Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-161"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-161"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio i colleghi e vorrei dire subito con franchezza che siamo stati costretti a lavorare su un rapporto che era partito male, confuso nelle premesse e fragile nelle proposte. Credo che sia stato egregio il lavoro che ha fatto la commissione per le libertà civili restituendo a questo rapporto un profilo politico utile e concreto. Naturalmente partiamo da una premessa condivisa. Negli ultimi anni, l’aumento e la radicalizzazione violenta di individui e di gruppi hanno rappresentato uno dei punti di maggiore debolezza nella nostra legalità e di maggiore aggressione alle nostre istituzioni democratiche. La lotta contro questo fenomeno è necessaria. In questo senso l’azione dell’Unione europea è un valore aggiunto, perché rappresenta un contributo di armonizzazione, perché se noi mettiamo in comune strumenti avremo una somma di strumenti, ciascuno dei quali sarà portatore di una sua intrinseca debolezza. Ma è una sfida nuova che richiede uno sforzo di grande equilibrio senza cedere alla tentazione, che è anche umanamente inevitabile, di fronte alle aggressioni subite in questi anni dopo l’11settembre, di una generalizzazione o di costruire una Europa fortezza o di mettere in secondo piano una priorità che è al centro del processo di integrazione dell’Unione europea e che è la salvaguardia dei diritti fondamentali. Ecco perché noi riteniamo che ci si debba muovere su tre direttrici che questa relazione assume. Intanto riaffermare i diritti fondamentali e lo Stato di diritto, in particolare, come ricordava il vicepresidente Frattini, libertà religiosa e libertà di espressione, senza la cui garanzia viene meno l’idea stessa di Europa e un processo di integrazione fondata anzitutto sui diritti fondamentali dei cittadini europei. Abbiamo bisogno di rafforzare la cooperazione giudiziaria per colpire le frange radicali, violente, organizzate. Abbiamo bisogno di un’armonizzazione piena dei reati di terrorismo a livello di Unione europea, includendo fra questi nella proposta della commissione delle libertà pubbliche anche quello di apologia. E abbiamo bisogno naturalmente di un attento lavoro di prevenzione: occorre aggredire le cause e i fattori – che sono molti, è inutile fingere che così non sia – che portano ad una radicalizzazione all’interno delle nostre società di diversi strati della popolazione. Questo passa attraverso un ampliamento dei diritti di cittadinanza, cittadinanza attiva, cioè una cittadinanza che sia portatrice di responsabilità, la partecipazione alla vita politica, il dialogo anche con i movimenti religiosi. Come ricordava il Vicepresidente, dobbiamo batterci anche nell’interesse e per la tutela di milioni, decine di milioni di cittadini europei che professano una religione diversa dalla nostra, o di cittadini extraeuropei di religione islamica che hanno sempre professato un’attenzione alle regole della nostra democrazia, un rispetto delle nostre leggi che merita il massimo di considerazione da parte nostra. E infine abbiamo bisogno di costruire un dialogo che sappia davvero rappresentare un’alleanza di civiltà e non uno scontro di civiltà. Alleanza di civiltà, signor Presidente concludo, non è un’espressione che abbiamo mutuato da una polemica politica, è l’espressione che ci propone il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E’ un’espressione di grande responsabilità e di grande impegno per questo Parlamento e per le nostre comunità. Mi sembra fondamentale conservarne presenza nella nostra risoluzione domani."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych kolegům poděkoval a hned na počátku zdůraznil, že jsme byli, upřímně řečeno, přinuceni pracovat na zprávě, která byla již od začátku špatná, na různé strany vysílala různá poselství a obsahovala vratké návrhy. Jsem přesvědčen, že Výbor pro občanské svobody odvedl vynikající práci, neboť se mu podařilo vrátit této zprávě smysluplný a hmatatelný politický profil. Na výchozím bodě jsme se samozřejmě všichni shodli. Násilná radikalizace jednotlivců a skupin v posledních letech odhalila jednu z největších slabin našeho právního systému a byla tvrdým útokem na naše demokratické instituce. Je důležité proti tomuto jevu bojovat. V tomto smyslu nabízí akce Evropské unie přidanou hodnotu, neboť je harmonizovaná, protože pokud shromáždíme naše nástroje, bude v jejich celku každý jednotlivý nástroj mít své vlastní nedílné slabiny. To však pro nás představuje novou výzvu, která si žádá vyvážené úsilí bez toho, abychom propadli přirozenému lidskému pokušení – které je od doby, kdy jsme byli svědky útoků z 11. září, nevyhnutelné – zobecňovat jevy, budovat z Evropy pevnost nebo odsouvat na vedlejší kolej prioritu, která je jádrem celého procesu integrace EU, tedy ochranu základních práv. Proto se domníváme, že je důležité vydat se třemi směry, které zpráva zmiňuje. Prvním krokem je respektování základních práv a právního státu, zejména, jak řekl pan Frattini, svobody vyznání a svobody projevu. Nebudou-li tato práva zaručena, bude odsouzena k nezdaru i samotná představa Evropy i integrační proces, který je v první řadě založen na základních právech evropských občanů. Je třeba, abychom posílili soudní spolupráci a udeřili na radikální, násilné a organizované skupiny extremistů. Je třeba, abychom na evropské úrovni plně harmonizovali teroristické činy, a  k návrhu Výboru pro občanské svobody by měla být doplněna harmonizace promíjení trestné činnosti. Samozřejmě se také musíme zaměřit na důkladnou prevenci: musíme napadat příčiny a faktory – jichž je celá řada a je zbytečné předstírat opak –, které vedou k radikalizaci různých skupin obyvatelstva v našich společnostech. To znamená, že je třeba rozšířit občanská práva, práva aktivního občanství, jinými slovy formu občanství, které je tvořeno povinnostmi a účastí na politickém životě, jakož i dialog s náboženskými hnutími. Jak prohlásil pan místopředseda, musíme také chránit a bojovat za miliony – desítky milionů evropských občanů, kteří vyznávají jiné náboženství než my, jakož i za muslimské občany mimo Společenství, kteří se v životě vždy řídili pravidly naší demokracie a dodržovali naše zákony, za což si zasluhují naši úctu. Je třeba, abychom rozvíjeli dialog, který bude dokládat alianci civilizací, a nikoli jejich střet. „Aliance civilizací“ – už končím, pane předsedající – není pojem, který jsme si vypůjčili z politické polemiky; je to termín korunovaný Radou bezpečnosti OSN. Vyjadřuje důležitou odpovědnost a pevné odhodlání této sněmovny a našich komunit. Jsem přesvědčen, že je velice důležité, aby byl tento pojem v zítřejším usnesení zachován."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke parlamentsmedlemmerne, og jeg vil med det samme sige helt ærligt, at vi var tvunget til at arbejde med en betænkning, der kom dårligt fra start, hvis budskaber var forvirrende, og hvis forslag var uholdbare. Jeg mener, at Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender har udført et glimrende stykke arbejde, eftersom udvalget igen har givet denne betænkning en fornuftig og konkret politisk profil. Vi tager naturligvis udgangspunkt i en forudsætning, som vi alle er enige om. I de senere år har den voldsomme radikalisering af enkeltpersoner og grupper været et af de svageste punkter i vores retssystem og et af de største angreb på vores demokratiske institutioner. Det er nødvendigt at bekæmpe dette fænomen. I den forbindelse giver EU's indsats en merværdi, eftersom den sørger for harmonisering. Hvis vi samler vores instrumenter, får vi nemlig en samlet mængde instrumenter, der hver især har deres egen iboende svaghed. Dette er dog en ny udfordring, som kræver en afbalanceret indsats, hvor man ikke giver efter for en naturlig menneskelig fristelse - som er uundgåelig i betragtning af de attentater, der har været i årene efter den 11. september - nemlig at generalisere, at bygge et "Fort Europa" eller at betragte en prioritet, der har en central plads i EU's integrationsproces, og som går ud på at beskytte de grundlæggende rettigheder, som mindre vigtig. Derfor mener vi, at vi bør bevæge os i de tre retninger, der foreslås i betænkningen. Det første skridt er at beskytte de grundlæggende rettigheder og retsstaten, navnlig - sådan som hr. Frattini sagde - religionsfrihed og ytringsfrihed. Hvis disse rettigheder ikke sikres, vil selve tanken bag EU miste sit grundlag, og det samme vil integrationsprocessen, der navnlig bygger på de europæiske borgeres grundlæggende rettigheder. Vi er nødt til at styrke retssamarbejdet, hvis vi skal ramme de radikale, voldelige og organiserede marginale grupper. Det er nødvendigt med en fuldstændig harmonisering af terrorforbrydelser på EU-plan, og her skal vi i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenders forslag også medtage den forbrydelse, som det er at se igennem fingre med kriminelle aktiviteter. Det er naturligvis også nødvendigt med en omhyggelig forebyggelsesindsats. Vi skal tage fat på årsagerne og faktorerne - og dem er der mange af, det kan vi lige så godt se i øjnene - der fører til en radikalisering i vores samfund af forskellige befolkningsgrupper. Det skal vi gøre ved at gøre borgerrettighederne større og sørge for et aktivt medborgerskab, dvs. et medborgerskab, som indebærer ansvar, deltagelse i det politiske liv og dialog, også med de religiøse bevægelser. Som næstformanden sagde, skal vi også kæmpe denne kamp for at hjælpe og beskytte de mange millioner europæiske borgere, der har en anden religion end vores, og de ikkeeuropæiske muslimske borgere, der altid har fulgt de demokratiske spilleregler og overholdt vores love, og som derfor fortjener vores dybeste respekt. Endelig skal vi skabe en dialog, der virker repræsenterer en kulturalliance og ikke et kultursammenstød. Jeg vil slutte af med at sige, at "kulturalliance" ikke er et udtryk, som vi har lånt fra en politisk diskussion, men et udtryk, som FN's Sikkerhedsråd har foreslået. Det er et udtryk for et stort ansvar og en stor indsats fra Parlamentets og samfundets side. Efter min mening er det vigtigt at bevare dette udtryk i vores beslutning i morgen."@da2
". Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich danke den Kolleginnen und Kollegen und möchte gleich sagen, dass wir, offen gestanden, gezwungen waren, einen Bericht zu bearbeiten, der einen schlechten Start hatte, konfuse Botschaften vermittelte und dubiose Vorschläge enthielt. Ich denke, der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres hat vortreffliche Arbeit geleistet, indem er diesem Bericht wieder ein aussagekräftiges, konkretes politisches Profil gab. Selbstverständlich gehen wir von einer gemeinsamen Prämisse aus. In den letzten Jahren waren die zunehmende Radikalisierung und Gewaltbereitschaft von Einzelpersonen und Gruppen eine der größten Schwächen unseres Rechtssystems und von ihnen gingen die größten Angriffe auf unsere demokratischen Institutionen aus. Dieses Phänomen muss bekämpft werden. In diesem Sinne bringt das Tätigwerden der Europäischen Union insofern einen Zusatznutzen, als es einen Beitrag zur Harmonisierung leistet, denn wenn wir unsere Instrumente zusammentun, erhalten wir lediglich ein Sammelsurium von Instrumenten, von denen jedes einzelne seine spezifischen Schwächen in sich trägt. Doch wir stehen vor einer neuen Herausforderung, die wohlausgewogene Bemühungen erfordert, ohne dabei der – in Anbetracht der in all den Jahren seit dem 11. September erlebten Anschläge – unausweichlichen menschlichen Versuchung nachzugeben, zu verallgemeinern oder eine Festung Europa zu errichten, oder eine Priorität in den Hintergrund zu stellen, die im Zentrum des Integrationsprozesses der EU steht: den Schutz der Grundrechte. Deshalb muss unseres Erachtens in den drei Richtungen vorgegangen werden, die in diesem Bericht abgesteckt werden. Als Erstes gilt es, die Grundrechte und die Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen, insbesondere, wie Herr Frattini ausführte, die Religionsfreiheit und die Freiheit der Meinungsäußerung. Ohne die Gewährleistung dieser Rechte wird sich der Europagedanke selbst, wird sich ein vor allem auf den Grundrechten der Unionsbürger beruhender Integrationsprozess als Fehlschlag erweisen. Wir müssen die justizielle Zusammenarbeit verstärken, um die radikalen, gewaltbereiten, organisierten Splittergruppen zu treffen. Wir brauchen eine vollständige Harmonisierung der terroristischen Straftaten auf Ebene der Europäischen Union, wobei in den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten auch die Rechtfertigung des Terrorismus als Straftat aufgenommen werden muss. Und wir brauchen selbstverständlich eine beharrliche Präventionsarbeit: Wir müssen den Ursachen und den Faktoren zu Leibe rücken – die sehr zahlreich sind, es hat keinen Zweck, das zu verhehlen –, die zur Radikalisierung verschiedener Bevölkerungsschichten innerhalb unserer Gesellschaft führen. Dies setzt eine Ausdehnung der Staatsbürgerschaftsrechte, eine aktive Staatsbürgerschaft, voraus, anders gesagt, eine Staatsbürgerschaft, die Verantwortungsbewusstsein und Teilhabe am politischen Leben ebenso wie den Dialog mit religiösen Bewegungen umfasst. Wie der Herr Vizepräsident sagte, müssen wir auch für die vielen Millionen von europäischen Bürgern kämpfen und sie schützen, die sich zu einem anderen Glauben als wir bekennen, sowie für die Muslime, die keine EU-Bürger sind und unseren demokratischen Regeln, unseren Gesetzen stets Achtung entgegenbrachten, wofür sie unseren größten Respekt verdienen. Und schließlich müssen wir einen Dialog entwickeln, der wirklich eine Allianz der Zivilisationen verkörpert und nicht einen Kampf der Kulturen. „Allianz der Zivilisationen“, Herr Präsident, und damit komme ich zum Schluss, ist kein Begriff, den wir einer politischen Auseinandersetzung entlehnt haben, sondern ein Begriff, der vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen geprägt wurde. Er ist Ausdruck einer großen Verantwortung und einer starken Verpflichtung für dieses Hohe Haus und unsere Gemeinschaften. Mir erscheint es äußerst wichtig, diesen Begriff in der morgigen Entschließung beizubehalten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου και να πω αμέσως ότι, ειλικρινά, ήμασταν υποχρεωμένοι να εργαστούμε πάνω σε μια έκθεση η οποία είχε κακή αρχή, έστειλε μπερδεμένα μηνύματα και περιείχε επισφαλείς προτάσεις. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών πραγματοποίησε αξιοσημείωτη δουλειά ως προς το ότι προσέδωσε στην εν λόγω έκθεση ένα ουσιαστικό, εφικτό πολιτικό προφίλ. Φυσικά, όλοι μας συμμεριστήκαμε τη βασική ιδέα. Η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση ατόμων και ομάδων κατά τα πρόσφατα χρόνια έχει καταδείξει μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του νομικού μας συστήματος και αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες σφοδρές επιθέσεις κατά των δημοκρατικών μας θεσμών. Είναι απαραίτητο να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό. Από την άποψη αυτή, η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει προστιθέμενη αξία, καθώς εξασφαλίζει την εναρμόνιση, διότι αν συγκεντρώσουμε τα μέσα που διαθέτουμε, θα έχουμε ένα σύνολο μέσων, καθένα εκ των οποίων θα έχει τη δική του εγγενή αδυναμία. Ωστόσο, πρόκειται για μια νέα πρόκληση, η οποία απαιτεί ισορροπημένες προσπάθειες χωρίς να αφήνει περιθώρια στους φυσικούς ανθρώπινους πειρασμούς–κάτι που είναι αναπόφευκτο, αν λάβει κανείς υπόψη τις επιθέσεις που μας έπληξαν κατά τα χρόνια που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου– να γενικεύσουν ή να οικοδομήσουν μια Ευρώπη-φρούριο, ή να παραγκωνίσουν κάποια προτεραιότητα η οποία είναι κεντρικής σημασίας για τη διαδικασία της ολοκλήρωσης της ΕΕ, δηλαδή τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να κινηθούμε προς τις τρεις κατευθύνσεις που καθορίζει η παρούσα έκθεση. Το πρώτο βήμα είναι η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, ιδιαίτερα –όπως είπε και ο κ. Frattini– της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης. Αν δεν διασφαλίσουμε τα δικαιώματα αυτά, η ίδια η ιδέα της Ευρώπης θα αποτύχει, όπως θα αποτύχει και μια διαδικασία ολοκλήρωσης, η οποία στηρίζεται προπάντων στα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να ενισχύσουμε τη δικαστική συνεργασία, για να χτυπήσουμε τις ριζοσπαστικές, βίαιες και οργανωμένες ακραίες ομάδες. Πρέπει να εναρμονίσουμε πλήρως σε κοινοτικό επίπεδο τα τρομοκρατικά εγκλήματα, ενώ η εναρμόνιση όσον αφορά την ανοχή της εγκληματικής δραστηριότητας θα πρέπει να προστεθεί στην πρόταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Βέβαια, πρέπει επίσης να εργαστούμε προσεκτικά πάνω στην πρόληψη: πρέπει να χτυπήσουμε τα αίτια και τους παράγοντες –οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, και είναι ανώφελο να προσποιούμαστε το αντίθετο– που οδηγούν στη ριζοσπαστικοποίηση διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων στο εσωτερικό των κοινωνιών μας. Αυτό συνεπάγεται ότι θα επεκτείνουμε τα δικαιώματα της ιθαγένειας, την ενεργή ιθαγένεια, με άλλα λόγια μια μορφή ιθαγένειας, η οποία περιλαμβάνει ευθύνες και συμμετοχή στον πολιτικό βίο, καθώς και την διεξαγωγή διαλόγου με θρησκευτικά κινήματα. Όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, πρέπει επίσης να προστατεύσουμε και να αγωνιστούμε υπέρ των εκατομμυρίων –δεκάδων εκατομμυρίων– ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι πρεσβεύουν μια θρησκεία διαφορετική από τη δική μας, καθώς και υπέρ των εξωκοινοτικών μουσουλμάνων πολιτών που ζούσαν πάντοτε σύμφωνα με τους δημοκρατικούς μας κανόνες και συμμορφώνονταν προς τους νόμους μας, πράγμα που τους καθιστά άξιους του πλήρους σεβασμού μας. Τέλος, πρέπει να οικοδομήσουμε έναν διάλογο, ο οποίος θα αντιπροσωπεύει πραγματικά μια συμμαχία και όχι μια σύγκρουση μεταξύ των πολιτισμών. Η «συμμαχία των πολιτισμών» –και ολοκληρώνω τώρα, κύριε Πρόεδρε– δεν είναι ένας όρος που δανειστήκαμε από κάποια πολιτική πολεμική, αλλά πρόκειται για έναν όρο που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Εκφράζει μια σημαντική ευθύνη και μια ισχυρή δέσμευση για το Σώμα αυτό και τις κοινότητές μας. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρήσουμε τον όρο αυτόν στο αυριανό ψήφισμα."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I should like to thank my colleagues and say immediately that we were, quite frankly, obliged to work on a report that got off to a bad start, sent out mixed messages and contained shaky proposals. I believe that the Committee on Civil Liberties did a remarkable job of restoring a meaningful, tangible political profile to this report. The basic premise was of course shared by us all. The violent radicalisation of individuals and groups in recent years has shown up one of the greatest weaknesses in our legal system and represented one of the greatest onslaughts on our democratic institutions. It is essential to combat this phenomenon. In this sense, European Union action offers added value since it provides harmonisation, because if we pool our instruments we shall have a sum of instruments, each of which will have its own intrinsic weakness. However, this is a new challenge which calls for well-balanced efforts without giving way to the natural human temptation – inevitable, given the attacks we have suffered in the years since 11 September – to generalise or to build a Fortress Europe, or to sideline a priority that is central to the process of EU integration, namely the safeguarding of fundamental rights. That is why we believe it is essential to move in the three directions set out by this report. The first step is to uphold fundamental rights and the rule of law, particularly – as Mr Frattini said – religious freedom and freedom of expression. Unless these rights are guaranteed, the very idea of Europe will be a failure, as will an integration process predicated above all else on the fundamental rights of European citizens. We need to strengthen judicial cooperation so as to strike at radical, violent, organised fringe groups. We need full harmonisation of terrorist crimes at European Union level, and that of condoning criminal activity should be added to the proposal of the Committee on Civil Liberties. Of course we also need careful prevention work: we must attack the causes and factors – which are numerous, and it is pointless to pretend otherwise – leading to the radicalisation of various population groups within our societies. This entails expanding the rights of citizenship, active citizenship, in other words a form of citizenship comprising responsibilities and participation in political life, as well as dialogue with religious movements. As the Vice-President has said, we must also fight in favour of, and protect, the millions – tens of millions – of European citizens who profess a religion different from our own, as well as the Muslim non-Community citizens who have always lived by the rules of our democracy and complied with our laws, which makes them worthy of our full respect. Lastly, we need to build a dialogue which genuinely represents an alliance of civilisations and not a clash of civilisations. ‘Alliance of civilisations’ – I am concluding now, Mr President – Is not a term we have borrowed from a political polemic; it is the term coined by the United Nations Security Council. It expresses a major responsibility and a strong commitment for this House and our communities. I believe it is vital to keep this term in tomorrow's resolution."@en4
"Señor Presidente, Señorías, me gustaría dar las gracias a mis colegas e indicar a continuación que, sinceramente, nos hemos vistos obligados a trabajar en un informe que comenzó con mal pie, pues sus premisas eran confusas y sus propuestas frágiles. Creo que la Comisión de Libertades Civiles ha hecho una excelente labor de restauración de un perfil político tangible y con sentido para este informe. Evidentemente, todos compartíamos la premisa básica. La radicalización violenta de los individuos y grupos en los últimos años ha dejado ver una de las debilidades más importantes de nuestros sistemas jurídicos y ha supuesto una de las mayores arremetidas contra nuestras instituciones democráticas. Resulta esencial combatir este fenómeno. En este sentido, la acción de la Unión Europea ofrece valor añadido puesto que proporciona armonización, porque si hacemos un fondo común con nuestros instrumentos tendremos un conjunto de instrumentos, cada uno de los cuales con su propia debilidad intrínseca. Sin embargo, se trata de un nuevo reto que requiere esfuerzos equilibrados sin dar lugar a la tentación humana natural —inevitable, teniendo en cuenta los ataques sufridos estos años desde el 11 de septiembre— de generalizar o construir una fortaleza europea o dejar al margen una prioridad fundamental para el proceso de la integración de la UE, a saber, la protección de los derechos fundamentales. Por eso, consideramos que es fundamental avanzar en las tres direcciones establecidas en este informe. El primer paso consiste en conservar los derechos fundamentales y el Estado de derecho, especialmente, —como el señor Frattini afirmó— la libertad religiosa y la libertad de expresión. Si estos derechos no se garantizan, la mera idea de Europa fracasará, como también lo hará un proceso de integración basado, por encima de todo, en los derechos fundamentales de los ciudadanos comunitarios. Necesitamos reforzar la cooperación judicial para atacar a los grupos radicales violentos alternativos organizados. Necesitamos que la plena armonización de los delitos terroristas a escala de la Unión Europea, así como de la condena de la actividad delictiva se incorpore a la propuesta de la Comisión de Libertades Civiles. Evidentemente, necesitamos también una cuidadosa tarea de prevención: debemos atacar las causas y los factores —que son numerosos y es absurdo fingir que no lo son— que conducen a la radicalización de diversos grupos de la población en el seno de nuestras sociedades. Esto conlleva la ampliación de los derechos de la ciudadanía, la ciudadanía activa, es decir, una forma de ciudadanía que comprenda las responsabilidades y la participación en la vida política, así como el diálogo con los movimientos religiosos. Como el Vicepresidente ha afirmado, debemos asimismo luchar a favor de los millones —decenas de millones— de ciudadanos europeos, así como protegerlos, que profesan una religión distinta a la nuestra, y de los ciudadanos musulmanes no comunitarios que siempre han vivido de acuerdo a las normas de nuestra democracia y han cumplido nuestras leyes, lo cual los hace dignos de nuestro respeto. Por último, necesitamos crear un diálogo que represente genuinamente una alianza de civilizaciones y no un conflicto de civilizaciones. «Alianza de civilizaciones» —concluyo ya, señor Presidente— no es un término que hayamos tomado prestado de una polémica política. Es el término acuñado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Expresa una responsabilidad principal y un compromiso sólido para esta Cámara y nuestras comunidades. Considero que es vital mantener este término en la resolución de mañana."@es21
"Hr president, daamid ja härrad, tahaksin tänada oma kolleege ja lisada kohe üpris ausalt, et meil oli kohustus töötada raportiga, mis alustas viletsa stardiga, saatis välja segaseid sõnumeid ja sisaldas ebakindlaid ettepanekuid. Usun, et kodanikuvabaduste komisjon tegi märkimisväärset tööd, et taastada selle raporti mõttekas, tõeline poliitiline sisu. Muidugi jagasime me kõik põhilist ideed. ksikisikute ja rühmade vägivaldne radikaliseerumine viimastel aastatel on näidanud meie õigussüsteemi üht suurimat nõrkust ja esindanud üht suurimat kallaletungi meie demokraatlikele institutsioonidele. On tähtis selle nähtuse vastu võidelda. Selles mõttes pakub Euroopa Liidu meede lisandväärtust, kuna see võimaldab ühtlustamist, sest kui paneme oma vahendid kokku, siis saame vahendite summa, millest igaühel on oma sisemised nõrkused. Siiski on see uus katsumus, mis nõuab hästi tasakaalustatud jõupingutusi, andmata võimalust loomulikule inimlikule kiusatusele – mis on vältimatu, arvestades rünnakuid, mille all alates 11. septembrist oleme aastaid kannatanud – püstitada või ehitada Euroopa kindlus kõrvaltegevusena prioriteedile, mis on keskne ELi integreerumisprotsessile, nimelt põhiõiguste kaitsmisele. See on põhjus, miks me usume, et on oluline liikuda kolmes suunas, mis on välja toodud selles raportis. Esimene samm on põhiõiguste ja õigusnormide säilitamine, eelkõige – nagu ütles hr Frattini – usuvabaduse ja sõnavabaduse säilitamine. Kui need õigused ei ole tagatud, on Euroopa idee läbi kukkunud, samuti ka integratsiooniprotsess, mis rajaneb eelkõige Euroopa kodanike põhiõigustele. Me peame tugevdama õigusalast koostööd nõnda, et lüüa radikaalseid, vägivaldseid, organiseeritud äärmusrühmitusi. Me vajame terroristlike kuritegude täielikku ühtlustamist Euroopa Liidu tasandil ning seda, et andestatav kuritegevus tuleks lisada kodanikuvabaduste komisjoni ettepanekule. Muidugi vajame me ka hoolikat ennetustööd: me peame ründama põhjusi ja tegureid – need on arvukad ja pole mõtet teeselda, et see pole nii – mis viivad meie ühiskonna eri elanikkonnarühmade radikaliseerumiseni. See nõuab kodanikuõiguste laiendamist, aktiivset kodakondsust, teisisõnu kodakondsuse vormi, mis hõlmab vastutust ja osalust poliitilises elus, samuti dialoogi usuliikumistega. Nagu asepresident ütles, peame me võitlema ka nende miljonite – kümnete miljonite – Euroopa kodanike eest, kes tunnistavad meie omast erinevat usku, samuti moslemi kodanike eest, kellel ei ole ühenduse kodakondsust, kuid kes on alati elanud meie demokraatia reeglite kohaselt ja täitnud meie seadusi, mis teeb nad meie täieliku austuse vääriliseks. Lõpuks, me peame üles ehitama dialoogi, mis tõepoolest esindab tsivilisatsioonide liitu ja mitte tsivilisatsioonide kokkupõrget. „Tsivilisatsioonide liit” – ma teen nüüd kokkuvõtte, hr president – ei ole termin, mille oleme laenanud poliitilisest poleemikast; see on termin, mille mõtles välja RO Julgeolekunõukogu. See väljendab parlamendi täiskogu ja meie kogukondade väga suurt vastutust ja tõsist pühendumist. Usun, et on elutähtis see termin homses otsuses säilitada."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää kollegoitani ja todeta heti suoraan, että mietintö, jonka parissa meidän oli työskenneltävä, sai huonon alun, välitti sekavan viestin ja sisälsi huteria ehdotuksia. Katson, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta teki hyvää työtä palauttaessaan mietinnölle mielekkään, konkreettisen poliittisen profiilin. Olimme tietenkin kaikki yhtä mieltä peruslähtökohdasta. Viime vuosina tapahtunut yksilöiden ja ryhmien väkivaltainen radikalisoituminen on paljastanut yhden oikeusjärjestelmämme suurimmista heikkouksista ja uhannut merkittävällä tavalla demokraattisia instituutioitamme. Tätä ilmiötä on tärkeää torjua. Tässä mielessä EU:n toimiin liittyy lisäarvoa, sillä ne yhtenäistävät toimintaa. Jos nimittäin keskitämme omat välineemme, meillä on vain joukko välineitä, joista kullakin on omat heikkoutensa. Tämä on kuitenkin uusi haaste, joka edellyttää tasapainoisia toimenpiteitä. Emme saa antaa periksi luonnolliselle, inhimilliselle houkutukselle tehdä yleistyksiä, rakentaa eurooppalaista linnaketta tai sivuuttaa EU:n yhdentymiselle tärkeä periaate, perusoikeuksien kunnioittaminen, vaikka tämä houkutus onkin vääjäämätön niiden hyökkäysten vuoksi, joita meitä vastaan on tehty viime vuosina, syyskuun 11. päivästä lähtien. Siksi katsomme, että meidän on hyvin tärkeää edetä mietinnössä esiin tuoduilla kolmella eri tavalla. Ensimmäinen askel on se, että meidän on pidettävä kiinni perusoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta, erityisesti uskonnonvapaudesta ja sananvapaudesta, kuten komission jäsen Frattini jo totesikin. Ellemme voi turvata näitä oikeuksia, teemme tyhjäksi koko EU:n perusajatuksen, ja samalla epäonnistuu myös yhdentymisprosessi, joka perustuu ennen kaikkea Euroopan kansalaisten perusoikeuksiin. Meidän on torjuttava radikaaleja, väkivaltaisia ja järjestäytyneitä ääriryhmiä vahvistamalla oikeudellista yhteistyötämme. Terrorismiin liittyvät rikokset on yhtenäistettävä Euroopan unionissa, ja samoin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ehdotukseen on lisättävä ajatus rikoksista langetettavien tuomioiden yhtenäistämisestä. Meidän on myös tehtävä ennaltaehkäisevää työtä: meidän on puututtava niihin syihin ja tekijöihin, jotka johtavat yhteiskuntiemme tiettyjen väestöryhmien radikalisoitumiseen. Näitä syitä on paljon, ja olisi järjetöntä edes väittää mitään muuta. Tämä edellyttää kansalaisoikeuksien laajentamista, aktiivista kansalaisuutta – toisin sanoen kansalaisuutta, johon kuuluu vastuuta ja osallistumista poliittiseen elämään – sekä vuoropuhelua uskonnollisten liikkeiden kanssa. Kuten komission varapuheenjohtaja totesi, meidän on myös pyrittävä suojelemaan niitä miljoonia – kymmeniä miljoonia – eurooppalaisia, jotka tunnustavat eri uskontoa kuin me, sekä niitä muslimeja, jotka eivät ole EU:n kansalaisia mutta jotka ovat noudattaneet aina demokratian sääntöjä ja lakejamme ja jotka siis ansaitsevat kaiken kunnioituksemme. Lisäksi meidän on kehitettävä vuoropuhelua, joka edustaa aidosti kulttuurien liittoa, ei niiden yhteentörmäystä. Arvoisa puhemies, totean lopuksi, ettei ”kulttuurien liitto” ole poliittisista väittelyistä lainattu termi vaan YK:n turvallisuusneuvoston keksimä termi. Se kertoo Euroopan parlamentin ja yhteisöjemme suuresta vastuusta ja sitoutumisesta. Mielestäni on tärkeää, että tämä termi säilytetään huomisessa päätöslauselmassa."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier mes collègues et souligner d’emblée que nous avons été, franchement, obligés de travailler sur un rapport qui a mal commencé, a produit des messages mitigés et des propositions très faibles. Je pense que la commission des libertés civiles a, pour ce rapport, fait un remarquable travail de restauration d’un profil politique significatif et tangible. Bien entendu, nous en partagions tous les prémisses. La radicalisation violente d’individus et de groupes ces dernières années a révélé l’une des plus grandes faiblesses de notre système juridique et a constitué une des attaques les plus violentes de nos institutions démocratiques. Il est essentiel de combattre ce phénomène. Et en ce sens, l’action de l’Union européenne apporte une valeur ajoutée en assurant une harmonisation. Si nous optons pour mettre en commun nos instruments, nous aurons en effet une somme d’instruments ayant chacun leur propre faiblesse intrinsèque. C’est toutefois un nouveau défi qui nécessite des efforts très équilibrés et de ne pas se laisser aller à une tentation humaine toute naturelle – inévitable depuis les attaques que nous avons subies au fil des ans depuis le 11 septembre – de généraliser ou d’édifier une Europe forteresse ou de mettre sur la touche une priorité centrale dans le procès d’intégration de l’UE, à savoir la sauvegarde des droits fondamentaux. C’est pourquoi nous croyons qu’il est essentiel d’aller dans les trois directions indiquées dans ce rapport. La première étape est de respecter les droits fondamentaux et le rôle de la loi, et particulièrement – comme le disait M. Frattini – les libertés de religion et d’expression. Si ces droits n’étaient pas garantis, l’idée même de l’Europe serait un échec, tout comme le serait un processus d’intégration basé sur tout sauf les droits fondamentaux des citoyens européens. Nous devons renforcer la coopération judiciaire pour lutter plus efficacement contre les groupes radicaux, violents et marginaux organisés. Nous devons parvenir à une harmonisation complète, au niveau européen, contre les crimes terroristes. La condamnation de l’activité criminelle devrait être ajoutée à la proposition de la commission des libertés civiles. Bien sûr, un travail assidu de prévention est aussi nécessaire: nous devons nous attaquer aux causes et aux facteurs – très nombreux, il serait vain de prétendre le contraire – conduisant à la radicalisation de diverses fractions de la population dans nos sociétés. Ce qui justifie l’élargissement des droits de la citoyenneté, la citoyenneté active, en d’autres termes une forme de citoyenneté intégrant des responsabilités et une participation à la vie politique, aussi bien qu’un dialogue avec les mouvements religieux. Comme l’a dit le vice-président, nous devons aussi protéger et nous battre en faveur des millions – des dizaines de millions – de citoyens européens qui professent une religion différente de la nôtre, ainsi que des citoyens musulmans qui ne sont pas de la Communauté mais qui ont toujours respecté nos lois et les règles de notre démocratie, ce qui leur vaut notre entier respect. Enfin, nous devons susciter un dialogue qui représente une alliance authentique des civilisations et non leur confrontation. «L’alliance des civilisations» – je conclus à présent, Monsieur le Président – n’est pas un terme que nous dérivons d’une polémique politique: c’est un terme conçu par le conseil de sécurité des Nations Unies. Il traduit une responsabilité majeure et un engagement très fort pour cette Assemblée et nos Communautés. Je pense qu’il est essentiel de conserver ce terme dans la résolution de demain."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönetet mondanék munkatársaimnak és szeretném őszintén kijelenteni, hogy olyan jelentésen voltunk kénytelen dolgozni, amely már eleve rosszul indult, amely félreérthető üzeneteket és gyenge lábakon álló javaslatokat tartalmazott. Úgy gondolom, hogy az Állampolgári Jogi Bizottság nagyszerű munkát végzett, és nekik hála, a jelentésnek sikerült ismét egy értelmes, kézzel fogható politikai profilt adnia. Az alapfeltevéssel természetesen mindannyian egyetértettünk. Az elmúlt években az egyének és csoportok erőszakos radikalizálódása rávilágított jogrendszerünk egyik leggyengébb pontjára, és ez a radikalizálódás a demokratikus intézményeink elleni egyik legelsöprőbb támadás. Életbevágóan fontos, hogy megküzdjünk ezzel a jelenséggel. Ebből a szempontból az EU fellépése hozzáadott értéket képvisel, hiszen harmonizációt nyújt: ha egy helyre gyűjtjük eszközeinket, akkor összesítve használhatjuk majd ezeket az eszközöket, amelyek közül mindegyiknek van egy rejtett gyenge pontja. Ez az új kihívás azonban kiegyensúlyozott erőfeszítéseket igényel anélkül, hogy teret engednénk annak – a szeptember 11-i támadás óta elszenvedett támadások okán elkerülhetetlenül – előbukkanó emberi kísértésnek, hogy általánosítsunk, hogy megépítsük az Európa Erődöt és hogy mellékvágányra tereljünk egy, az EU integrációs folyamatában központi helyet elfoglaló prioritást, nevezetesen az alapvető jogok megóvását. Ezért hisszük azt, hogy kulcsfontosságú a jelentésben meghatározott három irányba történő haladás. Az első lépés az alapvető jogok és a jogállamiság fenntartása, különös tekintettel – ahogyan ezt Frattini úr is jelezte – a vallásszabadságra és a szólásszabadságra. Amennyiben ezeket a jogokat nem garantálják, úgy maga az európai eszme is kudarcra van ítélve, csakúgy, mint az európai polgárok alapvető jogaira épülő integrációs folyamat. Meg kell erősítenünk az igazságügyi együttműködést annak érdekében, hogy felléphessünk az erőszakos, radikális, szervezett csoportok ellen. Uniós szinten a terrorista bűncselekmények meghatározásának teljes harmonizációjára van szükség, és a terrorista tevékenység helyeslésének bűncselekményét pedig csatolni kell az Állampolgári Jogi Bizottság javaslatához. Ettől függetlenül természetesen továbbra is szükség van a gondos megelőző munkára: azokat az okokat és tényezőket kell támadnunk – amelyekből, kár is lenne tagadni, rengeteg van –, amelyek társadalmainkon belül különböző csoportok radikalizmusához vezetnek. Ebbe beletartozik az állampolgári jogok bővítése, az aktív állampolgárság, azaz az állampolgárság olyan formája, amely magában hordozza a politikai élet felelősségeit és az abban való részvételt, csakúgy mint a különböző vallási mozgalmakkal való párbeszédet. Ahogyan azt az alelnök úr is elmondta, annak a több millió – több tízmillió – európai polgárnak a nevében és védelmében is kell harcolnunk, akik egy, a miénktől eltérő vallást vallanak magukénak, valamint az olyan muzulmán vallású, nem közösségi polgárok nevében is, akik egész életükben betartották demokráciánk szabályait és törvényeinket, és emiatt minden tiszteletet megérdemelnek. Végezetül pedig olyan párbeszédet kell kiépítenünk, amely a civilizációk szövetségét, nem pedig a civilizációk közötti összecsapást képviseli. Elnök úr, befejezésképpen megjegyezném, hogy a „civilizációk szövetsége” kifejezést nem egy politikai vitából, hanem az ENSZ Biztonsági Tanácsától kölcsönöztem. A kifejezés komoly felelősséget és elkötelezettséget jelent e Ház és közösségeink számára, és azon a véleményen vagyok, hogy ezt a kifejezést holnapi állásfoglalásban is meg kell őriznünk."@hu11
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti savo kolegoms ir iš karto atvirai pasakysiu, kad mes turėjome dirbti su pranešimu, kuris patyrė daug sunkumų iš pradžių ir buvo gana prieštaringas, kuriame buvo daug abejotinų pasiūlymų. Aš tikiu, kad Piliečių laisvių komitetas atliko didelį darbą ir sugrąžino šiam pranešimui jo pirminę realią politinę prasmę ir reikšmę. Žinoma, mes rėmėmės ta pačia pagrindine prielaida. Asmenų ir grupių smurto radikalėjimas pastaraisiais metais yra viena silpniausių mūsų teisinės sistemos grandžių, kur mūsų demokratinės institucijos patyrė vieną didžiausių puolimų. Būtina kovoti su šiuo reiškiniu. Šiuo požiūriu, suderinus įstatymus, būtų galima užtikrinti Europos Sąjungos veiksmų pridėtinę vertę, nes jei mes tik sujungsime atskiras priemones, turėsime jų sumą su kiekvienai iš jų būdingomis silpnybėmis. Būtina tinkamai suderinti pastangas, nepasiduodant natūralioms žmogiškosioms pagundoms – o tai yra neišvengiama, atsižvelgiant į išpuolius, kuriuos išgyvenome pradedant rugsėjo 11 d. – apibendrinti arba kurti Europą kaip tvirtovę arba atidėti į šalį prioritetą, kuris yra svarbiausias ES integracijos procesui – užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą. Todėl mes manome, kad yra itin svarbu judėti trim kryptimis, kurios nurodomos šiame pranešime. Pirmasis žingsnis yra remti pagrindines teises ir teisinę valstybę, ypač – kaip pasakė F. Frattini – religijos laisvę ir sąžinės laisvę. Kol nebus užtikrintas šių teisių laikymasis, Europos idėja, kaip ir integracijos procesas, pagrįstas, be viso kito, pagrindinėmis Europos piliečių teisėmis, patirs nesėkmę. Mes turime stiprinti teisminį bendradarbiavimą, norėdami smogti radikalioms, smurtinėms, organizuotoms kraštutinėms grupuotėms. Mes turime visiškai suderinti teroristinių nusikaltimų įstatymus Europos Sąjungos lygiu, o nusikalstamos veikos vykdymas turėtų būti įtrauktas į Piliečių laisvių komiteto pasiūlymą. Žinoma, mums reikalingas kruopščiai atliekamas prevencinis darbas: mes privalome šalinti priežastis ir veiksnius – kurių yra labai daug ir nėra prasmės apsimesti, kad yra kitaip – lemiančius įvairių gyventojų grupių mūsų visuomenėje radikalėjimą. Prevencinis darbas apima piliečių teisių išplėtimą, aktyvų pilietiškumą, kitais žodžiais tariant, pilietiškumą, apimantį atsakomybę ir dalyvavimą politiniame gyvenime ir dialogą su religiniais judėjimais. Kaip sakė Pirmininko pavaduotojas, mes privalome kovoti, norėdami padėti ir apsaugoti milijonus – dešimtis milijonų – Europos piliečių, kurie išpažįsta kitokią negu mes religiją, taip pat musulmonus, kurie nėra Bendrijos piliečiai, gyvenančius pagal mūsų demokratijos taisykles ir besilaikančius mūsų įstatymų, ir nusipelniusius mūsų pagarbos. Pagaliau mes turime pradėti dialogą, kuris iš tikrųjų atstovauja civilizacijų aljansui, o ne civilizacijų priešpriešai. Civilizacijų aljansas – aš baigiu, gerb. pirmininke – nėra politinės retorikos terminas; tai terminas, kurį sugalvojo Jungtinių Tautų saugumo taryba. Jis apima atsakomybę ir įsipareigojimus, kuriems mes atstovaujame šiame Parlamente ir savo bendruomenėse. Aš manau, kad būtina išsaugoti šią sąvoką rytojaus rezoliucijoje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es vēlētos pateikties kolēģiem un nekavējoties paziņot, ka mēs, atklāti runājot, bijām spiesti strādāt pie ziņojuma, kuram bija slikts iesākums, kurš raidīja sajauktus paziņojumus un kurā bija iekļauti apšaubāmi paziņojumi. Es ticu, ka Pilsoņu brīvību komiteja paveica ievērojamu darbu, atjaunojot šim ziņojumam nozīmīgu, taustāmu politisko profilu. Protams, mēs visi bijām vienisprātis par galveno premisu. Personu un grupu spēcīgā radikalizācija iepriekšējo gadu laikā izgaismoja vienu no mūsu tiesiskās sistēmas visvājākajām vietām un bija viens no lielākajiem uzbrukumiem mūsu demokrātiskajām institūcijām. Ir ārkārtīgi svarīgi apkarot šo parādību. Šajā ziņā Eiropas Savienības rīcība rada pievienoto vērtību, jo tā nodrošina saskaņotību, jo ja mēs apvienosim savus instrumentus, mums būs instrumentu summa, un katram instrumentam būs pašam savas iekšējās vājās vietas. Taču tas ir jauns izaicinājums, kas prasa labi saskaņotas darbības, nedodot ceļu cilvēka dabiskajai tieksmei – nenovēršami, ņemot vērā uzbrukumus, kurus esam pārcietuši kopš 11 septembra – vispārināt vai būvēt Eiropas cietoksni, vai atbīdīt malā prioritāti, kas ir ES integrācijas procesa galvenā prioritāte, proti, pamattiesību aizsardzību. Tādēļ mēs uzskatām, ka ir svarīgi doties trīs virzienos, kas izklāstīti šajā ziņojumā/ Pirmais solis ir aizstāvēt pamattiesības un tiesiskumu, it īpaši, kā teica kungs, ticības brīvību un vārda brīvību. Ja šīs tiesības nav garantētas, visa Eiropas ideja cietīs neveiksmi, tāpat kā par neveiksmi kļūs integrācijas process, kuru vispirms izsaka Eiropas iedzīvotāju pamattiesības. Mums ir jānostiprina tiesu iestāžu sadarbība, lai dotu triecienu radikālām, vardarbīgām, organizētām galējo grupām. Mums ir vajadzīgs pilnīgs par terorismu uzskatīto noziegumu saskaņojums Eiropas līmenī, un Pilsoņu brīvību komitejas priekšlikumam ir jāpievieno tas, ka par noziegumu atzīst noziedzīgas darbības attaisnošanu. Protams, mums ir vajadzīgs arī rūpīgs preventīvs darbs: mums ir jāvēršas pret cēloņiem un faktoriem – kuru ir ļoti daudz, un nav nozīmes izlikties, ka tā nav – kas izraisa dažādu mūsu sabiedrības iedzīvotāju grupu pievēršanos radikāliem uzskatiem. Tas ir saistīts ar pilsonības tiesību paplašināšanu, aktīvās pilsonības, citiem vārdiem sakot, tādas pilsonības, kura pieļauj atbildību un līdzdalību politiskajā dzīvē, kā arī dialogu ar reliģiskām kustībām. Kā teica priekšsēdētāja vietnieks, mums ir jācīnās un jāaizstāv arī miljoniem – desmitiem miljonu – Eiropas pilsoņu, kuri praktizē reliģiju, kas atšķiras no mūsējās, un arī musulmaņi, ka nav Kopienas pilsoņi, bet kuri vienmēr ir dzīvojuši saskaņā ar demokrātijas noteikumiem un ievērojuši mūsu likumus, kas dara viņus mūsu cieņas vērtus. Visbeidzot, mums ir jāveido dialogs, kas patiesi parāda civilizāciju savienību un nevis civilizāciju sadursmi. ,,Civilizāciju savienība” – priekšsēdētāja kungs, es tūlīt beidzu – nav jēdziens, kuru mēs esam aizņēmušies no politiskas polemikas; tas ir jēdziens, kuru izveidoja Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome. Tas izsaka šā Parlamenta un mūsu kopienu lielo atbildību. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt šo jēdzienu rītdienas rezolūcijā."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio i colleghi e vorrei dire subito con franchezza che siamo stati costretti a lavorare su un rapporto che era partito male, confuso nelle premesse e fragile nelle proposte. Credo che sia stato egregio il lavoro che ha fatto la commissione per le libertà civili restituendo a questo rapporto un profilo politico utile e concreto. Naturalmente partiamo da una premessa condivisa. Negli ultimi anni, l'aumento e la radicalizzazione violenta di individui e di gruppi hanno rappresentato uno dei punti di maggiore debolezza nella nostra legalità e di maggiore aggressione alle nostre istituzioni democratiche. La lotta contro questo fenomeno è necessaria. In questo senso l'azione dell'Unione europea è un valore aggiunto, perché rappresenta un contributo di armonizzazione, perché se noi mettiamo in comune strumenti avremo una somma di strumenti, ciascuno dei quali sarà portatore di una sua intrinseca debolezza. Ma è una sfida nuova che richiede uno sforzo di grande equilibrio senza cedere alla tentazione, che è anche umanamente inevitabile, di fronte alle aggressioni subite in questi anni dopo l'11settembre, di una generalizzazione o di costruire una Europa fortezza o di mettere in secondo piano una priorità che è al centro del processo di integrazione dell'Unione europea e che è la salvaguardia dei diritti fondamentali. Ecco perché noi riteniamo che ci si debba muovere su tre direttrici che questa relazione assume. Intanto riaffermare i diritti fondamentali e lo Stato di diritto, in particolare, come ricordava il vicepresidente Frattini, libertà religiosa e libertà di espressione, senza la cui garanzia viene meno l'idea stessa di Europa e un processo di integrazione fondata anzitutto sui diritti fondamentali dei cittadini europei. Abbiamo bisogno di rafforzare la cooperazione giudiziaria per colpire le frange radicali, violente, organizzate. Abbiamo bisogno di un'armonizzazione piena dei reati di terrorismo a livello di Unione europea, includendo fra questi nella proposta della commissione delle libertà pubbliche anche quello di apologia. E abbiamo bisogno naturalmente di un attento lavoro di prevenzione: occorre aggredire le cause e i fattori – che sono molti, è inutile fingere che così non sia – che portano ad una radicalizzazione all'interno delle nostre società di diversi strati della popolazione. Questo passa attraverso un ampliamento dei diritti di cittadinanza, cittadinanza attiva, cioè una cittadinanza che sia portatrice di responsabilità, la partecipazione alla vita politica, il dialogo anche con i movimenti religiosi. Come ricordava il Vicepresidente, dobbiamo batterci anche nell'interesse e per la tutela di milioni, decine di milioni di cittadini europei che professano una religione diversa dalla nostra, o di cittadini extraeuropei di religione islamica che hanno sempre professato un'attenzione alle regole della nostra democrazia, un rispetto delle nostre leggi che merita il massimo di considerazione da parte nostra. E infine abbiamo bisogno di costruire un dialogo che sappia davvero rappresentare un'alleanza di civiltà e non uno scontro di civiltà. Alleanza di civiltà, signor Presidente concludo, non è un'espressione che abbiamo mutuato da una polemica politica, è l'espressione che ci propone il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E' un'espressione di grande responsabilità e di grande impegno per questo Parlamento e per le nostre comunità. Mi sembra fondamentale conservarne presenza nella nostra risoluzione domani."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik dank mijn collega’s en zeg onmiddellijk dat wij verplicht waren te werken aan een verslag dat een slechte start had gekend en tegenstrijdigheden en wankele voorstellen bevatte. Ik vind dat de Commissie burgerlijke vrijheden een opmerkelijke prestatie heeft geleverd door het verslag een zinvol en concreet politiek profiel te geven. Het uitgangspunt werd natuurlijk door ons allen gedeeld. De gewelddadige radicalisering van individuen en groepen in de voorbije jaren heeft één van de zwakste punten van ons rechtsstelsel blootgelegd en was één van de grootste aanslagen op onze democratische instellingen. De bestrijding van dat verschijnsel is van wezenlijk belang. Actie van de Europese Unie heeft toegevoegde waarde omdat ze voor harmonisering zorgt. Als wij onze instrumenten bundelen, hebben wij een som van instrumenten, die elk hun eigen zwakke punten hebben. Dit is echter een nieuwe uitdaging, die evenwichtige inspanningen vereist zonder ruimte te geven aan de natuurlijke menselijke verleiding die, gezien de aanvallen sedert 11 september, onvermijdelijk is. Het gaat om de verleiding te veralgemenen, een Fort Europa te bouwen of een prioriteit uit het oog te verliezen die voor de Europese integratie van zeer groot belang is, namelijk de vrijwaring van de grondrechten. Wij vinden het daarom van wezenlijk belang dat wij voortgaan in de drie richtingen die in het verslag worden aangegeven. Een eerste stap is de handhaving van de grondrechten en de rechtstaat, in het bijzonder, zoals de heer Frattini heeft gezegd, de vrijheid van religie en de vrije meningsuiting. Als deze rechten niet worden gegarandeerd, faalt de idee van Europa en faalt het integratieproces dat bovenal op de grondrechten van de Europese burgers berust. Wij moeten de gerechtelijke samenwerking versterken om radicale, gewelddadige, georganiseerde randgroepen aan te pakken. Er is nood aan een volledige harmonisering van terroristische misdrijven op het niveau van de Europese Unie. De vergoelijking van criminele activiteit moet aan het voorstel van de Commissie burgerlijke vrijheiden worden toegevoegd. Wij hebben natuurlijk ook behoefte aan voorzichtig preventiewerk. We moeten de oorzaken en factoren aanpakken die tot de radicalisering van verschillende bevolkingsgroepen in onze samenlevingen leiden. Die oorzaken zijn veelvuldig; het heeft geen zin dat te ontkennen. Dat houdt in dat de rechten worden uitgebreid van het burgerschap, van actief burgerschap, een vorm van burgerschap die verantwoordelijkheiden omvat, deelname aan het politieke leven en dialoog met religieuze bewegingen. Zoals de vicevoorzitter heeft gezegd, moeten wij ons inzetten voor de bescherming van de tientallen miljoenen Europese burgers die een andere godsdienst belijden dan wijzelf, en de moslims van buiten de Gemeenschap die altijd volgens de regels van onze democratie hebben geleefd en onze wetten in acht hebben genomen. Zij verdienen onze volledige eerbied. Ten slotte moeten wij een dialoog opbouwen die een echte alliantie en geen botsing van beschavingen vertegenwoordigt. ‘Alliantie van beschavingen’ is geen term die wij van een politieke polemiek hebben geleend, maar een term van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het gaat om een grote verantwoordelijkheid en een sterke verbintenis voor het Parlement en onze gemeenschappen. Ik geloof dat het van zeer groot belang is deze term in de resolutie van morgen te behouden."@nl3
"Panie przewodniczący! Panie i panowie! Chciałbym podziękować moim kolegom i powiedzieć od razu, całkiem uczciwie, że zostaliśmy zobowiązani do pracy nad sprawozdaniem, którego początek był zły, które wysyłało mieszane sygnały i zawierało chwiejne propozycje. Wierzę, że Komisja Swobód Obywatelskich wykonała dużą pracę, aby przywrócić temu sprawozdaniu znaczący charakter. Podstawowe przesłanie podzielamy oczywiście wszyscy. Gwałtowna radykalizacja osób i grup w ostatnich latach wskazuje na istnienie jednej z największych słabości naszego systemu prawnego i stanowi jeden z największych zamachów na nasze instytucje demokratyczne. Największe znaczenie ma zwalczanie tego zjawiska. W takim rozumieniu, działania Unii Europejskiej oferują wartość dodaną, ponieważ zapewniają harmonizację – jeżeli połączymy instrumenty, to będziemy dysponowali ich łączną siłą, lecz każdy z nich będzie mieć swoje naturalne słabości. Jest to jednak nowe wyzwanie, które wymaga dobrze wyważonych wysiłków, w których nie będzie miejsca na naturalną ludzką pokusę – nieuniknioną, biorąc pod uwagę ataki, które miały miejsce po 11 września – aby uogólniać lub budować Twierdzę Europa albo usuwać w cień priorytetowy element o zasadniczym znaczeniu dla integracji UE – chodzi tu o ochronę praw podstawowych. Dlatego też uważamy, że należy zmierzać w trzech wyznaczonych przez sprawozdanie kierunkach. Pierwszy krok obejmuje ochronę praw podstawowych i rządów prawa, a w szczególności, jak to powiedział pan Frattini – swobody wyznania i wypowiedzi. Jeżeli te prawa nie zostaną zagwarantowane, to wówczas sama idea Europy stanie się nieporozumieniem, podobnie jak proces integracji, opierający się przede wszystkim na prawach podstawowych obywateli Europy. Musimy wzmocnić współpracę sądownictwa, tak aby uderzać w radykalne, stosujące przemoc i zorganizowane ekstremalne grupy. Potrzebna jest harmonizacja przestępstw związanych z terroryzmem na poziomie europejskim oraz dodanie działalności przestępczej do projektu Komisji Swobód Obywatelskich. Potrzebujemy również uważnych działań zapobiegawczych: musimy uderzać w przyczyny i czynniki – których jest wiele i nie ma sensu postulować czego innego – prowadzące do radykalizacji różnych grup ludności w naszych społeczeństwach. Działanie to obejmuje rozszerzenie praw dotyczących obywatelstwa, aktywne obywatelstwo, innymi słowy obywatelstwo obejmujące obowiązki i udział w życiu politycznym oraz dialog z ruchami religijnymi. Jak to powiedział wiceprzewodniczący, musimy również walczyć na rzecz milionów – dziesiątków milionów – obywateli Europy, którzy wyznają religię inną niż nasza i chronić ich. To samo jesteśmy winni muzułmanom nie będącym obywatelami Wspólnoty, którzy zawsze przestrzegali zasad demokracji i naszych praw, przez co zasługują na pełen szacunek. Na koniec, musimy budować dialog, który będzie prawdziwie odzwierciedlać sojusz, a nie zderzenie cywilizacji. „Sojusz cywilizacji” – już kończę, panie przewodniczący – nie jest to określenie zapożyczone z polemiki politycznej – to termin ukuty przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Wyraża on wielką odpowiedzialność i silne zobowiązanie na rzecz tej Izby i naszych wspólnot. Uważam, że zawarcie tego terminu w jutrzejszej rezolucji ma zasadnicze znaczenie."@pl16,16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer aos colegas e dizer desde já, com toda a franqueza, que tivemos de trabalhar sobre um relatório que começou mal, emitiu sinais errados e continha propostas fracas. Penso que a Comissão das Liberdades Cívicas realizou um trabalho notável, restituindo ao relatório um perfil político concreto e com sentido. A premissa básica era, obviamente, partilhada por todos nós. A radicalização violenta de indivíduos e de grupos nos últimos anos revelou uma das maiores fragilidades do nosso sistema jurídico e constituiu uma das maiores agressões às nossas instituições democráticas. É essencial combater este fenómeno. Neste sentido, a acção da União Europeia constitui um valor acrescentado, pois representa um contributo de harmonização, visto que, se pusermos em comum os nossos instrumentos, teremos uma soma de instrumentos, cada um deles com as suas fragilidades intrínsecas. Todavia, este é um novo desafio que requer um esforço de grande equilíbrio, sem ceder à natural tentação humana - inevitável, face às agressões que sofremos desde o 11 de Setembro - de generalizar ou de construir uma Europa-fortaleza, ou de secundarizar uma prioridade que é central no processo de integração europeia, nomeadamente a salvaguarda dos direitos fundamentais. É por isso que consideramos essencial o avanço nos três eixos assumidos neste relatório. O primeiro passo é a reafirmação dos direitos fundamentais e do Estado de direito, em particular - como afirmou o Senhor Comissário Frattini - a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Sem a garantia destes direitos, a própria ideia de Europa será um fracasso, assim como um processo de integração assente, sobretudo, nos direitos fundamentais dos cidadãos europeus. Temos de reforçar a cooperação judiciária a fim de atingir essas franjas radicais, violentas e organizadas. Precisamos de uma harmonização plena dos crimes de terrorismo a nível da União Europeia, e deveria ser acrescentado à proposta da Comissão das Liberdades Cívicas o crime de apologia de actividades criminosas. Precisamos também, é claro, de um cuidadoso trabalho de prevenção: temos de atacar as causas e os factores - que são inúmeros, e não adianta fingir o contrário - que levam à radicalização de vários grupos populacionais no seio das nossas sociedades. Tal implica alargar os direitos de cidadania, de cidadania activa, ou seja, uma forma de cidadania que envolve responsabilidades e participação na vida política, assim como o diálogo com os movimentos religiosos. Como referiu o Senhor Vice-Presidente, temos também de nos bater em favor e em defesa dos milhões - dezenas de milhões - de cidadãos europeus que professam uma religião diferente da nossa, assim como dos cidadãos muçulmanos não comunitários que sempre viveram segundo as regras da nossa democracia e respeitaram as nossas leis, o que os torna merecedores de todo o nosso respeito. Para terminar, precisamos de construir um diálogo que constitua, genuinamente, uma aliança das civilizações e não um choque das civilizações. "Aliança das civilizações" - vou já concluir, Senhor Presidente - não é uma expressão que tenhamos ido buscar a uma polémica política; é o termo cunhado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Expressa uma importante responsabilidade e um forte compromisso por parte desta Assembleia e das nossas comunidades. Parece-me fundamental manter este termo na nossa resolução de amanhã."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio i colleghi e vorrei dire subito con franchezza che siamo stati costretti a lavorare su un rapporto che era partito male, confuso nelle premesse e fragile nelle proposte. Credo che sia stato egregio il lavoro che ha fatto la commissione per le libertà civili restituendo a questo rapporto un profilo politico utile e concreto. Naturalmente partiamo da una premessa condivisa. Negli ultimi anni, l'aumento e la radicalizzazione violenta di individui e di gruppi hanno rappresentato uno dei punti di maggiore debolezza nella nostra legalità e di maggiore aggressione alle nostre istituzioni democratiche. La lotta contro questo fenomeno è necessaria. In questo senso l'azione dell'Unione europea è un valore aggiunto, perché rappresenta un contributo di armonizzazione, perché se noi mettiamo in comune strumenti avremo una somma di strumenti, ciascuno dei quali sarà portatore di una sua intrinseca debolezza. Ma è una sfida nuova che richiede uno sforzo di grande equilibrio senza cedere alla tentazione, che è anche umanamente inevitabile, di fronte alle aggressioni subite in questi anni dopo l'11settembre, di una generalizzazione o di costruire una Europa fortezza o di mettere in secondo piano una priorità che è al centro del processo di integrazione dell'Unione europea e che è la salvaguardia dei diritti fondamentali. Ecco perché noi riteniamo che ci si debba muovere su tre direttrici che questa relazione assume. Intanto riaffermare i diritti fondamentali e lo Stato di diritto, in particolare, come ricordava il vicepresidente Frattini, libertà religiosa e libertà di espressione, senza la cui garanzia viene meno l'idea stessa di Europa e un processo di integrazione fondata anzitutto sui diritti fondamentali dei cittadini europei. Abbiamo bisogno di rafforzare la cooperazione giudiziaria per colpire le frange radicali, violente, organizzate. Abbiamo bisogno di un'armonizzazione piena dei reati di terrorismo a livello di Unione europea, includendo fra questi nella proposta della commissione delle libertà pubbliche anche quello di apologia. E abbiamo bisogno naturalmente di un attento lavoro di prevenzione: occorre aggredire le cause e i fattori – che sono molti, è inutile fingere che così non sia – che portano ad una radicalizzazione all'interno delle nostre società di diversi strati della popolazione. Questo passa attraverso un ampliamento dei diritti di cittadinanza, cittadinanza attiva, cioè una cittadinanza che sia portatrice di responsabilità, la partecipazione alla vita politica, il dialogo anche con i movimenti religiosi. Come ricordava il Vicepresidente, dobbiamo batterci anche nell'interesse e per la tutela di milioni, decine di milioni di cittadini europei che professano una religione diversa dalla nostra, o di cittadini extraeuropei di religione islamica che hanno sempre professato un'attenzione alle regole della nostra democrazia, un rispetto delle nostre leggi che merita il massimo di considerazione da parte nostra. E infine abbiamo bisogno di costruire un dialogo che sappia davvero rappresentare un'alleanza di civiltà e non uno scontro di civiltà. Alleanza di civiltà, signor Presidente concludo, non è un'espressione che abbiamo mutuato da una polemica politica, è l'espressione che ci propone il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E' un'espressione di grande responsabilità e di grande impegno per questo Parlamento e per le nostre comunità. Mi sembra fondamentale conservarne presenza nella nostra risoluzione domani."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som poďakoval svojim kolegom a hneď v úvode otvorene poznamenal, že sme sa zaviazali pracovať na správe, ktorej počiatky neboli najšťastnejšie, ktorá vyslala zmiešané signály, a ktorá obsahovala nedostatočne podložené návrhy. Verím, že Výbor pre občianske slobody vykonal v súvislosti s obnovením zmysluplného hmatateľného politického profilu tejto správy značný kus práce. Na základnom predpoklade sme sa samozrejme zhodli všetci. Násilná radikalizácia jednotlivcov a skupín v posledných rokoch je dôkazom jednej z najzávažnejších slabín nášho právneho systému a predstavuje jeden z najvýraznejších tlakov na naše demokratické inštitúcie. Boj proti tomuto javu je nevyhnutný. Činnosť Európskej únie predstavuje v tomto zmysle pridanú hodnotu. Únia zabezpečuje harmonizáciu. Za predpokladu, že spojíme naše nástroje, výsledkom bude rad nástrojov, ktoré budú mať ako jednotlivé isté slabé miesta. Máme však pred sebou novú výzvu, ktorá si vyžaduje vyvážené úsilie bez toho, aby sme podľahli prirodzenej ľudskej slabosti – nevyhnutne vyvolanej udalosťami z 11. septembra – zovšeobecňovať či budovať pevnosť Európu, a bez toho, aby sme sa vzdali priority, ktorá je základom procesu európskej integrácie, teda ochrany základných práv Na základe uvedených skutočností veríme, že je nutné vybrať sa troma smermi, ktoré vytýčila správa. V prvom rade musíme dodržiavať základné práva a zásady právneho štátu, ako poznamenal pán Frattini, slobodu náboženského vyznania a slobodu prejavu. Ak nebudú zaručené tieto práva, myšlienka Európy neuspeje a úspešný nebude ani proces integrácie, predpokladom ktorého sú predovšetkým základné práva európskych občanov. Musíme posilniť súdnu spoluprácu s cieľom zasahovať proti radikálnym násilným okrajovým organizovaným skupinám. V oblasti teroristických zločinov potrebujeme úplnú harmonizáciu na európskej úrovni. Do návrhu Výboru pre občianske slobody by mala byť doplnená aj požiadavka na harmonizáciu v oblasti ospravedlňovania trestnej činnosti. Samozrejme potrebujeme aj dôkladné preventívne činnosti: Musíme bojovať proti príčinám a okolnostiam, ktoré vedú k radikalizácii rozličných skupín obyvateľstva v rámci našich spoločností. Podobných okolností a príčin je veľké množstvo a nemá zmysel predstierať, že to tak nie je. Spomínaná činnosť zahŕňa rozšírenie občianskych práv, zintenzívnenie aktívneho občianstva, inými slovami, občianstva, ktoré pozostáva z povinností a účasti v politickom živote, ako aj z dialógu s náboženskými hnutiami. Ako poznamenal pán podpredseda, musíme aj ochraňovať a bojovať za milióny, desiatky miliónov európskych občanov, ktorí vyznávajú inú vieru, a za moslimov, ktorí síce nie sú občanmi Spoločenstva, žijú však podľa zásad našej demokracie a v súlade s našimi zákonmi. Týchto občanov musíme plne rešpektovať. Nakoniec, musíme rozvíjať dialóg, ktorý skutočne predstavuje alianciu a nie stret civilizácií. Aliancia civilizácií, a tým aj skončím, pán predsedajúci, nie je termínom, ktorý sme si požičali z nejakej politickej polemiky, je to termín, ktorý sa prvýkrát použil v Bezpečnostnej rade OSN. Vystihuje hlavnú povinnosť a pevný záväzok tohto Parlamentu a našich spoločenstiev. Verím, že je nevyhnutné tento termín v zajtrajšom uznesení zachovať."@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje, rad bi se zahvalil svojim kolegom in iskreno poudarjam, da smo zavezani izboljšanju poročila, ki je imelo slabo podlago ter je izražalo različna stališča in vsebovalo nekonkretne predloge. Odbor za državljanske svoboščine je po mojem mnenju veliko prispeval k vzpostavitvi pomembnega in konkretnega političnega profila tega poročila. Večino zgoraj omenjenega smo seveda prispevali vsi. Nasilna radikalizacija posameznikov in skupin v zadnjih letih je pokazala eno od največjih slabosti našega pravnega sistema in enega od največjih napadov na naše demokratične institucije. Bistveno se je boriti proti temu pojavu. Ukrepanje Evropske unije v tem smislu zagotavlja dodano vrednost, ki prispeva k uskladitvi, saj ima vsak naš instrument notranje slabosti. Vendar je to nov izziv, ki zahteva dobro uravnotežena prizadevanja in ne dopušča naravne človeške skušnjave, ob upoštevanju napadov v letih po 11. septembru, da se posploši ali zgradi evropska trdnjava ali ovira prednostna naloga, ki je pomembna za proces povezovanja EU, in sicer zaščita temeljnih pravic. Zato menimo, da se moramo osredotočiti na tri usmeritve iz tega poročila. Najprej je treba podpreti temeljne pravice in načelo pravne države ter zlasti versko svobodo in svobodo izražanja, kot je dejal gospod Frattini. Če te pravice ne bodo zagotovljene, bo ideja Evrope propadla, prav tako tudi zgoraj omenjen proces povezovanja, ki temelji predvsem na temeljnih pravicah evropskih državljanov. Okrepiti moramo pravosodno sodelovanje, da se bomo lahko borili z radikalnimi, nasilnimi in organiziranimi skrajnimi skupinami. Potrebujemo celovito uskladitev terorističnih dejanj na ravni Evropske unije, opravičevanje kriminalnih dejavnosti pa je treba vključiti v predlog odbora za državljanske svoboščine. Seveda potrebujemo tudi pazljivo preprečevanje: napasti moramo vzroke in dejavnike, ki povzročajo radikalizacijo več skupin prebivalstva v naši družbi, pri čemer se moramo zavedati, da je teh vzrokov in dejavnikov veliko. To vključuje razširitev pravic do dejavnega državljanstva, tj. oblike državljanstva, ki vključuje odgovornosti in sodelovanje v političnem življenju ter dialog z verskimi gibanji Kot je dejal podpredsednik, se moramo boriti tudi za interese in zaščito milijonov, več deset milijonov evropskih državljanov, ki so drugačne veroizpovedi kot mi, ter muslimanov, ki niso državljani Skupnosti, vendar so vedno upoštevali pravila naše demokracije in naše zakone, zaradi česar jih moramo popolnoma spoštovati. Poleg tega moramo vzpostaviti dialog, ki dejansko predstavlja zavezništvo civilizacij in ne njihovega razkola. Za konec bi rad poudaril, da „zavezništvo civilizacij“ ni izraz, ki smo si ga sposodili iz politične polemike, ampak ga je oblikoval Varnostni svet Združenih narodov. Izraža veliko odgovornost in obveznost tega parlamenta in naših skupnosti. Menim, da je treba ta izraz vključiti v jutrišnji sklep."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag skulle vilja tacka mina kolleger och omedelbart säga att vi uppriktigt var tvungna att arbeta med ett betänkande som fick en dålig start, som gav blandade budskap och som innehöll svaga förslag. Jag anser att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter har gjort ett anmärkningsvärt arbete när de återställde betänkandets meningsfulla och konkreta politiska profil. Den grundläggande förutsättningen delades givetvis av oss alla. Den våldsamma radikaliseringen av individer och grupper under de senaste åren har synliggjort en av de största svagheterna i vårt rättssystem och utgjort ett av de våldsammaste angreppen på våra demokratiska institutioner. Det är av yttersta vikt att vi bekämpar radikaliseringen. I det här avseendet ger EU:s insats ett mervärde eftersom den bidrar till harmonisering. Om vi förenar våra instrument kommer vi att ha en samling instrument som vart och ett har sin egen inneboende svaghet. Det här är dock en ny utmaning som kräver välbalanserade ansträngningar. Dessutom får vi inte ge efter för den naturliga, mänskliga frestelsen (som är oundviklig på grund av de attacker vi har drabbats av efter den 11 september) att generalisera, att bygga fästning Europa eller att åsidosätta en prioritering som är central för EU:s integrationsprocess, nämligen att garantera de grundläggande rättigheterna. Därför anser vi att det är mycket viktigt att röra sig i de tre riktningar som fastställts i betänkandet. Det första steget är att upprätthålla de grundläggande rättigheterna och rättstatsprincipen, i synnerhet – som Franco Frattini sa – religionsfriheten och yttrandefriheten. Om inte dessa rättigheter garanteras kommer såväl hela idén om EU som integrationsprocessen, vilken framför allt baseras på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter, att bli ett misslyckande. Vi måste stärka det rättsliga samarbetet så att vi kan göra upp med de radikala, våldsamma och organiserade fraktionerna. Vi behöver en fullständig harmonisering av terroristbrott på gemenskapsnivå, och vi borde även inkludera punkten om försvaret av kriminell verksamhet i förslaget från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Självfallet behöver vi också omsorgsfullt förebyggande arbete. Vi måste angripa de orsaker och faktorer (det är meningslöst att påstå annat än att de är oerhört talrika) som leder till radikalisering av olika grupper i våra samhällen. Det innebär att man expanderar rättigheten till medborgarskap, till aktivt medborgarskap, med andra ord en form av medborgarskap som inbegriper ansvar och deltagande i det politiska livet. Dessutom måste vi i större utsträckning föra dialog med religiösa rörelser. Som vice ordföranden sa måste vi också kämpa för och skydda de miljontals, tiotals miljoner EU-medborgare som utövar en annan religion än vår egen, liksom de muslimer som inte är EU-medborgare men som alltid har levt efter reglerna i vår demokrati och följt våra lagar. Därmed förtjänar de vår fulla respekt. För det sista måste vi skapa en dialog som verkligen ”utgör en civilisationernas allians” och inte en ”konflikt mellan civilisationer”. ”Civilisationernas allians” – jag avslutar nu, herr talman – är inte en term som vi har lånat från en politisk polemik, utan det är en term som har myntats av FN:s säkerhetsråd. Den uttrycker ett större ansvar och en stor förpliktelse för parlamentet och för våra gemenskaper. Jag anser att det är av yttersta vikt att vi behåller termen i morgondagens resolution."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph