Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-160"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-160"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Vizepräsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich ist es traurig, dass wir wieder einmal eine Debatte über den Terror führen müssen. Radikalisierung und Terror passen nicht nach Europa. Das Europa, an dem wir bauen, ist ein Europa der Toleranz, und deswegen ist man immer wieder traurig, über dieses Thema reden zu müssen. Es gibt vieles, was uns eint. Der Terror wird als große Bedrohung festgestellt. Die Rekrutierung muss unterbunden werden. Dabei müssen wir die Grundrechte achten. Der Dialog ist der Schlüssel zur Toleranz. Wir müssen besonders auf das Internet achten. Es hat besondere Bedeutung bei der Kommunikation. In der Außenpolitik sehen wir die Antiterrorarbeit als von besonderer Bedeutung. Wir brauchen in Europa eine bessere Vernetzung der Dienststellen im Kampf gegen Radikalisierung und im Kampf gegen den Terror. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken, dass unser Vizepräsident der Kommission das angeregt und auch zusammengefasst hat. Es ist deshalb für meine Fraktion sehr schade, dass die ausgestreckte Hand unseres eigentlichen Berichterstatters, Mayor Oreja, nicht ergriffen worden ist, dass eine Kompromisssuche am Schluss unmöglich war. Wir haben deswegen als EVP-ED-Fraktion für die morgige Abstimmung eine Reihe von definiert. Zum Beispiel, wenn es Streichungsanträge gibt, die definieren, dass die Verletzung der individuellen Freiheiten und des Rechtsstaates zu Terror führt; wenn es Streichungsanträge gibt, die Schulzentren und religiöse Zentren unter besondere Beobachtung stellen; wenn es Anträge gibt, die die Streichung des Dschihadistenterrors wollen. Wenn man eine Gefahr bekämpfen will, dann muss man wissen, woher die Gefahr kommt. Deswegen müssen wir den dschihadistischen Terror als die zentrale Herausforderung auch in diesem Bericht benennen. Wenn das gestrichen wird, dann werden wir dem Bericht nicht zustimmen können. Wir werden eine weitere Verwässerung nicht unterstützen. Deswegen hoffe ich, dass wir morgen zu guten Ergebnissen kommen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane místopředsedo, dámy a pánové, myslím, že je smutné, že se terorismem musíme už zase zabývat. Radikalizace a terorismus do Evropy nepatří. Evropa, kterou budujeme, je Evropa tolerantní, a proto je vždy smutné, když se k této problematice musíme vracet. Máme mnoho společného. Terorismus je uznáván za nejzávažnější ohrožení. Musí být zastaven nábor nových teroristů. Musíme respektovat základní práva. Dialog je klíčem k toleranci. Musíme být obzvláště ostražití, co se internetu týče, zejména vezmeme-li v úvahu jeho význam pro komunikaci. V naší zahraniční politice přikládáme terorismu obzvláštní význam. K boji proti terorismu a radikalizaci potřebujeme, aby jednotlivé služby byly lépe provázány sítěmi. Obzvláště bych chtěl poděkovat panu místopředsedovi Komise za návrhy a shrnutí, které zde předložil. Moje skupina tudíž velmi lituje, že podaná ruka našeho zpravodaje, pana Mayora Oreji, nebyla přijata a že jsme na konci tohoto procesu nedokázali nalézt kompromis. Skupina PPE-DE tudíž pro zítřejší hlasování definovala řadu klíčových bodů: budou-li například předloženy návrhy na vypuštění částí, které uvádějí, že porušování práv jednotlivců a právního státu vedou k terorismu; budou-li předloženy návrhy na vypuštění částí, které podrobují školy a náboženská centra zvláštnímu dozoru; a budou-li předloženy návrhy na vypuštění odkazů na džihádský teror. Chceme-li čelit určité hrozbě, musíme vědět, odkud pochází. Proto musíme džihádský teror označit za klíčovou výzvu a tento fakt ve zprávě uvést. Bude-li vypuštěn, nebudeme moci tuto zprávu při hlasování podpořit. Nepodpoříme žádné další oslabení zprávy. Proto doufám, že při zítřejším hlasování budeme moci dosáhnout dobrých výsledků."@cs1
"Hr. formand, hr. næstformand, mine damer og herrer! Det er sørgeligt, at vi endnu en gang må føre en forhandling om terror. Radikalisering og terror passer ikke til Europa. Det Europa, vi bygger på, er et tolerancens Europa, og derfor er det forstemmende, hver gang man må tale om dette emne. Der er meget, vi er enige om. Terror er en stor trussel. Rekrutteringen må forhindres. Samtidig skal vi overholde de grundlæggende rettigheder. Dialog er nøglen til tolerance. Vi skal især være opmærksomme på internettet. Det har en særlig betydning i kommunikationen. Inden for udenrigspolitikken tillægger vi antiterrorarbejdet en særlig betydning. Vi har i Europa brug for en bedre sammenbinding af organerne i kampen mod radikalisering og i kampen mod terror. Jeg vil gerne udtrykkeligt takke for, at vores næstformand i Kommissionen har opfordret til dette og også har sammenfattet det. Derfor er vi i vores gruppe meget kede af, at man ikke har taget imod vores ordfører Mayor Orejas udstrakte hånd, og at det i sidste ende ikke lykkedes at finde et kompromis. Derfor har PPE-DE-Gruppen defineret en række centrale punkter til afstemningen i morgen. F.eks. hvis der er forslag om at slette, at krænkelse af de individuelle frihedsrettigheder og retsstaten fører til terror, hvis der er forslag om at slette, at skolecentre og religiøse centre skal sættes under særlig overvågning, hvis der er forslag om at slette passagerne om jihadtilhængeres terror. Hvis man vil bekæmpe en risiko, må man vide, hvor denne risiko kommer fra. Derfor er det nødvendigt, at vi nævner jihadrelateret terror som den centrale udfordring også i denne betænkning. Hvis det bliver slettet, vil vi ikke kunne stemme for betænkningen. Vi vil ikke tillade en yderligere udvanding. Derfor håber jeg, at vi vil nå frem til gode resultater i morgen."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι πρέπει να πραγματοποιήσουμε ακόμη μία συζήτηση σχετικά με την τρομοκρατία. Η ριζοσπαστικοποίηση και η τρομοκρατία δεν αρμόζουν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη που οικοδομούμε είναι μια Ευρώπη ανοχής, επομένως είναι λυπηρό κάθε φορά που πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Υπάρχουν πολλά που μας ενώνουν. Αναγνωρίζουμε ότι η τρομοκρατία συνιστά σημαντική απειλή. Πρέπει να δοθεί τέλος στη στρατολόγηση. Πρέπει να σεβαστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο διάλογος είναι το κλειδί για την επίτευξη ανοχής. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το Διαδίκτυο, ιδιαίτερα με τη σημασία του για την επικοινωνία. Η εξωτερική μας πολιτική θεωρεί τα αντιτρομοκρατικά μέτρα ιδιαίτερα σημαντικά. Χρειαζόμαστε καλύτερη δικτύωση των υπηρεσιών στην Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλίσουμε την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για τις προτάσεις του, καθώς και για τη σύνοψη που πραγματοποίησε. Για τον λόγο αυτόν, η Ομάδα μου θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό το ότι απορρίψαμε τη χείρα που μας έτεινε ο εισηγητής μας, κ. Mayor Oreja, και ότι στο τέλος της διαδικασίας δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε κάποιον συμβιβασμό. Ως εκ τούτου, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ έχει προσδιορίσει ορισμένα βασικά σημεία για την αυριανή ψηφοφορία: για παράδειγμα, όταν υπάρχουν προτάσεις διαγραφής οι οποίες επισημαίνουν ότι η παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου οδηγεί στην τρομοκρατία, όταν υπάρχουν προτάσεις διαγραφής οι οποίες θέτουν τα σχολεία και τα θρησκευτικά κέντρα υπό ειδική επιτήρηση, και όταν υπάρχουν προτάσεις για διαγραφή των αναφορών στην τρομοκρατία της Τζιχάντ. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε μια απειλή, πρέπει να γνωρίζουμε από πού προέρχεται η απειλή αυτή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε την τρομοκρατία της Τζιχάντ ως τη βασική πρόκληση και να το επισημάνουμε αυτό στην έκθεση. Αν το διαγράψουμε, δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης. Δεν θα υποστηρίξουμε καμία περαιτέρω υποχώρηση στην έκθεση. Ως εκ τούτου, ελπίζω ότι στην αυριανή ψηφοφορία θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα."@el10
"Mr President, Vice-President, ladies and gentlemen, I think it is sad that we have to hold yet another debate about terrorism. Radicalisation and terrorism do not fit with Europe. The Europe which we are building is a Europe of tolerance, so it is always sad when we have to discuss this issue. There is a great deal that unites us. Terrorism is recognised as a major threat. Recruitment must be stopped. We must respect fundamental rights. Dialogue is the key to tolerance. We must be particularly aware of the Internet, particularly its significance in communication. In our foreign policy we view anti-terrorism as being particularly important. In Europe we need better networking of services to ensure that we can combat radicalisation and terrorism. I would particularly like to thank the Vice-President of the Commission for his suggestions here and for his summary. For my group, therefore, it is a great pity that the outstretched hand of our own rapporteur, Mr Mayor Oreja, was not taken and that we could not reach a compromise at the end of the process. The EPP-ED therefore has a number of key points which we have defined for tomorrow's vote: for example, when there are motions for deletions which state that the violation of individual rights and the rule of law lead to terrorism; when there are motions for deletions which put school and religious centres under special surveillance; and when there are motions to delete references to Jihadist terror. If we want to combat a threat, we need to know where the threat comes from. That is why we must identify Jihadist terror as the key challenge and state this in the report. If it is deleted, we will not be able to vote in favour of the report. We will not support any further watering-down of the report. I therefore hope that we can achieve a good result in tomorrow's vote."@en4
"Señor Presidente, Vicepresidente, Señorías, me parece que es triste que todavía tengamos que celebrar otro debate sobre el terrorismo. La radicalización y el terrorismo no encajan en Europa. La Europa que estamos construyendo es una Europa de tolerancia, por lo que siempre es triste tener que debatir esta cuestión. Un gran acuerdo nos une. El terrorismo se considera como una gran amenaza. Debe detenerse la captación. Debemos respetar los derechos fundamentales. El diálogo es la clave para la tolerancia. Debemos estar alerta, especialmente, con respecto a Internet y, sobre todo, a su importancia en la comunicación. En nuestra política exterior consideramos la lucha contra el terrorismo como un aspecto de gran importancia. Necesitamos en Europa mejores redes de servicios para garantizar que podemos combatir la radicalización y el terrorismo. Me gustaría dar las gracias especialmente al Vicepresidente de la Comisión por sus sugerencias y por su resumen. No obstante, mi grupo lamenta profundamente que la mano tendida por nuestro propio ponente, el señor Mayor Oreja, no fuera aceptada y no pudiéramos llegar a una transacción al final del proceso. Por tanto, el Grupo del PPE-DE tiene una serie de aspectos fundamentales que hemos definido para la votación de mañana: por ejemplo, para las propuestas de supresión de aquellas partes que afirman que la violación de los derechos individuales y el Estado de Derecho conducen al terrorismo, las propuestas de supresión de aquellas partes en las que las escuelas y los centros religiosos se someten a vigilancia especial, así como las propuestas de supresión de las referencias al terrorismo yihadista. Si queremos combatir una amenaza, necesitamos saber de dónde procede. Por eso, debemos identificar el terrorismo yihadista como el reto fundamental y exponerlo en el informe. Si se suprime, no podremos votar a favor del informe. No respaldaré ninguna atenuación del informe. Por tanto, confío en que podamos lograr un buen resultado en la votación de mañana."@es21
"Hr president, asepresident, daamid ja härrad, minu arvates on kurb, et peame jälle pidama arutelu terrorismi teemal. Radikaliseerumine ja terrorism ei sobi Euroopale. Euroopa, mida meie ehitame, on sallivuse Euroopa, nii et alati on kurb, kui peame seda küsimust arutama. On väga palju asju, mis meid ühendavad. Terrorism on tunnistatud väga suureks ohuks. Värbamine tuleb peatada. Me peame austama põhiõigusi. Dialoog on tee sallivusele. Eriti teadlikud peame olema Internetist, eriti selle tähendusest teabevahetusele. Me peame oma välispoliitikas eriti oluliseks terrorismivastasust. Vajame Euroopas paremat teenuste võrgustikku, millega tagada võitlus radikaliseerumise ja terrorismi vastu. Tahaksin eriti tänada komisjoni asepresidenti tema soovituste eest siin ja ta kokkuvõtte eest. Seetõttu on meie fraktsioonil eriti kahju, et meie raportööri hr Mayor Oreja väljasirutatud kätt ei võetud vastu ning me ei suutnud protsessi lõpul kompromissile jõuda. Seetõttu on fraktsioonil EPP-ED mõned põhilised vastuväited, mille oleme homseks hääletuseks kindlaks määranud: näiteks, kui tehakse katse jätta välja lõike, milles sätestatakse, et inimõiguste ja seaduste rikkumised viivad terrorismini; kui tehakse katse jätta välja lõike, millega kool ja usukeskused pannakse erijärelevalve alla, ning kui tehakse katse jätta välja viited džihaadi terrorismile. Kui tahame ohu vastu võidelda, siis peame teadma, kust see oht tuleb. Sellepärast peamegi määratlema džihaadi terrorismi kui peamise hädaohu ja raportis seda ütlema. Kui see välja jätta, siis ei ole me suutelised raporti poolt hääletama. Me ei toeta enam ühtki raporti lahjendamise katset. Sellepärast ma loodan, et me homsel hääletusel head tulemused saavutame."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission varapuheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, on surullista, että meidän on jälleen keskusteltava terrorismista. Radikalisoituminen ja terrorismi eivät sovi yhteen Euroopan kanssa. Rakennamme suvaitsevaisuuden Eurooppaa, joten tästä aiheesta keskusteleminen on aina surullista. Olemme samaa mieltä monista asioista. Terrorismi nähdään suurena uhkana. Värväys on saatava päättymään. Meidän on kunnioitettava perusoikeuksia. Suvaitsevaisuus edellyttää vuoropuhelua. Meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota Internetiin, erityisesti sen merkitykseen viestinnässä. Terrorismin torjunta on erittäin tärkeä osa ulkopolitiikkaamme. Eurooppalaisten yksiköiden on verkostoiduttava paremmin voidakseen torjua radikalisoitumista ja terrorismia. Haluan kiittää erityisesti komission varapuheenjohtajaa hänen ehdotuksistaan ja yhteenvedostaan. Siksi ryhmäni kannalta on suuri sääli, ettei esittelijämme Jaime Mayor Orejan ojentamaan käteen tartuttu ja ettemme päässeet prosessin päätteeksi kompromissiin. Huomisen äänestyksessä moni kohta onkin PPE-DE-ryhmälle ratkaisevan tärkeä. Nämä kohdat liittyvät muun muassa ehdotuksiin sellaisten kohtien poistamisesta, joissa todetaan, että yksilön oikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen rikkominen johtaa terrorismiin, joissa koulut tai uskonnolliset keskukset asetetaan erityisen valvonnan alaiseksi tai joissa poistetaan viittaukset jihad-terrorismiin. Jos haluamme torjua uhkaa, meidän on tiedettävä, mistä todellinen uhka on peräisin. Siksi meidän on määriteltävä jihad-terrorismi keskeiseksi haasteeksi ja todettava asia mietinnössä. Jos se poistetaan, emme voi äänestää mietinnön puolesta. Jos mietintöä vesitetään entisestään, emme voi kannattaa sitä. Siksi toivon, että pääsemme huomisessa äänestyksessä hyvään lopputulokseen."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs, je regrette vraiment que nous ayons à tenir un autre débat sur le terrorisme. La radicalisation et le terrorisme sont contraires à l’Europe. L’Europe que nous construisons est une Europe de tolérance. Il est dès lors bien triste de discuter de ces questions. C’est un enjeu très important qui nous unit. Le terrorisme est reconnu comme une menace majeure. Il faut mettre fin au recrutement. Nous devons respecter les droits fondamentaux. Le dialogue est le secret de la tolérance. Nous devons faire particulièrement attention à Internet, et à son poids dans la communication. Dans notre politique étrangère, nous conférons une importance particulière à l’antiterrorisme. Nous avons besoin en Europe d’une meilleure mise en réseau des services, pour nous permettre de combattre la radicalisation et le terrorisme. J’aimerais tout particulièrement remercier le vice-président de la Commission pour ses suggestions et sa synthèse. Mon groupe estime dès lors qu’il est très regrettable que la main tendue de notre propre rapporteur, M. Mayor Oreja, n’ait pas été prise et que nous ne puissions parvenir à un compromis à la fin de cette procédure. L’EPP-ED a dès lors défini un certain nombre de priorités pour le vote de demain: par exemple, quand il y a des motions de radiation qui affirment que la violation des droits individuels et le rôle de la loi conduisent au terrorisme; des motions de radiation qui placent les écoles et les centres religieux sous surveillance spéciale; et quand il y a des motions de radiation des références au terrorisme jihadiste. Pour combattre efficacement une menace, nous devons savoir d’où elle vient. C’est pourquoi nous devons identifier la terreur jihadiste comme le défi fondamental et le déclarer dans le rapport. Si on le radie, nous ne pourrons pas voter en faveur du rapport. Nous ne soutiendrons pas toute nouvelle dilution du rapport. J’espère dès lors que le vote de demain se passera favorablement."@fr8
"Elnök úr, alelnök úr, hölgyeim és uraim! Szomorúnak tartom, hogy újabb vitát vagyunk kénytelenek tartani a terrorizmusról. A radikalizmusnak és a terrorizmusnak nincs helye Európában. Az általunk kialakított Európa a toleranciára épül, és ezért mindig rossz érzés, ha ezt a témát kell tárgyalnunk. Sok minden köt össze minket. A terrorizmus elismerten hatalmas veszélyt jelent. A toborzást meg kell állítani. Tiszteletben kell tartani az alapvető emberi jogokat. A párbeszéd a tolerancia kulcsa. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk az internetre, és különösen annak a kommunikációban betöltött szerepére. Külpolitikánk részeként különösen fontosnak tekintjük a terrorizmusellenességet. Európán belül jobb szolgáltatási hálózatra van szükség annak érdekében, hogy hatékonyan vehessük fel a harcot a radikalizmussal és a terrorizmussal szemben. Szeretnék külön köszönetet mondani a Bizottság alelnökének javaslataiért és összefoglalójáért. Képviselőcsoportom sajnálattal látta, hogy előadónk, Mayor Oreja úr kinyújtott kezét senki sem fogta meg, így a folyamat végén nem sikerült kompromisszumra jutnunk. Az EPP-ED csoport ezért több kulcsfontosságú pontot is megfogalmazott a holnapi szavazás előtt: például, olyan törlési indítványok vannak, amelyek kijelentik, hogy az egyén jogainak megsértése és a jogállamiság terrorizmushoz vezet; olyan törlési indítványok, amelyek az iskolákat és a vallási központokat különleges megfigyelés alá helyeznék; vagy olyan törlési indítványok, amelyek eltávolítanák a dzsihádista terrorra történő utalásokat. Amennyiben szeretnénk egy fenyegető veszéllyel szembeszállni, úgy tudnunk kell, hogy ez honnan érkezik. Pontosan ezért szükséges a dzsihádista terrorizmust kiemelt feladatként azonosítani, és ezt a jelentésbe foglalni. Amennyiben ez törlésre kerül, abban az esetben nem tudjuk a jelentés mellett letenni voksunkat. Nem fogjuk támogatni a jelentés további felhígítását. Személy szerint tehát reménykedem benne, hogy a holnapi szavazás jó eredménnyel zárul."@hu11
"Signor Presidente, signor Vicepresidente, onorevoli colleghi, è triste che dobbiamo procedere all’ennesima discussione sul terrorismo. La radicalizzazione e il terrorismo non si addicono all’Europa. L’Europa che stiamo costruendo è un’Europa di tolleranza, motivo per cui è sempre triste tornare a discutere della questione. Sono molte le cose che ci uniscono. Il terrorismo è riconosciuto come un’importante minaccia. Si deve mettere fine al reclutamento. Dobbiamo rispettare i diritti fondamentali. Il dialogo è la chiave della tolleranza. Dobbiamo prestare particolare attenzione a soprattutto per la sua importanza nella comunicazione. Nella nostra politica estera, l’antiterrorismo riveste particolare importanza. In Europa abbiamo bisogno di una rete migliore di servizi per potere combattere la radicalizzazione e il terrorismo. Vorrei ringraziare in particolare il Vicepresidente della Commissione per i suoi suggerimenti e per la sua sintesi. Per il mio gruppo, pertanto, è davvero un peccato che la mano porta dal nostro relatore, l’onorevole Mayor Oreja, non sia stata afferrata e che non sia stato possibile raggiungere un compromesso alla fine del processo. Nel gruppo PPE-DE abbiamo quindi definito una serie di punti chiave per il voto di domani. Ad esempio quando vi sono proposte di annullamento che dichiarano che la violazione dei diritti individuali e dello Stato di diritto portano al terrorismo; quando vi sono proposte di annullamento che mettono sotto stretta vigilanza centri educativi e centri religiosi; e quando vi sono proposte per annullare i riferimenti al terrorismo . Se vogliamo combattere una minaccia, dobbiamo sapere da dove proviene. Ecco perché dobbiamo identificare il terrorismo come sfida principale e dichiararlo nella relazione. Se viene cancellato, non potremo votare in favore della relazione. Non sosterremo ogni ulteriore affievolimento della relazione. Mi auguro pertanto che possiamo raggiungere un buon risultato nella votazione di domani."@it12
"Gerb. pirmininke, Pirmininko pavaduotojau, ponios ir ponai, Aš manau, kad yra gana liūdna, kai turime dalyvauti dar vienoje diskusijoje terorizmo klausimais. Radikalėjimui ir terorizmui nėra vietos Europoje. Europa, kurią mes kuriame, yra tolerancijos Europa, todėl visada liūdna, kai turime dar kartą svarstyti šį klausimą. Visi mes turime daug bendra. Terorizmas pripažįstamas kaip viena didžiausių grėsmių. Teroristų verbavimas turi būti sustabdytas. Mes turime gerbti pagrindines žmogaus teises. Tolerancija be dialogo nėra galima. Ypač būtina žinoti, koks yra interneto, kaip ryšių priemonės, vaidmuo. Kovą su terorizmu mes laikome itin svarbia savo užsienio politikoje. Būtina Europoje sukurti tarnybų tinklą, kuris leistų kovoti su radikalėjimu ir terorizmu. Norėčiau ypač padėkoti Komisijos Pirmininko pavaduotojui už jo nuomonę ir pateiktus apibendrinimus. Todėl mano frakcija labai apgailestauja, kad mūsų pranešėjo J. Mayoro Oreja os pasiūlymas nebuvo išklausytas ir proceso pabaigoje mes negalime pasiekti kompromiso. Todėl rytojaus balsavime EPP-ED norėtų atkreipti dėmesį į keletą klausimų: pavyzdžiui, siūlomą išbraukti tekstą, kuriame teigiama, kad asmens teisių ir teisinės valstybės pažeidimai sudaro sąlygas atsirasti terorizmui; siūlomą išbraukti tekstą dėl specialaus mokyklų ir religinių centrų stebėjimo; ir siūlomas išbraukti nuorodas į Džihado terorizmą. Jeigu mes norime kovoti su grėsmėmis, turime žinoti, iš kur jos kyla. Būtent todėl mes turime apibrėžti Džihado terorizmą kaip pagrindinį iššūkį ir nurodyti tai pranešime. Jei tai bus išbraukta, balsuodami mes negalėsime pritarti pranešimui. Mes nepritariame tolesniam pranešimo prasmės išsklaidymui. Todėl tikiuosi, kad būsime išklausyti ir balsuodami rytoj pasieksime gerų rezultatų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētāja vietnieka kungs, dāmas un kungi! Man šķiet skumji, ka mums šodien vēlreiz jādebatē par terorismu. Radikalizācija un terorisms nesader ar Eiropu. Eiropa, kuru mēs būvējam, ir iecietības Eiropa, tādēļ vienmēr ir skumji, ja mums ir jāapspriež šis jautājums. Mūs vieno daudzi apstākļi. Terorisms ir atzīts par galveno draudu. Jāaptur vervēšana. Mums ir jāievēro pamattiesības. Dialogs ir atslēga uz iecietību. Mums jābūt īpaši informētiem par internetu, it īpaši par tā nozīmi saziņā. Mēs uzskatām pretterorismu par ārkārtīgi svarīgu mūsu ārpolitikā. Eiropā mums ir vajadzīgs labāks dienestu tīkls, lai nodrošinātu to, ka mēs varam apkarot radikalizāciju un terorismu. Es vēlētos īpaši pateikties Komisijas priekšsēdētāja vietniekam par viņa ieteikumiem šajā jomā un kopsavilkumu. Tādēļ manai grupai ir ļoti žēl, ka netika pieņemta mūsu referenta kunga pastieptā roka un ka procesa beigās mēs nevarējām panākt kompromisu. Tādēļ ir daudzi svarīgi punkti, kurus mēs esam noteikuši rītdienas balsojumam: piemēram, ja ir priekšlikumi svītrot tādus grozījumus, kas nosaka, ka cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpumi izraisa terorismu; ja ir priekšlikumi svītrot grozījumus, kuri nosaka īpašu uzraudzību skolām un reliģiskiem centriem; un ja ir priekšlikumi svītrot norādes uz džihāda terorismu. Ja mēs gribam apkarot draudus, mums ir jāzina, no kurienes draudi rodas. Tādēļ mums ir jānosauc džihāda terors par galveno izaicinājumu arī šajā ziņojumā. Ja to svītros, mēs nevarēsim balsot par labu ziņojumam. Mēs neatbalstīsim nekādu turpmāko ziņojuma mīkstināšanu. Tādēļ es ceru, ka mēs varam panākt labu rezultātu rītdienas balsojumā."@lv13
"Herr Präsident, Herr Vizepräsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich ist es traurig, dass wir wieder einmal eine Debatte über den Terror führen müssen. Radikalisierung und Terror passen nicht nach Europa. Das Europa, an dem wir bauen, ist ein Europa der Toleranz, und deswegen ist man immer wieder traurig, über dieses Thema reden zu müssen. Es gibt vieles, was uns eint. Der Terror wird als große Bedrohung festgestellt. Die Rekrutierung muss unterbunden werden. Dabei müssen wir die Grundrechte achten. Der Dialog ist der Schlüssel zur Toleranz. Wir müssen besonders auf das Internet achten. Es hat besondere Bedeutung bei der Kommunikation. In der Außenpolitik sehen wir die Antiterrorarbeit als von besonderer Bedeutung. Wir brauchen in Europa eine bessere Vernetzung der Dienststellen im Kampf gegen Radikalisierung und im Kampf gegen den Terror. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken, dass unser Vizepräsident der Kommission das angeregt und auch zusammengefasst hat. Es ist deshalb für meine Fraktion sehr schade, dass die ausgestreckte Hand unseres eigentlichen Berichterstatters, Mayor Oreja, nicht ergriffen worden ist, dass eine Kompromisssuche am Schluss unmöglich war. Wir haben deswegen als EVP-ED-Fraktion für die morgige Abstimmung eine Reihe von definiert. Zum Beispiel, wenn es Streichungsanträge gibt, die definieren, dass die Verletzung der individuellen Freiheiten und des Rechtsstaates zu Terror führt; wenn es Streichungsanträge gibt, die Schulzentren und religiöse Zentren unter besondere Beobachtung stellen; wenn es Anträge gibt, die die Streichung des Dschihadistenterrors wollen. Wenn man eine Gefahr bekämpfen will, dann muss man wissen, woher die Gefahr kommt. Deswegen müssen wir den dschihadistischen Terror als die zentrale Herausforderung auch in diesem Bericht benennen. Wenn das gestrichen wird, dann werden wir dem Bericht nicht zustimmen können. Wir werden eine weitere Verwässerung nicht unterstützen. Deswegen hoffe ich, dass wir morgen zu guten Ergebnissen kommen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de vicevoorzitter, dames en heren, ik vind het jammer dat wij nog een debat over terrorisme moeten voeren. Radicalisering en terrorisme passen niet in Europa. Het Europa waaraan wij bouwen, is een Europa van tolerantie. Het is dus altijd jammer als wij het over dit onderwerp moeten hebben. Er is veel dat ons verenigt. Terrorisme wordt als een grote bedreiging erkend. Werving dient een halt te worden toegeroepen. Wij moeten de grondrechten in acht nemen. Dialoog is de sleutel tot verdraagzaamheid. Wij moeten ons in het bijzonder bewust zijn van het internet en zijn belang voor communicatie. In ons buitenlands beleid beschouwen wij anti-terrorisme als bijzonder belangrijk. In Europa is een beter netwerk nodig van diensten om ervoor te zorgen dat wij radicalisering en terrorisme kunnen bestrijden. Ik dank in het bijzonder de vicevoorzitter van de Commissie voor zijn aanbevelingen en zijn samenvatting. Voor mijn fractie is het daarom uiterst jammer dat de uitgestoken hand van de heer Mayor Oreja, onze rapporteur, niet werd aangenomen en dat wij niet tot een compromis zijn kunnen komen. De Fractie PPE-DE heeft daarom een aantal belangrijke punten voor de stemming van morgen, bijvoorbeeld als er voorstellen zijn voor schrappingen die verklaren dat de schending van individuele rechten en de rechtstaat tot terrorisme leiden, die scholen en religieuze centra onder bijzonder toezicht plaatsen en die verwijzingen naar moslimterreur schrappen. Als wij een dreiging willen bestrijden, moeten wij weten waar die dreiging vandaan komt. Wij moeten moslimterreur daarom identificeren als de belangrijkste uitdaging, en dat in het verslag opnemen. Als die verwijzing wordt verwijderd, kunnen wij niet voor het verslag stemmen. Wij zullen geen verdere afzwakking van het verslag ondersteunen. Ik hoop daarom dat wij morgen bij de stemming tot een goed resultaat kunnen komen."@nl3
"Panie przewodniczący! Panie wiceprzewodniczący! Panie i panowie! Uważam, że to smutne, że musimy organizować jeszcze jedną dyskusję na temat terroryzmu. Radykalizm i terroryzm nie pasują do Europy. Europa, którą budujemy, to Europa tolerancji, toteż zawsze jest smutne, gdy musimy omawiać tę sprawę. Wiele rzeczy nas łączy. Terroryzm uznawany jest za wielkie zagrożenie. Rekrutację należy przerwać. Musimy przestrzegać podstawowych praw. Dialog jest kluczem do tolerancji. Musimy być szczególnie świadomi wpływu internetu, z uwagi na jego duże znaczenie, jako narzędzia komunikacji. Zwalczanie terroryzmu uważamy za szczególnie ważny element polityki zagranicznej. Potrzebujemy w Europie lepszej współpracy sieci służb, dzięki której będziemy mogli zwalczać radykalne postawy i terroryzm. Chciałabym szczególnie podziękować panu wiceprzewodniczącemu Komisji za przedstawione przez niego sugestie i podsumowanie. Dlatego też moja grupa szczególnie ubolewa, że wyciągnięta ręka naszego własnego sprawozdawcy, pana Mayora Oreja, nie została przyjęta i że nie możemy pod sam koniec tego procesu osiągnąć kompromisu. Dlatego też PPE-DE pragnie zwrócić uwagę na szereg punktów, jakie sformułowaliśmy na potrzeby jutrzejszego głosowania: na przykład, odnoszących się tam, gdzie są wnioski o skreślenie, które stanowią, że gwałcenie praw jednostki i rządów prawa prowadzi do rozwoju terroryzmu; tam, gdzie są wnioski o skreślenie mówiące o objęciu szkół i centrów religijnych specjalnym nadzorem; czy wreszcie tam, gdzie są wnioski o skreślenie odniesień do terroru związanego z Dżihadem. Jeżeli chcemy zwalczać zagrożenie, to musimy wiedzieć, skąd ono pochodzi. Dlatego też musimy zidentyfikować terror związany z Dżihadem, jako główne zagrożenie i umieścić to w sprawozdaniu. Jeżeli skreślimy to twierdzenie, to nie będziemy w stanie poprzeć sprawozdania. Nie będziemy popierać dalszego łagodzenia wymowy tego sprawozdania. Dlatego też mam nadzieję, że w jutrzejszym głosowaniu możemy osiągnąć dobry wynik."@pl16,16
"Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, entristece-me que tenhamos de realizar mais um debate sobre o terrorismo. A radicalização e o terrorismo não combinam com a Europa. A Europa que nós estamos a construir é uma Europa da tolerância e, por isso, o facto de termos de falar sobre este assunto é sempre um motivo de tristeza. Existe muita coisa que nos une. O terrorismo é reconhecido como uma grande ameaça. É urgente acabar com o recrutamento. Temos de respeitar os direitos fundamentais. O diálogo é a chave para a tolerância. Há que prestar particular atenção à Internet, sobretudo à importância que ela assume para a comunicação. No âmbito da nossa política externa, o combate ao terrorismo é considerado particularmente importante. Na Europa, precisamos de uma melhor ligação em rede dos serviços para garantir a nossa capacidade de luta contra a radicalização e o terrorismo. Quero agradecer especialmente ao Senhor Vice-Presidente da Comissão pelas sugestões e pela exposição sumária que nos apresentou. O meu grupo considera, por isso, profundamente lamentável que não tenham agarrado a mão estendida do nosso relator inicial, Mayor Oreja, e que não tenha sido possível alcançar um compromisso no final do processo. O Grupo PPE-DE definiu, por conseguinte, um conjunto de aspectos essenciais para a votação de amanhã: por exemplo, no que diz respeito às propostas de supressão que declaram que a violação das liberdades individuais e do Estado de direito contribui para reforçar o terrorismo, que colocam os centros educacionais e religiosos sob especial vigilância e que visam suprimir as referências ao terrorismo jihadista. Se queremos combater uma ameaça, precisamos de saber de onde é que ela vem. É por isso que temos de identificar o terrorismo jihadista como principal desafio e incluir esta constatação no relatório. Se esta referência for suprimida, não poderemos votar a favor do relatório. Não iremos apoiar mais nenhuma diluição do relatório. Espero, por isso, que possamos alcançar um bom resultado na votação de amanhã."@pt17
"Herr Präsident, Herr Vizepräsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich ist es traurig, dass wir wieder einmal eine Debatte über den Terror führen müssen. Radikalisierung und Terror passen nicht nach Europa. Das Europa, an dem wir bauen, ist ein Europa der Toleranz, und deswegen ist man immer wieder traurig, über dieses Thema reden zu müssen. Es gibt vieles, was uns eint. Der Terror wird als große Bedrohung festgestellt. Die Rekrutierung muss unterbunden werden. Dabei müssen wir die Grundrechte achten. Der Dialog ist der Schlüssel zur Toleranz. Wir müssen besonders auf das Internet achten. Es hat besondere Bedeutung bei der Kommunikation. In der Außenpolitik sehen wir die Antiterrorarbeit als von besonderer Bedeutung. Wir brauchen in Europa eine bessere Vernetzung der Dienststellen im Kampf gegen Radikalisierung und im Kampf gegen den Terror. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken, dass unser Vizepräsident der Kommission das angeregt und auch zusammengefasst hat. Es ist deshalb für meine Fraktion sehr schade, dass die ausgestreckte Hand unseres eigentlichen Berichterstatters, Mayor Oreja, nicht ergriffen worden ist, dass eine Kompromisssuche am Schluss unmöglich war. Wir haben deswegen als EVP-ED-Fraktion für die morgige Abstimmung eine Reihe von definiert. Zum Beispiel, wenn es Streichungsanträge gibt, die definieren, dass die Verletzung der individuellen Freiheiten und des Rechtsstaates zu Terror führt; wenn es Streichungsanträge gibt, die Schulzentren und religiöse Zentren unter besondere Beobachtung stellen; wenn es Anträge gibt, die die Streichung des Dschihadistenterrors wollen. Wenn man eine Gefahr bekämpfen will, dann muss man wissen, woher die Gefahr kommt. Deswegen müssen wir den dschihadistischen Terror als die zentrale Herausforderung auch in diesem Bericht benennen. Wenn das gestrichen wird, dann werden wir dem Bericht nicht zustimmen können. Wir werden eine weitere Verwässerung nicht unterstützen. Deswegen hoffe ich, dass wir morgen zu guten Ergebnissen kommen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda, dámy a páni, myslím že je zarmucujúce, že sa musí konať ďalšia rozprava o terorizme. Radikalizácia a terorizmus k Európe nepatria. Európa, ktorú budujeme, je Európou tolerancie, preto sú diskusie o tejto otázke vždy zarmucujúce. Je veľa toho, čo nás spája. Za najväčšiu hrozbu považujeme terorizmus. Máme potrebu zastaviť nábor teroristov. Musíme rešpektovať základné práva. Kľúčom k tolerancii je pre nás dialóg. Musíme si uvedomovať úlohu internetu, najmä jeho dôležitosť v oblasti komunikácie. Z hľadiska našej zahraničnej politiky sú otázky boja proti terorizmu obzvlášť dôležité . V Európe potrebujeme prepracovanejšiu sieť služieb na boj proti radikalizácii a terorizmu. Veľmi rád by som za dnešné návrhy a zhrnutie problematiky poďakoval pánovi podpredsedovi Komisie. Moju skupinu preto mrzí, že ruka, ktorú podal náš spravodajca, pán Mayor Oreja nebola prijatá, a že sme na konci tohto procesu nedosiahli kompromis. Z uvedeného dôvodu má skupina PPE-DE k zajtrajšiemu hlasovaniu o tomto návrhu niekoľko kľúčových pripomienok. Ide napríklad o návrhy na odstránenie, v ktorých sa uvádza, že porušovanie práv jednotlivcov a zásad právneho štátu vedú k terorizmu, alebo návrhy na odstránenie, ktoré požadujú osobitný dohľad nad miestami ako sú školy a náboženské centrá a návrhy na odstránenie zmienok o džihádistickom terorizme. Ak chceme bojovať proti nejakej hrozbe, musíme poznať jej pôvod. Z uvedeného dôvodu je potrebné stanoviť džihádistický terorizmus ako kľúčovú výzvu a uviesť túto skutočnosť v správe. V prípade, že sa v nej neobjaví, nebudeme môcť hlasovať v jej prospech. V súvislosti so správou už nepodporíme žiadne ústupky. Preto dúfam, že zajtrajšie hlasovanie dopadne dobre."@sk19
"Gospod predsednik, podpredsednik, gospe in gospodje, mislim, da je žalostno, ker moramo ponovno razpravljati o terorizmu. Radikalizacija in terorizem ne spadata v Evropo. Evropa, ki jo gradimo, je Evropa strpnosti, zato je vedno žalostno, ko moramo razpravljati o tem vprašanju. Veliko nas združuje. Terorizem se šteje za največjo grožnjo. Novačenje teroristov je treba ustaviti. Spoštovati moramo temeljne pravice. Dialog je ključen za zagotovitev strpnosti. Zlasti moramo biti pozorni na internet, zlasti na njegovo vlogo pri komunikaciji. V naši zunanji politiki so zlasti pomembni protiteroristični ukrepi. V Evropi potrebujemo boljše mreženje storitev za lažji boj proti radikalizaciji in terorizmu. Zlasti bi se rad zahvalil podpredsedniku Komisije za njegove predloge in povzetek. Moja skupina zato obžaluje, da niso bili sprejeti predlogi našega poročevalca, gospoda Mayorja Oreje, in da na koncu procesa nismo dosegli dogovora. Skupina PPE-DE je zato pripravila ključne točke, ki smo jih določili za jutrišnje glasovanje: na primer v zvezi s predlogi za črtanje, ki navajajo, da kršenje posameznikovih pravic in načela pravne države spodbuja terorizem; predlogi za črtanje, ki zagovarjajo poseben nadzor šolskih in verskih središčih; ter predlogi za črtanje sklicevanj na džihadski terorizem. Če želimo odpraviti grožnjo, moramo poznati njene vzroke. Zato moramo opredeliti džihadski terorizem kot največji izziv in to navesti v poročilu. Če bo to sklicevanje črtano, ne bomo mogli glasovati za sprejetje tega poročila. Ne bomo podprli kakršne koli dodatne omilitve poročila. Zato upam, da bomo na jutrišnjem glasovanju dosegli dobre rezultate."@sl20
"Herr talman, herr vice ordförande, mina damer och herrar! Jag tycker att det är sorgligt att vi måste hålla ännu en debatt om terrorism. Radikalisering och terrorism rimmar illa med EU. Unionen vi bygger är en tolerant union. Därför är det alltid sorgligt när vi måste diskutera den här frågan. Åtskilliga saker förenar oss. Terrorismen ses som ett stort hot. Rekryteringen måste stoppas. Vi måste respektera grundläggande rättigheter. Dialog är nyckeln till tolerans. Vi måste vara särskilt uppmärksamma på Internet, i synnerhet dess betydelse för kommunikation. I vår utrikespolitik anser vi att det är ytterst viktigt att bekämpa terrorismen. Vi behöver bättre tjänstenätverk inom EU för att kunna garantera att vi kan bekämpa radikalisering och terrorism. Jag skulle framför allt vilja tacka kommissionens vice ordförande för hans förslag och för hans sammanfattning. För min grupp är det därför en stor sorg att man inte tog vår föredragande Jaime Mayor Orejas utsträckta hand och att vi inte kunde uppnå en kompromiss i slutet av processen. Då det bland annat finns förslag om att stryka punkterna om att kränkningen av individuella rättigheter och rättsstatsprincipen leder till terrorism och att skolor och religiösa centrum ska sättas under särskild kontroll samt att man ska stryka referenserna till jihadterrorismen, har vi i PPE-DE-gruppen fastställt ett antal huvudpunkter inför morgondagens omröstning. Om vi vill bekämpa ett hot måste vi veta varifrån det kommer. Därför måste vi fastställa att jihadterrorismen är den största utmaningen och ange det i betänkandet. Om det stryks kommer vi inte att kunna rösta för betänkandet. Vi kommer inte att stödja någon ytterligare urvattning av det. Därför hoppas jag att vi kan uppnå ett gott resultat vid morgondagens omröstning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph