Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-170"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-170"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, esta propuesta de recomendación que hoy dirigimos al Consejo y a la Comisión quiere contribuir al esfuerzo de las instituciones y de la sociedad civil por atajar los factores que propician el apoyo al terrorismo y la captación de terroristas. Su gestación ha sido, señor Frattini, larga y laboriosa hasta llegar a la Cámara, pero el resultado final, sin embargo, valdrá la pena votarlo mañana. La propuesta está centrada en la lucha contra el extremismo islamista, un fenómeno nuevo en la UE que requiere reflexión y medios para combatirlo. Sin embargo, es perfectamente extrapolable a cualquier otra causa terrorista que se quiera invocar en nombre de patrias y banderas. Por eso, le pedimos al Consejo que incluya en la decisión marco contra el terrorismo que la apología como tal sea considerada delito. Una armonización de esta figura penal sería deseable que se extendiera a los 27 Estados miembros, siempre, siempre, desde el más escrupuloso respeto a la libertad de expresión. Reprimir y prevenir la radicalización deben ir en paralelo. Si no queremos radicalización, habrá que asegurar la educación y la integración de 13 millones de musulmanes que viven en la Unión Europea y debemos dejar de estigmatizar a este 3,5 % de la población. Para las relaciones exteriores de la Unión Europea queremos diálogo y no choque de civilizaciones. Por ello hacemos referencia al concepto «alianza de civilizaciones» adoptado por las Naciones Unidas y no se entiende el rechazo visceral de algunos diputados. Estamos en el Año del Diálogo Intercultural. No queremos contribuir a pervertir la religión, hay que fomentar la participación social y el diálogo. Éstos son unos de los logros de esta recomendación. ¿Son tan nefastas sus propuestas que el anterior ponente no las podría asumir? Señor Weber, el señor Mayor Oreja ha mostrado una falta de cortesía parlamentaria al no explicar a los miembros de la Comisión de Libertades Públicas su voto en contra y su posterior renuncia al informe. Su obsesión por trasladar al Parlamento Europeo la sistemática oposición que se aplica a nivel nacional dice mucho sobre el talante democrático del anterior ponente. Con este tipo de actitudes poco avanzaríamos en la democracia y esta Cámara se caracteriza por el consenso y no por las actitudes cerriles."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, náš dnešní návrh doporučení Radě a Komisi má přispět k úsilí institucí a občanské společnosti o odstranění faktorů, které podporují terorismus a nábor nových teroristů. Pane Frattini, jeho cesta do této sněmovny byla dlouhá a trnitá, ale nelze pochybovat o tom, že zítra bude jistě o čem hlasovat. Návrh se zabývá bojem proti islámskému extremismu, což je pro EU nový jev a  k tomu, aby mu mohla čelit, potřebuje určitou dávku rozvahy a prostředků. Lze jej nicméně snadno extrapolovat na jakýkoli případ terorismu, k němuž může ve změti patriotismu a nacionalismu dojít. Proto bychom Radu chtěli požádat, aby apologii v rámcovém rozhodnutí o boji proti terorismu označila za zločin. Bylo by záhodno rozšířit harmonizaci toho zločinu na 27 členských států, ačkoli je přitom třeba vždy, opakuji vždy respektovat svobodu projevu. Potlačení a prevence radikalizace musí probíhat současně. Chceme-li předejít radikalizaci, musíme 13 milionům muslimů, kteří žijí v EU, poskytnout možnost vzdělání a integrace a přestat tuto skupinu, která představuje 3,5 % obyvatelstva, cejchovat. Pokud jde o vnější vztahy EU, vyzýváme k dialogu, nikoli ke střetu civilizací. Právě z toho důvodu používáme pojem „aliance civilizací“ přijatý OSN, a nerozumíme emotivní reakci některých členů. Tento rok je Evropským rokem mezikulturního dialogu. Nehodláme se podílet na překrucování náboženství: musíme podporovat sociální účast a dialog. To jsou některé důležité body doporučení. Jsou návrhy doporučení tak destruktivní, že je řečník nemohl vystát? Pane Webere, musím poznamenat, že když pan Mayor Oreja nevysvětlil Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, proč hlasoval proti zprávě a následně ji zamítl, prokázal nedostatek parlamentní slušnosti. Jeho posedlost ustavičnou opozicí vůči Parlamentu na národní úrovni nám do velké míry odhaluje postoj předešlého řečníka k demokracii. Tento postoj nám bude k pramalému užitku, hodláme-li rozvíjet demokracii, a tato sněmovna funguje na základě shody, nikoli úzkoprsých gest."@cs1
"Fru formand! Vores forslag til henstilling til Rådet og Kommissionen tilstræber at bidrage til institutionernes og civilsamfundets indsats for at fjerne de faktorer, der fremmer støtten til terrorismen og tilfangetagelse af terroristerne. Det har haft en lang og hård fødsel, hr. Frattini, før det kom her til Parlamentet, men slutresultatet vil imidlertid være værd at stemme for i morgen. Forslaget har fokus på bekæmpelse af den islamiske ekstremisme, et nyt fænomen i EU, som kræver overvejelser og midler til at bekæmpe det. Det kan imidlertid uden videre ekstrapoleres til enhver anden terroristisk sag, som kan påberåbes i fædrelandets og flagets navn. Vi beder derfor Rådet om, at det i rammeafgørelsen mod terrorisme medtager lovprisning som en forbrydelse. Det ville være ønskeligt at udbrede harmoniseringen af denne forbrydelse til de 27 medlemsstater, men det skal ske med den yderste respekt af ytringsfriheden. At undertrykke og forebygge radikaliseringen bør ske parallelt. Hvis vi ikke ønsker radikalisering, skal vi sikre, at de 13 millioner muslimer, der bor i EU, bliver uddannet og integreret, og vi skal lade være med at stigmatisere 3,5 % af befolkningen. For EU's eksterne forbindelser ønsker vi dialog og ikke sammenstød mellem civilisationerne. Derfor henviser vi til begrebet "alliance af civilisationer", der er vedtaget af FN, og vi forstår ikke nogle medlemmers totale afvisning. Vi befinder os i året for interkulturel dialog. Vi ønsker ikke at bidrage til at pervertere religionen, vi skal fremme den sociale deltagelse og dialogen. Dette er nogle af de ting, vi har opnået i henstillingen. Er forslagene heri så ulyksalige, at den tidligere ordfører ikke kan tilslutte sig dem? Hr. Weber! Jeg må sige, at hr. Mayor Oreja har udvist en manglende høflighed her i Parlamentet, når han ikke forklarer medlemmerne af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, hvorfor de stemmer imod, og hvorfor de afviser betænkningen. Hans besættelse af at viderebringe Europa-Parlamentet den systematiske modstand, der finder sted på nationalt plan, siger meget om den tidligere ordførers demokratiske evner. Med denne slags holdninger ville det være svært for os at udvikle demokratiet, og Europa-Parlamentet er kendetegnet af konsensus og ikke af upolerede holdninger."@da2
"Herr Präsident! Unser Vorschlag für eine Empfehlung an den Rat und die Kommission heute soll einen Beitrag zu den Bemühungen der Institutionen und der Zivilgesellschaft um die Beseitigung jener Faktoren leisten, die die Unterstützung des Terrorismus und die Anwerbung von Terroristen begünstigen. Herr Frattini, der Prozess der Vorlage dieser Empfehlung in diesem Haus war langwierig und aufwändig, doch lohnt es sich zweifellos, morgen für das Endergebnis zu stimmen. Der Vorschlag konzentriert sich auf den Kampf gegen den islamistischen Extremismus, ein neues Phänomen in der EU, das ein gewisses Maß an Reflexion und Mittel zu seiner Bekämpfung erfordert. Er lässt sich jedoch leicht auf jede andere terroristische Sache übertragen, zu der inmitten von Patriotismus und Flaggen angerufen wird. Deshalb möchten wir den Rat auffordern, die Verherrlichung des Terrorismus im Rahmenbeschluss gegen den Terrorismus als Straftat zu betrachten. Es wäre wünschenswert, die Harmonisierung dieses Straftatbestands auf die 27 Mitgliedstaaten auszudehnen, aber – ich wiederhole – stets unter strengster Achtung der Meinungsfreiheit. Bekämpfung und Prävention einer Radikalisierung müssen Hand in Hand gehen. Wenn wir eine Radikalisierung verhindern wollen, müssen wir für die Erziehung und Integration von 13 Millionen in der EU lebenden Moslems sorgen und eine Stigmatisierung dieser 3,5 % der Bevölkerung verhindern. Was die Außenbeziehungen der EU angeht, so setzen wir uns für einen Dialog und nicht für einen Kampf der Kulturen ein. Deshalb nehmen wir Bezug auf die von den Vereinten Nationen beschlossene „Allianz der Zivilisationen“, und uns ist die rigorose Ablehnung durch einige Abgeordnete unverständlich. Wir befinden uns im Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs. Wir wollen nicht zur Pervertierung der Religion beitragen, sonder es gilt, die soziale Teilhabe und den Dialog zu fördern. Dies sind einige der positiven Ergebnisse der Empfehlung. Sind ihre Vorschläge so destruktiv, dass sich der Redner ihnen einfach nicht stellen konnte? Herr Weber, ich muss sagen, dass es Herrn Mayor Oreja an parlamentarischer Höflichkeit gefehlt hat, als er dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres keine Erklärung gegeben hat, warum er dagegen gestimmt und anschließend den Bericht abgelehnt hat. Seine Besessenheit, die systematische Opposition auf nationaler Ebene auf das Parlament zu übertragen, sagt viel über die demokratische Einstellung des Vorredners aus. Mit einer solchen Einstellung werden wir nicht weit kommen, wenn wir Fortschritte in Sachen Demokratie erzielen wollen, und die Tätigkeit dieses Hauses basiert auf dem Konsens und nicht auf engstirnigen Verhaltensweisen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση σύστασής μας προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σήμερα επιθυμεί να συμβάλει στις προσπάθειες των θεσμικών οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να εξαλειφθούν οι παράγοντες που ευνοούν την υποστήριξη της τρομοκρατίας και τη στρατολόγηση τρομοκρατών. Κύριε Frattini, η διαδικασία παραπομπής της έκθεσης στο Σώμα ήταν μακρά και επίπονη, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία ότι θα αξίζει πραγματικά να ψηφίσουμε για το τελικό αποτέλεσμα αύριο. Η πρόταση επικεντρώνεται στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού εξτρεμισμού, ενός νέου φαινομένου στην ΕΕ που απαιτεί αρκετό στοχασμό και τα μέσα για να τον αντιμετωπίσουμε. Μπορεί, ωστόσο, εύκολα να εφαρμοστεί κατ’ επέκταση σε οποιονδήποτε άλλο τρομοκρατικό αγώνα που μπορεί να κηρύσσεται εν μέσω πατριωτισμού και σημαιών. Επιθυμούμε, συνεπώς, να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να θεωρήσει τον εκθειασμό ως αξιόποινη πράξη στην απόφαση πλαίσιο κατά της τρομοκρατίας. Θα ήταν επιθυμητή η επέκταση της εναρμόνισης της εν λόγω αξιόποινης πράξης στα 27 κράτη μέλη, ωστόσο πάντοτε, επαναλαμβάνω, πάντοτε, με τον μέγιστο σεβασμό στην ελευθερία έκφρασης. Η καταστολή και η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης πρέπει να δρουν παράλληλα. Αν επιθυμούμε την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, πρέπει να παράσχουμε εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη στα 13 εκατομμύρια μουσουλμάνων που διαμένουν στην ΕΕ, και να αποφύγουμε τον στιγματισμό αυτού του 3,5% του πληθυσμού. Όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, ζητούμε διάλογο και όχι σύγκρουση των πολιτισμών. Για τον λόγο αυτόν, αναφερόμαστε στη «συμμαχία των πολιτισμών» που ενέκριναν τα Ηνωμένα Έθνη και δεν κατανοούμε τη σθεναρή απόρριψη ορισμένων μελών. Διανύουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Δεν επιθυμούμε καθόλου να συμβάλουμε στη διαστρέβλωση της θρησκείας: πρέπει να ενθαρρύνουμε την κοινωνική συμμετοχή και τον διάλογο. Αυτά αποτελούν ορισμένα από τα επιτεύγματα της σύστασης. Είναι οι προτάσεις της τόσο καταστροφικές, ώστε ο ομιλητής απλά να μην μπορεί να τις αντιμετωπίσει; Κύριε Weber, πρέπει να πω ότι ο κ. Mayor Oreja επέδειξε έλλειψη κοινοβουλευτικής αβρότητας δεδομένου ότι δεν εξήγησε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τον λόγο για τον οποίο καταψήφισε και στη συνέχεια απέρριψε την έκθεση. Η εμμονή του να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τη συστηματική αντίθεση σε εθνικό επίπεδο φανερώνει πολλά για τη δημοκρατική στάση του προηγούμενου ομιλητή. Αυτού του είδους η συμπεριφορά δεν χρησιμεύει σε τίποτα εάν επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε πρόοδο όσον αφορά τη δημοκρατία, και το Σώμα αυτό λειτουργεί με συναίνεση και δεν λαμβάνει θέση με παρωπίδες."@el10
"Mr President, our proposal for a recommendation to the Council and the Commission today wishes to make a contribution to the efforts of the institutions and civil society to eliminate the factors encourage support for terrorism and the recruitment of terrorists. Mr Frattini, the process to bring this to the House has been long and laborious, but there can be no doubt it will be well worth voting for the final result tomorrow. The proposal focuses on the fight against Islamist extremism, a new phenomenon within the EU that requires a certain amount of reflection and the means to oppose it. It may, however, be easily extrapolated to any other terrorist cause that may be invoked amid patriotism and flags. We therefore wish to ask the Council to consider apologia as such as a crime in the framework decision against terrorism. It would be desirable to extend harmonisation of this crime to the 27 Member States, although always, I repeat, always, with the most scrupulous respect for freedom of expression. Repression and prevention of radicalisation must act in parallel. If we wish to prevent radicalisation, we must provide education and integration for the 13 million Muslims living in the EU, and refrain from stigmatising this 3.5% of the population. In terms of the EU’s external relations, we call for dialogue and not a clash between civilisations. It is for this reason that we refer to the ‘alliance of civilisations’ adopted by the UN, and we fail to understand the gut rejection of certain Members. This is the European Year of Intercultural Dialogue. We have no wish to assist in the perversion of religion: we must encourage social participation and dialogue. These are some of the achievements of the recommendation. Are its suggestions so destructive that the speaker simply could not face them? Mr Weber, I must say that Mr Mayor Oreja showed a lack of parliamentary courtesy by not explaining to the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs why he voted against and subsequently rejected the report. His obsession with conveying to Parliament the systematic opposition at national level says a great deal about the previous speaker’s democratic stance. This kind of attitude will be of little use to us if we wish to make progress in terms of democracy, and this House operates with consensus, not blinkered postures."@en4
"Hr president, meie tänase ettepanekuga võtta vastu soovitus nõukogule ja komisjonile soovitakse anda oma panus institutsioonide ja kodanikuühiskonna jõupingutustesse kõrvaldada tegurid, mis julgustavad terrorismi toetamist ja terroristide värbamist. Hr Frattini, selle dokumendi täiskogu ette toomise protsess oli pikk ja töörohke, kuid ei saa olla kahtlust, et see on homme lõpptulemuse poolt hääletamist väärt. Ettepanek keskendub võitlusele islami äärmuslaste vastu, uuele nähtusele ELi sees, mis nõuab teatavat hulka mõtisklemist ja meetmeid sellele vastu astumiseks. Siiski saab seda hõlpsasti üle kanda mis tahes muule terrorismijuhtumile, mis võiks tärgata keset patriotismi ja lippude lehvitamist. Seepärast me palume nõukogul pidada terrorismivastases raamotsuses kuriteoks õigustamist kui niisugust. Oleks soovitatav laiendada selle kuriteo ühtlustamine 27 liikmesriigile, kuigi alati, ma kordan – alati, kõige hoolikama austusega sõnavabaduse vastu. Represseerimine ja radikaliseerumise ärahoidmine peavad toimima paralleelselt. Kui tahame ära hoida radikaliseerumist, peame pakkuma haridust ja integreerumist 13 miljonile ELis elavale moslemile ning hoiduma selle 3,5% elanikkonna häbimärgistamisest. ELi välissuhete mõistes kutsume me üles dialoogile ja mitte kokkupõrkele tsivilisatsioonide vahel. Sel põhjusel me viitamegi RO poolt vastuvõetud tsivilisatsioonide liidule ning ei suuda aru saada teatavate parlamendiliikmete visast keeldumisest. See aasta on kultuuridevahelise dialoogi aasta. Me ei soovi osaleda religiooni pahupidi pööramises: me peame julgustama sotsiaalset osalust ja dialoogi. Need on soovituse mõned eesmärgid. Kas need soovitused on nii destruktiivsed, et kõneleja ei suutnud nendega silmitsi seista? Hr Weber, ma pean ütlema, et hr Mayor Oreja näitas üles parlamentaarse viisakuse puudumist, mitte seletades kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile, miks ta vastu hääletab, ning seejärel raportit tagasi võttes. Tema kinnismõte Euroopa Parlamendist kui riigi tasandi opositsiooni süstemaatilisest edasiandjast räägib väga palju eelmise kõneleja demokraatlikust hoiakust. Sellisest suhtumisest on meile vähe kasu, kui tahame teha demokraatia alal edusamme, ning see täiskogu tegutseb konsensuse, mitte silmaklappe kandvate seisukohtade alusel."@et5
"Arvoisa puhemies, tämänpäiväisellä suositusehdotuksellamme neuvostolle ja komissiolle halutaan tukea toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan toimia, joilla torjutaan terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen myötävaikuttavia tekijöitä. Arvoisa komission jäsen Frattini, työ, jota teitte, ennen kuin asia saatiin parlamentin käsiteltäväksi, oli raskasta ja kesti pitkään, mutta lopputulos on huomenna äänestämisen arvoinen. Ehdotuksessa keskitytään ääri-islamismin torjumiseen. Ääri-islam on EU:ssa uusi ilmiö, jonka torjuminen edellyttää harkintaa ja välineitä. Se on kuitenkin helposti rinnastettavissa kaikkeen muuhun terrorismiin, johon voidaan vedota kansallishenkisesti lippuja heiluttaen. Siksi pyydämme neuvostoa luokittelemaan terrorismin ihannoinnin rikokseksi terrorismin vastaisessa puitepäätöksessä. Tämä määritelmä olisi suotavaa ottaa yhtenäisesti käyttöön 27 jäsenvaltiossa, vaikka sananvapautta on silti aina, toistan aina, kunnioitettava. Radikalisoitumisen torjumisen ja ehkäisyn on kuljettava aina käsi kädessä. Jos haluamme ehkäistä radikalisoitumista, meidän on tarjottava koulutus- ja kotoutumistoimenpiteitä 13 miljoonalle EU:ssa asuvalle muslimille. Emme saa myöskään leimata muslimeja, jotka muodostavat 3,5 prosenttia väestöstämme. EU:n ulkosuhteiden osalta pyydämme kulttuurien välistä vuoropuhelua emmekä kulttuurien välistä yhteentörmäystä. Viittaamme tästä syystä YK:n hyväksymään käsitteeseen ”kulttuurien liitto” emmekä ymmärrä, miksi tietyt jäsenet vastustavat sitä. Vuosi 2008 on Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi. Me emme halua osallistua uskonnon vääristelyyn, vaan katsomme, että meidän on edistettävä sosiaalista osallistumista ja vuoropuhelua. Nämä ovat muutamia tämän suosituksen ansioita. Ovatko ehdotukset niin huonoja, ettei aiempi esittelijä voinut yksinkertaisesti omaksua niitä? Hyvä Renata Weber, minun on todettava, ettei Jaime Mayor Oreja toiminut hyvien tapojen mukaisesti jättäessään selittämättä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle, miksi hän äänesti mietintöä vastaan ja tämän jälkeen hylkäsi sen. Edellisen esittelijän pakkomielle tuoda parlamentissa esiin kansallisen tason järjestelmällinen vastustus kertoo paljon hänen suhtautumisestaan demokratiaan. Tällainen asenne on hyödytön, jos haluamme saada demokratian alalla aikaan edistystä. Euroopan parlamentti toimii konsensuksen, ei ahdasmielisten kantojen pohjalta."@fi7
"Monsieur le Président, notre proposition de recommandation au Conseil et à la Commission aujourd’hui se veut une contribution aux efforts des institutions et de la société civile pour éliminer les facteurs encourageants le soutien et le recrutement des terroristes. M. Frattini, la procédure de soumission à cette Assemblée a été longue et laborieuse, mais on ne peut mettre en doute l’intérêt de voter le résultat final demain. Cette proposition traite de la lutte contre l’extrémisme islamiste, un phénomène nouveau pour l’UE qui requiert pas mal de réflexion et les moyens de s’y opposer. Mais cela peut toutefois être aisément extrapolé à d’autres causes terroristes que l’on peut invoquer entre drapeaux et patriotisme. Nous souhaitons dès lors demander au Conseil de considérer l’apologie comme un crime dans la décision-cadre contre le terrorisme. Il serait souhaitable d’étendre l’harmonisation de ce crime aux 27 États membres, bien que toujours, et je le répète, toujours, dans le respect le plus total de la liberté d’expression. La répression et la prévention de la radicalisation doivent être parallèles. Si nous souhaitons prévenir la radicalisation, nous devons assurer l’éducation et l’intégration des 13 millions de musulmans vivants dans l’UE, et arrêter de stigmatiser ces 3,5 % de la population. En termes de relations extérieures de l’UE, nous appelons au dialogue et non à la confrontation entre civilisations. C’est pour cette raison que nous faisons référence à «l’alliance des civilisations» adoptée par les NU, et que nous ne pouvons pas comprendre le rejet viscéral de certains députés. Nous sommes dans l’année européenne du dialogue interculturel. Nous ne souhaitons pas favoriser la perversion de la religion: nous devons encourager la participation sociale et le dialogue. Ce sont certains des résultats de la recommandation. Ses suggestions sont-elles si destructrices que l’orateur n’a pas pu y faire face? M. Weber, je dois dire que M. Mayor Oreja a fait preuve d’un manque de courtoisie parlementaire en n’expliquant pas à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures pourquoi il a voté contre, et a rejeté en conséquence, le rapport. Son obsession en ramenant au Parlement l’opposition systématique au niveau national en dit long sur la position démocratique préalable de l’orateur. Ce type d’attitude ne nous sera guère utile si nous souhaitons faire des progrès en termes de démocratie, et cette Assemblée fonctionne par consensus, et non en ayant des œillères."@fr8
"Elnök úr! A ma a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett ajánlásra irányuló javaslatunk célja, hogy hozzájáruljon az intézmények és a civil társadalom arra irányuló erőfeszítéseihez, hogy eltávolítsa a terroristák támogatását és toborzását elősegítő tényezőket. Tisztelt Frattini úr! Hosszú és kemény munka áll a mögött, hogy ez ma a Ház elé juthatott, de nincs kétségem afelől, hogy a holnapi szavazás kárpótol minket ezért. A javaslat az iszlám szélsőségesség ellen irányul, amely egy olyan új jelenség az EU-n belül, amely megfontolást és az ez ellen ható eszközöket igényel. Ez azonban könnyen összeköthető lehet bármilyen másik, a patriotizmus és a zászlók között életre keltett terrorista mozgalommal is. Ezért kérjük a Bizottságtól azt, hogy a terrorizmusellenes kerethatározatban tekintse az apológiát is bűncselekménynek. Kívánatos lenne, ha ezt a bűncselekményt harmonizálni lehetne mind a 27 tagállamon belül, de szeretném újfent kiemelni, hogy mindezt csak a szólásszabadság legszigorúbb tiszteletben tartásával szabad végrehajtani. A radikalizmus visszaszorításának és megelőzésének párhuzamosan kell zajlania. Amennyiben meg kívánjuk előzni a radikalizmust, abban az esetben oktatást és integrációt kell biztosítanunk annak a 13 millió muzulmánnak, aki jelenleg az Európai Unióban él, és el kell kerülnünk ennek a teljes népesség 3,5%-át kitevő csoportnak a megbélyegzését. Az EU külkapcsolatainak szempontjából párbeszédre van szükség, nem pedig a civilizációk közötti összecsapásra. Ez az oka annak, hogy az ENSZ által elfogadott „civilizációk szövetségére” utalunk, és ezért nem tudjuk megérteni, hogy egyes képviselők miért utasítják el csípőből ezt. Ez a kultúrák közötti párbeszéd európai éve. Nem szeretnénk segédkezni a vallás elferdítésében: bátorítanunk kell a társadalmi részvételt és a párbeszédet. Mindez csupán példa az ajánlás néhány eredményére. Vajon ezek az állítások olyan romboló hatásúak, hogy a tisztelt felszólaló egyszerűen nem volt képes szembenézni velük? Weber úr! Meg kell jegyeznem, hogy Mayor Oreja úr nem tett eleget a parlamenti etikettnek azzal, hogy elmulasztotta megindokolni az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak, hogy először is miért szavazott a jelentés ellen, majd miért utasította el azt. Azzal, hogy megszállottan igyekszik a Parlament felé bizonygatni, hogy nemzeti szinten milyen szisztematikus ellenállásba ütközik, igen sokat elárul az előző felszólaló demokratikus álláspontjáról. Amennyiben szeretnék fejlődést felmutatni a demokrácia területén, úgy ez a fajta hozzáállás nem lesz különösebben hasznos; e Ház működése és hatékonysága a konszenzuson alapul, nem pedig a szemellenzős pózoláson."@hu11
"Signor Presidente, la nostra proposta di raccomandazione al Consiglio e alla Commissione intende apportare un contributo agli sforzi delle istituzioni e della società civile di eliminare i fattori che favoriscono il sostegno al terrorismo e il reclutamento di terroristi. Commissario Frattini, la gestazione è stata lunga e laboriosa, ma non vi sono dubbi che varrà la pena votare domani per il risultato finale. La proposta si incentra sulla lotta contro l’estremismo islamico, un nuovo fenomeno in seno all’UE che richiede riflessione e mezzi per combatterlo. Tuttavia, è facilmente estrapolabile per qualsisi altra causa terroristica che possa esse invocata, fra patriottismo e bandiere. Vorremo pertanto chiedere al Consiglio di considerare l’apologia come un reato nella decisione quadro contro il terrorismo. Sarebbe auspicabile estendere l’armonizzazione di questo reato ai 27 Stati membri, sebbene sempre, sottolineo sempre, nel massimo rispetto per la libertà di espressione. La repressione e la prevenzione della radicalizzazione devono andare in parallelo. Se vogliamo prevenire la radicalizzazione, dobbiamo offrire istruzione e integrazione ai 13 milioni di musulmani che vivono nell’UE ed evitare di stigmatizzare questo 3,5% della popolazione. Per quanto riguarda le relazioni esterne dell’UE, chiediamo il dialogo e non lo scontro fra civiltà. Per questo motivo facciamo riferimento all’“Alleanza di civiltà” propugnata dall’ONU, e non riusciamo a comprendere il rigetto viscerale da parte di alcuni Stati membri. Questo è l’Anno europeo del dialogo interculturale. Non vogliamo assistere al travisamento della religione: dobbiamo incoraggiare la partecipazione sociale e il dialogo. Questi sono alcuni dei successi della raccomandazione. Sono le proposte in essa contenute talmente distruttive da non potere essere accettate dal relatore precedente? Onorevole Weber, devo dire che l’onorevole Mayor Oreja ha mostrato mancanza di cortesia parlamentare non spiegando alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni il perché abbia votato contro e successivamente respinto la relazione. La sua ossessione di portare al Parlamento l’opposizione sistematica che si applica a livello nazionale dice molto sull’orientamento democratico del precedente relatore. Con questo tipo di atteggiamento non progrediremo in termini di democrazia e quest’Aula è caratterizzata dal consenso, non da atteggiamenti scortesi."@it12
"Gerb. pirmininke, šiandieniniu savo pasiūlymu dėl rekomendacijos Tarybai ir Komisijai siekiame prisidėti prie institucijų ir pilietinės visuomenės pastangų šalinant terorizmą ir teroristų verbavimą skatinančius veiksnius. F. Franttini pasiūlymo pateikimo Parlamentui procesas buvo ilgas ir varginantis, tačiau nelieka abejonių, kad jis tikrai vertas balsavimo dėl būsimo galutinio rezultato. Pasiūlyme akcentuojama kova prieš islamistų ekstremizmą, naują ES reiškinį, reikalaujantį atitinkamo dėmesio ir priemonių jam pasipriešinti. Tačiau tai lengvai galima ekstrapoliuoti bet kuriai kitai terorizmo priežasčiai, kurią gali sukelti patriotizmas ir Todėl mes norime Tarybos paprašyti pamatiniame sprendime prieš terorizmą apologiją taip pat laikyti nusikaltimu. Būtų pageidautina kovą prieš šį nusikaltimą derinti visose 27 valstybėse narėse ir visada, kartoju, visada skurpulingai paisyti išraiškos laisvės. Malšinimas ir radikalizacijos prevencija turi veikti lygiagrečiai. Jeigu norime išvengti radikalizacijos, turime suteikti galimybę šviestis ir integruotis 13 milijonų ES gyvenančių musulmonų ir apsaugoti nuo pasmerkimo tuos 3,5 proc. gyventojų. ES tarptautinio bendradarbiavimo pagrindais mes siekiame dialogo, o ne civilizacijų supriešinimo. Taip yra todėl, kad mes laikomės JT parengto „civilizacijų aljanso“ ir nesuprantame tam tikrų narių vertės nepripažinimo. Šie metai yra Europos kultūrų dialogo metai. Mes neturime jokio noro prisidėti prie religijos iškraipymo: mes turime skatinti visuomenės dalyvavimą ir dialogą. Tai keletas šios rekomendacijos laimėjimų. Ar jos siūlymai yra tokie destruktyvūs, kad pranešėjas net negalėjo jų pristatyti? M. Weberi, turiu pareikšti, kad Jaime Mayor Oreja pademonstravo parlamentinės etikos trūkumą nepaaiškindamas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui, kodėl jis balsavo prieš, o vėliau atmetė pranešimą. Jo persekiojimas perduodant Parlamentui sisteminę opoziciją nacionaliniu lygmeniu puikiai parodo prieš tai kalbėjusiojo demokratines nuostatas. Toks požiūris mums bus nenaudingas, jeigu siekiame tobulėti demokratijos požiūriu, nes Parlamente dirbama susitarimų, o ne ribotų pažiūrų pagrindu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Ar mūsu priekšlikumu Padomei un Komisijai mēs vēlamies dot ieguldījumu iestāžu un pilsoniskās sabiedrības centienos likvidēt faktorus, kas veicina atbalstu terorismam un teroristu vervēšanu. kungs, process, kamēr šī lieta tika aizvadīt līdz Parlamentam, bija ilgs un darbietilpīgs, tomēr nevar būt šaubu, ka galarezultāts būs rīt paredzētā balsojuma vērts. Priekšlikumā galvenā uzmanība ir vērsta uz cīņu pret islāma ekstrēmismu, jaunu parādību ES, kurai vajadzīgs zināms atspoguļojums un līdzekļi, lai tam pretotos. Taču to var vienkārši secināt attiecībā uz jebkuru citu terorisma cēloni, kurš var aktivizēties patriotisma un karogu vidē. Tādēļ es vēlos lūgt Padomi uzskatīt apoloģiju par noziegumu saistībā ar lēmumu pret terorismu. Būtu vēlams paplašināt šā nozieguma saskaņošanu 27 dalībvalstīs, tomēr vienmēr, es atkārtoju, stingri ievērojot vārda brīvību. Radikālisma apspiešanai un novēršanai jānotiek paralēli. Ja mēs vēlamies novērt radikālu uzskatu veidošanos, mums jānodrošina izglītība un integrācija 13 miljoniem musulmaņu, kuri dzīvo ES, un jāatturas no šo 3,5 % iedzīvotāju apzīmēšanas ar kauna zīmi. Attiecībā uz ES ārējiem sakariem mēs aicinām uz civilizāciju dialogu nevis sadursmi. Tādēļ mēs atsaucamies uz ANO pieņemto ,,civilizāciju savienību” un nesaprotam dažu deputātu pilnīgo noraidījumu. Šis gads ir Eiropas kultūru dialoga gads. Mēs nevēlamies palīdzēt reliģijas izkropļošanā – mums ir jāveicina sociālā līdzdalība un dialogs. Tie ir daži no ieteikuma sasniegumiem. Vai tā ieteikumi ir tik kaitīgi, ka runātājs vienkārši nevar uz tiem paskatīties? kungs, man jāsaka, ka kungs izrādīja parlamentārās pieklājības trūkumu, nepaskaidrojot Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai, kādēļ viņš balsoja pret un pēc tam noraidīja ziņojumu. Viņa apsēstība ar sistemātisku opozīcijas izrādīšanu Parlamentam valsts līmenī daudz pasaka par iepriekšējā runātāja demokrātisko nostāju. Šāda attieksme neko daudz nedos, ja mēs vēlamies panākt progresu demokrātijas ziņā, un šis Parlaments darbojas ar vienprātību nevis ar iecirtīgām pozām."@lv13
"Señor Presidente, esta propuesta de recomendación que hoy dirigimos al Consejo y a la Comisión quiere contribuir al esfuerzo de las instituciones y de la sociedad civil por atajar los factores que propician el apoyo al terrorismo y la captación de terroristas. Su gestación ha sido, señor Frattini, larga y laboriosa hasta llegar a la Cámara, pero el resultado final, sin embargo, valdrá la pena votarlo mañana. La propuesta está centrada en la lucha contra el extremismo islamista, un fenómeno nuevo en la UE que requiere reflexión y medios para combatirlo. Sin embargo, es perfectamente extrapolable a cualquier otra causa terrorista que se quiera invocar en nombre de patrias y banderas. Por eso, le pedimos al Consejo que incluya en la decisión marco contra el terrorismo que la apología como tal sea considerada delito. Una armonización de esta figura penal sería deseable que se extendiera a los 27 Estados miembros, siempre, siempre, desde el más escrupuloso respeto a la libertad de expresión. Reprimir y prevenir la radicalización deben ir en paralelo. Si no queremos radicalización, habrá que asegurar la educación y la integración de 13 millones de musulmanes que viven en la Unión Europea y debemos dejar de estigmatizar a este 3,5 % de la población. Para las relaciones exteriores de la Unión Europea queremos diálogo y no choque de civilizaciones. Por ello hacemos referencia al concepto «alianza de civilizaciones» adoptado por las Naciones Unidas y no se entiende el rechazo visceral de algunos diputados. Estamos en el Año del Diálogo Intercultural. No queremos contribuir a pervertir la religión, hay que fomentar la participación social y el diálogo. Éstos son unos de los logros de esta recomendación. ¿Son tan nefastas sus propuestas que el anterior ponente no las podría asumir? Señor Weber, el señor Mayor Oreja ha mostrado una falta de cortesía parlamentaria al no explicar a los miembros de la Comisión de Libertades Públicas su voto en contra y su posterior renuncia al informe. Su obsesión por trasladar al Parlamento Europeo la sistemática oposición que se aplica a nivel nacional dice mucho sobre el talante democrático del anterior ponente. Con este tipo de actitudes poco avanzaríamos en la democracia y esta Cámara se caracteriza por el consenso y no por las actitudes cerriles."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wij wensen vandaag met ons voorstel voor een aanbeveling aan de Raad en de Commissie een bijdrage te leveren aan de inspanningen van de instellingen en de civiele maatschappij om een einde te maken aan de factoren die bijdragen aan de ondersteuning van terrorisme en de werving van terroristen. Mijnheer Frattini, het is een lang en moeizaam proces geweest om dit bij het Huis in te dienen, maar er bestaat geen twijfel over dat het de moeite waard zal zijn om morgen voor de uiteindelijke uitkomst te stemmen. Het voorstel richt zich op de strijd tegen moslimextremisme, een nieuw verschijnsel binnen de EU dat een zekere bezinning vereist, evenals de middelen om het te bestrijden. Het kan echter eenvoudig worden afgezet tegen ieder willekeurig ander terroristisch doel waartoe te midden van patriottisme en nationalistische symboliek kan worden opgeroepen. We willen de Raad daarom vragen om dergelijke apologieën als een misdrijf te beschouwen in het kaderbesluit tegen terrorisme. Het is wenselijk om de harmonisatie van dit misdrijf uit te breiden naar de 27 lidstaten, hoewel altijd - ik herhaal altijd - met strikte inachtneming van de vrijheid van meningsuiting. Het in bedwang houden en voorkomen van radicalisering dient parallel te gebeuren. Als we radicalisering willen voorkomen, moeten we de 13 miljoen moslims die in de EU wonen, onderwijs en integratie bieden, en mogen wij deze 3,5 procent van de bevolking niet langer stigmatiseren. Om in termen van het buitenlands beleid van de EU te spreken: wij roepen op tot een dialoog en niet tot een botsing tussen beschavingen. In het kader hiervan verwijzen we naar het “verbond van beschavingen”, dat is aangenomen door de VN, en begrijpen we de spontane afwijzing van bepaalde leden niet. Dit is het Europees Jaar van de interculturele dialoog. Wij voelen geen behoefte mee te doen aan de vervorming van religie: in plaats daarvan moeten we de sociale betrokkenheid en dialoog stimuleren. Dit zijn enkele verworvenheden van de aanbeveling. Zijn de suggesties die daarin gedaan worden, zo vernietigend dat de spreker hier niet mee geconfronteerd kon worden? Mijnheer Weber, ik moet zeggen dat de heer Mayor Oreja een gebrek aan parlementair fatsoen toonde toen hij de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken niet uitlegde waarom hij tegen het verslag stemde en het vervolgens afwees. De dwangmatige wijze waarop hij het Parlement op de hoogte wil brengen van de stelselmatige oppositie op nationaal niveau zegt veel over de democratische gezindheid van de vorige spreker. Een dergelijke houding zal ons van weinig nut zijn als we vooruitgang willen boeken in termen van democratie, en in dit Huis wordt gewerkt op basis van consensus en niet op basis van bekrompen visies."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragniemy, aby nasz projekt zalecenia dla Rady i Komisji stanowił wkład w wysiłki instytucji i społeczeństwa obywatelskiego na rzecz likwidacji czynników prowokujących wsparcie dla terroryzmu i rekrutacji terrorystów. Panie Frattini! Proces wprowadzania tej sprawy do Izby był długi i pracochłonny, nie ma jednak wątpliwości, że warto go przegłosować, jako część jutrzejszego głosowania nad rezultatem końcowym. Projekt skupia się na walce z islamskim ekstremizmem, który jest w UE zjawiskiem nowym i wymaga odpowiedniego przemyślenia oraz środków zaradczych. Może jednak on łatwo przełożyć się na każdą inną przyczynę terroryzmu, na którą można powoływać się wśród flag i w duchu patriotyzmu. Dlatego chcemy poprosić Komisję o uznanie apologii jako takiej za przestępstwo w ramach decyzji wymierzonej przeciw terroryzmowi. Pożądane byłoby rozciągnięcie harmonizacji tego przestępstwa na 27 państw członkowskich, choć zawsze, powtarzam, zawsze z drobiazgowym poszanowaniem wolności wypowiedzi. Zwalczanie i zapobieganie radykalizmowi muszą funkcjonować równolegle. Jeśli chcemy zapobiegać radykalizmowi, musimy zapewnić 13 milionom mieszkających w UE muzułmanów edukację i integrację i zaniechać stygmatyzacji tej 3,5% grupy ludności. Jeśli chodzi o stosunki zewnętrzne UE, wzywamy do dialogu, a nie do starcia cywilizacji. Właśnie z tego powodu odwołujemy się do „aliansu cywilizacji”, idei przyjętej przez ONZ i nie rozumiemy wewnętrznej niechęci niektórych deputowanych. To jest Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego. Nie pragniemy uczestniczyć w wypaczaniu religii: musimy zachęcać do uczestnictwa społecznego i dialogu. Oto niektóre z osiągnięć, jakie niesie ze sobą zalecenie. Czy zawarte w nim sugestie są tak niszczycielskie, że mówca zwyczajnie nie jest w stanie stawić im czoła? Panie Weber, muszę powiedzieć, że pan Mayor Oreja wykazał się brakiem parlamentarnej uprzejmości, nie wyjaśniając Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, dlaczego zagłosował przeciw, a następnie odrzucił to sprawozdanie. Jego obsesja dotycząca przenoszenia na forum Parlamentu zorganizowanego oporu na szczeblu krajowym mówi wiele o demokratycznej postawie przedmówcy. Tego rodzaju postawa nie będzie dla nas zbyt pomocna, jeśli będziemy chcieli dokonać postępu w zakresie demokracji. Podstawą funkcjonowania tej Izby jest konsensus, a nie zaślepienie."@pl16
"Senhor Presidente, esta proposta de recomendação que hoje dirigimos ao Conselho e à Comissão pretende contribuir para os esforços das instituições e da sociedade civil para combater os factores que incentivam o apoio ao terrorismo e ao recrutamento de terroristas. Senhor Comissário Frattini, o processo que trouxe esta proposta ao Parlamento foi longo e laborioso, mas não há dúvida de que valerá a pena votar o resultado final amanhã. A proposta centra-se na luta contra o extremismo islâmico, um fenómeno novo na UE que exige reflexão e meios para o combater. Pode, no entanto, se perfeitamente extrapolável a qualquer outra causa terrorista que possa ser invocada em nome do patriotismo e de bandeiras. Queremos, por isso, pedir ao Conselho que, na decisão-quadro relativa à luta contra o terrorismo, considere a apologia como um crime. Seria desejável alargar a harmonização desta figura penal aos 27 Estados-Membros, sempre – repito –, sempre, no mais escrupuloso respeito pela liberdade de expressão. A repressão e a prevenção da radicalização devem decorrer em paralelo. Se queremos prevenir a radicalização, temos de assegurar a educação e a integração dos 13 milhões de muçulmanos que vivem na UE e deixar de estigmatizar estes 3,5% da população. Em termos das relações externas da UE, queremos diálogo e não choque de civilizações. É por essa razão que fazemos referência ao conceito "aliança das civilizações" adoptado pelas Nações Unidas e, neste contexto, não conseguimos entender a rejeição visceral de alguns deputados. Este é o Ano Europeu do Diálogo Intercultural. Não temos qualquer desejo de contribuir para a perversão da religião: temos de incentivar a participação social e o diálogo. Estas são algumas das conquistas desta recomendação. Serão as suas sugestões tão nefastas que o anterior relator não as podia assumir? Senhor Deputado Weber, devo dizer que o senhor deputado Mayor Oreja revelou falta de cortesia parlamentar ao não explicar aos membros da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos a razão do seu voto contra e da sua posterior renúncia ao relatório. A sua obsessão em transferir para o Parlamento Europeu a sistemática oposição existente a nível nacional diz muito sobre a estatura democrática do anterior relator. Este tipo de atitudes pouca utilidade terá para nós, se quisermos fazer progressos no plano da democracia e este Parlamento caracteriza-se pelo consenso e não por atitudes intransigentes."@pt17
"Señor Presidente, esta propuesta de recomendación que hoy dirigimos al Consejo y a la Comisión quiere contribuir al esfuerzo de las instituciones y de la sociedad civil por atajar los factores que propician el apoyo al terrorismo y la captación de terroristas. Su gestación ha sido, señor Frattini, larga y laboriosa hasta llegar a la Cámara, pero el resultado final, sin embargo, valdrá la pena votarlo mañana. La propuesta está centrada en la lucha contra el extremismo islamista, un fenómeno nuevo en la UE que requiere reflexión y medios para combatirlo. Sin embargo, es perfectamente extrapolable a cualquier otra causa terrorista que se quiera invocar en nombre de patrias y banderas. Por eso, le pedimos al Consejo que incluya en la decisión marco contra el terrorismo que la apología como tal sea considerada delito. Una armonización de esta figura penal sería deseable que se extendiera a los 27 Estados miembros, siempre, siempre, desde el más escrupuloso respeto a la libertad de expresión. Reprimir y prevenir la radicalización deben ir en paralelo. Si no queremos radicalización, habrá que asegurar la educación y la integración de 13 millones de musulmanes que viven en la Unión Europea y debemos dejar de estigmatizar a este 3,5 % de la población. Para las relaciones exteriores de la Unión Europea queremos diálogo y no choque de civilizaciones. Por ello hacemos referencia al concepto «alianza de civilizaciones» adoptado por las Naciones Unidas y no se entiende el rechazo visceral de algunos diputados. Estamos en el Año del Diálogo Intercultural. No queremos contribuir a pervertir la religión, hay que fomentar la participación social y el diálogo. Éstos son unos de los logros de esta recomendación. ¿Son tan nefastas sus propuestas que el anterior ponente no las podría asumir? Señor Weber, el señor Mayor Oreja ha mostrado una falta de cortesía parlamentaria al no explicar a los miembros de la Comisión de Libertades Públicas su voto en contra y su posterior renuncia al informe. Su obsesión por trasladar al Parlamento Europeo la sistemática oposición que se aplica a nivel nacional dice mucho sobre el talante democrático del anterior ponente. Con este tipo de actitudes poco avanzaríamos en la democracia y esta Cámara se caracteriza por el consenso y no por las actitudes cerriles."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zámerom nášho dnešného návrhu odporúčania pre Radu a Komisiu je prispieť k snahám inštitúcií a občianskej spoločnosti s cieľom odstrániť faktory podporujúce terorizmus a nábor teroristov. Pán Frattini, proces predloženia tohto dokumentu Parlamentu bol zdĺhavý a namáhavý, ale bez pochyby sa oplatilo podstúpiť ho a dostať sa až ku konečnému výsledku hlasovania, ktorý budeme mať zajtra. Návrh sa zameriava na boj proti islamistickému extrémizmu predstavujúcemu v rámci EÚ nový jav, ktorý si vyžaduje istú mieru úvah a prostriedkov odporu. Možno ho však jednoducho prirovnať k iným prípadom terorizmu, ktoré sú vyvolané patriotizmom a národnou príslušnosťou. Z uvedeného dôvodu by sme chceli požiadať Radu, aby vo svojom rámcovom rozhodnutí o boji proti terorizmu vymedzila obhajobu terorizmu ako trestný čin. Bolo by žiaduce uplatniť harmonizáciu v súvislosti s týmto trestným činom vo všetkých 27 členských štátoch, hoci v každom prípade, opakujem, v každom prípade s veľmi dôsledným ohľadom na slobodu prejavu. Potláčanie a predchádzanie radikalizácii musia fungovať súčasne. Ak chceme radikalizácii predísť, musíme 13 miliónom moslimov, ktorí žijú v EÚ poskytnúť vzdelanie a integrovať ich a zbaviť týchto 3,5% obyvateľov stigmy. Z hľadiska vonkajších vzťahov EÚ žiadame o dialóg civilizácií a nie o ich konflikt. Z uvedeného dôvodu sa odvolávame „alianciu civilizácií“, ktorú prijala OSN a nerozumieme zásadnému odmietaniu tohto pojmu istými poslancami. Tento rok je Európskym rokom medzikultúrneho dialógu. Naším zámerom nie je ani v najmenšom napomáhať prekrúcanie náboženstva, musíme podporovať sociálnu účasť a dialóg. Práve oni predstavujú niektoré z výsledkov odporúčania. Sú pripomienky uvedené v odporúčaní také deštruktívne, že sa s nimi rečník jednoducho nebol schopný vysporiadať? Pán Weber, musím poznamenať, že pán Mayor Oreja preukázal Parlamentu nedostatok úcty tým, že nepodal Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vysvetlenie skutočnosti, že hlasoval proti, a tým, že následne správu odmietol. Posadnutosť presviedčaním Parlamentu o systematickej opozícii na národnej úrovni hovorí veľa o demokratickom postoji predošlého rečníka. Podobný postoj nám nepomôže, ak chceme zaznamenať vývoj z hľadiska demokracie a pre tento Parlament má význam konsenzus a nie úzkoprsé pózy."@sk19
"Gospod predsednik, cilj našega današnjega predloga za priporočilo Svetu in Komisiji je povečati prizadevanje institucij in civilne družbe za odpravo dejavnikov, ki spodbujajo terorizem in novačenje teroristov. Gospod Frattini, proces predložitve tega predloga v tem parlamentu je bil dolgotrajen in težaven, vendar bo jutri nedvomno vredno glasovati za končni rezultat. Predlog je osredotočen na boj proti islamskemu ekstremizmu, novemu pojavu v EU, ki zahteva določen razmislek in sredstva za njegovo odpravo. Vendar ga je mogoče brez težav izpeljati iz katerega koli terorističnega ideala, ki izhaja iz patriotizma in zastav. Zato želimo pozvati Svet, naj v okvirnem sklepu o terorizmu obravnava opravičevanje kot zločin. Zaželeno je, da se usklajevanje opredelitve tega zločina razširi v 27 državah članicah, vendar ob stalnem in natančnem upoštevanju svobode izražanja. Zatiranje in preprečevanje radikalizacije morata potekati vzporedno. Če želimo preprečiti radikalizacijo, moramo zagotoviti izobraževanje in vključevanje 1,3 milijona muslimanov, ki živijo v EU, in se izogibati stigmatizaciji teh 3,5 % prebivalstva. V okviru zunanjih odnosov EU pozivamo k dialogu in ne k razkolu civilizacij. Iz tega razloga se sklicujemo na izraz „zavezništvo civilizacij“, ki so ga oblikovali Združeni narodi, in ne razumemo strogega zavračanja nekaterih poslancev. Letošnje leto je evropsko leto medkulturnega dialoga. Ne želimo prispevati k verski izprijenosti: spodbujati moramo družbeno udejstvovanje in dialog. To so nekateri dosežki priporočila. Ali so predlogi tako škodljivi, da jih govornik ni mogel obvladati? Gospod Weber, menim, da je gospod Mayor Oreja pokazal pomanjkanje parlamentarne spoštljivosti, saj odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ni obrazložil, zakaj je glasoval proti sprejetju poročila in ga zavrnil. Njegova obsedenost, da Parlamentu sporoča sistematično opozicijo na nacionalni ravni, dobro izraža demokratično držo prejšnjega govornika. Tak odnos nam ne bo koristil, če želimo napredovati v smislu demokracije, saj ta parlament deluje na podlagi soglasja in ne na kratkovidnem stališču."@sl20
"Herr talman! Vi vill i vårt förslag till en rekommendation till rådet och kommissionen i dag ge ett bidrag till institutionernas och det civila samhällets ansträngningar att eliminera de faktorer som uppmuntrar till stöd för terrorismen och rekrytering av terrorister. Herr Frattini, processen för att uppnå detta i parlamentet har varit lång och mödosam, men det kan inte vara någon tvekan om att det kommer att vara väl värt att rösta för det slutgiltiga resultatet i morgon. I förslaget fokuserar man på kampen mot islamistisk extremism. Det är ett nytt fenomen inom EU och det krävs resurser och ett visst mått av reflektion för att motarbeta det. Det kan likväl även tillämpas på andra orsaker till terrorism, såsom när den används i patriotismens och flaggans namn. Vi skulle därför vilja be kommissionen att se försvar som sådant som ett brott i rambeslutet mot terrorism. Det skulle vara önskvärt att utvidga harmoniseringen av detta brott till de 27 medlemsstaterna fastän, jag upprepar detta, alltjämt med en ytterst samvetsgrann hänsyn till yttrandefriheten. Undertryckande och förebyggande av radikaliseringen måste ske parallellt. Om vi vill förebygga radikaliseringen måste vi tillhandahålla utbildning och integration för de 13 miljoner muslimer som lever i EU och vi måste låta bli att stigmatisera dessa 3,5 procent av befolkningen. När det gäller EU:s utrikesrelationer uppmanar vi till dialog och inte till en konflikt mellan civilisationer. Av denna anledning hänvisar vi till ”civilisationernas allians” som antagits av FN och vi förstår inte varför vissa medlemmar bestämt förkastar detta. I år är det Europeiska året för interkulturell dialog. Vi har ingen önskan att bidra till religionernas förstörelse. Vi måste uppmuntra socialt deltagande och dialog. Detta är några av förslagen i rekommendationen. Är de så destruktiva att talaren helt enkelt inte kunde bemöta dem? Herr Weber, jag måste säga att Jaime Mayor Oreja visade brist på parlamentarisk hövlighet eftersom han inte förklarade för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor varför han röstade emot och därmed avslog betänkandet. Hans iver att informera parlamentet om det systematiska motståndet på nationell nivå säger en hel del om den tidigare talarens demokratiska ståndpunkt. En sådan attityd är inte särskilt användbar för oss om vi vill göra framsteg i demokratiska termer. Parlamentet följer inte inskränkta attityder, utan det handlar i konsensus."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph