Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-02-18-Speech-1-145"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080218.24.1-145"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, firstly I would like to thank Ms Fourtou. I am always in awe of her grasp of the detail in this very complex matter. The Modernised Customs Code, as the Commissioner has heard me say before, is an amazingly boring but ever so important piece of law from the Commission. In 1975, when the United Kingdom voted in a referendum that we should actually be having now (a referendum on the Lisbon Treaty) – a referendum to come into this club – we thought we were voting to come into a free-trade area. What people got was, in fact, a customs union, and since I have been here I have been working hard on this particular report, because getting this Customs Code right and modernising it correctly is possibly the most important thing we can do until the whole thing is rejuvenated, as the Commissioner said, within the system of e-customs, making trade much more easy and duty collection much more simple across the Union. However, as with all things European, we do not move forward as quickly as some of us would like – if we move forward at all. There are still barriers that are contained within this text. Some are pretty much built-in, until there is a complete wipe-clean of the slate and we start all over. What is an Authorised Economic Operator? What qualification should customs representatives – or AEOs, as they are known – have? Could these be used in the future as barriers to stop people coming into the business as start-ups, or indeed existing businesses running in Europe spreading across the rest of it? This Modernised Customs Code is actually a very good document, on balance, but it could have been very much better as well. Alas, we have to compromise in this House a little too often, but I hope that, on balance, this will be good for the continent of Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, úvodem bych rád poděkoval paní Fourtouové. Stále obdivuji její smysl pro detail v této tak složité záležitosti. Modernizovaný celní kodex, jak již pan komisař měl možnost od mě slyšet, je úžasně nudný, ale o to důležitější zákon Komise. V roce 1975, když Spojené království hlasovalo v referendu, které by se mělo uskutečnit i nyní (referendum o Lisabonské smlouvě) – v referendu o vstupu do tohoto klubu – jsme se domnívali, že hlasujeme o vstupu do zóny volného obchodu. Co však lidé dostali, byla ve skutečnosti celní unie, a od té doby, co jsem zde, pracuji usilovně na této zprávě, protože náprava tohoto celního kodexu a jeho řádná modernizace je pravděpodobně to nejdůležitější, co můžeme učinit, než bude celá věc omlazena, jak řekl pan komisař, v rámci systému elektronického celnictví, jež výrazně usnadní obchod a zjednoduší výběr cel v rámci Unie. Avšak jako je tomu vždy v evropských otázkách, nepostupujeme vpřed tak rychle, jak by si někteří z nás přáli – postupujeme-li vpřed vůbec. I toto znění stále obsahuje některé překážky. Některé z nich jsou v podstatě neodstranitelné, dokud zcela nesmažeme minulost a nezačneme znovu. Co to je schválený hospodářský subjekt? Jakou odbornou způsobilost by měli mít zástupci v celním řízení – nebo schválený hospodářský subjekt, jak je známe? Mohli by se v budoucnu stát překážkami bránícími lidem v zakládání nových podniků, nebo již existujícím podnikům v jejich rozšíření do zbytku Evropy? Tento modernizovaný celní kodex je skutečně velmi dobrým dokumentem, mohl by však nakonec být i mnohem lepší. Bohužel musíme v této sněmovně dělat příliš často kompromisy, doufám však, že nakonec to bude k dobru evropského kontinentu."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil allerførst takke fru Fourtou. Jeg har altid stor respekt for hendes fornemmelse for det væsentlige på dette meget komplekse område. Den moderniserede toldkodeks er, som kommissæren har hørt mig sige tidligere, en utrolig kedelig, men meget vigtig retsakt fra Kommissionen. I 1975, da Det Forenede Kongerige havde en folkeafstemning, som vi faktisk burde have nu (en folkeafstemning om Lissabontraktaten) - en folkeafstemning om at træde ind i denne klub - troede vi, at vi stemte for at træde ind i et frihandelsområde. Det, vi fik, var faktisk en toldunion, og så længe jeg har været her, har jeg arbejdet hårdt med denne netop denne betænkning, for det vigtigste, vi kan gøre, er nok at få denne toldkodeks tilpasset og moderniseret korrekt, indtil det hele er forynget, som kommissæren sagde, inden for e-toldsystemet, der gør handel meget lettere og toldopkrævning meget enklere over hele EU. Men som det er tilfældet med alt europæisk, gør vi ikke fremskridt så hurtigt, som nogle af os gerne havde set - hvis vi overhovedet gør fremskridt. Der er stadig barrierer i denne tekst. Nogle er temmelig indbyggede, indtil tavlen bliver visket ren, og vi kan begynde på en frisk. Hvad er en autoriseret økonomisk operatør? Hvilke kvalifikationer bør toldrepræsentanter - eller autoriserede økonomiske operatører, som de kaldes - have? Kunne disse i fremtiden bruges som barrierer, der hindrer folk i at etablere virksomheder eller eksisterende virksomheder i Europa i at ekspandere i resten af Europa? Den moderniserede toldkodeks er alt i alt et ganske godt dokument, men det kunne have været meget bedre. Desværre må Parlamentet lidt for ofte gå på kompromis, men jeg håber, at dette i det store og hele bliver gavnligt for det europæiske kontinent."@da2
". Herr Präsident! Zunächst einmal möchte ich Frau Fourtou danken. Ich habe stets großen Respekt davor, wie sie die Einzelheiten bei diesem äußerst komplexen Thema erfasst. Der modernisierte Zollkodex ist, wie der Herr Kommissar mich bereits sagen hörte, ein verblüffend langweiliger, doch dabei so wichtiger Teil der Rechtsvorschriften der Kommission. 1975, als das Vereinigte Königreich ein Referendum durchführte, das wir eigentlich jetzt haben sollten (ein Referendum zum Vertrag von Lissabon) – ein Referendum, um Mitglied dieses Clubs zu werden –, dachten wir, wir stimmten ab, um einer Freihandelszone beizutreten. Doch die Menschen bekamen eine Zollunion, und seitdem ich hier bin, habe ich hart an eben diesem Bericht gearbeitet. Denn diesen Zollkodex gut hinzubekommen und angemessen zu modernisieren, ist möglicherweise das Wichtigste, was wir tun können, bis die ganze Sache, wie der Herr Kommissar sagte, innerhalb des e-Zoll-Systems erneuert ist. Dadurch wird der Handel viel einfacher und die Einziehung der Zölle in der gesamten Union sehr viel unkomplizierter. Doch wie bei allen europäischen Fragen kommen wir nicht so rasch voran, wie einige von uns das möchten – wenn wir überhaupt vorankommen. Dieser Text enthält immer noch Hemmnisse. Einige sind ein untrennbarer Teil, solange, bis alles ungeschehen gemacht ist, und wir von vorn anfangen. Was ist ein zugelassener Wirtschaftsbeteiligter? Welche Qualifikation sollten Zollvertreter – oder AEO, zugelassene Wirtschaftsbeteiligte, wie sie genannt werden – haben? Könnten diese in Zukunft als Hindernis eingesetzt werden, um Menschen davon abzuhalten, mit Neugründungen von Unternehmen am Wirtschaftsleben teilzunehmen, oder bestehende Unternehmen in Europa daran zu hindern, sich auf den übrigen Teil Europas auszudehnen? Dieser modernisierte Zollkodex ist unterm Strich ein sehr gutes Dokument, aber er hätte auch sehr viel besser sein können. Leider müssen wir in diesem Hohen Haus etwas zu oft Kompromisse schließen, aber ich hoffe, dies wird alles in allem gut für den europäischen Kontinent sein."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Fourtou. Μου προκαλεί δέος το ότι διαθέτει γνώση των λεπτομερειών αυτού του πολύπλοκου ζητήματος. Ο Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας, όπως με άκουσε ο Επίτροπος να λέω και νωρίτερα,. είναι ένα εξαιρετικά βαρετό και όμως τόσο σημαντικό κομμάτι νομοθεσίας της Επιτροπής. Το 1975, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησε δημοψήφισμα, το οποίο θα πρέπει στην πραγματικότητα να πραγματοποιήσουμε σήμερα (ένα δημοψήφισμα για τη Συνθήκη της Λισαβόνας) –ένα δημοψήφισμα για τη συμμετοχή σε αυτήν τη λέσχη– θεωρήσαμε ότι ψηφίζαμε για να εισέλθουμε σε μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Στην πραγματικότητα, αυτό που έλαβαν οι πολίτες ήταν μια τελωνειακή ένωση, και από τότε που βρίσκομαι εδώ εργάζομαι σκληρά πάνω σε αυτήν τη συγκεκριμένη έκθεση, διότι το να εξορθολογήσουμε αυτόν τον τελωνειακό κώδικα και να τον εκσυγχρονίσουμε σωστά είναι ενδεχομένως το σημαντικότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε ωσότου η όλη υπόθεση ανανεωθεί, όπως είπε και ο Επίτροπος, με το σύστημα των ηλεκτρονικών τελωνείων, καθιστώντας τις εμπορικές συναλλαγές ευκολότερες και την είσπραξη των δασμών πολύ πιο απλή σε ολόκληρη την Ένωση. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με όλα τα ευρωπαϊκά θέματα, δεν προχωρούμε τόσο γρήγορα όσο θα ήθελαν μερικοί από εμάς – αν προχωρούμε και καθόλου. Εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτό το κείμενο. Ορισμένοι από αυτούς είναι στην ουσία ενσωματωμένοι στο κείμενο, ωσότου σβήσουμε εντελώς τα παλιά και ξεκινήσουμε από την αρχή. Τι είναι ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας; Τι προσόντα θα πρέπει να διαθέτουν οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι – ή οι ΑΕΟ, όπως είναι γνωστοί; Θα μπορούσαν αυτοί να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον ως εμπόδια με σκοπό να δοθεί τέλος στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από τους πολίτες ή ακόμη και στην επέκταση των υφιστάμεων επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ευρώπη στην υπόλοιπη επικράτειά της; Στην πραγματικότητα, ο Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας είναι σε γενικές γραμμές ένα πολύ καλό έγγραφο, αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερο. Δυστυχώς, θα πρέπει να συμβιβαζόμαστε σε αυτό το Σώμα λίγο πιο συχνά, ελπίζω όμως ότι, γενικά, αυτό θα είναι καλό για την ευρωπαϊκή ήπειρο."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría dar la gracias a la señora Fourtou. Me sorprende su atención por los detalles en esta cuestión compleja. El Código aduanero modernizado, como ya he dicho antes al Comisario, es una ley muy aburrida aunque importantísima de la Comisión. En 1975, cuando en el Reino Unido se votó en referéndum (como se debería hacer ahora, un referéndum sobre el Tratado de Lisboa) la entrada en el club, pensábamos que estábamos votando la entrada en una área de libre comercio. No obstante, el resultado fue una unión aduanera y, desde que ocupo mi puesto, he trabajado intensamente en este informe, porque elaborar correctamente y modernizar adecuadamente este Código aduanero es, posiblemente, la acción más importante que podemos realizar mientras esperamos una reforma total de la cuestión, como ha dicho el Comisario, en el marco del sistema de aduanas electrónicas, lo que facilitará enormemente el comercio y la recaudación de los derechos en toda la Unión. No obstante, al igual que ocurre con todos los asuntos europeos, no avanzamos —si es que avanzamos— tan rápidamente como nos gustaría a algunos. Este texto sigue conteniendo obstáculos. Algunos de ellos están muy incrustados, y será así mientras no se haga borrón y cuenta nueva. ¿Qué es un operador económico autorizado? ¿Qué cualificación deben tener los representantes en aduana, u operadores económicos autorizados (OEA), como se les llama? ¿Se podrá utilizar a estos OEA en el futuro como obstáculos para evitar la entrada de nuevos operadores, o para evitar que se expandan a toda Europa los operadores que ya existen? El Código aduanero modernizado es un documento positivo y equilibrado, aunque podría haber sido mucho mejor. Desgraciadamente, en esta Cámara debemos buscar soluciones de compromiso demasiado a menudo, aunque espero que este equilibrio sea bueno para el continente europeo."@es21
"Hr president, kõigepealt tahaksin ma tänada pr Fourtoud. Olen alati aukartust tundnud tema võime ees tabada selle väga keerulise küsimuse üksikasju. Ajakohastatud tolliseadustik, nagu volinik mind enne ütlemas kuulis, on üks hämmastavalt igav, kuid sellest hoolimata oluline komisjoni õigusakt. 1975. aastal, kui hendkuningriik hääletas referendumil, mis peaks meil tegelikult ka praegu toimuma (Lissaboni lepingu referendum) – referendumil, et siia klubisse astuda – siis arvasime, et hääletame vabakaubanduspiirkonda astumise üle. See, mille inimesed said, oli tegelikult tolliliit, ning kogu selle aja, mil mina olen siin parlamendis olnud, olen ma kõvasti töötanud just nimelt selle raporti kallal, sest selle tolliseadustiku parandamine ja korralik ajakohastamine on võib-olla kõige tähtsam asi, mida me teha saame, enne kui kogu asja e-tolli süsteemis uuendatakse, nagu volinik ütles, muutes kogu liidus kauplemise märksa hõlpsamaks ja tollimaksu kogumise märksa lihtsamaks. Siiski, nagu on lood kõigi Euroopa asjadega, ei liigu me edasi nii kiiresti kui mõned meist tahaksid – kui me üldse edasi liigume. Selles tekstis sisalduvad ikka veel tõkked. Mõned on üpris kõvasti juurdunud, nii et tuleks plats puhtaks teha ja otsast peale hakata. Milline on volitatud ettevõtja? Milline kvalifikatsioon peaks olema tolliesindajatel – või AEOdel, nagu neid nüüd nimetatakse? Kas neid saaks tulevikus kasutada takistustena, mis peataksid inimeste tuleku ärialale või Euroopas juba tegutsevate ettevõtete levimise selle ülejäänud osadesse? Kõnealune ajakohastatud tolliseadustik on kahtlemata kokkuvõttes üks väga hea dokument, aga see võiks sama hästi ka palju parem olla. Kahju küll, siin täiskogul peame me natuke liiga tihti kompromisse tegema, aga ma loodan kokkuvõttes, et Euroopale mõjub see hästi."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aivan aluksi kiittää Janelly Fourtouta. Olen aina ihaillut hänen tapaansa pureutua yksityiskohtaisesti tähän hyvin monimutkaiseen asiaan. Komission jäsen on kuullut minun toteavan ennenkin, että uudistettu tullikoodeksi on uskomattoman tylsä mutta sitäkin tärkeämpi säädös. Vuonna 1975 Yhdistyneessä kuningaskunnassa pidettiin kansanäänestys, jollainen meille pitäisi itse asiassa järjestää nyt (kansanäänestys Lissabonin sopimuksesta). Tuolloin kansanäänestyksessä päätettiin liittymisestä tähän klubiin, ja luulimme äänestävämme liittymisestä vapaakauppa-alueeseen. Sen sijaan kansalaiset saivatkin tulliunionin. Tästä johtuu, että olen Euroopan parlamenttiin tultuani tehnyt kovasti työtä juuri tämän mietinnön parissa, sillä tullikoodeksin oikaiseminen ja uudistaminen ovat kenties tärkeimmät asiat, jotka voimme tehdä, ennen kuin koko järjestelmä uudistetaan eli ennen kuin siirrymme täysin paperittomaan tulliin, josta komission jäsen jo puhuikin ja jolla helpotetaan kauppaa ja yksinkertaistetaan tullausta koko EU:ssa. EU-asioille tyypilliseen tapaan emme kuitenkaan etene yhtä nopeasti kuin monet meistä haluaisivat – jos nyt edes etenemme lainkaan. Tässä tekstissä on yhä esteitä. Osa niistä on järjestelmälle luontaisia, ja pääsemme niistä eroon vasta, kun aloitamme uudelleen alusta puhtaalta pöydältä. Mikä oikein on valtuutettu talouden toimija? Millainen pätevyys tulliedustajilla eli AEO-toimijoilla pitäisi olla? Voidaanko niiden avulla estää tulevaisuudessa ihmisiä perustamasta uusia yrityksiä tai olemassa olevia, EU:ssa toimivia yrityksiä laajentamasta toimintaansa unionin muihin osiin? Kaiken kaikkiaan uudistettu tullikoodeksi on itse asiassa varsin hyvä asiakirja, mutta siitä olisi voitu tehdä vieläkin parempi. Valitettavasti Euroopan parlamentti joutuu tyytymään hieman turhan usein kompromisseihin, mutta toivon, että tämä on kaiken kaikkiaan hyväksi Euroopan mantereelle."@fi7
"Monsieur le Président, j’aimerais tout d’abord remercier Mme Fourtou. J’ai beaucoup d’admiration pour son souci du détail dans cette question particulièrement complexe. Le code des douanes modernisé, comme le commissaire m’a déjà entendu le dire, est un document législatif prodigieusement ennuyeux mais toujours aussi important de la Commission. En 1975, quand le Royaume-Uni a voté lors d’un référendum, que nous devrions en fait avoir maintenant, (sur le traité de Lisbonne) – un référendum pour entrer dans ce club – nous pensions voter pour notre entrée dans une zone de libre-échange. Mais ce que les gens ont obtenu n’est en fait qu’une union douanière et, depuis que je suis là, j’ai consacré tous mes efforts à ce rapport spécifique, car rectifier ce code et le moderniser correctement est sans doute la chose la plus importante que l’on puisse faire pour rajeunir cet ensemble, comme l’a dit le commissaire, au sein d’un système facilitant sensiblement le commerce et simplifiant considérablement la perception dans toute l’Union. Toutefois, comme pour toute affaire européenne, nous n’avançons pas aussi vite que l’aimeraient certains – si toutefois nous avançons. Ce texte comporte toujours des barrières. Certaines y sont très inhérentes, jusqu’à ce que l’on efface tout et que l’on recommence. Qu’est-ce qu’un opérateur économique agréé (OEA)? Quelles qualifications doivent avoir les représentants douaniers, ou OEA, comme on les appelle? Ceux-ci pourraient-ils être utilisés à l’avenir comme barrières contre les entrepreneurs pénétrant le marché sous forme de start-ups ou les entreprises existantes déjà présentes en Europe qui se propagent sur le reste du marché européen? Ce code des douanes modernisé est en fait, in fine, un très bon document, mais il pourrait aussi être bien meilleur. Hélas, cette Assemblée nous pousse un peu trop souvent à des compromis, et j’espère que tout compte fait, il profitera au continent européen."@fr8
"Elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani Fourtou kisasszonynak. Ahogy mindig, most is csodálattal adózok hozzáértése előtt ebben az igen összetett témakörben. A modernizált Vámkódex, ahogyan azt már korábban is említettem, egy rendkívül unalmas, de legalább ugyanennyire fontos bizottsági jogszabály. 1975-ben, amikor az Egyesült Királyság egy olyan népszavazáson szavazott, amelyet valójában most kellene megtartani (nevezetesen a Lisszaboni Szerződésről) – ami nem más, mint népszavazás a klubhoz való csatlakozásról – mi úgy gondoltuk, hogy egy szabadkereskedelmi övezethez való csatlakozásról szavazunk. Nem mást kaptunk azonban, mint egy vámuniót, és ittlétem óta keményen dolgozok ezen a bizonyos jelentésen, mert könnyen lehet, hogy a Vámkódex megfelelő kialakítása és korszerűsítése a legfontosabb dolog, amit tehetünk egészen addig amíg, ahogyan azt a biztos úr is mondta, az egész rendszer nem születik újjá az elektronikus vámkezelés rendszerén belül, egyszerűbbé téve a kereskedelmet és egyszerűsítve a vámok beszedését az egész Unióban. Ahogyan azonban ez minden európai dologgal kapcsolatban előfordul, ezen a területen sem haladunk előre abban a tempóban, amiben szeretnénk, ha egyáltalán haladunk bármennyit is előre. A szövegben továbbra is találhatóak korlátok, és ezek közül sok olyan annyira beépített, hogy ezek csak akkor tűnhetnek el, ha tiszta lappal indulunk és mindent újra kezdünk. Mi is pontosan az engedélyezett gazdálkodó? Milyen képesítéssel kell ezeknek az engedélyezett gazdálkodóknak rendelkezniük? Lehetséges-e ezeket a dolgokat a jövőben olyan akadályként használni, amely gátolná az embereket, hogy induló vállalkozások vagy akár már Európa-szerte működő vállalkozások részeként csatlakozzanak a kereskedelemhez és terjeszkedjenek Európa többi része felé? Mindent összevetve a modernizált Vámkódex tulajdonképpen nagyon jó dokumentum, de lehetett volna ennél sokkal jobb is. Sajnálatos módon, itt a Házban túl gyakran kell kompromisszumokat kötnünk, remélem azonban, hogy mindez összességében az európai kontinens javát fogja szolgálni."@hu11
". Signor Presidente, vorrei ringraziare innanzitutto l’onorevole Fourtou. Sono sempre impressionato dalla sua padronanza in questa materia molto complessa. Il codice doganale modernizzato, come mi ha sentito dire prima il Commissario, è una norma sorprendentemente noiosa, ma sempre importante della Commissione. Nel 1975, quando il Regno Unito ha votato in un che in realtà dovremmo avere adesso (un sul Trattato di Lisbona) – un per aderire a questo di Stati –, abbiamo pensato che stavamo votando per entrare in una zona di libero scambio. Ciò che le persone hanno avuto, infatti, è stata un’unione doganale e da quando sono qui, ho lavorato tenacemente su questa particolare relazione, perché sistemare e ammodernare correttamente il codice doganale è forse la cosa più importante che possiamo fare fino a che non sia rinnovata l’intera materia, come ha detto il Commissario, nell’ambito di un sistema di dogane elettroniche, rendendo gli scambi molto più facili e la raccolta dei dazi più semplice nell’Unione. Tuttavia, come con tutte le cose europee, non andiamo avanti così speditamente come alcuni di noi vorrebbero – sempre che andiamo avanti. In questo testo sono contenute ancora barriere. Alcune sono abbastanza radicate, fino anche non si darà un colpo di spugna al passato, iniziando da zero. Che cos’è un operatore economico autorizzato? Quali requisiti dovrebbero avere i rappresentanti doganali, o AEO, come sono conosciuti? Potrebbero essere usati in futuro come barriere per fermare i soggetti che entrano in attività come imprese di nuova costituzione o impedire alle imprese esistenti che operano in Europa di diffondersi in essa? Questo codice doganale modernizzato è realmente un ottimo documento nel complesso, ma avrebbe potuto essere ancora migliore. Purtroppo, dobbiamo raggiungere un compromesso in quest’Aula un po’ troppo spesso, ma mi auguro che, a conti fatti, rappresenterà un bene per il continente europeo."@it12
"Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti J. Fourtou už jos įžvalgas šiuo sudėtingu klausimu. Atnaujintas muitinės kodeksas, kaip jau minėjau, yra itin sudėtingas, tačiau kaip niekada svarbus Komisijos teisės aktas. Kai 1975 m. Jungtinė Karalystė balsavo referendume, kurį mes turėtume surengti šiandien (referendumą dėl Lisabonos sutarties) – stodami į šį klubą – mes manėme, kad jungiamės prie laisvosios prekybos erdvės. Tačiau faktiškai tai buvo muitų sąjunga ir visą laiką, kol aš esu čia, mes daug dirbome, rengdami šį pranešimą, nes tinkamai parengti ir atnaujinti šį muitinės kodeksą yra vienas svarbiausių uždavinių, kol nebus atnaujinta visa sistema, kaip minėjo Komisijos narys, e. muitinės sistemoje, supaprastinant prekybą ir muitų surinkimą Sąjungoje. Tačiau, kaip ir visais klausimais, į priekį nejudama taip sparčiai, kaip kai kuriems iš mūsų norėtųsi – arba nejudama iš viso. Šiame tekste vis dar lieka įvairių kliūčių. Kai kurios iš jų yra tiesiogiai numatytos tekste ir liks jame tol, kol nebus perrašytas visas tekstas. Kas yra įgaliotasis ekonominių operacijų vykdytojas? Kokią kvalifikaciją turi turėti muitinės atstovai, arba kitaip vadinami AEO? Ar tai ateityje taps kliūtimi pradedant verslą? Šis atnaujintas muitinės kodeksas yra iš tikrųjų labai geras ir suderintas dokumentas, tačiau jis galėjo būti ir geresnis. Deja, šiame Parlamente mes turime siekti kompromiso, tačiau aš manau, kad apskritai tai bus naudinga visam Europos žemynui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlos pateikties kundzei. Es vienmēr esmu jutis bijību pret viņas spēju aptvert šī ļoti sarežģītā jautājuma detaļas. Modernizētais Muitas kodekss, kā jau komisārs dzirdēja mani sakām iepriekš, ir pārsteidzoši garlaicīgs, taču tik svarīgs Komisijas tiesību akts. 1975. gadā, kas Apvienotā karaliste balsoja referendumā, kuram patiesībā vajadzētu notikt tagad (referendumam par Lisabonas līgumu) – referendumam par iestāšanos šajā klubā – mēs domājām, ka balsojam par ieiešanu brīvās tirdzniecības zonā. Patiesībā cilvēki saņēma Muitas savienību, un kopš es esmu šeit, esmu cītīgi strādājis pie šī ziņojuma, jo šī Muitas kodeksa sakārtošana un pareiza modernizācija, iespējams, ir vissvarīgākais, ko mēs varam darīt līdz visas šīs lietas pilnīgai atjaunināšanai, kā teica komisārs, elektroniskās muitas sistēmā, atvieglojot tirdzniecību un daudzkārt vienkāršojot nodevu iekasēšanu visā Eiropas Savienībā. Taču tāpat kā visās Eiropas lietās mēs nevirzāmies uz priekšu tik ātri, cik ātri dažiem no mums gribētos – ja mēs vispār virzāmies. Joprojām pastāv barjeras, kas ir iekļautas tekstā. Dažas no tām ir ļoti iestrādātas, kamēr tāfele ir pilnīgi tīri noslaucīta un mēs sākam no sākuma. Kas ir atzītais komersants? Kādai ir jābūt muitas pārstāvju vai AKS, kā tos dēvē, kvalifikācijai? Vai turpmāk tos varētu izmantot kā barjeras, lai neļautu cilvēkiem sākt uzņēmējdarbību kā iesācējiem, vai arī tiešām pašlaik Eiropā notiekošā uzņēmējdarbība pārņems tā atlikumu? Apsverot visu, šis modernizētais Muitas kodekss tiešām ir ļoti labs dokuments, bet tas varētu būt arī daudz labāks. Ak vai! Mums šajā Parlamentā pārāk bieži ir jāielaižas kompromisos, tomēr es ceru, ka galu galā tas nāks par labu Eiropas kontinentam."@lv13
"Mr President, firstly I would like to thank Ms Fourtou. I am always in awe of her grasp of the detail in this very complex matter. The Modernised Customs Code, as the Commissioner has heard me say before, is an amazingly boring but ever so important piece of law from the Commission. In 1975, when the United Kingdom voted in a referendum that we should actually be having now (a referendum on the Lisbon Treaty) – a referendum to come into this club – we thought we were voting to come into a free-trade area. What people got was, in fact, a customs union, and since I have been here I have been working hard on this particular report, because getting this Customs Code right and modernising it correctly is possibly the most important thing we can do until the whole thing is rejuvenated, as the Commissioner said, within the system of e-customs, making trade much more easy and duty collection much more simple across the Union. However, as with all things European, we do not move forward as quickly as some of us would like – if we move forward at all. There are still barriers that are contained within this text. Some are pretty much built-in, until there is a complete wipe-clean of the slate and we start all over. What is an Authorised Economic Operator? What qualification should customs representatives – or AEOs, as they are known – have? Could these be used in the future as barriers to stop people coming into the business as start-ups, or indeed existing businesses running in Europe spreading across the rest of it? This Modernised Customs Code is actually a very good document, on balance, but it could have been very much better as well. Alas, we have to compromise in this House a little too often, but I hope that, on balance, this will be good for the continent of Europe."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, eerst wil ik mevrouw Fourtou danken. Ik bewonder haar inzicht in de details van deze zeer complexe materie. Zoals ik al eerder heb gezegd, is het gemonderniseerde douanewetboek een uitzonderlijk saai, maar uitermate belangrijk stuk wetgeving van de Commissie. In 1975 stemde het Verenigd Koninkrijk in een referendum dat eigenlijk nu zou moeten worden gehouden, een referendum over het Verdrag van Lissabon, een referendum over toetreding tot deze club. Wij dachten dat we stemden om in een vrijhandelszone te komen. Wat wij kregen, was een douane-unie. Sedert ik hier ben, heb ik hard aan dit specifieke verslag gewerkt. Het douanewetboek aan punt scherpen en het op correcte wijze te moderniseren was het belangrijkste dat wij konden doen tot het helemaal wordt verjongd met een systeem van e-douane, dat de handel en de inning van rechten in de gehele Unie veel eenvoudiger maakt. Zoals in alle Europese aangelegenheden vordert het echter niet zo snel als sommigen onder ons zouden willen, of vordert het zelfs helemaal niet. Deze tekst omvat nog steeds hinderpalen. Een aantal is ingebakken en zal pas verdwijnen als wij opnieuw beginnen. Wat is een geautoriseerde economische marktdeelnemer? Over welke kwalificatie dienen douane-vertegenwoordigers te beschikken? Kunnen deze in de toekomst worden gebruikt om starters of bestaande ondernemingen die zich in Europa verspreiden, tegen te houden? Dit gemoderniseerde douanewetboek is een uitstekend en evenwichtig document. Het had echter veel beter kunnen zijn. Helaas moeten wij in het Parlement al te vaak compromissen sluiten. Ik hoop echter dat dit alles voor Europa uiteindelijk een goede zaak zal zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze chciałbym podziękować pani Fortou. Cały czas podziwiam sposób, w jaki ujęła szczegóły tego bardzo złożonego zagadnienia. Zmodernizowany kodeks celny, jak to już wcześniej usłyszał ode mnie pan komisarz, jest zadziwiająco nudny; niemniej jest to bardzo ważny akt prawny Komisji. W 1975 roku, gdy w Wielkiej Brytanii odbywało się głosowanie w referendum podobne do tego, które odbędzie się teraz (referendum w sprawie traktatu lizbońskiego) – referendum dotyczące wejścia do tego klubu – myśleliśmy, że głosujemy nad wejściem do strefy wolnego handlu. To, co ludzie otrzymali, było w rzeczywistości unią celną, i od czasu, kiedy tu jestem, ciężko pracuję nad tym właśnie sprawozdaniem, ponieważ ulepszenie i właściwe zmodernizowanie tego kodeksu celnego stanowi prawdopodobnie największą rzecz, jaką możemy zrobić przed odmłodzeniem całego tego organizmu, dla systemu elektronicznej administracji celnej oraz znacznego uproszczenia handlu i pobierania opłat celnych w całej Unii. Jednakże, podobnie jak w przypadku wszystkich spraw europejskich, nie posuwamy się do przodu tak szybko, jak niektórzy z nas by tego chcieli – jeśli w ogóle posuwamy się do przodu... W tym tekście nadal obecne są bariery. Niektóre z nich są silnie umocowane – do czasu, gdy zetrzemy wszystko z tablicy i zaczniemy od nowa. Co to takiego „upoważniony przedsiębiorca”? Jakie kwalifikacje powinni posiadać przedstawiciele celni, lub tak zwani AEO (autoryzowani przedsiębiorcy)? Czy w przyszłości można będzie wykorzystać to jako przeszkody, mające zapobiec wchodzeniu do interesu nowych, początkujących ludzi lub rozszerzaniu działalności istniejących przedsiębiorstw na całą Europę? Zmodernizowany kodeks celny jest naprawdę dobrym dokumentem, wyważonym, ale równie dobrze mógłby być dużo lepszy. Niestety, w tej Izbie nieco za często musimy iść na liczne kompromisy; mam jednak nadzieję, że w ogólnym rozrachunku będzie to korzystne dla całego kontynentu europejskiego."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria da agradecer à senhora deputada Fourtou. Admiro sempre muito a forma como a senhora deputada sabe captar os pormenores de um assunto tão complexo. Tal como o Senhor Comissário já me ouviu dizer anteriormente, o Código Aduaneiro Modernizado é uma lei extraordinariamente enfadonha, mas extremamente importante, da Comissão. Em 1975, quando o Reino Unido votou num referendo (um referendo que devíamos estar a realizar agora sobre o Tratado de Lisboa) a favor de entrarmos neste clube, pensámos que estávamos a votar a favor de aderir a uma zona de comércio livre. O que as pessoas obtiveram foi, efectivamente, uma união aduaneira, e desde que vim para este Parlamento tenho trabalhado duramente sobre este relatório específico, porque encontrar a solução correcta para este Código Aduaneiro e modernizá-lo correctamente é talvez a coisa mais importante que podemos fazer até conseguirmos o rejuvenescimento total - tal como disse o Senhor Comissário - do sistema aduaneiro electrónico, que irá tornar o comércio muito mais fácil e a cobrança de direitos muito mais simples em toda a União. No entanto, tal como acontece com todos os assuntos europeus, não estamos a avançar tão rapidamente como alguns de nós desejaríamos - se é que estamos sequer a avançar. Este texto continua a conter barreiras. Algumas delas já são praticamente inerentes ao texto e só poderiam ser superadas riscando tudo e voltando ao princípio. O que é um operador económico autorizado? Que qualificações deverão ter os representantes aduaneiros - denominados OEA? Será que isto pode ser utilizado de futuro como uma barreira para impedir as pessoas de entrarem nesta actividade económica como novos empresários, ou mesmo para impedir que empresas que estão a funcionar na Europa expandam a sua actividade a toda a Europa? Em termos globais, este Código Aduaneiro Modernizado é efectivamente um documento muito bom, mas também podia ser muito melhor. Infelizmente, nesta Assembleia temos de aceitar compromissos com demasiada frequência, mas espero que, de um modo geral, isto seja positivo para o continente europeu."@pt17
"Mr President, firstly I would like to thank Ms Fourtou. I am always in awe of her grasp of the detail in this very complex matter. The Modernised Customs Code, as the Commissioner has heard me say before, is an amazingly boring but ever so important piece of law from the Commission. In 1975, when the United Kingdom voted in a referendum that we should actually be having now (a referendum on the Lisbon Treaty) – a referendum to come into this club – we thought we were voting to come into a free-trade area. What people got was, in fact, a customs union, and since I have been here I have been working hard on this particular report, because getting this Customs Code right and modernising it correctly is possibly the most important thing we can do until the whole thing is rejuvenated, as the Commissioner said, within the system of e-customs, making trade much more easy and duty collection much more simple across the Union. However, as with all things European, we do not move forward as quickly as some of us would like – if we move forward at all. There are still barriers that are contained within this text. Some are pretty much built-in, until there is a complete wipe-clean of the slate and we start all over. What is an Authorised Economic Operator? What qualification should customs representatives – or AEOs, as they are known – have? Could these be used in the future as barriers to stop people coming into the business as start-ups, or indeed existing businesses running in Europe spreading across the rest of it? This Modernised Customs Code is actually a very good document, on balance, but it could have been very much better as well. Alas, we have to compromise in this House a little too often, but I hope that, on balance, this will be good for the continent of Europe."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som rád poďakoval pani Fourtouovej. Vždy žasnem nad tým, ako dôkladne sa vyzná v detailoch tejto komplexnej záležitosti. Ako som sa už zmienil pred pánom komisárom, modernizovaný colný kódex je nesmierne nudným, avšak veľmi dôležitým právnym predpisom Komisie. V roku 1975, keď Spojené kráľovstvo hlasovalo v podobnom referende, aké by sa malo konať aj teraz (referendum o Lisabonskej zmluve), v referende o vstupe do Únie, mysleli sme si, že hlasujeme za vstup do oblasti voľného obchodu. A v skutočnosti sa občania dočkali colnej únie. Odkedy som poslancom Parlamentu poctivo pracujem na tejto správe, pretože si myslím, že vylepšenie colného kódexu a jeho správna modernizácia je pravdepodobne najdôležitejším krokom, ktorý môžeme vykonať dovtedy, kým sa celá záležitosť aktualizuje, ako sa vyjadril pán komisár, na colné prostredie bez dokladov v papierovej forme. Výrazne sa tak uľahčí obchodovanie a značne zjednoduší výber cla v Únii. Situácia je však rovnaká ako pri všetkých ostatných európskych záležitostiach. Nenapredujeme tak rýchlo, ako by si želali niektorí z nás, ak vôbec napredujeme. Text návrhu ešte stále obsahuje isté prekážky. Niektoré z nich sú zakorenené príliš hlboko a nezbavíme sa ich, kým nezabudneme na minulosť a nezačneme od úplného začiatku. Čo znamená schválený hospodársky subjekt? Aké odborné vzdelanie majú mať colní zástupcovia, alebo, ako ich nazývame, SHS? Mohli by byť v budúcnosti prekážkami pre občanov, ktorí budú chcieť začať podnikať alebo pre existujúce podniky, ktoré by sa chceli rozširovať do iných častí Európy? Modernizovaný colný kódex je skutočne po hlbšej úvahe veľmi kvalitným dokumentom, mohol by však byť ešte kvalitnejším. V tomto Parlamente musíme, bohužiaľ, až príliš často robiť kompromisy, dúfam však, že po dôkladnom uvážení bude kódex vyhovovať celému európskemu kontinentu."@sk19
"Gospod predsednik, najprej se zahvaljujem gospe Fourtou. Vedno sem občudoval njen občutek za podrobnosti v tej zelo kompleksni zadevi. Posodobljen carinski zakonik je, kot sem že prej povedal komisarju, izjemno dolgočasen, a zato toliko bolj pomemben del zakonodaje, ki jo pripravi Komisija. Leta 1975, ko se je v Združenem kraljestvu glasovalo na referendumu, ki bi ga morali izvesti zdaj (referendum o lizbonski pogodbi) – referendum za vstop v ta klub – smo verjeli, da glasujemo o vstopu v območje proste trgovine. Ljudje pa so dejansko dobili carinsko unijo. Od kar sem tu, sem trdo delal na tem poročilu, ker je ureditev tega zakonika in njegova pravilna posodobitev morda najpomembnejša stvar, ki jo lahko storimo, dokler se vsa stvar ne posodobi, kot je povedal komisar, v okviru sistema elektronskega carinjenja, s čimer postane po vsej Uniji poslovanje veliko bolj enostavno, pobiranje carine pa veliko bolj preprosto. Vendar pa se tudi tu, kot pri vseh evropskih vprašanjih, naprej ne pomikamo tako hitro, kot bi si želeli – če se sploh pomikamo naprej. V tem besedilu še vedno obstajajo ovire. Nekatere so zelo globoko zakoreninjene, dokler se ne popolnoma prečisti ta tabela in lahko začnemo znova. Kaj je pooblaščen nosilec gospodarskih dejavnosti? Kakšne kvalifikacije bi morali imeti carinski zastopniki – ali AEO, kot so znani? Je te v prihodnosti mogoče uporabiti kot ovire za zaustavitev ljudi, ki vstopajo v poslovni svet ali celo kot ovire za obstoječa evropska podjetja, da bi se širila po Evropi? Ta posodobljen carinski zakonik je dejansko zelo dober dokument, vendar bi lahko bil veliko boljši. Vendar pa moramo v tem parlamentu prepogosto sklepati kompromise, vendar upam, da bo to dobro za Evropo."@sl20
". Herr talman! Först och främst vill jag tacka Janelly Fourtou. Jag blir alltid imponerad av hennes förståelse för detaljerna i denna mycket invecklade fråga. Den moderniserade tullkodexen, som kommissionsledamoten hörde mig säga förut, är en urtrist men mycket viktig lagstiftning från kommissionen. År 1975 när Storbritannien röstade i en folkomröstning som vi egentligen skulle ha haft nu (en folkomröstning om Lissabonfördraget) – en folkomröstning om att vara med i denna klubb – trodde vi att vi röstade om att vara med i ett frihandelsområde. Vad folk fick var i själva verket en tullunion, och sedan jag har varit här har jag arbetat hårt med just detta betänkande, eftersom det viktigaste vi kan göra kanske är att få denna tullkodex rätt och modernisera den på rätt sätt tills allting föryngras inom e-tullsystemet, som kommissionsledamoten sa, så att handeln blir mycket lättare och tulluppbörden mycket enklare i EU. Men som alltid när det gäller EU går det inte så fort som vissa av oss hade velat – om det rör sig framåt alls. Det finns fortfarande hinder i denna förordning. Vissa är mer eller mindre inbyggda, tills vi rensar bort allt och börjar om. Vad är en godkänd ekonomisk aktör? Vilka kvalifikationer bör tullombuden ha? Kan dessa användas i framtiden som hinder för att stoppa människor från att komma in i branschen som nystartade företag eller till och med hindra befintliga företag i EU från att sprida sig till resten av unionen? Denna moderniserade tullkodex är faktiskt ett mycket bra dokument på det hela taget, men det kunde också ha varit ännu bättre. Vi kanske måste kompromissa lite för ofta i denna kammare, men jag hoppas att detta allt som allt blir bra för hela Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Christopher Heaton-Harris,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8
"edouanier"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph