme spoločne a dôležité je aj to, že vyvíjame maximálne úsilie s cieľom vypátrať a izolovať skupiny a jednotlivcov, mladých ľudí, ktorí môžu uskutočniť teroristické útoky. Ako sa však dnes vyjadrili ostatní, zásadnú dôležitosť má aj predchádzanie radikalizácii. Podstatné je udržiavať skupinu, ktorá môže spáchať násilné činy v čo najmenšom počte. Navyše, radikalizácia nemusí vždy vyústiť do násilia. V každom prípade je však negatívnym javom, keď sa mladí ľudia cítia izolovaní od spoločnosti a nechcú s ňou mať nič spoločné. Z vlastných skúseností vieme, že boj proti radikalizácii sa zameriava na miestne orgány. Samozrejme, že je dôležité zaoberať sa tým, čo možno urobiť vo väzeniach, a vo všeobecnejšej rovine, v oblasti vzdelávania, sa venovať tomu, čo možno urobiť v oblasti predchádzania zneužívania internetu. Tými, ktorí sú schopní vyvíjať v spoločenstvách aktivitu s cieľom riešiť prípady radikalizácie a vypátrať mladých ľudí, ktorí sú na ňu náchylní, sú však stále miestne orgány. Myslím, že Európska únia a najmä pán komisár môžu zohrať dôležitú úlohu pri zozbieraní skúseností z rozličných miest. Naša skupina sa minulý týždeň zúčastnila na pracovnej návšteve Rotterdamu, mesta, v ktorom sa v súvislosti s bojom proti radikalizácii a s jej predchádzaním, ako aj v súvislosti s pátraním po skupinách, ktoré sú náchylné na túto činnosť, robí veľa. Veľmi dôležitý krok predstavuje aj nadviazanie rozsiahlejšieho dialógu s moslimskými spoločenstvami, ktoré žijú v našich krajinách. Niektorí mladí ľudia, ktorých sa naša problematika týka, pochádzajú práve z týchto veľkých spoločenstiev. A ak izolujeme veľkú skupinu, nikdy sa nám nepodarí vypátrať malú. Práve z uvedeného dôvodu je dôležité začať dialóg s predpokladom, že veľká väčšina moslimských spoločenstiev, ktoré žijú v našej spoločnosti, nechce mať nič spoločné s prekrútenou interpretáciou svojho náboženstva. Do tohto rozsiahleho dialógu investujeme počas tohto roka, roka kultúrneho dialógu, s mojou skupinou veľa síl."@sk19
"Gospod predsednik, tudi jaz bi rad pohvalil poročilo ter besede in cilje Komisarja. Tudi v moji državi, Nizozemski, se veliko pozornosti namenja radikalizaciji in njenim tragičnim posledicam. Na Nizozemskem smo doživeli grozovit umor nizozemskega TV producenta, ki so ga zagrešili mladi iz teh radikaliziranih krogov. Tu gre le za majhno skupino, vendar imajo lahko njihova dejanja velike posledice. Zelo pomembno je, da sodelujemo in storimo vse, kar je v naši moči, da izsledimo in izoliramo skupine in mlade posameznike, ki lahko izvedejo teroristične napade. Kot so dejali že ostali, je zelo pomembno tudi preprečevanje radikalizacije. Cilj je vzdrževati čim manjše število članov skupine, ki so potencialno nasilni. Radikalizacija ne povzroča vedno nasilja. Negativen učinek ima, če se mladi počutijo popolnoma izolirani iz družbe in se ne želijo več vključiti vanjo. Po naših izkušnjah k temu prispeva tudi dejstvo, da je politika odpravljanja radikalizacije usmerjena v lokalne organe. Zagotovo je pomembno, da storimo vse, kar je mogoče, v zaporih in splošneje na področju izobraževanja, da se prepreči zloraba interneta. Vendar so lahko v skupnostih večinoma dejavni le lokalni organi, ki odpravljajo vzroke za radikalizacijo in zasledujejo mlade, ki so zanjo dovzetni. Menim, da imata lahko Evropska unija in zlasti komisar pomembno vlogo pri zbiranju izkušenj, ki smo jih pridobili v različnih mestih. Prejšnji teden je naša skupina odšla ne delovni obisk v mesto Rotterdam, ki si zelo prizadeva za reševanje in preprečevanje radikalizacije ter izsleditev skupin, ki so zanjo dovzetne. Prav tako je treba vzpostaviti širši dialog z muslimanskimi skupnostmi v naših državah. Nekateri mladi, ki so vpleteni, prihajajo iz teh večjih skupnosti, če izoliramo veliko skupino, pa nikoli ne bomo mogli doseči majhne. Zato se moramo vključiti v dialog z domnevo, da večina muslimanskih skupnosti, ki živijo v naši družbi, ne želi sprevržene interpretacije njihove vere, in tudi letos, v letu medkulturnega dialoga, zelo spodbujati širok dialog moje skupine."@sl20
"Herr talman! Jag vill också uttrycka min uppskattning över det betänkande som vi nu har framför oss, liksom över kommissionsledamotens uttalande och det han vill åstadkomma. Även i mitt land Nederländerna ägnas mycket stor uppmärksamhet åt radikaliseringen och dess tragiska konsekvenser. I Nederländerna konfronterades vi själva med ett fasansfullt mord på en nederländsk tv-producent, som begicks av ungdomar med ursprung i dessa radikaliserade kretsar. Vi talar endast om en liten grupp, men deras gärningar kan få oerhörda konsekvenser. Vi måste samarbeta och se till att ingen möda sparas för att spåra upp och isolera grupper och enskilda ungdomar som kan tänkas utföra terrorattacker. Som andra har konstaterat här i dag är det emellertid också oerhört viktigt att motarbeta radikaliseringen. Det handlar om att minimera den grupp som kan tänkas tillgripa våld. Det är emellertid inte så att radikaliseringen alltid mynnar ut i våld. Det är i vilket fall som helst illavarslande om ungdomar känner sig helt isolerade från samhället och avsäger sig allt samröre med det. Det handlar även enligt vår erfarenhet om att den politik som förs för att komma tillrätta med radikaliseringen ska inriktas mot de lokala myndigheterna. Det är givetvis viktigt undersöka vad som kan göras i fängelserna och mer allmänt på utbildningsområdet för att förhindra missbruk av Internet. Det är emellertid fortfarande i första hand de lokala myndigheterna som har möjlighet att vara aktiva i de olika samfunden och angripa orsakerna till radikaliseringen och spåra upp de ungdomar som befinner sig i riskzonen. Jag anser att EU och särskilt kommissionsledamoten har en avgörande betydelse i arbetet med att sammanställa erfarenheterna från olika städer. Förra veckan gjorde vår grupp en tjänsteresa till Rotterdam som är en stad där en hel del görs för att angripa och förhindra radikalisering och nå de grupper som kan tänkas vara mottagliga för den. Vi måste också inleda en bredare dialog med de islamiska samfunden i våra länder. En del av de berörda ungdomarna kommer från dessa stora samfund, och om vi isolerar denna stora grupp kommer vi aldrig att nå den lilla gruppen. Vi måste därför få i gång en dialog och därvid utgå från att det stora flertalet islamiska samfund i samhället inte vill ha något samröre med det som uppfattas som en snedvriden tolkning av deras tro. Vi måste även i år, under Europeiska året för interkulturell dialog, satsa mycket på den breda dialog som förs av min grupp."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph