Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-158"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.25.1-158"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, le rapport que j’ai l’honneur de présenter aujourd’hui devant vous, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures trouve son origine dans une proposition déposée fin 2005 par notre collègue Antoine Duquesne, que je tiens à saluer ici. Je me dois également de signaler que l’essentiel du travail relatif à ce rapport a été réalisé par notre collègue Mayor Oreja, qui a décidé, pour des raisons qu’il ne m’appartient pas de commenter, de retirer son nom après le vote intervenu au sein de notre commission. En ce qui concerne le contenu du rapport qui est soumis à notre Assemblée, je pense qu’on peut le synthétiser en articulant ici les nombreux éléments qu’il reprend autour de quatre axes essentiels. Premier axe: la gravité et la permanence de la menace. C’est un fait indéniable que le terrorisme en général, et le terrorisme djihadiste en particulier, est aujourd’hui une des menaces les plus graves qui pèsent sur la sécurité des citoyens de l’Union européenne. Les sanglants attentats de Madrid en 2004, de Londres en 2005, mais aussi, il ne faut pas l’oublier, les nombreuses tentatives qui ont été déjouées depuis lors, attestent à l’évidence la permanence et la gravité de la menace. Il s’ensuit – et le rapport le rappelle avec force – que la lutte contre le terrorisme doit rester une des priorités de l’Union européenne et de l’ensemble de ses États membres. Mais, et c’est le deuxième axe du rapport, cette lutte déterminée ne peut être menée n’importe comment. Il y a des principes fondamentaux à respecter sous peine de dénaturer les valeurs fondamentales qui régissent nos sociétés. La lutte contre le terrorisme doit être menée dans le respect strict, plein et entier des libertés et des droits fondamentaux, et notamment la liberté de religion et le droit à un procès équitable. Parallèlement, et s’agissant spécifiquement du terrorisme djihadiste, nous devons nous interdire d’assimiler toute culture ou toute religion en tant que telle au terrorisme. L’écrasante majorité des musulmans, qui sont d’ailleurs, il ne faut pas l’oublier, les premières victimes du terrorisme, en Iraq, en Afghanistan ou au Pakistan, n’ont rien à voir avec les groupes extrémistes qu’il faut combattre et qui dénaturent la religion dont ils se réclament. Enfin, partant du principe que la haine et la frustration sont les facteurs qui poussent à la radicalisation, le rapport rappelle aux États membres que la lutte contre toutes les formes de discrimination, et en particulier les mesures en faveur de l’intégration de tous les groupes minoritaires, sont des politiques prioritaires à mettre en œuvre pour favoriser l’apaisement, la tolérance et la convivialité dans nos sociétés. Troisième axe: les mesures spécifiques de prévention. Dans la longue liste de ces mesures recommandées aux États membres, le rapport insiste en particulier sur la nécessité de renforcer la surveillance sur les sites de propagande, notamment via l’Internet, sur les lieux de prêche et sur les médias audiovisuels en général. Le quatrième axe concerne les mesures répressives. Parmi celles-ci, il en est une, à l’évidence, qui mérite d’être mise en exergue et qui suscitera pas mal de débats. Elle figure au paragraphe 10 du rapport et prévoit d’étendre le champ d’application de la définition des actes terroristes à la justification du terrorisme. Même si je ne suis pas sûr que le terme «justification» soit adéquat – personnellement je pense qu’en français il eût été préférable d’utiliser le terme «éloge» ou «apologie» du terrorisme – et s’il serait souhaitable de le modifier, j’attends avec intérêt la manière dont notre société va se prononcer demain sur ce point délicat, qui est au cœur de l’attention, entre la sécurité et le respect des droits fondamentaux et de la liberté d’expression."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, zpráva, kterou mám tu čest zde dnes jménem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci představit, má své kořeny v návrhu, který na konci roku 2005 předložil náš kolega pan Duquesque, jemuž bych se chtěl při této příležitosti poklonit. Také bych rád vyzdvihl, jak obrovské množství práce na této zprávě odvedl můj kolega pan Mayor Oreja, který se z důvodů, jež zde nemohu uvést, rozhodl po hlasování ve výboru své jméno stáhnout. Pokud jde o obsah zprávy, která byla Parlamentu předložena, jsem přesvědčen, že jej lze shrnout tím, že velký počet bodů, které obsahuje, seskupíme kolem čtyř hlavních témat. Prvním tématem je závažnost a trvalost ohrožení. Nelze popírat, že terorismus obecně, a džihádský terorismus především, představuje v současné době nejvážnější ohrožení bezpečnosti občanů Evropské unie. Krvavé útoky v Madridu v roce 2004 a  v Londýně v roce 2005, a nesmíme zapomenout na všechny pokusy, které byly od té doby zmařeny, jsou důkazem neutuchající a závažné povahy této hrozby. Z toho vyplývá – a zpráva je v tomto bodě poměrně empatická – že boj proti terorismu musí zůstat jednou z priorit Evropské unie a jejích členských států. Nicméně, a to je druhým tématem zprávy, tento odhodlaný boj proti terorismu musí být veden určitým způsobem. Existují zásadní principy, jimiž je třeba se řídit, jinak pokřivíme základní hodnoty, kterými se naše společnosti řídí. Při boji proti terorismu je třeba svědomitě respektovat lidská práva a základní svobody, zejména svobodu vyznání a právo na spravedlivé soudní řízení. Zároveň, a to se týká zejména džihádského terorismu, je důležité jasně rozlišovat mezi kulturami a náboženstvím na jedné straně, a terorismem na straně druhé. Převážná většina muslimů, a zde je třeba zdůraznit, že právě oni jsou hlavními oběťmi terorismu v Iráku, Afghánistánu a Pákistánu, nemá s extremisty naprosto nic společného; a právě proti extremistům, kteří překrucují náboženství, jež údajně vyznávají, musíme bojovat. Opírajíc se o zásadu, že nenávist a frustrace jsou dva faktory, které pohánějí radikalizaci, zpráva členským státům připomíná, že prioritními politikami, které je třeba provést, aby byly v naší společnosti prosazeny umírněnost, tolerance a dobré vztahy, jsou boj proti všem formám diskriminace, a zejména opatření, která usilují o integraci menšin. Třetí téma se týká opatření, jejichž konkrétním cílem je prevence teroristických činností. Ačkoli mají členské státy v této oblasti k dispozici dlouhý seznam doporučení, zdůrazňuje zpráva nutnost vyšší ostražitosti, pokud jde o propagaci terorismu, zejména prostřednictvím internetu a  v místech, kde se konají kázání, a obecně prostřednictvím audiovizuálních prostředků. Čtvrtým tématem jsou represivní opatření. V této souvislosti je třeba nad jiné vyzdvihnout jedno opatření, neboť to dozajista nebude trpět nedostatkem polemiky. Je obsaženo v odstavci 10 zprávy a navrhuje, aby bylo do definice teroristických činů zařazeno také ospravedlňování terorismu. A  i když si nejsem zcela jist, že je slovo „ospravedlnění“ v této souvislosti tím pravým – osobně se domnívám, že francouzština by dala přednost slovu „chvála“ či „apologie“ terorismu, a že by nebylo lepší toto slovo změnit, jsem zvědavý, jak bude tato sněmovna zítra reagovat na poněkud choulostivý bod, který tkví v samém jádru diskuse, a to na otázku, kudy natáhnout dělicí čáru mezi bezpečností, základními právy a svobodou projevu."@cs1
"Hr. formand! Den betænkning, som jeg har æren af at fremlægge for jer i dag på vegne af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, udspringer af et forslag, som blev fremsat i slutningen af 2005 af vores kollega hr. Duquesne, som jeg gerne vil takke. Jeg vil ligeledes gerne påpege, at det store arbejde i forbindelse med denne betænkning blev forestået af vores kollega hr. Oreja, der af årsager, som jeg ikke kan komme ind på her, besluttede at trække sit navn tilbage efter afstemningen i udvalget. Vedrørende indholdet i den betænkning, som er blevet fremlagt for Parlamentet, mener jeg, at de mange elementer kan sammenfattes i fire hovedpunkter. Første hovedpunkt er truslens alvor og permanente karakter. Det er et ubestrideligt faktum, at terrorisme generelt og særligt jihadterror i dag er en af de mest alvorlige trusler mod EU-borgernes sikkerhed. De blodige attentater i Madrid i 2004 og i London i 2005, men også, hvilket vi ikke må glemme, de mange terrorforsøg, som efterfølgende er blevet forhindret, vidner om den permanente og alvorlige karakter af denne trussel. Det følger heraf - og i betænkningen understreges det ret kraftigt - at bekæmpelsen af terrorisme skal forblive en af EU's og medlemsstaternes prioriteter. Denne målrettede bekæmpelse af terrorisme - og det er betænkningens andet hovedpunkt - skal imidlertid gribes an på en bestemt måde. Der er nogle basale principper, der skal overholdes, for ikke at skade de grundlæggende værdier, som vores samfund bygger på. Bekæmpelsen af terrorisme skal ske under nøje overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, særligt religionsfriheden og retten til en retfærdig rettergang. Samtidig, og navnlig hvad jihadterror angår, er det vigtigt at skelne mellem kultur og religion på den ene side og terrorisme på den anden. Langt størsteparten af muslimer - og her må vi ikke glemme, at det er dem, som har været de største ofre for terroren i Irak, Afghanistan og Pakistan - har ingenting overhovedet at gøre med de ekstremister, som vi skal bekæmpe, og som fordrejer den religion, de hævder at følge. Endelig, og ud fra princippet om at had og frustration er to af de faktorer, som fører til radikalisering, mindes medlemsstaterne i betænkningen om, at bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling, og navnlig foranstaltninger, som har til formål at integrere mindretalsgrupper, er prioriterede politikker, som skal gennemføres for at fremme ro, tolerance og god samfundsorden. Det tredje hovedpunkt vedrører foranstaltninger, som specifikt er rettet mod at forebygge terroraktiviteter. På den lange liste over foranstaltninger, som medlemsstaterne i den forbindelse anbefales at gennemføre, fremhæves i betænkningen navnlig nødvendigheden af at styrke overvågningen af steder, hvor der drives propaganda, navnlig via internettet, steder, hvor der afholdes prædiker, samt audiovisuelle medier generelt. Det fjerde hovedpunkt drejer sig om repressive foranstaltninger. Her er der et tiltag, som særligt skal fremhæves, fordi det med sikkerhed vil skabe stor debat. Der er tale om betænkningens punkt 10, hvor det foreslås at udvide definitionen af terrorhandlinger til at omfatte retfærdiggørelse af terrorisme. Selv om jeg ikke er sikker på, at ordet "retfærdiggørelse" er dækkende - personligt tror jeg, at man på fransk ville foretrække ordet "lovprisning" eller "forsvar" af terrorisme - og at det sikkert ville være hensigtsmæssigt at ændre det, vil det blive interessant at se, hvordan Parlamentet i morgen reagerer på dette noget ømtålelige punkt, som er kernen i debatten, nemlig hvor grænsen mellem sikkerhed, grundlæggende rettigheder og ytringsfrihed skal gå."@da2
"Herr Präsident! Der Bericht, den ich Ihnen heute im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres vorstellen werde, geht auf einen Vorschlag zurück, der Ende 2005 von unserem Kollegen Antoine Duquesne, dem ich meine Hochachtung ausdrücken möchte, vorgelegt wurde. Lassen Sie mich auch darauf hinweisen, dass der Hauptteil der Arbeit an diesem Bericht von unserem Kollegen Mayor Oreja geleistet wurde, der aus Gründen, die ich nicht zu kommentieren habe, beschlossen hat, seinen Namen nach der Abstimmung in unserem Ausschuss zurückzuziehen. Was den Inhalt des Berichts betrifft, der unserem Hause vorgelegt wird, so glaube ich, dass er sich zusammenfassen lässt, indem man die zahlreichen darin enthaltenen Elemente in vier Schwerpunkten bündelt. Der erste Schwerpunkt ist die Schwere und Dauerhaftigkeit der Bedrohung. Es ist unbestreitbar, dass der Terrorismus im Allgemeinen und der Dschihad-Terrorismus im Besonderen heute eine der schlimmsten Bedrohungen für die Sicherheit der Bürger der Europäischen Union darstellt. Die blutigen Anschläge in Madrid im Jahr 2004, in London im Jahr 2005, aber auch nicht zu vergessen die zahlreichen Versuche, die seitdem verhindert werden konnten, belegen eindeutig die Dauerhaftigkeit und die Schwere der Bedrohung. Daraus folgt – und das macht der Bericht entschieden deutlich –, dass die Bekämpfung des Terrorismus eine der Prioritäten der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten bleiben muss. Jedoch lässt sich dieser entschiedene Kampf, und das ist der zweite Schwerpunkt des Berichts, nicht auf beliebige Art und Weise führen. Dabei sind Grundprinzipien einzuhalten, wenn man nicht die Grundwerte in Frage stellen will, von denen unsere Gesellschaften sich leiten lassen. Die Bekämpfung des Terrorismus muss unter strikter Achtung der Freiheiten und Grundrechte, insbesondere der Religionsfreiheit und des Rechts auf einen fairen Prozess, erfolgen. Parallel dazu müssen wir uns speziell im Zusammenhang mit dem Dschihad-Terrorismus davor hüten, Kulturen oder Religionen mit dem Terrorismus gleichzusetzen. Die überwiegende Mehrheit der Moslems, die im Übrigen, wie wir nicht vergessen sollten, die Hauptopfer des Terrorismus im Irak, in Afghanistan oder in Pakistan sind, haben nichts mit den extremistischen Gruppen gemein, die es zu bekämpfen gilt und die die Religion missbrauchen, auf die sie sich berufen. Schließlich erinnert der Bericht ausgehend von dem Grundsatz, dass Hass und Frustration Faktoren sind, die die Radikalisierung vorantreiben, die Mitgliedstaaten daran, dass die Bekämpfung aller Formen der Diskriminierung und insbesondere die Maßnahmen für die Integration aller Minderheitengruppen vorrangig umgesetzt werden müssen, um Frieden, Toleranz und gedeihliches Zusammenleben in unseren Gesellschaften zu fördern. Der dritte Schwerpunkt umfasst die spezifischen Maßnahmen zur Terrorismusprävention. Im Rahmen der langen Liste solcher Maßnahmen, die den Mitgliedstaaten empfohlen werden, unterstreicht der Bericht insbesondere die Notwendigkeit, die Überwachung der Propaganda-Websites, die vor allem über das Internet verbreitet werden, der Predigtorte und der audiovisuellen Medien im Allgemeinen zu verstärken. Der vierte Schwerpunkt betrifft die repressiven Maßnahmen. Dazu gehört eine Maßnahme, die besonders hervorgehoben werden muss und die einige Debatten auslösen wird. Sie ist in Ziffer 10 des Berichts enthalten und sieht vor, den Geltungsbereich der Definition terroristischer Akte auf die Rechtfertigung des Terrorismus auszudehnen. Da ich nicht sicher bin, ob der Ausdruck „Rechtfertigung“ angemessen ist – persönlich meine ich, dass es auf Französisch besser gewesen wäre, den entsprechenden Ausdruck für „Verherrlichung“ oder „Apologie“ des Terrorismus zu wählen –, und ob es nicht wünschenswert wäre, ihn zu ändern, warte ich gespannt darauf, wie unser Haus morgen über diesen heiklen Punkt befinden wird, der den Kern der Frage berührt, wo die Trennlinie zwischen Sicherheit, Grundrechten und Meinungsfreiheit zu ziehen ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση, την οποία έχω την τιμή να σας υποβάλλω σήμερα εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, έχει την αφετηρία της σε μια πρόταση η οποία κατατέθηκε στα τέλη του 2005 από τον συνάδελφό μας κ. Duquesne, τον οποίο τώρα συγχαίρω. Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι το κύριο μέρος της εργασίας που σχετίζεται με την παρούσα έκθεση πραγματοποίησε ο συνάδελφός μας κ. Mayor Oreja, ο οποίος, για λόγους που δεν μπορώ να σχολιάσω εδώ, αποφάσισε να αποσύρει το όνομά του μετά την ψηφοφορία που διεξήχθη στην επιτροπή. Όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι μπορεί να συνοψιστεί, διαρθρώνοντας τα πολυάριθμα στοιχεία που περιέχει γύρω από τέσσερα κύρια θέματα. Το πρώτο θέμα αφορά τη σοβαρότητα και τον διαρκή χαρακτήρα της απειλής. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η τρομοκρατία εν γένει, και η τρομοκρατία της Τζιχάντ συγκεκριμένα, συνιστούν σήμερα μία από τις σοβαρότερες απειλές για την ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιματηρές επιθέσεις στη Μαδρίτη το 2004 και στο Λονδίνο το 2005, και ας μην λησμονούμε όλες τις υπόλοιπες απόπειρες που απέτυχαν έκτοτε, καταμαρτυρούν όλες τον μόνιμο και σοβαρό χαρακτήρα της εν λόγω απειλής. Αυτό συνεπάγεται –και η έκθεση δίνει αρκετή έμφαση στο σημείο αυτό– ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να παραμείνει μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Ωστόσο, και αυτό είναι το δεύτερο θέμα της έκθεσης, αυτός ο αποφασιστικός αγώνας κατά της τρομοκρατίας πρέπει να διεξαχθεί με έναν ορισμένο τρόπο. Πρέπει να γίνουν σεβαστές κάποιες θεμελιώδεις αρχές, διαφορετικά θα διαστρεβλώσουμε τις βασικές αξίες που διέπουν τις κοινωνίες μας. Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας πρέπει να διεξαχθεί επί τη βάσει του απόλυτου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδιαίτερα της ελευθερίας της θρησκείας και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Συγχρόνως, και ιδιαίτερα όσον αφορά την τρομοκρατία της Τζιχάντ, είναι σημαντικό να χαράξουμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των πολιτισμών και των θρησκειών, αφενός, και της τρομοκρατίας, αφετέρου. Η συντριπτική πλειονότητα των μουσουλμάνων, και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτοί είναι τα κύρια θύματα της τρομοκρατίας στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα εξτρεμιστικά στοιχεία. Αυτές τις ομάδες είναι που πρέπει να καταπολεμήσουμε, οι οποίες διαστρεβλώνουν τη θρησκεία την οποία ισχυρίζονται ότι ακολουθούν. Τέλος, ξεκινώντας από την αρχή ότι το μίσος και η απογοήτευση είναι δύο από τους παράγοντες που προωθούν τη ριζοσπαστικοποίηση, η έκθεση υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, και ιδιαίτερα των μέτρων εκείνων που επιχειρούν να ενσωματώσουν τις μειονοτικές ομάδες, συνιστά μια πολιτική προτεραιότητας, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί προκειμένου να προωθήσουμε την ηρεμία, την ανοχή και τις καλές σχέσεις στην κοινωνία μας. Το τρίτο θέμα έχει σχέση με τα μέτρα που στοχεύουν ιδιαίτερα στην πρόληψη των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Αν και υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος συστάσεων για τα κράτη μέλη στον τομέα αυτόν, η έκθεση τονίζει με έμφαση την ανάγκη για μεγαλύτερη επιτήρηση των τόπων προπαγάνδας, ιδιαίτερα μέσω του Διαδικτύου, των τόπων όπου συναντούνται για να κηρύξουν, καθώς και των οπτικοακουστικών μέσων εν γένει. Το τέταρτο θέμα αφορά τα κατασταλτικά μέτρα. Στο σημείο αυτό, υπάρχει προφανώς ένα μέτρο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε περισσότερο από όλα τα άλλα, διότι σίγουρα θα προκαλέσει μεγάλες διαφωνίες. Παρουσιάζεται στην παράγραφο 10 της έκθεσης και προτείνει να επεκταθεί το πεδίο του ορισμού των τρομοκρατικών ενεργειών ώστε να συμπεριλάβει και τη δικαιολόγηση της τρομοκρατίας. Τώρα, καθόσον δεν είμαι βέβαιος αν ο όρος «δικαιολόγηση» είναι κατάλληλος στην περίπτωση αυτή –και, προσωπικά, πιστεύω ότι στα γαλλικά θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «έπαινος» ή «εκθειασμός» για την τρομοκρατία–και αν θα ήταν καλύτερο να τον αλλάξουμε, με ενδιαφέρει να δω πώς θα αντιδράσει αύριο το Σώμα σε αυτό το κάπως ευαίσθητο σημείο, το οποίο αγγίζει την καρδιά της συζήτησης, δηλαδή σε ποιο σημείο να χαράξουμε τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ασφάλειας, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθερίας της έκφρασης."@el10
". Mr President, the report that I have the honour of presenting to you today on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs has its beginnings in a proposal that was tabled at the end of 2005 by our colleague Mr Duquesne, to whom I now pay tribute. I also wish to point out that the bulk of the work relating to this report was carried out by our colleague Mr Mayor Oreja, who for reasons that I cannot comment on here decided to withdraw his name following the vote that was held in committee. As regards the content of the report that has been presented to Parliament, I believe that it can be summarised by structuring the numerous elements it contains around four main themes. Theme one is the gravity and permanence of the threat. It is an undeniable fact that terrorism in general, and Jihadist terrorism in particular, is now one of the most serious threats to the security of the citizens of the European Union. The bloody attacks on Madrid in 2004 and on London in 2005, and let us also not forget all the other attempts that have been foiled since then, all testify to the permanent and serious nature of this threat. From this it follows – and the report is fairly emphatic on this point – that the fight against terrorism must remain one of the priorities of the European Union and its Member States. However, and this is the report’s second theme, this determined fight against terrorism has to be waged in a certain way. There are fundamental principles to be respected; otherwise, we shall distort the basic values that govern our societies. The fight against terrorism has to be carried out on the basis of scrupulous respect for human rights and fundamental freedoms, especially freedom of religion and the right to a fair trial. At the same time, and especially where Jihadist terrorism is concerned, it is important to draw a distinction between cultures and religions, on the one hand, and terrorism, on the other. The vast majority of Muslims, and here it must not be forgotten that it is they who have been the main victims of terrorism in Iraq, in Afghanistan and in Pakistan, have nothing whatsoever to do with the extremists; it is these groups, who distort the religion they claim to follow, that we have to combat. Finally, setting out from the principle that hatred and frustration are two of the factors that drive radicalisation, the report reminds the Member States that combating all forms of discrimination, and in particular those measures that seek to integrate minority groups, are priority policies to be implemented in order to promote calm, tolerance and good relations in our society. The third theme relates to the measures specifically aimed at preventing terrorist activities. While there is a long list of recommendations for Member States in this area, the report emphasises the need for greater vigilance against propaganda sites, especially via the Internet, places where preaching sessions are held and the audiovisual media in general. The fourth theme concerns repressive measures. Here there is obviously one action that needs to be highlighted above all others, for it will certainly cause no shortage of controversy. It is presented in paragraph 10 of the report and proposes extending the scope of the definition for acts of terrorism to the justification of terrorism. Now while I am not sure whether the term ‘justification’ is adequate here – and personally I think that in French it would have been preferable to use the term ‘praise’ or ‘apologia’ for terrorism – and whether it would not have been better to change it, I will be interested to see how this House reacts tomorrow to this somewhat delicate point, which goes to the very heart of the debate, namely where to draw the line between security, fundamental rights and freedom of expression."@en4
". Señor Presidente, el informe que hoy tengo el honor de presentarles en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior tiene sus inicios en una propuesta presentada a finales de 2005 por nuestro colega el señor Duquesne, a quien ahora rindo homenaje. Me gustaría asimismo destacar que la mayor parte del trabajo relativo a este informe fue llevado a cabo por nuestro colega el señor Mayor Oreja quien, por razones que no puedo comentar aquí, decidió retirar su nombre tras la votación celebrada en comisión. Por lo que respecta al contenido del informe que ha sido presentado al Parlamento, considero que puede resumirse mediante la estructuración de los numerosos elementos que contiene en torno a cuatro temas principales. El primer tema es la gravedad y permanencia de la amenaza. Resulta un hecho innegable que el terrorismo en general, y el terrorismo yihadista en particular, constituye en la actualidad una de las amenazas más graves para la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. El sangriento ataque en Madrid de 2004 y en Londres de 2005, sin olvidarnos tampoco del resto de atentados frustrados desde entonces, son pruebas de la naturaleza grave y permanente de esta amenaza. De esto se deduce —y el informe hace hincapié especialmente en este aspecto— que la lucha contra el terrorismo debe seguir siendo una de las prioridades de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Sin embargo, y éste es el segundo tema del informe, esta lucha determinada contra el terrorismo tiene que librarse de una forma concreta. Existen principios fundamentales que deben respetarse. De no ser así, distorsionaremos los valores básicos que rigen nuestras sociedades. La lucha contra el terrorismo tiene que llevarse a cabo sobre la base de un respeto escrupuloso de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sobre todo, la libertad de religión y el derecho a un juicio justo. Al mismo tiempo y, sobre todo, en lo que concierne al terrorismo yihadista, es importante establecer una distinción entre culturas y religiones, por un lado, y terrorismo, por otro. La inmensa mayoría de musulmanes, y en este sentido no puede olvidarse el hecho de que son ellos quienes han sido las principales víctimas del terrorismo en Iraq, en Afganistán y en Pakistán, no tienen nada que ver con los extremistas. Son estos grupos, que distorsionan la religión que proclaman seguir, a los que tenemos que combatir. Por último, partiendo de la base de que el odio y la frustración son dos de los factores que conducen a la radicalización, el informe recuerda a los Estados miembros que combatir todas las formas de discriminación y, en concreto, aquellas medidas que pretenden integrar a los grupos minoritarios, son políticas prioritarias que deben aplicarse para promover la calma, la tolerancia y las buenas relaciones en nuestra sociedad. El tercer tema se refiere a las medidas dirigidas específicamente a prevenir las actividades terroristas. Aunque existe una larga lista de recomendaciones para los Estados miembros en este ámbito, el informe hace hincapié en la necesidad de una mayor vigilancia en contra de los sitios de propaganda, sobre todo, a través de Internet, los lugares en los que se celebran sesiones de oración y los medios audiovisuales en general. El cuarto tema se refiere a las medidas represivas. En este aspecto, hay una medida que, obviamente, debe destacarse por encima del resto, por lo que probablemente no estará falta de controversia. Se presenta en el apartado 10 del informe y propone la ampliación del ámbito de la definición de actos de terrorismo a la justificación del mismo. Aunque no estoy seguro de si el término «justificación» resulta adecuado aquí —y, personalmente, creo que en francés habría sido preferible usar el término equivalente «glorificación» o «apología» del terrorismo— y de si no habría sido mejor cambiarlo, observaré con interés cómo reacciona esta Cámara mañana con respecto a este punto en cierto modo delicado, que se dirige al núcleo central del debate, a saber, dónde está el límite entre la seguridad, los derechos fundamentales y la libertad de expresión."@es21
". Hr president, raport, mida mul on au teile täna kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel esitada, sai oma alguse ettepanekust, mille 2005. aasta lõpul esitas meie kolleeg hr Duquesne, kellele ma siinkohal tunnustust avaldan. Soovin samuti rõhutada, et hulga selle raportiga seotud tööd tegi ära meie kolleeg Mayor Oreja, kes põhjustel, mida ma ei saa siin kommenteerida, otsustas pärast parlamendikomisjonis peetud hääletamist oma nime ära võtta. Mis puutub parlamendile esitatud raporti sisusse, siis ma usun, et selle saab kokku võtta, koondades arvukad elemendid, millest see koosneb, neljaks peamiseks teemaks. Esimene teema on ohu raskus ja püsivus. On vastuvaidlematu fakt, et terrorism üldiselt, ja džihaadi-terrorism eriti, on praegu üks tõsisemaid ähvardusi Euroopa Liidu kodanike julgeolekule. Toimusid verised rünnakud Madridis 2004. aastal ja Londonis 2005. aastal ning ärgem unustagem ka kõiki teisi katseid, mis on pärast seda nurjunud, kõik need annavad tunnistust selle ähvarduse püsivast ja tõsisest iseloomust. Sellest järeldub – ja raport on selles osas üpris kaalukas – et terrorismivastane võitlus peab jääma Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide üheks prioriteediks. Siiski, ja see on raporti teine teema, tuleb seda otsustavat terrorismivastast võitlust pidada teataval viisil. On olemas põhitõed, mida peab austama; vastasel korral me lõhume põhiväärtused, mis juhivad meie ühiskonda. Terrorismivastast võitlust tuleb pidada, lähtudes piinlikult täpsest inimõiguste ja põhivabaduste austamisest, sealhulgas eriti usuvabadusest ja õigusest õiglasele kohtumõistmisele. Samal ajal, ja eriti kui tegemist on džihaadi terrorismiga, on oluline tõmmata eraldusjooned ühelt poolt kultuuride ja religioonide, teiselt poolt terrorismi vahele. Tohutul enamikul moslemitest, ja me ei tohi unustada, et nemad on need, kes olid peamised terrorismiohvrid Iraagis, Afganistanis ja Pakistanis, pole midagi tegemist äärmuslastega; nemad on need rühmad, kes moonutavad religiooni, mida nad väidavad järgivat, nii et me peame selle vastu võitlema. Lõpuks, tõstes esile mõtet, et vihkamine ja frustratsioon on kaks tegurit, mis tekitavad radikaliseerumist, tuletab raport liikmesriikidele meelde, et võitlus diskrimineerimise kõigi vormide vastu ja eriti need meetmed, millega püütakse integreerida vähemusrühmi, on esmatähtis poliitika, mida tuleb rakendada, et edendada rahulikke, sallivaid ja häid suhteid meie ühiskonnas. Kolmas teema on seotud meetmetega, mis on konkreetselt ette nähtud terroristliku tegevuse vältimiseks. Kuigi kirjas on pikk nimekiri soovitusi selles piirkonnas asuvatele liikmesriikidele, rõhutab raport vajadust olla valvsam propagandavahendite suhtes, eriti Internetis ja kohtades, kus peetakse jutlusi, ning üldse audiovisuaalses meedias. Neljas teema hõlmab piiravaid meetmeid. Nende hulgas on nähtavasti üks meede, mis vajab esiletõstmist, sest see võib kindlasti põhjustada palju lahkarvamusi. See on esitatud raporti lõikes 10 ning teeb ettepaneku laiendada terroriakti mõistet ka terrorismi õigustamisele. Praegu ma pole kindel, kas sõna „õigustamine” on siinkohal sobiv – ja mina isiklikult arvan, et prantsuse keeles oleks olnud eelistatavam kasutada terrorismi puhul „ülistama” või „kaitsma” – ja kas poleks parem see ära muuta. Mul oleks huvitav näha, kuidas täiskogu homme reageerib sellele mõnevõrra delikaatsele küsimusele, mis ulatub otse arutelu keskmeni, nimelt: kuhu tõmmata joon julgeoleku, põhiõiguste ja sõnavabaduse vahele."@et5
". Arvoisa puhemies, mietintö, joka minulla on kunnia esitellä teille kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta, sai alkunsa ehdotuksesta, jonka kollegamme Antoine Duquesne esitti vuoden 2005 lopussa. Haluan kiittää häntä asiasta. Haluan myös huomauttaa, että suurimman osan tähän mietintöön liittyvästä työstä teki Jaime Mayor Oreja. Hän päätti poistaa nimensä valiokunnassa pidetyn äänestyksen jälkeen syistä, joita en voi kertoa täällä. Katson, että parlamentille jaetun mietinnön sisältö voidaan ryhmitellä yleisesti neljään pääteemaan. Niistä ensimmäinen on uhkan vakavuus ja pysyvyys. On kiistaton tosiasia, että terrorismi, erityisesti jihad-terrorismi, on nyt yksi vakavimmista EU:n kansalaisten turvallisuutta uhkaavista asioista. Madridissa vuonna 2004 ja Lontoossa vuonna 2005 tehdyt veriset iskut todistavat uhkan olevan luonteeltaan pysyvä ja vakava. Emme saa myöskään unohtaa niitä kaikkia muita yrityksiä, jotka on tämän jälkeen estetty. Tästä syystä mietinnössä todetaan melkoisen painokkaasti, että terrorismin torjunnan on oltava yksi EU:n ja sen jäsenvaltioiden tärkeimmistä tavoitteista. Terrorismia ei voida kuitenkaan torjua miten tahansa – ja tämä on mietinnön toinen teema. Meidän on noudatettava perusperiaatteita, sillä muuten rikomme yhteiskuntiemme perusarvoja. Terrorismia torjuttaessa on kunnioitettava ehdottomasti ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, erityisesti uskonnonvapautta ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Samalla – etenkin jihad-terrorismin tapauksessa – on tärkeää erottaa toisistaan yhtäältä kulttuurit ja uskonnot sekä toisaalta terrorismi. Valtaosalla muslimeja ei ole mitään tekemistä ääriliikkeiden kanssa, ja meidän on muistettava, että juuri muslimit ovat kärsineet eniten Irakin, Afganistanin ja Pakistanin terrorismista. Ääriryhmät puolestaan vääristelevät uskontoa, jota ne väittävät harjoittavansa, ja tätä meidän on torjuttava. Lisäksi mietinnössä todetaan, että viha ja turhautuminen ovat tekijöitä, jotka edesauttavat väkivaltaisen radikalisoitumisen kehittymistä, ja muistutetaan jäsenvaltioita siitä, että yhteiskunnassamme on edistettävä rauhaa, suvaitsevaisuutta ja hyviä suhteita ensisijaisesti torjumalla syrjinnän kaikkia muotoja ja toteuttamalla toimenpiteitä vähemmistöryhmien kotouttamiseksi. Kolmannen teeman muodostavat toimenpiteet, joilla pyritään ehkäisemään terrorismia. Vaikka mietinnössä esitetäänkin jäsenvaltioille pitkä luettelo asiaa koskevia suosituksia, siinä myös painotetaan, että terrorismipropagandaa, erityisesti Internetin propagandasivustoja, saarnauspaikkoja ja yleisesti audiovisuaalisia tiedotusvälineitä on valvottava tiiviisti. Neljäs teema koskee torjuntatoimia. Koska tämä teema aiheuttaa runsaasti kiistaa, sitä on epäilemättä käsiteltävä muita tarkemmin. Asiaa käsitellään mietinnön 10 kohdassa, jossa ehdotetaan, että terrorismin perusteleminen sisällytetään päätöksen soveltamisalaan. Vaikken ole itse varma siitä, onko termi ”perusteleminen” tässä yhteydessä sopiva – katson nimittäin itse, että ranskan kielessä olisi sopivampaa puhua ”kehumisesta” tai ”puolustelemisesta” – ja olisiko sana syytä vaihtaa, jään kiinnostuneena katsomaan, kuinka Euroopan parlamentti reagoi huomenna tähän jokseenkin arkaluonteiseen asiaan, joka liittyy keskustelujemme ydinkysymykseen eli siihen, mihin kohtaan meidän pitäisi vetää viiva turvallisuuden, perusoikeuksien ja sananvapauden välille."@fi7
". Elnök úr! A jelentés alapja abban a javaslatban rejlik, amelyet 2005 végén terjesztett elő kollegám, Duquesne úr, aki előtt most elismeréssel adózok, és amelyet ma az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében van szerencsém Önök elé terjeszteni. Szeretnék továbbá rávilágítani arra is, hogy a jelentéshez kapcsolódó munka oroszlánrészét kollegánk, Mayor Oreja úr végezte el, aki különböző okok miatt – amelyekről most nem szeretnék beszélni – úgy döntött, hogy a bizottságon belül megtartott szavazást követően visszavonja nevét. A Parlament elé terjesztett jelentés tartalmát úgy foglalhatnám össze a legkönnyebben, ha a jelentés elemeit négy fő témakör szerint csoportosítom. Az első témakör a veszély komolysága és tartóssága. Tagadhatatlan tény, hogy általánosságban a terrorizmus, különösen pedig a dzsihádista terrorizmus nagy fenyegetést jelent az Európai Unió polgárainak biztonságára. A 2004-ben Madridban, majd 2005-ben Londonban elkövetett véres támadások, valamint a többi időközben meghiúsított merénylet után mindannyian egyetérthetünk a fenyegetés tartósságát és komolyságát illetően. Ebből következik – és a jelentés igen nyomatékosan fogalmaz ezzel kapcsolatban –, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet továbbra is az Európai Unió és a tagállamok egyik legfontosabb feladatának kell tekintenünk. Ezt az eltökélt harcot azonban – és ez a jelentés második témaköre – egy bizonyos módon kell megvívnunk. Bizonyos alapvető elveket tiszteletben kell tartani, máskülönben azokat az alapvető értékeket fogjuk eltorzítani, amelyekre társadalmaink épülnek. A terrorizmus elleni küzdelmet az emberi jogok és alapvető szabadságjogok szigorú tiszteletben tartásával kell megvívni, különös tekintettel a vallásszabadságra és a tisztességes tárgyaláshoz való jogra. Ugyanakkor – és különösen a dzsihádista terrorizmus esetében – nagyon fontos, hogy élesen elválasszuk egyrészről a kultúrákat és a vallásokat, másrészről pedig a terrorizmust. A muzulmánok nagy többségének – és nem szabad elfelejteni, hogy Irakban, Afganisztánban és Pakisztánban is elsősorban ők estek áldozatul a terrorizmusnak – semmi köze a szélsőségesekhez, akik elferdítik azt a vallást, amelyet saját bevallásuk szerint követnek, és akik ellen küzdenünk kell. Végezetül pedig, abból kiindulva, hogy a gyűlölet és a frusztráció azok közé a tényezők közé tartozik amelyek lendületben tartják a radikalizmust, a jelentés emlékezteti a tagállamokat arra, hogy a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem, és különösen a kisebbségi csoportok integrálására irányuló lépések olyan politikai prioritások, amelyeket társadalmunkban a nyugalom, a tolerancia és a jó kapcsolatok előmozdítása érdekében kell végrehajtani. A harmadik témakör a kifejezetten a terrorista tevékenységek megelőzésére irányuló intézkedésekhez kapcsolódik. Annak ellenére, hogy ezen a területen a tagállamok ajánlások hosszú listáival rendelkeznek, a jelentés hangsúlyozza a fokozott éberség szükségességét az olyan propaganda-helyszíneket illetően, ahol prédikáció folyik, különös tekintettel az internetre, valamint általánosságban az audiovizuális médiára. A negyedik témakör a visszaszorító intézkedéseket érinti. Itt természetesen egy lépést ki kell emelnünk a többi közül, hiszen egész biztosan nagy port fog kavarni. Ez a jelentés 10. bekezdésében szerepel, és azt javasolja, hogy a terrorista cselekmény fogalommeghatározása foglalja magába a terrorizmus „indokolását” is. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy az „indokolás” kifejezés teljesen helytálló lenne ebben az esetben – személy szerint úgy gondolom, hogy franciául talán szerencsésebb lett volna a „dicsőítés” vagy az „apológia” kifejezések használata a terrorizmus kapcsán – és talán jobb lett volna, ha ezt megváltoztatjuk. Érdeklődéssel várom, hogy holnap a képviselőház miként reagál erre az igencsak kényes kérdésre, amely központi szerepet tölt be ebben a vitában, nevezetesen, hogy hol kell meghúzni a vonalat a biztonság, az alapvető jogok és a szólásszabadság között."@hu11
". Signor Presidente, la relazione che ho l’onore di presentarvi oggi a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, affonda le sue radici in una proposta avanzata alla fine del 2005 da un nostro collega, l’onorevole Duquesne, a cui rendo omaggio. Mi preme anche segnalare che il grosso del lavoro relativo alla relazione è stato realizzatp dall’onorevole Mayor Oreja, che per motivi sui quali non spetta a me commentare, ha deciso di rititare il suo nome a seguito della votazione svoltasi in commissione. Per quanto riguarda il contenuto della relazione presentata a quest’Assemblea, credo che lo si possa sintetizzare articolando i numerosi elementi che contiene attorno a quattro assi principali. Il primo asse è la gravità e la permanenza della minaccia. È innegabile che il terrorismo in generale, e il terrorismo in particolare, sia oggi una delle minacce più gravi per la sicurezza dei cittadini dell’Unione europea. I sanguinosi attentati di Madrid del 2004 e di Londra del 2005, e non dimentichiamo tutti gli altri tentativi che sono stati sventati da allora, testimoniamo la permanenza e la gravità di questa minaccia. Ne discende – e la relazione lo ricorda con forza – che la lotta contro il terrorismo è una delle priorità dell’Unione europea e dei suoi Stati membri. Tuttavia, ed ecco il secondo asse della relazione, questa determinata lotta contro il terrorismo deve essere portata avanti in un certo modo. Deve rispettare principi fondamentali, altrimenti snatureremmo i valori di base che governano le nostre società. La lotta contro il terrorismo deve essere condotta nel pieno e totale rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare libertà di religione e diritto a un processo equo. Parallelamente, e in particolare per quanto riguarda il terrorismo è importante fare una distinzione fra culture e religioni da un lato e terrorismo dall’altro. La schiacciante maggioranza dei musulmani che sono del resto, non va dimenticato, le prime vittime del terrorismo in Iraq, in Afghanistan e in Pakistan, non ha niente a che vedere con i gruppi estrermisti che dobbiamo combattere e che distorcono la religione che pretendono di seguire. Infine, partendo dal principio che l’odio e la fuustrazione sono due dei fattori che generano un terreno fertile per la radicalizzazione, la relazione rammenta agli Stati membri che la lotta contro ogni forma di discriminazione, e in particolare quelle misure che tendono a integrare le minoranze, sono politiche prioritarie da attuare per promuovere la calma, la tolleranza e le buone relazioni nella nostra società. Il terzo asse riguarda le misure specifiche di prevenzione. Nel lungo elenco di raccomandazioni per gli Stati membri, la relazione insiste in particolare sulla necessità di rafforzare la sorveglianza contro i siti di propaganda, in particolare su nei luoghi di predicazione e nei audiovisivi in generale. Il quarto asse riguarda le misure repressive. Fra le altre, un’azione merita di essere messa in evidenza perché suscita polemiche. È presentata nel paragrafo 10 della relazione e propone l’estensione del campo di applicazione della definizione di atti terroristici alla giustificazione del terrorismo. Pur non essendo sicuro che il termine “giustificazione” sia adeguato in questo contesto – e personalmente penso che in francese sarebbe stato preferibile il termine “elogio” o “apologia” del terrorismo – e se non sia auspicabile modificarlo, attendo con interesse di vedere il modo in cui quest’Aula si pronuncerà domani su tale punto delicato, che riguarda l’essenza stessa del dibattito, fra la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali e della libertà di espressione."@it12
". Gerb. pirmininke, pranešimo, kurį turėjau garbės šiandien Jums pristatyti Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu, ištakos siekia pasiūlymą, kurį 2005 m. pabaigoje pateikė mūsų kolega G. Duquesne, kuriam dabar noriu pareikšti padėką. Taip pat norėčiau nurodyti, kad didžiąją darbo dalį rengiant šį pranešimą atliko mūsų kolega J. Mayor Oreja, kuris dėl priežasčių, kurių čia negaliu komentuoti, po balsavimo, kuris įvyko komitete, nusprendė atsisakyti pasirašyti šį dokumentą. Kalbėdamas apie pranešimo, kuris buvo pateiktas Parlamentui, turinį, aš tikiu, kad jis gali būti apibendrintas, išdėstant jo sudėtines dalis, sugrupavus jas pagal keturias pagrindines temas. Pirmoji tema yra pavojaus dydis ir nuolatinis pobūdis. Negalima neigti, kad terorizmas šiuo metu yra vienas didžiausių pavojų Europos Sąjungos piliečių saugumui. Kruvini 2004 m. išpuoliai Madride ir 2005 m. Londone ir įvairūs mėginimai rodo, kad šis pavojus yra nuolatinis ir labai rimtas. Iš to galima daryti išvadą – ir pranešimas šiuo klausimu yra labai kategoriškas – kad kova su terorizmu turėtų išlikti vienu iš Europos Sąjungos ir jos valstybių narių prioritetų. Tačiau ši ryžtinga kova su terorizmu – ir tai yra antroji pranešimo tema – turi vykti vadovaujantis tam tikrais reikalavimais. Būtina laikytis pagrindinių principų, kitaip bus iškreiptos pagrindinės mūsų visuomenės vertybės. Kova su terorizmu neturi pažeisti žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, ypač religijos laisvės ir teisės į sąžiningą teismą. Tuo pat metu ir ypač, kai tai susiję su džihado veiksmais, svarbu skirti kultūras ir religijas nuo terorizmo. Didžioji dauguma musulmonų – ir būtina nepamiršti, kad būtent jie yra pagrindinės terorizmo aukos Irake, Afganistane ir Pakistane – neturi nieko bendro su ekstremistais, t. y. grupuotėmis, iškreipiančiomis religiją, kurių pasekėjai jie tariamai yra, ir su kuriomis mes turime kovoti. Pagaliau, atsižvelgiant į tai, kad neapykanta ir nusivylimas yra veiksniai, skatinantys radikalėjimą, pranešime valstybėms narėms primenama, kad kova su visomis diskriminavimo formomis ir ypač priemonės, kuriomis siekiama integruoti mažumų grupes, yra prioritetinės politikos priemonės, kurios turėtų būti įgyvendinamos siekiant išlaikyti ramybę, toleranciją ir gerus santykius mūsų visuomenėje. Trečioji tema susijusi su priemonėmis, skirtomis teroristinės veiklos prevencijai. Nors šioje srityje valstybėms narėms pateikiamas ilgas sąrašas rekomendacijų, pranešime pabrėžiamas didesnis budrumas, ypač propagandos srityje, ypač dėl interneto tinklalapių su garso ir vaizdo turiniu ir garso ir vaizdo visuomenės informavimo priemonių apskritai. Ketvirtoji tema yra susijusi su represinėmis priemonėmis. Be viso kito, būtina nurodyti vieną veiklos sritį, dėl kurios kyla daugiausia ginčų. Ji nurodoma 10 pranešimo dalyje, siūlant išplėsti terorizmo aktų apibrėžimo taikymo sritį, į kurią būtų įtrauktas terorizmo pateisinimas. Kadangi aš nežinau, ar terminas pateisinimas čia yra tinkamas – aš asmeniškai manau, kad prancūziškai būtų geriau vartoti terorizmo „apologija“ arba „pagyrimas“ – ir ar nebūtų geriau jį pakeisti, man bus įdomu, kaip šis Parlamentas rytoj reaguos į šį tam tikra prasme jautrų klausimą, kuris yra šios diskusijos pagrindas – kur galima nubrėžti ribą tarp saugumo, pagrindinių teisių ir sąžinės laisvės."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā man ir gods iepazīstināt jūs ar ziņojumu, kura sākums meklējams priekšlikumā, kuru 2005. gada beigās iesniedza mūsu kolēģis kungs, kuram es tagad izsaku cieņu. Vēlos norādīt arī to, ka lielu daļu ar šo ziņojumu saistītā darba paveica mūsu kolēģis kungs, kurš tādu iemeslu dēļ, kurus es nevaru komentēt, pēc balsojuma mūsu komitejā nolēma atsaukt savu vārdu. Attiecībā uz Parlamentam iesniegtā ziņojuma saturu es uzskatu, ka to var apkopot, sagrupējot tā daudzos elementus četrās galvenās tēmās. Pirmā tēma ir draudu nopietnība un pastāvība. Nevar noliegt to, ka terorisms kā tāds un it īpaši džihāda terorisms tagad ir viens no nopietnākajiem draudiem Eiropas Savienības iedzīvotāju drošībai. Asiņainie uzbrukumi Madridē 2004. gadā un Londonā 2005. gadā, un neaizmirsīsim visus kopš tā laika izjauktos terorisma mēģinājumus – tas viss liecina par šo draudu pastāvīgumu un nopietnību. No tā izriet, un ziņojumā tas ir precīzi uzsvērts, ka cīņai pret terorismu joprojām jābūt vienai no galvenajām Eiropas Savienības un tās dalībvalstu prioritātēm. Tomēr, un tā ir ziņojuma otrā tēma, šī apņēmīgā cīņa pret terorismu zināmā mērā ir jāapsver. Ir jāievēro pamatprincipi; pretējā gadījumā mēs sagrausim mūsu sabiedrības pamatvērtības. Cīņai pret terorismu jānotiek, pamatojoties uz pedantisku cilvēktiesību un pamatbrīvību, it īpaši reliģijas brīvības un tiesību uz taisnīgu tiesu, ievērošanu. Tajā pašā laikā un it īpaši tad, ja runa ir par džihāda terorismu, ir svarīgi noteikt atšķirību starp kultūrām un reliģijām, no vienas puses, un terorismu no otras puses. Lielākajai daļai musulmaņu, un šeit nedrīkst aizmirst to, ka tieši viņi ir terorisma galvenie upuri Irākā, Afganistānā un Pakistānā, nav nekā kopīga ar ekstrēmistiem; mums ir jāapkaro šīs grupas, kuras izkropļo reliģiju, kurai viņi it kā sekojot. Nobeigumā, ievērojot principu, ka naids un neapmierinātība ir divi no faktoriem, kuri veicina radikālu uzskatu veidošanos, ziņojumā izteikts atgādinājums dalībvalstīm, ka visu veidu diskriminācijas apkarošana, it īpaši minoritāšu grupu integrācijas pasākumi, ir politiskas prioritātes, kas jāīsteno, lai veicinātu mieru, iecietību un labas attiecības mūsu sabiedrībā. Trešā tēma attiecas uz pasākumiem, kuri īpaši paredzēti teroristu darbības novēršanai. Kaut gan šajā jomā ir garš ieteikumu saraksts dalībvalstīm, ziņojumā ir uzsvērta vajadzība pēc lielākas modrības attiecībā pret propagandas vietām, it īpaši internetam, vietām, kur notiek sludināšana, un audiovizuālajiem plašsaziņas līdzekļiem vispār. Ceturtā tēma attiecas uz represīviem pasākumiem. Šeit nepārprotami starp pārējiem ir jāizceļ viens pasākums, jo tā dēļ ķildu trūkumu noteikti nenāksies izjust. Tas izklāstīts ziņojuma 10. punktā un iesaka paplašināt terorisma aktu definīciju ar terorisma attaisnošanu. Tagad, tā kā es neesmu pārliecināts, vai termins ,,attaisnošana” ir piemērots šajā gadījumā – un es personīgi domāju, ka franču valodā būtu vēlams lietot terminu ,,slavēšana” vai ,,apoloģija” – un vai to labāk nevajadzētu nomainīt, man būtu interesanti redzēt, kā Parlaments rīt reaģēs uz šo savā ziņā delikāto punktu, kas ir pašā debašu kodolā, proti, kur novilkt robežu starp drošību, pamattiesībām un vārda brīvību."@lv13
"Monsieur le Président, le rapport que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui devant vous, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures trouve son origine dans une proposition déposée fin 2005 par notre collègue Antoine Duquesne, que je tiens à saluer ici. Je me dois également de signaler que l'essentiel du travail relatif à ce rapport a été réalisé par notre collègue Mayor Oreja, qui a décidé, pour des raisons qu'il ne m'appartient pas de commenter, de retirer son nom après le vote intervenu au sein de notre commission. En ce qui concerne le contenu du rapport qui est soumis à notre Assemblée, je pense qu'on peut le synthétiser en articulant les nombreux éléments qu'il reprend autour de quatre axes essentiels. Premier axe: la gravité et la permanence de la menace. C'est un fait indéniable que le terrorisme en général, et le terrorisme djihadiste en particulier, est aujourd'hui une des menaces les plus graves qui pèsent sur la sécurité des citoyens de l'Union européenne. Les sanglants attentats de Madrid en 2004, de Londres en 2005, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, les nombreuses tentatives qui ont été déjouées depuis lors, attestent à l'évidence la permanence et la gravité de la menace. Il s'ensuit – et le rapport le rappelle avec force – que la lutte contre le terrorisme doit rester une des priorités de l'Union européenne et de l'ensemble de ses États membres. Mais, et c'est le deuxième axe du rapport, cette lutte déterminée ne peut être menée n'importe comment. Il y a des principes fondamentaux à respecter sous peine de dénaturer les valeurs fondamentales qui régissent nos sociétés. La lutte contre le terrorisme doit être menée dans le respect strict, plein et entier des libertés et des droits fondamentaux, et notamment la liberté de religion et le droit à un procès équitable. Parallèlement, et s'agissant spécifiquement du terrorisme djihadiste, nous devons nous interdire d'assimiler toute culture ou toute religion en tant que telle au terrorisme. L'écrasante majorité des musulmans, qui sont d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, les premières victimes du terrorisme, en Iraq, en Afghanistan ou au Pakistan, n'ont rien à voir avec les groupes extrémistes qu'il faut combattre et qui dénaturent la religion dont ils se réclament. Enfin, partant du principe que la haine et la frustration sont les facteurs qui poussent à la radicalisation, le rapport rappelle aux États membres que la lutte contre toutes les formes de discrimination, et en particulier les mesures en faveur de l'intégration de tous les groupes minoritaires, sont des politiques prioritaires à mettre en œuvre pour favoriser l'apaisement, la tolérance et la convivialité dans nos sociétés. Troisième axe: les mesures spécifiques de prévention. Dans la longue liste de ces mesures recommandées aux États membres, le rapport insiste en particulier sur la nécessité de renforcer la surveillance sur les sites de propagande, notamment via l'internet, sur les lieux de prêche et sur les médias audiovisuels en général. Le quatrième axe concerne les mesures répressives. Parmi celles-ci, il en est une, à l'évidence, qui mérite d'être mise en exergue et qui suscitera pas mal de débats. Elle figure au paragraphe 10 du rapport et prévoit d'étendre le champ d'application de la définition des actes terroristes à la justification du terrorisme. Même si je ne suis pas sûr que le terme "justification" soit adéquat – personnellement je pense qu'en français il eût été préférable d'utiliser le terme "éloge" ou "apologie" du terrorisme – et s'il serait souhaitable de le modifier, j'attends avec intérêt la manière dont notre société va se prononcer demain sur ce point délicat, qui est au cœur de l'attention, entre la sécurité et le respect des droits fondamentaux et de la liberté d'expression."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, het verslag dat ik u vandaag namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken mag voorstellen, vindt zijn oorsprong in een voorstel dat eind 2005 werd ingediend door de heer Duquesne, die ik daarvoor hulde breng. Ik wil er ook op wijzen dat het meeste werk in verband met dit verslag werd gedaan door de heer Mayor Oreja, die om redenen waarover ik hier niet kan uitweiden, na de stemming in de commissie besloot zijn naam te laten schrappen. De inhoud van het aan het Parlement voorgelegde verslag kan worden samengevat door de verschillende elementen rondom vier hoofdonderwerpen te verzamelen. Het eerste onderwerp is de ernst en bestendigheid van de dreiging. Dat terrorisme in het algemeen en moslimterrorisme in het bijzonder vandaag één van de ernstigste bedreigingen is voor de veiligheid van de burgers van de Europese Unie, is een onmiskenbaar feit. De bloedige aanvallen op Madrid in 2004 en Londen in 2005 en alle andere pogingen die sedertdien zijn verijdeld, getuigen van de bestendige en ernstige aard van deze dreiging. Daaruit volgt – en het verslag is op dat punt vrij nadrukkelijk – dat de bestrijding van terrorisme één van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Unie en haar lidstaten moet blijven. Het tweede onderwerp van het verslag is dat deze vastberaden strijd tegen het terrorisme echter op een bepaalde manier dient te worden gevoerd. Fundamentele beginselen dienen in acht te worden genomen. Als wij dat niet doen, zullen wij de grondwaarden van onze maatschappij vervormen. De strijd tegen het terrorisme dient te worden gestreden op grond van gewetensvolle inachtneming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, in het bijzonder de vrijheid van religie en het recht op een eerlijk proces. Tegelijkertijd is het, in het bijzonder met betrekking tot moslimterrorisme, belangrijk een onderscheid te maken tussen cultuur en religie enerzijds en terrorisme anderzijds. De overgrote meerderheid van de moslims heeft niets met de extremisten te maken. Wij mogen niet vergeten dat zij de voornaamste slachtoffers zijn van het terrorisme in Irak, Afghanistan en Pakistan. Het zijn die groepen extremisten, die de religie vervormen die ze zeggen te volgen, die wij moeten bestrijden. Ten slotte herinnert het verslag de lidstaten eraan dat de bestrijding van alle vormen van discriminatie een beleidsprioriteit is die dient te worden verwezenlijkt om kalmte, verdraagzaamheid en goede betrekkingen in onze maatschappij te bevorderen. Hetzelfde geldt voor maatregelen die de integratie van minderheden ten doel hebben. Haat en frustratie zijn immers twee factoren die radicalisering voeden. Het derde onderwerp houdt verband met de specifieke maatregelen om terroristische activiteit te voorkomen. Er is op dat gebied een lange lijst van aanbevelingen voor de lidstaten. Het verslag legt de nadruk op grotere waakzaamheid tegenover propaganda, in het bijzonder via het internet, plaatsen waar wordt gepreekt en de audiovisuele media in het algemeen. Het vierde onderwerp betreft repressieve maatregelen. Er is één actie die duidelijk bijzondere aandacht moet krijgen, aangezien ze ongetwijfeld voor veel beroering zal zorgen. In paragraaf 10 van het verslag wordt voorgesteld het bereik van de definitie van terroristische daden tot de rechtvaardiging ervan uit te breiden. Ik betwijfel of de term ‘rechtvaardiging’ hier op zijn plaats is. Persoonlijk denk ik dat in het Frans de term ‘éloge’ of ‘apologie’ voor terrorisme beter zou zijn. Misschien zou het beter zijn geweest dat te veranderen. Ik ben benieuwd hoe het Parlemen morgen op dit gevoelige punt zal reageren. Het ligt aan de kern van het debat. De vraag is immers waar wij de lijn moeten trekken tussen veiligheid, grondrechten en vrijheid van meningsuiting."@nl3
"Panie przewodniczący! Sprawozdanie, które mam zaszczyt dziś przedstawić w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych ma swój początek w projekcie zgłoszonym pod koniec 2005 r. przez naszego kolegę, pana Duquesne, któremu składam niniejszym wyrazy uznania. Pragnę także zaznaczyć, że główną część pracy związanej z tym sprawozdaniem wykonał mój kolega, pan Mayor Oreja, który z powodów, o których tutaj nie będę mówić zdecydował się na wycofanie swojego nazwiska po głosowaniu w Komisji. Jeśli chodzi o treść sprawozdania przedstawioną Parlamentowi, to wierzę, że można ją podsumować, grupując liczne zawarte w nim elementy w cztery główne tematy. Temat pierwszy – powaga i stały charakter zagrożenia. Niezaprzeczalny jest fakt, że terroryzm w ogóle, a szczególnie terroryzm Dżihadu, stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Krwawe ataki w Madrycie w 2004 r. i w Londynie w 2005 r. oraz wszystkie inne próby, które od tamtego czasu zostały udaremnione, świadczą o trwałym i poważnym charakterze tego zagrożenia. Wynika z tego – a sprawozdanie jest w tym względzie dość stanowcze – że walka z terroryzmem musi pozostać jednym z priorytetów Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Jednakże ta zdeterminowana walka z terroryzmem musi być prowadzona w określony sposób – i to jest drugi temat sprawozdania. Należy przestrzegać podstawowych zasad; w innym bowiem razie zniszczymy podstawowe wartości rządzące naszymi społeczeństwami. Walka z terroryzmem musi być prowadzona na podstawie ścisłego przestrzegania praw człowieka i podstawowych swobód, zwłaszcza swobody wyznania i prawa do uczciwego procesu. Jednocześnie, i zwłaszcza w odniesieniu do terroryzmu Dżihadu, ważne jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy kulturami i religiami z jednej, a terroryzmem z drugiej strony. Olbrzymia większość muzułmanów, a przy tym nie wolno nam zapominać, że to oni byli głównymi ofiarami terroryzmu w Iraku, Afganistanie i Pakistanie, nie posiada żadnego związku z ekstremistami, którzy niszczą religię, o której mówią, że ją wyznają. I te grupy należy zwalczać. Na koniec, wychodząc z założenia, że to nienawiść i frustracja stanowią dwa spośród czynników sprzyjających radykalnym postawom, sprawozdanie przypomina państwom członkowskim, że zwalczanie wszelkich postaci dyskryminacji, w szczególności instrumenty mające na celu integrację grup mniejszościowych, to priorytetowe polityki, które należy realizować, aby propagować spokój, tolerancję i dobre stosunki w naszym społeczeństwie. Trzeci temat dotyczy środków, nakierowanych w szczególności na zapobieganie działalności terrorystycznej. Podczas, gdy lista zaleceń dotyczących tej dziedziny dla państw członkowskich jest długa, sprawozdanie podkreśla potrzebę nasilenia działań przeciw źródłom propagandowym, zwłaszcza internetowym, miejscom, w których odbywają się wiece i w ogóle całości mediów audiowizualnych. Czwarty temat dotyczy środków represyjnych. W tym kontekście istnieje oczywiście jeden rodzaj działania, które należy wyróżnić na tle innych, ponieważ w odniesieniu do niego nie brakuje kontrowersji. Jest o nim mowa w ustępie 10 sprawozdania, gdzie znajduje się też propozycja rozszerzenia zakresu definicji aktów terroryzmu do usprawiedliwiania terroryzmu. Chociaż nie jestem pewien, czy termin „usprawiedliwianie” jest tu właściwy – a osobiście sądzę, że w języku francuskim lepiej byłoby użyć słowa „pochwała” lub „apologia” terroryzmu – i czy nie lepiej byłoby go zastąpić, interesuje mnie, jak Izba zareaguje jutro na ten dość delikatny punkt, który znajduje się w samym centrum debaty, a mianowicie, gdzie należy przeprowadzić linię podziału pomiędzy bezpieczeństwem, prawami podstawowymi i wolnością wypowiedzi."@pl16
"Senhor Presidente, o relatório que tenho a honra de vos apresentar hoje, em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, tem origem numa proposta apresentada em finais de 2005 pelo nosso colega, senhor deputado Duquesne, a quem quero aqui saudar. Desejo igualmente assinalar que o essencial do trabalho relativo a este relatório foi realizado pelo nosso colega, senhor deputado Mayor Oreja, que decidiu, por razões que não me cabe comentar, retirar o seu nome após a votação realizada na nossa comissão. No que diz respeito ao conteúdo do relatório apresentado ao Parlamento, penso que pode ser sintetizado articulando os muitos elementos que contém em torno de quatro temas principais. O primeiro tema é a gravidade e a permanência da ameaça. É um facto inegável que o terrorismo em geral, e o terrorismo jihadista em particular, constitui actualmente uma das principais ameaças que pesam sobre a segurança dos cidadãos da União Europeia. Os sangrentos atentados de Madrid em 2004, de Londres em 2005, mas também – importa não esquecer –as outras tentativas abortadas desde então, demonstram a permanência e a gravidade da ameaça. Daqui resulta – e o relatório é bastante enfático quanto a este ponto – que a luta contra o terrorismo deve continuar a ser uma das prioridades da União Europeia e dos seus Estados-Membros. No entanto, e este é o segundo tema do relatório, esta luta determinada contra o terrorismo não pode ser travada de uma forma qualquer. Há princípios fundamentais a respeitar, sob pena de desvirtuarmos os valores fundamentais que regem as nossas sociedades. A luta conta o terrorismo deve ser travada no pleno e escrupuloso respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, nomeadamente a liberdade de expressão e o direito a um julgamento justo. Ao mesmo tempo, e especificamente no que se refere ao terrorismo jihadista, é importante estabelecer uma distinção entre culturas e religiões, por um lado, e terrorismo, por outro. A esmagadora maioria dos muçulmanos, que são, de resto – importa não o esquecer –, as primeiras vítimas do terrorismo, no Iraque, no Afeganistão ou no Paquistão, nada têm a ver com os grupos extremistas; são este grupos, que desvirtuam a religião, que devemos combater. Finalmente, partindo do princípio de que o ódio e a frustração são dois factores que levam à radicalização, o relatório recorda aos Estados-Membros que a luta contra todas as formas de discriminação e, em particular as medidas que visam integrar todos os grupos minoritários, são políticas prioritárias a pôr em prática a fim de promover o apaziguamento, a tolerância e as boas relações nas nossas sociedades. O terceiro tema diz respeito às medidas específicas de prevenção das actividades terroristas. Na longa lista de recomendações aos Estados-Membros neste domínio, o relatório salienta a necessidade de reforçar a vigilância nos sítios de propaganda, nomeadamente através da Internet, nos espaços de pregação e nos meios audiovisuais em geral. O quarto tema diz respeito às medidas repressivas. Há aqui, evidentemente, um acção que merece ser destacada entre todas as outras, já que suscitará não poucos debates. É apresentada no n.º 10 do relatório e prevê o alargamento do âmbito de aplicação da definição de actos terroristas de modo a incluir a justificação do terrorismo. Embora eu não tenha a certeza de que o termo "justificação" seja o mais adequado – pessoalmente, creio que em francês teria sido preferível utilizar o termo "elogio" ou "apologia" do terrorismo – e me interrogue se não seria desejável alterá-lo, aguardo com interesse a forma como esta Assembleia se vai pronunciar amanhã sobre este ponto delicado, que está no centro do debate, designadamente onde estabelecer os limites entre segurança, respeito dos direitos fundamentais e liberdade de expressão."@pt17
"Monsieur le Président, le rapport que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui devant vous, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures trouve son origine dans une proposition déposée fin 2005 par notre collègue Antoine Duquesne, que je tiens à saluer ici. Je me dois également de signaler que l'essentiel du travail relatif à ce rapport a été réalisé par notre collègue Mayor Oreja, qui a décidé, pour des raisons qu'il ne m'appartient pas de commenter, de retirer son nom après le vote intervenu au sein de notre commission. En ce qui concerne le contenu du rapport qui est soumis à notre Assemblée, je pense qu'on peut le synthétiser en articulant les nombreux éléments qu'il reprend autour de quatre axes essentiels. Premier axe: la gravité et la permanence de la menace. C'est un fait indéniable que le terrorisme en général, et le terrorisme djihadiste en particulier, est aujourd'hui une des menaces les plus graves qui pèsent sur la sécurité des citoyens de l'Union européenne. Les sanglants attentats de Madrid en 2004, de Londres en 2005, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, les nombreuses tentatives qui ont été déjouées depuis lors, attestent à l'évidence la permanence et la gravité de la menace. Il s'ensuit – et le rapport le rappelle avec force – que la lutte contre le terrorisme doit rester une des priorités de l'Union européenne et de l'ensemble de ses États membres. Mais, et c'est le deuxième axe du rapport, cette lutte déterminée ne peut être menée n'importe comment. Il y a des principes fondamentaux à respecter sous peine de dénaturer les valeurs fondamentales qui régissent nos sociétés. La lutte contre le terrorisme doit être menée dans le respect strict, plein et entier des libertés et des droits fondamentaux, et notamment la liberté de religion et le droit à un procès équitable. Parallèlement, et s'agissant spécifiquement du terrorisme djihadiste, nous devons nous interdire d'assimiler toute culture ou toute religion en tant que telle au terrorisme. L'écrasante majorité des musulmans, qui sont d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, les premières victimes du terrorisme, en Iraq, en Afghanistan ou au Pakistan, n'ont rien à voir avec les groupes extrémistes qu'il faut combattre et qui dénaturent la religion dont ils se réclament. Enfin, partant du principe que la haine et la frustration sont les facteurs qui poussent à la radicalisation, le rapport rappelle aux États membres que la lutte contre toutes les formes de discrimination, et en particulier les mesures en faveur de l'intégration de tous les groupes minoritaires, sont des politiques prioritaires à mettre en œuvre pour favoriser l'apaisement, la tolérance et la convivialité dans nos sociétés. Troisième axe: les mesures spécifiques de prévention. Dans la longue liste de ces mesures recommandées aux États membres, le rapport insiste en particulier sur la nécessité de renforcer la surveillance sur les sites de propagande, notamment via l'internet, sur les lieux de prêche et sur les médias audiovisuels en général. Le quatrième axe concerne les mesures répressives. Parmi celles-ci, il en est une, à l'évidence, qui mérite d'être mise en exergue et qui suscitera pas mal de débats. Elle figure au paragraphe 10 du rapport et prévoit d'étendre le champ d'application de la définition des actes terroristes à la justification du terrorisme. Même si je ne suis pas sûr que le terme "justification" soit adéquat – personnellement je pense qu'en français il eût été préférable d'utiliser le terme "éloge" ou "apologie" du terrorisme – et s'il serait souhaitable de le modifier, j'attends avec intérêt la manière dont notre société va se prononcer demain sur ce point délicat, qui est au cœur de l'attention, entre la sécurité et le respect des droits fondamentaux et de la liberté d'expression."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci mám dnes česť predstaviť vám správu, ktorá vychádza z návrhu, predloženého našim kolegom, pánom Duquesne, koncom roka 2005. Rád by som mu vzdal hold za jeho prácu. Rád by som tiež zdôraznil skutočnosť, že prevažnú časť práce na tejto správe vykonal náš kolega, pán Mayor Oreja, ktorý sa na základe hlasovania vo výbore z dôvodov, ku ktorým sa na tomto mieste nebudem vyjadrovať, rozhodol stiahnuť zo správy svoje meno. Čo sa týka obsahu správy, ktorá bola predložená Parlamentu, verím, že ho po rozčlenení jeho mnohých prvkov možno zhrnúť do približne štyroch hlavných tém. Prvou z nich je závažnosť a trvalosť hrozby. Skutočnosť, že terorizmus vo všeobecnosti a najmä džíhádistický terorizmus je jednou z najzávažnejších hrozieb pre bezpečnosť občanov Európskej únie, je nesporná. Krvavé útoky na Madrid v roku 2004 a na Londýn v roku 2005, ako aj ďalšie neskoršie neúspešné pokusy, svedčia o trvalom a závažnom charaktere týchto hrozieb. Z uvedených informácií vyplýva, že je potrebné, aby boj proti terorizmu aj naďalej ostal jednou z priorít Európskej únie a jej členských štátov. V tomto zmysle je naša správa veľmi naliehavá. Rezolútny boj proti terorizmu však musíme viesť istým spôsobom, čo je druhou témou správy. Aby sme nedeformovali základné hodnoty našich spoločností, musíme rešpektovať isté hlavné zásady. Boj proti terorizmu sa musí viesť za prísneho dodržiavania ľudských práv a základných hodnôt, a to najmä slobody náboženského vyznania a práva na spravodlivý proces. Rovnako dôležité je, najmä pokiaľ ide o džihádistický terorizmus, rozlišovať medzi kultúrami a náboženskými vyznaniami na jednej strane a terorizmom na strane druhej. Prevažná časť moslimov, a tu nesmieme zabúdať na skutočnosť, že najmä oni sú obeťami terorizmu v Iraku, Afganistane a Pakistane, nemá nič spoločné s extrémistami. Práve extrémistické skupiny sú tými, ktorí deformujú náboženstvo, ktoré hlásajú, tými, proti ktorým musíme bojovať. Nakoniec, v správe sa členským štátom, vychádzajúc zo zásady, že nenávisť a frustrácia sú dva činitele radikalizácie, pripomína, že boj proti všetkým formám diskriminácie, a predovšetkým opatrenia s cieľom integrovať menšiny, predstavujú prioritné politiky, ktoré sú zavádzané s cieľom podporovať v našej spoločnosti harmóniu, toleranciu a dobré vzťahy. Tretia téma súvisí s opatreniami s konkrétnym cieľom zabrániť činnosti teroristov. Táto oblasť zahŕňa dlhý zoznam odporúčaní pre členské štáty. V správe sa preto zdôrazňuje potreba zvýšeného dohľadu nad teroristickou propagandou, najmä prostredníctvom internetu, na modlitebných miestach a prostredníctvom audiovizuálnych médií vo všeobecnosti. Štvrtá téma sa týka represívnych opatrení. V tejto súvislosti je treba zdôrazniť jednu činnosť, ktorá bude určite príčinou dostatočnej miery kontroverznosti. Zmienka o nej sa nachádza v odseku 10 správy, v ktorom sa navrhuje rozšírenie rozsahu definovania teroristických činov o ospravedlňovanie terorizmu Nie som si istý, či termín „ospravedlňovanie“ je v tomto zmysle primeraný a či by nebolo potrebné zmeniť ho. Osobne zastávam názor, že vo francúzštine by bolo vhodnejšie používať termín „chvála“ alebo „obhajoba“ terorizmu. Zaujíma ma, ako bude zajtra Parlament reagovať na túto, do istej miery chúlostivú otázku, ktorá patrí k podstate rozpravy, a na to, čo sa týka stanovenia hraníc medzi bezpečnosťou, základnými právami a slobodou prejavu."@sk19
". Gospod predsednik, poročilo, ki ga danes predstavljam v imenu odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, izhaja iz predloga, ki ga je konec leta 2005 predložil kolega gospod Duquesne, ki mu zdaj izražam spoštovanje. Poleg tega bi rad poudaril, da je večino dela v zvezi s tem poročilom opravil naš kolega gospod Mayor Oreja, ki se je iz razlogov, ki jih tu ne morem komentirati, odločil, da se po glasovanju odbora umakne. Menim, da je mogoče vsebino poročila, ki je bilo predloženo Parlamentu, povzeti s strukturiranjem več elementov v zvezi s štirimi glavnimi temami poročila. Prva tema sta obseg in trajnost grožnje. Nedvomno je, da zdaj terorizem na splošno in zlasti džihadski terorizem najbolj ogrožata varnost državljanov Evropske unije. Krvavi napadi v Madridu leta 2004 in Londonu leta 2005 ter vsi drugi neuspeli poskusi zatem kažejo na trajnost in resnost te grožnje. Iz tega sledi, da mora ostati boj proti terorizmu ena od prednostnih nalog Evropske unije in njenih držav članic, kar poročilo posebej poudarja. Vendar je treba ta odločen boj proti terorizmu izvajati na določen način, kar je druga tema poročila. Spoštovati je treba bistvena načela, drugače bomo popačili osnovne vrednote, ki veljajo v naši družbi. Boj proti terorizmu je treba izvajati na podlagi najširšega spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti verske svobode in pravice do poštenega sojenja. Hkrati moramo razlikovati med kulturami in verami na eni strani in terorizmom na drugi, zlasti pri džihadskem terorizmu. Velika večina muslimanov ni povezana z ekstremisti, pri čemer se ne sme pozabiti, da so bili oni glavne žrtve terorizma v Iraku, Afganistanu in Pakistanu; boriti se moramo proti ekstremistom, ki izkrivljajo vero, ki naj bi ji sledili. Poročilo poudarja načelo, da sta sovraštvo in nezadovoljstvo dva glavna dejavnika, ki spodbujata radikalizacijo, s čimer opozarja države članice, da so boj proti vsem oblikam diskriminacije in zlasti ukrepi, namenjeni vključevanju manjšin, prednostne politike, ki jih je treba izvesti za spodbujanje miru, strpnosti in dobrih odnosov v naši družbi. Tretja tema je povezana z ukrepi, namenjenimi zlasti preprečevanju terorističnih dejavnosti. Na tem področju obstaja veliko priporočil za države članice, vendar poročilo poudarja predvsem potrebo po natančnejšem spremljanju propagandnih mest, zlasti prek interneta, prostorov, kjer potekajo pridige, in avdiovizualnih medijev na splošno. Četrta tema so represivni ukrepi. Pri tem je treba izpostaviti predvsem en ukrep, ki bo zagotovo povzročil polemiko. Predstavljen je v odstavku 10 poročila in predlaga razširitev področja uporabe opredelitve terorističnih dejanj na upravičevanje terorizma. Nisem prepričan, ali je ustrezen izraz „upravičevanje“, pri čemer menim, da bi bil v francoščini primernejši izraz „poveličevanje“ ali „opravičevanje“ terorizma, ali pa ga bi bilo bolje spremeniti, zato me zanima, kako se bo ta parlament jutri odzval na to občutljivo vprašanje, ki je v središču te razprave, in sicer, kje je treba postaviti mejo med varnostjo, temeljnimi pravicami in svobodo izražanja."@sl20
". Herr talman! Det betänkande från utskottet för medborgerliga rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor som jag i dag har äran att lägga fram för er har sitt ursprung i ett förslag som lades fram vid slutet av 2005 av vår kollega Antoine Duquesne, som jag nu vill berömma. Jag vill också påpeka att merparten av arbetet med detta betänkande har utförts av vår kollega Jaime Mayor Oreja, som av skäl jag inte kan avslöja här beslöt att dra tillbaka sitt namn efter omröstningen i utskottet. När det gäller innehållet i det betänkande som har lagts fram för parlamentet anser jag att det kan sammanfattas genom att dess många delar grupperas i fyra huvudteman. Tema nummer ett är hotets allvar och ständiga närvaro. Det är ett obestridligt faktum att terrorismen i allmänhet och framför allt jihadterrorismen nu är ett av de allvarligaste hoten mot EU-medborgarnas säkerhet. De blodiga attackerna mot Madrid 2004 och London 2005, för att inte glömma alla de andra försök som sedan dess har förhindrats, vittnar alla om den ständigt närvarande och allvarliga karaktären hos detta hot. Detta gör att kampen mot terrorismen måste fortsätta att vara en av EU:s och medlemsstaternas prioriteringar, vilket också betonas i betänkandet. Emellertid, och detta är det andra temat i betänkandet, måste denna beslutsamma kamp mot terrorismen föras på ett särskilt sätt. Det finns grundläggande principer som måste respekteras. Annars kommer vi att förvanska de grundläggande värderingar som styr våra samhällen. Kampen mot terrorismen måste föras på grundval av obetingad respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, framför allt religionsfriheten och rätten till en rättvis rättegång. Samtidigt, och framför allt när det gäller jihadterrorismen, är det viktigt att skilja mellan kulturer och religioner å ena sidan och terrorism å den andra. Flertalet muslimer, och man får inte glömma att de har varit de huvudsakliga offren för terrorismen i Irak, Afghanistan och Pakistan, har ingenting att göra med extremisterna. Vi måste bekämpa de grupper som förvanskar den religion de påstår sig följa. Slutligen, om vi utgår från principen att hat och frustration är två av de faktorer som driver fram radikaliseringen, påminns medlemsstaterna i betänkandet om att bekämpandet av alla former av diskriminering, framför allt de åtgärder genom vilka man försöker att integrera minoritetsgrupperna är prioriterade politiska mål som ska genomföras för att främja lugn, tolerans och goda förbindelser i vårt samhälle. Det tredje temat gäller de åtgärder som speciellt inriktas på att förhindra terroristverksamhet. Samtidigt som det finns en lång lista over rekommendationer för medlemsstaterna inom detta område betonas i betänkandet behovet av större vaksamhet mot propagandaplatser, framför allt via Internet, platser där man organiserar predikningar och audiovisuella media i allmänhet. Det fjärde temat gäller repressiva åtgärder. Här måste tydligen en åtgärd betonas framför alla andra, eftersom den säkert kommer att ge upphov till stora meningsskiljaktigheter. Den presenteras i punkt 10 i betänkandet och i den föreslår man att utvidga räckvidden av definitionen för terroristhandlingar till rättfärdigandet av terrorism. Samtidigt som jag inte är säker på om termen “rättfärdigande” är lämplig här – personligen anser jag att det på franska hade varit bättre att använda termen ”beröm” eller ”försvar” för terrorism – och om det inte hade varit bättre att ändra termen kommer jag att vara intresserad av att se hur parlamentet reagerar i morgon på den något känsliga punkt som rör själva kärnpunkten i debatten, nämligen hur man ska kunna skilja mellan säkerhet, grundläggande rättigheter och yttrandefrihet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph