Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-164"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-164"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, είναι καταλυτική η στενότης του χρόνου. Εντούτοις, πρέπει να σας πω ότι εγώ είδα την έκθεση με πολύ καλή πρόθεση. Το ζήτημα είναι ότι αντελήφθην ότι περιορίζεται πάρα πολύ εις τον εντοπισμό, αφενός, και εις την καταστολή, αφετέρου. Εγώ επιμένω ότι το σημείο που θα έπρεπε να μας απασχολήσει ιδιαιτέρως είναι η παραγωγή τρομοκρατίας. Έχουμε δίπλα μας, εις την Μέση Ανατολή, μίαν «ακαδημία» παραγωγής τρομοκρατών. Γιατί; Διότι επί 60 έτη δεν προσπαθήσαμε εμείς, ως Ευρώπη –δεν είχαμε ποτέ λόγο εμείς, ως Ευρώπη– να λύσουμε το πρόβλημά τους. Σήμερα παρουσιάζεται ανάλογο φαινόμενο, και χαίρομαι που μου δίδεται ο λόγος τώρα, μία ημέρα μετά την ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου. Ξέρετε ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί πάλι κάποιο συμβάν εκεί. Τι θα γίνει αν οι Σέρβοι της Μιτρόβιτσα αύριο κάνουν μία πράξη αντιστάσεως ή –αν προτιμάτε– δυσαρεσκείας; Θα τους αποκαλέσουμε τρομοκράτες; Πρέπει να εξετάσουμε ποίοι είναι οι λόγοι που καθιστούν τους τρομοκράτες έτοιμους να δράσουν κατά του δικού μας συστήματος εδώ στην Ευρώπη που δεν τους υποστηρίζει."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, čas běží. Musím vám nicméně sdělit, že zprávu vnímám příznivě, neboť se podle mého názoru omezuje především na odhalování na jedné straně, a na potlačování na straně druhé. Chtěl bych zdůraznit, že bychom se měli zabývat převedším náborem teroristů. Oblast na našem prahu, Blízký východ, je jakousi akademií produkující teroristy. Proč? Za 60 let se Evropa nepokusila problémy v této oblasti vyřešit a ani jsme k tomu neměli žádný důvod. Dnes vzniká podobná situace a jsem rád, že mi bylo uděleno slovo právě dnes, den po vyhlášení nezávislosti Kosova. Víme, že už zítra může v oblasti znovu dojít k nečekaným událostem. Co když se zítra Srbové v Mitrovici rozhodnout postavit na odpor nebo, chcete-li, dát najevo svoji nespokojenost? Označíme je za teroristy? Musíme zkoumat důvody, proč se stále objevují noví teroristé, kteří jsou ochotni napadnout náš evropský systém, jenž je nepodporuje."@cs1
"Hr. formand! Tid er af afgørende betydning. Jeg må imidlertid sige til Dem, at jeg modtog denne betænkning positivt, da jeg forstod, at den hovedsageligt var begrænset til på den ene side afsløring og på den anden side undertrykkelse. Jeg vil gerne understrege, at vi primært burde have beskæftiget os med rekruttering af terrorister. Lige i nærheden af os, i Mellemøsten, er der et "akademi", som udklækker terrorister. Hvorfor? For 60 år siden forsøgte vi i Europa ikke at løse deres problem, og det havde vi heller ingen grund til. I dag opstår der en lignende situation, og det glæder mig, at jeg har fået ordet nu, dagen efter erklæringen af Kosovos uafhængighed. De ved, at der meget vel kan ske noget uheldigt i det område igen. Hvad hvis serberne i Mitrovica i morgen udviser modstand eller ligefrem oprørstrang? Skal vi så kalde dem terrorister? Vi må undersøge årsagerne til, at der findes terrorister, der er villige til at angribe vores europæiske system, som ikke støtter dem."@da2
". Herr Präsident! Die Zeit ist hier entscheidend. Ich muss allerdings sagen, dass ich den Bericht begrüße, da er meiner Ansicht nach im Wesentlichen einerseits auf die Erkennung und andererseits auf die Verhinderung begrenzt ist. Besonders möchte ich betonen, dass uns in erster Linie die Rekrutierung von Terroristen Sorge machen sollte. Gleich nebenan, im Nahen Osten, befindet sich eine „Akademie“, die Terroristen hervorbringt. Weshalb? 60 Jahre lang haben wir in Europa weder versucht, ihre Probleme zu lösen, noch hatten wir einen Grund, dies zu tun. Heute entwickelt sich eine ähnliche Situation, und ich freue mich, dass ich jetzt das Wort ergreifen konnte, einen Tag nach der Erklärung der Unabhängigkeit des Kosovo. Sie wissen, dass dort wieder etwas Unerwünschtes geschehen kann. Was ist, wenn morgen die Serben in Mitrovica Widerstand leisten oder – wenn Ihnen das lieber ist – Unzufriedenheit zeigen? Bezeichnen wir sie dann als Terroristen? Wir müssen die Ursachen für das Auftauchen von Terroristen ergründen, die bereit sind, unser europäisches System anzugreifen, das sie nicht unterstützt."@de9
". Mr President, time is of the essence. I must, however, tell you that I received the report favourably, as I understood that it was limited mainly to detection, on the one hand, and to suppression, on the other. I should like to stress that we should have been concerned primarily with the recruitment of terrorists. Next door to us, in the Middle East, there is an ‘academy’ that produces terrorists. Why is this? For 60 years we in Europe did not try to solve their problem, nor did we have any reason to do so. Today a similar situation is emerging, and I am glad that I have been given the floor now, one day after the declaration of Kosovo’s independence. You know that something untoward may well happen there again. What if tomorrow the Serbs of Mitrovica put on a show of resistance or, if you prefer, disaffection? Shall we call them terrorists? We must examine the reasons for the emergence of terrorists who are willing to attack our European system, which does not support them."@en4
". Señor Presidente, el tiempo es de fundamental importancia. Sin embargo, debo decirle que acogí el informe con gran satisfacción puesto que comprendí que se limitaba fundamentalmente a la detección, por un lado, y a la supresión, por otro. Me gustaría hacer hincapié en que deberíamos habernos preocupado fundamentalmente de la captación de terroristas. En la puerta de al lado, en el Oriente Próximo, hay una «academia» que produce terroristas. ¿A qué se debe esto? Durante 60 años, en Europa no intentamos solucionar su problema, ni tampoco teníamos razón para hacerlo. Actualmente está surgiendo una situación similar y me complace que me hayan concedido la palabra ahora, un día después de la declaración de la independencia de Kosovo. Ustedes saben que algo grave podría volver a suceder allí. ¿Qué pasa si mañana los serbios de Mitrovica muestran resistencia o, si lo prefieren, expresan su descontento? ¿Deberíamos llamarlos terroristas? Debemos examinar las razones del surgimiento de terroristas dispuestos a atacar nuestro sistema europeo, que no los respalda."@es21
". Hr president, aeg on määrava tähtsusega. Pean siiski ütlema, et raport jõudis mulle edukalt kohale, kuna ma mõistsin, et ühest küljest oli see piiratud peamiselt tuvastamistega ja teisest küljest väljajätmistega. Tahaksin rõhutada, et peaksime olema mures eelkõige terroristide värbamise pärast. Kohe meie naabruses, Kesk-Idas, on n-ö õppeasutus, mis toodab terroriste. Miks see nii on? 60 aastat pole meie siin Euroopas üritanud lahendada nende probleemi ja meil polnud põhjustki seda teha. Praegu kerkib esile samasugune olukord ja mul on hea meel, et sain sõna nüüd, üks päev pärast Kosovo iseseisvuse väljakuulutamist. Te teate isegi, et seal võib varsti jälle midagi ebasoovitavat juhtuda. Mis siis, kui homme alustavad Mitrovica serblased vastupanuvõitluse meeleavaldusega, või kui teile paremini sobib, siis rahulolematuse meeleavaldusega? Kas nimetame neid terroristideks? Me peame uurima põhjuseid, miks ilmuvad terroristid, kes tahavad rünnata meie Euroopa süsteemi, mis neid ei toeta."@et5
"Arvoisa puhemies, aika on kallista. Minun on kuitenkin todettava, että suhtauduin mietintöön myönteisesti, sillä ymmärsin sen koskevan lähinnä terrorismin havaitsemista ja sen torjuntaa. Korostan, että meidän pitäisi olla huolissamme lähinnä terroristien värväämisestä. Aivan naapurissamme Lähi-idässä on ”oppilaitos”, josta valmistuu terroristeja. Mistä tämä johtuu? Siitä, että Eurooppa ei yrittänyt kuuteenkymmeneen vuoteen ratkaista heidän ongelmaansa eikä meillä ollut siihen edes mitään syytä. Nyt Kosovossa on kehittymässä samanlainen tilanne, ja olen iloinen siitä, että sain puheenvuoron päivä Kosovon itsenäisyysjulistuksen jälkeen. Tiedätte, että Kosovossa voi tapahtua hyvin jotain odottamatonta. Mitä jos Mitrovican serbit nousevat huomenna vastarintaan eli ryhtyvät kapinoimaan? Pitäisikö heitä kutsua terroristeiksi? Meidän on tarkasteltava syitä, joiden vuoksi yhteiskunnassamme on terroristeja, jotka haluavat vahingoittaa eurooppalaista järjestelmää, joka ei tarjoa heille tukea."@fi7
". Monsieur le Président, le moment est essentiel. Je dois toutefois vous dire que j’ai perçu favorablement ce rapport, croyant comprendre qu’il se limitait surtout à la détection d’une part, et à la suppression d’autre part. J’aimerais souligner que nous aurions dû nous préoccuper dès le début du recrutement des terroristes. À nos portes, au Moyen-Orient, il y a une «académie» qui façonne des terroristes. Pourquoi? Pendant 60 ans, nous, les Européens, n’avons jamais tenté de résoudre leurs problèmes, et n’avions d’ailleurs aucune raison de le faire. Aujourd’hui, une situation similaire se fait jour et je suis heureux de pouvoir prendre la parole un jour après la déclaration d’indépendance du Kosovo. Vous savez qu’une situation fâcheuse peut très bien se déclencher là aussi. Que faire si demain les Serbes de Mitrovica manifestent leur résistance ou, si vous préférez, leur mécontentement? Allons-nous les appeler des terroristes? Nous devons examiner les raisons de l’émergence de ces terroristes qui souhaitent attaquer notre système européen qui ne les soutient pas."@fr8
". Elnök úr! Az idő sürget minket. El kell azonban árulnom Önöknek, hogy én személy szerint kedvezően fogadtam a jelentést, hiszen megértettem, hogy lényegében egyrészről az azonosításra és felismerésre, másrészről pedig a visszaszorításra korlátozódik. Szeretném hangsúlyozni, hogy elsősorban a terroristák toborzásával kellett volna foglalkoznunk. A szomszédunkban, a Közel-Keleten van egy „akadémia”, amely terroristákat képez. Miért van ez? 60 évig mi, európaiak nem próbáltuk megoldani a problémájukat, de nem is volt erre semmi okunk. Ma hasonló helyzet kezd körvonalazódni, és boldog vagyok, hogy egy nappal Koszovó függetlenségének kihirdetését követően lehetőségem nyílt felszólalni. Mindannyian tudják, hogy kellemetlen események még mindig előfordulhatnak azon a területen a jövőben. Mi lesz, ha a mitrovicai szerbek jelét adják ellenállásuknak vagy elégedetlenségüknek? Őket is terroristáknak fogjuk bélyegezni? Meg kell vizsgálnunk az olyan terroristák előbukkanása mögött rejlő okokat, akik hajlandóak megtámadni azt az európai rendszert, amelyik nem támogatja őket."@hu11
". Signor Presidente, il tempo è essenziale. Tuttavia, voglio dirle che ho accolto la relazione con favore, perché mi sono reso conto che si limitava principalmente all’individuazione da un lato e alla soppressione dall’altro. Vorrei sottolineare che avremmo dovuto preoccuparci in primo luogo del reclutamento di terroristi. Vicini a noi, nel Medio Oriente, vi è un’“accademia” che produce terroristi. Perché? Per 60 anni qui in Europa non abbiamo cercato di risolvere il loro problema, né avevamo motivo per farlo. Oggi sta emergendo una situazione simile, e sono lieto di potere parlare adesso, un giorno dopo la dichiarazione d’indipendenza del Kosovo. Sapete che lì può accadere di nuovo qualcosa di imprevisto. Cosa succede se domani i serbi di Mitrovica cominciano a mostrare resistenza o, se preferite, disaffezione? Li chiameremo terroristi? Dobbiamo esaminare i motivi che portano all’emergere dei terroristi che vogliono attaccare il nostro sistema europeo che non li sopporta."@it12
". Gerb. pirmininke, laikas yra labai svarbus. Tačiau turėčiau pasakyti, kad pranešimui pritariu, nes, kaip suprantu, viena vertus, jame apsiribojama nustatymu, ir, kita vertus, uždraudimu. Aš norėčiau pabrėžti, kad pirmiausia mes turėtume nerimauti dėl teroristų verbavimo. Visai šalia mūsų Vidurio Rytuose yra „akademija“, kurioje rengiami teroristai. Kodėl? 60 metų mes nebandėme Europoje spręsti jų problemų ir neturime jokių priežasčių tai daryti. Šiandien matome panašią padėtį Kosove ir aš džiaugiuosi, kad kalbu dabar, praėjus vos vienai dienai po Kosovo nepriklausomybės paskelbimo. Čia taip pat esama daugelio pavojų. Kas būtų, jei Mitrovicos serbai rytoj parodytų pasipriešinimą, arba, jei norite, nepasitenkinimą? Ar mes juos turėtume vadinti teroristais? Turime apsvarstyti priežastis, kurios sudaro sąlygas veikti teroristams, norintiems sunaikinti Europos sistemą, kuri jų netoleruoja."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Laiks ir ļoti svarīgs. Taču man jums jāsaka, ka es uzņēmu ziņojumu labvēlīgi, kā es sapratu, tas bija ierobežots galvenokārt līdz atklāšanai, no vienas puses, un novēršanai, no otras puses. Es vēlētos uzsvērt, ka galvenokārt mums būtu vajadzējis pievērsties teroristu vervēšanas jautājuma. Mums kaimiņos, Vidusāzijā, atrodas ,,akadēmija”, kura ražo teroristus. Kāpēc tā? Eiropa sešdesmit gadus necentās atrisināt šo problēmu, un mums arī nebija iemesla to darīt. Tagad veidojas līdzīga situācija, un es priecājos, ka man deva vārdu tagad, dienu pēc Kosovas neatkarības pasludināšanas. Jūs zināt, ka tur tagad, ļoti iespējams, atkal var notikt nelaime. Ko tad, ja Mitrovicas serbi rīt sāks izrādīt pretestību vai, ja jums tā labāk patīk, neapmierinātību? Vai mēs viņus sauksim par teroristiem? Mums ir jāizmeklē iemesli, kādēļ rodas teroristi, kuri ir gatavi uzbrukt mūsu Eiropas sistēmai, kura viņus neatbalsta."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, είναι καταλυτική η στενότης του χρόνου. Εντούτοις, πρέπει να σας πω ότι εγώ είδα την έκθεση με πολύ καλή πρόθεση. Το ζήτημα είναι ότι αντελήφθην ότι περιορίζεται πάρα πολύ εις τον εντοπισμό, αφενός, και εις την καταστολή, αφετέρου. Εγώ επιμένω ότι το σημείο που θα έπρεπε να μας απασχολήσει ιδιαιτέρως είναι η παραγωγή τρομοκρατίας. Έχουμε δίπλα μας, εις την Μέση Ανατολή, μίαν 'ακαδημία' παραγωγής τρομοκρατών. Γιατί; Διότι επί 60 έτη δεν προσπαθήσαμε εμείς, ως Ευρώπη – δεν είχαμε ποτέ λόγο εμείς, ως Ευρώπη – να λύσουμε το πρόβλημά τους. Σήμερα παρουσιάζεται ανάλογο φαινόμενο, και χαίρομαι που μου δίδεται ο λόγος τώρα, μία ημέρα μετά την ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου. Ξέρετε ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί πάλι κάποιο συμβάν εκεί. Τι θα γίνει αν οι Σέρβοι της Μιτρόβιτσα αύριο κάνουν μία πράξη αντιστάσεως ή - αν προτιμάτε - δυσαρεσκείας; Θα τους αποκαλέσουμε τρομοκράτες; Πρέπει να εξετάσουμε ποίοι είναι οι λόγοι που καθιστούν τους τρομοκράτες έτοιμους να δράσουν κατά του δικού μας συστήματος εδώ στην Ευρώπη που δεν τους υποστηρίζει."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de tijd dringt. Ik vind het verslag positief. Ik heb begrepen dat het grotendeels beperkt blijft tot detectie en beteugeling Ik wil benadrukken dat wij ons in de eerste plaats over de werving van terroristen zouden moeten buigen. Naast ons, in het Midden-Ooosten, is er een ‘academie’ voor terroristen. Waarom is dat zo? Gedurende 60 jaar hebben wij in Europe niets gedaan om hun probleem op te lossen. Wij hadden daar ook geen reden toe. Vandaag ontstaat een gelijkaardige situatie. Ik ben blij dat ik nu het woord mag nemen, één dag na de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. U weet dat daar opnieuw iets ongewensts kan gebeuren. Wat als de Serviërs van Mitrovica morgen weerstand of, als u wil, afvalligheid vertonen? Noemen we hen dan terroristen? Wij moeten de redenen onderzoeken van het verschijnen van terroristen die bereid zijn ons Europees systeem aan te vallen, een systeem dat hen niet ondersteunt."@nl3
"Panie przewodniczący, czas jest najważniejszy. Muszę jednak powiedzieć, że sprawozdanie to przyjmuję przychylnie, ponieważ rozumiem, że z jednej strony ogranicza się ono do wykrywania, a z drugiej – do zwalczania. Chcę podkreślić, że w pierwszym rzędzie należy zająć się kwestią naboru terrorystów. Koło nas, na Bliskim Wschodzie, mieści się „akademia” produkująca terrorystów. Dlaczego tak jest? Przez 60 lat my tutaj, w Europie, nie próbowaliśmy rozwiązywać ich problemów, ani też nie mieliśmy ku temu powodów. Dziś pojawia się podobna sytuacja – cieszę się, że mogę teraz mówić – w dzień po ogłoszeniu niepodległości Kosowa. Wiedzą państwo, że może tam ponownie dojść do niepożądanych incydentów. Co będzie, gdy jutro Serbowie z Mitrovicy zaczną stawiać opór lub, jak wolicie, okazywać niezadowolenie? Czy mamy nazywać ich terrorystami? Musimy zbadać przyczyny pojawiania się terrorystów, którzy będą chcieli atakować europejski system, który ich nie popiera."@pl16
"Senhor Presidente, o tempo urge. Devo, contudo, dizer-lhe que acolhi o relatório favoravelmente, pois compreendi que se limitava principalmente à detecção, por um lado, e à supressão, por outro. Gostaria de salientar que nos devíamos ter preocupado principalmente com o recrutamento de terroristas. Bem perto de nós, no Médio Oriente, existe uma "academia" que produz terroristas. Porquê? Porque durante 60 anos, nós, na Europa, não tentámos resolver o problema e também não tínhamos qualquer motivo para o fazer. Hoje em dia está a emergir uma situação similar e estou satisfeito por poder usar da palavra neste momento, um dia após a declaração da independência do Kosovo. Como sabem, é bem possível que algo desagradável volte a acontecer ali. E se amanhã os sérvios de Mitrovica derem mostra de resistência ou, se preferirem, de descontentamento? Vamos chamá-los terroristas? Temos de examinar as razões do aparecimento de terroristas que estão dispostos a atacar o nosso sistema europeu que não os apoia."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, είναι καταλυτική η στενότης του χρόνου. Εντούτοις, πρέπει να σας πω ότι εγώ είδα την έκθεση με πολύ καλή πρόθεση. Το ζήτημα είναι ότι αντελήφθην ότι περιορίζεται πάρα πολύ εις τον εντοπισμό, αφενός, και εις την καταστολή, αφετέρου. Εγώ επιμένω ότι το σημείο που θα έπρεπε να μας απασχολήσει ιδιαιτέρως είναι η παραγωγή τρομοκρατίας. Έχουμε δίπλα μας, εις την Μέση Ανατολή, μίαν 'ακαδημία' παραγωγής τρομοκρατών. Γιατί; Διότι επί 60 έτη δεν προσπαθήσαμε εμείς, ως Ευρώπη – δεν είχαμε ποτέ λόγο εμείς, ως Ευρώπη – να λύσουμε το πρόβλημά τους. Σήμερα παρουσιάζεται ανάλογο φαινόμενο, και χαίρομαι που μου δίδεται ο λόγος τώρα, μία ημέρα μετά την ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου. Ξέρετε ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί πάλι κάποιο συμβάν εκεί. Τι θα γίνει αν οι Σέρβοι της Μιτρόβιτσα αύριο κάνουν μία πράξη αντιστάσεως ή - αν προτιμάτε - δυσαρεσκείας; Θα τους αποκαλέσουμε τρομοκράτες; Πρέπει να εξετάσουμε ποίοι είναι οι λόγοι που καθιστούν τους τρομοκράτες έτοιμους να δράσουν κατά του δικού μας συστήματος εδώ στην Ευρώπη που δεν τους υποστηρίζει."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, je správny čas. Musím však poznamenať, že správu som prijal priaznivo, nakoľko som pochopil, že sa obmedzuje najmä na odhaľovanie na jednej strane a na potláčanie na strane druhej. Rád by som zdôraznil skutočnosť, že v prvom rade by sme sa mali zaoberať otázkou náboru teroristov. Naši susedia na Strednom Východe majú takpovediac akadémiu na výchovu teroristov. Prečo je to tak? Za 60 rokov sme sa v Európe nepokúsili vyriešiť ich problém, a nemali sme ani príčinu riešiť ho. V súčasnosti sa vyvíja podobná situácia a ja som rád, že som dostal slovo práve dnes, deň po vyhlásení nezávislosti Kosova. Viete, že je možné, že sa tam znova odohrá niečo neočakávané. Čo v prípade, ak zajtra mitrovickí Srbi začnú klásť odpor, alebo ak to chcete počuť inak, prejavovať nespokojnosť? Nazveme ich teroristami? Musíme preskúmať príčiny počiatku konania teroristov s úmyslom zaútočiť na náš európsky systém, ktorý ich nepodporuje."@sk19
". Gospod predsednik, čas je pomemben. Vendar moram povedati, da podpiram poročilo, vendar je omejeno predvsem na odkrivanje na eni strani in zmanjševanje na drugi. Poudarja, da bi morali obravnavati predvsem novačenje teroristov. Blizu nas, na Bližnjem vzhodu, obstaja „akademija“, ki usposablja teroriste. Zakaj je tako? V Evropi že šestdeset let ne skušamo reševati njihovega problema, saj za to tudi nismo imeli razloga. Danes se dogajajo podobne razmere, zato sem vesel, da imam zdaj, dan po razglasitvi neodvisnosti Kosova, besedo v tej dvorani. Zavedate se, da se lahko na tem območju ponovno pojavijo taki nezaželeni dogodki. Kaj bi se zgodilo, če se jutri Srbi v Mitrovici uprejo ali, če želite, izrazijo nezadovoljstvo? Ali jih bomo obravnavali kot teroriste? Ugotoviti moramo razloge za pojav teroristov, ki so pripravljeni napasti naš evropski sistem, ki jih ne podpira."@sl20
". Herr talman! Tiden är på upphällningen. Likväl måste jag tala om för er att jag mottog betänkandet välvilligt eftersom jag uppfattade det som att det i huvudsak var begränsat till avslöjande å ena sidan och undertryckande å andra sidan. Jag skulle vilja betona att vi först och främst borde ha tagit upp rekryteringen av terrorister. Granne med oss, i Mellanöstern, finns det en ”akademi” som producerar terrorister. Varför är det så? För 60 år sedan försökte inte vi i Europa att lösa deras problem och vi hade inte heller anledning att göra det. I dag håller en liknande situation på att uppstå och jag är glad över att jag fick ordet nu, en dag efter Kosovos självständighet. Ni vet att någonting liknande kan hända här igen. Tänk om Mitrovicas serber börjar göra motstånd i morgon eller, om ni så föredrar, att visa missnöje? Ska vi kalla dem terrorister? Vi måste undersöka varför det finns terrorister som är beredda att attackera vårt europeiska system, som inte stöder dem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Γεώργιος Γεωργίου"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph