Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-152"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.24.1-152"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I will resist the temptation to join in. I would like to thank the rapporteur for the detailed work on this report. Let us be honest, this is not the stuff that people talk about in public houses and on social occasions. But getting our customs laws right is very important for business and for jobs, and that is why we are doing it. So the idea of centralised clearance makes good sense, if it works – and let us hope that it does, under these new rules. Also, the idea of a single window has potential to reduce unnecessary bureaucracy. But can I make just one point: let us take feedback, when this all is up and running, from the economic operators, and be willing to adjust it where we see problems which have been identified by other speakers this evening."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, odolám pokušení, abych se připojila. Ráda bych poděkovala zpravodajce za důkladnou práci na této zprávě. Buďme upřímní, toto nejsou věci, o nichž by lidé mluvili v restauraci nebo na večírcích. Avšak náprava našeho celního práva je velmi důležitá pro podniky a pracovní místa, a to je důvod, proč to děláme. Myšlenka centralizovaného odbavení je smysluplná, pokud bude podle těchto nových pravidel fungovat – a doufejme, že bude. Rovněž myšlenka zavedení jednotného portálu (single window) by mohla omezit zbytečnou byrokracii. Mohu však doplnit jednu skutečnost: nezapomínejme na zpětnou vazbu, až bude nový kodex zaveden v praxi, ze strany hospodářských subjektů a buďme ochotní provést změny tam, kde se objeví problémy, o nichž zde dnes večer hovořili ostatní řečníci."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil modstå fristelsen til at give mit besyv med. Jeg takker ordføreren for det grundige arbejde med denne betænkning. Lad os være ærlige og erkende, at dette ikke er et emne, som folk taler om i forsamlingshuse og ved sociale sammenkomster. Men det er meget vigtigt for virksomhederne og beskæftigelsen, at toldbestemmelserne fungerer, og det er grunden til, at vi gør dette her. Idéen om centraliseret toldbehandling er fornuftig, hvis det fungerer - og det gør det forhåbentlig med disse nye regler. Idéen med et enkelt henvendelsessted har også mulighed for at mindske unødvendigt bureaukrati. Men jeg vil sige en ting: Lad os få feedback fra de økonomiske operatører, når det hele fungerer, og lad os være villige til at foretage tilpasninger, når vi ser problemer, som andre talere har påpeget i aften."@da2
"Herr Präsident! Ich werde der Versuchung widerstehen, mich anzuschließen. Ich möchte der Berichterstatterin für die detaillierte Arbeit an diesem Bericht danken. Wir wollen aufrichtig sein, dies ist kein Thema, über das die Menschen in Kneipen oder bei gesellschaftlichen Anlässen sprechen. Doch unser Zollrecht in Ordnung zu bringen, ist sehr wichtig für die Wirtschaft und die Arbeitsplätze, und deshalb tun wir das. Der Gedanke einer zentralen Abfertigung ist daher sehr sinnvoll, sofern sie funktioniert – wir wollen hoffen, dass dies mit den neuen Bestimmungen der Fall sein wird. Mit einem „einzigen Schalter“, einem „single window“, kann unnötige Bürokratie abgebaut werden. Aber ich möchte auf einen Punkt hinweisen: Es sollte ein Feedback der Wirtschaftsbeteiligten geben, wenn dies alles läuft. Und wir sollten bereit sein, Änderungen vorzunehmen, wenn die Probleme auftauchen, auf die andere Redner heute Abend hingewiesen haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα αντισταθώ στον πειρασμό να συμμετάσχω. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ενδελεχή εργασία της πάνω στην έκθεση αυτήν. Ας είμαστε ειλικρινείς, οι πολίτες δεν συζητούν για τα θέματα αυτά στους δημόσιους χώρους ή σε κοινωνικές περιστάσεις. Όμως, το να εξορθολογήσουμε την τελωνειακή μας νομοθεσία είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και για τις θέσεις εργασίας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον το κάνουμε. Επομένως, η ιδέα του κεντρικού εκτελωνισμού είναι εύλογη, αν λειτουργήσει – και ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει βάσει αυτών των νέων κανόνων. Επίσης, η ιδέα ενός ενιαίου παραθύρου θα καταστήσει δυνατή τη μείωση της περιττής γραφειοκρατίας. Θα ήθελα, όμως, να επισημάνω κάτι: όταν όλα αυτά αρχίσουν να εφαρμόζονται, ας δεχθούμε την ανατροφοδότηση από μέρους των οικονομικών φορέων και ας είμαστε έτοιμοι να την προσαρμόσουμε, όπου διαβλέπουμε προβλήματα τα οποία επισημάνθηκαν απόψε από άλλους ομιλητές."@el10
"Señor Presidente, resistiré la tentación de unirme. Me gustaría dar las gracias al ponente por el exhaustivo trabajo del informe. Seamos sinceros, esto no es de lo que habla la gente en los bares y en los actos sociales. Pero conseguir que nuestras legislaciones aduaneras sean adecuadas es muy importante para las empresas y para los puestos de trabajo y por eso lo estamos haciendo. Por tanto, la idea de un despacho centralizado tiene sentido, si funciona —y confiemos en que lo haga—, conforme a estas nuevas normas. Igualmente, la idea de una única ventanilla puede reducir la burocracia innecesaria. Pero, permítanme que les haga una observación: extraigamos conclusiones, cuando todo esté montado y funcionando, de los operadores económicos y dispongámonos a ajustarlas para aquellos aspectos en los que detectemos los problemas identificados esta noche por otros oradores."@es21
"Arvoisa puhemies, vastustan houkutusta osallistua keskusteluun. Haluan kiittää esittelijää tarkasta työstä, jota hän on tehnyt mietinnön parissa. Olkaamme rehellisiä: ihmiset eivät puhu tällaisista asioista pubeissa tai tavatessaan ystäviään. Tullilain muuttaminen on kuitenkin hyvin tärkeää yrityksille ja työpaikkojen kannalta, ja siksi juuri pyrimme siihen. Siispä ajatus keskitetystä tulliselvityksestä on järkevä, jos se toimii – ja toivotaan, että se toimii näiden uusien sääntöjen myötä. Myös yhden luukun käyttäminen voi vähentää tarpeetonta byrokratiaa. Haluan kuitenkin esittää yhden huomion: kun tämä kaikki on käynnissä, meidän pitäisi ottaa talouden toimijoilta vastaan palautetta ja muuttaa järjestelmää, jos havaitsemme ongelmia, joita muut puhujat ovat tuoneet tänä iltana esiin."@fi7
"Monsieur le Président, je vais résister à la tentation de me joindre au débat. J’aimerais remercier le rapporteur pour son rapport très détaillé. Soyons honnêtes, ce ne sont pas des choses dont les gens parlent dans les cafés ou les réceptions. Mais amender nos législations douanières est très important pour les affaires et pour l’emploi, c’est pour ça que nous le faisons. Dès lors, le concept d’un dédouanement centralisé a tout son sens, s’il fonctionne bien – ce que l’on peut espérer – avec ces nouveaux règlements. Pareillement, l’idée d’un guichet unique pourrait permettre de réduire la bureaucratie inutile. Mais je voudrais préciser juste un point: assurons-nous d’un feed-back des opérateurs économiques quand tout cela va commencer à fonctionner, et veillons alors à procéder à des adaptations si nous voyons des problèmes qui ont été identifiés par d’autres orateurs ce soir."@fr8
"Elnök úr! Megpróbálok ellenállni a kísértésnek, hogy én magam is részt vegyek ebben. Szeretném megköszönni az előadó aprólékos és gondos munkáját. Legyünk őszinték! Az emberek a társas összejöveteleken általában nem erről a témáról beszélgetnek. Ennek ellenére a vámügyi jogszabályok megfelelő megfogalmazása igen fontos a kereskedelem és a munkahelyek szempontjából, és ez az amiért tesszük. A központi vámkezelés ötlete jónak tűnik, már ha működik és reméljük működni is fog ezekkel az új szabályokkal. Az egyablakos szolgáltatás elgondolása továbbá csökkentheti a felesleges bürokrácia mértékét is. Egy megjegyzésem azonban lenne: ha a rendszer már működésben van, kérjünk visszajelzéseket a gazdasági szereplőktől és mutassunk hajlandóságot arra, hogy ahol olyan problémák jelentkeznek, amelyeket a ma este felszólalók meghatároztak, ott igazítsunk a rendszeren."@hu11
"Signor Presidente, resisterò alla tentazione di parteciparvi. Vorrei ringraziare il relatore per il minuzioso lavoro su questa relazione. Siamo onesti, queste non sono le cose di cui le persone parlano in pubblico o in occasioni sociali. Ma comprendere il nostro diritto doganale è importantissimo per le imprese e per l’occupazione ed ecco perché lo stiamo facendo. L’idea dello sdoganamento centralizzato è sensata, se funziona – auguriamoci che funzioni, nell’ambito di queste nuove norme. Inoltre, l’idea di uno sportello unico ha il potenziale di ridurre la burocrazia inutile. Ma vorrei sottolineare un aspetto: chiediamo un riscontro, quando tutto sarà finito e in funzione, agli operatori economici e teniamoci pronti ad adeguare il sistema se vediamo che si verificano i problemi che sono stati individuati dagli altri oratori questa sera."@it12
"Gerb. pirmininke, Aš neatsispyriau pagundai dalyvauti diskusijoje. Norėčiau padėkoti pranešėjui už jo darbą rengiant šį pranešimą. Būkime atviri – tai nėra klausimas, kuris būtų plačiai visuomenės aptariamas aludėse ar viešuose susibūrimuose. Tačiau tinkamų muitinės įstatymų patvirtinimas yra labai svarbus verslui ir užimtumui ir būtent todėl vyksta ši diskusija. Taigi centralizuoto įforminimo idėja, vadovaujantis šiomis naujomis taisyklėmis, jei ji veiks – ir norėčiau manyti, kad taip – yra verta dėmesio. Taip pat „vieno langelio“ idėja gali potencialiai sumažinti biurokratines kliūtis. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į vieną klausimą: būtina atsižvelgti į atgalinį ryšį iš ekonominių operacijų vykdytojų, kai ši sistema pradės veikti, ir spręsti problemas, kurios buvo apibūdintos šį vakarą kitų kalbėtojų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es pretošos kārdinājumam pievienoties. Vēlos pateikties referentei par rūpīgo darbu pie šī ziņojuma. Būsim godīgi, šī nav lieta, par kuru cilvēki runā krodziņos un saviesīgos pasākumos. Taču mūsu muitas likumu sakārtošana ir ļoti svarīga uzņēmumiem un darbavietām, un tādēļ mēs to darām. Tādēļ ideja par centralizētu muitošanu ir saprātīga, ja tā darbojas – un atļaujiet mums cerēt, ka tā būs saskaņā ar šiem jaunajiem noteikumiem. Tātad ideja par vienu logu, iespējams, samazinās birokrātiju. Bet atļaujiet piebilst tikai vienu – ļaujiet mums iegūt informāciju no komersantiem, kad tas viss būs gatavs un darbosies, un piekrītiet noregulēt to tur, kur mēs saskatām problēmas, uz kurām šovakar norādīja pārējie runātāji."@lv13
"Mr President, I will resist the temptation to join in. I would like to thank the rapporteur for the detailed work on this report. Let us be honest, this is not the stuff that people talk about in public houses and on social occasions. But getting our customs laws right is very important for business and for jobs, and that is why we are doing it. So the idea of centralised clearance makes good sense, if it works – and let us hope that it does, under these new rules. Also, the idea of a single window has potential to reduce unnecessary bureaucracy. But can I make just one point: let us take feedback, when this all is up and running, from the economic operators, and be willing to adjust it where we see problems which have been identified by other speakers this evening."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zal weerstaan aan de verleiding mee te doen. Ik dank de rapporteur voor zijn gedetailleerde verslag. Wij moeten eerlijk zijn: dit is niet waar mensen in hun sociale leven over praten. Het bijwerken van onze douanewetgeving is echter van zeer groot belang voor handel en werkgelegenheid. Dat is waarvoor wij het doen. De idee van gecentraliseerde in- en uitklaring is goed. Laten wij hopen dat het onder de nieuwe regels ook werkt. Een enkel loket kan de onnodige bureaucratie beperken. Wanneer dat alles in werking is, moeten wij de economische operatoren om feedback vragen en bereid zijn aanpassingen aan te brengen waar er problemen zijn, die hier door andere sprekers naar voren zijn gebracht."@nl3
"Panie przewodniczący! Ja będę opierać się pokusie przyłączenia się do tych dyskusji. Chciałabym podziękować sprawozdawcy za drobiazgową pracę nad sprawozdaniem. Bądźmy jednak uczciwi, to nie jest temat rozmów ludzi w pubach i przy okazji spotkań towarzyskich. Jednak naprawa naszego prawa celnego ma duże znaczenie dla przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy i dlatego też ją przeprowadzamy. Tak więc idea scentralizowanych odpraw jest uzasadniona, jeśli będzie działać – i miejmy nadzieję, że na mocy tych nowych przepisów rzeczywiście będzie. Również pomysł pojedynczego okienka może przyczynić się do ograniczenia zbędnej biurokracji. Ale czy mogę zwrócić na coś uwagę? Kiedy już to wszystko będzie gotowe i będzie działać, zasięgnijmy opinii przedsiębiorców i zechciejmy wprowadzić korekty tam, gdzie dostrzegamy problemy, na które wskazali tego wieczora inni mówcy."@pl16
"Mr President, I will resist the temptation to join in. I would like to thank the rapporteur for the detailed work on this report. Let us be honest, this is not the stuff that people talk about in public houses and on social occasions. But getting our customs laws right is very important for business and for jobs, and that is why we are doing it. So the idea of centralised clearance makes good sense, if it works – and let us hope that it does, under these new rules. Also, the idea of a single window has potential to reduce unnecessary bureaucracy. But can I make just one point: let us take feedback, when this all is up and running, from the economic operators, and be willing to adjust it where we see problems which have been identified by other speakers this evening."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, odolám pokušeniu zapojiť sa do tohto dialógu a radšej len poďakujem spravodajkyni za podrobnú prácu na správe. Buďme úprimní, ľudia sa o tejto problematike nerozprávajú na verejnosti alebo pri spoločenských udalostiach. Naše colné právo však zdokonaľujeme z toho dôvodu, že je veľmi dôležité z hľadiska obchodných príležitostí a pracovných miest. Myšlienka centralizovaného colného konania dáva zmysel, ak bude fungovať, a nám ostáva len dúfať, že v súlade s týmito novými normami fungovať bude. Ďalej, myšlienka jednotného okna má potenciál znížiť mieru nepotrebnej byrokracie. Rada by som však poznamenala, že by sme sa po ukončení našej práce a spustení nového colného konania mali hospodárskych subjektov spýtať na ich spätnú väzbu a v prípade problémov, na ktoré poukázalo niekoľko dnešných rečníkov, byť ochotní vykonať úpravy."@sk19
"Gospod predsednik, ne bom se vpletala v to. Zahvaljujem se poročevalki za natančno delo pri tem poročilu. Če smo odkriti, to ni stvar, o kateri bi ljudje govorili v javnih prostorih in od družabnih priložnostih. Vendar so pravilni zakoni zelo pomembni za poslovanje in za delovna mesta, zato to počnemo. Zato je zamisel o centraliziranem carinjenju smiselna, če deluje – upajmo, da bo pod temi novimi pogoji tudi uspešna. Prav tako ima tudi zamisel o enotnem oknu možnost, da zmanjša nepotrebno birokracijo. Vendar lahko poudarim le eno točko: ko bo vse to postavljeno in bo delovalo, si poglejmo odziv nosilcev gospodarskih dejavnosti ter bodimo pripravljeni, da ga prilagodimo na področjih, kjer se bodo pojavile težave, ki so jih nocoj opredelili drugi govorniki."@sl20
"Herr talman! Jag ska motstå frestelsen att ansluta mig. Jag vill tacka föredraganden för det detaljerade arbetet med detta betänkande. Uppriktigt sagt är det inte något som folk pratar om på puben och när de träffas för att umgås på annat sätt. Men det är mycket viktigt för företagen och för arbetstillfällena att få rätsida på vår tullagstiftning och det är därför vi ägnar oss åt det. Därför är det en bra idé att införa centraliserad tulldeklaration enligt dessa nya regler, om det fungerar, vilket vi hoppas att det kommer att göra. Idén med ett enda fönster innebär också en möjlighet att minska onödig byråkrati. Men får jag ta upp en enda punkt: Låt oss ta emot feedback från de ekonomiska aktörerna när allt detta är genomfört och visa vilja att anpassa lagstiftningen när vi upptäcker problem som har framhållits av andra talare i kväll."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mairead McGuinness (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,14,16,11,13,4,21,8
"guichet"17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph