Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-168"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-168"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Herzlichen Dank an die Kollegen Deprez und Guardans Cambó, für das, was sie gesagt haben. Ich denke, das trifft weitestgehend das, was unsere Fraktion auch für richtig hält. Der Bericht heißt ja: Faktoren, die eine Unterstützung des Terrorismus und die Rekrutierung von Terroristen begünstigen. Es ist richtig, dass gelobt wird, dass wir uns damit beschäftigen. Allerdings tun wir dies nicht zum ersten Mal. Das Europäische Parlament und die Union insgesamt haben sich bis jetzt zu Hasspredigern geäußert, und sie haben präventive Maßnahmen zur Eindämmung von Finanzströmen von Terrororganisationen getroffen. Das sind wohl sinnvolle Maßnahmen. Insofern glaube ich auch, dass der Bericht weitestgehend den richtigen Ton trifft. Ich glaube, es ist ein bisschen überbewertet, wenn man das Internet als Hort allen Übels betrachtet oder als Zufluchtsraum. Es ist sicherlich ein Raum, in dem sich gesellschaftliche Ereignisse genau so widerspiegeln wie im realen Leben, und ich glaube nicht, dass man seine Kraft darauf konzentrieren sollte, das endgültig einzudämmen. Das wird man nicht schaffen. Die Frage ist: Was können wir stattdessen tun? Es sind audiovisuelle Dienste angesprochen worden. Hier stellt sich doch die Frage, warum die Europäische Union nicht tätig wird, wenn auf ihrem Hoheitsgebiet bestimmte Sender Hassprogramme ausstrahlen, die direkt an Kinder adressiert sind? In einem Programm der Hisbollah etwa greift eine als Mickymaus — wie auch immer — geartete Figur jüdische Siedler an. Damit soll dann kleinen palästinensischen Kindern vermittelt werden, wie ihre Geschichte ist. Es ist nun nicht so, dass ein Mitgliedstaat eingegriffen hätte, um dieses Problem zu beseitigen. Vielmehr hat die Firma Walt Disney ihre Rechte an Mickymaus geltend gemacht, und das Ende der Serie wurde dann so abgewickelt, dass Mickymaus durch einen jüdischen Siedler getötet worden ist. Und das ist auf europäischem Gebiet ausgestrahlt worden! Warum ist die Hisbollah immer noch nicht auf der Terrorliste der Europäischen Union? Wir hatten gerade ein interessantes Gespräch mit Dick Marty dazu. Ich glaube grundsätzlich, dass es mehr Bausteine bedarf, um den Terrorismus in Gänze einzudämmen. Dazu gehört sicherlich auch, seine Wurzeln vor Ort in den betreffenden Ländern zu bekämpfen, unter anderem durch die Schaffung von Gesundheitssystemen, Infrastrukturen und Bildungssystemen. Solche Ressourcen dürfen wir nicht Terrororganisationen wie der Hamas im Gaza-Streifen oder der Hisbollah überlassen, denn diese sozialen Zufluchtsorte sind die Orte, wo diese Organisationen auch Unterstützer rekrutieren."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, panu Deprezovi i panu Guardansi Cambóovi děkuji za připomínky. Podle mého názoru se ve velké míře shodují se stanoviskem naší skupiny. Název zprávy zní: „Faktory, které podporují terorismus a nábor teroristů“. Jiní řečníci zde zcela oprávněně uvítali fakt, že o této problematice diskutujeme. Nediskutujeme o ní však poprvé. Evropský parlament a Unie diskutovaly o kazatelích nenávisti a přijaly preventivní opatření, aby zastavili tok finančních prostředků do teroristických organizací. Tato opatření jsou zcela jistě užitečná. Podle mého názoru se zpráva v tomto ohledu vydává správným směrem. Myslím si, že by bylo mírným nadhodnocováním celé problematiky, pokud bychom internet považovali za kořeny všeho zla či za bezpečný přístav. Nepochybně vytváří prostor, v němž se odrážejí sociální trendy stejně jako ve skutečném životě, nevěřím však, že bychom měli veškeré naše úsilí zaměřit na to, abychom terorismus z internetu jednou a provždy vytlačili. To se nám jednoduše nemůže podařit. Otázkou tedy je, co můžeme udělat místo toho? Hovořili jsme o audiovizuálních službách a  v této souvislosti vyvstává otázka, proč Evropská unie neučiní žádné opatření, jestliže některé kanály na území EU vysílají nenávistné programy, které se zaměřují přímo na děti? V jednom z programů Hizballáhu například figura převlečená za Mickey Mouse – v jakékoli podobě – útočí na židovské osadníky. Účelem je poučit malé palestinské děti o vlastní historii. V tomto případě ani jeden členský stát nezakročil, aby problém ukončil. Místo toho se do věci vložila společnost Walt Disney, aby hájila svá práva na Mickeyho, a na konci cyklu byl Mickey Mouse židovským osadníkem zavražděn. A takovýto pořad byl vysílán na území Evropy! Proč Hizballáh dosud není na seznamu EU teroristických organizací? O této problematice jsme před chvílí vedli zajímavou diskusi s Dickem Martym. Domnívám se, že obecně potřebujeme více stavebních kvádrů, abychom terorismus udrželi na uzdě. K tomu bude zcela jistě nutné vykořenit terorismus v příslušných zemích, např. tím, že vytvoříme zdravotnické systémy, infrastrukturu a systémy vzdělávání. Zajištění těchto služeb bychom neměli ponechávat na teroristických organizacích, jako jsou Hamás v pásmu Gazy nebo Hizballáh, protože tato útočiště ve společnosti jsou právě místy, kde takovéto organizace získávají své podpůrce."@cs1
"Hr. formand! Hjertelig tak til hr. Deprez og hr. Guardans Cambó for deres bemærkninger. Det er i vidt omfang i overensstemmelse med vores gruppes opfattelse. Betænkningens titel er jo: Faktorer, der fremmer støtten til terrorisme og rekrutteringen af terrorister. Det er rigtigt, at det er prisværdigt, at vi beskæftiger os med dette emne. Men det er ikke første gang, vi gør det. Europa-Parlamentet og EU i det hele taget har hidtil udtalt sig om dem, som opfordrer til had, og de har truffet forebyggende foranstaltninger for at inddæmme terrororganisationers pengestrømme. Det er fornuftige initiativer. Derfor mener jeg også, at betænkningen i vidt omfang rammer den rigtige tone. Jeg tror, det er lidt overvurderet at se internettet som arnestedet eller tilholdsstedet for alt ondt. Det er et rum, hvor samfundsmæssige begivenheder afspejles på samme måde som i det virkelige liv, og jeg tror ikke, at man skal bruge sine kræfter på at inddæmme det en gang for alle. Det vil ikke lykkes. Spørgsmålet er, hvad vi kan gøre i stedet. Man har talt om audiovisuelle tjenester. Her må man spørge, hvorfor EU ikke gør noget, når visse stationer udsender hadefulde programmer på EU's område, som er rettet direkte til børn. I et program fra Hizbollah angriber en Mickey Mouse-lignende figur f.eks. jødiske bosættere. På den måde vil man fortælle små palæstinensiske børn om deres historie. Nu skal man ikke tro, at en medlemsstat har grebet ind for at løse dette problem. Tværtimod har Disney gjort sine rettigheder til Mickey Mouse gældende, og serien blev så afsluttet på den måde, at Mickey Mouse blev dræbt af en jødisk bosætter. Og sådan noget har man udsendt på europæisk område! Hvorfor står Hizbollah fortsat ikke på EU's terrorliste? Det har vi netop haft en interessant samtale med Dick Marty om. Jeg mener principielt, at der er brug for flere elementer for at inddæmme terorrismen. Et af disse elementer er at bekæmpe dens rødder lokalt i de pågældende lande, bl.a. ved at etablere sundhedssystemer, infrastruktur og uddannelsessystemer. Sådanne ressourcer må vi ikke overlade til terrororganisationer som Hamas i Gazastriben eller Hizbollah, for disse sociale tilflugtssteder er også de steder, hvor disse organisationer rekrutterer tilhængere."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Deprez και τον κ. Guardans Cambó για τα σχόλιά τους. Πιστεύω ότι συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τη θέση της Ομάδας μας. Η έκθεση έχει τίτλο «Παράγοντες που ευνοούν την υποστήριξη της τρομοκρατίας και τη στρατολόγηση τρομοκρατών». Άλλοι ομιλητές επικρότησαν το γεγονός ότι συζητούμε για αυτό το θέμα, και ορθώς το έκαναν. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητούμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ένωση συνολικά έχουν πραγματοποιήσει συζητήσεις σχετικά με τους κήρυκες του μίσους και έχουν λάβει προληπτικά μέτρα, με σκοπό να περιορίσουν την παροχή χρημάτων σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Τα μέτρα αυτά είναι οπωσδήποτε χρήσιμα. Από την άποψη αυτή, θεωρώ ότι η έκθεση είναι σε μεγάλο βαθμό εύστοχη. Πιστεύω ότι θα υπερβάλλαμε ελαφρώς αν βλέπαμε το Διαδίκτυο ως τη ρίζα κάθε κακού ή ως ένα ασφαλές καταφύγιο. Πρόκειται αναμφισβήτητα για έναν χώρο ο οποίος αντανακλά κοινωνικές τάσεις όπως ακριβώς και η πραγματική ζωή, και δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε όλες μας τις προσπάθειες στο να τον χαλιναγωγήσουμε οριστικά. Πολύ απλά, δεν θα το καταφέρουμε. Επομένως, το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε αντ’ αυτού; Κάναμε λόγο για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες και το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι το εξής: για ποιον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνει μέτρα, αν συγκεκριμένα κανάλια μεταδίδουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια προγράμματα μίσους, τα οποία στοχεύουν άμεσα στα παιδιά; Σε ένα από τα προγράμματα της Χεζμπολάχ, για παράδειγμα, μια φιγούρα μεταμφιεσμένη ως Μίκυ Μάους –σε οποιαδήποτε μορφή– επιτίθεται σε εβραίους εποίκους. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να διδάξει στα μικρά παιδιά των Παλαιστινίων την ιστορία τους. Κανένα κράτος μέλος δεν παρενέβη για να δοθεί τέλος στο πρόβλημα αυτό. Αντιθέτως, η εταιρεία Walt Disney εξασφάλισε τα δικαιώματά της επί του Μίκυ Μάους και, στο τέλος της σειράς, ο Μίκυ Μάους σκοτώνεται από έναν εβραίο έποικο. Το πρόγραμμα αυτό μεταδόθηκε σε ευρωπαϊκό έδαφος! Για ποιον λόγο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να μην βρίσκεται στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ; Μόλις είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Dick Marty πάνω σε αυτό το θέμα. Γενικά, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε να καταβάλλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες, προκειμένου να κάμψουμε συνολικά την τρομοκρατία. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγεται οπωσδήποτε το να χτυπήσουμε τις ρίζες της τρομοκρατίας στις εμπλεκόμενες χώρες, δημιουργώντας για παράδειγμα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, υποδομές και εκπαιδευτικά συστήματα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως είναι η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ή η Χεζμπολάχ, να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, διότι τα καταφύγια αυτά μέσα στην κοινωνία είναι ακριβώς οι τόποι εκείνοι όπου οι εν λόγω οργανώσεις στρατολογούν τους υποστηρικτές τους."@el10
"Mr President, many thanks to Mr Deprez and Mr Guardans Cambó for their comments. I think they are very much in line with our group's position. The report is entitled 'The factors favouring support for terrorism and the recruitment of terrorists'. Other speakers have welcomed the fact that we are talking about this issue, and they are right to do so. However, we are not discussing it for the first time. The European Parliament and the Union as a whole have talked about the preachers of hate and have taken preventive measures to cut off the flow of funds to terrorist organisations. These are certainly useful measures. In that respect, I think that the report largely hits the right note. I think it would be slightly overstating the case to view the Internet as the root of all evil or as a safe haven. It is undoubtedly a space which reflects social trends just as much as real life does, and I do not believe that we should be focusing all our efforts on quelling it once and for all. We simply will not manage it. The question, then, is what can we do instead? We have talked about audiovisual services, and the question which arises here is: why does the European Union not take action if certain channels are broadcasting hate programmes on EU territory that are aimed directly at children? In one of Hezbollah's programmes, for example, a figure disguised as Mickey Mouse – in whatever form – attacks Jewish settlers. This is intended to teach small Palestinian children about their history. It is not the case that a Member State intervened to put an end to this problem. Instead, the Walt Disney company asserted its rights over Mickey Mouse, and at the end of the series, Mickey Mouse was killed off by a Jewish settler. This was broadcast on European territory! Why is Hezbollah still not on the EU's list of terrorist organisations? We have just had an interesting discussion with Dick Marty on this issue. I believe that, in general, more building blocks are needed to curb terrorism as a whole. This must certainly include tackling the roots of terrorism in the countries concerned, for example by creating healthcare systems, infrastructure and education systems. We should not leave it to terrorist organisations like Hamas in the Gaza Strip or Hezbollah to provide these services, for these havens within society are the very places where these organisations recruit their supporters."@en4
"Señor Presidente, le agradezco enormemente al señor Deprez y al señor Guardans Cambó sus comentarios. Creo que están en gran consonancia con la posición de nuestro grupo. El informe se titula «los factores que propician el apoyo al terrorismo y la captación de terroristas». Otros oradores han acogido con satisfacción el hecho de que estemos hablando sobre esta cuestión y tienen razón al hacerlo. Sin embargo, no es la primera vez que lo debatimos. El Parlamento Europeo y la Unión en conjunto han hablado sobre los predicadores del odio y han adoptado medidas preventivas para acabar con el flujo de fondos para las organizaciones terroristas. Sin duda, son medidas útiles. En ese sentido, considero que el informe da de lleno en el punto exacto. Creo que sería un poco exagerado el considerar Internet como el origen de todo demonio o como un refugio. Indudablemente, se trata de un espacio que refleja las tendencias sociales tanto como la vida real también lo hace y no creo que debamos centrar todos nuestros esfuerzos en disiparlo de una vez por todas. Simplemente, no podremos hacerlo. La cuestión entonces es, ¿qué podemos hacer entonces? Hemos hablado de servicios audiovisuales y la cuestión que aquí se plantea es: ¿por qué la Unión Europea no emprende medidas si algunos canales están emitiendo programas de odio en el territorio de la UE que están dirigidos directamente a niños? En uno de los programas de Hezbolá, por ejemplo, un personaje disfrazado de Mickey Mouse —de cualquier forma— ataca a los colonos judíos. Así se pretende enseñar a los niños pequeños palestinos su historia. Ningún Estado miembro ha intervenido para poner fin a este problema. En cambio, la compañía de Walt Disney ha reivindicado sus derechos sobre Mickey Mouse y al final de la serie, éste es asesinado por un colonizador judío. Esto fue televisado en territorio europeo. ¿Por qué Hezbolá todavía no se encuentra en la lista de las organizaciones terroristas de la UE? Acabamos de tener un interesante debate sobre este asunto con Dick Marty. Creo que, en general, se necesita sentar más bases para poner freno al terrorismo en conjunto. Esto debe, sin duda, incluir el hecho de abordar los orígenes del terrorismo en los países afectados, por ejemplo, mediante la creación de sistemas de asistencia sanitaria, infraestructuras y sistemas educativos. No deberíamos dejar que ofrezcan estos servicios organizaciones terroristas como Hamás en la Franja de Gaza o Hezbolá, porque estos son los refugios de la sociedad en los que estas organizaciones reclutan a sus seguidores."@es21
"Hr president, palju tänu hr Deprezile ja hr Guardans Cambóle nende kommentaaride eest. Ma arvan, et nad on väga hästi kursis meie fraktsiooni seisukohaga. Raporti teema on terrorismi toetamist ja terroristide värbamist soodustavad tegurid. lejäänud kõnelejad on tervitanud asjaolu, et me sellest küsimusest räägime, ja neil on õigus seda teha. Me ei aruta seda siiski esimest korda. Euroopa Parlament ja Euroopa Liit tervikuna on rääkinud vihkamist levitavate jutlustajatest ning on võtnud ennetavaid meetmeid, et lõigata ära rahaliste vahendite voog terroristlikele organisatsioonidele. Need on kindlasti kasulikud meetmed. Arvan, et selles osas tabab raport üldjoontes õiget nooti. Ma arvan, et on pisut üle pakutud, kui Internetis nähakse kõige kurja juurt või ohutut paradiisi. See on kahtlemata ruum, mis peegeldab ühiskondlikke suundumusi just sama palju kui seda teeb tõeline elu, ja ma ei usu, et peaksime koondama kõik oma jõupingutused, et seda ühekorraga ja lõplikult lämmatada. Me ei saa sellega lihtsalt hakkama. Küsin siis, mida me saame selle asemel teha? Oleme rääkinud audiovisuaalteenustest ning küsimus, mis sellega seoses tõuseb, on järgmine: miks ei võta Euroopa Liit meetmeid, kui teatavad kanalid edastavad ELi territooriumile vihkamise saateid, mis on suunatud otseselt lastele? Näiteks ühes Hezbollah saates ründab mingiks Mickey Mouse’iks maskeeritud tegelane juudi asunikke. Saade on ette nähtud väikestele Palestiina lastele nende ajaloo õppimiseks. Pole juhtunud, et mõni liikmesriik oleks selle probleemi lõpetamiseks sekkunud. Selle asemel teatas Walt Disney äriühing oma õigustest Mickey Mouse’ile ning sarja lõpus tapab juudi asunik Mickey Mouse’i ära. Seda edastati Euroopa territooriumile! Miks ei ole Hezbollah ikka veel kantud ELi terroristlike organisatsioonide loetelusse? Meil oli just Dick Martyga sel teemal huvitav keskustelu. Mina arvan üldjoontes, et terrorismi ohjamiseks on tarvis rohkem koostisosi. Sinna hulka peab kindlasti kuuluma tegelemine terrorismi juurtega asjaomastes riikides, näiteks luues tervishoiusüsteeme, infrastruktuuri ja haridussüsteeme. Me ei peaks jätma nende teenuste pakkumist selliste terroristlike organisatsioonide hooleks nagu Hamas Gaza sektoris või Hezbollah, sest niisugused rahupaigad ühiskonnas on just nimelt kohad, kust need organisatsioonid oma toetajaid värbavad."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän lämpimästi Gérard Deprez'tä ja Ignasi Guardans Cambóa heidän huomioistaan. Katson, että heidän huomionsa vastaavat pitkälti ryhmämme kantaa. Mietinnössä käsitellään sen otsikon mukaan tekijöitä, jotka ”myötävaikuttavat terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen”. Muut puhujat ovat ilmaisseet pitävänsä myönteisenä sitä, että puhumme tästä aiheesta, ja heillä on toki siihen oikeus. Emme kuitenkaan keskustele asiasta ensimmäistä kertaa. Euroopan parlamentti ja koko EU ovat keskustelleet vihanlietsonnasta ja ryhtyneet ennaltaehkäiseviin toimiin katkaistakseen rahan virtaamisen terroristijärjestöille. Nämä ovat epäilemättä hyödyllisiä toimenpiteitä. Tältä osin katson, että mietinnössä osutaan laajalti oikeaan. Mielestäni olisi hienoista liioittelua todeta Internetin olevan kaiken pahan alku ja juuri tai turvasatama. Internet on epäilemättä paikka, joka heijastaa sosiaalisia suuntauksia siinä missä tosielämäkin, enkä usko, että meidän kannattaa keskittää kaikkia voimavarojamme sen tukahduttamiseen. Emme yksinkertaisesti kykene hallitsemaan sitä. Kysymys kuuluukin, mitä voimme tehdä sen sijaan. Olemme puhuneet audiovisuaalisista palveluista. Tältä osin esiin nousee kysymys siitä, miksei EU ryhdy toimiin, jos tietyt kanavat lähettävät EU:n alueella vihaa lietsovia ohjelmia, jotka on suunnattu suoraan lapsille? Esimerkiksi yhdessä Hizbollahin ohjelmista Mikki Hiiren näköinen hahmo – hahmon ulkonäöllä ei tosin itsessään ole merkitystä – hyökkää juutalaisia uudisasukkaita vastaan. Näin pienille palestiinalaislapsille yritetään opettaa heidän historiaansa. Yksikään jäsenvaltio ei ole puuttunut asiaan eikä yrittänyt panna ongelmalle pistettä. Sen sijaan Walt Disney Company puolusti oikeuksiaan Mikki Hiireen, ja sarjan lopussa juutalainen uudisasukas tappoi Mikki Hiiren. Tällaista ohjelmaa lähetettiin Euroopan alueella! Miksi Hizbollahia ei ole vielä lisätty EU:n terroristijärjestöjen luetteloon? Kävimme juuri Dick Martyn kanssa aiheesta mielenkiintoisen keskustelun. Katson, että terrorismin torjuminen edellyttää yleisesti enemmän rakennuspalikoita. Yksi niistä epäilemättä on se, että torjumme terrorismin syitä asianosaisissa maissa esimerkiksi kehittämällä terveydenhoitojärjestelmiä, infrastruktuuria ja koulutusjärjestelmiä. Meidän ei pitäisi jättää tällaisten palvelujen tarjoamista terroristijärjestöille, kuten Hamasille Gazan kaistalla tai Hizbollahille, sillä nämä laitokset ovat juuri niitä paikkoja, joista terroristijärjestöt värväävät uusia kannattajia."@fi7
"Monsieur le Président, je remercie M. Deprez et M. Guardans Cambó pour leurs commentaires. Je crois qu’ils sont en adéquation avec la position de notre groupe. Le rapport s’intitule: «Les facteurs encourageant le terrorisme et favorisant le recrutement de terroristes». D’autres intervenants ont salué le fait que nous parlions de ces questions, et ils ont eu raison de le faire. Toutefois, ce n’est pas la première fois que nous en parlons. Le Parlement européen et l’Union dans sa globalité ont déjà parlé des prêcheurs de la haine et pris des mesures préventives pour interrompre les flux de financement des organisations terroristes. Il s’agit certainement de mesures utiles. À cet égard, je pense que le rapport va droit au but. Je crois qu’il serait un peu exagéré de voir dans l’Internet la source de tous les maux ou de tous les remèdes. C’est sans doute un espace qui reflète les tendances sociales, comme le fait la vie de tous les jours, et je ne crois pas que nous devions concentrer tous nos efforts à l’éradiquer une fois pour toutes. Nous n’y arriverons tout simplement pas. Mais alors, que peut-on faire à la place? Nous avons parlé des services audiovisuels, et la question qui se pose est pourquoi l’Union européenne ne prend-elle pas des mesures si certains canaux émettent des programmes haineux sur le territoire de l’UE, ciblant directement les enfants? Dans l’un des programmes du Hezbollah par exemple, un personnage déguisé en Mickey Mouse – sous quelque forme que ce soit – attaque des colons juifs. Ce programme vise à enseigner aux petits palestiniens leur histoire. Jamais un État membre n’est intervenu pour mettre fin à ce problème. À la place, la Walt Disney Company a revendiqué des droits d’auteur sur Mickey Mouse et à la fin de la série, Mickey Mouse était tué par un colon juif. Ce programme a été diffusé sur le territoire européen! Pourquoi le Hezbollah n’est-il pas encore sur la liste des organisations terroristes de l’UE? Nous venons d’avoir une discussion intéressante avec Dick Marty à ce sujet. Je crois globalement qu’il faut plus d’approches différentes pour contenir l’ensemble du terrorisme. En y incluant l’éradication des racines du terrorisme dans les pays concernés, en créant par exemple des systèmes de soins de santé, des infrastructures, des systèmes éducatifs. Ne laissons pas les organisations terroristes telles que le Hamas dans la bande de Gaza ou le Hezbollah organiser ces services, ce sont autant de havres dans la société où ces organisations recrutent leurs adhérents."@fr8
"Elnök úr. Hálás köszönetem Deprez és Guardans Cambó uraknak hozzászólásukért. Úgy gondolom véleményük egyezik képviselősportunk álláspontjával. A jelentés címe: „A terrorizmust ösztönző és a terroristák toborzásának kedvező tényezők”. Az előttem felszólalók már üdvözölték a tényt, hogy ezt a témát tárgyaljuk és úgy vélem, igazuk van. Nem ez az első alkalom azonban, hogy erről beszélünk. Az Európai Parlament, de az egész Európai Unió is megvitatta már a gyűlöletet prédikálók kérdését, és tettek olyan megelőző intézkedéseket, amelyek megakadályozzák a pénzek terrorista szervezetekhez történő áramlását. Ezek minden bizonnyal nagyon hasznos intézkedések. E tekintetben úgy érzem, hogy a jelentés nagyrészt helyesen méri fel a helyzetet. Talán egy kicsit túlzás az internetet minden gonosz forrásának, vagy akár egy teljesen biztonságos menedéknek tekinteni. Nem vitás, hogy a világháló olyan tér, amelyik pont annyira tükrözi az aktuális társadalmi trendeket, mint amennyire azt a valós élet is teszi, és nem hiszem, hogy minden energiánkat arra kellene fordítanunk, hogy ezt egyszer és mindenkorra elfojtsuk. Egyszerűen nem leszünk képesek erre. Marad a kérdés azonban, hogy akkor viszont mit tehetünk helyette? Korábban már beszéltünk az audiovizuális szolgáltatásokról, az itt felmerülő kérdés pedig a következő: miért nem tesz az Európai Unió lépéseket, ha egyszer látja, hogy az EU területén belül bizonyos csatornák konkrétan gyermekeket célzó gyűlölködő műsorokat sugároznak? Az egyik Hezbollah műsorban például egy Mickey egérnek öltözött figura zsidó telepeseket támad meg. Ennek a célja, hogy a fiatal palesztin gyermekeket népük történelmére tanítsa. Ebben a bizonyos esetben nem egy tagállam lépett közbe, hogy véget vessen a problémának. Helyette a Walt Disney cég érvényesítette szerzői jogait a Mickey egér figura felett, és a sorozat végén Mickey egeret megölte egy zsidó telepes. Mindezt ráadásul Európa területén belül sugározták! Hogyan lehetséges, hogy a Hezbollah továbbra sem szerepel az EU terrorista szervezeteket tömörítő listáján? Nemrég érdekes beszélgetést folytattunk Dick Martyval erről a kérdésről. Általánosságban véve úgy gondolom, hogy a terrorizmus egészének korlátozása érdekében további építőkockákra van szükségünk. Ezek közé sorolom természetesen a terrorizmus gyökereinek felszámolását az érintett országokban, például az egységügyi rendszerek és oktatási rendszerek kialakításán és az infrastruktúra kiépítésén keresztül. Nem szabad hagynunk, hogy ezeket a szolgáltatásokat az emberek olyan terrorista szervezetektől kapják meg, mint például a Hamasz a Gázai-övezetben, vagy a Hezbollah, hiszen ezek a társadalmi menedékhelyek azok a helyek, ahol ezek a szervezetek támogatókat és követőket toboroznak."@hu11
"Signor Presidente, ringrazio profondamente l’onorevole Deprez e l’onorevole Guardans Cambó per i loro commenti. Credo che siano in linea con la posizione del nostro gruppo. La relazione è intitolata “Fattori che propiziano l’appoggio al terrorismo e attirano nuove reclute tra i terroristi”. Altri oratori hanno accolto favorevolmente il fatto che stiamo parlando di questo problema e hanno ragione. Tuttavia, non stiamo discutendo per la prima volta. Quest’Assemblea e l’Unione nel suo insieme hanno parlato dei predicatori dell’odio e hanno adottato misure preventive per tagliare il flusso di fondi alle organizzazioni terroristiche. Sono di certo misure utili. Al riguardo, credo che la relazione colpisca ampiamente nel segno. Credo che sopravvaluteremmo la situazione se vedessimo come la radice di tutti i mali o come un porto sicuro. È indubbiamente uno spazio che riflette le tendenze sociali, proprio come fa la vita reale, e non credo che dovremmo concentrare tutti i nostri sforzi per reprimerla una volta per tutte. Semplicemente non ci riusciremo. La qeustione, allora, è: cosa possiamo fare invece? Abbiamo parlato di servizi audiovisivi e quindi: perché l’Unione europea non agisce se certi canali trasmettono sul territorio dell’UE programmi di odio destinati direttamente ai bambini? In uno dei programmi di ad eempio, un personaggio travestito da Topolino – in qualsiasi forma – attacca i coloni ebrei. L’intenzione è insegnare ai piccoli palestinesi la loro storia. Non è il caso che uno Stato membro intervenga per fare cessare il problema. Invece, la Walt Disney ha rivendicato i suoi diritti su Topolino e alla fine della serie Topolino veniva fatto fuori da un colono ebreo. E questo programma è stato trasmesso sul territorio europeo! Perché non si trova ancora sull’elenco dell’UE delle organizzazioni terroristiche? Abbiamo appena avuto un’interessante discussione con Dick Marty sulla questione. Ritengo che, in generale, siano necessari più elementi portanti per frenare il terrorismo nel suo complesso. Si devono di certo affrontare le radici del terrorismo nei paesi interessati, ad esempio creando sistemi sanitari, infrastrutture e sistemi scolastici. Non dovremmo consentire che a diffondere questi servizi siano le organizzazioni terroriste quali nella striscia di Gaza o perché questi rifugi in seno alla società sono proprio i luoghi in cui le organizzazioni reclutano i loro sostenitori."@it12
"Gerb. pirmininke, labai dėkoju G. Deprezui ir J. Guardansui Cambó už jų pastabas. Aš manau, kad jos visiškai atitinka mūsų frakcijos poziciją. Pranešimas pavadintas „Terorizmo ir teroristų verbavimo skatinimui palankūs veiksniai“. Kiti kalbėtojai džiaugėsi tuo, kad mes kalbame apie šį klausimą, ir šiuo požiūriu jie yra teisūs. Tačiau mes jį aptariame ne pirmą kartą. Europos Parlamentas ir Sąjunga vienu balsu pasisakė dėl neapykantos kurstytojų ir ėmėsi prevencinių priemonių nutraukti teroristinių organizacijų finansavimą. Šios priemonės yra iš tikrųjų labai naudingos. Šiuo požiūriu aš manau, kad pranešimas didžiąja dalimi yra teisingas. Manau, kad būtų pernelyg drąsu tvirtinti, kad internetas yra visų blogybių priežastis arba, atvirkščiai, pati saugiausia vieta. Neabejotinai jame, kaip ir realiame gyvenime, yra ryškios socialinės tendencijos ir aš tikiu, kad mes neturėtume visų pastangų skirti tam, kad kartą ir visiems laikams galėtume jį kontroliuoti. Mes to padaryti negalime. Taigi kyla klausimas, ką mes turėtume daryti? Mes kalbėjome apie garso ir vaizdo paslaugas, ir čia kyla kitas klausimas: kodėl Europos Sąjunga nesiima jokių veiksmų, kai tam tikri kanalai transliuoja neapykantą kurstančias programas ES teritorijoje, kurios yra tiesiogiai skirtos vaikams? Vienoje Hezbollah programų, pavyzdžiui, rodomas personažas, primenantis peliuką Mikį, ir jo išpuoliai prieš žydų naujakurius. Šitaip mažieji palestiniečiai mokomi istorijos. Valstybės narės neįsikišo į šį klausimą. W. Disney bendrovė pareiškė savo teises dėl peliuko Mikio ir serialo pabaigoje peliuką Mikį nužudo žydų naujakurys. Tai yra rodoma per televiziją Europos teritorijoje! Kodėl Hezbollah iki šiol nėra įtraukta į ES teroristinių organizacijų sąrašą? Mes ką tik šiuo klausimu turėjome įdomią diskusiją su D. Marty. Aš tikiu, kad norint stabdyti terorizmą, būtina didinti saugumą. Kai kuriose šalyse būtina šalinti terorizmo priežastis, pavyzdžiui, kuriant sveikatos apsaugos sistemas, infrastruktūrą ir švietimo sistemas. Mes negalime palikti teroristinėms organizacijoms teikti šias paslaugas, kaip Hamas Gazos ruože arba Hezbollah, nes šios organizacijos tokiose saugiose visuomenės priebėgose verbuoja savo rėmėjus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Liels paldies kungam un kungam par viņu komentāriem. man šķiet, ka tie ļoti saskan ar mūsu grupas nostāju. Ziņojuma nosaukums ir ,,Faktori, kas veicina atbalstu terorismam un teroristu vervēšanu”. Pārējie runātāji atzinīgi vērtēja to, ka mēs runājam par šo jautājumu, un viņiem ir taisnība. Taču mēs to neapriežam pirmo reizi. Eiropas Parlaments un visa Eiropas Savienība ir runājusi par naida sludinātājiem, un ir īstenoti preventīvi pasākumi, lai pārtrauktu naudas plūsmu teroristu organizācijām. Tie noteikti ir noderīgi pasākumi. Manuprāt, šajā ziņā ziņojums ir lielā mērā ir uztverts pareizais tonis. Man šķiet, ka tas nedaudz pārspīlē, uzskatot internetu par visa ļaunuma sakni vai patvēruma vietu. Bez šaubām, tā ir telpa, kas atspoguļo sociālās tendences tikpat lielā mērā kā reālā dzīve, un es nedomāju, ka mums jākoncentrē visi spēki, lai to apspiestu uz visiem laikiem. Mēs to vienkārši nepaveiksim. Jautājums ir par, ko tad mēs varam darīt tā vietā? Mēs esam runājuši par audiovizuālajiem pakalpojumiem, un šeit rodas jautājums: kāpēc Eiropas Savienība nerīkojas, ja daži kanāli raida ES teritorijā naida programmas, kas domātas tieši bērniem? Kādā no programmām kāds tēls, kas pārģērbies par Mikipeli, visādos veidos uzbrūk ebreju ieceļotājiem. Tas paredzēts vēstures mācīšanai maziem palestīniešu bērniem. Runa nav par to, ka kādai dalībvalstij bija jāiejaucas un jānovērš šī problēma. Gluži otrādi, Volta Disneja sabiedrība aizstāvēja tiesības uz Mikipeli, un sērijas beigās Mikipeli nogalināja kāds ebreju ieceļotājs. Un tas tika raidīts Eiropas teritorijā! Kādēļ vēl nav iekļauta ES teroristu organizāciju sarakstā? Mums tikko bija interesanta saruna ar par šo jautājumu. Es uzskatu, ka kopumā vajag vairāk būvakmeņu, lai savaldītu terorismu reizi par visām reizēm. Protams, tajā ietilpst arī terorisma sakņu likvidēšana attiecīgajās valstīs, piemēram, izveidojot veselības aprūpes sistēmu, infrastruktūru un izglītības sistēmu. Mēs nedrīkstam atstāt šo pakalpojumu sniegšanu tādu teroristu organizāciju kā Gazas sektorā vai ziņā, jo šīs sociālā patvēruma vietas ir tieši tās, kur šīs organizācijas vervē atbalstītājus."@lv13
"Herr Präsident! Herzlichen Dank an die Kollegen Deprez und Guardans Cambó, für das, was sie gesagt haben. Ich denke, das trifft weitestgehend das, was unsere Fraktion auch für richtig hält. Der Bericht heißt ja: Faktoren, die eine Unterstützung des Terrorismus und die Rekrutierung von Terroristen begünstigen. Es ist richtig, dass gelobt wird, dass wir uns damit beschäftigen. Allerdings tun wir dies nicht zum ersten Mal. Das Europäische Parlament und die Union insgesamt haben sich bis jetzt zu Hasspredigern geäußert, und sie haben präventive Maßnahmen zur Eindämmung von Finanzströmen von Terrororganisationen getroffen. Das sind wohl sinnvolle Maßnahmen. Insofern glaube ich auch, dass der Bericht weitestgehend den richtigen Ton trifft. Ich glaube, es ist ein bisschen überbewertet, wenn man das Internet als Hort allen Übels betrachtet oder als Zufluchtsraum. Es ist sicherlich ein Raum, in dem sich gesellschaftliche Ereignisse genau so widerspiegeln wie im realen Leben, und ich glaube nicht, dass man seine Kraft darauf konzentrieren sollte, das endgültig einzudämmen. Das wird man nicht schaffen. Die Frage ist: Was können wir stattdessen tun? Es sind audiovisuelle Dienste angesprochen worden. Hier stellt sich doch die Frage, warum die Europäische Union nicht tätig wird, wenn auf ihrem Hoheitsgebiet bestimmte Sender Hassprogramme ausstrahlen, die direkt an Kinder adressiert sind? In einem Programm der Hisbollah etwa greift eine als Mickymaus — wie auch immer — geartete Figur jüdische Siedler an. Damit soll dann kleinen palästinensischen Kindern vermittelt werden, wie ihre Geschichte ist. Es ist nun nicht so, dass ein Mitgliedstaat eingegriffen hätte, um dieses Problem zu beseitigen. Vielmehr hat die Firma Walt Disney ihre Rechte an Mickymaus geltend gemacht, und das Ende der Serie wurde dann so abgewickelt, dass Mickymaus durch einen jüdischen Siedler getötet worden ist. Und das ist auf europäischem Gebiet ausgestrahlt worden! Warum ist die Hisbollah immer noch nicht auf der Terrorliste der Europäischen Union? Wir hatten gerade ein interessantes Gespräch mit Dick Marty dazu. Ich glaube grundsätzlich, dass es mehr Bausteine bedarf, um den Terrorismus in Gänze einzudämmen. Dazu gehört sicherlich auch, seine Wurzeln vor Ort in den betreffenden Ländern zu bekämpfen, unter anderem durch die Schaffung von Gesundheitssystemen, Infrastrukturen und Bildungssystemen. Solche Ressourcen dürfen wir nicht Terrororganisationen wie der Hamas im Gaza-Streifen oder der Hisbollah überlassen, denn diese sozialen Zufluchtsorte sind die Orte, wo diese Organisationen auch Unterstützer rekrutieren."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Deprez en de heer Guardans Cambó zeer bedanken voor hun opmerkingen, die naar mijn mening bijzonder goed overeenkomen met het standpunt van onze fractie. Het verslag is getiteld “De factoren die bijdragen aan de ondersteuning van terrorisme en de werving van terroristen bevorderen”. Andere sprekers hebben het feit toegejuicht dat we over dit onderwerp praten, waar ze gelijk in hebben. Het is echter niet de eerste keer dat wij deze discussie voeren. Het Europees Parlement en de Gemeenschap als geheel hebben reeds gesproken over de “predikers van de haat” en hebben preventieve maatregelen genomen om de geldstroom naar terroristische organisaties te blokkeren. Dit zijn zeker nuttige maatregelen. In dat opzicht denk ik dat het verslag grotendeels de juiste toon aanslaat. Volgens mij zou het de zaak lichtelijk overtrekken als we het Internet zouden zien als de bron van alle kwaad of als een veilige haven. Het is zonder twijfel een wereld die net zo goed maatschappelijke tendensen weergeeft als het echte leven, en ik geloof niet dat wij al onze aandacht erop moeten richten om hier voor eens en voor altijd een einde aan te maken. Daar zijn we eenvoudig niet toe in staat. De vraag is vervolgens wat we dan kunnen doen. We hebben het gehad over audiovisuele diensten. De vraag die hierbij opkomt is: waarom onderneemt de Europese Unie geen actie wanneer bepaalde zenders op het grondgebied van de EU haatdragende programma’s uitzenden die zich rechtstreeks tot kinderen wenden? In een van de programma’s van Hezbollah figureert bijvoorbeeld een personage dat, verkleed als Mickey Mouse in verschillende gedaanten, joodse kolonisten aanvalt. De bedoeling hiervan is kleine Palestijnse kinderen iets over hun geschiedenis te leren. Geen enkele lidstaat heeft ingegrepen om een einde te maken aan dit probleem. In plaats daarvan verdedigde het bedrijf Walt Disney zijn rechten op Mickey Mouse, die vervolgens aan het eind van de serie uit de weg werd geruimd door een joods kolonist. Dit werd uitgezonden op Europees grondgebied! Waarom staat Hezbollah nog altijd niet op de lijst van terroristische organisaties van de EU? We voerden onlangs een interessante discussie met Dick Marty over dit onderwerp. Ik ben van mening dat er meer bouwstenen nodig zijn om het terrorisme in al zijn gedaanten te kunnen bedwingen. Een daarvan is zonder twijfel het uitroeien van de wortels van het terrorisme in de desbetreffende landen, bijvoorbeeld door het creëren van medische voorzieningen, infrastructuur en onderwijsstelsels. We moeten de verlening van deze diensten niet overlaten aan terroristische organisaties als Hamas in de Gazastrook of Hezbollah, want dergelijke toevluchtsoorden binnen de maatschappij zijn nu juist de plekken waar deze organisaties hun aanhangers werven."@nl3
"Panie przewodniczący! Bardzo dziękuję panom Deprezowi i Guardans Cambó za uwagi. Myślę, że są one zbieżne ze stanowiskiem naszej grupy. Sprawozdanie nosi tytuł: „Czynniki sprzyjające wspieraniu terroryzmu i rekrutacji terrorystów”. Pozostali mówcy z zadowoleniem przyjęli fakt, że o tym mówimy – i mają rację. Nie mówimy o tym jednak po raz pierwszy. Cały Parlament Europejski i Unia mówiły o głosicielach nienawiści i podjęły środki zaradcze na rzecz odcięcia przepływu środków dla organizacji terrorystycznych. Są to z pewnością użyteczne środki. W tym aspekcie, sądzę, że sprawozdanie uderza we właściwą strunę. Myślę, że postrzeganie internetu jako źródła wszelkiego zła i bezpiecznej przystani jest lekką przesadą. Niewątpliwie jest to przestrzeń odzwierciedlająca tendencje społeczne, podobnie jak prawdziwe życie, lecz nie sądzę, że powinniśmy skupić cały wysiłek na poskromieniu jej raz na zawsze. To nam się po prostu nie uda. Dlatego pytanie brzmi: co robić w zamian? Rozmawialiśmy o usługach audiowizualnych – tu powstaje pytanie: dlaczego UE nie reaguje, gdy niektóre kanały emitują z jej terytorium programy nienawiści skierowane bezpośrednio do dzieci? W jednym z programów Hezbollahu występuje na przykład postać przebrana za myszkę Miki, w jakiejś formie atakuje żydowskich osadników. Ma to na celu nauczenie małych Palestyńczyków ich historii. W tym przypadku, żadne z państw członkowskich nie interweniowało, aby położyć temu kres. Zamiast tego „Walt Disney company” zaznaczyło swoje prawa do myszki Miki, która pod koniec serialu została zabita przez żydowskiego osadnika. To był program nadany na terytorium Europy! Dlaczego Hezbollah nie znalazł się jeszcze w europejskim wykazie organizacji terrorystycznych? Raz już przeprowadziliśmy interesującą rozmowę w tej sprawie z Dickiem Martym. Uważam, że potrzebujemy więcej środków, aby okiełznać terroryzm jako całość. Działanie to musi oczywiście dotyczyć przyczyn terroryzmu w odpowiednich krajach – może na przykład dotyczyć stworzenia systemu opieki zdrowotnej, infrastruktury czy edukacji. Nie możemy pozostawiać tego zadania takim organizacjom terrorystycznym, jak Hamas w Strefie Gazy czy Hezbollah, ponieważ działanie to zjednuje im społeczności, z których rekrutują się ich zwolennicy."@pl16
"Senhor Presidente, muito obrigado aos senhores deputados Deprez e Guardans Cambó pelos seus comentários. Penso que reflectem, em larga medida, a posição do nosso grupo. O relatório intitula-se "Factores que favorecem o apoio ao terrorismo e o recrutamento de terroristas". Outros oradores antes de mim congratularam-se - e bem - com o facto de debatermos este assunto. No entanto, não o estamos a debater pela primeira vez. O Parlamento Europeu e toda a União pronunciaram-se sobre os pregadores do ódio e tomaram medidas preventivas para cortar os fluxos financeiros destinados às organizações terroristas. Trata-se certamente de medidas úteis. Neste sentido, julgo que o relatório usa essencialmente o tom certo. A meu ver, seria um pouco exagerado encararmos a Internet como fonte de todos os males ou como porto de abrigo. É, sem dúvida, um espaço que reflecte as tendências sociais à semelhança do que acontece na vida real, e não creio que devamos concentrar todos os nossos esforços na tentativa de o conter de uma vez por todas. Não conseguiremos pura e simplesmente fazê-lo. A questão que se coloca, então, é o que podemos fazer em vez disso? Falámos sobre os serviços audiovisuais e a questão que se coloca neste contexto é a seguinte: porque não actua a União Europeia quando determinados canais de televisão no território da UE emitem programas de ódio especificamente dirigidos às crianças? Num dos programas do Hezbollah, por exemplo, um personagem disfarçado de Rato Mickey - ou pelo menos parecido com ele - ataca colonos judeus. O objectivo é ensinar às criancinhas palestinianas a história do seu povo. Acontece que nenhum Estado-Membro interveio para pôr cobro a este problema. Em vez disso, a empresa Walt Disney fez valer os seus direitos sobre o Rato Mickey e, no final da série, o Rato Mickey acabou por ser assassinado por um colono judeu. Este programa foi transmitido em território europeu! Por que razão não se encontra o Hezbollah ainda na lista de organizações terroristas da União Europeia? Acabámos de ter um debate interessante com o Sr. Dick Marty sobre este assunto. Creio que, em geral, a nossa luta contra o terrorismo global necessita de mais alicerces. Para o efeito, importa certamente acabar com as raízes do terrorismo nos países em questão, por exemplo, criando sistemas de saúde, infra-estruturas e sistemas de educação. Não devemos deixar a prestação destes serviços nas mãos de organizações terroristas como o Hamas na Faixa de Gaza ou o Hezbollah, já que estes portos de abrigo na sociedade são exactamente os locais onde estas organizações recrutam os seus apoiantes."@pt17
"Herr Präsident! Herzlichen Dank an die Kollegen Deprez und Guardans Cambó, für das, was sie gesagt haben. Ich denke, das trifft weitestgehend das, was unsere Fraktion auch für richtig hält. Der Bericht heißt ja: Faktoren, die eine Unterstützung des Terrorismus und die Rekrutierung von Terroristen begünstigen. Es ist richtig, dass gelobt wird, dass wir uns damit beschäftigen. Allerdings tun wir dies nicht zum ersten Mal. Das Europäische Parlament und die Union insgesamt haben sich bis jetzt zu Hasspredigern geäußert, und sie haben präventive Maßnahmen zur Eindämmung von Finanzströmen von Terrororganisationen getroffen. Das sind wohl sinnvolle Maßnahmen. Insofern glaube ich auch, dass der Bericht weitestgehend den richtigen Ton trifft. Ich glaube, es ist ein bisschen überbewertet, wenn man das Internet als Hort allen Übels betrachtet oder als Zufluchtsraum. Es ist sicherlich ein Raum, in dem sich gesellschaftliche Ereignisse genau so widerspiegeln wie im realen Leben, und ich glaube nicht, dass man seine Kraft darauf konzentrieren sollte, das endgültig einzudämmen. Das wird man nicht schaffen. Die Frage ist: Was können wir stattdessen tun? Es sind audiovisuelle Dienste angesprochen worden. Hier stellt sich doch die Frage, warum die Europäische Union nicht tätig wird, wenn auf ihrem Hoheitsgebiet bestimmte Sender Hassprogramme ausstrahlen, die direkt an Kinder adressiert sind? In einem Programm der Hisbollah etwa greift eine als Mickymaus — wie auch immer — geartete Figur jüdische Siedler an. Damit soll dann kleinen palästinensischen Kindern vermittelt werden, wie ihre Geschichte ist. Es ist nun nicht so, dass ein Mitgliedstaat eingegriffen hätte, um dieses Problem zu beseitigen. Vielmehr hat die Firma Walt Disney ihre Rechte an Mickymaus geltend gemacht, und das Ende der Serie wurde dann so abgewickelt, dass Mickymaus durch einen jüdischen Siedler getötet worden ist. Und das ist auf europäischem Gebiet ausgestrahlt worden! Warum ist die Hisbollah immer noch nicht auf der Terrorliste der Europäischen Union? Wir hatten gerade ein interessantes Gespräch mit Dick Marty dazu. Ich glaube grundsätzlich, dass es mehr Bausteine bedarf, um den Terrorismus in Gänze einzudämmen. Dazu gehört sicherlich auch, seine Wurzeln vor Ort in den betreffenden Ländern zu bekämpfen, unter anderem durch die Schaffung von Gesundheitssystemen, Infrastrukturen und Bildungssystemen. Solche Ressourcen dürfen wir nicht Terrororganisationen wie der Hamas im Gaza-Streifen oder der Hisbollah überlassen, denn diese sozialen Zufluchtsorte sind die Orte, wo diese Organisationen auch Unterstützer rekrutieren."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcem sa poďakovať pánom Deprezovi a Guardansovi Cambóovi za ich pripomienky. Myslím si, že ich postoj je do veľkej miery v súlade so stanoviskom našej skupiny. Názov správy znie Faktory podporujúce terorizmus a nábor teroristov. Ostatní rečníci privítali skutočnosť, že rokujeme o tejto otázke a ich konanie považujem za správne. Nediskutujeme o nej však prvýkrát. Európsky parlament a Únia ako celok sa už zaoberali kazateľmi nenávisti a prijali preventívne opatrenia s cieľom prerušiť tok finančných prostriedkov pre teroristické organizácie. Uvedené opatrenia sú rozhodne prospešné. Podľa mňa z tohto hľadiska správa do značnej miery trafila do čierneho. Myslím, že by bolo trocha prehnané považovať internet či už za koreň všetkého zla alebo za oázu bezpečia. Bez pochyby predstavuje priestor, ktorý odráža tendencie spoločnosti rovnako ako skutočný život a neverím, že by sme mohli sústrediť všetku svoju snahu na to, aby sme ho raz a navždy utlmili. To sa nám jednoducho nepodarí. Otázka však znie, čo iné môžeme urobiť? Hovorili sme o audiovizuálnych mediálnych službách, v súvislosti s ktorými vyvstáva otázka, prečo Európska únia nezasiahne v prípade, ak isté stanice vysielajú na území EÚ nenávistné programy určené priamo deťom. Napríklad v jednom z programov hnutia Hizballáh, postavička podobná Myšiakovi Mikimu, útočila na židovských obyvateľov. Jeho zámerom je oboznámiť malé palestínske deti s vlastnou históriou. V tomto prípade však žiadny členský štát nezasiahol s cieľom vyriešiť tento problém. Namiesto toho, spoločnosť Walt Disney uplatnila svoje práva na Myšiaka Mikiho a na konci seriálu jeden zo židovských obyvateľov Mikiho usmrtil. A toto sa vysielalo na európskom území! Z akého dôvodu sa hnutie Hizballáh doteraz nenachádza na zozname teroristických organizácií EÚ? S Dickom Martym sme mali zaujímavú diskusiu na túto tému. Verím, že na vystavanie múra, ktorý nás ochráni pred terorizmom ako takým, budeme potrebovať ešte mnoho tehál. Nepochybne k nim patrí odstránenie podstaty terorizmu v príslušných krajinách, napríklad vytváraním systémov zdravotnej starostlivosti, infraštruktúry a vzdelávacích systémov. Nemali by sme poskytovanie týchto služieb nechávať na organizácie ako Hamas v pásme Gazy alebo Hizballáh, pretože podobné útočiská predstavujú v rámci spoločnosti práve tie miesta, kde uvedené organizácie uskutočňujú nábory svojich prívržencov."@sk19
"Gospod predsednik, zelo se zahvaljujem gospodu Deprezu in gospodu Guardansu Cambu za njune pripombe. Menim, da njuni mnenji zelo ustrezata stališču naše skupine. Poročilo se imenuje „Dejavniki, ki spodbujajo terorizem in novačenje teroristov“. Drugi govorniki so pozdravili dejstvo, da razpravljamo o tem vprašanju, kar je pravilno. Vendar o tem ne razpravljamo prvič. Evropski parlament in Unija kot celota sta razpravljala o pridigarjih sovraštva in sprejela preventivne ukrepe za prekinitev pretoka sredstev terorističnim organizacijam. Ti ukrepi so zagotovo koristni. Menim, da je poročilo v zvezi s tem zagotovo pravilno usmerjeno. Vendar menim, da je pretirana navedba, da je internet vir vsega zlega ali varno pribežališče. Tako kot dejansko življenje to nedvomno izraža družbena gibanja in menim, da se ne bi smeli uporabiti vseh svojih moči za dokončno odpravo terorizma. Tega enostavno ne bomo zmogli. Vprašanje je, kaj lahko storimo namesto tega. Razpravljali smo o avdiovizualnih storitvah, pri čemer se pojavi vprašanje: zakaj Evropska unija ne ukrepa, če nekateri programi na ozemlju EU predvajajo sovražne vsebine, ki so neposredno namenjene otrokom. Na enem od programov gibanja Hezbolah na primer lik, zakrinkan v Miki Miško, ali v kateri koli drugi obliki napade židovske naseljence. To je namenjeno poučevanju malih palestinskih otrok o njihovi zgodovini. Države članice niso posredovale za rešitev tega problema. Namesto tega je podjetje Walt Disney branilo svojo pravico do Miki Miške in na koncu serije risank je Miki Miško ubil židovski naseljenec. To je bilo predvajano na ozemlju EU. Zakaj Hezbolah v EU še vedno ni na seznamu terorističnih organizacij? O tem sva nedavno zanimivo razpravljala z Dickom Martyjem. Menim, da je na splošno potrebnih več gradnikov za celovito omejitev terorizma. Zagotovo moramo v zadevnih državah odpraviti vzroke terorizma, na primer z vzpostavitvijo zdravstvenih in izobraževalnih sistemov ter infrastrukture. Zagotovo ne smemo dopustiti, da te storitve zagotovijo teroristične organizacije, kot sta Hamas v Gazi ali Hezbolah, saj v teh pribežališčih v družbi te organizacije zbirajo svoje podpornike."@sl20
"Herr talman! Ett stort tack till Gérard Deprez och Ignasi Guardans Cambó för deras kommentarer. Jag anser att de i hög grad ligger i linje med vår grupps ståndpunkt. Betänkandet heter ”De faktorer som bidrar till ett ökat stöd för terrorism och en ökad rekrytering av terrorister”. Andra talare har välkomnat vår diskussion om terrorismen och det gör de rätt i. Det är dock inte första gången vi för den här diskussionen. Europarlamentet och EU som helhet har diskuterat hatets predikanter och man har vidtagit förebyggande åtgärder för att skära av pengaflödena till terroristorganisationer. Dessa åtgärder är säkerligen användbara. I det avseendet menar jag att man har slagit an den rätta tonen i betänkandet. Jag anser att man överdriver en aning om man ser Internet som roten till allt det onda eller som en säker fristad. Det är utan tvekan ett medium som speglar de sociala tendenserna i lika stor utsträckning som det verkliga livet, och jag tycker inte att vi bör fokusera alla våra ansträngningar på att undertrycka det en gång för alla. Vi kommer helt enkelt inte att klara av det. Följdfrågan är vad vi kan göra i stället. Vi har talat om audiovisuella tjänster och frågan som uppstår är varför inte EU agerar om vissa kanaler sänder hatprogram på EU:s territorium som riktar sig direkt till barn. I till exempel ett av Hizbollahs program attackerar en figur som är förklädd till Musse Pigg – i någon form – judiska bosättare. Programmets syfte är att lära små palestinska barn om deras historia. Inte en enda medlemsstat ingrep för att sätta stopp för problemet. I stället hävdade Walt Disneykoncernen sina rättigheter till Musse Pigg och i slutet av serien mördades seriefiguren av en judisk bosättare. Det här sändes på europeiskt territorium! Varför är Hizbollah ännu inte med på EU:s lista över terroristorganisationer? Vi har just haft en intressant diskussion med Dick Marty om ämnet. Jag anser att vi rent generellt måste skapa fler hinder om vi ska kunna kontrollera terrorismen som helhet. Vi måste givetvis även angripa terrorismens rötter i de berörda länderna, till exempel genom att inrätta hälsovårdssystem, infrastruktur och utbildningssystem. Vi bör inte låta terroristorganisationer som Hamas i Gazaremsan eller Hizbollah tillhandahålla dessa tjänster, eftersom dessa tillflyktsorter i samhället är just de platser som organisationerna rekryterar sina anhängare ifrån."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Hamas"13,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph