Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-162"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-162"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, creo que este informe, más allá de su redacción, es un informe equilibrado, de enorme importancia y de enorme actualidad. El terrorismo es, sin duda, un fenómeno policial y tiene una dimensión policial, lo sabemos todos. Pero las causas del terrorismo, o, más precisamente, las causas que llevan a determinadas personas a ser terroristas, van muchísimo más allá. Jaime Mayor Oreja lo planteó, de forma muy discutible al principio, en su primer informe, pero, después de muchas reuniones y de muchas enmiendas, llegó a un resultado que era perfectamente aceptable, también para su propio Grupo. Quiero testificar ante esta Cámara, como se testifica ante un tribunal, que no es verdad que se haya rechazado la mano tendida de Jaime Mayor Oreja. Y lo testificaría mediante juramento, si eso fuera una práctica parlamentaria. No es verdad. El Partido Popular Europeo y el Grupo sabrán las razones por las que están poniendo, en este momento, obstáculos a este informe. Yo puedo acreditar reuniones en el despacho de don Jaime Mayor Oreja en las que hemos aceptado el 99 % de lo que se va a someter mañana a votación. Que no se nos diga que se ha rechazado algo o que no se nos diga que se ha rechazado la mano tendida, porque eso, simplemente, es faltar a la verdad por parte de quien lo sostenga. Sigue siendo, por tanto, un misterio la posición que va a adoptar el Partido Popular mañana y que puede debilitar, sin duda, el mensaje político que queremos transmitir entre todos. Por ello, subrayo mi pesar por esa actitud. Decir que el problema tiene que ver con que desaparezca la palabra «yihad» en un apartado, cuando aparece después en tres apartados y vuelve a aparecer en el considerando H que el «yihadismo es, sin duda, el eje principal del tipo de terrorismo del que estamos hablando», creo que es buscar excusas que no se sostienen. En todo caso, es un informe que habla de libertad, de libertad religiosa, de libertad de pensamiento y de la libertad para rechazar incluso un modelo social, pero que deja claro que Europa no puede aceptar que, bajo la capa de la religión, se alimente la violencia, se alimente el odio o se dinamiten desde dentro los propios pilares de la sociedad. El Estado tiene derecho a disponer de instrumentos de defensa propia, que son instrumentos en defensa de los propios ciudadanos. Y lo puede hacer, de forma contundente, en lo policial y en lo judicial, manteniendo, a la vez, el diálogo, la participación y el esfuerzo por integrar plenamente a aquellos que pueden llegar a ser algún día tan fanáticos como para poder atentar contra una sociedad que es la suya, en la que se han integrado o que, sencillamente, es su propia sociedad, porque, en muchos casos, incluso han nacidos entre nosotros. Es discutible, y mi Grupo lo estuvo discutiendo, hasta qué punto las leyes actuales son o no suficientes; conceptos como la apología y la justificación de la acción terrorista son necesarios para algunos, y son rechazados por otros, como posibles límites excesivos a la libertad de expresión. Ésa es, al final, la posición de mi Grupo: no ir más allá en la modificación de la ley y rechazar el concepto de la apología. En todo caso, y termino, señor Presidente, bienvenido sea, pues, este informe. Espero que el Partido Popular Europeo recapacite y reflexione sobre el apoyo que le puede prestar a su contenido y bienvenido sea, por parte de la Comisión, como pauta para una política global, una política donde la policía coopera estrechamente en toda Europa y donde se adoptan medidas que juntan eficacia, por encima del brillo, y que intentan producir un resultado respetuoso con los derechos de todos."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, domnívám se, že zpráva je vyvážená, krajně důležitá a zabývá se problematikou, která je nám všem dnes až příliš známá. Nelze pochybovat o tom, že terorismus je politickým jevem a všichni jsme si vědomi, že má politický rozměr. Příčiny terorismu, či spíše důvody, které některé lidi vedou k tomu, aby se stali teroristy, jsou však zcela jiné. Jaime Mayor Oreja je vymezil ve své první zprávě, a to zprvu velmi sporným způsobem, ale po mnoha setkáních a mnoha změnách dosáhl výsledků, které jsou naprosto přijatelné i pro jeho vlastní skupinu. Rád bych před touto sněmovnou dosvědčil, stejně jako se svědčí před soudem, že není pravda, že byla nabídnutá ruka Jaimea Mayora Oreji odmítnuta. Dosvědčil bych to i pod přísahou, kdyby to Parlament požadoval. Není to pravda. Důvody, proč jsou této zprávě nyní stavěny různé překážky, zná nejlépe Evropská lidová strana a její skupina. Mohu dosvědčit, že během setkání v kanceláři pana Mayora Oreji jsme z 99 % souhlasili se vším, o čem budeme zítra hlasovat. Nikdo nemůže tvrdit, že některé body byly zamítnuty nebo že byla zamítnuta nabídka, protože by se jednalo čistě a jednoduše o nepochopení skutečnosti. Postoj, který zítra zaujme, zůstává tajemstvím, a nepochybně tak bude oslabeno společné politické poselství, které se snažíme předat. Tento postoj je podle mého názoru politováníhodný. Domnívám se, že pokud někdo tvrdí, že problémem je, že z jedné části je nutné slovo „džihád“ vypustit, ačkoli se následně objeví na třech jiných místech a poté znovu v bodě odůvodnění H, a že je džihádský terorismus hlavním druhem terorismu, jemuž čelíme, snaží se nalézt výmluvy, které nejsou věrohodné. V každém případě tato zpráva hovoří o svobodě, náboženské svobodě, svobodě myšlení a dokonce svobodě odmítnout sociální model, ale jasně zdůrazňuje, že Evropa nemůže dovolit, aby pod rouškou náboženství docházelo k podněcování k násilí, k nenávisti nebo ke zničení samotných pilířů, na nichž společnost stojí. Stát je oprávněn použít na vlastní ochranu a ochranu svých občanů určité nástroje. V podstatě může toto právo plně uplatňovat v policejní a soudní oblasti a zároveň vést dialog, podporovat účast a usilovat o plnou integraci lidí, z nichž se mohou jednoho dne stát takoví fanatici, že zaútočí na svoji vlastní společnost, na společnost, do které se začlenili, nebo jednoduše na svoji vlastní společnost, protože v mnoha případech se tito lidé mezi námi narodili. Je otázkou, a moje skupina o tomto tématu hodně diskutovala, do jaké míry jsou, či nejsou platné právní předpisy dostačující; pojmy jako apologie a ospravedlňování teroristických činů jsou pro některé lidi nezbytné, jiní je odmítají jakožto možné nadbytečné omezení svobody projevu. Moje skupina zaujala tento postoj: nezacházet ve změnách zákona ještě dále a pojem apologie zamítnout. V každém případě již končím, pane předsedající, a tuto zprávu vítám. Doufám, že Evropská lidová strana znovu zváží podporu, kterou by mohla tomuto obsahu poskytnout. Coby ukazatel cesty ke globální politice vítám politiku Komise, v jejímž rámci policejní síly v celé Evropě úzce spolupracují a jsou přijímána opatření, jejichž výsledky respektují práva občanů."@cs1
"Hr. formand! Jeg synes, at betænkningen, ud over dens udformning, er en afbalanceret og særdeles vigtig og aktuel betænkning. Terrorismen er utvivlsomt et politisk fænomen, og den har en politisk dimension, som vi alle ved. Men årsagerne til terrorismen, eller mere præcist de årsager, der får visse mennesker til at blive terrorister, skyldes mange andre ting. Det påpegede hr. Mayor Oreja i sin første betænkning, til at begynde med på en meget diskutabel måde, men efter mange møder og mange ændringsforslag nåede han frem til et resultat, der var helt igennem acceptabelt, også for hans egen gruppe. Jeg vil gerne aflægge vidnesbyrd over for Parlamentet, som man gør i en retssal, om, at det ikke er korrekt, at Jaime Mayor Orejas udstrakte hånd er blevet afvist. Det ville jeg sværge på, hvis det var en parlamentarisk skik. Det er ikke sandt. Det Europæiske Folkeparti og gruppen må vide, hvorfor de nu lægger hindringer i vejen for betænkningen. Jeg kan gøre rede for møder på hr. Mayor Orejas kontor, hvor vi accepterede 99 % af det, der skal stemmes om i morgen. Han skal derfor ikke fortælle os, at vi har afvist noget, eller at vi har afvist hans fremstrakte hånd, for når han siger det, er det ikke i overensstemmelse med sandheden. Det er derfor fortsat et mysterium, hvilken holdning Det Europæiske Folkeparti vil indtage i morgen, og det kan utvivlsomt svække det politiske budskab, som vi alle gerne vil komme med. Jeg understreger derfor min beklagelse over denne holdning. At sige, at problemet har at gøre med, at ordet "jihad" skal fjernes fra et afsnit, når det efterfølgende står i tre afsnit, og når det står igen i betragtning H, at jihadisme utvivlsomt er rygraden i den type terrorisme, vi bekæmper, synes jeg, at der er tale om at finde undskyldninger, der ikke holder vand. Det er under alle omstændigheder en betænkning, der taler om frihed, religionsfrihed, tankefrihed og endog frihed til at forkaste en social model, men den gør det helt klart, at Europa ikke under dække af religion kan acceptere vold, had eller anslag mod samfundets grundpiller indefra. Staten har ret til at råde over sine egne forsvarsmekanismer, der anvendes til forsvar af dens egne borgere. Den kan faktisk fuldt ud anvende denne ret med hensyn til politiet og retsvæsenet, mens den samtidig fastholder dialog og deltagelse og arbejder for fuld integration af folk, der en skønne dag kan blive så fanatiske, at de ville angribe deres eget samfund, det samfund, de er blevet integreret i, eller simpelthen deres eget samfund, da disse mennesker i mange tilfælde er født blandt os. Det kan diskuteres, og min gruppe diskuterede, hvorvidt de nuværende love er tilstrækkelige eller ej. Begreber som lovprisning og retfærdiggørelse af terrorhandlinger er nødvendige for nogle og afvises af andre som mulige overskridelser af ytringsfriheden. Dette er derfor min gruppes holdning: ikke at gå videre med lovændringen og forkaste begrebet lovprisning. Under alle omstændigheder, og nu slutter jeg, hr. formand, byder jeg betænkningen velkommen. Jeg håber, at Det Europæiske Folkeparti genovervejer situationen og tænker over den opbakning, den kan give til dens indhold. Som en retningslinje for en global politik bifalder jeg en politik fra Kommissionens side, hvor politistyrkerne handler i tæt samarbejde i hele Europa, og der træffes foranstaltninger, som virkelig producerer resultater, som respekterer vores alle sammens rettigheder."@da2
"Wie ich meine, Herr Präsident, ist dieser Bericht über sein eigentliches Format hinaus ausgewogen und äußerst wichtig und behandelt Themen, mit denen wir uns jetzt täglich auseinandersetzen müssen. Der Terrorismus ist fraglos ein polizeiliches Phänomen, und wir alle wissen, dass er eine polizeiliche Dimension besitzt. Doch die Ursachen für den Terrorismus bzw. die Gründe, die bestimmte Personen bewegen, zu Terroristen zu werden, gehen weit darüber hinaus. Jaime Mayor Oreja hat dies in seinem ersten Bericht dargelegt, zunächst in einer sehr umstrittenen Form, doch nach vielen Beratungen und Änderungsanträgen hat er ein, auch für seine eigene Fraktion, vollkommen akzeptables Ergebnis hervorgebracht. Ich möchte vor diesem Haus wie vor einem Gericht bezeugen, dass es nicht stimmt, dass die von Jaime Mayor Oreja ausgestreckte Hand zurückgewiesen wurde. Und ich würde dies auch unter Eid aussagen, wenn es eine solche parlamentarische Praxis gäbe. Es entspricht nicht der Wahrheit. Die Europäische Volkspartei und die Fraktion kennen die Gründe bestens, aus denen diesem Bericht jetzt Hindernisse in den Weg gelegt werden. Ich kann Treffen im Büro von Herrn Jaime Mayor Oreja bezeugen, bei denen wir 99 % dessen akzeptiert haben, was morgen zur Abstimmung gestellt wird. Man sage uns nicht, dass einige Punkte abgelehnt wurden oder dass das Angebot zurückgewiesen wurde, denn das ist einfach eine Fehlinterpretation der Wahrheit. Die Position, die die Volkspartei morgen einnehmen wird, bleibt daher ein Mysterium, und dies wird zweifellos zur Schwächung der gemeinsamen politischen Botschaft beitragen, die wir alle übermitteln wollen. Deshalb möchte ich mein Bedauern über diese Haltung zum Ausdruck bringen. Zu sagen, das Problem bestehe darin, dass der Begriff „Dschihad“ in einem Abschnitt gestrichen werden muss, obwohl er danach in drei Abschnitten erscheint, ebenso wie in der Erwägung H, wo es heißt, dass der Dschihadismus fraglos den Hauptherd für die Art von Terrorismus bildet, mit der wir es zu tun haben, ist meiner Meinung nach eine Suche nach Ausflüchten, die nicht haltbar sind. Auf jeden Fall spricht dieser Bericht von Freiheit, Religionsfreiheit, Gedankenfreiheit und auch der Freiheit, ein soziales Modell abzulehnen, doch er stellt klar, dass Europa keine Anstiftung zu Gewalt, zu Hass oder Zerstörung der Grundpfeiler der Gesellschaft unter dem Deckmantel der Religion hinnehmen kann. Der Staat hat das Recht auf Instrumente zur Selbstverteidigung, auf Mittel zur Verteidigung seiner Bürger. Und er kann dieses Recht auf polizeilichem und gerichtlichem Gebiet auch wirklich voll ausüben und gleichzeitig den Dialog, die Mitwirkung und die Bemühungen zur vollständigen Integration der Menschen fortsetzen, die eines Tages so fanatisch werden können, dass sie Anschläge gegen ihre eigene Gesellschaft verüben, eine Gesellschaft, in die sie sich integriert haben, oder einfach ihre eigene Gesellschaft, weil sie in vielen Fällen sogar unter uns geboren wurden. Man kann darüber diskutieren, und meine Fraktion hat es getan, inwieweit die bestehenden Gesetze ausreichend sind oder nicht; Konzepte wie die Entschuldigung und Rechtfertigung terroristischer Handlungen sind für einige notwendig, während sie von anderen als möglicher übermäßiger Einschnitt in das Recht auf freie Meinungsäußerung abgelehnt werden. Dies ist letztendlich die Position meiner Fraktion: nicht zu weit in der Gesetzesänderung zu gehen und das Konzept der Apologie abzulehnen. Auf jeden Fall, und damit komme ich zum Schluss, Herr Präsident, heiße ich diesen Bericht willkommen. Ich hoffe, dass die Europäische Volkspartei nochmals über die Unterstützung nachdenkt, die sie seinem Inhalt geben könnte. Als Leitlinie für eine globale Politik begrüße ich das Konzept der Kommission, wonach die Polizeikräfte europaweit in enger Zusammenarbeit vorgehen und Maßnahmen ergriffen werden, die letztendlich zu einem Ergebnis führen, das die Rechte jedes Einzelnen und aller respektiert."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αισθάνομαι ότι, πέρα από την πραγματική της μορφή, η έκθεση είναι ισορροπημένη, εξαιρετικά σημαντική, και πραγματεύεται ένα ζήτημα το οποίο μας είναι πολύ οικείο στις μέρες μας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία ότι η τρομοκρατία συνιστά ένα πολιτικό φαινόμενο και όλοι γνωρίζουμε ότι έχει πολιτική διάσταση. Ωστόσο, οι λόγοι που κρύβονται πίσω από την τρομοκρατία, ή μάλλον οι λόγοι που ωθούν ορισμένους ανθρώπους να γίνουν τρομοκράτες, βρίσκονται πολύ πιο πέρα από αυτό. Ο Jaime Mayor Oreja το επεσήμανε στην πρώτη του έκθεση, με έναν εξαιρετικά αμφισβητήσιμο τρόπο στην αρχή, αλλά έπειτα από πολλές συνεδριάσεις και πολλές τροποποιήσεις, παρήγαγε ένα πλήρως αποδεκτό αποτέλεσμα, ακόμη και για την ίδια του την Ομάδα. Θέλω να καταθέσω ενώπιον του Σώματος, όπως ενδεχομένως καταθέτει κανείς στο δικαστήριο, ότι δεν είναι αλήθεια ότι απορρίψαμε την χείρα που μας έτεινε ο Jaime Mayor Oreja. Αυτό θα το κατέθετα και ένορκα, αν το Κοινοβούλιο ακολουθούσε μια τέτοια πρακτική. Δεν είναι αλήθεια. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Ομάδα γνωρίζουν καλά τους λόγους για τους οποίους δημιουργούνται εμπόδια στην έκθεση αυτή. Μπορώ να καταθέσω για τις συναντήσεις στο γραφείο του κ. Mayor Oreja, κατά τις οποίες εγκρίναμε το 99% του κειμένου που θα τεθεί αύριο σε ψηφοφορία. Δεν μπορούν να μας λένε ότι απορρίψαμε ορισμένα στοιχεία ή ότι απορρίψαμε την προσφορά, καθώς πρόκειται απλά και ξεκάθαρα για παρερμηνεία της αλήθειας εκ μέρους τους. Ως εκ τούτου, η θέση που πρόκειται να υιοθετηθεί αύριο από το (Λαϊκό Κόμμα), παραμένει μυστήριο, και αναμφισβήτητα αυτό θα βοηθήσει να αποδυναμωθεί το κοινό πολιτικό μήνυμα που επιθυμούμε να μεταβιβάσουμε. Για τον λόγο αυτόν, θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για τη στάση αυτή. Αισθάνομαι ότι με το να λέμε πως το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να εξαφανίσουμε τη λέξη «Τζιχάντ» στη μία ενότητα, ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται σε τρεις ενότητες, και εκ νέου στην αιτιολογική σκέψη Η ότι η τρομοκρατία της Τζιχάντ είναι αναμφισβήτητα η βασική μορφή τρομοκρατίας που αντιμετωπίζουμε, είναι σαν να αναζητούμε δικαιολογίες που δεν ευσταθούν. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα έκθεση κάνει λόγο για ελευθερία, θρησκευτική ελευθερία, ελευθερία της σκέψης, ακόμη και ελευθερία να απορρίψει κανείς ένα κοινωνικό μοντέλο, αλλά καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί την υποκίνηση της βίας, την υποκίνηση του μίσους ή την καταστροφή των ίδιων των πυλώνων της κοινωνίας κάτω από τον μανδύα της θρησκείας. Το κράτος δικαιούται να χρησιμοποιήσει μέσα για την υπεράσπισή του και για την υπεράσπιση των πολιτών του. Μπορεί, στην πραγματικότητα, να εφαρμόσει πλήρως το δικαίωμα αυτό χρησιμοποιώντας την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, διατηρώντας ταυτόχρονα τον διάλογο, τη συμμετοχή και τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της πλήρους ενσωμάτωσης ανθρώπων, οι οποίοι ενδέχεται κάποια μέρα να γίνουν τόσο φανατικοί, ώστε να επιτεθούν κατά της ίδιας τους της κοινωνίας, της κοινωνίας στην οποία έχουν ενταχθεί, ή απλώς κατά της ίδιας τους της κοινωνίας, καθώς πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί γεννιούνται στην πραγματικότητα ανάμεσά μας. Χρειάζεται συζήτηση, και η Ομάδα μου το έχει συζητήσει, σε ποιον βαθμό η τρέχουσα νομοθεσία είναι ή δεν είναι επαρκής, σε ποιον βαθμό έννοιες όπως ο εκθειασμός και η δικαιολόγηση της τρομοκρατίας είναι αναγκαίες για κάποιους, ενώ απορρίπτονται από κάποιους άλλους, επειδή ενδεχομένως περιορίζουν υπερβολικά την ελευθερία της έκφρασης. Η θέση της Ομάδας μου είναι, επομένως, η εξής: να μην τροποποιήσουμε άλλο τη νομοθεσία και να απορρίψουμε την έννοια του εκθειασμού. Σε κάθε περίπτωση, και ολοκληρώνω τώρα, κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την έκθεση αυτήν. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα αναθεωρήσει και θα προβληματιστεί σχετικά με την υποστήριξη που θα μπορούσε να παράσχει στο περιεχόμενο. Ως κατευθυντήρια γραμμή προς μια συνολική πολιτική, χαιρετίζω την πολιτική της Επιτροπής, στην οποία οι αστυνομικές δυνάμεις θα ενεργούν σε στενή συνεργασία μεταξύ τους σε ολόκληρη την Ευρώπη και η οποία θα υιοθετεί μέτρα τα οποία, πέρα από την εξωτερική εικόνα, θα παράγουν ένα αποτέλεσμα που θα σέβεται τα δικαιώματα όλων."@el10
"I feel, Mr President, that beyond its actual format the report is balanced, extremely important, and deals with an issue that is all too familiar to us nowadays. There can be no doubt that terrorism is a policing phenomenon and we are all aware that it has a policing dimension. Nevertheless, the reasons behind terrorism, or rather the reasons that lead certain people to become terrorists, lie well beyond this. Jaime Mayor Oreja set this out in his first report, in an extremely debatable fashion at the outset, but after many meetings and many amendments he produced a result that was fully acceptable, including to his own Group. I wish to testify before this House, as one might testify in court, that it is not true that Jaime Mayor Oreja’s outstretched hand was rejected. I would testify to this under oath if it were the practice of Parliament. This is not true. The reasons why stumbling blocks are now being produced for this report are best known to the European People’s Party and the Group. I can testify to meetings in Mr Mayor Oreja’s office at which we accepted 99% of what is to be put to the vote tomorrow. They cannot tell us that certain items have been rejected or that the offer has been rejected, since this is purely and simply their misrepresentation of the truth. The position to be adopted by the tomorrow, therefore, remains a mystery, and doubtless this will serve to weaken the joint political message we wish to convey. I therefore wish to express my regret at this attitude. I feel that to say the problem is that the word ‘Jihad’ must disappear in one section, when it subsequently appears in three sections, and again in recital H that Jihadism is doubtless the main focus of the type of terrorism we are dealing with, is looking for excuses that do not hold water. In any case, this report talks of freedom, religious freedom, freedom of thought and even freedom to reject a social model, but makes it clear that Europe cannot accept incitement to violence, incitement to hatred or the destruction of the very pillars of society under the cloak of religion. The State is entitled to instruments to be used in its own defence, instruments to defend its citizens. It may, in fact, fully implement this right in terms of the police and the judiciary, while simultaneously maintaining dialogue, participation, and working towards the full integration of people who may one day become such fanatics that they could attack their own society, the society into which they have integrated, or simply their own society, since in many cases these people were actually born among us. It is debatable, and my Group has debated this, to what extent current legislation is or is not sufficient; concepts such as apology and justification for terrorist acts are necessary for some, while they are rejected by others as potential excessive curtailment of freedom of expression. This, then, is the position of my Group: to go no further in modifying the law and to reject the concept of apologia. At any rate, and I am finishing up now, Mr President, I welcome this report. I hope that the European People’s Party reconsiders and reflects on the support it could lend to the contents. As a guideline towards a global policy, I welcome a Commission policy whereby police forces act in close cooperation throughout Europe and measures are adopted that, beyond the polish, produce a result which respects the rights of one and all."@en4
"Ma tunnen, hr president, et lisaks oma tavalisele formaadile on see raport tasakaalustatud, erakordselt oluline ja tegeleb küsimusega, mis on meile praegu liigagi tuttav. Ei saa olla mingit kahtlust, et terrorism on poliitiline nähtus ning kõik me oleme teadlikud, et sellel on poliitiline mõõde. Siiski, terrorismi varjus olevad põhjused või pigem põhjused, mis teevad mõningad inimesed terroristideks, on sellest hoopis kaugemal. Jaime Mayor Oreja tõstis selle oma esimese raporti algul äärmiselt vaieldaval moel esile, kuid pärast paljusid töökoosolekuid ja paljusid parandusi valmis tal tulemus, mis oli täiesti vastuvõetav, sealhulgas ka ta oma fraktsioonile. Ma tahan selle täiskogu ees tunnistada nagu võiksin tunnistada kohtu ees, et see pole tõsi, nagu oleks Jaime Mayor Oreja väljasirutatud käsi tagasi tõrjutud. Ma võiksin seda tunnistada vande all, kui see oleks parlamendis tavaks. See ei ole tõsi. Põhjusi, miks nüüd on sellele raportile kohmakaid lõike lisatud, teavad paremini Euroopa Rahvapartei ja fraktsioon. Ma võin tunnistada, et töökoosolekutel hr Major Oreja kabinetis aktsepteerisime me 99% sellest, mis homme hääletusele pannakse. Nad ei saa meile öelda, et teatavad punktid tuleb tagasi lükata või et ettepanek tuleb tagasi lükata, sest see on selgelt ja lihtsalt tõeväänamine nende enda poolt. Seega jääb saladuseks seisukoht, mille homme võtab, ning kahtlemata muudab see nõrgemaks ühise poliitilise sõnumi, mida me soovime edastada. Seetõttu soovin ma väljendada oma kahetsust taolise suhtumise üle. Mul on tunne, et kui öelda – probleem on selles, et sõna „džihaad” peab kaduma ühest jaotisest, aga see esineb järjest kolmes jaotises ning siis teatatakse veel ka põhjenduses H, et džihaad on kahtlemata peamine kese seda tüüpi terrorismile, millega meil tegemist on – siis on see ettekäänete otsimine, mis pole kuigi vettpidavad. Igatahes räägib see raport vabadusest, usuvabadusest, mõttevabadusest ja isegi vabadusest eirata sotsiaalset mudelit, ent teeb selgeks, et Euroopa ei saa aktsepteerida õhutamist vägivallale, õhutamist vihkamisele ega ühiskonna alustugede hävitamisele, mida varjatakse religiooni maskiga. Riigil on olemas vahendid, mida kasutada enda kaitseks, vahendid, millega kaitsta oma kodanikke. Riik võib tegelikult täielikult rakendada seda õigust politsei ja kohtu abil, jätkates samal ajal dialoogi, osavõttu ja töötamist selles suunas, et integreerida inimesed, kes võivad ühel päeval muutuda nii pöörasteks fanaatikuteks, et on suutelised ründama ühiskonda, millesse neid on integreeritud, või siis lihtsalt nende endi ühiskonda, sest paljudel juhtudel on need inimesed tegelikult meie seas sündinud. On vaieldav ja mu fraktsioon vaidleski selle üle, millises ulatuses kehtiv õigusakt on või ei ole piisav; sellised mõisted nagu terroriaktide kaitsmine ja õigustamine on mõnedele vajalikud, samas kui teised need kõrvale heidavad kui sõnavabaduse võimaliku ülemäärase piiramise. Niisiis on mu fraktsiooni seisukoht selline: seaduse modifitseerimisega kaugemale mitte minna ja kaitsmise mõiste välja jätta. Igal juhul, ja ma lõpetan nüüd, hr president, tervitan ma seda raportit. Ma loodan, et Euroopa Rahvapartei mõtleb järele, millist tuge ta saaks sisulises osas pakkuda. Suunisena ülemaailmsele poliitikale tervitan ma komisjoni poliitikat, mille tõttu politseijõud tegutsevad tihedas koostöös kõikjal Euroopas ja võetakse vastu meetmed, mis lisaks välisele klantsile annavad tulemuse, millega austatakse igaühe ja kõikide õigusi."@et5
"Arvoisa puhemies, pidän tätä mietintöä pohjimmiltaan tasapainoisena ja hyvin tärkeänä. Siinä käsitellään aihetta, joka on meille nykyisin aivan liian tuttu. On selvää, että terrorismi on lainvalvonnan alaan kuuluva ilmiö ja että asialla on lainvalvontaan liittyvä ulottuvuus. Silti terrorismin syyt – tai pikemminkin syyt, jotka saavat tietyt henkilöt ryhtymään terroristeiksi – ovat paljon syvemmällä. Jaime Mayor Oreja toi tämän asian ensimmäisessä mietinnössään esiin – aluksi hyvin kyseenalaisella tavalla. Monien kokousten ja tarkistusten jälkeen päästiin kuitenkin lopputulokseen, joka oli täysin hyväksyttävissä, myös hänen oman ryhmänsä hyväksyttävissä. Haluan todistaa Euroopan parlamentille, aivan kuin todistaisin tuomioistuimelle, että väite, jonka mukaan Jaime Mayor Orejan ojentamaan käteen ei tartuttu, ei pidä paikkaansa. Voisin todeta saman valan nojalla, jos se olisi parlamentin käytäntö. Tämä väite ei pidä paikkaansa. PPE-DE-ryhmä tietää parhaiten itse syyt, joiden vuoksi se laittaa nyt kapuloita rattaisiin. Voin vahvistaa, että 99 prosenttia siitä, mistä äänestämme huomenna, sovittiin Jaime Mayor Orejan toimistossa pidetyissä tapaamisissa. PPE-DE-ryhmän jäsenet eivät voi väittää, että tietyt kohdat olisi hylätty tai että tarjous olisi hylätty, sillä tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Näin ollen se, millaisen kannan PPE-DE-ryhmä hyväksyy huomenna, on edelleen arvoitus, ja tämä heikentää epäilemättä sitä yhteistä poliittista viestiä, jonka haluaisimme välittää. Totean siksi, että tämä asenne on mielestäni valitettava. Mielestäni väite, jonka mukaan ongelma on siinä, että sana ”jihad” pitäisi poistaa yhdestä kohdasta, vaikka sitä käytetään tämän jälkeen kolmessa kohdassa ja vaikka johdanto-osan H kohdassa todetaan, että toimemme kohdistuvat pääasiassa jihad-terrorismiin, on tekosyy eikä edes järin uskottava sellainen. Tässä mietinnössä puhutaan joka tapauksessa vapaudesta, uskonnonvapaudesta, sananvapaudesta ja vieläpä vapaudesta hylätä sosiaalinen malli. Samalla siinä tehdään kuitenkin selväksi, ettei EU hyväksy kannustamista väkivaltaan, vihaan tai yhteiskunnan pilareiden tuhoamiseen uskonnon varjolla. Valtio on oikeutettu välineisiin, joilla se puolustaa itseään ja kansalaisiaan. Se voi käyttää näitä välineitään sekä lainvalvonnan alalla että oikeuslaitoksessa ja käydä samalla vuoropuhelua, edistää osallistumista ja pyrkiä kotouttamaan ihmisiä, joista voisi tulla jonakin päivänä sellaisia fanaatikkoja, että he voisivat hyökätä yhteiskuntaan vastaan – joko sellaista yhteiskuntaa vastaan, johon he ovat kotoutuneet, tai yksinkertaisesti omaa yhteiskuntaansa vastaan, sillä monissa tapauksissa kyseiset ihmiset ovat olleet yhteiskuntamme jäseniä syntymästään lähtien. On kiistanalaista, onko nykyinen lainsäädäntö riittävää, ja ryhmäni on keskustellut asiasta. Jotkut pitävät terrorismin ihannoinnin tai perustelemisen käsitteitä tarpeellisina, kun taas toiset torjuvat ne siksi, että niillä pyritään mahdollisesti rajoittamaan liikaa sananvapautta. Näin ollen ryhmäni katsoo, ettei meidän pitäisi muuttaa lainsäädäntöä enempää ja että meidän pitäisi hylätä ihannoinnin käsite. Arvoisa puhemies, päätän puheenvuoroni toteamalla, että pidän tätä mietintöä myönteisenä. Toivon, että PPE-DE-ryhmä harkitsee ja pohtii uudelleen, millaiselle sisällölle se voi antaa tukensa. Toivon komission esittävän yleistä politiikkaa koskevan suosituksen, jonka mukaisesti poliisiviranomaiset tekisivät tiivistä yhteistyötä kaikkialla Euroopassa ja jonka mukaisesti hyväksyttäisiin toimenpiteitä, jotka paitsi näyttävät hyvältä myös tuottavat tulosta kunnioittaen kaikkien oikeuksia."@fi7
"Monsieur le Président, je crois qu’au-delà de son format présent, le rapport est équilibré, extrêmement important, et traite d’une question qui nous est à tous que trop familière aujourd’hui. Il est indubitable que le terrorisme est un phénomène de maintien de l’ordre, et nous sommes tous conscients de cette dimension. Néanmoins, les raisons se cachant derrière le terrorisme, ou plutôt les raisons conduisant certains à devenir terroristes, se situent bien au-delà. Jaime Mayor Oreja l’a évoqué dans son premier rapport, de manière extrêmement discutable à l’origine, mais après de nombreuses réunions et de nombreux amendements, le résultat est devenu pleinement acceptable, y compris pour son propre groupe. Je voudrais témoigner devant cette Assemblée, comme on pourrait témoigner devant un tribunal, qu’il est faux que la main tendue par Jaime Mayor Oreja ait été repoussée. J’en témoignerais sous serment si c’était là une pratique du Parlement. Ce n’est pas vrai. Les raisons pour lesquelles des pierres d’achoppement sont avancées maintenant à l’encontre de ce rapport sont bien connues du Parti populaire européen et du groupe. Je peux témoigner de réunions dans le bureau de M. Mayor Oreja au cours desquelles nous avons accepté 99 % de ce qui sera proposé au vote demain. On ne peut pas nous rétorquer que certains points ont été rejetés ou que l’offre même a été rejetée, car c’est purement et simplement une altération de la vérité. Dès lors, la position à adopter demain par le reste un mystère, et cela servira indubitablement à affaiblir le message politique conjoint que nous souhaitons exprimer. Je voudrais donc exprimer que je déplore une telle attitude. Je pense que prétendre que le problème est que le mot «Jihad» doit disparaître d’une section, alors qu’il apparaît par la suite dans trois autres sections, et réaffirmer que le Jihadisme est indubitablement le principal type de terrorisme contre lequel nous devons lutter, revient à rechercher des excuses qui ne tiennent pas debout. Dans tous les cas, ce rapport parle de liberté, de liberté religieuse, de liberté de pensée et même de liberté de rejeter un modèle social, et explique clairement que l’Europe ne peut pas accepter l’incitation à la violence, à la haine raciale ou à la destruction des véritables piliers de la société sous des prétextes religieux. L’État peut disposer d’instruments pour sa propre défense et celle de ses citoyens. Il peut en effet traduire pleinement ce droit en termes judiciaires et policiers tout en maintenant parallèlement le dialogue et la participation, et en œuvrant à la pleine intégration de gens qui pourraient un jour devenir de tels fanatiques qu’ils en viendraient à attaquer leur propre société, la société au sein de laquelle ils ont été intégrés, et en fait leur propre société puisque dans bien des cas, ces gens sont réellement nés parmi nous. On peut discuter, et mon groupe l’a fait, dans quelle mesure la législation actuelle est ou n’est pas suffisante; s’ils sont nécessaires pour certains, des concepts tels que l’excuse et la justification d’actes terroristes sont rejetés par d’autres comme des restrictions potentielles excessives de la liberté d’expression. Telle est donc la position de mon groupe: ne pas aller plus loin dans la modification de la loi et rejeter le concept d’apologie. Quoi qu’il en soit, et je m’en tiendrai là, Monsieur le Président, je salue ce rapport. J’espère que le PPE repensera le soutien qu’il pourrait apporter à son contenu. Comme ligne directrice vers une politique globale, je salue la politique de la Commission où les forces de police agissent en étroite coopération à travers toute l’Europe et où l’on adopte des mesures qui, au-delà de la politique, assurent la défense des droits de tout un chacun."@fr8
"Úgy vélem, Elnök úr, hogy a formátumától eltekintve a jelentés kiegyensúlyozott, igen fontos, és olyan kérdéssel foglalkozik, amely sajnos mindannyiunk számára ismerős manapság. Nem lehet kétség afelől, hogy a terrorizmus egy rendfenntartási jelenség, és mindannyian tisztában vagyunk azzal is, hogy a jelenségnek van rendfenntartó oldala is. Ennek ellenére a terrorizmus okai – vagy pontosabban azok az okok, amelyek bizonyos embereket a terrorizmusra buzdítanak – túlmutatnak ezeken. Jaime Mayor Oreja mindezt meg is fogalmazta első jelentésében, tette ezt először igen vitatható módon, de számos tanácskozást és módosítást követően olyan végeredményt tudott felmutatni, amely mindenki számára – beleértve saját képviselőcsoportját is – elfogadható volt. Szeretnék tanúvallomást tenni e Ház színe előtt, ahogyan ezt egy bíróságon is tenném, arról, hogy egyszerűen nem igaz az az állítás, hogy Jaime Mayor Oreja úr kinyújtott kezét eltaszították volna. Amennyiben parlamenti szokás lenne, úgy eskü alatt vallanék minderről. Ez egyszerűen nem igaz. Az okokat, hogy miért kerültek ezek az akadályok a jelentés útjába az Európai Néppárt és a Képviselőcsoport tudhatja legjobban. Tanúsíthatom, hogy a Mayor Oreja úr irodájában tartott tanácskozások során a holnapi szavazás tárgyát képező anyag 99%-át elfogadtuk. Azt nem képesek megmondani nekünk, hogy bizonyos tételeket utasítottak el, vagy az ajánlatot utasították el, és ennek egyszerűen az az oka, hogy elferdítik az igazságot. A holnap elfogadandó álláspontját továbbra is rejtély övezi, ez minden bizonnyal azt a célt fogja szolgálni, hogy gyengítse azt a közös politikai üzenetet, amelyet továbbítani szeretnénk. Sajnálattal fogadom ezt a hozzáállást. Olyan kifogásokat keresnek, amelyek annak ellenére, hogy minden kétséget kizáróan a terrorizmus középpontjában állnak, egyszerűen nem állják meg a helyüket: például, hogy az egyik szakaszban törölni kell a „Dzsihád” szót, annak ellenére, hogy később megismétlődik három másik szakaszban, majd a H. preambulumbekezdésben is. Mindenesetre ez a jelentés a szabadságról, a vallásszabadságáról, a gondolkodás szabadságáról, sőt a társadalmi modellek elutasításának szabadságáról is beszél, de ugyanakkor egyértelművé teszi azt is, hogy Európa nem fogadhatja el az erőszakra és gyűlöletre történő felbujtást, vagy a társadalom alappilléreinek a vallás leple alatt történő lerombolását. Az államnak jogában áll bizonyos eszközöket bevetni saját és állampolgárai védelmében. Sőt, ezt a jogot teljes mértékben gyakorolhatja a rendőrség, valamint a bíróságok tekintetében, miközben folytatja a párbeszédet, a részvételt és az erőfeszítéseket azoknak az embereknek a teljes körű integrációját szem előtt tartva, akikből egy napon olyan fanatikusok válhatnak, akik képesek megtámadni azt a társadalmat, amelybe integrálódtak, vagy akár fogalmazhatunk úgy is, hogy saját társadalmukat, hiszen ezek közül az emberek közül sokan már itt születtek közöttünk. Nem egyértelmű tehát – és képviselőcsoportom is megvitatta ezt –, hogy a jelenlegi jogszabályok mire elegendők és mire nem. Néhányan úgy gondolják, hogy az apológia és a terrorista cselekmények igazolásának fogalmai szükségesek, míg mások elutasítják ezeket, mint a szólásszabadság korlátozásának lehetséges eszközeit. Képviselőcsoportom álláspontja tehát a következő: a jogszabályt nem szabad tovább módosítani, és elutasítjuk az apológia fogalmát. Mindenesetre – és lassan be is fejezem – Elnök úr, én személy szerint üdvözlöm a jelentést. Remélem, hogy az Európai Néppárt átgondolja álláspontját és mérlegeli, hogy milyen támogatást adhatna a jelentés tartalmának. A globális politika felé mutató egyik irányvonalként üdvözlöm azt a bizottsági politikát, amelynek értelmében az európai rendőri szervek szoros együttműködésben végzik feladatukat, és amely olyan intézkedéseket fogad el, amelyek úgy szolgálnak eredménnyel, hogy közben minden ember jogait tiszteletben tartják."@hu11
". Signor Presidente, ritengo che la relazione, al di là della sua stesura, sia ben equilibrata, estremamente importante e di grande attualità. Il terrorismo è, senza dubbio, un fenomeno di polizia e ha, lo sappiamo tutti, una dimensione di polizia. Tuttavia, le cause del terrorismo, o piuttosto i motivi che portano determinate persone a diventare terroristi, vanno ben oltre. L’onorevole Jaime Mayor Oreja l’ha indicato nella sua prima relazione, all’inizio in modo molto discutibile ma, dopo numerose riunioni e diversi emendamenti, ha prodotto un risultato perfettamente accettabile, anche per il suo stesso gruppo. Desidero testimoniare dinnanzi a quest’Assemblea, come si testimonia in tribunale, che non è vero che la mano tesa dall’onorevole Jaime Mayor Oreja è stata respinta. Lo testimonierei sotto giuramento se fosse questa la prassi del Parlamento. Non è vero. Il Partito popolare europeo e il gruppo conoscono bensisimo i motivi per i quali stanno ponendo ostacoli alla relazione. Posso testimoniare di riunioni svolte nell’ufficio dell’onorevole Mayor Oreja nelle quali abbiano accettato il 99% di quello che sarà sottoposto al voto di domani. Non possono dirci che certi temi sono stati respinti o che l’offerta è stata respinta, dato che questo è, semplicemente, una mancanza di verità da parte di chi lo dice. La posizione che sarà adottata domani dal Partito popolare rimane quindi un mistero e che può indebolire il messaggio politico comune che desideriamo trasmettere. Esprimo quindi il mio rammarico per questo atteggiamento. Dire che il problema è che la parola scompaia in una sezione, quando appare successivamente in tre sezioni, e ancora nel considerando H secondo cui il è senza dubbio l’asse principale del tipo di terrorismo di cui stiamo parlando significa cercare scuse che non reggono. In ogni caso, la relazione parla di libertà, libertà di religione, libertà di pensiero e anche libertà di respingere un modello sociale, ma dice chiaramente che l’Europa non può accettare l’incitamento alla violenza, l’incitamento all’odio o la distruzione dei pilastri della società sotto il mantello della religione. Lo Stato ha il diritto di disporre di strumenti di difesa propria, strumenti di difesa dei suoi cittadini. Può, infatti, attuare questo diritto in termini di polizia e di potere giudiziario, mantenendo nel contempo il dialogo, la partecipazione, e gli sforzi per la piena integrazione di individui che possono un giorno diventare talmente fanatici da attaccare la loro stessa società, la società in cui si sono integrati, o semplicemente la loro società, perché in molti casi questi individui sono nati fra noi. È discutibile, e il mio gruppo l’ha discusso, fino a che punto le leggi attuali siano sufficienti o meno. Concetti quali apologia e giustificazione di atti terroristici sono necessari per alcuni, mentre sono respinti da altri come potenziali limiti eccessivi alla libertà di espressione. Questa è, in definitiva, la posizione del mio gruppo, ovvero non andare oltre nella modifica delle leggi e respingere il concetto di apologia. In ogni caso, e concludo signor Presidente, accolgo positivamente questa relazione. Mi auguro che il Partito popolare europeo riconsideri e rifletta sul sostegno che potrebbe dare al suo contenuto. E come linea guida verso una politica globale, accolgo la politica della Commissione nell’ambito della quale le forze di polizia agiscano in stretta cooperazione in Europa e siano adottate misure che, oltre all’eleganza, producano un risultato che rispetti i diritti di tutti."@it12
"Manau, gerb. pirmininke, kad pranešimas savo forma ir turiniu yra suderintas, itin svarbus ir veiksmingai sprendžia klausimą, kuris mums šiandien visiems yra pernelyg gerai žinomas. Be abejonės, terorizmas yra teisėtvarkos reiškinys ir mes visi žinome, kad jis yra glaudžiai susijęs su teisėtvarkos aspektais. Nepaisant to, priežastys, kurios slypi už terorizmo, arba tiksliau, priežastys, kurios lemia, kad tam tikri žmonės tampa teroristais, yra kur kas gilesnės. Tai J. Mayor Oreja nurodė savo pirmajame pranešime ir galima diskutuoti, kaip tai buvo padaryta iš pradžių, tačiau po daugelio posėdžių ir daugelio pakeitimų, rezultatas yra visiškai priimtinas, įskaitant ir paties pranešėjo frakcijai. Norėčiau liudyti prieš šį Parlamentą, kaip liudijama teisme, kad netiesa, jog J. Mayoro Oreja iniciatyvai nebuvo pritarta. Aš galiu tai patvirtinti, remdamasis priesaika, jei taip būtų priimta daryti Parlamente. Tai netiesa. Priežastys, kodėl dabar daromos kliūtys šiam pranešimui, geriau žinomos Europos liaudies partijai ir frakcijai. Aš liudiju, kad posėdžiuose J. Mayoro Oreja biure mes 99 proc. pritarėme tam, dėl ko balsuosime rytoj. Negalima tvirtinti, kad buvo nesvarstomi tam tikri klausimai arba buvo atmestas pasiūlymas, nes tai būtų tiesos iškraipymas. Todėl pozicija, kurios rytoj laikysis lieka paslaptis ir, be abejonės, tai susilpnins bendrą politinę žinią, kurią mes norime pasiųsti. Aš apgailestauju dėl šios padėties. Manau, kad ginčytis dėl žodžio „džihadas“, kuris turi būti išbrauktas vienoje dalyje, kai jis toliau vartojamas kitose trijose dalyse ir dar kartą konstatuojamojoje dalyje H, ir kai džihadizmas neabejotinai yra būtent toji terorizmo rūšis, apie kurią mes visi kalbame, reikštų ieškoti pateisinimo, kuris visiškai neišlaiko kritikos. Bet kuriuo atveju šiame pranešime kalbama apie laisves, religinę laisvę, minties laisvę ir net laisvę atmesti socialinį modelį, tačiau pabrėžiama, kad Europa negali pritarti smurto kurstymui, neapykantos kurstymui arba visuomenės pagrindų griovimui prisidengiant religija. Valstybė turi teisę naudotis priemonėmis, kurios reikalingos jos gynybai, ir priemonėmis, kurios skirtos apginti savo piliečius. Ji gali faktiškai įgyvendinti šią teisę policijos ir teismų priemonėmis, tuo pačiu išlaikydama dialogą, dalyvavimą ir veiksmus, siekdama visiškai integruoti žmones, nes tapę fanatikais jie gali surengti išpuolį prieš visuomenę, kurioje gyvena, į kurią jie yra integruoti arba tiesiog apskritai prieš visuomenę, nors daugeliu atvejų šie žmonės yra gimę tarp mūsų. Diskutuotina, ir tai buvo aptariama mano frakcijoje, kiek dabartiniai teisės aktai yra arba nėra pakankami; tokios sąvokos kaip teroristinių aktų pateisinimas yra būtinos vienų požiūriu, tačiau kaip potencialūs pernelyg dideli sąžinės laisvės apribojimai atmetamos kitų. Todėl mano frakcijos pozicija yra tokia: teisės akto toliau nekeisti ir atsisakyti apologijos termino. Kad ir kaip būtų – aš baigiu, gerb. pirmininke – pranešimą aš vertinu palankiai. Aš tikiuosi, kad Europos liaudies partija persvarstys savo poziciją ir nuspręs, kaip galima pakeisti turinį. Kaip rekomendaciją visuotinės politikos linkme aš palankiai vertinu Komisijos politiką, kuri leidžia politinėms jėgoms glaudžiai bendradarbiauti Europoje ir priimti priemones, kurios užtikrintų rezultatą, atsižvelgiant į visų ir kiekvieno teises atskirai."@lt14
"Man šķiet, priekšsēdētāja kungs, ka šis ziņojums ir līdzsvarots, ārkārtīgi svarīgs ne tikai faktiskā formāta ziņā, un tajā ir skarts jautājums, kas mūsdienās mums ir pārāk pazīstams. Nevar būt šaubu, ka terorisms ir kārtības nodrošināšanas joma parādība, un mēs visi zinām ka tam ir kārtības nodrošināšanas dimensija. Tomēr terorisma cēloņi vai drīzāk iemesli, kuri liek dažiem cilvēkiem kļūt par teroristiem, atrodas tālu aiz šīs dimensijas. izklāstīja to pirmajā ziņojumā, sākumā ārkārtīgi apstrīdamā veidā, bet pēc daudzām sanāksmēm un daudziem grozījumiem viņš panāca rezultātu, kas bija pilnīgi pieņemams arī viņa paša grupai. Es vēlos apliecināt Parlamentam kā varētu apliecināt tiesā, ka tā nav taisnība, ka izstieptā roka tika noraidīta. Es to varētu apliecināt ar zvērestu, ja tā būtu pieņemts darīt Parlamentā. Tas nav tiesa. Iemesli, kādēļ tagad šim ziņojumam tiek likti šķēršļi, vislabāk zināmi Eiropas Tautas partijai un frakcijai. Es liecināt par sanāksmēm kunga birojā, kurā mēs pieņēmām 99 % no tā, kas rīt tiks nodots balsojumam. viņi nevar mums stāstīt, ka daži punkti ir noraidīti vai ka piedāvājums ir noraidīts, jo tā ir tikai un vienīgi patiesības nepareiza interpretācija viņu izpildījumā. Tādēļ nostāja, kādu rīt ieņems joprojām ir mīkla, un nav šaubu, ka tas kalpos tā kopējā politiskā paziņojuma vājināšanai, kuru mēs vēlamies nosūtīt. Tādēļ es vēlos paust nožēlu par šo attieksmi. Man šķiet, ka pateikt, ka problēma ir vārda ,,džihāds” pazušana vienā nodaļā, ja pēc tam tas parādās trīs nodaļās un vēlreiz H apsvērumā, ka džihādisms neapšaubāmi ir galvenais terorisma veids, kam mēs pievēršamies, nozīmē meklēt attaisnojumus, kas neiztur kritiku. Jebkurā gadījumā šis ziņojums runā par brīvību, par reliģisku brīvību un pat brīvību noraidīt sociālo modeli, tomēr skaidri pasaka, ka Eiropa nevar pieņemt kūdīšanu uz vardarbību, kūdīšanu uz naidi vai sabiedrības pamatu graušanu reliģijas aizsegā. Valstij ir tiesības uz instrumentiem, kurus tā izmanto savai aizsardzībai, instrumentiem iedzīvotāju aizsardzībai. Patiesībā valsts var īstenot šīs tiesības ar policijas un tiesu palīdzību, vienlaikus saglabājot dialogu, līdzdalību un darbu, kas vērsts uz tādu cilvēku pilnīgu integrāciju, kuri kādu dienu var kļūt tik fanātiski, lai uzbruktu paši savai sabiedrībai, sabiedrībai, kurā viņi ir integrējušies, vai vienkārši paši savai sabiedrībai, jo daudzos gadījumos šie cilvēki faktiski bija dzimuši mūsu vidū. Ir diskutējams jautājums, un mana grupa to ir apspriedusi, kādā mērā pašreizējie tiesību akti ir vai nav apmierinoši; dažiem ir vajadzīgas tādas koncepcijas kā apoloģija un terorisma aktu attaisnošana, kamēr citi tās noliedz kā vārda brīvības iespējamu pārmērīgu ierobežošanu. Tātad manas grupas nostāja ir šāda: neturpināt tiesību aktu pārveidošanu un noraidīt apoloģijas koncepciju. Jebkurā gadījumā – un es tūlīt beidzu, priekšsēdētāja kungs – es šo ziņojumu vērtēju atzinīgi. Es ceru, ka Eiropas Tautas partija pārdomās un parādīs atbalstu, kuru tā var dot ziņojuma saturam. Es atzinīgi vērtēju Komisijas politiku kā vispārējās politikas pamatnostādni, kura paredz policijas spēku ciešu sadarbību visā Eiropā, un tiek īstenoti pasākumi, kuri nevis spodrina, bet dod rezultātu, respektējot viena un visu tiesības."@lv13
"Señor Presidente, creo que este informe, más allá de su redacción, es un informe equilibrado, de enorme importancia y de enorme actualidad. El terrorismo es, sin duda, un fenómeno policial y tiene una dimensión policial, lo sabemos todos. Pero las causas del terrorismo, o, más precisamente, las causas que llevan a determinadas personas a ser terroristas, van muchísimo más allá. Jaime Mayor Oreja lo planteó, de forma muy discutible al principio, en su primer informe, pero, después de muchas reuniones y de muchas enmiendas, llegó a un resultado que era perfectamente aceptable, también para su propio Grupo. Quiero testificar ante esta Cámara, como se testifica ante un tribunal, que no es verdad que se haya rechazado la mano tendida de Jaime Mayor Oreja. Y lo testificaría mediante juramento, si eso fuera una práctica parlamentaria. No es verdad. El Partido Popular Europeo y el Grupo sabrán las razones por las que están poniendo, en este momento, obstáculos a este informe. Yo puedo acreditar reuniones en el despacho de don Jaime Mayor Oreja en las que hemos aceptado el 99 % de lo que se va a someter mañana a votación. Que no se nos diga que se ha rechazado algo o que no se nos diga que se ha rechazado la mano tendida, porque eso, simplemente, es faltar a la verdad por parte de quien lo sostenga. Sigue siendo, por tanto, un misterio la posición que va a adoptar el Partido Popular mañana y que puede debilitar, sin duda, el mensaje político que queremos transmitir entre todos. Por ello, subrayo mi pesar por esa actitud. Decir que el problema tiene que ver con que desaparezca la palabra «yihad» en un apartado, cuando aparece después en tres apartados y vuelve a aparecer en el considerando H que el «yihadismo es, sin duda, el eje principal del tipo de terrorismo del que estamos hablando», creo que es buscar excusas que no se sostienen. En todo caso, es un informe que habla de libertad, de libertad religiosa, de libertad de pensamiento y de la libertad para rechazar incluso un modelo social, pero que deja claro que Europa no puede aceptar que, bajo la capa de la religión, se alimente la violencia, se alimente el odio o se dinamiten desde dentro los propios pilares de la sociedad. El Estado tiene derecho a disponer de instrumentos de defensa propia, que son instrumentos en defensa de los propios ciudadanos. Y lo puede hacer, de forma contundente, en lo policial y en lo judicial, manteniendo, a la vez, el diálogo, la participación y el esfuerzo por integrar plenamente a aquellos que pueden llegar a ser algún día tan fanáticos como para poder atentar contra una sociedad que es la suya, en la que se han integrado o que, sencillamente, es su propia sociedad, porque, en muchos casos, incluso han nacidos entre nosotros. Es discutible, y mi Grupo lo estuvo discutiendo, hasta qué punto las leyes actuales son o no suficientes; conceptos como la apología y la justificación de la acción terrorista son necesarios para algunos, y son rechazados por otros, como posibles límites excesivos a la libertad de expresión. Ésa es, al final, la posición de mi Grupo: no ir más allá en la modificación de la ley y rechazar el concepto de la apología. En todo caso, y termino, señor Presidente, bienvenido sea, pues, este informe. Espero que el Partido Popular Europeo recapacite y reflexione sobre el apoyo que le puede prestar a su contenido y bienvenido sea, por parte de la Comisión, como pauta para una política global, una política donde la policía coopera estrechamente en toda Europa y donde se adoptan medidas que juntan eficacia, por encima del brillo, y que intentan producir un resultado respetuoso con los derechos de todos."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben van mening dat het verslag evenwichtig en zeer belangrijk is. Het betreft een kwestie die ons vandaag al te vertrouwd is. Het lijdt geen twijfel dat terrorisme een politiek verschijnsel is. Wij weten allemaal dat het een politieke dimensie heeft. De oorzaken van terrorisme, of tenminste de oorzaken die sommige mensen ertoe brengen terrorist te worden, liggen echter veel verder. De heer Jaime Mayor Oreja heeft dat in zijn eerste verslag uiteengezet. In het begin gebeurde dat op een zeer betwistbare manier, maar na veel vergaderingen en amendementen heeft hij een resultaat voorgelegd dat geheel aanvaardbaar was, ook voor zijn eigen fractie. Ik wil hier getuigen, zoals ik dat in een rechtbank zou doen, dat het niet waar is dat de heer Jaime Mayor Oreja’s uitgestrekte hand werd geweigerd. Ik zou dat onder eed verklaren, als dat hier de gewoonte was. Het is niet waar. De reden waarom voor dit verslag nu struikelblokken worden opgeworpen, zijn het best gekend door de Europese Volkspartij en de fractie. Ik kan getuigen over vergaderingen in de heer Mayor Oreja’s bureau waar wij 99 procent hebben goedgekeurd van wat morgen ter stemming komt. Ze kunnen ons niet vertellen dat bepaalde punten zijn verworpen of dat het aanbod is verworpen. Dat is een verkeerde voorstelling van de waarheid. Welk standpunt de morgen zal innemen, blijft dus een mysterie. Ongetwijfeld zal de doelstelling zijn onze gemeenschappelijke politieke boodschap te verzwakken. Ik wil daarom mijn spijt over deze houding uitdrukken. Wie zegt dat het probleem is dat het woord ‘jihad’ in een onderdeel dient te verdwijnen terwijl het in drie andere afdelingen voorkomt en in overweging H staat dat jihad ongetwijfeld de belangrijkste vorm van terrorisme is, zoekt excuses die geen steek houden. In dit verslag gaat het over vrijheid, godsdienstvrijheid, vrijheid van denken en zelfs de vrijheid een sociaal model te verwerpen, maar wordt duidelijk gezegd dat Europa geen aanzetten tot geweld, haat of de vernietiging van de grondvesten zelf van de maatschappij onder het mom van religie kan aanvaarden. De staat heeft recht op instrumenten om zichzelf en zijn burgers te verdedigen. Hij mag dat recht onverkort in praktijk brengen wat politie en rechtswezen betreft, en tegelijkertijd dialoog en participatie handhaven en streven naar de volledige integratie van mensen die op een dag zo fanatiek kunnen worden dat ze hun eigen samenleving aanvallen, de samenleving waarin ze zijn geïntegreerd of waarin ze zijn geboren. Betwistbaar is – en mijn fractie heeft daarover gedebatteerd – in welke mate de huidige wetgeving al dan niet volstaat. Concepten zoals apologie en rechtvaardiging voor terroristische daden zijn voor sommigen noodzakelijk. Door anderen worden ze verworpen als mogelijke bedreigingen voor de vrijheid van meningsuiting. Het standpunt van mijn fractie is de wet niet verder te wijzingen en het concept van de apologie te verwerpen. Mijnheer de Voorzitter, ik sluit nu af. Ik ben verheugd over dit verslag. Ik hoop dat de Europese Volkspartij nadenkt over de steun die zij aan de inhoud kan geven. Als richtsnoer naar een wereldwijd beleid toe verwelkom ik een beleid van de Commissie waardoor politiemachten in geheel Europa nauw samenwerken en maatregelen worden goedgekeurd die resulteren in de eerbiediging van de rechten van iedereen."@nl3
"Panie przewodniczący! Mam uczucie, że poza swoją obecną formą, sprawozdanie niniejsze jest wyważone, niezwykle ważne i dotyczy sprawy, która dzisiaj jest znana nam wszystkim aż za dobrze. Nie ma wątpliwości, że terroryzm jest zagadnieniem z dziedziny porządku publicznego i wszyscy wiemy, że ma on taki właśnie wymiar. Tym niemniej, przyczyny terroryzmu lub przyczyny, które sprawiają, że pewne osoby zostają terrorystami, pozostają poza tym obszarem. Jaime Mayor Oreja mówił o tym w pierwszym sprawozdaniu, początkowo w stylu skrajnie dyskusyjnym, lecz po wielu spotkaniach i po wprowadzeniu wielu poprawek wynik jego pracy jest całkowicie do przyjęcia, w tym także dla naszej grupy. Pragnę zaświadczyć przed tą Izbą, jak przed sądem, że nie odrzuciliśmy wyciągniętej ręki pana Jaime Mayora Orejy. Zeznałbym to również pod przysięgą, gdyby Parlament stosował taką praktykę. Nie jest to prawdą. Powody, dla których powstają duże przeszkody dla tego sprawozdania, są bardzo dobrze znane partii i grupie EPP. Mogę powołać się na spotkania w biurze pana Orejy, w trakcie których przyjęliśmy 99% tego, co zostanie jutro poddane pod głosowanie. Nie można mówić nam, że pewne punkty albo oferta zostały odrzucone, ponieważ jest to zwyczajnie przeinaczenie prawdy. Dlatego też stanowisko, jakie przyjmie jutro pozostaje tajemnicą i niewątpliwie osłabi to nasze polityczne przesłanie. Dlatego też wyrażam ubolewanie z powodu takiego stanowiska. Myślę, że problem polega na tym, że z jednej sekcji musi zniknąć słowo „Dżihad”, podczas gdy widnieje ono w trzech kolejnych sekcjach, a potem w punkcie preambuły H, że dżihadyzm jest niewątpliwie główną odmianą terroryzmu, z jaką mamy do czynienia. To jest szukanie usprawiedliwień, które nie wytrzymują krytyki. W każdym razie, sprawozdanie mówi o wolności, swobodzie wyznania i myśli, a nawet o swobodzie w zakresie odrzucania modelu społecznego, ale też jasno mówi, że Europa nie może zgodzić się na nawoływanie do przemocy, nienawiści i niszczenia filarów społeczeństwa pod płaszczykiem religii. Państwo ma prawo używać instrumentów obrony własnej i obrony obywateli. Może ono w rzeczywistości w pełni zastosować to prawo w dziedzinach policji i sądownictwa, przy jednoczesnym utrzymaniu dialogu, uczestnictwa i działania na rzecz pełnej integracji osób, które kiedyś mogą stać się fanatykami zdolnymi do zaatakowania własnego społeczeństwa – tego, z którym się zintegrowali lub po prostu ich własnego, ponieważ wielu z nich urodziło się już wśród nas. Jest to dyskusyjne, i nasza grupa omawiała tę sprawę: do jakiego stopnia bieżące prawodawstwo jest wystarczające lub niewystarczające; niektórzy uważają za niezbędne, a inni odrzucają pojęcia usprawiedliwiania aktów terroru czy apologii, jako potencjalnie zbyt daleko idące ograniczenie wolności wypowiedzi. Takie jest też stanowisko mojej grupy – prawa nie należy już zmieniać i należy odrzucić pojęcie apologii. W każdym razie kończę, panie przewodniczący i z zadowoleniem przyjmuję niniejsze sprawozdanie. Mam nadzieję, że Europejska Partia Ludowa ponownie przemyśli kwestię poparcia dla jego treści. Z zadowoleniem przyjmuję jako wytyczną dla polityki globalnej politykę Komisji, w ramach której siły policyjne ściśle współpracują na całym obszarze Europy i podejmuje się środki, które zapewniają ochronę praw jednostki i ogółu."@pl16
"Senhor Presidente, creio que, para além da sua redacção, este relatório é equilibrado, extremamente importante e trata de uma questão que se reveste de enorme actualidade. O terrorismo é, sem dúvida, um fenómeno policial que tem uma dimensão policial – todos o sabemos. No entanto, as causas do terrorismo ou, mais precisamente, as razões que levam determinadas pessoas a tornar-se terroristas vão muitíssimo mais além. Jaime Mayor Oreja expô-lo no seu primeiro relatório, de forma muito discutível a principio, mas, depois de muitas reuniões e de muitas alterações, chegou a um resultado que era perfeitamente aceitável, inclusive para o seu próprio grupo. Quero testemunhar perante esta Assembleia, como se testemunharia perante um tribunal, que não é verdade que a mão estendida de Jaime Mayor Oreja tenha sido rejeitada. E testemunhá-lo-ia sob juramento, se essa fosse uma prática parlamentar. Não é verdade. O Partido Popular Europeu e o grupo saberão as razões por que estão, neste momento, a colocar obstáculos a este relatório. Posso testemunhar a realização de reuniões no gabinete de Jaime Mayor Oreja nas quais aceitámos 99% do que vai ser amanhã submetido a votação. Não nos podem vir dizer que alguns pontos foram rejeitados ou que a oferta foi rejeitada, pois isso é, pura e simplesmente, faltar à verdade. A posição que o vai adoptar amanhã continua, portanto, a ser um mistério, o que pode, sem dúvida, enfraquecer a mensagem política comum que queremos transmitir. Quero, portanto, exprimir o meu desapontamento por esta atitude. Dizer que o problema reside no facto de o termo "jihad" ter de desaparecer num determinado número, quando depois surge em três números, voltando a surgir no considerando H, onde o "jihadismo figura, sem dúvida, como o eixo principal do tipo de terrorismo de que estamos a falar, é, em minha opinião, procurar desculpas que não se sustentam. Em todo o caso, este relatório fala de liberdade, de liberdade religiosa, de liberdade de pensamento e mesmo da liberdade de rejeitar um modelo social, mas deixa claro que a Europa não pode aceitar que, sob a capa da religião, se incite à violência, se incite ao ódio ou se destruam os próprios pilares da sociedade. O Estado tem direito a dispor de instrumentos para sua própria defesa, de instrumentos para defender os seus cidadãos. Pode, de facto, exercer plenamente este direito no plano policial e judicial, mantendo, ao mesmo tempo, o diálogo, a participação e o esforço no sentido da integração plena de pessoas que podem, um dia, tornar-se fanáticas ao ponto de atacar a sua própria sociedade, a sociedade na qual estão integrados, ou simplesmente a sua própria sociedade, porque, em muitos casos, essas pessoas nasceram efectivamente entre nós. É discutível, e o meu grupo discutiu-o, até que ponto as leis actuais são ou não suficientes; conceitos como a apologia e a justificação de actos terroristas são necessários para alguns e são rejeitados por outros como possíveis limites excessivos à liberdade de expressão. É esta, então, a posição do meu grupo: não ir mais longe na alteração da legislação e rejeitar o conceito da apologia. Em todo o caso – e estou a terminar –, Senhor Presidente, congratulo-me com este relatório. Espero que o Partido Popular Europeu pondere e reflicta sobre o apoio que pode prestar ao seu conteúdo. Como orientação para uma política global, acolho com satisfação uma política da Comissão na qual a polícia coopere estreitamente em toda a Europa e na qual sejam adoptadas medidas que, para lá do brilho, produzam um resultado que respeite os direitos de todos e de cada um."@pt17
"Señor Presidente, creo que este informe, más allá de su redacción, es un informe equilibrado, de enorme importancia y de enorme actualidad. El terrorismo es, sin duda, un fenómeno policial y tiene una dimensión policial, lo sabemos todos. Pero las causas del terrorismo, o, más precisamente, las causas que llevan a determinadas personas a ser terroristas, van muchísimo más allá. Jaime Mayor Oreja lo planteó, de forma muy discutible al principio, en su primer informe, pero, después de muchas reuniones y de muchas enmiendas, llegó a un resultado que era perfectamente aceptable, también para su propio Grupo. Quiero testificar ante esta Cámara, como se testifica ante un tribunal, que no es verdad que se haya rechazado la mano tendida de Jaime Mayor Oreja. Y lo testificaría mediante juramento, si eso fuera una práctica parlamentaria. No es verdad. El Partido Popular Europeo y el Grupo sabrán las razones por las que están poniendo, en este momento, obstáculos a este informe. Yo puedo acreditar reuniones en el despacho de don Jaime Mayor Oreja en las que hemos aceptado el 99 % de lo que se va a someter mañana a votación. Que no se nos diga que se ha rechazado algo o que no se nos diga que se ha rechazado la mano tendida, porque eso, simplemente, es faltar a la verdad por parte de quien lo sostenga. Sigue siendo, por tanto, un misterio la posición que va a adoptar el Partido Popular mañana y que puede debilitar, sin duda, el mensaje político que queremos transmitir entre todos. Por ello, subrayo mi pesar por esa actitud. Decir que el problema tiene que ver con que desaparezca la palabra «yihad» en un apartado, cuando aparece después en tres apartados y vuelve a aparecer en el considerando H que el «yihadismo es, sin duda, el eje principal del tipo de terrorismo del que estamos hablando», creo que es buscar excusas que no se sostienen. En todo caso, es un informe que habla de libertad, de libertad religiosa, de libertad de pensamiento y de la libertad para rechazar incluso un modelo social, pero que deja claro que Europa no puede aceptar que, bajo la capa de la religión, se alimente la violencia, se alimente el odio o se dinamiten desde dentro los propios pilares de la sociedad. El Estado tiene derecho a disponer de instrumentos de defensa propia, que son instrumentos en defensa de los propios ciudadanos. Y lo puede hacer, de forma contundente, en lo policial y en lo judicial, manteniendo, a la vez, el diálogo, la participación y el esfuerzo por integrar plenamente a aquellos que pueden llegar a ser algún día tan fanáticos como para poder atentar contra una sociedad que es la suya, en la que se han integrado o que, sencillamente, es su propia sociedad, porque, en muchos casos, incluso han nacidos entre nosotros. Es discutible, y mi Grupo lo estuvo discutiendo, hasta qué punto las leyes actuales son o no suficientes; conceptos como la apología y la justificación de la acción terrorista son necesarios para algunos, y son rechazados por otros, como posibles límites excesivos a la libertad de expresión. Ésa es, al final, la posición de mi Grupo: no ir más allá en la modificación de la ley y rechazar el concepto de la apología. En todo caso, y termino, señor Presidente, bienvenido sea, pues, este informe. Espero que el Partido Popular Europeo recapacite y reflexione sobre el apoyo que le puede prestar a su contenido y bienvenido sea, por parte de la Comisión, como pauta para una política global, una política donde la policía coopera estrechamente en toda Europa y donde se adoptan medidas que juntan eficacia, por encima del brillo, y que intentan producir un resultado respetuoso con los derechos de todos."@ro18
"Mám pocit, pán predsedajúci, že odhliadnuc od svojho súčasného formátu je správa vyvážená, čo považujem za veľmi dôležité, a zaoberá sa otázkou, ktorá je nám všetkým v súčasnom období veľmi dobre známa. Niet pochýb, že terorizmus je jav, ktorý vyžaduje policajný dohľad a všetci si uvedomujeme, že má policajný rozmer. Skryté príčiny terorizmu, alebo lepšie povedané, príčiny, ktoré vedú určitých ľudí k tomu, aby sa stali teroristami, sa však nachádzajú mimo tohto rozmeru. Jaime Mayor Oreja objasnil túto skutočnosť vo svojej prvej správe. Zo začiatku mala veľmi diskutabilný charakter, avšak po množstve stretnutí a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa dopracoval k výsledku, ktorý bol plne prijateľný aj pre jeho vlastnú skupinu. Rád by som podal svedectvo pred týmto Parlamentom, tak ako sa podáva svedectvo pred súdom. Skutočnosť, že ruka, ktorú podal, bola odmietnutá, je nepravdivá. Keby to bolo v Parlamente prípustné, dosvedčil by som túto skutočnosť aj pod prísahou. Nie je to pravda. Príčiny súčasných úskalí v súvislosti s touto správou najlepšie pozná Európska ľudová strana a jej skupina. Môžem dosvedčiť, že sme sa s pánom Mayorom Orejom viackrát stretli v jeho úrade a zhodli sme na 99 % toho, o čom sa zajtra bude hlasovať. Nie je možné, aby argumentovali tým, že isté body alebo návrh boli zamietnuté, nakoľko ide jednoducho a jasne o mylný výklad pravdy. Stanovisko, ktoré zajtra prijme, preto zostáva záhadou a táto skutočnosť bezpochyby oslabí spoločný politický odkaz, ktorý si želáme vyslať. Rád by som vyjadril poľutovanie nad ich postojom. Podľa mňa tvrdenie, že problémom je potreba odstrániť slovo „džihádistický“ v jednom odseku, keď sa nachádza v ďalších troch nasledujúcich a potom znova v odôvodnení H, v ktorom sa uvádza, že džihádizmus je nepochybne hlavným druhom terorizmu, ktorým sa zaoberáme, je výhovorkou, ktorá neobstojí. Správa je v každom prípade prejavom slobody, slobody náboženského vyznania, myslenia, dokonca aj slobody odmietnuť istý sociálny model. Dáva sa v nej však jasne najavo skutočnosť, že Európa nemôže prijať podnecovanie násilia, podnecovanie nenávisti či deštrukcie základných pilierov spoločnosti pod rúškom náboženstva. Štát má nárok na použitie nástrojov na svoju ochranu, nástrojov na ochranu svojich občanov. V skutočnosti môže toto právo plne vykonávať prostredníctvom polície a súdnictva a zároveň udržiavať dialóg, zainteresovanosť a smerovať k plnej integrácii ľudí, ktorí sa jedného dňa môžu stať sa fanatikmi útočiacimi na vlastnú spoločnosť, spoločnosť, do ktorej sa integrovali, alebo vlastne na svoju spoločnosť, pretože vo viacerých prípadoch sa títo ľudia v našej spoločnosti už narodili. Je diskutabilné, do akej miery postačuje alebo nepostačuje platná legislatíva a moja skupina už o týchto otázkach rokovala. Pojmy ako ospravedlňovanie teroristických činov niektorí považujú za potrebné, iní ich odmietajú ako možné prílišné obmedzenie slobody prejavu. Stanovisko mojej skupiny teda znie: neupravovať ďalej právne predpisy a zamietnuť pojem obhajoba terorizmu. V každom prípade pán predsedajúci, a tým aj ukončím svoj príspevok, túto správu vítam. Dúfam, že Európska ľudová strana prehodnotí svoje stanovisko a pouvažuje o jej podpore. Vítam aj politiku Komisie, ktorá má vo vzťahu ku globálnej politike charakter usmernenia, a na základe ktorej má mať činnosť policajných síl formu úzkej spolupráce v rámci celej Európy. Prijali sa opatrenia, ktorých výsledkom nebudú len slová, ale dodržiavanie práv všetkých ľudí bez výnimky."@sk19
"Gospod predsednik, menim da je poročilo ne glede na njegovo dejansko obliko uravnoteženo, zelo pomembno in obravnava problem, s katerim se danes vsi pogosto srečujemo. Terorizem je nedvomno pojav policijske dejavnosti in vsi vemo, da ima policijske razsežnosti. Vendar je treba razloge za terorizem ali razloge, da nekateri ljudje postanejo teroristi, obravnavati na širši ravni. Jaime Mayor Oreja je to navedel v svojem prvem poročilu, o katerem se je na začetku veliko razpravljalo, po več zasedanjih in spremembah pa je oblikoval končno poročilo, ki so ga vsi v celoti sprejeli, vključno z njegovo skupino. V tem parlamentu bi kot na sodišču rad izjavil, da ni res, da predlog Jaimeja Mayorja Oreje ni bil sprejet. O tem bi pričal pod prisego, če bi bila taka praksa Parlamenta. To ne drži. Razloge, da je to poročilo zdaj kamen spotike, najbolje poznata Evropska ljudska stranka in zadevna skupina Izjavim lahko, da smo na srečanjih v uradu gospoda Mayorja Oreje sprejeli 99 % vsebine poročila, o katerem bomo jutri glasovali. Ne bomo se pustili prepričati, da so bile nekatere točke zavrnjene ali da je bil predlog zavrnjen, saj je to dejansko izkrivljanje resnice. Stališče, ki ga bo jutri sprejela španska ljudska stranka, zato ostaja skrivnost, kar bo nedvomno oslabilo skupno politično sporočilo, ki ga želimo izraziti. Zato obžalujem tak odnos. Težava je v tem, da je treba v določeni točki črtati besedo „džihad“, vendar se pojavi še v treh točkah in v uvodni izjavi H, kar kaže, da je džihadizem oblika terorizma, ki je nedvomno v središču naše razprave, to črtanje pa je neutemeljen izgovor. To poročilo govori o svobodi, verski svobodi, svobodi misli in celo svobodi zavrnitve socialnega modela, vendar pojasnjuje, da Evropa ne more sprejeti spodbujanja nasilja, sovraštva ali dejanskega uničevanja stebrov družbe pod pretvezo vere. Država je upravičena do uporabe instrumentov v svojo obrambo, instrumentov za zaščito svojih državljanov. Dejansko lahko to pravico v celoti uveljavlja na področju policije in pravosodja, hkrati pa vzdržuje dialog, sodelovanje in prizadevanje za celovito vključevanje ljudi, ki lahko nekoč postanejo taki fanatiki, da lahko napadejo družbo, v katero so bili vključeni, ali lastno družbo, saj so se ti ljudje v veliko primerih razvili med nami. Kot je razpravljala moja skupina, je sporno, v kolikšnem obsegu je sedanja zakonodaja zadostna ali ni zadostna; pojmi, kot sta opravičevanje in utemeljitev terorističnih dejanj, so za nekatere pomembni, nekateri pa jih zavračajo, saj naj bi v bodoče povzročili prekomerno okrnitev svobode izražanja. Stališče moje skupine je naslednje: še naprej je treba spreminjati zakonodajo in zavračati pojem opravičevanja. Gospod predsednik, za konec bi rad poudaril, da to poročilo v vsakem primeru podpiram. Upam, da bo Evropska ljudska stranka ponovno razmislila o podpori vsebine poročila. Pozdravljam politiko Komisije kot smernice za svetovno politiko, pri čemer policijske sile tesno sodelujejo v celotni Evropi, prav tako pa se sprejemajo ukrepi, ki poleg svoje dovršenosti zagotavljajo rezultat, ki spoštuje pravice posameznikov in celote."@sl20
"Herr talman! Jag anser att betänkandet, utöver dess aktuella format, är balanserat och oerhört viktigt. Dessutom behandlar det en fråga som numera är alltför välkänd för oss. Det kan inte vara någon tvekan om att terrorismen är ett politiskt fenomen och vi är alla medvetna om att den har en politisk dimension. Likväl ligger orsakerna bakom terrorismen, eller snarare orsakerna till varför människor blir terrorister långt bortanför detta. Det fastställde Jaime Mayor Oreja, i sitt första betänkande, på ett sätt som till en början var ytterst diskutabelt. Efter många möten och ändringar kom han dock fram till ett resultat som var helt och håller acceptabelt, även för hans egen grupp. Jag skulle vilja vittna inför parlamentet, på samma sätt som man kan vittna i rätten, om att det inte är sant att Jaime Mayor Orejas utsträckta hand avvisades. Jag skulle kunna vittna om det under ed om det var parlamentets praxis. Det är inte sant. Anledningen till att man nu skapar hinder för betänkandet känner Europeiska folkpartiet och gruppen bäst till. Jag kan vittna om möten på Jaime Mayor Orejas kontor där vi accepterade 99 procent av det som vi kommer att rösta om i morgon. De kan inte säga till oss att vissa frågor har ratats eller att erbjudandet har avslagits, eftersom det bara är deras förvrängning av sanningen. Vilken ställning Europeiska folkpartiet kommer att ta i morgon förblir därför ett mysterium, och utan tvekan kommer det att bidra till att försvaga det gemensamma politiska budskap vi vill förmedla. Därför vill jag beklaga mig över deras attityd. Jag anser att om man säger att problemet är att ordet jihad måste försvinna från ett stycke när det sedan finns med i tre stycken och det dessutom står i skäl H att den sortens terrorism vi främst tar itu med utan tvekan är jihad letar man efter ursäkter som inte håller. Hur som helst talas det i betänkandet om frihet – religionsfrihet, tankefrihet och till och med frihet att förkasta en social modell – men det klargörs att EU varken kan acceptera anstiftan till terrorism, hat eller förstörelse av samhällets grundpelare med religionen som förevändning. Staten är försedd med instrument för att kunna försvara sig och sina invånare. Den kan i själva verket helt och hållet införliva den rättigheten polisiärt och rättsligt. Samtidigt kan den fortsätta dialogen, deltagandet och arbetet för en total integration av människor som en dag kan bli så fanatiska att de skulle kunna attackera sitt eget samhälle, det samhälle som de har integrerats i, eller helt enkelt deras eget samhälle, eftersom dessa människor ofta faktiskt föddes bland oss. Det är kontroversiellt, och min grupp har diskuterat detta, i vilken utsträckning den nuvarande lagstiftningen är eller inte är tillräcklig. Begrepp som försvar och rättfärdigande av terroristhandlingar är nödvändiga för vissa, medan de avfärdas av andra som en potentiell, överdriven inskränkning av yttrandefriheten. Därför tar min grupp ställning för att inte ändra lagen ytterligare och att förkasta begreppet försvar. Under alla omständigheter, och jag avslutar nu, herr talman, välkomnar jag betänkandet. Jag hoppas att Europeiska folkpartiet åter överväger och reflekterar över det stöd det skulle kunna ge innehållet. Som riktlinje för en global politik välkomnar jag att kommissionen bedriver en politik där polisstyrkor har ett nära samarbete i hela Europa och där man vidtar åtgärder som under ytan ger ett resultat som respekterar allas och envars rättigheter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Partido Popular"5,1,19,16,11,10,3,13,4,17,8
"Partido Popular,"14
"jihadismo"12
"’os"14

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph