Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-148"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.24.1-148"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch von meiner Seite herzlichen Dank an die Berichterstatterin und natürlich an unseren Schattenberichterstatter, die bei einem sehr technischen Dossier wertvolle Arbeit geleistet haben. Mit dem neuen Zollkodex werden ja der bestehende Kodex und die auf ihn Bezug nehmenden Verordnungen durch einen modernisierten Kodex ersetzt, die bestehenden Zollverfahren verschlankt und die Grundlagen für zugängliche interoperable Zollabwicklungsverfahren auf der gesamten europäischen Ebene geschaffen. Das begrüßen wir sehr, denn es heißt für Unternehmen konkret eine Anpassung an die heutige Entwicklung der Informationstechnologie und eine schnellere und sicherere Abwicklung der zunehmenden Mengen an Gütern, die die EU-Grenzen passieren. Unternehmerverbände und Handelskammern haben am Anfang zu Recht vor überbordender Bürokratie im Rahmen von EU-Sicherheitsinitiativen gewarnt, die aus den Vereinigten Staaten von Amerika herübergeschwappt sind, und wir haben mit den Beratungen im Parlament und auch einem intensiven Kontakt zu den Stellen der Kommission, denen ich dafür ausdrücklich danke, am Ende eine relativ solide, unbürokratische Lösung gefunden. Ein wichtiger Punkt für Unternehmen, der nun umgesetzt wird, ist die Etablierung der zentralen Zollabwicklung im Rahmen eines Wir konnten uns außerdem mit der Forderung durchsetzen — und darauf bin ich sehr stolz —, dass der Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten am Ende wirklich ein privilegierter Status ist, der nur den Wirtschaftsbeteiligten zu Gute kommt, die festgelegte Kriterien erfüllen. Als Abgeordneter aus Südbaden möchte ich es aber nicht versäumen, auch darauf hinzuweisen, dass der Zollkodex an den Landesgrenzen, an den Grenzen der Europäischen Union, zu Staaten, die nicht Mitglied sind, erhebliche Probleme aufwerfen kann, wenn nicht rechtzeitig entsprechende Vorsorge getroffen wird. Ich weiß, dass die Kommission diese Vorsorge treffen möchte, ich hoffe — ich spreche von der Schweiz —, dass auch die Mitgliedstaaten des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz ihre Aufgaben hier erfüllen. Die Schweiz ist einer der wichtigsten Abnehmer von EU-Gütern. 41 % der gesamten Exporte und 59 % der gesamten Importe der Schweiz entfallen auf die vier direkt benachbarten EU-Mitgliedstaaten, deswegen ist hier Handlungsbedarf geboten. Wir können nicht akzeptieren, dass sich im Rahmen des Zollkodex kilometerlange Schlangen an den Grenzen zur Schweiz aufbauen, nur weil das Schweizer Verfahren der Zollabwicklung sich an einigen kleinen Punkten unterscheidet. Herr Kommissar Kovács, ich darf Sie noch einmal sehr herzlich darum bitten, sich dieses Problems anzunehmen und den Mitgliedstaaten, die hier zur Verantwortung gezogen werden müssen, eindringlich ins Gewissen zu reden. Es geht auch um einen Wirtschaftsstandort im Herzen Europas, der von den internationalen Warenströmen nicht abgeschnitten werden darf."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych rovněž vyslovil své upřímné poděkování zpravodajce a samozřejmě našemu stínovému zpravodaji, kteří oba odvedli hodnotnou práci na tomto vysoce technickém materiálu. Cílem nového celního kodexu je nahrazení stávajícího kodexu a souvisejících nařízení modernizovaným kodexem, zefektivnění stávajících celních procedur a vytvoření základu pro přístupné interoperabilní celní systémy v Evropské unii, což velmi vítáme, neboť díky tomu budou moci společnosti využívat výhod přizpůsobení se vývoji v oblasti informačních technologií a rychlejšího a bezpečnějšího zpracování stále rostoucího objemu zboží překračujícího hranice Evropské unie. Podnikatelská sdružení a obchodní komory od počátku oprávněně varovaly před nadměrnou byrokracií, kterou vytváří bezpečnostní iniciativy EU, již jsme převzali ze Spojených států. Díky našim rozpravám v Parlamentu a intenzivním jednáním s úřady Komise jsme nakonec dosáhli poměrně spolehlivého a nebyrokratického řešení, za něž jsem vděčný. Klíčovou je pro společnosti právě realizované centralizované celní odbavení prostřednictvím jednoho kontaktního místa. Rovněž jsme dokázali prosadit náš požadavek – na což jsem velmi hrdý – na privilegovaný status těch podniků, které splňují potřebná kritéria. Jako poslanec z jižního Bádenska musím však zdůraznit, že celní kodex by mohl způsobovat vážné problémy na vnějších hranicích Evropské unie s těmi zeměmi, které nejsou členskými státy EU, pokud však nebudou přijata předběžná opatření. Vím, že si Komise přeje přijmout příslušná opatření – mluvím zde o Švýcarsku – a doufám, že členské státy ve Smíšeném výboru EU a Švýcarska rovněž sehrají svou roli. Švýcarsko představuje jeden z nejdůležitějších trhů pro zboží z EU. Čtyři bezprostřední sousedi Švýcarska v EU se podílejí 41 % na jeho celkovém vývozu a 59 % na celkovém dovozu, což je důvod, proč zde musíme přijmout opatření. Nemůžeme si dovolit, aby se po zavedení celního kodexu na švýcarských hranicích tvořily kilometrové fronty jen proto, že švýcarský systém celního odbavení se poněkud liší od systému v EU. Pane komisaři Kovácsi, rád bych vás požádal, abyste tomuto naléhavému problému věnoval potřebnou pozornost a upozornil na něj dotčené členské státy. Mluvíme o hospodářském centru ve středu Evropy, které nesmí být v důsledku naší činnosti odříznuto od toku zboží."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Også fra min side hjertelig tak til ordføreren og naturligvis til vores skyggeordfører, som har ydet et vigtigt stykke arbejde med en meget teknisk sag. Med den nye toldkodeks erstattes den eksisterende kodeks og de forordninger, der henviser til den, af en moderniseret kodeks, de eksisterende toldprocedurer slankes, og der skabes grundlag for tilgængelige interoperable toldafviklingsprocedurer på hele det europæiske niveau. Det hilser vi varmt velkommen. For vores virksomheder betyder det konkret en tilpasning til den aktuelle udvikling i informationsteknologien og en hurtigere og sikrere afvikling af de voksende godsmængder, som passerer EU's grænser. Virksomhedsorganisationer og handelskamre advarede fra begyndelsen af med rette mod overdrevent bureaukrati i forbindelse med EU-sikkerhedsinitiativer, som er kommet hertil fra USA, og vi fandt til sidst med drøftelserne i Parlamentet og også med en intensiv kontakt til Kommissionens tjenester, som jeg gerne vil takke for dette, en relativt solid og ubureaukratisk løsning. Et vigtigt punkt for virksomhederne, som nu bliver gennemført, er, at den centrale toldafvikling nu bliver etableret inden for rammerne af et fælles kontaktpunkt. Det lykkedes os desuden at komme igennem med kravet om - og det er jeg meget stolt af - at status som godkendt aktør virkelig er en privilegeret status, som kun gives til de aktører, som opfylder nogle fastsatte kriterier. Som medlem fra det sydlige Baden vil jeg imidlertid ikke undlade at gøre opmærksom på, at toldkodeksen ved EU-landegrænser til stater, som ikke er medlem, kan give store problemer, hvis de ikke bliver forebygget i tide. Jeg ved, at Kommissionen skal sørge for denne forebyggelse, og jeg håber - jeg taler om Schweiz - at også medlemmerne af det blandede udvalg EU-Schweiz vil løse deres opgaver på dette punkt. Schweiz er en af de vigtigste aftagere af varer fra EU. 41 % af Schweiz' samlede eksport og 59 % af den samlede import sker med de fire direkte nabolande, som er EU-lande, og der er derfor behov for handling på dette område. Vi kan ikke acceptere, at der i forbindelse med toldkodeksen opstår kilometerlange køer ved grænserne til Schweiz, fordi den schweiziske klareringsmetode er anderledes på visse punkter. Hr. kommissær Kovács! Jeg beder Dem endnu en gang indtrængende om at tage dette problem op og tale alvorligt med de medlemsstater, som må drages til ansvar på dette område. Der er også tale om et erhvervsområde midt i Europa, som ikke må afskæres fra de internationale varestrømme."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στην εισηγήτρια και, φυσικά, στον σκιώδη εισηγητή μας, καθώς η εργασία που πραγματοποίησαν και οι δύο πάνω σε έναν ιδιαίτερα τεχνικό φάκελο είναι πολύτιμη. Στόχος του νέου τελωνειακού κώδικα είναι να αντικατασταθεί ο υπάρχων κώδικας και οι σχετικοί κανονισμοί με έναν εκσυγχρονισμένο κώδικα, να εκσυγχρονιστούν οι σημερινές τελωνειακές διαδικασίες και να δημιουργηθούν οι βάσεις για προσβάσιμα και διαλειτουργικά τελωνειακά συστήματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικροτούμε την εξέλιξη αυτή, διότι θα συνεπάγεται ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την προσαρμογή στις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών, καθώς και από την ταχύτερη και περισσότερο ασφαλή επεξεργασία του αυξανόμενου όγκου εμπορευμάτων που διέρχεται από τα κοινοτικά σύνορα. Ορθώς οι επιχειρηματικές ενώσεις και τα εμπορικά επιμελητήρια μας προειδοποίησαν εξαρχής σχετικά με την υπέρμετρη γραφειοκρατία που δημιουργούν οι κοινοτικές πρωτοβουλίες ασφάλειας, οι οποίες εξαπλώθηκαν από τις ΗΠΑ. Μέσω των αποφάσεων του Κοινοβουλίου και τις εντατικές επαφές με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, κατορθώσαμε επιτέλους να καταλήξουμε σε μια σχετικά υγιή και μη γραφειοκρατική λύση, για την οποία είμαι ευγνώμων. Ένα βασικό σημείο για τις εταιρείες που εφαρμόζεται πλέον είναι ο κεντρικός εκτελωνισμός μέσω ενός ενιαίου σημείου επαφής. Μπορέσαμε επίσης να προωθήσουμε το αίτημά μας –και είμαι πολύ υπερήφανος γι’ αυτό– για το προνομιακό καθεστώς όσων επιχειρήσεων ικανοποιούν τα απαιτούμενα κριτήρια. Ως βουλευτής από τη Νότια Βάδη, πρέπει ωστόσο να επισημάνω ότι ο τελωνειακός κώδικας θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με χώρες που δεν είναι κράτη μέλη της, εκτός και αν ληφθούν εγκαίρως προληπτικά μέτρα. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή επιθυμεί να λάβει αυτές τις προφυλάξεις –μιλώ για την περίπτωση της Ελβετίας– και ελπίζω ότι τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη Μικτή Επιτροπή ΕΕ-Ελβετίας θα διαδραματίσουν τον ρόλο τους. Η Ελβετία είναι μία από τις σημαντικότερες αγορές για τα κοινοτικά εμπορεύματα. Οι τέσσερις άμεσα γειτονικές χώρες της Ελβετίας στην ΕΕ είναι υπεύθυνες για το 41% των συνολικών εξαγωγών της και για το 59% των συνολικών εισαγωγών της, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να δράσουμε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να δημιουργούνται στα ελβετικά σύνορα ουρές χιλιομέτρων ως αποτέλεσμα της θέσπισης του τελωνειακού κώδικα, απλώς και μόνο επειδή το ελβετικό σύστημα εκτελωνισμού διαφέρει ελαφρώς από το αντίστοιχο της ΕΕ. Επίτροπε Kovαcs, σας ζητώ να εξετάσετε το πρόβλημα αυτό και να το θέσετε επειγόντως υπόψη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Πρόκειται για ένα οικονομικό κέντρο στην καρδιά της Ευρώπης, το οποίο δεν πρέπει να αποκοπεί από τη διεθνή ροή εμπορευμάτων εξαιτίας των δραστηριοτήτων μας."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I would also like to express my sincere thanks to the rapporteur and, of course, to our shadow rapporteur, both of whom have done valuable work on a highly technical dossier. With the new customs code the aim is to replace the existing code and the related regulations with a modernised code, streamline current customs procedures and create the bases for accessible interoperable customs systems across the European Union. This is something which we greatly welcome, for it will mean that companies will benefit from the adaptation to current developments in information technology and faster and more secure processing of the increasing volumes of goods passing the EU's borders. Business associations and chambers of trade have rightly warned from the outset about the excessive red tape being generated by the EU's security initiatives which have spilled over from the US. Through our deliberations in Parliament and intensive contact with the Commission's offices, we have finally achieved a relatively sound and unbureaucratic solution, for which I am grateful. A key point for companies that is now being implemented is centralised customs clearance through a single point of contact. We have also been able to push through our demand – and I am very proud of this – for privileged status for those businesses which fulfil the requisite criteria. As a Member from South Baden, I must point out, however, that the customs code could cause considerable problems at the EU's external borders with countries which are not EU Member States, unless precautionary measures are taken in time. I know that the Commission wishes to take these precautions – I am talking about Switzerland here – and I hope that the Member States in the EU-Swiss Joint Committee will also play their part. Switzerland is one of the most important markets for EU goods. Switzerland's four immediate neighbours in the EU account for 41% of its total exports and 59% of its total imports, which is why there is a need for action here. We cannot allow kilometre-long queues to form at the Swiss borders as a result of the introduction of the customs code, simply because the Swiss system of customs clearance differs slightly from that of the EU. Commissioner Kovács, I would ask you to look at this problem and draw it to the attention of the Member States concerned as a matter of urgency. We are talking about an economic centre in the heart of Europe which must not be cut off from the international flow of goods as a result of our activities."@en4
"Señor Presidente, Señorías, me gustaría asimismo manifestar mi más sincero agradecimiento al ponente y, por supuesto, a nuestro ponente alternativo, quienes han llevado a cabo un valioso trabajo en un expediente de gran complejidad técnica. El objetivo del nuevo código aduanero consiste en sustituir el código actual y las normativas relacionadas por un código modernizado, conseguir que los actuales procedimientos aduaneros resulten más eficientes y crear las bases para sistemas aduaneros interoperativos accesibles en toda la Unión Europea. Se trata de un aspecto que acogemos con enorme satisfacción, puesto que implica que las empresas se beneficiarán de la adaptación de los avances actuales en tecnología de la información y de un procesamiento más rápido y seguro de los volúmenes de mercancías que cruzan las fronteras de la UE. Las cámaras de comercio y las asociaciones empresariales han advertido desde el principio, con razón, de la excesiva burocracia que generan las iniciativas de seguridad de la UE derivadas de las emprendidas en los Estados Unidos. A través de nuestras deliberaciones en el Parlamento y el intenso contacto con las sedes de la Comisión, por fin hemos logrado una solución relativamente sólida y no burocrática, lo cual agradezco profundamente. Un aspecto fundamental para las empresas que ahora se está aplicando es el despacho de aduanas centralizado a través de un único punto de contacto. Hemos logrado asimismo imponer nuestra petición —y me siento muy orgulloso de ello— de un estatuto privilegiado para aquellas empresas que cumplan los criterios exigidos. Como diputado de Baden Meridional, debo destacar, sin embargo, que el código aduanero podría causar considerables problemas en las fronteras exteriores de la UE con países que no sean Estados miembros de la UE, si no se adoptan a tiempo medidas preventivas. Sé que la Comisión tiene la intención de adoptar estas precauciones —me refiero a Suiza— y confío en que los Estados miembros del Comité Mixto UE-Suiza también cumplan con su cometido. Suiza es uno de los mercados más importantes para los productos de la UE. Los cuatro vecinos más cercanos de Suiza en la UE representan un 41 % de sus exportaciones totales y el 59 % de sus importaciones totales, por lo que resulta necesario actuar en este sentido. No podemos permitir que se formen colas kilométricas en las fronteras suizas como consecuencia de la introducción del código aduanero, sólo porque el sistema suizo del despacho de aduanas difiere levemente del de la UE. Comisario Kovács, le rogaría que analizara este problema y consiguiera que los Estados miembros afectados prestaran atención al mismo urgentemente. Estamos hablando de un centro económico en el corazón de Europa que no puede ser eliminado del flujo internacional de mercancías como consecuencia de nuestras actividades."@es21
"Hr president, daamid ja härrad, tahaksin samuti väljendada oma siirast tänu raportöörile ja muidugi meie abiraportöörile, kes mõlemad on teinud väärtuslikku tööd ülimalt tehnilise toimikuga. Uue tolliseadustiku eesmärk on asendada kehtiv seadustik ja sellega seotud eeskirjad ajakohastatud seadustikuga, muuta sujuvamaks praegused tolliprotseduurid ja luua alus kättesaadavatele koostalitlusvõimelistele tollisüsteemidele kogu Euroopa Liidus. See on miski, mida me väga tervitame, kuna see tähendab, et äriühingud saavad selle vastuvõtmisest kasu infotehnoloogia praeguste arengute ning ELi piire ületavate kasvavate kaubakoguste kiirema ja turvalisema töötlemise näol. Äriühingute ühendused ja kaubanduskojad on juba ammu põhjendatult hoiatanud ülemäärase bürokraatia eest, mida tekitavad USAst üle võetud ELi turvameetmed. Euroopa Parlamendis toimuva arutelu ja tiheda kontakti kaudu komisjoniga oleme lõpuks saavutanud suhteliselt veatu ja mittebürokraatliku lahenduse, mille eest ma olen tänulik. Äriühingute jaoks oli võtmeküsimuseks, mis nüüd on juba rakendatud, keskne tollivormistus ühe kontaktpunkti kaudu. Oleme suutnud läbi suruda ka meie nõudmise – ja ma olen selle üle väga uhke – privilegeeritud staatuse kohta nende äriühingute jaoks, kes täidavad nõutavaid kriteeriume. Lõuna-Badenist pärit parlamendiliikmena pean siiski rõhutama, et kui ettevaatusabinõusid õigel ajal tarvitusele ei võeta, võib tolliseadustik põhjustada märkimisväärseid probleeme ELi välispiiridel nende riikidega, kes ei ole ELi liikmesriigid. Ma tean, et komisjon soovib neid ettevaatusabinõusid kasutusele võtta – räägin praegu Šveitsist – ja loodan, et liikmesriigid ELi-Šveitsi ühiskomiteest täidavad samuti oma osa. Šveits on üks tähtsamaid turgusid ELi kaupade jaoks. Šveitsi neli lähimat naabrit ELis vahetavad temaga 41% oma koguekspordist ja 59% koguimpordist, mistõttu ongi siin tarvis meetmed võtta. Me ei saa lubada kilomeetritepikkusi sabasid Šveitsi piiril, mis tekivad tolliseadustiku kehtestamise tagajärjel ainult sellepärast, et Šveitsi tollivormistussüsteem erineb õige veidi ELi omast. Volinik Kovács, ma tahaksin paluda teil kõige kiiremas korras selle probleemiga tegelda ning juhtida sellele asjaomaste liikmesriikide tähelepanu. Me räägime Euroopa südames asuvast majanduskeskusest, mida ei tohi meie tegevuse tagajärjel rahvusvahelisest kaubavoost ära lõigata."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minäkin haluan esittää vilpittömät kiitokset esittelijälle ja tietenkin myös varjoesittelijälle. He ovat kummatkin tehneet arvokasta työtä hyvin teknisen asian parissa. Uudella tullikoodeksilla on tarkoitus korvata nykyinen koodeksi ja siihen liittyvät säädökset nykyaikaisella koodeksilla, modernisoida nykyisiä tullimenettelyjä ja luoda perusta koko EU:ssa käytettäville selkeille, yhteentoimiville tullijärjestelmille. Tämä on mielestämme erittäin myönteinen asia, sillä sen myötä yhtiöt hyötyvät sopeutumisesta tietoteknologian uusiin muutoksiin ja siitä, että EU:n rajat ylittäviä, kasvavia tavaramääriä prosessoidaan entistä nopeammin ja luotettavammin. Kauppayhdistykset ja kauppakamarit ovat varoittaneet alusta asti perustellusti liiallisesta byrokratiasta, jota Yhdysvalloista Euroopan unioniin levinneet turvallisuusaloitteet aiheuttavat. Parlamentissa käymämme keskustelu ja intensiivinen yhteydenpito komission eri yksiköiden kanssa on johtanut viimein suhteellisen järkevään ja epäbyrokraattiseen ratkaisuun, mistä olen kiitollinen. Yritysten kannalta on tärkeää, että käyttöön otetaan nyt keskitetty tulliselvitys, joka tehdään yhdessä paikassa. Olemme myös onnistuneet saamaan läpi vaatimuksemme, joka koskee kriteerit täyttävien yritysten erityisasemaa – ja olen tästä hyvin ylpeä. Etelä-Badenin alueelta valittuna jäsenenä minun on kuitenkin huomautettava, että tullikoodeksi saattaa aiheuttaa huomattavia ongelmia EU:n ulkorajoilla unioniin kuulumattomien maiden kanssa, ellei varotoimenpiteisiin ryhdytä ajoissa. Tiedän, että komissio haluaa ryhtyä näihin varotoimenpiteisiin – viittaan nyt Sveitsiin – ja toivon, että EU–Sveitsi-sekakomiteassa toimivat jäsenvaltiot hoitavat myös oman osuutensa. Sveitsi on yksi EU:n tuotteiden tärkeimmistä markkinoista. Sveitsin kokonaisviennistä 41 prosenttia suuntautuu sen neljään rajanaapuriin, ja 59 prosenttia maan kokonaistuonnista on peräisin näistä maista. Siksi toimenpiteet ovat tarpeen. Emme voi hyväksyä sitä, että Sveitsin rajoille muodostuu tullikoodeksin käyttöönoton seurauksena kilometrien pituisia jonoja vain siitä syystä, että Sveitsin tulliselvitysjärjestelmä eroaa hieman EU:n järjestelmästä. Arvoisa komission jäsen Kovács, pyydän teitä tarkastelemaan tätä ongelmaa ja ottamaan sen kiireesti esiin asiaan kuuluvien jäsenvaltioiden kanssa. Kyse on Euroopan sydämessä sijaitsevasta talouskeskuksesta, eikä toimintamme saa johtaa kansainvälisen tavaravirran katkeamiseen."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j’aimerais également exprimer mes remerciements sincères au rapporteur et, bien entendu, à notre rapporteur fictif, qui ont tous deux effectué un travail précieux sur un dossier extrêmement technique. Le nouveau code des douanes a pour objectif de remplacer le code existant et ses règlements par un code modernisé, des procédures douanières harmonisées, et de jeter les bases de systèmes douaniers interopérables accessibles dans toute l’Union européenne. C’est une chose que nous applaudissons chaleureusement, car elle signifie que les entreprises bénéficieront de l’adaptation aux développements actuels des technologies de l’information et de traitements de plus en plus rapides et sûrs de volumes croissants de marchandises passant la frontière de l’UE. Les associations professionnelles et les chambres de commerce ont, dès le début et à juste titre, mis en garde contre les lourdeurs administratives excessives engendrées par les initiatives sécuritaires de l’UE, qui ont débordé des États-Unis. Grâce à nos délibérations au Parlement et à des contacts intensifs avec les services de la Commission, nous avons finalement trouvé une solution relativement saine et pas trop bureaucratique pour laquelle je suis reconnaissant. Le dédouanement centralisé via un point de contact unique est un élément clé pour les entreprises s’implantant en ce moment. Nous avons réussi également à faire voter notre proposition – et j’en suis très fier – de statut privilégié pour les entreprises qui remplissent les critères requis. En qualité de membre de South Baden, je voudrais toutefois signaler que le code des douanes pourrait engendrer des problèmes considérables aux frontières extérieures de l’UE, avec des pays qui ne sont pas membres de l’UE, sauf si des mesures de précaution sont prises à temps. Je sais que la Commission souhaite prendre ces précautions – je parle ici de la Suisse – et j’espère que les États membres de la commission mixte UE-Suisse rempliront aussi leur mission. La Suisse est l’un des plus importants marchés pour les biens de l’UE. Les quatre voisins immédiats de la Suisse en UE totalisent 41 % de ses exportations totales et 59 % de ses importations totales, ce qui justifie que l’on prenne des mesures. Nous ne pouvons pas tolérer des files kilométriques aux frontières de la Suisse suite à l’introduction du code des douanes simplement parce que le système suisse de dédouanement diffère légèrement de celui de l’UE. Monsieur le Commissaire Kovács, j’aimerais que vous examiniez ce problème et le soumettiez à l’attention des États membres concernés par mesure d’urgence. Nous parlons d’un centre économique au cœur de l’Europe qui ne peut pas être coupé du flux international de marchandises en résultat de nos activités."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Én is szeretném megköszönni az előadó és az árnyékelőadó munkáját, mindketten nagyszerű munkát végeztek egy erősen szakmai tartalommal bíró témakörben. Az új vámkódex célja, hogy egy korszerű kódexszel váltsa fel a jelenlegit és az ahhoz kapcsolódó rendeleteket, modernizálja a jelenlegi vámeljárásokat és megteremtse a hozzáférhető, átjárható vámrendszerek alapjait az Európai Unió egész területén. Ez egy olyan dolog, amit különösen nagy örömmel fogadunk, hiszen ez egyrészről azt fogja jelenteni, hogy a társaságok hasznot tudnak majd húzni annak az információs technológia terén bekövetkezett fejlesztésekhez történő igazításából, másrészről pedig az EU határain áthaladó, egyre nagyobb volumenű áruk gyorsabb és biztonságosabb feldolgozását fogja eredményezni. A vállalkozási társulásoknak és kereskedelmi kamaráknak igazuk volt, amikor kezdettől fogva figyelmeztettek bennünket azzal a szertelen bürokráciával kapcsolatban, amelyet az EU Egyesült Államokból átgyűrűző biztonsági kezdeményezései gerjesztettek. A parlamenti tanácskozásokat és a Bizottság hivatalaival való intenzív kapcsolattartást követően végre sikerült egy viszonylag stabil és bürokráciamentes megoldást találnunk, és ezért hálás vagyok. A társaságok szempontjából kulcsfontosságú a jelenleg megvalósítási fázisban lévő, egyablakos központi vámkezelés. Ezen kívül büszkén mondatom, hogy sikerült érvényt szerezni azon követelésünknek, amely értelmében a szükséges kritériumoknak megfelelő vállalkozások kiváltságos státuszhoz jutnak. Dél-badeni származásomra való tekintettel szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben nem tesszük meg időben a szükséges óvintézkedéseket, akkor a vámkódex bizony komoly problémákat okozhat az EU harmadik országokkal közös külső határainál. Tisztában vagyok azzal, hogy a Bizottságnak szándékában áll megtenni ezeket az óvintézkedéseket – itt valójában Svájcra gondolok – és remélem, hogy az EU–Svájc Vegyesbizottság tagállamai is végrehajtják feladataikat. Svájc az Európai Unió áruinak egyik legfontosabb piaca. Svájc négy közvetlen uniós szomszédja felelős az ország teljes exportjának 41%-áért, valamint teljes importjának 59%-áért, ezért itt azonnali lépésekre van szükség. Nem engedhetjük meg, hogy a vámkódex bevezetésének eredményeképpen kilométeres sorok torlódjanak fel a svájci határokon csupán azért, mert a svájci vámkezelési eljárások némileg eltérnek az EU vámügyi eljárásaitól. Azt kérném Kovács biztos úrtól, hogy sürgősen vizsgálja meg ezt a kérdést és tárja azt a tagállamok elé. Egy olyan, Európa szívében elhelyezkedő gazdasági központról van szó, amely – tevékenységeink eredményeként – nem válhat le a nemzetközi árumozgásról."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il mio sincero ringraziamento alla relatrice e, ovviamente, ai nostri relatori ombra. Tutti hanno realizzato un prezioso lavoro su una materia altamente tecnica. Gli obiettivi del nuovo codice doganale sono la sostituzione del codice esistente e dei relativi regolamenti con un codice modernizzato, l’uniformazione delle attuali procedure doganali e la creazione delle basi per avere sistemi doganali accessibili e interoperabili nell’Unione europea. Ci troviamo pienamente d’accordo perché le imprese beneficeranno dell’adeguamento agli attuali sviluppi della tecnologia dell’informazione e del trattamento più rapido e più sicuro dei crescenti volumi di merci che transitano attraverso le frontiere dell’UE. Le associazioni di imprese e le camere di commercio, hanno giustamente messo in guardia sin dall’inizio contro l’eccessiva burocrazia generata dalle iniziative per la sicurezza dell’UE che sono state esportate dagli USA. Attraverso le nostre decisioni in Aula e gli intensi contatti con gli uffici della Commissione, abbiamo raggiunto alla fine una soluzione relativamente solida e non burocratica, per la quale sono grato. Un punto importante per le imprese adesso in fase di attuazione è lo sdoganamento centralizzato attraverso un unico punto di contatto. Siamo stati anche in grado di fare accettare la nostra richiesta –e ne sono orgoglioso –per uno privilegiato a favore di quelle imprese che soddisfano i criteri richiesti. Quale deputato del Baden meridionale, devo sottolineare tuttavia che il codice doganale potrebbe provocare considerevoli problemi alle frontiere esterne dell’UE con i paesi che non sono Stati membri dell’UE, a meno che non siano prese in tempo misure precauzionali. So che la Commissione desidera prendere queste precauzioni – sto parlando della Svizzera in questo caso – e mi auguro che anche gli Stati membri del comitato misto UE-Svizzera svolgeranno la loro parte. La Svizzera è uno dei mercati più importanti per i prodotti dell’UE. I quattro paesi dell’UE confinanti con la Svizzera rappresentano il 41% delle sue esportazioni totali e il 59% delle sue importazioni totali, motivo per cui è necessario agire in questo campo. Non possiamo consentire che si formino chilometri di code alle frontiere svizzere a seguito dell’introduzione del codice doganale, solo perché il sistema svizzero di sdoganamento differisce da quello dell’UE. Commissario Kovács, vorrei chiederle di prendere in considerazione il problema e portarlo all’attenzione degli Stati membri interessati con carattere d’urgenza. Stiamo parlando di un centro economico nel cuore dell’Europa che non può essere tagliato fuori dai flussi internazionali di merci a causa delle nostre attività."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, aš taip pat norėčiau išreikšti nuoširdžią padėką pranešėjui ir, žinoma, mūsų šešėliniam pranešėjui, kurie abu atliko vertingą darbą rengiant labai techninį dokumentų rinkinį. Nauju muitinės kodeksu siekiama pakeisti galiojantį kodeksą ir su juo susijusius reglamentus modernizuojant kodeksą, supaprastinant galiojančias muitinės procedūras ir kuriant pagrindą prieinamam muitinės sistemų naudojimui ir sąveikai visoje Europos Sąjungoje. Mes tam labai pritariame, nes įmonės turės naudos taikant dabartinius informacinių technologijų laimėjimus, kurie leis užtikrinti skubų ir saugų vis didesnio prekių, kurios kerta ES sienas, srauto apdorojimą. Verslo asociacijos ir prekybos rūmai teisingai įspėjo apie tai, kaip ES saugumo iniciatyvos, kurios mus pasiekė iš JAV, sparčiai kuria biurokratines kliūtis. Svarstymo Parlamente metu ir palaikydami intensyvius ryšius su Komisijos tarnybomis mes pagaliau pasiekėme palyginti protingą ir ne tokį biurokratinį sprendimą, už kurį esu visiems dėkingas. Pagrindinis dalykas, kuris dabar bus įgyvendinamas, yra centralizuotas muitinės įforminimas taikant „vieno langelio“ principą. Mes taip pat įgyvendinome savo pasiūlymą – kuriuo aš labai didžiuojuosi – dėl privilegijuotos verslo, kuris atitinka būtinus kriterijus, padėties. Kaip Parlamento narys, atstovaujantis Pietų Badenui, aš turėčiau nurodyti, kad priėmus muitinės kodeksą kiltų didelių problemų prie ES išorės sienų su šalimis, kurios nėra ES valstybės narės, nebent laiku būtų imtasi atsargumo priemonių. Aš žinau, kad Komisija pageidauja taikyti šias atsargumo priemones – čia aš kalbu apie Šveicariją – ir tikiu, kad ES valstybių narių ir Šveicarijos jungtinis komitetas taip pat vaidins svarbų vaidmenį. Šveicarija yra viena svarbiausių ES prekių rinkų. Keturiems jos tiesioginiams kaimynams ES tenka 41 proc. bendro Šveicarijos eksporto ir 59 proc. bendro importo, todėl veiksmai šioje srityje yra būtini. Negalime leisti, įvedę muitinės kodeksą, Šveicarijos pasienyje susidaryti kilometrinėms eilėms vien todėl, kad Šveicarijos muitinės įforminimo sistema šiek tiek skiriasi nuo ES sistemos. Komisijos nary, aš prašau Jūsų skubos tvarka atsižvelgti ir atkreipti valstybių narių dėmesį į šią problemą. Mes kalbame apie ekonomiškai stiprią šalį Europos centre, kuri dėl mūsų veiklos gali patirti ekonominę izoliaciją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Arī es vēlos paust sirsnīgāko pateicību referentei un, protams, mūsu ēnu referentam, kuri paveikuši ļoti vērtīgu darbu augstākā mērā tehniskā lietā. Jaunā muitas kodeksa mērķis ir aizstāt veco kodeksu un attiecīgos noteikumus ar modernizētu kodeksu, vienkāršot pašreizējās muitas procedūras un izveidot pamatu pieejamām savstarpīgām muitas sistēmām visā Eiropas Savienībā. Mēs to ļoti augstu vērtējam, jo tas nozīmē, ka sabiedrības gūs labumu no pašreizējo informācijas tehnoloģijas sasniegumu pielāgošanas un ātrākas un drošākas to preču apstrādes, kuras arvien lielākos apjomos šķērso ES robežas. Uzņēmumu asociācijas un tirdzniecības palātas jau sākumā pareizi brīdināja par pārmērīgo birokrātiju, kuru rada no ASV pārņemtie ES drošības pasākumi. Ar mūsu pārrunām Parlamentā un intensīviem sakariem ar Komisijas birojiem mēs beidzot panācām nosacīti saprātīgu un nebirokrātisku risinājumu, par ko es esmu pateicīgs. Galvenais punkts sabiedrībām, kas tagad ir ieviests, ir centralizētā muitošana vienā kontaktpunktā. Mēs spējām panākt savas prasības izpildi – un ļoti lepojamies ar to – par šo privileģēto statusu tiem uzņēmumiem, kuri atbilst šiem vajadzīgajiem kritērijiem. Man kā deputātam no Bādenes dienvidiem ir jānorāda, ka Muitas kodekss var radīt ievērojamas problēmas pie ES ārējām robežām ar valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, ja savlaicīgi netiks veikti piesardzības pasākumi. Es zinu, ka Komisija vēlas pieņemt šos piesardzības pasākumus – es runāju par Šveici, un es ceru, ka ES un dalībvalstis – ES un Šveices Apvienotās komitejas dalībnieces – arī piedalīsies šajā darbā. Šveice ir viens no svarīgākajiem ES preču tirgiem. Četras ES valstis, kuras atrodas Šveicei tieši kaimiņos, veido 41 % no tās kopējā eksporta apjoma un 59 % no kopējā importa apjoma, un tādēļ šeit ir vajadzīga rīcība. Mēs nevaram pieļaut, ka Muitas kodeksa ieviešanas rezultātā pie Šveices robežām veidojas kilometriem garas rindas tikai tāpēc, ka Šveices muitošanas sistēma nedaudz atšķiras no ES sistēmas. Komisār kungs, es vēlētos jūs lūgt izskatīt šo problēmu un nekavējoties pievērst tai attiecīgo dalībvalstu uzmanību. Mēs runājam par ekonomikas centru Eiropas sirdī, kuru mūsu darbību rezultātā nedrīkst norobežot no starptautiskās preču plūsmas."@lv13
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch von meiner Seite herzlichen Dank an die Berichterstatterin und natürlich an unseren Schattenberichterstatter, die bei einem sehr technischen Dossier wertvolle Arbeit geleistet haben. Mit dem neuen Zollkodex werden ja der bestehende Kodex und die auf ihn Bezug nehmenden Verordnungen durch einen modernisierten Kodex ersetzt, die bestehenden Zollverfahren verschlankt und die Grundlagen für zugängliche interoperable Zollabwicklungsverfahren auf der gesamten europäischen Ebene geschaffen. Das begrüßen wir sehr, denn es heißt für Unternehmen konkret eine Anpassung an die heutige Entwicklung der Informationstechnologie und eine schnellere und sicherere Abwicklung der zunehmenden Mengen an Gütern, die die EU-Grenzen passieren. Unternehmerverbände und Handelskammern haben am Anfang zu Recht vor überbordender Bürokratie im Rahmen von EU-Sicherheitsinitiativen gewarnt, die aus den Vereinigten Staaten von Amerika herübergeschwappt sind, und wir haben mit den Beratungen im Parlament und auch einem intensiven Kontakt zu den Stellen der Kommission, denen ich dafür ausdrücklich danke, am Ende eine relativ solide, unbürokratische Lösung gefunden. Ein wichtiger Punkt für Unternehmen, der nun umgesetzt wird, ist die Etablierung der zentralen Zollabwicklung im Rahmen eines Wir konnten uns außerdem mit der Forderung durchsetzen — und darauf bin ich sehr stolz —, dass der Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten am Ende wirklich ein privilegierter Status ist, der nur den Wirtschaftsbeteiligten zu Gute kommt, die festgelegte Kriterien erfüllen. Als Abgeordneter aus Südbaden möchte ich es aber nicht versäumen, auch darauf hinzuweisen, dass der Zollkodex an den Landesgrenzen, an den Grenzen der Europäischen Union, zu Staaten, die nicht Mitglied sind, erhebliche Probleme aufwerfen kann, wenn nicht rechtzeitig entsprechende Vorsorge getroffen wird. Ich weiß, dass die Kommission diese Vorsorge treffen möchte, ich hoffe — ich spreche von der Schweiz —, dass auch die Mitgliedstaaten des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz ihre Aufgaben hier erfüllen. Die Schweiz ist einer der wichtigsten Abnehmer von EU-Gütern. 41 % der gesamten Exporte und 59 % der gesamten Importe der Schweiz entfallen auf die vier direkt benachbarten EU-Mitgliedstaaten, deswegen ist hier Handlungsbedarf geboten. Wir können nicht akzeptieren, dass sich im Rahmen des Zollkodex kilometerlange Schlangen an den Grenzen zur Schweiz aufbauen, nur weil das Schweizer Verfahren der Zollabwicklung sich an einigen kleinen Punkten unterscheidet. Herr Kommissar Kovács, ich darf Sie noch einmal sehr herzlich darum bitten, sich dieses Problems anzunehmen und den Mitgliedstaaten, die hier zur Verantwortung gezogen werden müssen, eindringlich ins Gewissen zu reden. Es geht auch um einen Wirtschaftsstandort im Herzen Europas, der von den internationalen Warenströmen nicht abgeschnitten werden darf."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ook ik dank de rapporteur en natuurlijk ook de schaduwrapporteur, die beide waardevol werk in het kader van een zeer technisch dossier hebben geleverd. Doelstelling van het nieuwe douanewetboek is het bestaande wetboek en de betrokken reglementen door een gemoderniseerd wetboek te vervangen, de huidige douaneprocedures te stroomlijnen en de basis te leggen voor toegankelijke, interoperabele douanesystemen in de gehele Europese Unie. Dat verheugt ons zeer, omdat bedrijven zullen profiteren van de aanpassing aan de huidige ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en snellere en veiliger verwerking van de toenemende hoeveelheden goederen die de grenzen van de EU oversteken. Bedrijfsverenigingen en kamers van koophandel hebben van bij de aanvang terecht gewaarschuwd voor de buitensporige bureaucratie in de veiligheidsinitiatieven van de EU, die uit de VS zijn overgewaaid. Via onze onderhandelingen in het Parlement en het intensieve contact met de Commissiediensten hebben wij uiteindelijk een vrij goede en onbureaucratische oplossing gevonden, waarvoor ik dankbaar ben. Een zeer belangrijk punt voor ondernemingen dat nu wordt verwezenlijkt, is de gecentraliseerde in- en uitklaring via een enkel loket. Wij hebben ook onze eis doorgedrukt van een bevoorrechte status voor ondernemingen die aan de vereiste criteria voldoen. Ik ben daar heel trots op. Als lid van Zuid-Baden moet ik er echter op wijzen dat, indien niet tijdig voorzorgsmaatregelen worden genomen, het douanewetboek aan de buitengrenzen van de EU grote problemen kan veroorzaken met landen die geen EU-lidstaat zijn. Ik weet dat de Commissie die maatregelen wil nemen. Ik heb het hier over Zwitserland, en ik hoop dat ook de lidstaten in het Gemengd Comité EU-Zwitserland hun rol zullen spelen. Zwitserland is één van de belangrijkste markten voor EU-goederen. De vier buurlanden van Zwitserland’s in de EU zijn verantwoordelijk voor 41 procent van de uitvoer en 59 procent van de invoer van dat land. Daar is dus actie nodig. Wij mogen niet toestaan dat aan de Zwitserse grenzen kilometerslange files ontstaan ten gevolge van de invoering van het douanewetboek en omdat het Zwitserse in- en uitklaringssysteem licht van dat van de EU verschilt. Mijnheer Kovács, ik verzoek u dit probleem in overweging te nemen en het als een dringende kwestie onder de aandacht van de lidstaten te brengen. Wij hebben het over een economisch centrum in het hart van Europa dat tengevolge van onze activiteiten niet van de internationale goederenstroom mag worden afgesneden."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Ja również chciałbym wyrazić serdeczne podziękowania dla sprawozdawczyni i, oczywiście, dla naszego „sprawozdawcy-cienia”. Oboje wykonali wartościową pracę w oparciu o bardzo specjalistyczną dokumentację. Celem nowego kodeksu celnego jest zastąpienie nowego kodeksu i związanych z nim przepisów kodeksem zmodernizowanym, uproszczenie obecnych procedur celnych i stworzenie podstaw dla łatwo dostępnych, interoperacyjnych systemów celnych na całym obszarze Unii Europejskiej. To jest coś, co przyjmujemy z dużym zadowoleniem, ponieważ oznacza to, że firmy korzystać będą z dostosowania do bieżącego postępu w technologiach informatycznych oraz z szybszej i bezpieczniejszej obsługi towarów przekraczających granice UE. Stowarzyszenia przedsiębiorców i izby handlowe słusznie ostrzegały przed nadmiarem ograniczeń i biurokracji, związanym z inicjatywami UE dotyczącymi bezpieczeństwa, które rozprzestrzeniły się z USA. Dzięki naszym rozmowom w Parlamencie oraz intensywnym kontaktom z biurami Komisji, osiągnęliśmy w końcu stosunkowo wiarygodne i niebiurokratyczne rozwiązanie, za które jestem wdzięczny. Dla firm najważniejsze są wdrażane obecnie scentralizowane odprawy celne, odbywające się za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego. Potrafiliśmy również przeforsować nasze żądania – z czego jestem bardzo dumny – dotyczące uprzywilejowanego statusu tych przedsiębiorstw, które spełniają wymagane kryteria. Jako poseł z południowej Badenii muszę jednak wskazać, że ten kodeks celny może powodować znaczące problemy na zewnętrznych granicach UE z krajami, które nie są państwami członkowskimi UE, jeżeli na czas nie przedsięweźmiemy środków ostrożności. Wiem, że Komisja pragnie uwzględnić te środki ostrożności – mówię w tym miejscu o Szwajcarii – i mam nadzieję, że państwa członkowskie należące do wspólnego komitetu mieszanego UE-Szwajcaria, również odegrają swoją rolę. Szwajcaria jest jednym z najważniejszych rynków, na które trafiają towary z UE. Na czterech bezpośrednich, należących do UE sąsiadów Szwajcarii przypada 41% jej całkowitego wywozu oraz 59% jej całkowitego wwozu; dlatego też potrzebne są działania w tej kwestii. Nie możemy pozwolić, aby wskutek wprowadzenia kodeksu celnego na granicy szwajcarskiej powstały kilometrowe kolejki, tylko dlatego, że szwajcarski system odpraw różni się nieco od stosowanego w UE. Panie komisarzu Kovács! Chciałbym, aby pilnie zwrócił pan uwagę na ten problem oraz zwrócił na niego uwagę odpowiednich państw członkowskich. Mówimy tu o centrum gospodarczym w sercu Europy, którego nie wolno odcinać od międzynarodowego przepływu towarów poprzez nasze działania."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, também eu quero expressar os meus sinceros agradecimentos à relatora e, naturalmente, ao nosso relator-sombra, pois ambos realizaram um trabalho excelente num dossiê extremamente técnico. O novo código aduaneiro visa substituir o código existente e os regulamentos conexos por um código modernizado, bem como simplificar os actuais procedimentos aduaneiros e criar uma base para sistemas aduaneiros acessíveis e interoperáveis em toda a União Europeia. Isso é algo que nós acolhemos com grande satisfação, pois significa que as empresas irão poder beneficiar da adaptação aos actuais progressos no domínio das tecnologias da informação e de um processamento mais célere e mais seguro do crescente volume de mercadorias que atravessam as fronteiras da UE. As associações empresariais e câmaras de comércio alertaram, com razão, desde o início para o excesso de burocracia resultante das iniciativas de segurança tomadas pela UE por arrastamento do que aconteceu nos EUA. Graças às nossas deliberações no Parlamento e aos intensos contactos mantidos com os serviços da Comissão, conseguimos finalmente alcançar uma solução relativamente sólida e pouco burocrática, com a qual eu me congratulo. Um aspecto fundamental para as empresas, que está agora a ser implementado, é o desalfandegamento centralizado através de um ponto de contacto único. Também conseguimos levar avante o nosso pedido - e tenho muito orgulho nisso - de um estatuto privilegiado para as empresas que cumprem os critérios exigidos. Como deputado oriundo de Südbaden, devo no entanto sublinhar que o código aduaneiro poderá causar problemas consideráveis nas fronteiras externas da UE com os países que não são Estados-Membros da União, a não ser que tomemos atempadamente medidas de precaução. Eu sei que a Comissão deseja tomar essas precauções - refiro-me à Suíça em particular - e espero que os Estados-Membros pertencentes ao Comité Misto UE-Suíça também cumpram o seu papel. A Suíça é um dos mercados mais importantes para as mercadorias da UE. Os quatro vizinhos directos da Suíça na UE são responsáveis por 41% do total das exportações e por 59% do total das importações daquele país, razão pela qual é urgente tomar medidas. Não podemos permitir que, em consequência da introdução do código aduaneiro, se formem quilómetros de filas nas fronteiras da Suíça, apenas porque o sistema de desalfandegamento suíço é ligeiramente diferente do da UE. Senhor Comissário Kovács, peço-lhe que se dedique a este problema e que chame a atenção dos Estados-Membros afectados para a urgência desta questão. Estamos a falar de um centro económico no coração da Europa que não pode ficar isolado do fluxo internacional de mercadorias em consequência das nossas actividades."@pt17
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch von meiner Seite herzlichen Dank an die Berichterstatterin und natürlich an unseren Schattenberichterstatter, die bei einem sehr technischen Dossier wertvolle Arbeit geleistet haben. Mit dem neuen Zollkodex werden ja der bestehende Kodex und die auf ihn Bezug nehmenden Verordnungen durch einen modernisierten Kodex ersetzt, die bestehenden Zollverfahren verschlankt und die Grundlagen für zugängliche interoperable Zollabwicklungsverfahren auf der gesamten europäischen Ebene geschaffen. Das begrüßen wir sehr, denn es heißt für Unternehmen konkret eine Anpassung an die heutige Entwicklung der Informationstechnologie und eine schnellere und sicherere Abwicklung der zunehmenden Mengen an Gütern, die die EU-Grenzen passieren. Unternehmerverbände und Handelskammern haben am Anfang zu Recht vor überbordender Bürokratie im Rahmen von EU-Sicherheitsinitiativen gewarnt, die aus den Vereinigten Staaten von Amerika herübergeschwappt sind, und wir haben mit den Beratungen im Parlament und auch einem intensiven Kontakt zu den Stellen der Kommission, denen ich dafür ausdrücklich danke, am Ende eine relativ solide, unbürokratische Lösung gefunden. Ein wichtiger Punkt für Unternehmen, der nun umgesetzt wird, ist die Etablierung der zentralen Zollabwicklung im Rahmen eines Wir konnten uns außerdem mit der Forderung durchsetzen — und darauf bin ich sehr stolz —, dass der Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten am Ende wirklich ein privilegierter Status ist, der nur den Wirtschaftsbeteiligten zu Gute kommt, die festgelegte Kriterien erfüllen. Als Abgeordneter aus Südbaden möchte ich es aber nicht versäumen, auch darauf hinzuweisen, dass der Zollkodex an den Landesgrenzen, an den Grenzen der Europäischen Union, zu Staaten, die nicht Mitglied sind, erhebliche Probleme aufwerfen kann, wenn nicht rechtzeitig entsprechende Vorsorge getroffen wird. Ich weiß, dass die Kommission diese Vorsorge treffen möchte, ich hoffe — ich spreche von der Schweiz —, dass auch die Mitgliedstaaten des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz ihre Aufgaben hier erfüllen. Die Schweiz ist einer der wichtigsten Abnehmer von EU-Gütern. 41 % der gesamten Exporte und 59 % der gesamten Importe der Schweiz entfallen auf die vier direkt benachbarten EU-Mitgliedstaaten, deswegen ist hier Handlungsbedarf geboten. Wir können nicht akzeptieren, dass sich im Rahmen des Zollkodex kilometerlange Schlangen an den Grenzen zur Schweiz aufbauen, nur weil das Schweizer Verfahren der Zollabwicklung sich an einigen kleinen Punkten unterscheidet. Herr Kommissar Kovács, ich darf Sie noch einmal sehr herzlich darum bitten, sich dieses Problems anzunehmen und den Mitgliedstaaten, die hier zur Verantwortung gezogen werden müssen, eindringlich ins Gewissen zu reden. Es geht auch um einen Wirtschaftsstandort im Herzen Europas, der von den internationalen Warenströmen nicht abgeschnitten werden darf."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som vyjadril svoju úprimnú vďaku spravodajkyni a samozrejme aj nášmu tieňovému spravodajcovi, ktorí odviedli na tomto materiáli vysoko technického charakteru hodnotnú prácu. Cieľom nového colného kódexu je nahradiť súčasný kódex a s ním súvisiace nariadenia moderným kódexom, zefektívniť súčasné colné postupy a vytvoriť základ pre prístupné interoperabilné colné systémy v celej Európskej únii. Spomínanú modernizáciu veľmi vítame, nakoľko vďaka nej budú spoločnosti využívať výhody prispôsobenia sa súčasnému vývoju informačnej technológie a rýchlejšieho a bezpečnejšieho odbavovania vzrastajúceho množstva tovaru, ktorý prechádza cez hranice EÚ Združenia podnikateľov a obchodné komory od začiatku upozorňovali na zväčšenie byrokracie spôsobené bezpečnostnými iniciatívami EÚ, ktoré sa k nám dostali z USA. Vďaka našim rokovaniam v Parlamente a vďaka intenzívnemu kontaktu s úradmi Komisie sme nakoniec našli vcelku rozumné a nebyrokratické riešenie, za ktoré som vďačný. Pre spoločnosti je kľúčovým, v súčasnosti zavádzaným bodom, centralizované colné konanie cez jediné kontaktné miesto. Som veľmi hrdý, že sa nám podarilo presadiť aj našu požiadavku, týkajúcu sa zvýhodneného postavenia podnikov, ktoré spĺňajú stanovené kritériá. Ako poslanec z južného Bádenska však musím zdôrazniť skutočnosť, že v prípade, ak by sa včas neprijali preventívne opatrenia, mohol by colný kódex spôsobiť na vonkajších hraniciach s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, značné problémy. Viem, že Komisia má v úmysle tieto opatrenia prijať, mám na mysli Švajčiarsko, a dúfam, že svoju úlohu zohrajú aj členské štáty, ktoré sú členmi Spoločného výboru EÚ – Švajčiarsko. Švajčiarsko predstavuje pre tovar EÚ jeden z najdôležitejších trhov. Štyri štáty EÚ, ktoré sú bezprostrednými susedmi Švajčiarska, sa podieľajú na jeho celkovom vývoze mierou 41 % a na celkovom dovoze mierou 59 %. Z uvedeného dôvodu je v tomto smere nutné podniknúť potrebné kroky. Nemôžme si dovoliť vznik kilometer dlhých radov na švajčiarskych hraniciach v dôsledku zavedenia colného kódexu len preto, že švajčiarsky systém colného konania sa mierne líši od systému EÚ. Pán komisár Kovács, rád by som vás požiadal, aby ste venovali pozornosť tomuto problému, a aby ste naň neodkladne zamerali aj pozornosť členských štátov, ktorých sa týka. Hovoríme o hospodárskom centre v srdci Európy, ktoré nesmie byť v dôsledku našej činnosti odrezané od medzinárodného toku tovaru."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, tudi jaz se želim zahvaliti poročevalki in seveda našemu poročevalcu v senci, ki sta opravila dragoceno delo pri tej zelo tehnični dokumentaciji. Cilj novega carinskega zakonika je nadomestiti obstoječi zakonik in z njim povezane uredbe s sodobnim zakonikom, poenostaviti trenutne carinske postopke ter ustvariti podlage za dostopne interoperabilne carinske sisteme po Evropski uniji. To zdaj odločno pozdravljamo, ker pomeni, da bodo imela podjetja koristi od prilagoditve sedanjemu razvoju v informacijski tehnologiji ter od hitrejše in varnejše obdelave vedno večjih količin blaga, ki prečka meje EU. Poslovna združenja in trgovinske zbornice so že od začetka pravilno opozarjale, da varnostne pobude EU, ki prihajajo k nam iz ZDA, ustvarjajo preveč birokracije. Prek posvetovanj v Parlamentu in s številnimi stiki z uradi Komisije smo končno dosegli sorazmerno trdno in nebirokratsko rešitev, za katero sem hvaležen. Ključna točka za podjetja, ki se zdaj izvaja, je centralizacija carinjenja z eno kontaktno točko. Prav tako smo lahko uveljavili našo zahtevo – na to sem zelo ponosen – po privilegiranem statusu za tista podjetja, ki izpolnjujejo potrebna merila. Vendar moram kot poslanec iz južnega Badna poudariti, da bi lahko carinski zakonik povzročil veliko težav na zunanjih mejah EU z državami, ki niso države članice EU, razen če se pravočasno ne sprejmejo previdnostni ukrepi. Vem, da želi biti Komisija previdna – pri tem imam v mislih Švico – ter upam, da bodo države članice v skupnem odboru EU-Švica odigrale svojo vlogo. Švica je eden od najpomembnejših trgov za blago EU. Švica v svoje štiri neposredne sosede v EU izvozi 41 % njenega celotnega izvoza ter iz njih uvozi 59 % njenega celotnega uvoza, zato je na tem področju treba ukrepati. Ne moremo dopustiti, da se na švicarskih mejah tvorijo več kilometrov dolge vrste zaradi uvedbe carinskega zakonika samo zato, ker se švicarski carinski sistem nekoliko razlikuje od sistema EU. Komisar Kovács, rad bi, da pogledate to težavo in k njej usmerite pozornost zadevnih držav članic. Govorimo o gospodarskem središču v osrčju Evrope, ki se ga zaradi naših dejavnosti ne sme odrezati od mednarodnega pretoka blaga."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill också uttrycka mitt uppriktiga tack till föredraganden och naturligtvis också till vår skuggföredragande som båda har uträttat ett värdefullt arbete som gäller en mycket teknisk fråga. Syftet med den nya tullkodexen är att ersätta den befintliga kodexen och de tillhörande förordningarna med en moderniserad kodex, effektivisera de nuvarande tullförfarandena och lägga grunden till tillgängliga driftskompatibla tullsystem i hela EU. Detta är något som vi i hög grad välkomnar, eftersom det betyder att företagen kommer att dra nytta av anpassningen till den nuvarande utvecklingen inom informationstekniken och en snabbare och säkrare behandling av de ökande varumängder som passerar EU:s gränser. Företagssammanslutningar och handelskammare har med rätta från första början varnat för den överdrivna byråkrati som skapas genom EU:s säkerhetsinitiativ som har kommit från Förenta staterna. Genom våra överläggningar i parlamentet och intensiva kontakter med kommissionens kontor har vi slutligen kommit fram till en relativt sund och obyråkratisk lösning som jag är tacksam för. En viktig sak för företagen som nu håller på att genomföras är centraliserad tulldeklaration genom en enda kontaktpunkt. Vi har också kunnat genomdriva vårt krav på en privilegierad ställning för de företag som uppfyller de nödvändiga kriterierna, vilket jag är mycket stolt över. Som ledamot från södra Baden måste jag emellertid påpeka att tullkodexen skulle kunna orsaka stora problem vid EU:s yttre gränser med länder som inte är EU-medlemsstater, såvida inte försiktighetsåtgärder vidtas i tid. Jag vet att kommissionen önskar vidta dessa försiktighetsåtgärder – jag talar nu om Schweiz – och jag hoppas att medlemsstaterna i det gemensamma utskottet EU-Schweiz också kommer att medverka. Schweiz är en av de viktigaste marknaderna för EU-varor. Schweiz fyra närmaste grannar i EU står för 41 procent av dess totala export och 59 procent av dess totala import, vilket är anledningen till att det här finns ett behov av åtgärder. Vi kan inte tillåta att det bildas kilometerlånga köer vid de schweiziska gränserna på grund av införandet av tullkodexen, enbart på grund av att det schweiziska tulldeklarationssystemet skiljer sig något från det som används i EU. Kommissionsledamot Kovács! Jag ber er att undersöka detta problem och utan dröjsmål göra de berörda medlemsstaterna uppmärksamma på det. Vi talar om ett ekonomiskt centrum i Europas mittpunkt som inte får utestängas från det internationella varuflödet på grund av vår verksamhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph