Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-159"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-159"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, addressing radicalisation into violence is at the core of the Commission’s counter-terrorism policy, and I therefore welcome the report being discussed today and the very vital issues it tackles. I also welcome the progress in interinstitutional cooperation in the area of recognition of the enormous challenge we face in developing a coherent EU policy that prevents, interrupts or reverses radicalisation processes. After a series of initiatives in recent years, since my first communication on the subject in September 2005, a communication will be presented to the Council and Parliament in July this year, identifying good practices in the Member States and making concrete recommendations for the way forward. I notice that the report makes a recommendation to the Commission in this regard. We have devoted time and resources in the last three years to better understanding this phenomenon, its trends, its manifestations and its dynamics. We have commissioned four separate comparative studies which are now being completed. We have sent a questionnaire to all the Member States and are currently analysing the answers received. We have organised a conference on the role of education in preventing radicalisation, which brought together educators, religious leaders and policy-makers to brainstorm new ideas. We are working on drafting the communication at the moment. The first three studies – on trigger factors, narrative and mobilisation tactics – are to be approved in the coming month. A fourth study on civil society engagement (best practices) is likely to be published around the time of the communication’s adoption in July. Its main results will by that stage already have been incorporated into the communication. Analysis of the questionnaire sent to the Member States is ongoing and will also feed into the reflection on the communication. We can therefore now formulate our policy with much deeper insight into the problem. Our communication will deal with important issues like the narrative used by violent radicals and radicalisation in prisons and in other places of vulnerability. We will also be talking about the role of education, and civil society engagement in countering radicalisation. Members will be aware that, in relation to incitement, we have presented a proposal for the amendment of the Framework Decision on combating terrorism that is one part of the ‘terrorism package’ introduced last November. That instrument aims to introduce into the Framework Decision offences parallel to those covered in the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: public provocation, recruitment and training for terrorism – including via the internet – and in particular internet instructions on how to produce home-made bombs. The Commission is strongly committed to supporting the victims of terrorism. We have, since 2004, demonstrated our support through financial assistance to numerous projects intended to help associations of victims of terrorism and to promote solidarity among European citizens. We envisage creating, in 2008, a European Network of Associations of Victims of Terrorism, in order to represent victims’ interests at European level and to strengthen European citizens’ solidarity with victims of terrorism. In conclusion, in order to tackle the terrorist threat at European level, it is absolutely necessary to implement a global prevention policy on the factors leading to radicalisation and recruitment, in order to explore its deep roots, while never justifying terrorist behaviour. Jihadist terrorism remains the biggest threat to democratic societies, including thousands of millions of honest Muslim people in the EU and in many other parts of the world."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, radikalizace vedoucí k násilí je stěžejní otázkou politiky Komise v oblasti boje proti terorismu, a proto vítám fakt, že je zde dnes tato zpráva projednávána a že se zabývá zcela zásadními otázkami. Rovněž oceňuji pokrok při spolupráci jednotlivých institucí ve věci uznání obrovské výzvy, jíž čelíme při vývoji ucelené politiky EU, díky které budeme moci radikalizaci předcházet, přerušit ji nebo zvrátit. Po řadě iniciativ, k nimž od doby, kdy jsem v září 2005 předložil k této problematice první sdělení, došlo, bude letos v červenci Radě a Parlamentu předloženo sdělení, v němž budou identifikovány osvědčené postupy členských států a obsažena konkrétní doporučení ohledně dalšího vývoje. Podotýkám, že v tomto smyslu obsahuje zpráva doporučení Komisi. Během posledních tří let jsme obětovali mnoho času a zdrojů, abychom tomuto jevu, jeho vývoji, projevům a dynamice porozuměli. Zadali jsme čtyři samostatné srovnávací studie, které jsou v současnosti dokončovány. Všem členským státům jsme rozeslali dotazník a nyní analyzujeme obdržené odpovědi. Uspořádali jsme konferenci o úloze vzdělání při prevenci radikalizace, na níž se sešli učitelé, vedoucí náboženští představitelé a tvůrci politiky, aby formulovali nové myšlenky. V současnosti připravujeme návrh sdělení. První tři studie, o spouštěcích faktorech a narativních a mobilizačních taktikách, mají být schváleny následující měsíc. Čtvrtá studie se týká angažovanosti občanské společnosti (osvědčené postupy) a pravděpodobně bude zveřejněna v době přijetí sdělení, tedy v červenci. Její hlavní výsledky budou v této etapě již do sdělení začleněny. Probíhá analýza dotazníků, které byly rozeslány členským státům, a její výsledky se ve sdělení rovněž odrazí. Proto můžeme nyní formulovat politiku s mnohem hlubší znalostí celé problematiky. Naše sdělení se zaměří na důležité otázky jako narativní techniky používané násilnými radikály a radikalizace ve vězeních a na dalších citlivých místech. Rovněž budeme hovořit o úloze vzdělání a o zapojení se občanské společnosti do boje proti radikalizaci. Členové si jsou jistě vědomi, že jde-li o podněcování k terorismu, předložili jsme pozměňovací návrh k rámcovému rozhodnutí o boji proti terorismu, které je součástí „teroristického balíčku“, jenž byl předložen loni v listopadu. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit do rámcového rozhodnutí trestné činy podobné těm, na které se vztahuje Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu: veřejnou provokaci, nábor a přípravu teroristů – a to i prostřednictvím internetu – a zejména internetové návody, jak doma vyrábět výbušniny. Komise je pevně odhodlána poskytovat podporu obětem terorismu. Od roku 2004 jsem prokázali naši podporu prostřednictvím finanční pomoci při řadě projektů, jejichž cílem bylo pomoci sdružením obětí terorismu a posílit solidaritu mezi evropskými občany. Plánujeme, že v roce 2008 zřídíme Evropskou síť sdružení obětí terorismu, aby na evropské úrovni zastupovala zájmy obětí terorismu a posílila solidaritu evropských občanů s oběťmi terorismu. Na závěr třeba říci, že abychom dokázali čelit terorismu na evropské úrovni, je naprosto nezbytné provádět politiku globální prevence faktorů, které vedou k radikalizaci a náboru nových teroristů, abychom prozkoumali hluboké kořeny terorismu a zároveň se nikdy nedopustili toho, abychom terorismus ospravedlňovali. Džihádský terorismu zůstává největší hrozbou pro demokratické společnosti i pro miliony poctivých muslimů v EU i v mnoha dalších částech světa."@cs1
"Hr. formand! Bekæmpelsen af voldelig radikalisering er kernen i Kommissionens terrorbekæmpelsespolitik, og derfor bifalder jeg denne betænkning og de meget vigtige emner, der behandles i den. Jeg bifalder også fremskridtene i det interinstitutionelle arbejde, hvad angår anerkendelsen af den enorme udfordring, vi står over for, med hensyn til at udvikle en sammenhængende EU-politik, der forebygger, afbryder eller vender radikaliseringsprocesser. Efter en række initiativer i de senere år, siden min første meddelelse om emnet i september 2005, vil Rådet og Parlamentet i juli i år få forelagt en meddelelse med oplysninger om god praksis i medlemsstaterne og konkrete anbefalinger om den videre udvikling. Jeg bemærker, at der i betænkningen er en henstilling til Kommissionen om dette. Vi har i løbet af de sidste tre år afsat både tid og ressourcer til bedre at forstå dette fænomen, dets tendenser, dets udtryk og dets dynamik. Vi har bestilt fire særskilte sammenlignende undersøgelser, som nu bliver færdiggjort. Vi har sendt et spørgeskema til samtlige medlemsstater og er i gang med at analysere svarene. Vi har tilrettelagt en konference om den rolle, som uddannelse spiller for forebyggelse af radikalisering, hvor undervisere, religiøse ledere og politiske beslutningstagere kastede nye idéer på bordet. Vi er i gang med at udarbejde meddelelsen. De første tre undersøgelser - om udløsende faktorer, retorik og mobiliseringstaktikker - bliver godkendt i den kommende måned. En fjerde undersøgelse om det civile samfunds engagement (bedste praksis) bliver sandsynligvis offentliggjort omkring det tidspunkt, hvor meddelelsen vedtages i juli. De vigtigste resultater af den vil på det tidspunkt allerede være indarbejdet i meddelelsen. Analysen af det spørgeskema, der blev sendt til medlemsstaterne, er i gang og vil også være afspejlet i meddelelsen. Derfor kan vi nu formulere vores politik med langt større indsigt i problemet. Vores meddelelse vil omhandle vigtige spørgsmål som den retorik, som voldelige radikale elementer benytter, og radikalisering i fængsler og andre sårbare steder. Vi vil også behandle uddannelsens rolle og det civile samfunds engagement i bekæmpelse af radikalisering. De er nok klar over, at vi i forbindelse med opfordring til at begå terrorhandlinger har stillet et forslag til ændring af rammeafgørelsen om bekæmpelse af terrorisme, som indgår i den terrorpakke, der blev indført i november sidste år. Det instrument tager sigte på i rammeafgørelsen at indføre overtrædelser svarende til dem, der indgår i Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme, dvs. offentlig opfordring til, rekruttering til og oplæring i at begå terrorhandlinger - også via internettet - og navnlig instruktioner i, hvordan man fremstiller hjemmelavede bomber. Kommissionen er stærkt engageret i at støtte ofrene for terrorisme. Siden 2004 har vi ydet støtte gennem finansiel bistand til talrige projekter, som tager sigte på at hjælpe foreninger af ofre for terrorisme og fremme solidaritet blandt de europæiske borgere. Vi har planer om i 2008 at oprette et europæisk netværk af foreninger af ofre for terrorisme for at få repræsenteret ofrenes interesser på europæisk plan og styrke de europæiske borgeres solidaritet med ofre for terrorisme. Endelig er det for at bekæmpe terrortruslen på europæisk plan helt nødvendigt at gennemføre en samlet forebyggelsespolitik for de faktorer, der fører til radikalisering og rekruttering, med henblik på at undersøge dens dybereliggende årsager uden nogensinde at retfærdiggøre terroradfærd. Islamistisk terrorisme er fortsat den største trussel mod demokratiske samfund, deriblandt de flere milliarder hæderlige muslimer i EU og mange andre dele af verden."@da2
". Herr Präsident! Die Auseinandersetzung mit der Radikalisierung der Gewalt steht im Mittelpunkt der Politik der Kommission zur Bekämpfung des Terrorismus, und daher begrüße ich den Bericht, der heute erörtert wird, sowie die entscheidenden Fragen, die er behandelt. Ich begrüße ferner die Fortschritte bei der interinstitutionellen Zusammenarbeit im Bereich der Anerkennung der gewaltigen Herausforderung, der wir bei der Entwicklung einer kohärenten EU-Politik gegenüberstehen, die Radikalisierungsprozesse verhindern, abbrechen oder umkehren soll. Nach einer Reihe von Initiativen in den letzten Jahren, die auf meine erste Mitteilung zu dem Thema im September 2005 folgten, wird dem Rat und dem Parlament im Juli dieses Jahres eine Mitteilung unterbreitet, in der bewährte Praktiken in den Mitgliedstaaten aufgeführt und konkrete Empfehlungen für den Weg nach vorn vorgelegt werden. Ich stelle fest, dass der Bericht eine diesbezügliche Empfehlung an die Kommission enthält. Wir haben in den letzten drei Jahren Zeit und Mittel aufgewendet, um dieses Phänomen, seine Trends, seine Erscheinungsformen und seine Dynamik besser zu verstehen. Wir haben vier separate, vergleichende Studien in Auftrag gegeben, die nun abgeschlossen wurden. Wir haben einen Fragebogen an alle Mitgliedstaaten versandt und befassen uns derzeit mit den eingegangenen Antworten. Wir haben eine Konferenz zur Rolle der Bildung bei der Vorbeugung der Radikalisierung veranstaltet, an der Pädagogen, Religionsführer und Politiker teilgenommen und über neue Ideen nachgedacht haben. Wir arbeiten derzeit am Entwurf der Mitteilung. Die ersten drei Studien – zu Auslösern, Botschaften und Mobilisierungstaktiken – werden im nächsten Monat angenommen. Eine vierte Studie zur Einbindung der Zivilgesellschaft (bewährte Praktiken) wird voraussichtlich etwa zum Zeitpunkt der Annahme der Mitteilung im Juli veröffentlicht. Ihre wichtigsten Ergebnisse werden zu diesem Zeitpunkt bereits in die Mitteilung aufgenommen sein. Die Bearbeitung des Fragebogens, der den Mitgliedstaaten übermittelt wurde, läuft und wird ebenfalls in die Überlegungen zu der Mitteilung einfließen. Wir können unsere Politik daher nun mit einem viel tieferen Einblick in das Problem konzipieren. In unserer Mitteilung werden wichtige Fragen wie die Botschaften behandelt, die gewalttätige Radikale benutzen, sowie die Radikalisierung in Gefängnissen und anderen Orten der Gefährdung. Wir werden auch über die Rolle der Bildung sprechen sowie über die Einbindung der Zivilgesellschaft in die Bekämpfung der Radikalisierung. Den Mitgliedern wird bekannt sein, dass wir in Bezug auf die Anstiftung einen Vorschlag zur Änderung des Rahmensbeschlusses über die Bekämpfung des Terrorismus vorgelegt haben, der ein Teil des im letzten November eingeführten „Terrorismus-Pakets“ ist. Mit diesem Instrument sollen in den Rahmenbeschluss Straftaten parallel zu denen aufgenommen werden, die unter das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus fallen: öffentliche Aufforderung zur Begehung einer Straftat, Anwerbung und Ausbildung für terroristische Zwecke – auch über das Internet – und insbesondere Anleitungen für den Bau von Bomben im Internet. Die Kommission hat sich ausdrücklich verpflichtet, die Opfer des Terrorismus zu unterstützen. Wir haben seit 2004 unsere Unterstützung durch die Finanzierung zahlreicher Projekte bewiesen, mit denen Verbänden von Terrorismusopfern geholfen und die Solidarität unter den europäischen Bürgern gestärkt werden soll. Wir planen, 2008 ein Europäisches Netz der Vereinigungen von Terroropfern einzurichten, um die Interessen der Opfer auf europäischer Ebene zu vertreten und die Solidarität der europäischen Bürger mit den Opfern des Terrorismus zu stärken. Um sich mit der terroristischen Bedrohung auf europäischer Ebene auseinanderzusetzen, ist eine umfassende Politik der Prävention im Hinblick auf die Faktoren unabdinglich, die zu Radikalisierung und Anwerbung führen, dies mit dem Ziel, ihre tief liegenden Wurzeln zu erforschen; dabei darf das Verhalten der Terroristen niemals gerechtfertigt werden. Der Dschihad-Terrorismus ist auch weiterhin die größte Bedrohung für demokratische Gesellschaften, auch für die Millionen ehrbarer Muslime in der EU und in vielen anderen Teilen der Welt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης που ενυπάρχει στη βία βρίσκεται στον πυρήνα της αντιτρομοκρατικής πολιτικής της Επιτροπής και, για τον λόγο αυτόν, χαιρετίζω την έκθεση που συζητούμε σήμερα, καθώς και τα πολύ σημαντικά ζητήματα που εξετάζει. Χαιρετίζω επίσης την πρόοδο της διοργανικής συνεργασίας στον τομέα της αναγνώρισης της τεράστιας πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την ανάπτυξη μιας συνεκτικής κοινοτικής πολιτικής, η οποία θα προλαμβάνει, θα εμποδίζει ή θα αναιρεί τις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης. Έπειτα από μια σειρά πρωτοβουλιών κατά τα πρόσφατα χρόνια, οι οποίες αναπτύχθηκαν από την πρώτη μου ανακοίνωση επί του θέματος αυτού τον Σεπτέμβριο του 2005, θα υποβληθεί φέτος τον Ιούλιο στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο μια ανακοίνωση, η οποία θα εντοπίζει τις ορθές πρακτικές των κρατών μελών και θα προβαίνει σε συγκεκριμένες συστάσεις για την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Σημειώνω ότι η έκθεση προβαίνει σε σύσταση προς την Επιτροπή αναφορικά με το θέμα αυτό. Τα τελευταία τρία χρόνια αφιερώσαμε χρόνο και πόρους για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου αυτού, των τάσεών του, των εκδηλώσεών του και της δυναμικής του. Αναθέσαμε τη διεξαγωγή τεσσάρων ξεχωριστών συγκριτικών μελετών, οι οποίες ολοκληρώνονται τώρα. Αποστείλαμε ερωτηματολόγιο σε όλα τα κράτη μέλη και, επί του παρόντος, αναλύουμε τις απαντήσεις που λάβαμε. Οργανώσαμε μια διάσκεψη σχετικά με τον ρόλο της εκπαίδευσης στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, στην οποία συγκεντρώθηκαν παιδαγωγοί, θρησκευτικοί ηγέτες και φορείς λήψης αποφάσεων για να ανταλλάξουν νέες ιδέες. Επί του παρόντος, εργαζόμαστε πάνω στη σύνταξη μιας ανακοίνωσης. Οι τρεις πρώτες μελέτες –σχετικά με τους παράγοντες ενεργοποίησης, τις τακτικές παρουσίασης γεγονότων και κινητοποίησης– πρόκειται να εγκριθούν τον ερχόμενο μήνα. Μια τέταρτη μελέτη σχετικά με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών (βέλτιστες πρακτικές) θα δημοσιευθεί πιθανότατα κατά την περίοδο της έγκρισης της ανακοίνωσης τον Ιούλιο. Τα κύρια πορίσματά της θα έχουν ήδη ενσωματωθεί έως τη φάση εκείνη στην ανακοίνωση. Η ανάλυση του ερωτηματολογίου που απεστάλη στα κράτη μέλη συνεχίζεται και θα τροφοδοτήσει επίσης τους προβληματισμούς σχετικά με την ανακοίνωση. Ως εκ τούτου, μπορούμε πλέον να διαμορφώσουμε την πολιτική μας, έχοντας πολύ μεγαλύτερη κατανόηση του προβλήματος. Η ανακοίνωσή μας θα εξετάσει σημαντικά ζητήματα, όπως την παρουσίαση των γεγονότων που χρησιμοποιούν οι βίαιοι ριζοσπάστες και τη ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές και σε άλλα μέρη όπου οι άνθρωποι είναι τρωτοί. Επίσης, θα συζητήσουμε για τον ρόλο της εκπαίδευσης, καθώς και για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Οι βουλευτές θα γνωρίζουν ότι, όσον αφορά την υποκίνηση, υποβάλαμε μια πρόταση για την τροποποίηση της απόφασης πλαισίου σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία αποτελεί ένα μέρος της «δέσμης για την τρομοκρατία» που θεσπίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Το μέσο αυτό έχει ως στόχο να εισαγάγει στην απόφαση πλαίσιο αδικήματα παράλληλα με εκείνα που καλύπτονται στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας: δημόσια πρόκληση, στρατολόγηση και εκπαίδευση για τρομοκρατικές ενέργειες –μεταξύ άλλων μέσω του Διαδικτύου– και, ιδιαίτερα, οδηγίες από το Διαδίκτυο σχετικά με το πώς να κατασκευάσει κανείς χειροποίητες βόμβες. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί σοβαρά να στηρίξει τα θύματα της τρομοκρατίας. Από το 2004, έχουμε δείξει την υποστήριξή μας μέσω της παροχής οικονομικής συνδρομής σε πολυάριθμα σχέδια, τα οποία έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις ενώσεις θυμάτων της τρομοκρατίας και να προωθήσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Οραματιζόμαστε να δημιουργήσουμε, το 2008, ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενώσεων Θυμάτων της Τρομοκρατίας, με σκοπό την εκπροσώπηση των συμφερόντων των θυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ενίσχυση της αλληλεγγύης των ευρωπαίων πολιτών προς τα θύματα της τρομοκρατίας. Εν κατακλείδι, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατική απειλή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι απολύτως απαραίτητο να εφαρμόσουμε μια συνολική πολιτική πρόληψης των παραγόντων που οδηγούν στη ριζοσπαστικοποίηση και στη στρατολόγηση, προκειμένου να εξερευνήσουμε τις βαθιές της ρίζες, χωρίς ποτέ όμως να δικαιολογούμε την τρομοκρατική συμπεριφορά. Η τρομοκρατία της Τζιχάντ εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη απειλή για τις δημοκρατικές κοινωνίες, καθώς και για χιλιάδες εκατομμύρια τίμιων μουσουλμάνων πολιτών στην ΕΕ και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου."@el10
"Señor Presidente, abordar la radicalización hacia la violencia constituye uno de los núcleos de la política antiterrorista de la Comisión y, por tanto, acojo con satisfacción el informe que se debate hoy así como las cuestiones fundamentales que trata. Acojo asimismo con satisfacción el avance en la cooperación interinstitucional en el ámbito del reconocimiento del gran reto al que nos enfrentamos a la hora de desarrollar una política comunitaria coherente que prevenga, detenga o cambie completamente los procesos de radicalización. Tras una serie de iniciativas tomadas en los últimos años, desde mi primera comunicación sobre este tema en septiembre de 2005, en julio de este año se presentará una Comunicación al Consejo y al Parlamento, en la que se identifican las prácticas recomendadas en los Estados miembros y se establecen recomendaciones concretas para seguir avanzando. Observo que el informe hace una recomendación a la Comisión a este respecto. En los últimos tres años hemos dedicado tiempo y recursos para lograr un mejor entendimiento de este fenómeno, de sus tendencias, sus manifestaciones y su dinámica. Hemos dedicado cuatro estudios comparativos independientes que ahora se están finalizando. Hemos enviado un cuestionario a todos los Estados miembros y actualmente estamos analizando las respuestas recibidas. Hemos organizado una conferencia sobre la función de la educación a la hora de prevenir la radicalización que reúne a educadores, líderes religiosos y responsables políticos con el fin de llegar a nuevas ideas. En estos momentos, estamos trabajando en la redacción de la Comunicación. Los tres primeros estudios —sobre los factores desencadenantes, narrativa y tácticas de movilización—se aprobarán el próximo mes. Es probable que un cuarto estudio sobre el compromiso de la sociedad civil (mejores prácticas) se publique aproximadamente cuando se apruebe la Comunicación en julio. En esa fase, se habrán incorporado a la Comunicación sus principales resultados. Se está llevando a cabo un análisis del cuestionario enviado a los Estados miembros que también será incluido en la Comunicación. Por tanto, ahora podemos formular nuestra política partiendo de una perspectiva mucho más profunda del problema. Nuestra Comunicación abordará cuestiones importantes como los discursos empleados por los radicales violentos y la radicalización en las cárceles y otros lugares vulnerables. Trataremos asimismo la función de la educación y el compromiso de la sociedad civil en la lucha contra la radicalización. Los diputados serán conscientes de que, con respecto a la incitación, hemos presentado una propuesta para la enmienda de la Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo que es parte del «paquete terrorista» presentado el pasado mes de noviembre. Dicho instrumento se dirige a introducir en la Decisión marco delitos paralelos a los incluidos en el Convenio del Consejo de Europa para la represión del terrorismo: provocación pública, captación y adiestramiento de terroristas —incluido a través de Internet— y, en concreto, las instrucciones dadas a través de Internet sobre cómo elaborar bombas de fabricación casera. La Comisión está firmemente comprometida a apoyar a las víctimas del terrorismo. Desde 2004 hemos demostrado nuestro apoyo a través de asistencia financiera a numerosos proyectos dirigidos a ayudar a las asociaciones de víctimas del terrorismo y a promover la solidaridad entre los ciudadanos comunitarios. Tenemos previsto crear en 2008 una Red europea de asociaciones de víctimas del terrorismo para representar los intereses de las víctimas a escala comunitaria y para reforzar la solidaridad de los ciudadanos comunitarios con las víctimas del terrorismo. En conclusión, para poder abordar la amenaza terrorista a escala comunitaria, es absolutamente necesario aplicar una política de prevención global sobre los factores que conducen a la radicalización y la captación, para poder explorar sus raíces más profundas, a la vez que bajo ningún concepto se justifique el comportamiento terrorista. El terrorismo yihadista sigue siendo la amenaza más importante para las sociedades democráticas, incluidos los miles de honrados musulmanes de la UE y de otras muchas partes del mundo."@es21
"Hr president, radikaalsuse käsitlemine vägivallana on komisjoni terrorismivastase poliitika põhiolemus ning seetõttu ma tervitan raportit, mida täna arutatakse, ja väga elulisi küsimusi, millega see tegeleb. Ma tervitan ka institutsioonidevahelise koostöö edusamme selle tohutu väljakutse valdkonnas, millele me vastu astume, arendades järjekindlat ELi poliitikat, mis radikaliseerumisprotsessid ära hoiab, need katkestab või vastupidiseks pöörab. Pärast mitmeid viimaste aastate algatusi ja mu esimest teatist selle teema kohta 2005. aasta septembris esitatakse käesoleva aasta juulis nõukogule ja parlamendile teatis, milles määratletakse head tavad liikmesriikides ja tehakse konkreetseid soovitusi edasiliikumiseks. Märkasin, et raportis tehakse komisjonile selles suhtes soovitus. Oleme viimase kolme aasta jooksul pühendanud aega ja vahendeid selle nähtuse, tema suundumuste, ilmingute ja dünaamika paremaks mõistmiseks. Oleme teinud neli iseseisvat võrdlevat uuringut, mis nüüd on lõpule viidud. Oleme saatnud küsimustiku kõigisse liikmesriikidesse ja analüüsime praegu saadud vastuseid. Oleme korraldanud konverentsi hariduse osatähtsusest radikaliseerumise ärahoidmisel, mis tõi kokku haridustegelasi, usujuhte ja poliitikuid, et ajurünnaku teel uusi ideid leida. Praegu töötame teatise eelnõu kallal. Esimesed kolm uuringut – vallandamistegurite, põhjenduste ja mobilisatsioonitaktikate kohta – tulevad heakskiitmisele järgmisel kuul. Neljas uuring kodanikuühiskonna kaasamise kohta (head tavad) avaldatakse tõenäoliselt umbes kõnealuse teatise heakskiitmise ajal juulis. Selle peamised tulemused on selleks ajaks juba teatise sisu hulka lisatud. Liikmesriikidele saadetud küsimustiku analüüs jätkub ja leiab samuti teatises kajastamist. Seepärast saame nüüd sõnastada oma poliitika probleemi palju sügavama tundmisega. Meie teatis tegeleb tähtsate küsimustega, nagu vägivaldsete radikaalide kasutatud põhjendused ning radikaliseerumine vanglates ja muudes kergesti haavatavates kohtades. Räägime samuti hariduse osatähtsusest ning kodanikuühiskonna kaasamisest radikaliseerumise vastu võitlemisel. Parlamendiliikmed teavad, et kihutustöö osas oleme me teinud ettepaneku muudatuse tegemiseks terrorismivastase võitluse raamotsuses, mis on üks osa eelmise aasta novembris esitatud terrorismipaketist. Selle dokumendi eesmärk on lisada raamotsusesse rikkumiste kohta paralleelne tekst sellele, mis on Euroopa Nõukogu terrorismi tõkestamise konventsioonis: avalikud provokatsioonid, värbamine ja väljaõpe terrorismiks – sealhulgas Interneti kaudu – ning eriti Interneti-põhised juhendid, kuidas omatehtud pomme valmistada. Komisjon on kindlalt pühendunud terrorismiohvrite toetamisele. Oleme 2004. aastast alates demonstreerinud oma toetust finantsabi kaudu arvukatele projektidele, mis olid mõeldud terrorismiohvrite ühingute aitamiseks ja Euroopa kodanike vahelise solidaarsuse tugevdamiseks. Me kavandame 2008. aastal Terrorismiohvrite Assotsiatsiooni Euroopa võrgustiku loomist, et esindada ohvrite huve Euroopa tasandil ja tugevdada Euroopa kodanike solidaarsust terrorismiohvritega. Lõpetuseks, et tegelda terrorismiohuga Euroopa tasandil, on absoluutselt vajalik rakendada ülemaailmset ennetamispoliitikat tegurite suhtes, mis viivad radikaliseerumiseni ja värbamiseni, et uurida terrorismi sügavamaid juuri, seejuures terroristlikku käitumist mingil juhul õigustamata. Džihaadi terrorism jääb suurimaks ähvarduseks demokraatlikele ühiskondadele, sealhulgas tuhandetele miljonitele ausatele moslemitele ELis ja paljudes muudes maailma paikades."@et5
". Arvoisa puhemies, väkivallan radikalisoitumiseen puuttuminen on keskeinen osa komission toimia terrorismin torjumiseksi. Suhtaudun siksi myönteisesti tähän mietintöön ja siinä käsiteltyihin hyvin tärkeisiin asioihin. Mielestäni on myös myönteistä, kuinka toimielintenvälinen yhteistyö on kehittynyt ja että toimielimet ottavat yhteistyössään huomioon sen valtavan haasteen, joka liittyy radikalisoitumisen ehkäisemiseen, keskeyttämiseen tai torjumiseen tähtäävän johdonmukaisen EU:n politiikan kehittämiseen. Aiheesta on tehty viime vuosina lukuisia aloitteita – annoin ensimmäisen tiedonantoni aiheesta syyskuussa 2005 – ja nyt tämän vuoden heinäkuussa neuvostolle ja parlamentille esitellään tiedonanto, jossa määritetään jäsenvaltioiden hyvät käytännöt ja annetaan konkreettisia suosituksia tulevaisuutta varten. Panen merkille, että mietinnössä annetaan komissiolle asiaa koskeva suositus. Olemme käyttäneet viimeisten kolmen vuoden aikana aikaa ja resursseja siihen, että ymmärtäisimme paremmin tätä ilmiötä, sen suuntauksia, ilmenemismuotoja ja dynamiikkaa. Olemme tilanneet neljä erillistä vertailututkimusta, jotka ovat nyt valmistumassa. Olemme lähettäneet kyselylomakkeen kaikkiin jäsenvaltioihin ja analysoimme nyt saamiamme vastauksia. Olemme järjestäneet konferenssin, jossa käsiteltiin radikalisoitumisen ehkäisemistä koulutuksen avulla ja johon kokoontui opettajia, uskonnollisia johtajia ja päätöksentekijöitä kehittelemään uusia ideoita. Laadimme parhaillaan asiaa koskevaa tiedonantoa. Kolme ensimmäistä tutkimusta koskevat laukaisevia tekijöitä, kerrontaa ja mobilisointitaktiikkaa, ja ne on määrä hyväksyä ensi kuussa. Neljäs tutkimus kansalaisyhteiskunnan toimista (parhaista käytännöistä) julkaistaan todennäköisesti heinäkuussa eli samoihin aikoihin tiedonannon hyväksymisen kanssa. Tuossa vaiheessa sen tärkeimmät tulokset on jo sisällytetty tiedonantoon. Jäsenvaltioille lähetetyn kyselylomakkeen analysointi jatkuu. Myös analyysin tulokset otetaan tiedonannossa huomioon. Voimme nyt siis kehittää politiikkaa siltä pohjalta, että ymmärrämme ongelman nyt paljon paremmin. Tiedonannossamme käsitellään tärkeitä seikkoja, kuten väkivaltaisten ääriryhmien käyttämää kerrontaa sekä vankiloissa ja muissa altistavissa paikoissa tapahtuvaa radikalisoitumista. Käsittelemme siinä myös koulutuksen vaikutusta ja sitä, kuinka kansalaisyhteiskunta voi torjua radikalisoitumista. Huomaatte, että olemme esittäneet terrorismin torjumista koskevaan puitepäätökseen, joka on osa viime marraskuussa esitettyä ”terrorismipakettia”, tarkistuksen, joka koskee yllyttämistä. Pyrimme näin lisäämään puitepäätökseen rikokset, jotka vastaavat terrorismin ehkäisemisestä tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen kirjattuja rikoksia: niitä ovat kansankiihotus, terroristien värväys ja koulutus – myös Internetissä – sekä etenkin kotitekoisten pommien valmistusohjeiden jakaminen verkossa. Komissio on sitoutunut voimakkaasti tukemaan terrorismin uhreja. Olemme osoittaneet tukeamme vuodesta 2004 lähtien antamalla taloudellista tukea hankkeille, joilla autetaan terrorismin uhrien yhdistyksiä ja edistetään EU:n kansalaisten keskinäistä solidaarisuutta. Suunnittelemme perustavamme vuonna 2008 terrorismin uhrien yhdistysten eurooppalaisen verkoston, joka ajaisi uhrien etuja Euroopassa ja lisäisi eurooppalaisten solidaarisuutta terrorismin uhreja kohtaan. Voidakseen torjua terrorismin uhkaa EU:n on välttämätöntä käynnistää kokonaisvaltaiset torjuntatoimet, joilla puututaan seikkoihin, jotka johtavat radikalisoitumiseen ja värväykseen. Näin voidaan puuttua ongelman syihin ja estää terrorismin puolustelu. Jihad-terrorismi on demokraattisten yhteiskuntien suurin uhka – ja se uhkaa myös tuhansia ja miljoonia rehellisiä muslimeja EU:ssa ja eri puolilla maailmaa."@fi7
"Monsieur le Président, aborder le thème de la radicalisation tournant à la violence est au cœur même de la politique de contre-terrorisme de la Commission, et j’applaudis dès lors le rapport discuté aujourd’hui et les questions primordiales qu’il aborde. Je me réjouis également des progrès de la coopération interinstitutionnelle dans la reconnaissance des immenses défis que nous devons relever pour développer une politique européenne cohérente prévenant, mettant fin ou inversant les processus de radicalisation Suite à une série d’initiatives ces dernières années, depuis ma première communication à ce sujet en septembre 2005, une communication sera présentée au Conseil et au Parlement en juillet de cette année. Celle-ci identifiera les bonnes pratiques au sein des États membres et formulera des recommandations concrètes pour l’avenir. Je vois que le rapport adresse une recommandation à la Commission à cet égard. Ces trois dernières années, nous avons consacré du temps et des ressources à mieux comprendre ce phénomène, ses tendances, ses manifestations et ses dynamiques. Nous avons commandé quatre études comparatives distinctes, à présent achevées. Nous avons envoyé un questionnaire à tous les États membres et analysons en ce moment les réponses reçues. Nous avons organisé une conférence sur le rôle de l’éducation dans la prévention de la radicalisation, qui a rassemblé des éducateurs, des chefs religieux et des décisionnaires, pour chercher de nouvelles idées. Nous rédigeons en ce moment le projet de cette communication. Les trois premières études – sur les facteurs de déclenchement, le discours narratif et les tactiques de mobilisation – doivent être approuvées dans les mois à venir. Une quatrième étude, sur l’engagement de la société civile (les meilleures pratiques), sera normalement publiée en même temps que l’adoption de la communication en juillet. À ce stade, ses principaux résultats auront déjà été intégrés à la communication. L’analyse du questionnaire envoyé aux États membres est en cours, et viendra aussi alimenter la réflexion sur la communication. Ainsi, nous pouvons à présent formuler notre politique avec une bien meilleure compréhension du problème. Notre communication traitera de questions très importantes, telles que le discours utilisé par les radicaux violents et la radicalisation dans les prisons ou à d’autres endroits de vulnérabilité. Nous aborderons également le rôle de l’éducation ainsi que l’engagement de la société civile pour contrer la radicalisation. Les députés réaliseront qu’en matière d’incitation, nous avons présenté une proposition en vue d’amender la décision-cadre sur la lutte contre le terrorisme, un des éléments du «package terrorisme» initié en novembre dernier. Cet instrument vise à introduire dans la décision-cadre des infractions parallèles à celles qui sont couvertes par la convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme: la provocation publique, le recrutement et la formation au terrorisme – en ce compris par Internet – et en particulier les explications publiées sur Internet pour fabriquer des bombes artisanales. La Commission se déclare très engagée à soutenir les victimes du terrorisme. Depuis 2004, nous avons montré notre soutien par une assistance financière aux nombreux projets visant à aider les associations de victimes du terrorisme et à promouvoir la solidarité entre citoyens européens. Nous envisageons de créer en 2008 un réseau européen d’associations des victimes du terrorisme, en vue de représenter les intérêts des victimes au niveau européen et de renforcer la solidarité des citoyens européens à l’égard des victimes du terrorisme. En conclusion, pour nous attaquer à la menace terroriste au niveau européen, il est absolument nécessaire d’implémenter une politique globale de prévention des facteurs conduisant à la radicalisation et au recrutement, en vue d’explorer ses racines les plus profondes, tout en ne justifiant jamais le comportement terroriste. Le terrorisme jihadiste reste la plus grande menace contre les sociétés démocratiques qui comptent d’innombrables millions d’honnêtes musulmans dans l’UE et dans bien d’autres parties du monde."@fr8
"Elnök úr! Az erőszakba átcsapó radikalizmus kérdésére való összpontosítás képezi a Bizottság terrorizmus elleni politikájának gerincét, és ezért üdvözlöm a ma megvitatott jelentést, valamint azt, hogy megoldást keres néhány életbevágóan fontos problémára. Üdvözlöm továbbá azt az intézményközi együttműködésben tapasztalt fejlődést is, amelynek célja, hogy felismerjük egy olyan összefüggő uniós politika szükségességét, amely megelőzi, megzavarja vagy megfordítja a radikalizációs folyamatokat. Az elmúlt évek kezdeményezései után, azt követően, hogy 2005 szeptemberében benyújtottam a témával kapcsolatos első közleményemet, idén júliusban egy új közlemény terjesztünk a Parlament és a Tanács elé, amely meghatározza a helyes gyakorlatokat a tagállamokban, továbbá konkrét javaslatokat tesz az előrevezető útra. Úgy vettem észre, hogy a jelentés is tesz ez irányú ajánlást a Bizottság felé. Az elmúlt három évben időt és erőforrásokat áldoztunk arra, hogy jobban megértsük ezt a jelenséget, annak alakulását, megnyilvánulásait és dinamikáját. Négy különálló összehasonlító tanulmányra adtunk megbízatást, amelyek jelenleg zárulnak le. Kérdőívet küldtünk minden tagállamnak, és a visszaérkezett válaszok elemzése jelenleg is tart. Konferenciát szerveztünk az oktatás radikalizmust megelőző szerepével kapcsolatban, amely pedagógusokat, vallási vezetőket és politikai döntéshozókat hozott össze, hogy elgondolásaikat kicserélhessék. Jelenleg a közlemény megfogalmazásán dolgozunk. Az első három – a kiváltó tényezőkről, a beszédekről és a mobilizációs taktikákról szóló – tanulmányt a jövő hónapban hagyják jóvá. A negyedik, a civil társadalom kötelezettségvállalásával (a legjobb gyakorlatokkal) foglalkozó tanulmányt nagy valószínűséggel a közlemény júliusi elfogadásával egy időben adják ki. A tanulmány legjelentősebb eredményei a közlemény részét fogják képezni. A tagállamoknak küldött kérdőívek elemzése jelenleg is tart és ezeket a közlemény is tükrözni fogja. Innentől kezdve már a problémára való fokozott rálátással formálhatjuk politikánkat. Közleményünk olyan fontos kérdésekkel foglalkozik majd, mint az erőszakos radikálisok által használt beszédek, valamint a börtönökben és egyéb veszélyeztetett helyeken történő radikalizálódás. Szót ejtünk továbbá az oktatás szerepéről és a civil társadalom kötelezettségvállalásáról is a radikalizmus elleni harcban. A képviselők emlékezhetnek arra, hogy a tavaly novemberben bevezetett „terrorizmus csomag” részeként, benyújtottunk egy, a Tanács terrorizmus elleni küzdelemről szóló kerethatározatának módosításáról szóló javaslatot az izgatással kapcsolatban. Ezen eszköz célja, hogy az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményével párhuzamosan, az abban szereplő bűncselekményeket is a kerethatározat részévé tegye, nevezetesen a nyilvános izgatást, a terroristák toborzását és a terroristák kiképzését – ideértve az interneten keresztül folytatott tevékenységeket is –, különös tekintettel az interneten fellelhető, a robbanószerkezetek házilag történő előállítására vonatkozó utasításokra. A Bizottság nagy elkötelezettséggel támogatja a terrorizmus áldozatait. Támogatásunkról 2004 óta számos esetben tettünk tanúbizonyságot, pénzügyi segítséget nyújtva olyan projekteknek, amelyek a terrorizmus áldozatainak szövetségeit kívánják segíteni, valamint az európai polgárok közötti szolidaritást mozdítják elő. Elképzeléseink szerint 2008-ban létrehozzuk azt a Terrorizmus Áldozatainak Szövetségeit Tömörítő Európai Hálózatot, amely európai szinten képviseli majd az áldozatok érdekeit, és erősíti az európai polgárok áldozatokkal való együttérzését. Összefoglalva: ahhoz, hogy európai szinten is felvehessük a harcot a terrorista veszéllyel szemben, feltétlenül szükséges egy, a radikalizmushoz és toborzáshoz vezető tényezők megelőzését célzó, globális politika kivitelezése, feltérképezve e tényezők mélyre nyúló gyökereit, ugyanakkor elkerülve a terrorista magatartás igazolását. A dzsihádista terrorizmus továbbra is a demokratikus társadalmakat fenyegető legnagyobb veszélyforrás, és e társadalmak részét képezi az Európai Unióban és a világ többi részén élő több milliárd becsületes muzulmán ember is."@hu11
". − Signor Presidente, la radicalizzazione violenta è alla base della politica della Commissione contro il terrorismo. Accolgo quindi con favore la relazione che viene discussa oggi e le questioni importantissime di cui si occupa. Sostengo anche i progressi compiuti a livello di cooperazione interistituzionale verso il riconoscimento dell’enorme sfida che affrontiamo nell’elaborazione di una politica comunitaria coerente che prevenga, interrompa o ribalti i processi di radicalizzazione. Dopo una serie di iniziative intraprese negli ultimi anni, dalla mia prima comunicazione in materia nel settembre 2005, a luglio di quest’anno sarà presentata al Consiglio e al Parlamento una comunicazione che individua le buone pratiche negli Stati membri e formula raccomandazioni concrete per il futuro. Noto che la relazione contiene una raccomandazione per la Commissione al riguardo. Negli ultimi tre anni abbiamo dedicato tempo e risorse per comprendere meglio il fenomeno, le sue tendenze, le sue manifestazioni e la sua dinamica. Abbiamo commissionato quattro distinti studi comparativi che adesso sono in fase di completamento. Abbiamo inviato un questionario a tutti gli Stati membri e attualmente stiamo analizzando le risposte pervenute. Abbiamo organizzato una conferenza sul ruolo dell’istruzione nel prevenire la radicalizzazione, alla quale hanno partecipato educatori, capi religiosi e responsabili delle decisioni politiche, per discutere nuove idee. Attualmente stiamo lavorando alla stesura della comunicazione. I primi tre studi – sui fattori scatenanti, la forza comunicativa e le tattiche di mobilitazione – saranno approvati il mese prossimo. Un quarto studio sull’impegno della società civile (le migliori pratiche) dovrebbe essere pubblicato al momento dell’adozione della comuncazione in luglio. Per allora, i risultati principali saranno già stati integrati nella comunicazione. L’analisi del questionario inviato agli Stati membri è in corso e sarà inserita nella riflessione sulla comunicazione. Possiamo quindi elaborare la nostra politica con una conoscenza più approfondita del problema. La nostra comunicazione tratterà questioni importanti quali la forza comunicativa dei radicali violenti e la radicalizzazione nelle carceri e in altri luoghi di vulnerabilità. Parleremo anche del ruolo dell’istruzione e dell’impegno della società civile per contrastare la radicalizzazione. I deputati sapranno che, per quanto riguarda l’incitamento, abbiamo presentato una proposta di modifica della decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo che fa parte del “pacchetto terrorismo” introdotto lo scorso novembre. Quello strumento mira a introdurre nella decisione quadro reati paralleli a quelli coperti dalla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo: provocazione pubblica, reclutamento e formazione a fini terroristici – anche su e in particolare le istruzioni su su come produrre bombe fatte in casa. La Commissione è fortemente impegnata a sostenere le vittime del terrorismo. Sin dal 2004 abbiamo dimostrato il nostro appoggio attraverso l’assistenza finanziaria a numerosi progetti destinati ad aiutare le associazioni delle vittime del terrorismo e a promuovere la solidarierà fra i cittadini europei. Prevediamo di creare nel 2008 una rete europea di associazioni delle vittime del terrorismo, al fine di rappresentare gli interessi delle vittime a livello europeo e rafforzare la solidarietà dei cittadini europei nei confronti delle vittime del terrorismo. In conclusione, per affrontare la minaccia terroristica a livello europeo, è assolutamente necessario attuare una politica di prevenzione globale sui fattori che portano alla radicalizzazione e al reclutamento, al fine di esplorarne le radici profonde, senza mai giustificare il comportamento terroristico. Il terrorismo rimane la più grande minaccia per le società democratiche, fra cui i milioni di onesti musulmani che vivono nell’UE e in molte altre parti del mondo."@it12
"Gerb. pirmininke, smurto radikalėjimo klausimas yra Komisijos kovos su terorizmu pagrindas, todėl aš džiaugiuosi tuo, kad šiandien mes svarstome šį gyvybiškai svarbų pranešimą. Aš taip pat džiaugiuosi tarpinstitucinio bendradarbiavimo pažanga pripažįstant, koks didelis iššūkis yra formuoti nuoseklią ES politiką, kuri apsaugotų, nutrauktų arba leistų iš pagrindų pakeisti radikalėjimo procesą. Pastaraisiais metais nuo to laiko, kai buvo patvirtintas mano pirmasis Komunikatas dėl 2005 m. rugsėjo mėnesio įvykių, buvo įgyvendinta daugelis iniciatyvų. Šių metų liepos mėnesį Tarybai ir Parlamentui bus pateiktas komunikatas dėl geriausios patirties valstybėse narėse ir konkrečių rekomendacijų ateičiai. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad šiuo požiūriu pranešimas yra rekomendacija Komisijai. Per pastaruosius trejus metus mes skyrėme daug laiko ir išteklių, norėdami geriau įvertinti šį reiškinį, jo tendencijas, apraiškas ir dinamiką. Mes užsakėme keturias atskiras lyginamąsias studijas, kurios dabar jau yra užbaigtos. Mes išsiuntėme anketas visoms valstybėms narėms ir šiuo metu nagrinėjame gautus atsakymus. Mes surengėme konferenciją dėl švietimo įtakos radikalėjimo prevencijai, kurioje dalyvavo socialiniai pedagogai, religiniai vadovai ir politikos kūrėjai. Šiuo metu mes rengiame komunikato projektą. Pirmosios trys studijos – dėl veiksnių, skatinančių terorizmą, išdėstymo ir mobilizavimo taktikos priemonių – bus patvirtintos kitą mėnesį. Ketvirtoji studija dėl pilietinės visuomenės dalyvavimo (geriausia patirtis) turės būti paskelbta maždaug tuo pačiu metu kaip ir komunikatas. Pagrindinės jos išvados iki to laiko jau bus įtrauktos į komunikatą. Šiuo metu analizuojamos anketos, gautos iš valstybių narių, kurių išvados turėtų papildyti komunikatą. Todėl dabar mes galime formuoti savo politiką, giliau žvelgdami į šį klausimą. Mūsų komunikate bus svarstomi svarbūs klausimai, pavyzdžiui, propagandinės kalbos ir radikalėjimo procesas kalėjimuose ar kitose socialiai neapsaugotose vietose. Kovodami su radikalėjimu mes taip pat atsižvelgsime į švietimo vaidmenį ir pilietinės visuomenės dalyvavimą. Nariai bus informuoti, kad dėl kurstymo mes pateikėme pasiūlymą pakeisti pamatinį sprendimą dėl kovos su terorizmu, kuris yra viena „terorizmo paketo“, priimto praėjusių metų lapkričio mėn., dalių. Šia priemone siekiama į pamatinį sprendimą įtraukti tuos nusikaltimus, kurie apibūdinami Europos Konvento Taryboje dėl terorizmo prevencijos: visuomenės provokacija, teroristų verbavimas ir mokymas, taip pat ir internetu, ir ypač instrukcijos internete, kaip pasigaminti bombas. Komisija yra įsipareigojusi remti terorizmo aukas. Nuo 2004 m. mes teikėme pagalbą, teikdami finansinę paramą daugeliui projektų, kuriais buvo siekiama padėti terorizmo aukų asociacijoms ir skatinti Europos piliečių solidarumą. Mes numatėme sukurti Europos terorizmo aukų asociacijų tinklą 2008 m., siekdami atstovauti aukų interesams Europos lygmeniu ir stiprinti Europos piliečių solidarumą su terorizmo aukomis. Siekiant spręsti terorizmo pavojaus klausimą Europos lygmeniu, yra absoliučiai būtina įgyvendinti visuotinę prevencijos politiką dėl veiksnių, skatinančių radikalėjimą ir verbavimą tam, kad būtų galima ištirti jų priežastis, nesiekiant pateisinti tokio elgesio. Džihado terorizmas ir toliau yra didžiausia grėsmė demokratinėms visuomenėms, tarp jų tūkstančiams milijonų dorų musulmonų ES ir daugelyje kitų pasaulio vietų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Komisijas pretterorisma politikas pamatā ir jautājuma risināšana par radikālu uzskatu pārvēršanos vardarbībā un tādēļ es atzinīgi vērtēju šodien apspriežamo ziņojumu un ļoti svarīgās problēmas, kuras tajā risinātas. Es atzinīgi vērtēju arī progresu iestāžu sadarbībā, apzinoties ārkārtīgo izaicinājumu, ar kuru mēs sastopamies, izstrādājot vienotu ES politiku, kas novērš, pārtrauc vai pavērš atpakaļ radikalizācijas procesu. Pēc virknes iniciatīvu iepriekšējo gadu laikā un kopš mana pirmā paziņojuma par šo tēmu 2005. gada septembrī šā gada jūlijā Padomei un Parlamentam tiks iesniegts paziņojums, kurā būs norādīta laba prakse dalībvalstīs un izteikti konkrēti ieteikumi virzībai uz priekšu. Es ievēroju, ziņojumā iekļauts šās ieteikums Komisijai. Iepriekšējos trīs gados mēs esam veltījuši laiku un līdzekļus, lai labāk izprastu šo parādību, tas tendences, izpausmes un to dinamiku. Mēs esam ierosinājuši četrus neatkarīgus salīdzinošos pētījumus, kuri tagad ir pabeigti. Mēs esam nosūtījuši anketu visām dalībvalstīm un pašlaik analizējam saņemtās atbildes. Mēs esam noorganizējuši konferenci par izglītības nozīmi radikālu uzskatu veidošanās novēršanā, kurā jaunu ideju rašanai pulcējās izglītības darbinieki, reliģiskie vadītāji un politiķi. Pašlaik mēs strādājam pie paziņojuma projekta. Pirmie trīs pētījumi – par ierosmes faktoriem, nostāstiem un mobilizācijas taktiku – ir jāapstiprina nākamajā mēnesī. Ceturtais pētījums par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu (labākā prakse), liekas, tiks publicēts apmēram vienlaikus ar paziņojuma pieņemšanu jūlijā. Tajā laikā šā pētījuma galvenie rezultāti būs jau iestrādāti ziņojumā. Dalībvalstīm nosūtīto anketu analīze turpinās, un mēs iekļausim to atspoguļojumu ziņojumā. Tādējādi mēs tagad varam formulēt mūsu politiku ar daudz dziļāku ieskatu problēmā. Mūsu paziņojumā tiks skarti tādi svarīgi jautājumi kā nostāsti, kurus izmanto vardarbīgie radikāļi, un radikālu uzskatu veidošanās cietumos un citās nestabilās vietās. Mēs runāsim arī par izglītības nozīmi un pilsoniskās sabiedrība iesaistīšanu radikalizācijas apkarošanā. Deputāti zinās, ka attiecībā uz kūdīšanu mēs esam iesnieguši priekšlikumu par grozījumu Pamatlēmumā par terorisma apkarošanu, kas ir viena daļa no pagājušā gada novembrī īstenotās ,,terorisma paketes”. Šā instrumenta mērķis ir iekļaut pamatlēmumā noziegumus paralēli tiem noziegumiem, kas iekļauti Eiropas Padomes Konvencijā par terorisma novēršanu – publiska provokācija, vervēšana un teroristu apmācība – arī ar interneta palīdzību - un it īpaši norādes internetā, kā pašiem izgatavot spridzekļus. Komisija ir stingri pievērsusies terorisma upuru atbalstam. Kopš 2004. gada mēs esam parādījuši savu atbalstu ar finansiālu palīdzību dauzos projektos, kuru mērķis ir palīdzēt terorisma upuru apvienībām un veicināt Eiropas iedzīvotāju solidaritāti. 2008. gadā mēs esam paredzējuši izveidot Terorisma upuru apvienību Eiropas tīklu, lai pārstāvētu upuru intereses Eiropas līmenī un nostiprinātu Eiropas iedzīvotāju solidaritāti ar terorisma upuriem. Nobeigumā, lai likvidētu terorisma draudus Eiropā, obligāti jāīsteno vispārēja to faktoru novēršanas politika, kas izraisa radikālu uzskatu veidošanos un vervēšanu, lai pētītu tā dziļākās saknes, nekad neattaisnojot teroristu rīcību. Džihāda terorisms joprojām ir lielākie draudi demokrātiskām sabiedrībām un arī miljoniem godīgu musulmaņu ES un daudzās citās pasaules daļās."@lv13
"Mr President, addressing radicalisation into violence is at the core of the Commission’s counter-terrorism policy, and I therefore welcome the report being discussed today and the very vital issues it tackles. I also welcome the progress in interinstitutional cooperation in the area of recognition of the enormous challenge we face in developing a coherent EU policy that prevents, interrupts or reverses radicalisation processes. After a series of initiatives in recent years, since my first communication on the subject in September 2005, a communication will be presented to the Council and Parliament in July this year, identifying good practices in the Member States and making concrete recommendations for the way forward. I notice that the report makes a recommendation to the Commission in this regard. We have devoted time and resources in the last three years to better understanding this phenomenon, its trends, its manifestations and its dynamics. We have commissioned four separate comparative studies which are now being completed. We have sent a questionnaire to all the Member States and are currently analysing the answers received. We have organised a conference on the role of education in preventing radicalisation, which brought together educators, religious leaders and policy-makers to brainstorm new ideas. We are working on drafting the communication at the moment. The first three studies – on trigger factors, narrative and mobilisation tactics – are to be approved in the coming month. A fourth study on civil society engagement (best practices) is likely to be published around the time of the communication’s adoption in July. Its main results will by that stage already have been incorporated into the communication. Analysis of the questionnaire sent to the Member States is ongoing and will also feed into the reflection on the communication. We can therefore now formulate our policy with much deeper insight into the problem. Our communication will deal with important issues like the narrative used by violent radicals and radicalisation in prisons and in other places of vulnerability. We will also be talking about the role of education, and civil society engagement in countering radicalisation. Members will be aware that, in relation to incitement, we have presented a proposal for the amendment of the Framework Decision on combating terrorism that is one part of the ‘terrorism package’ introduced last November. That instrument aims to introduce into the Framework Decision offences parallel to those covered in the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: public provocation, recruitment and training for terrorism – including via the internet – and in particular internet instructions on how to produce home-made bombs. The Commission is strongly committed to supporting the victims of terrorism. We have, since 2004, demonstrated our support through financial assistance to numerous projects intended to help associations of victims of terrorism and to promote solidarity among European citizens. We envisage creating, in 2008, a European Network of Associations of Victims of Terrorism, in order to represent victims’ interests at European level and to strengthen European citizens’ solidarity with victims of terrorism. In conclusion, in order to tackle the terrorist threat at European level, it is absolutely necessary to implement a global prevention policy on the factors leading to radicalisation and recruitment, in order to explore its deep roots, while never justifying terrorist behaviour. Jihadist terrorism remains the biggest threat to democratic societies, including thousands of millions of honest Muslim people in the EU and in many other parts of the world."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de aanpak van radicalisering naar geweld toe behoort tot de kern van het anti-terrorismebeleid van de Commissie. Ik ben daarom verheugd over het voorliggende verslag en de zeer belangrijke kwesties die het behandelt. Ik ben ook verheugd over de vooruitgang in de interinstitutionele samenwerking op het gebied van de erkenning van de enorme uitdaging van de ontwikkeling van een samenhangend EU-beleid dat radicaliseringsprocessen voorkomt, onderbreekt of omkeert. Na een aantal initiatieven in de voorbije jaren sedert mijn eerste mededeling over het onderwerp in september 2005, zal aan de Raad en het Parlement dit jaar een mededeling worden voorgelegd die goede praktijken in de lidstaten identificeert en concrete aanbevelingen doet voor de weg voorwaarts. Ik merk op dat het verslag de Commissie in dit opzicht een aanbeveling doet. Wij hebben in de voorbije drie jaar tijd en middelen besteed om dit verschijnsel en zijn tendensen, verschijningsvormen en dynamiek beter te begrijpen. We hebben vier verschillende vergelijkende studies besteld, die nu worden voltooid. We hebben alle lidstaten een vragenlijst toegestuurd, en onderzoeken momenteel de ontvangen antwoorden. Wij hebben een conferentie georganiseerd over de rol van het onderwijs in de preventie van radicalisering, die opvoedkundigen, religieuze leiders en beleidsmakers samenbracht om over nieuwe ideeën van gedachten te wisselen. Wij zijn op dit ogenblik bezig met het ontwerp van de mededeling. De eerste drie studies – over uitlokkende factoren, verhalende en mobiliseringstactieken – zullen volgende maand worden goedgekeurd. Een vierde studie over de betrokkenheid van de burgermaatschappij - beste praktijk - zal waarschijnlijk ten tijde van de goedkeuring van de mededeling in juli worden gepubliceerd. De belangrijkste resultaten zullen op dat ogenblik reeds in de mededeling zijn opgenomen. De analyse van de naar de lidstaten gezonden vragenlijst is aan de gang en zal in de bezinning over de mededeling worden opgenomen. Wij kunnen ons beleid nu dus met veel meer inzicht in het probleem formuleren. Onze mededeling zal belangrijke kwesties behandelen, zoals het door gewelddadige radicalen gehanteerde verhaal en de radicalisering in gevangenissen en andere kwetsbare plaatsen. Wij zullen het ook hebben over de rol van het onderwijs en de betrokkenheid van de burgermaatschappij in het tegengaan van radicalisering. Zoals u weet, hebben wij betreffende uitlokking een voorstel gedaan tot wijziging van het kaderbesluit inzake terrorismebestrijding dat deel uitmaakt van het in november voorgestelde antiterreurpakket. Dat instrument heeft ten doel in het kaderbesluit misdrijven op te nemen parallel met die in het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme: publieke uitlokking, werving en training voor terrorisme – ook via het internet – en in het bijzonder instructies op het internet voor de productie van zelfgemaakte bommen. De Commissie verbindt zich tot de ondersteuning van de slachtoffers van terrorisme. Sedert 2004 hebben wij blijk gegeven van onze steun via financiële bijdragen aan vele projecten die verenigingen van terrorismeslachtoffers ondersteunen en solidariteit tussen Europese burgers bevorderen. Wij zijn voornemens in 2008 een Europees netwerk te creëren van verenigingen van slachtoffers van terrorisme om de belangen van slachtoffers op Europees niveau te vertegenwoordigen en de solidariteit van de Europese burgers met slachtoffers van terrorisme te versterken. Ten slotte is, om de terreurdreiging op Europees niveau aan te pakken, een wereldwijd preventiebeleid noodzakelijk met betrekking tot de factoren die tot radicalisering en werving leiden. De diepste wortels daarvan moeten worden ondezocht, zonder het terrorisme te rechtvaardigen. Moslimterrorisme blijft de grootste bedreiging voor de democratische samenlevingen, met inbegrip van honderden miljoenen eerlijke moslims in de EU en vele andere werelddelen."@nl3
"Panie przewodniczący! Walka z radykalizacją w kierunku przemocy stanowi podstawę polityki antyterrorystycznej Komisji. Dlatego też cieszę się, że dziś omawiamy to sprawozdanie oraz bardzo ważne zagadnienia, których ono dotyczy. Cieszę się również z postępów w międzyinstytucjonalnej współpracy w obszarze ogromnego wyzwania, jakim jest budowa spójnej europejskiej polityki zapobiegania, przerywania lub odwracania procesów radykalizacji. Po serii inicjatyw z ubiegłych lat, od czasu mojego pierwszego komunikatu w tej sprawie z września 2005 r. komunikat zostanie przedstawiony Radzie i Parlamentowi w lipcu tego roku. Będzie on zawierać stosowane w państwach członkowskich dobre praktyki oraz konkretne zalecenia dotyczące dalszych działań. Zaznaczam, że sprawozdanie zawiera zalecenia dla Komisji w tej sprawie. W ciągu ostatnich trzech lat poświęciliśmy wiele czasu i środków, aby lepiej zrozumieć to zjawisko, dotyczące go tendencje, jego przejawy i dynamikę. Rozpoczęliśmy cztery oddzielne studia porównawcze, których przygotowanie teraz zmierza ku końcowi. Rozesłaliśmy kwestionariusze do wszystkich państw członkowskich i teraz analizujemy otrzymane odpowiedzi. Zorganizowaliśmy konferencję dotyczącą roli edukacji w zapobieganiu radykalizacji. Wzięli w niej udział nauczyciele, przywódcy religijni i politycy, którzy w trakcie „burzy mózgów” starali się wypracować nowe pomysły. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem komunikatu. Pierwsze trzy prace studyjne – o czynnikach sprawczych, narracyjna i o taktyce mobilizacji – zostaną zatwierdzone w przyszłym miesiącu. Czwarta praca, dotycząca udziału społeczeństwa obywatelskiego (najlepsze praktyki) zostanie opublikowana prawdopodobnie wraz z przyjęciem komunikatu w lipcu. Jej główne wnioski zostaną do tego czasu zawarte w komunikacie. Analiza kwestionariusza rozesłanego do państw członkowskich trwa, a jej wyniki znajdą się w opiniach na temat komunikatu. Dlatego też naszą politykę budujemy teraz mając znacznie lepszy pogląd na cały problem. Nasz komunikat będzie dotyczyć takich istotnych spraw, jak retoryka brutalnych radykałów, czy radykalizm w więzieniach i innych miejscach przemocy. Będziemy mówić również o roli edukacji i udziału społeczeństwa obywatelskiego w zwalczaniu radykalnych postaw. Deputowani będą świadomi, że w odniesieniu do podburzania przedstawiliśmy projekt poprawki do decyzji ramowej w sprawie zwalczania terroryzmu, która jest elementem „pakietu na temat terroryzmu”, wprowadzonego w listopadzie zeszłego roku. Instrument ten ma na celu wprowadzenie do decyzji ramowej przestępstw podobnych do tych, które znalazły się w Konwencji Rady Europy o zwalczaniu terroryzmu: publicznej prowokacji, rekrutacji i szkoleniu do działań terrorystycznych – w tym przez internet – oraz, w szczególności, zamieszczanych w internecie instrukcji dotyczących budowy amatorskich bomb. Komisja wyraża zdecydowane zaangażowanie na rzecz wspierania ofiar terroryzmu. Od 2004 roku okazywaliśmy nasze wsparcie dla licznych projektów pomocy ofiarom terroryzmu oraz propagowania solidarności wśród obywateli Europy, poprzez pomoc finansową. Przewidujemy, że w 2008 roku stworzymy Europejską sieć stowarzyszeń ofiar terroryzmu, aby reprezentować interesy ofiar na szczeblu europejskim i wzmocnić solidarność Europejczyków z ofiarami terroryzmu. Podsumowując, aby skutecznie zwalczać zagrożenie terroryzmem na poziomie europejskim, absolutnie niezbędne jest wdrożenie całościowej polityki prewencji w stosunku do czynników, które prowadzą do radykalizacji i naboru ochotników, po to, by poznać głęboko zakorzenione przyczyny terroryzmu, nigdy nie usprawiedliwiając terrorystycznych zachowań. Terroryzm Dżihadu pozostaje największym zagrożeniem dla demokratycznych społeczeństw, w tym tysięcy i milionów uczciwych muzułmanów w UE oraz w wielu innych częściach świata."@pl16
"Senhor Presidente, o combate à radicalização violenta está no cerne da política de luta contra o terrorismo da Comissão, pelo que saúdo o relatório que aqui está a ser debatido hoje e o facto de abordar questões absolutamente vitais. Saúdo igualmente os progressos registados relativamente à cooperação interinstitucional e o facto de se reconhecer o enorme desafio que enfrentamos no que se refere a formular uma política coerente para a UE susceptível de prevenir, suspender ou inverter processos de radicalização. Após uma série de iniciativas nos últimos anos desde que apresentei a minha primeira comunicação sobre o assunto, em Setembro de 2005, será agora apresentada ao Conselho e ao Parlamento, em Julho deste ano, uma comunicação identificando as boas práticas dos Estados-Membros e formulando recomendações concretas quanto ao rumo que devemos tomar. Vejo que o relatório contém uma recomendação neste sentido dirigida à Comissão. Nos últimos três anos, despendemos tempo e recursos para tentar compreender melhor este fenómeno, as suas tendências, manifestações e dinâmica. Encomendámos quatro estudos comparativos separados, que estão agora ser concluídos. Enviámos um questionário a todos os Estados-Membros e estamos actualmente a analisar as respostas recebidas. Organizámos uma conferência sobre o papel da educação no que se refere a prevenir a radicalização, que reuniu educadores, líderes religiosos e decisores políticos, com o objectivo de gerar novas ideias. Estamos neste momento a redigir a comunicação. Os primeiros três estudos - sobre factores desencadeantes, tácticas de narrativa e tácticas de mobilização - deverão ser aprovados no próximo mês. O quarto estudo, sobre a participação da sociedade civil (boas práticas) deverá ser publicado aproximadamente na mesma altura em que está prevista a adopção da comunicação, ou seja, em Julho. Nessa altura, os principais resultados já terão sido incorporados na comunicação. A análise do questionário enviado aos Estados-Membros prossegue e os seus resultados também serão utilizados na elaboração da comunicação. Isto permitir-nos-á formular a nossa política com um conhecimento muito mais profundo do problema. A nossa comunicação ocupar-se-á de importantes questões, tais como a narrativa utilizada por radicais violentos e a radicalização nas prisões e noutros locais de vulnerabilidade. Iremos igualmente falar sobre o papel da educação e da participação da sociedade civil no combate à radicalização. Os senhores deputados sabem decerto que, relativamente à incitação, apresentámos uma proposta de alteração à decisão-quadro sobre a luta contra o terrorismo, que é um dos elementos do "pacote relativo ao terrorismo" de Novembro passado. Aquela proposta visa incluir na decisão-quadro delitos análogos aos abrangidos pela Convenção sobre a Prevenção do Terrorismo, do Conselho da Europa: provocação pública, recrutamento e formação de terroristas - inclusivamente através da Internet - e, especialmente, divulgação, através da Internet, de instruções sobre a forma de produzir bombas caseiras. A Comissão está fortemente empenhada em apoiar as vítimas do terrorismo. Desde 2004, temos vindo a demonstrar o nosso apoio através de assistência financeira a numerosos projectos destinados a ajudar associações de vítimas do terrorismo e a promover a solidariedade entre os cidadãos europeus. Estamos a pensar criar, em 2008, um rede europeia de associações de vítimas do terrorismo, destinada a representar os interesses das vítimas a nível europeu e a reforçar a solidariedade dos cidadãos europeus para com as vítimas do terrorismo. Para concluir, a fim de superar a ameaça do terrorismo a nível europeu, é absolutamente necessário introduzir uma política global de prevenção dos factores que conduzem à radicalização e ao recrutamento, a fim de explorar as suas raízes profundas, sem se pretender com isso justificar os comportamentos terroristas. O terrorismo jihadista continua a ser a maior ameaça às sociedades democráticas, entre as quais se incluem milhares de milhões de cidadãos muçulmanos honestos que residem na UE e em muitas outras partes do mundo."@pt17
"Mr President, addressing radicalisation into violence is at the core of the Commission’s counter-terrorism policy, and I therefore welcome the report being discussed today and the very vital issues it tackles. I also welcome the progress in interinstitutional cooperation in the area of recognition of the enormous challenge we face in developing a coherent EU policy that prevents, interrupts or reverses radicalisation processes. After a series of initiatives in recent years, since my first communication on the subject in September 2005, a communication will be presented to the Council and Parliament in July this year, identifying good practices in the Member States and making concrete recommendations for the way forward. I notice that the report makes a recommendation to the Commission in this regard. We have devoted time and resources in the last three years to better understanding this phenomenon, its trends, its manifestations and its dynamics. We have commissioned four separate comparative studies which are now being completed. We have sent a questionnaire to all the Member States and are currently analysing the answers received. We have organised a conference on the role of education in preventing radicalisation, which brought together educators, religious leaders and policy-makers to brainstorm new ideas. We are working on drafting the communication at the moment. The first three studies – on trigger factors, narrative and mobilisation tactics – are to be approved in the coming month. A fourth study on civil society engagement (best practices) is likely to be published around the time of the communication’s adoption in July. Its main results will by that stage already have been incorporated into the communication. Analysis of the questionnaire sent to the Member States is ongoing and will also feed into the reflection on the communication. We can therefore now formulate our policy with much deeper insight into the problem. Our communication will deal with important issues like the narrative used by violent radicals and radicalisation in prisons and in other places of vulnerability. We will also be talking about the role of education, and civil society engagement in countering radicalisation. Members will be aware that, in relation to incitement, we have presented a proposal for the amendment of the Framework Decision on combating terrorism that is one part of the ‘terrorism package’ introduced last November. That instrument aims to introduce into the Framework Decision offences parallel to those covered in the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: public provocation, recruitment and training for terrorism – including via the internet – and in particular internet instructions on how to produce home-made bombs. The Commission is strongly committed to supporting the victims of terrorism. We have, since 2004, demonstrated our support through financial assistance to numerous projects intended to help associations of victims of terrorism and to promote solidarity among European citizens. We envisage creating, in 2008, a European Network of Associations of Victims of Terrorism, in order to represent victims’ interests at European level and to strengthen European citizens’ solidarity with victims of terrorism. In conclusion, in order to tackle the terrorist threat at European level, it is absolutely necessary to implement a global prevention policy on the factors leading to radicalisation and recruitment, in order to explore its deep roots, while never justifying terrorist behaviour. Jihadist terrorism remains the biggest threat to democratic societies, including thousands of millions of honest Muslim people in the EU and in many other parts of the world."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, zameranie sa na radikalizáciu k násilným formám správania je podstatou politiky Komisie v oblasti boja proti terorizmu. Preto vítam dnešnú správu a dôležité otázky, ktoré sa v nej riešia. Vítam aj pokrok v medziinštitucionálnej spolupráci v rámci tohto obrovského problému, ktorému čelíme pri rozvíjaní ucelenej politiky s cieľom predchádzať, prerušovať alebo zastaviť procesy radikalizácie. Nakoniec, ak sa chceme vysporiadať s teroristickými hrozbami na európskej úrovni, je nevyhnutné zaviesť globálnu preventívnu politiku zameranú na faktory vedúce k radikalizácii a náboru teroristov s cieľom podrobne preskúmať príčiny týchto javov a zároveň v žiadnom prípade neospravedlňovať správanie teroristov. Džihádistický terorizmus naďalej predstavuje najväčšiu hrozbu pre demokratické spoločnosti, vrátane tisícok miliónov bezúhonných moslimov v EÚ a v mnohých iných častiach sveta. Po sérii iniciatív v priebehu posledných rokov, ktoré sa začali mojim prvým oznámením týkajúcim sa tejto problematiky zo septembra 2005, bude Rade a Parlamentu v júli tohto roku predložené ďalšie oznámenie, ktoré bude obsahovať osvedčené postupy v členských štátoch, a konkrétne odporúčania v súvislosti s ďalšou činnosťou. Vidím, že správa obsahuje odporúčanie pre Komisiu, týkajúce sa spomínaných otázok. Počas uplynulých troch rokov sme venovali čas a prostriedky na zlepšenie porozumenia tomuto javu, tendenciám v súvislostí s ním a na zlepšenie pochopenia jeho prejavov a dynamiky. Požiadali sme o vypracovanie štyroch nezávislých porovnávacích štúdií, ktoré sa v súčasnosti ukončujú. Do všetkých členských štátov sme rozposlali dotazníky a momentálne analyzujeme odpovede, ktoré sme dostali. Zorganizovali sme konferenciu o úlohe vzdelávania pri predchádzaní radikalizácii. Zúčastnili sa na nej pedagógovia, náboženskí vodcovia a politici, ktorí spoločne hľadali nové riešenia problémov v tejto oblasti. V súčasnom období pripravujeme návrh oznámenia. Prvé tri štúdie, o spúšťacích faktoroch naratívnych a mobilizačných technikách budú schválené na budúci mesiac. Štvrtá o zapojení občianskej spoločnosti (osvedčené postupy) bude pravdepodobne publikovaná v júli, v čase prijatia oznámenia. Najdôležitejšie výsledky štúdie už budú jeho súčasťou. Súčasťou oznámenia bude aj práve prebiehajúca analýza dotazníka, ktorý bol rozposlaný členským štátom. Našu politiku môžeme vďaka týmto krokom formulovať na základe oveľa dôkladnejšieho pochopenia problému. Oznámenie Komisie sa bude zaoberať dôležitými otázkami ako naratívne techniky,ktoré používajú násilní radikáli a radikalizácia v prostredí väzníc a na iných zraniteľných miestach. Zmienime sa aj o úlohe vzdelávania a zapojenia občianskej spoločnosti do boja proti radikalizácii. Poslanci asi majú vedomosť o tom, že sme na základe podnetu predložili návrh na zmenu a doplnenie rámcového rozhodnutia o boji proti terorizmu, ktoré je súčasťou „teroristického balíka“ z novembra minulého roku. Cieľom tohto nástroja je začleniť do rámcového rozhodnutia trestné činy príbuzné tým, ktoré sú už upravené v Dohovore Rady Európy o predchádzaní terorizmu. Ide o podnecovanie verejnosti k spáchaniu teroristického činu, nábor osôb na terorizmus a výcvik na terorizmus, vrátane použitia internetu na tieto účely, a o šírenie návodov na výrobu domácich výbušnín prostredníctvom internetu. Komisia pociťuje silný záväzok v súvislosti s podporou obetí terorizmu. Od roku 2004 sme prostredníctvom finančnej pomoci podporili viaceré projekty, cieľom ktorých bolo pomôcť združeniam obetí terorizmu a podporovať solidaritu medzi európskymi občanmi. V roku 2008 počítame s vytvorením európskej siete združení obetí terorizmu s cieľom zastupovať záujmy obetí na európskej úrovni a posliniť solidaritu európskych občanov s obeťami terorizmu."@sk19
". Gospod predsednik, obravnavanje radikalizacije kot nasilja je jedro protiteroristične politike Komisije, zato pozdravljam današnjo razpravo o poročilu in zelo pomembnih vprašanjih, ki jih vsebuje. Pozdravljam razvoj medinstitucionalnega sodelovanja pri priznavanju velikega izziva, s katerim se srečujemo pri oblikovanju skladne politike EU, ki preprečuje, zmanjšuje ali odpravlja procese radikalizacije. Po več pobudah v zadnjih letih od mojega prvega sporočila o zadevi septembra 2005 bo letošnjega julija predloženo sporočilo, ki opredeljuje dobre prakse v državah članicah in konkretna priporočila za prihodnje ukrepanje. Poročilo Komisiji zagotavlja priporočilo na tem področju. V zadnjih treh letih smo čas in sredstva namenili boljšemu razumevanju tega pojava, njegovega gibanja, oblike in dinamike. Naročili smo štiri ločene primerjalne študije, ki se zdaj zaključujejo. Vsem državam članicam smo poslali vprašalnik, zdaj pa izvajamo analizo prejetih odgovorov. Organizirali smo konferenco o vlogi izobraževanja pri preprečevanju radikalizacije, ki je združila izvajalce izobraževanja, verske voditelje in oblikovalce politike pri izražanju novih idej. Zdaj razvijamo osnutek sporočila. Naslednji mesec je treba potrditi prve tri študije o sprožilnih dejavnikih, predstavitvi taktične situacije in mobilizacijskih taktikah. Četrta študija o vključevanju civilne družbe (najboljše prakse) bo verjetno objavljena julija, približno v času sprejetja sporočila. Njeni glavni rezultati bodo do takrat že vključeni v sporočilo. Zdaj poteka analiza vprašalnika, poslanega državam članicam, ki bo tudi vključena v sporočilo. Zato lahko zdaj svojo politiko oblikujemo z natančnejšo obravnavo vprašanja. Naše sporočilo bo obravnavalo pomembna vprašanja, kot sta taktiziranje nasilnih radikalnežev in radikalizacija v zaporih in drugih občutljivih krajih. Prav tako bomo razpravljali o vlogi izobraževanja in vključevanju civilne družbe v boj proti radikalizaciji. Poslanci se morajo zavedati, da smo v zvezi s spodbujanjem predložili predlog za spremembo okvirnega sklepa o boju proti terorizmu, ki je en del „paketa o terorizmu“, predstavljenega lanskega novembra. Ta instrument spodbuja vključevanje kaznivih dejanj, vzporednih s tistimi, ki jih obravnava Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma, v okvirni sklep: javno spodbujanje, novačenje teroristov in usposabljanje za terorizem, tudi prek interneta, ter zlasti spletna navodila o izdelavi doma narejene bombe. Komisija je odločno zavezana, da bo podpirala žrtve terorizma. Od leta 2004 smo izražali svojo podporo s finančno pomočjo več projektom za pomoč združenjem žrtev terorizma in spodbujanje solidarnosti med evropskimi državljani. V letu 2008 načrtujemo ustanovitev evropske mreže združenj žrtev terorizma, da se na evropski ravni uveljavijo interesi žrtev in okrepi solidarnost evropskih državljanov do žrtev terorizma. Za obravnavanje teroristične grožnje na evropski ravni je treba izvajati svetovno politiko preprečevanja dejavnikov, ki povzročajo radikalizacijo in novačenje teroristov, da se raziščejo vzroki zanje, ne da bi utemeljevali teroristična dejanja. Džihadski terorizem je največja grožnja demokratičnim družbam, vključno z več tisoč milijoni poštenih muslimanov v EU in veliko drugih delih sveta."@sl20
". − Herr talman! Att hantera radikalisering med ökat våld är kärnpunkten i kommissionens politik mot terrorismen och därför välkomnar jag det betänkande som diskuteras i dag och de mycket viktiga frågor som behandlas i det. Jag välkomnar också framstegen i det interinstitutionella samarbetet med att erkänna den stora utmaning vi står inför för att utveckla en sammanhängande EU-politik genom vilken vi kan förhindra, avbryta eller upphäva radikaliseringsprocesser. Efter en rad initiativ under de senaste åren sedan mitt första meddelande om detta ämne i september 2005 kommer ett meddelande att läggas fram till rådet och parlamentet i juli detta år, där goda rutiner i medlemsstaterna kommer att framhävas och där konkreta rekommendationer för framtiden kommer att göras. Jag noterar att det i betänkandet finns en rekommendation till kommissionen i detta avseende. Vi har under de senaste tre åren ägnat tid och resurser åt en bättre förståelse av detta fenomen, dess tendenser, manifestationer och dynamik. Vi har beställt fyra olika jämförande undersökningar som nu håller på att slutföras. Vi har skickat ett frågeformulär till alla medlemsstater och håller nu på att analysera de svar vi har fått. Vi har organiserat en konferens om utbildningens roll för att förhindra radikalisering, där lärare, religiösa ledare och politiker träffades för att utbyta nya idéer. Vi håller för närvarande på att utarbeta meddelandet. De första tre undersökningarna, om utlösande faktorer, berättarteknik och mobiliseringsteknik, ska godkännas under nästa månad. En fjärde undersökning om det civila samhällets engagemang (de bästa metoderna) kommer troligen att offentliggöras ungefär samtidigt som meddelandet antas i juli. De viktigaste resultaten kommer i detta skede att ha införlivats i meddelandet. En analys av det frågeformulär som har skickats till medlemsstaterna pågår och kommer också att införlivas i övervägandet om meddelandet. Därför kan vi nu formulera vår politik med mycket djupare insikt i problemen. I vårt meddelande kommer viktiga frågor att behandlas som den berättarteknik som används av våldsamma radikala personer och radikaliseringen i fängelser och på andra känsliga platser. Vi kommer också att tala om utbildningens roll och om det civila samhällets engagemang för att motverka radikaliseringen. Ledamöterna är säkert medvetna om att vi, när det gäller uppvigling, har lagt fram ett förslag till ändring av rambeslutet om att bekämpa terrorismen som är en del av det “terrorismpaket” som introducerades i november förra året. Avsikten med detta instrument är att i rambeslutet införa brott som är parallella med dem som behandlas i Europarådets konvention om förhindrande av terrorism: offentlig provokation, rekrytering och utbildning för terrorism, inklusive via Internet, och framför allt instruktioner på Internet om hur man tillverkar hemmagjorda bomber. Kommissionen är starkt engagerad i att stödja offren för terrorismen. Vi har sedan 2004 visat vårt stöd genom ekonomisk hjälp till många projekt för att hjälpa sammanslutningar av offer för terrorismen och för att främja Europamedborgarnas solidaritet. Vi avser att 2008 inrätta ett europeiskt nätverk av sammanslutningar av offer för terrorismen för att företräda offrens intressen på europeisk nivå och för att stärka Europamedborgarnas solidaritet med offren för terrorismen. För att hantera terroristhotet på europeisk nivå är det slutligen helt nödvändigt att genomföra en global förebyggande politik gällande de faktorer som leder till radikalisering och rekrytering för att utforska dess djupgående orsakerna under det att vi aldrig rättfärdigar terroristiskt uppträdande. Jihadterrorismen är fortfarande det största hotet mot de demokratiska samhällena, inklusive tusentals miljoner hederliga muslimska människor i EU och i många andra delar av världen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Franco Frattini,"18,5,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph