Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-166"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-166"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente da Comissão, Senhoras e Senhores Deputados, começo por reiterar que o combate sem tréguas ao terrorismo deve ser feito dentro da lei, no respeito pelo Estado de direito e sem ferir os direitos fundamentais. Não sei se o terrorismo é, como diz o relatório, a principal ameaça que pesa sobre a segurança dos cidadãos na União, mas sou da opinião, já expressa pelo Presidente Gérard Deprez, que é seguramente uma das principais ameaças, e acho que desvalorizar essa ameaça não contribui nem para a combatermos com eficácia nem para aumentar a segurança dos nossos cidadãos. Votarei assim contra as emendas que pretenderem fazer. O terrorismo não afecta apenas os cidadãos dos países que foram vítimas desses ataques, mas põe em risco a segurança de todos os outros, semeia o medo e ameaça pelo terror. O terrorismo é uma manifestação irracional de fanatismo que despreza o valor da vida e a dignidade da pessoa humana. A União colocou, e bem, Comissário Frattini, no topo das suas prioridades o combate ao terrorismo. Precisamos de uma estratégia global que possa levar ao desmantelamento das redes terroristas. Essa estratégia deverá valorizar a vertente preventiva, incluindo a luta contra o recrutamento de terroristas e contra todos os factores que favoreçam a radicalização violenta. É importante analisar e compreender as razões, as causas e os processos que conduzem à radicalização e ao terrorismo, designadamente de jovens que vivem nos nossos Estados-Membros, demonstrando que houve falhas nos processos de integração. Concordo que, no quadro da lei e do respeito pela liberdade de expressão, seja combatida a propaganda terrorista destinada a encorajar os actos terroristas. Gostaria de terminar apoiando a opinião do Deputado Mayor Oreja no sentido de que uma iniciativa europeia, sobretudo nesta matéria, não pode nem deve servir de palco para a promoção de estratégias eleitorais nacionais."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane místopředsedo Komise, dámy a pánové, nemohu začít jinak, než že znovu zopakuji, že neutuchající boj proti terorismu je třeba vést v mezích zákona, při respektování právního státu a bez porušování základních práv. Nejsem si jist, zda, jak tvrdí zpráva, je terorismus hlavní hrozbou pro bezpečnost občanů Unie, ale souhlasím s panem Deprezem, že definitivně patří mezi hrozby nejzávažnější. Jsem přesvědčen, že budeme-li tuto hrozbu podceňovat, nedokážeme jí účinně čelit a nebudeme moci zvýšit bezpečnost našich občanů. Proto budu hlasovat proti navrženým pozměňovacím návrhům. Terorismus se nedotýká pouze občanů zemí, v nichž k teroristickým útokům došlo, ale bezpečnosti všech. Terorismus šíří strach a hrozbu násilí. Terorismus je iracionální projev fanatismu, který zcela opomíjí hodnotu života a lidskou důstojnost. Unie i pan komisař Frattini považují boj proti terorismu za vrcholnou prioritu. Potřebujeme vytvořit globální strategii, která nám umožní rozložit teroristické sítě. Tato strategie musí uznávat význam prevence i význam boje proti náboru teroristů a všem faktorům, které podporují násilnou radikalizaci. Je důležité analyzovat a pochopit důvody, příčiny a procesy, které vedou k radikalizaci a terorismu, a to zejména u mladých lidí žijících v našich členských státech. Proces integrace rozhodně nebyl bezchybný. Souhlasím s tím, že je třeba v mezích zákona a  s ohledem na svobodu projevu zabránit teroristické propagandě, která nabádá k teroristickým činům. Na závěr mi nezbývá než souhlasit s panem Mayorem, že evropská iniciativa v této oblasti nemůže a nesmí sloužit jako platforma k prosazování národních volebních strategií."@cs1
"Hr. formand! Hr. næstformand i Kommissionen, mine damer og herrer, jeg vil begynde med at gentage, at den uophørlige bekæmpelse af terrorismen bør finde sted inden for lovens rammer med respekt af retsstaten og uden at krænke de grundlæggende rettigheder. Jeg ved ikke, om terrorismen, som det står i betænkningen, er den vigtigste trussel mod EU-borgernes sikkerhed, men jeg er enig med hr. Deprez i, at det absolut er en af de vigtigste trusler. Hvis vi undervurderer denne trussel, vil det efter min mening hindre os i at bekæmpe den effektivt og forøge sikkerheden for vores borgere. Jeg stemmer derfor imod de stillede ændringsforslag. Terrorisme berører ikke kun borgerne i de lande, der har været udsat for angreb, den truer også alle andres sikkerhed og spreder frygt og trusler om terror. Terrorisme er en irrationel manifestering af fanatisme, som foragter menneskers liv og værdighed. EU og kommissær Frattini har gjort bekæmpelsen af terrorismen til en af deres hovedprioriteringer. Vi behøver en global strategi, der kan føre til afvikling af terrornetværkene. Denne strategi skal anerkende værdien af forebyggelse, herunder kampen mod rekruttering af terrorister og alle de faktorer, der fremmer den voldelige radikalisering. Det er vigtigt at undersøge og forstå årsagerne, bevæggrundene og de processer, der fører til radikalisering og terrorisme, især blandt de unge, der bor i vores medlemsstater. Der har helt bestemt været mangler i vores integrationsproces. Jeg er enig i, at vi inden for lovens rammer og med respekt for ytringsfriheden skal bekæmpe den terrorpropaganda, der har til formål at opfordre til terrorangreb. Jeg vil gerne tilslutte mig hr. Mayor, når han siger, at et europæisk initiativ, især på dette område, ikke kan og må bruges som en platform til fremme af nationale valgstrategier."@da2
"Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission, meine Damen und Herren! Einleitend möchte ich bekräftigen, dass der beständige Kampf gegen den Terrorismus im Rahmen des Gesetzes, unter Achtung der Rechtsstaatlichkeit und ohne Verletzung der Grundrechte geführt werden muss. Ich bin mir nicht sicher, ob, wie es im Bericht heißt, der Terrorismus die größte Bedrohung für die Sicherheit der Unionsbürger darstellt. Aber ich stimme Herrn Deprez zu, dass er auf jeden Fall eine der größten Bedrohungen ist. Meiner Meinung nach trägt eine Unterschätzung dieser Bedrohung weder dazu bei, ihn wirksam zu bekämpfen, noch die Sicherheit unserer Bürger zu erhöhen. Deshalb werde ich gegen die vorgeschlagenen Änderungen stimmen. Der Terrorismus betrifft nicht nur die Bürger der Länder, die Opfer von Anschlägen geworden sind, sondern er gefährdet die Sicherheit aller. Er sät Angst und bedroht durch Terrorakte. Der Terrorismus ist die irrationale Manifestation eines Fanatismus, der den Wert des Lebens und die Würde des Menschen missachtet. Die Union und Herr Kommissar Frattini haben zu Recht den Kampf gegen den Terrorismus an die Spitze ihrer Prioritäten gestellt. Wir brauchen eine globale Strategie, die eine Zerschlagung der Terrornetze ermöglicht. Diese Strategie muss dem Wert der Prävention Rechnung tragen, einschließlich des Kampfes gegen die Rekrutierung von Terroristen und gegen alle Faktoren, die die gewaltorientierte Radikalisierung begünstigen. Wir müssen die Ursachen, Hintergründe und Prozesse, die zur Radikalisierung und zum Terrorismus führen – vor allem bei Jugendlichen, die in unseren Mitgliedstaaten leben –, analysieren und begreifen. Bei den Integrationsprozessen wurden definitiv Fehler gemacht. Ich stimme zu, dass die terroristische Propaganda, die zu terroristischen Handlungen anhalten soll, im Rahmen des Gesetzes und unter Achtung der freien Meinungsäußerung bekämpft werden muss. Abschließend möchte ich der Auffassung von Herrn Mayor beipflichten, dass eine europäische Initiative, insbesondere in diesem Bereich, weder als Plattform zur Förderung nationaler Wahlstrategien genutzt werden kann, noch als solche genutzt werden darf."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας ότι ο αδυσώπητος αγώνας κατά της τρομοκρατίας πρέπει να επιδιωχθεί στα πλαίσια του νόμου, με σεβασμό προς το κράτος δικαίου και χωρίς να παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν είμαι βέβαιος αν η τρομοκρατία είναι, όπως επισημαίνει η έκθεση, η κύρια απειλή για την ασφάλεια των πολιτών της Ένωσης, αλλά συμφωνώ με τον κ. Deprez ότι είναι αναμφισβήτητα μία από τις κυριότερες απειλές. Πιστεύω ότι αν υποτιμήσουμε την απειλή αυτή, δεν θα μπορέσουμε να την καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά και να αυξήσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Για τον λόγο αυτόν, θα ψηφίσω κατά των προτεινόμενων τροπολογιών. Η τρομοκρατία δεν επηρεάζει μόνο τους πολίτες των χωρών που έχουν πληγεί από επιθέσεις, αλλά και την ασφάλεια όλων των άλλων. Εξαπλώνει τον φόβο και την απειλή του τρόμου. Η τρομοκρατία είναι μια παράλογη εκδήλωση φανατισμού, η οποία περιφρονεί την αξία της ζωής και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Η Ένωση, καθώς επίσης και ο Επίτροπος Frattini, τοποθέτησαν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων τους. Χρειαζόμαστε μια συνολική στρατηγική που να μπορεί να εξαρθρώσει όλα τα τρομοκρατικά δίκτυα. Η στρατηγική αυτή πρέπει να αναγνωρίζει την αξία της πρόληψης, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κατά της στρατολόγησης τρομοκρατών και όλων των παραγόντων που ευνοούν τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. Είναι σημαντικό να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε τις αιτίες, τους λόγους και τις διαδικασίες που οδηγούν στη ριζοσπαστικοποίηση και στην τρομοκρατία, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων ανθρώπων που ζουν στα κράτη μέλη μας. Σίγουρα έχουν υπάρξει αποτυχίες κατά τις διαδικασίες ενσωμάτωσης. Συμφωνώ ότι πρέπει να αποτρέψουμε, στα πλαίσια του νόμου και σεβόμενοι την ελευθερία της έκφρασης, την τρομοκρατική προπαγάνδα που έχει ως στόχο την ενθάρρυνση των τρομοκρατικών πράξεων. Ολοκληρώνοντας, πρέπει να συμφωνήσω με τον κ. Mayor ότι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ιδιαίτερα στον τομέα αυτόν, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για την προώθηση των εθνικών εκλογικών στρατηγικών."@el10
"Mr President, Mr Vice-President of the Commission, ladies and gentlemen, I must start by reiterating that the unrelenting fight against terrorism must be pursued within the law, with respect for the rule of law and without infringing fundamental rights. I am not sure whether terrorism is, as the report states, the main threat to the security of the citizens of the Union, but I agree with Mr Deprez that it is definitely one of the main threats. I believe that underestimating this threat will prevent us from fighting it effectively and increasing the security of our citizens. I will therefore vote against the proposed amendments. Terrorism does not just affect the citizens of those countries which have suffered attacks; it also threatens the security of everyone else. It spreads the fear and threat of terror. Terrorism is an irrational manifestation of fanaticism which disregards the value of life and the dignity of human beings. The Union and also Commissioner Frattini have placed the fight against terrorism at the top of their priorities. We need a global strategy that can dismantle the terrorist networks. This strategy must recognise the value of prevention, including the fight against the recruitment of terrorists and all factors favouring violent radicalisation. It is important to analyse and understand the reasons, grounds and processes leading to radicalisation and terrorism, particularly among young people living in our Member States. There have definitely been failures in the integration processes. I agree that, within the law and with respect for the freedom of expression, the terrorist propaganda aimed at encouraging terrorist acts must be prevented. To end, I must agree with Mr Mayor that a European initiative, particularly in this area, cannot and must not be used as a platform for the promotion of national electoral strategies."@en4
"Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, debo empezar reiterando que la incansable lucha contra el terrorismo debe llevarse a cabo dentro de la ley, con respeto del Estado de Derecho y sin infringir los derechos fundamentales. No estoy seguro de si el terrorismo es, como el informe afirma, la principal amenaza contra la seguridad de los ciudadanos de la Unión, pero estoy de acuerdo con el señor Deprez en que, indiscutiblemente, es una de las principales amenazas. Creo que subestimar esta amenaza nos impedirá luchar de forma efectiva e incrementar la seguridad de nuestros ciudadanos. Por tanto, votaré en contra de las enmiendas propuestas. El terrorismo no sólo afecta a los ciudadanos de dichos países que han sufrido ataques sino que también amenaza la seguridad de todos los demás. Difunde el miedo y la amenaza del terror. El terrorismo es una manifestación irracional del fanatismo que desprecia el valor de la vida y la dignidad de los seres humanos. La Unión, así como el Comisario Frattini, han situado la lucha contra el terrorismo en la cima de sus prioridades. Necesitamos una estrategia global que pueda desmantelar las redes terroristas. Esta estrategia debe reconocer el valor de la prevención, incluida la lucha contra la captación de terroristas y todos los factores que favorecen la radicalización violenta. Es importante analizar y comprender las razones, motivos y procesos que conducen a la radicalización y el terrorismo, sobre todo, entre los jóvenes que residen en nuestros Estados miembros. Indudablemente, se han cometido errores en los procesos de integración. Estoy de acuerdo en que, dentro de la ley y con respeto de la libertad de expresión, debe evitarse la propaganda terrorista dirigida a alentar los actos terroristas. Para concluir, no puedo sino estar de acuerdo con el señor Mayor en que una iniciativa europea, sobre todo en este ámbito, no puede ni debe usarse para promover estrategias electorales nacionales."@es21
"Hr president, hr komisjoni asepresident, daamid ja härrad, ma pean alustama kordamisest, et järeleandmatut terrorismivastast võitlust tuleb pidada seaduse raamides, õigusnorme austades ja põhiõigusi mitte rikkudes. Ma pole kindel, kas terrorism on, nagu raport väidab, peamine oht liidu kodanike julgeolekule, kuid ma nõustun hr Depreziga, et see on kindlasti üks peamistest ohtudest. Ma olen kindel, et selle ohu alahindamine ei lase meil selle vastu tõhusalt võidelda ega meie kodanike julgeolekut suurendada. Seetõttu hääletan ma esitatud muudatusettepanekute vastu. Terrorism ei mõjuta ainult nende riikide kodanikke, mis rünnakute all kannatasid; see ähvardab ka kõigi teiste julgeolekut. See levitab hirmu ja terroriähvardust. Terrorism on mõttetu fanatismiavaldus, mis põlgab ära elu väärtuse ja inimolendi väärikuse. Euroopa Liit ja volinik Frattini on seadnud terrorismivastase võitluse oma ülimaks prioriteediks. Me vajame ülemaailmset strateegiat, mis suudaks lammutada terroristliku võrgustiku. See strateegia peab tunnistama ennetamise väärtust, sealhulgas võitlust terroristide värbamise vastu ja kõigi tegurite vastu, mis soodustavad vägivaldset radikaliseerumist. On oluline analüüsida ja mõista põhjendusi, põhjuseid ja protsesse, mis viivad radikaliseerumise ja terrorismini, seda eriti meie liikmesriikides elavate noorte inimeste osas. Kindlasti on esinenud integreerumisprotsessis luhtumisi. Ma olen nõus, et terroriaktidele õhutav terroristlik propaganda tuleb seaduse raames ja sõnavabadust austades lõpetada. Lõpuks pean nõustuma hr Mayoriga, et Euroopa algatust ei saa ega tohi eriti selles valdkonnas kasutada kui platvormi riiklike valimisstrateegiate edendamiseks."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission varapuheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, minun on aluksi toistettava, että meidän on jatkettava terrorismin torjuntaa armottomasti noudattaen lakia ja oikeusvaltioperiaatetta ja rikkomatta perusoikeuksia. En ole varma siitä, onko terrorismi EU:n kansalaisten turvallisuutta vakavimmin uhkaava tekijä, mutta olen samaa mieltä Gérard Deprez'n kanssa siitä, että se on yksi suurimmista uhkatekijöistä. Katson, että tämän uhkan aliarviointi estää meidät torjumasta sitä tehokkaasti ja lisäämästä kansalaistemme turvallisuutta. Siksi äänestän tarkistusehdotuksia vastaan. Terrorismi vaikuttaa iskujen kohteeksi joutuneiden maiden kansalaisiin, ja se uhkaa myös kaikkien muiden turvallisuutta. Se levittää pelkoa ja terrorismin uhkaa. Terrorismi on fanatismin järjetön ilmentymä. Terrorismit halveksivat ihmiselämän arvoa ja uhriensa ihmisarvoa. EU ja komission jäsen Frattini ovat nostaneet terrorismin torjunnan tärkeimpien tavoitteidensa joukkoon. Tarvitsemme kokonaisvaltaisen strategian terroristiverkostojen hajottamiseksi. Tässä strategiassa on pantava merkille ennaltaehkäisevien toimien, myös terroristien värväämisen torjunnan ja väkivallan radikalisoitumiseen johtavien tekijöiden torjunnan merkitys. On tärkeää tutkia ja ymmärtää syitä, taustoja ja prosesseja, jotka johtavat radikalisoitumiseen ja terrorismiin erityisesti jäsenvaltioissa elävien nuorten keskuudessa. Kotouttamisessa on selvästikin epäonnistuttu. Olen samaa mieltä siitä, että meidän on ehkäistävä iskujen tekoon kannustavaa terrorismipropagandaa lakia noudattaen ja sananvapautta kunnioittaen. Olen siksi samaa mieltä Jaime Mayor Orejan kanssa siitä, ettei tätä alaa koskevia EU:n aloitteita voi eikä saa käyttää keinona käydä kansallista vaalikampanjaa."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le vice-président de la Commission, Mesdames et Messieurs, je commencerai par répéter que la lutte implacable contre le terrorisme doit être poursuivie dans le cadre de la loi, en respectant le rôle de la loi et sans enfreindre les droits fondamentaux. Je ne suis pas sûr que le terrorisme soit, comme le dit le rapport, la principale menace contre la sécurité des citoyens de l’Union, mais je conviens avec M. Deprez que c’est certainement l’une des menaces principales. Je crois que sous-estimer cette menace nous empêchera de la combattre efficacement et d’accroître la sécurité de nos citoyens. Je voterai dès lors contre les amendements proposés. Le terrorisme ne menace pas uniquement les citoyens des pays qui ont été attaqués; il menace également la sécurité de tous. Il répand la peur et la menace de la terreur. Le terrorisme est une manifestation irrationnelle du fanatisme qui méprise la valeur de la vie et la dignité des êtres humains. L’Union ainsi que le commissaire Frattini ont placé la lutte contre le terrorisme au sommet de leurs priorités. Nous avons besoin d’une stratégie globale à même de démanteler les réseaux terroristes. Cette stratégie doit reconnaître la valeur de la prévention, en englobant la lutte contre le recrutement des terroristes et tous les facteurs favorisant une radicalisation violente. Il est important d’analyser et de comprendre les raisons, les fondements et les processus conduisant à la radicalisation et au terrorisme, surtout parmi les jeunes vivant dans les États membres. Il y a clairement eu des failles dans le processus d’intégration. Je conviens du fait qu’au sein de la loi, et dans le respect de la liberté d’expression, il faut prévenir la propagande terroriste visant à encourager les actes terroristes. Enfin, force m’est de convenir avec M. Mayor qu’une initiative européenne, particulièrement en cette matière, ne doit et ne peut pas servir de plate-forme pour la promotion de stratégies électorales nationales."@fr8
"Elnök úr, alelnök úr, hölgyeim és uraim! Először is megismételném, hogy a terrorizmus elleni könyörtelen küzdelmet a törvényesség keretein belül, tiszteletben tartva a jogállamiságot, az alapvető jogok megsértése nélkül kell megvívnunk. Nem tudom, hogy valóban a terrorizmus-e az Unió polgárainak biztonságát fenyegető legnagyobb veszély – ahogyan ezt a jelentés állítja –, de egyetértek Deprez úrral a tekintetben, hogy ez mindenképpen az egyik legnagyobb veszélyforrás. Úgy gondolom, hogy amennyiben alábecsüljük ezt a fenyegetést, abban az esetben képtelenek leszünk hatékonyan harcolni ellene és fokozni polgáraink biztonságát. Én ezért a javasolt módosítások ellen szavazok. A terrorizmus nem csak azoknak az országoknak a polgárait érinti, amelyek elszenvedték a támadásokat, hanem mindenki más biztonságát is veszélyezteti. A terrorizmus félelmet és terrortól való rettegést generál. A terrorizmus a fanatizmus egy olyan irracionális megnyilvánulása, amely figyelmen kívül hagyja az élet értékét és az emberi méltóságot. Mind az Unió, mind Frattini biztos úr elsőszámú prioritásként nevezte meg a terrorizmus elleni küzdelmet. Olyan globális stratégiára van szükség, amely képes lerombolni a terrorista hálózatokat. Fontos, hogy ez a stratégia felismerje a megelőzés jelentőségét, ideértve a terroristák toborzása és az erőszakos radikalizmushoz vezető tényezők elleni harcot is. Igen fontos a radikalizmushoz vezető okok, indítékok és folyamatok elemzése és megértése, és ez kiemelten vonatkozik a tagállamainkban élő fiatalokra. Kijelenthetjük, hogy az integrációs folyamatokban előfordultak kudarcok is. Egyetértek azzal, hogy a terrorista tevékenységek támogatására irányuló terrorista propagandát a jogon belül és a szólásszabadság tiszteletben tartásának határain belül meg kell előzni. Ebből kifolyólag egyet kell értenem Mayor úrral a tekintetben, hogy egy európai kezdeményezést, különösen ezen a területen belül, nem szabad a nemzeti választási stratégiákat népszerűsítő politikai platformként használni."@hu11
"Signor Presidente, signor Vicepresidente della Commissione, onorevoli colleghi, vorrei iniziare ribadendo che la lotta senza quartiere contro il terrorismo deve rimanere nell’ambito della legalità, nel rispetto dello Stato di diritto e senza violazione dei diritti fondamentali. Non sono sicuro che il terrorismo, come sostiene la relazione, sia la principale minaccia alla sicurezza dei cittadini dell’Unione, ma concordo con l’onorevole Deprez che è decisamente una delle minacce più gravi. Ritengo che sottovalutare questa minaccia ci impedirà di lottare con efficacia e di rafforzare la sicurezza dei nostri cittadini. Voterò quindi contro gli emendamenti proposti. Il terrorismo non colpisce solo i cittadini dei paesi che hanno subito gli attentati, ma minaccia anche la sicurezza di tutti. Diffonde timore e minaccia di terrore. Il terrorismo è una manifestazione irrazionale di fanatismo che disprezza il valore della vità e la dignità degli esseri umani. L’Unione e anche il Commissario Frattini hanno collocato la lotta al terrorismo in cima alle loro priorità. Ci occorre una strategia globale che possa smantellare le reti di terroristi. Questa strategia deve riconoscere il valore della prevenzione, compresa la lotta contro il reclutamento di terroristi e tutti i fattori che favoriscono la radicalizzazione violenta. È importante analizzare e comprendere le ragioni, i motivi e i processi che portano alla radicalizzazione e al terrorismo, in particolare fra i goivani che vivono nei nostri Stati membri. È certo che i processi di integrazione sono falliti. Concordo che, nell’ambito della legge e nel rispetto della libertà di espressione, deve essere impedita la propaganda terrorista tesa a incoraggiare il terrorismo. Per concludere, concordo con l’onorevole Mayor che un’iniziativa europea, in particolare in questo settore, non può e non deve essere usata come piattaforma per la promozione di strategie elettorali nazionali."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos Pirmininko pavaduotojau, ponios ir ponai, pradėsiu pakartodamas, kad nenuilstama kova su terorizmu turėtų vykti laikantis įstatymų, atsižvelgiant į įstatymo galią ir nepažeidžiant pagrindinių žmogaus teisių. Aš nesu tikras, kad terorizmas kelia, kaip nurodoma pranešime, didžiausią grėsmę Sąjungos piliečių saugumui, tačiau aš sutinku su G. Deprezu, kad šis pavojus neabejotinai yra vienas svarbiausių. Aš tikiu, kad nepakankamas šio pavojaus įvertinimas neleidžia mums su juo veiksmingai kovoti ir didinti mūsų piliečių saugumą. Todėl aš balsuosiu prieš siūlomus pakeitimus. Terorizmas turėjo įtakos ne tik tų šalių, kuriose buvo vykdomi išpuoliai, piliečiams; jis kelia pavojų ir visų kitų piliečių saugumui. Jis didina baimę ir teroro grėsmę. Terorizmas yra iracionali fanatizmo išraiška, kuri nevertina gyvybės ir žmonių orumo. Kovą su terorizmu Sąjunga ir Komisijos narys F. Frattini laiko vienu didžiausių prioritetų. Mums reikalinga visuotinė strategija, kuria būtų siekiama išardyti teroristų tinklus. Šia strategija turėtų būti pripažįstama prevencijos reikšmė, apimanti kovą su teroristų verbavimu ir veiksniais, kurie yra palankūs smurto radikalėjimui. Svarbu analizuoti ir suprasti priežastis, pagrindą ir procesus, kurie sudaro sąlygas radikalėjimui ir terorizmui, ypač tarp jaunimo, gyvenančio mūsų valstybėse narėse. Be abejonės, integracijos procesas ne visada buvo sėkmingas. Aš sutinku, kad atsižvelgiant į teisės normas ir sąžinės laisvę būtina riboti propagandą, kuria siekiama skatinti terorizmą. Baigdamas turiu pritarti J. Mayorui, kad Europos iniciatyva, ypač šioje srityje, negali ir neturėtų būti naudojama nacionalinių rinkimų strategijų reklamai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieka kungs, dāmas un kungi! Man jāsāk ar atgādinājumu, ka nelokāmajai cīņai pret terorismu jānotiek saskaņā ar likumu, ievērojot tiesiskumu un nepārkāpjot pamattiesības. Es neesmu pārliecināts, vai terorisms, kā apgalvots ziņojumā, ir galvenais drauds Eiropas Savienības iedzīvotāju drošībai, taču es piekrītu kungam, ka tas noteikti ir viens no galvenajiem apdraudējumiem. Esmu pārliecināts, ka šī apdraudējuma nepietiekama novērtēšana neļaus mums efektīvi cīnīties pret to un palielināt mūsu iedzīvotāju drošību. Tādēļ es balsoju pret ierosinātajiem grozījumiem. Terorisms skar ne tikai to valstu iedzīvotājus, kuras ir pārcietušas uzbrukumus, tas apdraud arī sabiedrību visur citur. Tas izplata bailes un terora draudus. Terorisms ir muļķīga fanātisma izpausme, kas ignorē cilvēka dzīvības un cieņas vērtību. Eiropas Savienība un arī komisārs ir izvirzījuši cīņu pret terorismu mūsu prioritāšu augšgalā. Mums ir vajadzīga vispārēja stratēģija, kura var izjaukt teroristu tīklus., Šajā stratēģijā ir jāatzīst preventīvu pasākumu vērtība, cīņa pret teroristu vervēšanu un visiem faktoriem, kuri veicina varmācīgu, radikālu uzskatu veidošanos. Ir svarīgi analizēt un izprast iemeslus, cēloņus un procesus, kas izraisa radikalizāciju un terorismu it īpaši mūsu dalībvalstīs dzīvojošo jauniešu vidū. Integrācijas procesā, bez šaubām, ir pieļautas kļūdas. Es piekrītu, ka likuma robežās un ievērojot vārda brīvību ir jānovērš teroristu propaganda, kuras mērķis ir mudināšana uz terora aktiem. Tādēļ man jāpiekrīt kungam, ka Eiropas iniciatīvu šajā jomā nevar un nedrīkst izmantot kā valsts vēlēšanu stratēģiju atbalsta platformu."@lv13
"Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente da Comissão, Senhoras e Senhores Deputados, começo por reiterar que o combate sem tréguas ao terrorismo deve ser feito dentro da lei, no respeito pelo Estado de direito e sem ferir os direitos fundamentais. Não sei se o terrorismo é, como diz o relatório, a principal ameaça que pesa sobre a segurança dos cidadãos na União, mas sou da opinião, já expressa pelo Presidente Gérard Deprez, que é seguramente uma das principais ameaças, e acho que desvalorizar essa ameaça não contribui nem para a combatermos com eficácia nem para aumentar a segurança dos nossos cidadãos. Votarei assim contra as emendas que pretenderem fazer. O terrorismo não afecta apenas os cidadãos dos países que foram vítimas desses ataques, mas põe em risco a segurança de todos os outros, semeia o medo e ameaça pelo terror. O terrorismo é uma manifestação irracional de fanatismo que despreza o valor da vida e a dignidade da pessoa humana. A União colocou, e bem, Comissário Frattini, no topo das suas prioridades o combate ao terrorismo. Precisamos de uma estratégia global que possa levar ao desmantelamento das redes terroristas. Essa estratégia deverá valorizar a vertente preventiva, incluindo a luta contra o recrutamento de terroristas e contra todos os factores que favoreçam a radicalização violenta. É importante analisar e compreender as razões, as causas e os processos que conduzem à radicalização e ao terrorismo, designadamente de jovens que vivem nos nossos Estados-Membros, demonstrando que houve falhas nos processos de integração. Concordo que, no quadro da lei e do respeito pela liberdade de expressão, seja combatida a propaganda terrorista destinada a encorajar os actos terroristas. Gostaria de terminar apoiando a opinião do Deputado Mayor Oreja no sentido de que uma iniciativa europeia, sobretudo nesta matéria, não pode nem deve servir de palco para a promoção de estratégias eleitorais nacionais."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de vicevoorzitter van de Commissie, dames en heren, ik herhaal dat de voortdurende strijd tegen het terrorisme moet worden gevoerd binnen de grenzen van de wet, met inachtneming van de rechtstaat en zonder de grondrechten met voeten te treden. Ik ben er niet van overtuigd dat terrorisme, zoals in het verslag staat, de belangrijkste bedreiging is voor de veiligheid van de burgers van de Unie, maar ik ben het met de heer Deprez eens dat het één van de belangrijkste bedreigingen is. Ik ben van mening dat het onderschatten van deze bedreiging de doeltreffende bestrijding ervan en de bescherming van onze burgers zou verhinderen. Ik stem daarom tegen de voorgestelde amendementen. Terrorisme beïnvloedt niet alleen de burgers van de landen waar aanslagen werden gepleegd. Het bedreigt ook de veiligheid van alle anderen. Het verspreidt de angst voor en de dreiging van terreur. Terrorisme is een irrationele uiting van fanatisme die de waarde van het leven en de waardigheid van de mens veronachtzaamt. De Unie en de heer Frattini hebben van de strijd tegen terrorisme een topprioriteit gemaakt. Wij hebben een globale strategie nodig die de terroristische netwerken kan ontmantelen. Die strategie moet de waarde erkennen van preventie, met inbegrip van de strijd tegen de werving van terroristen en alle factoren die gewelddadige radicalisering bevorderen. Het is belangrijk de redenen, uitgangspunten en processen te begrijpen die tot radicalisering en terrorisme leiden, in het bijzonder bij jonge mensen in onze lidstaten. Het integratieproces vertoont ongetwijfeld gebreken. Ik ben het ermee eens dat terroristische propagande gericht op de aanmoediging van terroristische daden moet worden voorkomen, binnen de grenzen van de wet en met inachtneming van de vrije meningsuiting. Ten slotte ben ik het met de heer Mayor eens dat een Europees initiatief, in het bijzonder op dit gebied, niet als platform voor de bevordering van nationale verkiezingsstrategieën kan of mag worden gebruikt."@nl3
"Panie przewodniczący! Panie wiceprzewodniczący Komisji! Panie i panowie! Zacznę od tego, że bezlitosna walka z terroryzmem musi być prowadzona w ramach prawa, z poszanowaniem rządów prawa i praw podstawowych. Nie jestem pewien, czy terroryzm, jak stanowi sprawozdanie, jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa obywateli Unii, ale zgadzam się z panem Deprezem, że należy on do głównych zagrożeń. Wierzę, że niedocenienie tego zagrożenia przeszkodzi w skutecznym jego zwalczaniu i podnoszeniu bezpieczeństwa obywateli. Dlatego głosuję przeciw projektowanym poprawkom. Terroryzm dotyczy nie tylko obywateli zaatakowanych krajów – zagraża też bezpieczeństwu każdego innego. Niesie ze sobą strach i zagrożenie terrorem. Terroryzm to irracjonalna manifestacja fanatyzmu. Niesie ze sobą pogardę dla życia i godności człowieka. Unia, jak również komisarz Frattini, zaliczają walkę z terroryzmem do swoich najważniejszych priorytetów. Potrzebujemy globalnej strategii, która pozwoli na rozbicie siatek terrorystycznych. Strategia ta musi uwzględniać wartość działań zapobiegawczych, w tym walki z rekrutacją terrorystów i czynnikami sprzyjającymi radykalizacji. Ważne jest przeanalizowanie i zrozumienie przyczyn, podłoża i procesów sprzyjających radykalizacji i terroryzmowi, zwłaszcza wśród młodych ludzi mieszkających w naszych państwach członkowskich. W trakcie procesów integracyjnych z pewnością popełniono błędy. Zgadzam się, że w ramach prawa i przy poszanowaniu wolności wypowiedzi, należy zwalczać terrorystyczną propagandę zachęcającą do przemocy. Stąd też kończąc, muszę zgodzić się z panem Mayorem, że europejska inicjatywa, zwłaszcza w tym obszarze, nie może być elementem prowadzenia krajowych strategii wyborczych."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente da Comissão, Senhoras e Senhores Deputados, começo por reiterar que o combate sem tréguas ao terrorismo deve ser feito dentro da lei, no respeito pelo Estado de direito e sem ferir os direitos fundamentais. Não sei se o terrorismo é, como diz o relatório, a principal ameaça que pesa sobre a segurança dos cidadãos na União, mas sou da opinião, já expressa pelo Presidente Gérard Deprez, que é seguramente uma das principais ameaças, e acho que desvalorizar essa ameaça não contribui nem para a combatermos com eficácia nem para aumentar a segurança dos nossos cidadãos. Votarei assim contra as emendas que pretenderem fazer. O terrorismo não afecta apenas os cidadãos dos países que foram vítimas desses ataques, mas põe em risco a segurança de todos os outros, semeia o medo e ameaça pelo terror. O terrorismo é uma manifestação irracional de fanatismo que despreza o valor da vida e a dignidade da pessoa humana. A União colocou, e bem, Comissário Frattini, no topo das suas prioridades o combate ao terrorismo. Precisamos de uma estratégia global que possa levar ao desmantelamento das redes terroristas. Essa estratégia deverá valorizar a vertente preventiva, incluindo a luta contra o recrutamento de terroristas e contra todos os factores que favoreçam a radicalização violenta. É importante analisar e compreender as razões, as causas e os processos que conduzem à radicalização e ao terrorismo, designadamente de jovens que vivem nos nossos Estados-Membros, demonstrando que houve falhas nos processos de integração. Concordo que, no quadro da lei e do respeito pela liberdade de expressão, seja combatida a propaganda terrorista destinada a encorajar os actos terroristas. Gostaria de terminar apoiando a opinião do Deputado Mayor Oreja no sentido de que uma iniciativa europeia, sobretudo nesta matéria, não pode nem deve servir de palco para a promoção de estratégias eleitorais nacionais."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda Komisie, dámy a páni, musím začať zopakovaním skutočnosti, že neoblomný boj proti terorizmu musí prebiehať v súlade so zákonom a zásadami právneho štátu a bez porušovania základných práv. Nie som si istý či, ako sa uvádza v správe, terorizmus predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre občanov Únie, súhlasím však s pánom Deprezom, že je jednoznačne jednou z najvážnejších. Som presvedčený, že ak túto hrozbu podceníme, nebudeme schopní účinne jej čeliť a zvyšovať tak bezpečnosť našich občanov. Z uvedeného dôvodu budem hlasovať proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Terorizmus nemá vplyv len na občanov krajín, ktoré znášali útoky, ohrozuje aj bezpečnosť všetkých ostatných. Šíri strach a hrozbu teroru. Terorizmus je iracionálnym prejavom fanatizmu, ktorý ignoruje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť. Únia a aj komisár Frattini označili boj proti terorizmu za svoju najvyššiu prioritu. Potrebujeme globálnu stratégiu, ktorá by bola schopná pretrhnúť teroristické siete. Táto stratégia si musí uvedomovať význam prevencie, vrátane boja proti náboru teroristov a všetkých okolností, ktoré napomáhajú násilnú radikalizáciu. Dôležitá je analýza a pochopenie príčin, motívov a procesov, ktoré vedú k radikalizácii a terorizmu, a to najmä u mladých ľudí žijúcich v našich členských štátoch. Určite nimi sú neúspechy v rámci procesov integrácie. Súhlasím so skutočnosťou, že z hľadiska zákona a s ohľadom na slobodu prejavu je potrebné zabrániť teroristickej propagande, ktorej cieľom je podnecovanie teroristických činov. Záverom by som rád vyjadril súhlas s pánom Mayorom v tom, že európska iniciatíva v tejto oblasti sa nemôže a nesmie použiť ako platforma na podporu národných volebných stratégií."@sk19
"Gospod predsednik, gospod podpredsednik Komisije, gospe in gospodje, najprej ponovno poudarjam, da mora neizprosen boj proti terorizmu potekati v skladu z zakonodajo, spoštovanjem načela pravne države in brez kršenja temeljnih pravic. Nisem prepričan, ali je terorizem po navedbah iz poročila največja grožnja varnosti državljanov Unije, vendar se strinjam z gospodom Deprezom, da je vsekakor ena od glavnih groženj. Menim, da bo zanemarjanje te grožnje zmanjšalo učinkovitost našega boja proti terorizmu in nam preprečilo izboljšanje varnosti naših državljanov. Zato bom glasoval proti sprejetju predlaganih predlogov sprememb. Terorizem ne vpliva le na državljane držav, v katerih so potekali napadi; ogroža tudi varnost vseh ostalih. Razširja strah pred terorjem in njegovo grožnjo. Terorizem je nerazumna oblika fanatizma, ki razvrednoti življenje in dostojanstvo ljudi. Unija in komisar Frattini sta boj proti terorizmu postavila na vrh prednostnih nalog. Potrebujemo svetovno strategijo, s katero bomo lahko razbili teroristične mreže. Ta strategija mora priznavati vrednost preprečevanja, vključno z bojem proti novačenju teroristov in vsem dejavnikom, ki povzročajo nasilno radikalizacijo. Analizirati in razumeti je treba razloge, vzroke in procese, ki povzročajo radikalizacijo in terorizem, zlasti pri mladih, ki živijo v naših državah članicah. V procesu vključevanja je zagotovo prišlo do napak. Strinjam se, da je treba v skladu z zakonodajo in ob upoštevanju svobode izražanja preprečiti teroristično propagando, namenjeno spodbujanju terorističnih dejanj. Za konec bi rad izrazil strinjanje z gospodom Mayorjem, da se evropska pobuda, zlasti na tem področju, ne more in ne sme uporabiti kot podlaga za spodbujanje nacionalnih volilnih strategij."@sl20
"Herr talman, herr vice ordförande för kommissionen, mina damer och herrar! Jag måste inleda med att upprepa att den oavbrutna kampen mot terrorism måste bedrivas inom lagens räckvidd, med respekt för rättstatsprincipen och utan kränkningar av de grundläggande rättigheterna. Jag är inte säker på ifall terrorismen ärdet största hotet mot EU-medborgarnas säkerhet som det sägs i betänkandet, men jag håller med Gérard Deprez om att den definitivt är ett av huvudhoten. Jag anser att om vi underskattar hotet kommer det att hindra oss från att effektivt bekämpa det och från att öka våra medborgares säkerhet. Därför kommer jag att rösta emot ändringsförslagen. Terrorismen påverkar inte bara medborgarna i de länder som utsätts för attacker, utan den hotar också alla andras säkerhet. Den sprider rädsla och terrorhot. Terrorismen är en irrationell manifestation av fanatism som inte tar hänsyn till livets värde och människans värdighet. EU och även kommissionsledamot Franco Frattini har prioriterat kampen mot terrorism högst. Vi behöver en global strategi som kan demontera terroristnätverken. I strategin måste vi inse värdet av förebyggande; med andra ord måste vi bekämpa rekryteringen av terrorister och alla de faktorer som gynnar våldsam radikalisering. Det är viktigt att analysera och förstå orsakerna, grunderna och processerna som leder till radikalisering och terrorism, i synnerhet bland de unga i våra medlemsstater. Vi har definitivt misslyckats i integrationsprocessen. Jag instämmer i att man inom lagens räckvidd och med respekt för yttrandefriheten måste förhindra terroristpropaganda som syftar till att uppmuntra terroristhandlingar. Slutligen måste jag hålla med Jaime Mayor Oreja om att ett initiativ från EU:s sida, i synnerhet inom detta område, inte kan och inte får användas som en plattform för att främja nationella valstrategier."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mayor "13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph