Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-154"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.24.1-154"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je remercie les intervenants et tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce rapport. Puisque M. Medina Ortega a parlé de contrebande, je ne résiste pas à l’envie de vous parler de contrefaçon. Entre 1998 et 2004, le nombre de prises de contrefaçons a augmenté de 1 000 %. C’est dire si les contrôles spécifiques et une nouvelle approche de la fonction de la douane avaient besoin d’une modernisation. Je tiens aussi à saluer les professionnels, qui ont fait preuve d’une grande ouverture d’esprit, et je tiens à leur dire que je ne me sens pas quitte envers eux. Ceci répondra sans doute aux préoccupations de Mme McGuinness. Pour ce qui est des mesures d’application, je m’efforcerai de favoriser le dialogue entre eux et les institutions communautaires, dont la Commission, avec qui la coopération a toujours été étroite et fructueuse. Je vous invite donc à voter en faveur de la position commune et je vous remercie de votre attention."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, ráda bych poděkovala všem, kteří zde promluvili, a všem těm, kteří se podíleli na přípravě této zprávy. Jelikož pan Medina Ortega mluvil o pašování, nemohu si odpustit, abych nezmínila otázku falšování. Mezi lety 1998 a 2004 vzrost počet uvězněných za falšování o 1 000 %. Z toho vidíme, že stávající kontroly musí být modernizovány a že musí být přijaty nové postupy v rámci povinností celních úředníků. Ráda bych vyslovila uznání i samotným odborníkům, kteří projevili skutečnou otevřenost, a ráda bych řekla, že se jim stále cítím zavázána vděčností. To bezpochyby zodpoví obavy, o nichž hovořila paní McGuinnessová. Pokud jde o provádějící opatření, učiním, co bude v mých silách, abych podpořila dialog mezi celními orgány a orgány Společenství, včetně Komise, s níž nás vždy pojila úzká a plodná spolupráce. Žádám vás poroto o podporu společného stanoviska a na závěr vám chci poděkovat za pozornost."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke alle dem, som har haft ordet, og alle dem, som har bidraget til udarbejdelsen af denne betænkning. Nu hvor hr. Ortega har talt om smugleri, kan jeg ikke lade være med at tage spørgsmålet om falskneri op. Mellem 1998 og 2004 steg antallet af anholdelser for falskneri med 1.000 %. Det viser blot, at det er nødvendigt at modernisere den nuværende kontrol og vedtage en ny strategi med hensyn til toldvæsenets opgaver. Jeg vil også gerne takke toldrepræsentanterne, som har udvist stor åbenhed, og jeg vil gerne sige til dem, at jeg stadig føler, at jeg står i gæld til dem. Dette vil uden tvivl være et svar på de bekymringer, som fru McGuinness gav udtryk for. Hvad gennemførelsesforanstaltningerne angår, vil jeg gøre mit bedste for at tilskynde en dialog mellem toldmyndighederne og fællesskabsinstitutionerne, herunder Kommissionen, som vi hele vejen har haft et tæt og frugtbart samarbejde med. Jeg opfordrer jer derfor til at stemme for den fælles holdning, og jeg takker for jeres opmærksomhed."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte den Rednern und all denen danken, die zur Erarbeitung dieses Berichts beigetragen haben. Da Herr Medina Ortega den Schmuggel erwähnt hat, sehe ich mich veranlasst, auch die Fälschungen anzusprechen. Zwischen 1998 und 2004 hat die Zahl der beschlagnahmten Fälschungen um 1 000 % zugenommen. Das macht deutlich, dass die spezifischen Kontrollen einer Modernisierung bedürfen und ein neuer Ansatz hinsichtlich der Funktion des Zolls angesagt ist. Lassen Sie mich auch den Branchenangehörigen danken, die eine große Aufgeschlossenheit gezeigt haben, und ich möchte ihnen sagen, dass ich mich in ihrer Schuld fühle. Das deckt sich zweifellos mit den Besorgnissen von Frau McGuinness. Was die Umsetzungsmaßnahmen betrifft, so werde ich mich bemühen, den Dialog zwischen den Zollbehörden und den Gemeinschaftsinstitutionen zu befördern, darunter mit der Kommission, mit der die Zusammenarbeit stets eng und fruchtbar war. Ich fordere Sie daher auf, für den Gemeinsamen Standpunkt zu stimmen, und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι μίλησαν, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στη σύνταξη της παρούσας έκθεσης. Μια και ο κ. Medina Ortega μίλησε για λαθρεμπόριο, δεν μπορώ να αντισταθώ στην επιθυμία να αναφερθώ στο θέμα της απομίμησης. Μεταξύ του 1998 και του 2004, ο αριθμός των συλλήψεων για απομίμηση ανήλθε κατά 1 000%. Αυτό καταδεικνύει απλώς ότι οι έλεγχοι που εφαρμόζονται επί του παρόντος πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να υιοθετηθεί μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τα καθήκοντα των τελωνειακών υπαλλήλων. Επίσης, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στους ίδιους τους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί πραγματικά ανοιχτόμυαλοι, και θέλω να τους πω ότι εξακολουθώ να αισθάνομαι ευγνωμοσύνη απέναντί τους. Αναμφισβήτητα, αυτό δεν θα καθησυχάσει τις ανησυχίες που εξέφρασε η κ. McGuinness. Όσον αφορά τα εκτελεστικά μέτρα, θα κάνω ό,τι μπορώ για να ενθαρρύνω τον διάλογο μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής, με την οποία υπήρχε πάντοτε ένας καλός βαθμός στενής και παραγωγικής συνεργασίας. Ως εκ τούτου, σας καλώ να υποστηρίξετε την κοινή θέση και θα ολοκληρώσω ευχαριστώντας σας όλους για την προσοχή σας."@el10
". Mr President, I would like to thank all those who have spoken and all those who have contributed to the drafting of this report. Since Mr Medina Ortega has spoken about smuggling I cannot resist the urge to bring up the subject of counterfeiting. Between 1998 and 2004 the number of arrests for counterfeiting rose by 1 000%. This just goes to show that the controls currently in place need to be updated and a new approach adopted as far as the duties of customs officials are concerned. I also wish to pay tribute to the professionals themselves, who have displayed a real openness of mind, and I would like to say to them that I still feel a debt of gratitude towards them. This will no doubt answer the concerns voiced by Mrs McGuinness. As far as the implementing measures are concerned, I will do my best to encourage dialogue between the customs authorities and the Community institutions, including the Commission, with which there has always been a good measure of close and productive cooperation. I therefore call on you to support the common position and would conclude by thanking you all for your attention."@en4
". Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a todos los que han intervenido así como a quienes han contribuido a la redacción de este informe. Puesto que el señor Medina Ortega ha hablado sobre el contrabando no puedo reprimir el impulso de sacar a colación el tema de las falsificaciones. Entre 1998 y 2004, el número de detenciones por falsificaciones aumentó en un 1 000 %. Esto sólo demuestra que los controles que se están llevando a cabo en la actualidad necesitan ser actualizados, así como que debe adoptarse un nuevo enfoque por lo que respecta a los funcionarios de las aduanas. Me gustaría asimismo rendir homenaje a los profesionales que han demostrado una auténtica apertura de ideas y me gustaría decirles que todavía me siento en deuda con ellos. Sin duda, esto responderá a las preocupaciones planteadas por la señora McGuinness. Por lo que respecta a la aplicación de medidas, hará todo lo posible para alentar el diálogo entre las autoridades aduaneras y las instituciones comunitarias, incluida la Comisión, con la que siempre ha existido una estrecha y productiva cooperación. Por tanto, les ruego que apoyen la Posición Común y me gustaría concluir agradeciéndoles a todos su atención."@es21
". Hr president, tahaksin tänada kõiki, kes on kõnelenud, ja kõiki, kes on andnud oma osa selle raporti ettevalmistamisel. Kuna hr Medina Ortega rääkis salakaubaveost, ei suuda ma vastu panna soovile üles võtta võltsimise teema. Ajavahemikul 1998–2004 tõusis võltsimise eest arreteerimiste arv 1 000%. See näitab lihtsalt seda, et praegu kehtiv kontroll vajab ajakohastamist ning et tuleb vastu võtta uus lähenemisviis seoses tolliametnike kohustustega. Soovin avaldada ka tunnustust professionaalidele enestele, kes on demonstreerinud tõeliselt avatud vaimu, ning öelda neile, et tunnen nende suhtes ikka veel tänuvõlga. Kahtlemata on see vastuseks pr McGuinnessi avaldatud murele. Kui on tegemist meetmete rakendamisega, tahan ma teha oma parima, et hoogustada tolliasutuste dialoogi ühenduse institutsioonide, sealhulgas komisjoniga, kellega on alati olnud tihe ja produktiivne koostöö. Seepärast kutsun ma teid üles toetama komisjoni seisukohta ja lõpetan, tänades kõiki teid tähelepanu eest."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä ja kaikkia niitä, jotka ovat myötävaikuttaneet tämän mietinnön laatimiseen. Koska Manuel Medina Ortega puhui salakuljetuksesta, en voi vastustaa kiusausta puhua väärennöksistä. Väärennösten perusteella tehtyjen pidätysten määrä kasvoi tuhat prosenttia vuosina 1998–2004. Tämä osoittaa, että käytössä olevat tarkastukset on saatettava ajan tasalle ja että tulliviranomaisten tehtävät edellyttävät uudenlaista lähestymistapaa. Haluan myös kiittää alan ammattilaisia, jotka ovat osoittaneet suhtautuvansa asiaan todella avoimesti, ja kertoa heille olevani heille edelleen suuressa kiitollisuudenvelassa. Tämä ei epäilemättä vastaa Mairead McGuinnessin esiin tuomiin huolenaiheisiin. Täytäntöönpanotoimenpiteistä totean, että teen parhaani edistääkseni vuoropuhelua tulliviranomaisten ja yhteisön toimielinten välillä. Yhteisön toimielimillä tarkoitan myös komissiota, jonka kanssa olemme tehneet aina tiivistä ja tuloksekasta yhteistyötä. Kehotankin teitä tukemaan yhteistä kantaa. Kiitos."@fi7
". Elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a felszólalóknak, valamint azoknak, akik részt vettek a jelentés elkészítésében. Ha már Medina Ortega úr szóba hozta a csempészetet, nem tudom megállni, hogy ne említsem meg a pénzhamisítás témakörét. 1998 és 2004 között a pénzhamisítással összefüggő bűncselekmények száma 1000 százalékkal emelkedett. Ez azt jelzi, hogy a jelenleg hatályos ellenőrzéseket korszerűsíteni kell és, hogy más megközelítésre van szükség, ami a vámtisztviselők feladatait illeti. Szeretnék továbbá tisztelegni a szakértők előtt is, akik igazi nyitottságról tettek tanúbizonyságot és csak annyit mondanék, hogy továbbra is hálával tartozom nekik. Ez minden bizonnyal választ ad a McGuinness asszony által felhozott kérdésekre is. Ami a végrehajtási intézkedéseket illeti, minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy elősegítsem a vámhatóságok és a közösségi intézmények közötti párbeszédet. Ezek közé tartozik a Bizottság is, amellyel mindig is szoros és eredményes együttműködés volt lehetséges. Ezért megkérem Önöket, hogy támogassák a közös álláspontot és befejezésül szeretném megköszönni figyelmüket."@hu11
". Signor Presidente, vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e che hanno contribuito alla stesura della relazione. Dato che l’onorevole Medina Ortega ha parlato del contrabbando, non resisto al desiderio di parlarvi della contraffazione. Fra il 1998 e il 2004, il numero di arresti per contraffazione è aumentato del 1 000%. Equivale a dire che i controlli specifici e le funzioni dei funzionari doganali dovevano essere aggiornati. Desidero inolte ringraziare i professionisti i quali hanno dato prova di una reale apertura mentale, e dire loro che nutro tuttora un debito di gratitudine nei loro confronti. Ciò risponderà senza dubbio ai timori espressi dall’onorevole McGuinness. Per quanto riguarda le misure di esecuzione, farò del mio meglio per incoraggiare il dialogo fra le autorità doganali e le istituzioni comunitarie, compresa la Commissione, con cui la cooperazione è stata sempre stretta e produttiva. Vi invito, quindi, a sostenere la posizione comune e vi ringrazio per la vostra attenzione."@it12
". Gerb. pirmininke, aš norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems ir visiems, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Kadangi M. Medina Ortega minėjo kontrabandą, aš norėčiau įsiterpti ir iškelti klastojimo temą. Nuo 1998 iki 2004 m. falsifikavimo bylų skaičius išaugo 100 proc. Tai rodo, kad šiuo metu naudojamos kontrolės priemonės turi būti atnaujintos ir taikomas naujas požiūris į muitinės pareigūnų darbą. Aš taip pat norėčiau pabrėžti profesionalų, kurie rodo sistemos atvirumą, vaidmenį ir pasakyti, kad jaučiu ne tik dėkingumą, bet ir skolą muitinės pareigūnams. Tai, be abejonės, yra atsakas į susirūpinimą, kurį išreiškė M. McGuinness. Atsižvelgdama į įgyvendinimo priemones, aš mėginsiu padaryti viską, kas nuo manęs priklauso, kad būtų skatinamas dialogas tarp muitinės ir Bendrijos institucijų, tarp jų ir tų Komisijos institucijų, su kuriomis visuomet buvo glaudžiai ir vaisingai bendradarbiaujama. Todėl raginu Jus pritarti bendrajai pozicijai ir baigdama norėčiau padėkoti visiems Jums už dėmesį."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikties visiem tiem, kuri runāja, un visiem tiem, kuri deva ieguldījumu šā ziņojuma rakstīšanā. Kopš kunga teiktā par kontrabandu, es nevaru apvaldīt steigu, lai izvirzītu jautājumu par viltojumiem. Laikposmā starp 1988. un 2004. gadu aizturēto viltojumu skaits palielinājās par 1 000%. Tas liecina tikai par to, ka pašreizējā kontrole ir jāatjaunina un ir vajadzīga jauna pieeja, ciktāl tas skar muitas ierēdņu pienākumus. Es vēlos izteikt uzslavu arī pašiem profesionāļiem, kuri parādīja patiesi plašu domāšanu, un es vēlos pateikt viņiem, ka joprojām jūtos pateicību parādā. Tas, bez šaubām, atbildēs uz kundzes paustajām bažām. Kas attiecas uz īstenošanas pasākumiem, es centīšos veicināt dialogu starp muitas iestādēm un Kopienas iestādēm, arī Komisiju, ar kuru šajā jomā vienmēr bijusi laba un ražīga sadarbība. Tādēļ es aicinu jūs atbalstīt kopējo nostāju un vēlos beigt ar pateicību par jūsu uzmanību."@lv13
"Monsieur le Président, je remercie les intervenants et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport. Puisque M. Medina Ortega a parlé de contrebande, je ne résiste pas à l'envie de vous parler de contrefaçon. Entre 1998 et 2004, le nombre de prises de contrefaçons a augmenté de 1000 %. C'est dire si les contrôles spécifiques et une nouvelle approche de la fonction de la douane avaient besoin d'une modernisation. Je tiens aussi à saluer les professionnels, qui ont fait preuve d'une grande ouverture d'esprit, et je tiens à leur dire que je ne me sens pas quitte envers eux. Ceci répondra sans doute aux préoccupations de Mme McGuinness. Pour ce qui est des mesures d'application, je m'efforcerai de favoriser le dialogue entre eux et les institutions communautaires, dont la Commission, avec qui la coopération a toujours été étroite et fructueuse. Je vous invite donc à voter en faveur de la position commune et je vous remercie de votre attention."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik dank alle sprekers en al wie aan dit verslag heeft meegewerkt. Aangezien de heer Medina Ortega over illegale handel heeft gesproken, kan ik niet weerstaan aan de drang het over namaak te hebben. Tussen 1998 en 2004 is het aantal arrestaties wegens namaak met 1000 procent gestegen. Daaruit blijkt dat de huidige controlemechanismen dienen te worden bijgewerkt, en dat een nieuwe aanpak moet worden gevonden wat de taken van de douaneambtenaren betreft. Ik breng hulde aan de professionals zelf, die blijk hebben gegeven van een open geest. Ik wil hun zeggen dat ik hun dankbaarheid verschuldig ben. Dat is ongetwijfeld een antwoord op de bezorgheid van mevrouw McGuinness. Wat de uitvoeringsmaatregelen betreft, zal ik mijn best doen om de dialoog te bevorderen tussen de douane-autoriteiten en de Gemeenschapsinstellingen, waaronder de Commissie, waarmee er steeds voldoende nauwe en productieve samwenwerking was. Ik verzoek u daarom het gemeenschappelijk standpunt te ondersteunen. Ik dank u voor uw aandacht."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przemawiali i wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu tego sprawozdania. Ponieważ pan Medina Ortega mówił o przemycie, ja nie mogę się oprzeć pokusie opowiedzenia o sprawie podrabiania (fałszerstw). W latach 1998-2004 liczba zatrzymań związanych z fałszerstwami wzrosła o 1000%. Już ta liczba pokazuje, że obecnie stosowane kontrole wymagają aktualizacji oraz że potrzebne jest nowe podejście, jeśli chodzi o obowiązki urzędników celnych. Chciałabym również złożyć wyrazy uznania dla samych specjalistów, którzy wykazali wielką otwartość. Chciałbym powiedzieć im, że wciąż mam wobec nich dług wdzięczności. Bez wątpienia będę mogła przy tym odpowiedzieć na wątpliwości wyrażone przez panią McGuinness. Jeśli chodzi o instrumenty wprowadzające, zrobię, co w mojej mocy, aby zainicjować dialog pomiędzy organami celnymi a instytucjami Wspólnoty, w tym Komisją, współpraca z którą zawsze była dość bliska i owocna. Dlatego też wzywam, aby poparli państwo wspólne stanowisko i zakończę podziękowaniem za uwagę."@pl16
"Senhor Presidente, quero agradecer a todos os intervenientes e a todos os que contribuíram para a elaboração deste relatório. Uma vez que o senhor deputado Medina Ortega se referiu ao contrabando, não resisto a trazer aqui o tema da contrafacção. Entre 1998 e 2004, o número de detenções por contrafacção aumentou em 1 000%. Isto vem apenas demonstrar que os controlos actualmente em vigor precisam de ser modernizados e uma nova abordagem adoptada no que respeita às funções dos funcionários aduaneiros. Desejo igualmente prestar homenagem aos profissionais, que deram mostras de uma grande abertura de espírito, e gostaria de lhes dizer que tenho uma dívida de gratidão para com eles. Isto responderá sem dúvida às preocupações da senhora deputada McGuinness. No que se refere às medidas de aplicação, farei o meu melhor para incentivar o diálogo entre as autoridades aduaneiras e as instituições comunitárias, incluindo a Comissão, com a qual a cooperação sempre foi estreita e produtiva. Convido-vos, por conseguinte, a votarem a favor da posição comum e concluo agradecendo a vossa atenção."@pt17
"Monsieur le Président, je remercie les intervenants et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport. Puisque M. Medina Ortega a parlé de contrebande, je ne résiste pas à l'envie de vous parler de contrefaçon. Entre 1998 et 2004, le nombre de prises de contrefaçons a augmenté de 1000 %. C'est dire si les contrôles spécifiques et une nouvelle approche de la fonction de la douane avaient besoin d'une modernisation. Je tiens aussi à saluer les professionnels, qui ont fait preuve d'une grande ouverture d'esprit, et je tiens à leur dire que je ne me sens pas quitte envers eux. Ceci répondra sans doute aux préoccupations de Mme McGuinness. Pour ce qui est des mesures d'application, je m'efforcerai de favoriser le dialogue entre eux et les institutions communautaires, dont la Commission, avec qui la coopération a toujours été étroite et fructueuse. Je vous invite donc à voter en faveur de la position commune et je vous remercie de votre attention."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, rada by som sa poďakovala všetkým, ktorí vystúpili a všetkým, ktorí prispeli k návrhu tejto správy. Keďže Pán Medina Ortega hovoril o pašovaní, nemôžem odolať pokušeniu vyjadriť sa k otázke falšovania. V období rokov 1998 – 2004 sa počet osôb väznených za falšovanie zvýšil o 1 000 %. Uvedená skutočnosť je názornou ukážkou toho, že je potrebné aktualizovať súčasné kontroly a v súvislosti s povinnosťami colníkov prijať nový prístup. Rada by som vzdala hold aj samotným odborníkom, ktorí preukázali skutočne nezaujatý postoj a chcela by som im odkázať, že som im aj naďalej zaviazaná. Táto skutočnosť je bezpochyby reakciou na obavy, ktoré vyjadrila pani McGuinessová. Pokiaľ ide vykonávacie opatrenia, urobím všetko preto, aby som podnietila dialóg medzi colnými orgánmi a inštitúciami Spoločenstva, Komisiu nevynímajúc, spolupráca s ktorými vždy bola a je úzka a plodná. Z uvedených dôvodov vás vyzývam, aby ste spoločné stanovisko podporili a v závere svojho príspevku vám všetkým ďakujem za pozronosť."@sk19
". Gospod predsednik, zahvaljujem se vsem, ki so govorili, ter vsem, ki so prispevali k pripravi osnutka tega poročila. Ker je gospod Medina Ortega govoril o tihotapljenju, moram spregovoriti o vprašanju ponarejanja. Med letoma 1998 in 2004 je število aretacij zaradi ponarejanja naraslo za 1 000 %. To kaže le, da je treba kontrole, ki se zdaj uporabljajo, posodobiti ter sprejeti nov pristop glede dolžnosti carinikov. Prav tako se želim zahvaliti strokovnjakom, ki so pokazali resnično odprtost, poleg tega se še vedno počutim kot njihova dolžnica. To bo brez dvoma odgovor na skrbi, ki jih je izrazila gospa McGuinness. Kar zadeva izvedbene ukrepe, se bom vedno trudila za spodbujanje dialoga med carinskimi organi in institucijami Skupnosti, vključno s Komisijo, s katero smo vedno tesno in uspešno sodelovali. Zato vas pozivam, da podprete skupno stališče, in se vam zahvaljujem za pozornost."@sl20
". Herr talman! Jag vill tacka alla som har talat och alla som har bidragit till att utarbeta detta betänkande. Eftersom Manuel Medina Ortega har talat om smuggling kan jag inte motstå frestelsen att ta upp ämnet varumärkesförfalskningar. Mellan 1998 och 2004 steg antalet arresteringar för varumärkesförfalskning med 1 000 procent. Det visar bara att de kontroller som nu används måste uppdateras och att vi måste anta en ny strategi när det gäller tulltjänstemännens plikter. Jag vill också berömma de yrkesverksamma som har visat stor vidsynthet och jag vill säga till dem att jag fortfarande står i tacksamhetsskuld till dem. Detta är otvivelaktigt ett svar på den oro som har uttryckts av Mairead McGuinness. När det gäller genomförandeåtgärderna ska jag göra mitt bästa för att uppmuntra till en dialog mellan tullmyndigheterna och gemenskapsinstitutionerna, däribland kommissionen, som vi alltid har haft mycket nära och produktivt samarbete med. Jag uppmanar er därför att stödja den gemensamma ståndpunkten och vill avsluta genom att tacka er alla för er uppmärksamhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph